Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 19 mei 2016

Datum: 19-05-2016Tijd: 19:30 - 20:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: W.J.C. KnopperNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamSGPG....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 19 mei 2016

Datum: 19-05-2016
Tijd: 19:30 - 20:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPG. Kreijkes, ir. A.S. Haase en J. ter Keurs
CDAH. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieN.J. Otten en B.J. Blaazer
GemeentebelangJ. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalR.A. de Koe, E.J.W. Deijk en A.J. Kevelam
D66J. van Veen
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
Pers1
Publiek25

Voorafgaand aan de vergadering wordt afscheid genomen van de heer D.J.K. van der Sanden, schaduwfractielid van Lokaal Liberaal.

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 7 april 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen.

6 Raadsvoorstel vaststellen van Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 (SCR2025) (Cornelissen)
Er worden geen vragen gesteld.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen van Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 (SCR2025) als hamerstuk te behandelen in de raad.

7 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Holten, Fliermatenweg 1 (Cornelissen)
Eerste termijn
Mevrouw DEIJK zegt dat VVD Lokaal in de eerdere commissievergadering opmerkingen heeft gemaakt over het aantal m2 aan bijgebouwen. Uit de ‘nota van uitgangspunten buitengebied’ blijkt dat er sprake is van een wijzigingsbevoegdheid. Het aantal m2 bijgebouwen is nu verminderd van 300 m2 naar 295 m2 en spreekster vraagt of het glooiend ontwerp van het gebouw de enige reden is waarom er een beroep op de 295 m2 bijgebouwen wordt gedaan. Dit in verband met evt. precedentwerking.

Wethouder CORNELISSEN onderkent dat de wijzigingsbevoegdheid bestaat. In de eerdere commissievergadering heeft hij ook aangegeven dat de glooiing ervoor zorgt dat extra ruimte nodig is. Daarom ligt er een gewijzigd voorstel voor en komt het vorige voorstel te vervallen. De glooiing telt mee in het aantal m2.
In dergelijke situaties wordt maatwerk geleverd; per specifieke situatie wordt bekeken of van de wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt. Er is dus geen sprake van precedentwerking aldus spreker.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Holten, Fliermatenweg 1 als hamerstuk te behandelen in de raad.

8 Voorstel tot wijziging bestemming Zanddijk 6 in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)
Eerste termijn
De heer H. KREIJKES zegt dat de CDA-fractie van mening is dat er iets moet gebeuren, maar ze is er geen voorstander van er een burgerwoning van te maken. De fractie kiest voor de optie voormalige bedrijfswoning. Mocht de huidige eigenaar van het agrarisch bedrijf het bedrijf verkopen, inclusief de andere bedrijfswoning, dan vindt het CDA dat er geen tweede bedrijfswoning bij mag komen, zoals vermeld staat in het voorstel.

Mevrouw DEIJK vult de woorden van de heer Kreijkes aan en zegt dat in het collegevoorstel staat dat het niet de bedoeling is, dat als het bedrijf wordt verkocht, het als 2e bedrijfswoning gebruikt mag worden.
VVD Lokaal stemt in met het plan en vindt dat rechtgezet moet worden wat destijds niet goed is gegaan.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie een positieve opinie geeft.

9 Voorstel tot wijziging locatie initiatief North Shore Trail Holten (opiniërend; Cornelissen) Eerste termijn
De heer NIJKAMP zegt dat de CDA-fractie voorliggend plan een goed initiatief vindt, ook gelet op het feit dat op voorgestelde locatie multifunctioneel gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen, zoals parkeerplaatsen. De fractie zou er meer moeite mee hebben wanneer de aanvankelijke plannen gerealiseerd zouden worden op de Holterberg.

Mevrouw DEIJK laat weten dat VVD lokaal positief over voorliggend voorstel is, maar de fractie vraagt zich af of met perceel het perceel inclusief de woning die er nu staat wordt bedoeld, of dat het gaat om het perceel eromheen.

De heer VAN VEEN zegt dat D66 positief tegenover de plannen staat, maar wil wel dat de financiële consequenties goed in beeld zijn bij aanpassing van het bestemmingsplan.

Wethouder CORNELISSEN geeft aan dat het gaat om het gehele perceel, inclusief de woning. De woning en het perceel zijn eigendom van de gemeente. De woning wordt op dit moment antikraak bewoond. Er wordt gekeken naar een goede invulling. In een nadere uitwerking van de plannen komt dit aan de orde, inclusief de financiële consequenties aldus spreker.

Tweede termijn
De heer G. KREIJKES zegt dat de commissie vooralsnog een positieve opinie geeft, maar dat er wellicht in een later stadium toch bezwaren zijn. Hij onderstreept de woorden van de heer Nijkamp over de ontwikkelingen op de Holterberg en vindt dat genoemde locatie beter past. Hij ziet de uitgewerkte plannen t.z.t. tegemoet. 

De heer KEVELAM vraagt of de woning een woonbestemming blijft houden of dat het de bedoeling is dat de woning wordt gesloopt, ook gelet op de waarde van de woning.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het niet de bedoeling is dat de woonbestemming wordt gehandhaafd. Bekeken zal worden waarvoor de woning in het totale plan kan worden gebruikt. T.z.t. zullen de uitgewerkte plannen aan de commissie worden voorgelegd.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie een positieve opinie geeft.

10 Budgetaanvraag veegplannen Rijssen-Holten (Cornelissen)
Eerste termijn
De heer VAN VEEN vraagt hoe de communicatie naar de bewoners wordt geregeld, of zij voorstellen mogen doen wanneer zij uitbreiding van het bestemmingsplan wensen en of zij inspraak hebben.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de gebruikelijke communicatietrajecten hiervoor worden ingezet, waarbij richting de inwoners wordt aangegeven wat de plannen zijn. Hij maakt daarbij een voorbehoud en zegt dat het om veegplannen gaat. Dat houdt in dat er aanpassingen worden doorgevoerd daar waar fouten geconstateerd zijn, of waar qua wetgeving zaken zijn veranderd. Het is niet de bedoeling om individuele bestemmingsplanverzoeken in het veegplan mee te nemen aldus spreker.

Tweede termijn
De heer VAN VEEN zegt dat bij diverse andere gemeenten veegplannen gebruikt worden om de burgers erbij te betrekken en eventuele wensen voor de toekomst daarin mee te nemen. Hij vraagt of het hier alleen maar gaat om het corrigeren van fouten en het verplaatsen van groenvoorzieningen van openbaar naar erf.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het daarop neerkomt.
Spreker refereert aan het omgevingsplan buitengebied, waarbij andere partijen betrokken worden, die meedenken, waarbij werkgroepen zijn samengesteld, speciale inloopavonden worden georganiseerd en waarbij mensen actief worden geïnformeerd. Daar kan de discussie over de ontwikkelingen plaatsvinden. Dit is een ander traject dan dat van de veegplannen aldus spreker.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie instemt met de begrotingswijziging ter laste van het incidenteel perspectief.

11 Actiepuntenlijst
Er zijn geen openstaande actiepunten.

12 Rondvraag
Mevrouw KUIPER vraagt naar de stand van zaken en de ontwikkelingen rondom het noordelijke fietspad, het zgn. Groene Wegje.
Wethouder Cornelissen zegt dat de gemeente bezig is met grondonderhandelingen met de eigenaar.

De heer BEUNK gaat in op informatief stuk b. behoefteonderzoek appartementen Holten en zegt dat gesteld wordt dat de ontwerpstructuurvisie naar verwachting in april/mei 2016 wordt aangeboden aan het college. Hij vraagt of de ontwikkelingen op schema zijn.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat de ontwerpstructuurvisie in concept klaar is en binnenkort aan het college wordt voorgelegd.

13 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 30 juni 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous