Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 18 juni 2015 (19:30 uur)

Datum: 18-06-2015Tijd: 19:30 - 20:40Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPG....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 18 juni 2015 (19:30 uur)

Datum: 18-06-2015
Tijd: 19:30 - 20:40
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPG. Kreijkes, J. ter Keurs en ir. A.S. Haase
CDAH.J. Nijkamp en H. Kreijkes RA CISA
ChristenUnieN.J. Otten en B.J. Blaazer
GemeentebelangJ. Beunk, J. Kuiper-Ruitenberg en W.J.M. Muller
PvdAJ.J.A. ter Keurst en R.W. Meijerink
VVDE.J.W. Deijk en A.J. Kevelam
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en D.J.K. van der Sanden
D66ir. H. Klein Velderman en J. van Veen
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
OndersteunersJ. van Eck
Pers1
Publiek6

1.Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag van de commissie Grondgebied van 21 mei 2015
Tekstueel:
De heer MULLER stelt de volgende tekstuele wijziging voor bij agendapunt 6 van het verslag (raadsvoorstel gewijzigd vaststellen van de ‘Aanvulling op de Kadernota landelijk gebied’):
"De punten die de heer Kevelam aandraagt waren volgens spreker in 2013 ook al onderwerp van de discussie", wijzigen in: "De punten die de heer Kevelam aandraagt waren volgens spreker in 2013 ook al onderdeel van de nota “Aanvulling op de Kadernota landelijk gebied".

Naar aanleiding van:
De heer KEVELAM zegt dat de VVD de uitnodiging voor de informatieavond op 8 juni 2015 over het Nationaal Park is ontgaan en spreker verzoekt de griffier na te gaan of de informatie die op die avond is gedeeld, beschikbaar gesteld kan worden.

De GRIFFIER zegt dat hij nagaat of er informatie is en als dat het geval is, mailt spreker deze aan de fracties.

Het verslag wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

5. Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen 

6. Verkeersvrijmaken Beukenlaan (opiniërend; Cornelissen)
(De heer Nijkamp komt om 19.40 uur ter vergadering.)

 

De heer HAASE zegt dat het Beukenlaantje een prachtig laantje is en extra aandacht verdient als integraal onderdeel van het Belevingspad om de schoonheid ervan te benadrukken. Er is tijdens de commissievergadering in november 2014 aandacht gevraagd voor maatregelen om het Beukenlaantje te ‘conserveren’. Het is echter de vraag hoe dat gedaan kan worden. De SGP denkt niet dat de aanleg van een parallelweggetje naast het Beukenlaantje de weg is die ingeslagen moet worden. Spreker licht het probleem omtrent het Beukenlaantje toe.

Het Beukenlaantje bestaat al 90 jaar en fungeert dus al vele jaren op de huidige wijze. De te nemen maatregelen worden niet door alle direct betrokkenen en omwonenden gedeeld. Dat voetgangers, fietsers en auto’s elkaar soms bijten, hoort bij de aard van het laantje en bij het platteland. De gebruiksintensiteit rechtvaardigt geen ‘driebaansweg’ op deze locatie. Bovendien denkt de SGP dat een parallelweggetje de schoonheid en het historische karakter van het Beukenlaantje ondermijnt. Esthetisch gezien is dit geen mooie oplossing. Bovendien vraagt de SGP zich af of een parallelweggetje juist geen aanzuigende werking heeft op verkeer. Dat zou erg kwalijk zijn.
Belangrijker is nog de vraag hoe duurzaam de voorgestelde oplossing eigenlijk is. Het Beukenlaantje bestaat 90 jaar. Beuken leven gemiddeld genomen 150 tot 200 jaar. Het argument dat de levensduur door voorgestelde maatregelen met 30 jaar verlengd wordt, is discutabel. De effecten van de te nemen maatregelen laten zich namelijk slecht kwantificeren. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de beuken binnenkort doodgaan. Als er echter wel een doodgaat, moet men zich afvragen of de dode beuk als een rotte kies in het geheel blijft staat, of de kies getrokken wordt of dat gewacht moet worden tot er meerdere kiezen getrokken moeten worden. Elke keuze betekent dat het Beukenlaantje in haar wezen wordt aangetast. Spreker verwacht dat er dan stemmen opgaan óf het hele Beukenlaantje te vervangen of volwassen bomen terug te planten. Dat betekent in feite dat de discussie terug bij af is. Of het Beukenlaantje al dan niet verkeersvrij gemaakt wordt, niemand heeft in de hand wanneer de bomen doodgaan en zeker niet dat ze allemaal op hetzelfde moment doodgaan. Het zou in dat opzicht beter zijn elders een tiental beuken al volwassen te laten worden en deze te plaatsen in het laantje zodra dat nodig is.
Wat de SGP wenst, is:

 • Aankopen van de grond onder de kruin van de bomen in het kader van het Belevingspad. Daarvoor was al geld gereserveerd. Als onderdeel van het Belevingspad benadrukt dit de schoonheid van het Beukenlaantje.
 • Daarnaast wordt de overlast en de schade die aan de beuken toegebracht wordt, aanzienlijk verminderd door het laantje alleen open te stellen voor bestemmingsverkeer. Dat levert, wat de SGP heeft vernomen, ongeveer twee derde reductie van het verkeer op; van de 150 auto’s die door het Beukenlaantje rijden, blijven er nog ongeveer 50 per dag over.
 • rachtverkeer kan omgeleid worden. Landbouwverkeer is beperkt en met name seizoensgebonden.

Deze maatregelen besparen de gemeente vele tienduizenden euro’s. Deze kunnen met een minimum aan middelen gerealiseerd worden; een aantal verkeersborden en goede communicatie volstaan.
Spreker roept de overige commissieleden op niet zomaar akkoord te gaan met de voorgestelde maatregelen ‑ al is daar door verschillende fracties in een eerdere commissievergadering om gevraagd ‑ zonder eerst serieus de genoemde bezwaren en deze alternatieve oplossing te overwegen.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang zich voor een deel kan vinden in de woorden van de heer Haase, met name voor wat betreft de genoemde bedragen, € 230.000 is een groot bedrag.
Het Beukenlaantje komt vrijer in het landschap te liggen, omdat de ontsluiting van landbouwverkeer en autoverkeer meer ruimte geeft. Dat is een van de aangegeven voordelen. Het is vraag of dat klopt als aan beide zijden van het laantje een ‘driebaansweg’ wordt gecreëerd. Daarnaast wordt in de ene situatie gekozen voor beton en wordt in de andere situatie wordt gekozen voor grafilux.


Hierover wordt in alternatief 2 gezegd dat dit niet verantwoord en niet mooi is, terwijl dit in een andere variant juist wel wordt ingebracht met een breedte van 2,5 meter. Het is niet duidelijk waarom het college kiest voor alternatief 3 en niet voor alternatief 2, zij het met een fietspad dat voorzien is van grafilux.
Doorgerekend wordt er in het voorstel dat nu is voorgelegd, aan de linkerzijde een fietspad aangelegd voor € 70.000, waarbij het erop lijkt dat het een ‘fietssnelweg’ wordt 2,5 meter.
Spreker verzoekt het college uit te leggen waarom is gekozen voor de duurste oplossing, alternatief 3, en niet voor alternatief 2.
De SGP gaf aan dat bestemmingsverkeer toegestaan kan worden door middel van bebording. Spreker merkt op dat handhaving hiervan bij de politie ligt. De politie zal hieraan geen prioriteit geven, daar voorziet spreker een probleem.

De heer TER KEURST zegt dat het college zich de opdracht van de commissie goed ter harte heeft genomen en de situatie goed heeft onderzocht. Spreker vindt echter dat de apotheose enigszins tegenvalt: kiezen voor een tijdelijke oplossing, omdat de hoteleigenaar het niet eens is met het door de gemeente plaatsen van een hek, waarbij hij de beschikking krijgt over de sleutel. Wat de PvdA betreft moet het college een definitief besluit nemen volgens alternatief 3. Spreker oppert ten behoeve van de hoteleigenaar het gebruik van een tuktuk of de klanten ’s zomers op te halen vanaf het station met paard en wagen. 

De heer KEVELAM zegt dat hij verbaasd is over de inbreng van verschillende fracties. Het college heeft de alternatieven namelijk uitgewerkt in opdracht van de commissie.

De heer HAASE merkt bij interruptie op dat de SGP zich destijds niet heeft uitgelaten over het verkeersvrij maken van het Beukenlaantje. Wat de SGP betreft, is daarover geen opdracht gegeven.

De heer KEVELAM zegt dat in de commissievergadering van november 2014 de commissie in meerderheid het college die opdracht heeft gegeven. Goed beschouwd rijden er twee of drie landbouwvoertuigen per maand over het Beukenlaantje. Vrachtwagens rijden er amper. Het betreft dan ook alleen personenauto’s. Hij betwijfelt dan ook of er een x-bedrag uitgegeven moet worden voor het weren van deze auto’s, met als argument “levensverlenging van het Beukenlaantje’. Spreker kan de opmerkingen die de SGP zojuist heeft aangegeven, daarom goed onderstrepen.
De VVD heeft de volgende opmerkingen over het voorliggende plan:

 • De financiële kant is volstrekt onduidelijk. In de alternatieve opstelling werd € 230.000 genoemd. In de uitwerking staan twee bedragen: € 70.000 voor verwerving en € 70.000 voor verwerving en nog een bedrag voor een onduidelijk punt.
 • Niet duidelijk is of de grond die destijds strategisch is aangekocht, is opgenomen in de berekening. Aangekochte grond, die eventueel gebruik wordt als ruilgrond, moet meegenomen worden in het financiële plaatje.
 • Bij de aansluiting aan de zijde van de spoorlijn ligt grond met opstal, die niet aangekocht kan worden. Dat betekent dat de route om dat perceel heen geleid wordt. Landbouwverkeer en vrachtwagens kunnen hier echter niet de bocht maken. Spreker vindt het daarom toch essentieel dat dit perceel aangekocht wordt voor realisatie van het plan.

De heer VAN VEEN zegt dat D66 al eerder heeft aangegeven het Beukenlaantje in stand te willen houden en de belevingswaarde ervan te willen handhaven. Het model dat het college nu voorstelt, voldoet hieraan niet. Er komt een grafiluxverharding, zodat men eerder harder dan langzamer zal rijden. D66 mist verder een beplantingsplan, zodat er een verjonging van de bomen gecreëerd wordt. 

De heer VAN DER SANDEN zegt dat Lokaal Liberaal meegaat met de SGP bij wat er is gezegd over de ‘derde weg’. Lokaal Liberaal ziet hiervan niet persé de noodzaak van in. Zij mist in het verhaal van de SGP wel een uitbreiding van het fiets-/wandelpad.


In het voorstel staat hierover dat het huidige fietspad erg smal is. Het college wil het pad aantrekkelijk maken met de investering in het Belevingspad, zodat het meer toeristen en recreanten trekt. Ook de mountainbikeroute begint bij het Beukenlaantje. Lokaal Liberaal vindt het daarom noodzakelijk dat daar iets gebeurt. Zij vraagt of een alternatief denkbaar is zonder de ‘derde weg’, maar met uitbreiding van het fiets-/wandelpad, en wat de invloed daarvan is op de kosten. 

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie positief is over alternatief 3. Zij gaat mee met de woorden van de heer Haase van de SGP. Het gaat om een forse investering. Spreker is van mening dat eerst een afsluiting door middel van borden goed bekeken moet worden. 

De heer H. KREIJKES zegt dat het college de opdracht prima heeft uitgewerkt. Het CDA kiest voor optie 3.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college vorig jaar een plan aan de commissie heeft voorgelegd om het Beukenlaantje af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en binnen het budget voor het groentransferium te kijken naar de ontsluiting voor landbouwverkeer en eventueel overig verkeer. Spreker herinnert zich hierover dat de heer G. Kreijkes zei dat hij een bepaalde beleving had bij het Beukenlaantje. Verder heeft de SGP zich toen niet uitgelaten over de verkeersstructuur en over de middelen daarvoor. Wat spreker betreft heeft de commissie toen aangegeven dat het college moest zoeken naar een alternatief binnen het budget. Hij twijfelt daarom over wat de commissie vanavond vraagt: is dat de toezegging waar de commissie destijds om heeft gevraagd of wil de commissie een ander alternatief?
In het eerste voorstel van het college stond een bedrag van € 75.000 als schatting van de meerkosten voor verwerving. Met de uitwerking van het plan komt dit nu uit op € 100.000 voor verwerving. De € 130.000 die nu is genoemd, was oorspronkelijk het bedrag van € 125.000 dat in het groentransferium was opgenomen voor verharding van het fietspad.
Opmerkingen over een ‘driebaansweg’ wil spreker enigszins nuanceren. Het gaat om een fietspad, het Beukenlaantje zelf en een verharding aan de andere zijde van het laantje. Het gaat hier om functiescheiding: fietsers die met een behoorlijke vaart naar beneden rijden, meer wandelaars op het Beukenlaantje door het realiseren van het Belevingspad en een alternatieve ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer. Door de toevoeging van de semi-verharding aan de zijkant komt het Beukenlaantje vrijer te liggen en is het beter zichtbaar, zeker in het maisseizoen.
In alternatief 3 is een duidelijke keuze gemaakt voor scheiding van verkeer. In het voorstel van het college wordt het fietspad breder gemaakt, vanwege de snelheid van de fietsers die van de Holterberg naar beneden rijden, en ook om het fietspad onderdeel te laten zijn van het HFT (Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente).De hoteleigenaar heeft laten weten dat hij geen grote problemen heeft met het plan, maar dat hij
vreest voor sluipverkeer over zijn terrein. Het college heeft gezegd dat te zullen monitoren.
Op de vraag van de heer Kevelam geeft spreker aan dat de systematiek van de gemeente bij grondverwerving is zo, dat de gemeente die kosten niet meeneemt in de berekening.

De heer KEVELAM merkt op dat in dit kader eerder is gediscussieerd toen het de ontsluiting van het parkeerterrein achter de Biester betrof. Dit zijn strategische aankopen, die de gemeente bewust doet met het oogmerk deze gronden in te zetten ten behoeve van een project. In dit geval betreft dat de maatregelen aan het Beukenlaantje. Volgens spreker behoort aankoop van deze grond tot het kostenplaatje. 

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het aan de commissie is haar oordeel te geven. Het college heeft de handschoen opgepakt, waarbij de commissie nadrukkelijk duidelijk heeft gemaakt dat de weg afgesloten moet worden en dat gezorgd moet worden voor een alternatieve ontsluiting.

De heer KEVELAM wil weten wat het precies kost. In de stukken staat € 230.000: € 70.000 plus extra € 70.000 en € 125.000 als reservering in het groentransferium voor o.a. het fietspad. Wat het in totaal kost, is niet duidelijk. Spreker vraagt de wethouder hierover uitleg te geven.


Wethouder CORNELISSEN zegt dat het gaat om een raming van € 230.000, waarvan € 70.000 voor het fietspad en € 90.000 voor de ontsluiting. De verwerving zit erbij in. In eerste instantie is gesproken over een extra bedrag van € 75.000, dat niet in het collegevoorstel stond, maar waarvan de commissie heeft verzocht het toe te voegen en het te zoeken binnen het budget van het groentransferium. Het college heeft de plannen uitgewerkt en kiest voor alternatief 3.

De heer VAN DER SANDEN zegt dat Lokaal Liberaal heeft gevraagd naar een alternatief te zoeken zonder de derde weg. De wethouder zegt nu dat de verharding van het fietspad sowieso in het plan staat en inbegrepen is in de € 130.000. spreker vraagt of dat correct is.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de verharding van het fietspad in het oorspronkelijk plan van het groentransferium was begroot op € 125.000. In variant 2 wordt ervan uitgegaan dat voetgangers gebruik maken van het Beukenlaantje, dat er een betonweg komt voor auto-, fiets- en landbouwverkeer van vier meter breed aan de rechterzijde van het Beukenlaantje, bekeken vanaf het station. Als dat de optie is waarop de heer Van der Sanden doelt, dan kan hij daar de bedragen vinden.

De heer KEVELAM verzoekt een reactie op de aankoop van een perceel aan het begin van het Beukenlaantje om de bocht weg te halen.

De heer J. VAN ECK zegt dat het voor de betreffende eigenaar een heel emotionele kwestie is. De bocht zal straks, zoals het is getekend, door een heel klein stukje te kopen, voor het landbouwverkeer haalbaar zijn. Er is nog een ander perceel van iemand voor wie verkoop niet aan de orde is. Dat stuk grond is wel nodig voor uitvoering van het plan.

Tweede termijn
De heer HAASE herhaalt zijn vraag welk probleem er opgelost moet worden. De onderliggende gedachte van het verkeersvrijmaken van het Beukenlaantje gaat uit van het zo lang mogelijk in tact houden van het Beukenlaantje. Het is niet hard te maken wat het effect van de maatregelen is op de levensduur van de beuken.
De SGP gaat mee in wat Gemeentebelang noemde over de handhaving van de afsluiting van het Beukenlaantje. Dat kan ook te maken hebben met een gedragsverandering. Daarbij kan de vinger aan de pols gehouden worden om te kijken hoe het in de toekomst verloopt.
Verbreding van het fietspad is voor de SGP bespreekbaar. Er kan prima een strook grafilux naast het bestaande fietspad worden gelegd, zodat met een minimum aan middelen het probleem van een te smal fietspad opgelost, plus een uitwijk voor voetgangers.
Het klopt dat het college de handschoen heeft opgepakt. De commissie heeft de opdracht gegeven, maar hoeft het niet eens te zijn met de uitwerking. Spreker merkt op: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Het voorstel van de SGP houdt in: het Beukenlaantje openstellen voor bestemmingsverkeer via een aantal borden, het fietspad verbreden en nadenken over een duurzame oplossing voor de bomen.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het belangrijk is dat het Beukenlaantje zijn beleving houdt. Wat nu voorligt, is voor D66 geen passende oplossing. Zij vindt dat vooral gefocust moet worden op verjonging van de beuken. Dat kan door er twee rijen bomen naast te zetten, zodat er ook in de toekomst een, zij het bredere, Beukenlaan zal zijn.

De heer BEUNK zegt dat het college de opdracht uitstekend heeft uitgevoerd. Hij dankt het college voor het voorleggen van zes alternatieven. Het probleem voor Gemeentebelang is de uitwerking. Zijn fractie kan dan ook wel meegaan met de SGP, die aangeeft dat het fietspad breder gemaakt kan worden. Het fietspad van grafilux zou wat Gemeentebelang betreft, als in optie 2, aan de andere kant van het Beukenlaantje een halve meter breder gerealiseerd moeten worden.

De heer KEVELAM zegt dat de VVD zich heel goed kan vinden in het voorstel dat de SGP zojuist heeft gedaan. Dat betreft met name de openstelling voor bestemmingsverkeer, aankoop van gronden om de wortels en de kruinen van de bomen te ontlasten en de verbreding van het fietspad.

De heer BEUNK zegt dat het de bedoeling is een Belevingspad te creëren. Als dit gebeurt door middel van een fietspad van 4 of 4,5 meter aan de rechterzijde, dan worden alle vliegen in een klap geslagen. 

De heer KEVELAM zegt dat dat ook geldt als het fietspad aan de linkerkant wordt verbreed.

De heer BEUNK zegt dat het dan zou gaan om een fietspad van 2,5 meter.

De heer KEVELAM zegt dat de SGP voorstelt het Beukenlaantje alleen open te stellen voor bestemmingsverkeer, zodat er bijna geen verkeer meer over het Beukenlaantje rijdt. Het Beukenlaantje zou daarnaast nog gesloten kunnen worden voor vrachtverkeer. Daarmee is er in feite geen probleem meer en hoeft er aan de rechterkant niets meer te gebeuren. 

De heer NIJKAMP zegt dat in de vorige commissievergadering is gezegd dat de levensduur van het Beukenlaantje verlengd moet worden en dat geprobeerd moet worden het Beukenlaantje voor de komende generatie te handhaven. Daarbij hoort ook vernieuwing en spreker gaat wat dat betreft mee met D66. Er moet een soort verjongingsplan komen. Dat ziet spreker niet terugkomen in de alternatieven.
Hij heeft de indruk dat de commissie behoorlijk verdeeld is. Er hoeft echter vanavond geen besluit genomen te worden over een plan dat in de vorige vergadering heel anders naar voren is gekomen. Hij stelt voor het plan terug te verwijzen naar het college. Het college heeft erg zijn best gedaan door te komen met zes alternatieven, maar misschien moet er nog een zevende alternatieven aan toegevoegd worden. Dan kan er in alle rust nog eens over nagedacht worden. Het Beukenlaantje is een icoon van het dorp. Daar moet alles aan gedaan worden om het in de toekomst te behouden.

De heer HAASE zegt dat de SGP niet van mening is dat er vanavond een definitief besluit genomen moet worden. De SGP heeft vanavond een concreet voorstel op tafel gelegd, dat het college kan meenemen. 

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie positief staat ten opzichte van alternatief 3, maar dat zij ook een heel eind kan meegaan met de opmerkingen van de SGP.

De heer VAN VEEN zegt dat D66 het eens is met het voorstel van de SGP om met een nieuw alternatief te komen. Spreker merkt daarbij op dat men moet beseffen dat een heel breed fietspad een snelheidsverhogend effect heeft. 

De heer VAN DER SANDEN zegt dat Lokaal Liberaal zich aansluit bij de visie van de SGP en graag ziet dat dit alternatief uitgewerkt wordt.

Wethouder CORNELISSEN constateert dat de opinies vrij ver uit elkaar liggen. Het is voor spreker lastig een alternatief 7 uit te werken. Dat zal waarschijnlijk heel erg lijken op het oorspronkelijke collegevoorstel. 

De heer NIJKAMP zegt dat in de vorige vergadering de commissie heeft uitgesproken extra middelen beschikbaar te stellen voor behoud en verjonging van het Beukenlaantje. Dat zit verwerkt in de plannen van het college, maar spreker vindt dat hier nog een ‘plus’ op moet komen.

De heer DE KOE wijst op de opmerking van D66 om als een stuk verjonging een tweede rij jonge beuken te plaatsen langs het huidige Beukenlaantje. Samen met het plan van de SGP kan er een sluitende oplossing komen.

De VOORZITTER vat het voorstel van de SGP samen: het Beukenlaantje alleen open voor bestemmingsverkeer, verbreding van het fietspad, aankoop van de grond onder de kruinen en de opmerking van D66 meenemen over verjonging. Spreker constateert dat er een meerheid in de commissie is voor dit voorstel.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA in eerste instantie ging voor variant 3, maar dat zij goed uit de voeten kan met de samenvatting van de voorzitter.

De VOORZITTER zegt dat het voorstel met de gemaakte opmerkingen teruggaat naar het college. 

7. Principeverzoek twee vrijstaande woningen Pelmolenweg 10 in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)
De heer TER KEURS zegt dat de SGP volledig achter het verzoek staat. Het plan past in de omgeving en in het bebouwingsschema van de Pelmolenweg. Het college kan verder met het principeverzoek. De SGP ziet te zijner tijd het uitgewerkte voorstel graag tegemoet.

De heer H. KREIJKES sluit zich aan bij de woorden van de heer Ter Keurs.

De heer BLAAZER zegt dat ook de ChristenUnie zich aansluit bij de woorden van de heer Ter Keurs. Wat de ChristenUnie wil meegeven, is dat de architectuur aan de Pelmolenweg belangrijk is. Ook het groen aldaar moet hoog in het vaandel staan.

De heer DE KOE sluit zich aan bij de vorige sprekers. 

De heer VAN VEEN zegt dat D66 akkoord is met het voorstel. De ChristenUnie pleit voor architectuur, maar als er gestreefd wordt naar minder regels, moet een plan eerder geaccepteerd worden.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang in eerste instantie kan instemmen met het plan. Toch merkt spreker op dat in een dergelijke situatie omtrent de Stokmansveldweg, is gezegd dat de raad terughoudend moest zijn. Spreker vraagt of er sprake is van precedentwerking als nu ingestemd wordt. Verder vraagt hij of dit verzoek een belemmering kan zijn voor een eventuele verdere ontwikkeling van eerder besproken plannen. 

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD positief adviseert over het voorstel.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat destijds bij de bespreking van de gebiedsvisie er geen rekening mee is gehouden dat de woning op deze specifieke locatie afgebroken zou worden en dat er twee woningen teruggebouwd werden. Bij elk verzoek moet de commissie haar afwegingen maken. De reden voor het college om in te stemmen met dit principeverzoek is dat er een naastgelegen identieke situatie is.

Tweede termijn
De heer BEUNK vraagt of het plan geen belemmering is voor de verdere ontwikkeling. Hij meent zich te herinneren dat bij de ontwikkeling van de achtergelegen plannen, een ontsluitingsweg naar de Pelmolenweg nodig is. Klopt het dat die mogelijkheid nu weggenomen wordt?

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het een kavel betreft die al van deze eigenaar was. Spreker kan zich niet herinneren dat er een weg gesitueerd kan zijn op andermans eigendom. De concrete situatie is dat er nu een woning staat, waarvan de eigenaar heeft laten weten deze te willen slopen en er twee woningen neer te zetten.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie positief adviseert over het principeverzoek.

8. Actiepuntenlijst
De twee actiepunten zijn beantwoord en worden van de lijst afgevoerd. 

9. Rondvraag
De heer BEUNK zegt dat caravans volgens de APV zeven dagen op een parkeerplaats in de gemeente mogen staan. In de praktijk blijken caravans er in de vakantieperiode soms wel drie weken te staan. Daarnaast stallen veel zzp-ers hun aanhangers in de buurt van hun huis, omdat zij deze nergens anders kunnen stallen. Spreker vraagt of daarmee coulant omgegaan kan worden.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het college niet van plan is af te wijken van het reguliere handhavingsproces. Het zit niet in de planning extra acties op te zetten.

Mevrouw KUIPER zegt dat Gemeentebelang berichten bereiken dat de uitrol van internet in het buitengebied vertraging oploopt. Er zijn geruchten dat de vertragende aspecten zullen leiden tot mogelijk afstel. Dit laatste zou niet zozeer op het technische vlak liggen, maar meer op het financiële vlak. Zij verzoekt de wethouder hierop voor de raadsvergadering van 26 juni 2015 te reageren.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college geluiden heeft ontvangen dat men graag het proces sneller ziet verlopen. Er wordt gewerkt aan een inventarisatie van het netwerk. Dat betreft alleen de hardware. Daarover komt een voorstel naar het college. Afstel is wat spreker betreft niet aan de orde. Momenteel wordt in kaart gebracht wat de kosten zijn. Het college komt met het totaalplaatje na het zomerreces terug bij de commissie. Wat het college betreft is het te vroeg om dit onderwerp mee te nemen bij de kaderstelling. 

De heer TER KEURST zegt dat hij gisteren via de mail een notitie heeft ontvangen van wethouder Aanstoot over de verbindingsweg Dorpsstraat-Kalfstermansweide. Spreker stelt daarover de volgende vragen:

 • Was de wethouder jongstleden dinsdag van de inhoud van deze notitie op de hoogte?
 • Zo nee, is hij dan niet bijzonder slecht geïnformeerd over dit project?
 • Zo ja, waarom gaf de wethouder dan niet het antwoord dat in de notitie te lezen is, naar aanleiding van de vraag van de heer Nijkamp.
 • Was niet bekend dat de fam. Schuppert van meet af aan tegen dit plan was?
 • Was met dit gegeven niet vanaf het begin duidelijk dat er geen grond voor onteigening was?
 • Waarom is dan toch doorgegaan op deze, volgens een deel van de oppositie, heilloze weg?
 • Als de wethouder nieuwe plannen ontwikkelt, is hij dan bereid alle opties opnieuw te bekijken?

Wethouder AANSTOOT zegt dat hij op het moment dat de heer Nijkamp in de gezamenlijke commissie over de kaderstelling hierover een vraag stelde, bekend was met de inhoud van de notitie. Hij heeft op dat moment de informatie niet verstrekt, omdat het onderwerp thuishoort in de commissie Grondgebied en kenbaar gemaakt moest worden voorafgaand aan deze commissie.
De familie Schuppert is emotioneel gebonden aan de plek. In de gesprekken is gevraagd waaraan de familie dacht als compensatie. Het bod dat de gemeente heeft gedaan, vond de familie Schuppert duidelijk te laag, omdat ze voor dat bedrag niet terug kunnen kopen wat zij graag wilde. Vorige week is het finale gesprek gevoerd om nog een keer van de familie te horen of zij wel of niet wilde verkopen. Het is voor de gemeente gebruikelijk dat pas een bestemmingsplanprocedure wordt gestart als er zicht is op verwerven.
Het college gaat nu de alternatieven opnieuw bekijken. Volgende week zijn er gesprekken gepland met de partners van de gemeente en wordt bekeken of de inzichten van destijds nog steeds dezelfde zijn.

De heer KEVELAM zegt dat in de commissievergadering van afgelopen dinsdag het jaar 2016 is genoemd, waarin een en ander gerealiseerd zou worden qua ontsluiting. Nu deze ontsluiting niet doorgaat en opnieuw de alternatieven opgestart moeten worden, zegt spreker dat het jaar 2016 niet haalbaar lijkt en vraagt of het niet beter is om niet te wachten tot het najaar, maar direct te beginnen met nadenken over alternatieven.

Wethouder AANSTOOT zegt dat ambtelijk de zaak al in gang is gezet. De gesprekken met partners worden binnenkort gevoerd. 2016 is genoemd met als uitloop 2017. Er zijn alternatieven denkbaar die sneller kunnen. Het hangt ervan af waarvoor uiteindelijk gekozen wordt.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat er afgelopen dinsdag een vergadering is gehouden van alle commissies. Spreker vindt dat de wethouder op dat moment antwoord had moeten geven en niet had moeten wachten tot de volgende dag. 

De heer G. KREIJKES zegt als punt van orde, dat de rondvaag aan de orde is, die niet is bedoeld om te discussiëren over een onderwerp. De wethouder heeft geantwoord op de vragen van de heer Ter Keurst en daarmee is voor wat de rondvraag betreft de kous af.

Wethouder AANSTOOT zegt dat hij blijft bij de werkwijze zoals hij die heeft gekozen. Iedereen is geïnformeerd.

10.Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.40 uur.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 10 september 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous