Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 19 januari 2017 (19:30)

Datum: 19-01-2017Tijd: 19:30 - 22:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterJ....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 19 januari 2017 (19:30)

Datum: 19-01-2017
Tijd: 19:30 - 22:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterJ. van Veldhuizen
SGPJ. ter Keurs en G. Kreijkes
CDAH. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieB.J. Blaazer en N.J. Otten
GemeentebelangJ. Kuiper-Ruitenberg en J. Beunk
PvdAR.W. Meijerink
VVD LokaalB.J. van den Berg en R.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
Pers2
Publiek6

 

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 8 december 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Wethouder AANSTOOT geeft aan dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD),  die momenteel als netwerk RUD fungeert, omgevormd wordt naar de Omgevingsdienst Twente. Als gevolg van wetgeving moet per 1 januari 2018 een omgevingsdienst op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen operationeel zijn. Tijdens de commissievergadering van 16 februari worden de commissieleden door middel van een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken en de (financiële) gevolgen hiervan.

6 Voortgang invoering Omgevingswet
Wethouder CORNELISSEN laat weten dat in de afgelopen maanden aandacht is besteed aan het visievormingstraject rondom de omgevingswet. In februari/maart 2017 wordt er een rapport in het college behandeld, dat ook in de commissie wordt geagendeerd.
Er zijn op dit moment 127 inspraakreacties ontvangen op het Omgevingsplan. Er is positief gereageerd op de werkwijze en de opzet. De inhoudelijke reacties richten zich met name op perceelniveau. Deze reacties zullen behandeld worden en via de zienswijzennota aan de  commissieleden worden voorgelegd.
Inmiddels is Plan MER gestart en een eerste overleg met de Commissie MER heeft al plaatsgevonden. In week 5 is er een volgende bijeenkomst met deze commissie, waarbij de omgevingswet een vast agendapunt is en bekeken wordt hoe dit vormgegeven kan worden.
Er wordt gewerkt aan een notitie en gedacht wordt aan een themagewijze behandeling, gerelateerd aan het Omgevingsplan. Met de commissieleden wordt hierover gediscussieerd en dit zal richting-bepalend zijn voor de verdere uitwerking.

De heer G. KREIJKES vindt het goed dat de commissie en de raad in het proces worden meegenomen en dat de thema’s met elkaar bediscussieerd worden.

7 Bestemmingsplan woningbouw voormalige locatie Willem-Alexanderschool (opiniërend; Cornelissen)
Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN merkt op dat deze locatie voorheen een groenstrook was en hij vraagt de mening van de commissie over het idee om de school af te breken en een stuk groen in de wijk te realiseren. Er zijn voldoende mogelijkheden tot woningbouw, ook gelet op de inbreidingslocaties, maar hij is van mening dat er ook rekening gehouden moet worden met het feit dat er plekken moeten zijn waar inwoners kunnen rondlopen en kinderen kunnen spelen.
Hij stelt voor deze locatie als groenlocatie te bestemmen.

Mevrouw KUIPER geeft aan dat Gemeentebelang zich kan vinden in het collegevoorstel. De fractie vindt dit een goede invulling van deze locatie, waarbij rekening gehouden wordt met de behoefte aan sociale huurwoningen.

De heer BLAAZER zegt dat de ChristenUnie positief tegenover het voorstel staat en het een goede impuls voor de sociale woningbouw vindt. Hij refereert aan de nageleverde stukken en vraagt de stukken in het vervolg vroegtijdig compleet aan te leveren.
De fractie vindt duurzaamheid belangrijk en vraagt of hiermee bij de verdere uitwerking rekening kan worden gehouden.

De heer H. KREIJKES laat weten dat het CDA niets in een groenstrook ziet, omdat er voldoende groen aanwezig is. De fractie vindt het een prima voorstel.

De heer TER KEURS zegt dat de SGP zich aansluit bij de mening van het CDA.  

De heer DE KOE vindt het voorstel van D66 niet realistisch. Begin jaren 60 was op deze locatie voor het laatst sprake van groen. Het voorstel dat nu voorligt is volgens hem een goed plan om verder mee te gaan. Spreker kan zich voorstellen dat uit het oogpunt van duurzaamheid gekozen wordt voor de meest duurzame oplossing, hoewel het wel gaat om sociale huurwoningen.

De heer MEIJRINK wijst erop dat het voorstel past binnen het beleid rondom inbreidingslocaties. De PvdA is blij met de voorgestelde invulling en zegt dat inbreiding wat de fractie betreft boven uitbreiding gaat. Op de voorgestelde manier wordt hier het beste invulling aan gegeven.

Wethouder CORNELISSEN wijst op het bouwblok en geeft aan dat er aandacht aan de groenvoor-ziening is besteed. Hij refereert daarbij aan de eerdere woorden van de heer Van Veen van D66.
Spreker gaat in op de woorden van de ChristenUnie over duurzaamheid en geeft aan afspraken te hebben met de corporatie over de specificaties waar woningen aan moeten voldoen. Het is niet zo dat de gemeente specifieke eisen heeft neergelegd. Bij de prestatieafspraken zal dit punt worden meegenomen.
Hij gaat in op de opmerking over de nageleverde stukken en zegt dat op verzoek van Gemeentebelang  de concepten, die getoond zijn tijdens een inloopavond, bij de stukken zijn gevoegd.  

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN merkt op dat er 2 blokken groen zijn ingetekend. Ook zijn er bomen ingetekend die er nu niet staan. Hij vraagt de wethouder toe te zeggen dat bij woningbouw de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden blijven.
Wethouder CORNELISSEN vindt dit lastig te zeggen, omdat hij niet precies weet welke bomen er staan en de gemaakte afspraken niet kent. Hij weet dat parkeren vanuit de buurt nog een discussiepunt is en wil daarom nog niets toezeggen. Er wordt altijd zorgvuldig bekeken wat er is, wat behouden kan blijven en wat moet worden vervangen.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 positief tegenover de realisatie van sociale woningbouw staat.
Hij neemt de toezegging van de wethouder mee dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met bestaande bomen.

De VOORZITTER concludeert dat alle fracties een positieve opinie hebben gegeven.

8 Verzoek tot bestemmingsplanwijziging bij Markeloseweg 115 te Rijssen (Het Schwarzwald) (opiniërend; Cornelissen)
Eerste termijn
De heer DE KOE vraagt naar de termijn van gebruik van het perceel. In het stuk staat namelijk 9 jaar en in de inleiding wordt over 15 jaar gesproken. Spreker vraagt zich af of dit wel zo is, omdat hij andere informatie heeft.
De principiële vraag is volgens hem wel of de gemeente te makkelijk omgaat met fout gedrag van de inwoners en ervoor kiest zaken achteraf goed te keuren, met als bijkomend effect dat een volgende ondernemer bij voorbaat geen vergunning aanvraagt voor een niet te zeer zichtbaar object, omdat het later toch wel wordt vergund. Spreker wijst op de mogelijk precedentwerking.

De heer MEIJERINK is het eens met de laatste opmerking van de heer De Koe. Hij gaat ervan uit dat de termijn van het gebruik zo is als in de stukken staat aangegeven. Het gaat spreker te ver om te stellen dat de niet vergunde objecten moeten worden verwijderd en het perceel weer als bos moet worden ingericht. Hij wijst er wel op dat het gaat om een object in de EHS en daarom moet het vereiste landschapsplan wel van kwaliteit zijn. Hij hoopt dat het hierbij blijft en vindt dat deze ontwikkelingen in de EHS eigenlijk niet gewenst zijn.
De PvdA gaat akkoord met het voorstel.

De heer BEUNK gaat in op de termijn van het gebruik en geeft aan dat  Gemeentebelang ook over andere informatie beschikt (de termijn is korter dan in de stukken wordt gesteld). Hij vraagt wie er gevraagd heeft om een handhavingstraject en gaat in op de draagvlakparagraaf, dat de belangen van omwonenden vrijwel geen rol spelen en bezwaar, beroep en het indienen van zienswijzen mogelijk is.
De fractie voelt mee met de vorige spreker en vindt dat met dit voorstel fout gedrag beloond wordt.
In het toekomstige omgevingsplan zal dit probleem zich niet meer voordoen en spreker is benieuwd naar de reactie van het college.

De heer KLEIN VELDERMAN is van mening dat ernaar gekeken moet worden alsof het gaat om een principeverzoek en er nog niets is gerealiseerd. De vraag is of de gemeente dan akkoord gaat met uitbreiding in de EHS. Hij vindt niet dat verkeerd gedrag gestimuleerd moet worden en is van mening dat uitbreiding in de EHS, met een commerciële activiteit in het bos, niet gewenst is. Hij verwacht dat een van de omwonenden heeft gevraagd om handhaving, zij worden hier vaak niet in gekend of over geïnformeerd. Hij vraagt of er met de omwonenden is gesproken.

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie zich aansluit bij de woorden van de heer De Koe. Hij vraagt of er sprake is van meer locaties waar dit van toepassing is, dus oneigenlijk gebruik van een perceel. De fractie is ook van mening dat precedentwerking niet gewenst is.

De heer H. KREIJKES vraagt zich af hoe het mogelijk is dat dit niet gezien is op luchtfoto’s die regelmatig worden gemaakt en vraagt of de commissie nog meer van deze zaken kan verwachten.

De heer G. KREIJKES zegt dat de SGP er dubbel in staat. Met voorliggend voorstel wordt fout gedrag beloond en het maakt volgens hem niet uit of het daarbij gaat om 15 of 9 jaar . Hij kan zich niet herinneren dat er ooit sprake was van een midgetgolfbaan.
Spreker wijst op de kansen binnen recreatie en toerisme, waarbij de gemeente wel te maken heeft met de EHS. Hij begrijpt daarom niet dat het college hiermee verder wil gaan. Er zijn immers genoeg voorstellen afgewezen vanwege de EHS. De fractie heeft problemen met legalisatie op deze manier. Hij is van mening dat handhaving verwacht mag worden, van een verzoek hoeft dus geen sprake te zijn.
Spreker vraagt zich af wat de commissie nu met voorliggend voorstel moet doen. Opruimen?
Mocht besloten worden door te gaan met voorliggend voorstel, dan vindt de fractie dat er geen enkele boom mag worden gekapt, ook in de toekomst niet. De situatie moet dus gehandhaafd worden op de manier zoals deze er nu is.

Wethouder CORNELISSEN geeft aan dat het gaat om een principeverzoek waar handhaving aan ten grondslag ligt. Hij weet niet of er gecontroleerd is naar aanleiding van een verzoek om handhaving.
Als er illegale objecten geconstateerd worden dan wordt gekeken naar de ruimtelijke situatie ter plaatse en wordt bepaald of het object past binnen de kaders van het beleid en of de kans bestaat dat er alsnog gelegaliseerd kan worden. Zo is er in dit geval ook gehandeld. Het is daarbij lastig om vast te stellen wat precies de termijn is waarbij sprake was van een illegale situatie, omdat er op het terrein zaken zijn met een verschillende levensduur. De gemeente is zeker niet voornemens zomaar bouw-werken in de EHS toe te staan en ook wordt de provincie hier altijd in gekend. In dit geval gaat de provincie akkoord op basis van de landschapsplan, vandaar dat het voorliggende voorstel voor de commissie is aangeboden. Er is volgens spreker geen sprake van precedentwerking, omdat er ook sprake is van situaties binnen de EHS waarbij besloten wordt níet mee te werken. Spreker refereert hierbij aan het feit dat Het Leemspoor nu op De Koerbelt gevestigd is.
Iedere situatie wordt volgens spreker individueel beoordeeld. Er is gekeken naar de afwegingskaders en men is tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een passende ontwikkeling, vandaar dat dit voorstel voorligt.

Tweede termijn
De heer DE KOE vindt de termijn redelijk cruciaal. De ondernemer zou moeten weten dat hij een vergunning nodig heeft. Meer helderheid is gewenst.

De heer MEIJERINK zegt dat het om minimaal 15 jaar gaat.
Onder voorbehoud gaat de PvdA akkoord, ervan uitgaande dat wat in de stukken staat ook klopt.  De fractie gaat akkoord omdat de midgetgolfbaan er al zo lang ligt. Hij vraagt een toelichting op de kwaliteitsimpuls.
De heer KLEIN VELDERMAN interrumpeert en vraagt of de heer Meijerink kan aangeven met welke termijn de PvdA niet akkoord kan gaan.
De heer MEIJERINK kan hier geen exact antwoord op geven. Het hangt af van een heleboel zaken.  

Tweede termijn
De heer Beunk zegt dat er in 2002 nog geen midgetgolfbaan was. Ook hij vraagt waar het handha-vingstraject vandaan komt en waarom de gemeente hier al die tijd niet alert op is geweest.  Anderzijds is er sprake van een ondernemer die onderneemt. Aan de overkant van de weg gebeurt dit op dezelfde manier. In de stukken staat ook dat de ondergrond door schraalheid moeilijk begroeibaar is. De natuur is nu al aangetast. Spreker vindt dit een zwaar dossier en Gemeentebelang kan er nog geen oordeel over geven.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 niet akkoord kan gaan. Het gaat om een niet gewenste uitbreiding binnen de EHS. Hoelang dit al in gebruik is doet er volgens spreker niet toe.
Gesteld wordt in de stukken dat het om een bosperceel met weinig natuurlijk waarde (er groeien slechts bomen) gaat. Spreker merkt op dat er weinig groeit door het gebruik en vindt dat de EHS goed tot zijn recht moet komen en begroeid moet zijn.

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA de termijn ook belangrijk vindt (is het 9 of 15 jaar). Spreker neemt het voorstel mee terug naar de fractie.

De heer G. KREIJKES sluit zich aan bij de woorden van de heer De Koe. Ondanks dat het een niet vergunde situatie is zou het daar wel passen. Dat zorgt er volgens spreker voor dat de SGP er dubbel in zit.

De heer OTTEN geeft aan dat de ChristenUnie zich aansluit bij de woorden van de SGP. Ook zij zitten er dubbel in en vinden ook dat slecht bedrag hiermee wordt beloond.

Wethouder CORNELISSEN zegt met de huidige eigenaar gesproken te hebben, die aangaf het perceel 9 jaar geleden te hebben gekocht, met de huidige bebouwing.
De heer MEIJERINK interrumpeert en vraagt naar de rechten die er wellicht zijn na een aantal jaren.
Wethouder CORNELISSEN vraagt of de heer Meijerink refereert aan verjaring, want dit is niet aan de orde. Dan zou er ook geen principeverzoek zijn ingediend, maar zou de situatie gelegaliseerd zijn. Spreker is het eens met de stelling dat er binnen de EHS terughoudend moet worden omgegaan met activiteiten die er plaatsvinden en is het met de heer G. Kreijkes eens dat de huidige situatie hier wel past.
Hij vraagt zich af in hoeverre het gaat om slecht of verwijtbaar gedrag.

De heer G. KREIJKES interrumpeert en vraagt of het hierbij al heel lang gaat om de feitelijke situatie. Wethouder CORNELISSEN zegt dat het een helder standpunt zou zijn als de raad zou stellen dat als er sprake is van een illegale situatie handhavend opgetreden moet worden en zaken moeten worden afgebroken. Zover zou spreker echter niet willen gaan, maar het is ook niet zo dat alles zomaar wordt beloond en toegestaan. Er moet ook wel degelijk compensatie plaatsvinden elders in het gebied.
Spreker vindt de termijn minder relevant. Het gaat er volgens hem meer om of een situatie ruimtelijk gewenst is of niet en of de gemeente wil legaliseren of niet. De ruimtelijke ontwikkeling vindt spreker daarbij doorslaggevend.
De heer KLEIN VELDERMAN interrumpeert en vraagt of de wethouder een dergelijke aangelegde baan, op een plek waar nu nog maar weinig natuur over is, ziet als een gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat de opinie van de commissieleden, of men vindt dat op de huidige plek sprake is van een kwaliteitsverbetering, hierbij van belang is.
Spreker vindt wel dat er op de locatie waar compensatie moet plaatsvinden zeker sprake moet zijn van een kwaliteitsimpuls.

Opinies
De heer DE KOE zegt om aanvullende informatie te hebben gevraagd. Deze informatie heeft hij nog niet gekregen dus de fractie van VVD Lokaal kan nog geen opinie geven.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA, onder voorwaarde van de gevraagde antwoorden, akkoord gaat.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang de termijn wel van belang vindt. De ondernemer is ervan op de hoogte dat hij iets koopt waarbij sprake is van illegale aanleg.  

De fracties van de CHRISTENUNIE en het CDA nemen het voorstel mee terug naar de fractie.

De heer G. KREIJKES waardeert de woorden van de wethouder over de spagaat waarin we met elkaar zitten. Ruimtelijk gezien vindt de SGP dat er sprake is van een passend situatie, maar de gemeente heeft wel te maken met de EHS. De fractie kijkt positief aan tegen de ruimtelijke ontwikkeling, maar wil fout gedrag niet belonen.

Wethouder CORNELISSEN stelt voor het voorstel terug te nemen en op een later moment, met aanvullende informatie, opnieuw aan te bieden, zodat de commissie de overwegingen op een goede manier kan maken.

9 Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan "Wonen Dijkerhoek, Essensteeg - Dijkerhoekseweg" (Cornelissen)
Er worden geen vragen gesteld.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan "Wonen Dijkerhoek, Essensteeg - Dijkerhoekseweg" als hamerstuk te behandelen in de raad.

10 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER meldt dat Actiepunt 16-27 is beantwoord en van de actiepuntenlijst wordt afgevoerd.

Wethouder AANSTOOT naar aanleiding van Actiepunt 16-28 dat vorig jaar opdracht is gegeven voor het aanbrengen van een antisliplaag op de bestaande verharding. Dit zal, gelet op de huidige weersomstandigheden, in het voorjaar gebeuren. Het is niet mogelijk om de tegels van de andere kant van het gemeentehuis te gebruiken. 
De VOORZITTER meldt dat het actiepunt met deze beantwoording van de lijst kan worden afgevoerd.

11 Rondvraag
De heer BEUNK gaat in op de vuilcontainers en zegt dat onduidelijk is waar deze precies moeten staan nu er gebruikgemaakt wordt van een zijlader, omdat de blauwe tegels verweerd zijn.
Wethouder AANSTOOT zegt dat de containers netjes bij elkaar gezet moeten worden. Dit is gemakkelijk voor het gebruik van de zijlader en daarmee blijven de kosten laag.  
Ter verduidelijking geeft hij nog aan dat iedere adres een instructie heeft gekregen, waarin onder andere staat dat de bakken 30 cm uit elkaar gezet moeten worden. Hij zegt dat de vuilcontainers over het algemeen correct aan de weg worden gezet.

De heer KLEIN VELDERMAN heeft in krant gelezen dat op Smidsbelt binnenkort niet meer geparkeerd mag worden. Er worden paaltjes geplaatst en het college komt met een plan.
Hij vraagt wanneer dit plan gereed is en wordt voorgelegd aan de raad.
Wethouder AANSTOOT zegt dat de plannen in samenwerking met de belangenpartijen worden uitgewerkt.  In het voorjaar zullen ze voor commissiebehandeling worden aangeboden en in de loop van het jaar kunnen ze daarna worden ingevoerd. Met alle partijen worden de functies in kaart gebracht. Daarnaast wordt er een waterpartij aangelegd, waardoor het plein voor het autoverkeer niet meer toegankelijk is.
De financiële middelen zijn beschikbaar, dus de plannen worden ter kennisname van de raad aangeboden.

12 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.25 uur.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 16 februari 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous