Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 29 juni 2017 (19:30 uur)

Datum: 29-06-2017Tijd: 19:30 - 22:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterJ....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 29 juni 2017 (19:30 uur)

Datum: 29-06-2017
Tijd: 19:30 - 22:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterJ. van Veldhuizen
SGPG. Kreijkes en dr. ir. A.S. Haase
CDAH.J. Nijkamp en H. Kreijkes RA CISA
ChristenUnieJ. Berkhoff, N.J. Otten en B.J. Blaazer
GemeentebelangJ. Beunk, J. Kuiper-Ruitenberg en P. Kroeze
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalR.A. de Koe, E.J.W. Deijk en B.J. van den Berg
D66ir. H. Klein Velderman
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
Pers0
Publiek19

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De heer MEIJERINK geeft aan dat hij niet deelneemt aan de beraadslagingen bij agendapunt 13.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 11 mei 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Wethouder AANSTOOT zegt vanmiddag de samenwerkingsovereenkomst asbestbodemsanerings-opgave 2016-2022 te hebben ondertekend. Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincie, Hof van Twente en de omliggende gemeenten van Hof van Twente. Het heeft betrekking op de sanering van historische asbestvervuilingen, het zogenaamd asbestpulp dat in het verleden werd gebruikt onder wegen e.d. Het rijk heeft  € 38 miljoen ter beschikking gesteld voor deze periode. De verwachting is dat het geld grotendeels naar Hof van Twente zal gaan en spreker denk niet, gelet op de inventarisaties en onderzoeken in onze gemeente, dat er nog veel asbestvervuiling in de grond zit.

6 Voortgang invoering Omgevingswet
Wethouder CORNELISSEN geeft aan dat er gewerkt wordt aan het maken van het programmaplan. Hij hoopt dat dit binnenkort richting het college kan. De vraag daarbij is hoe het een en ander financieel wordt vertaald en wat de impact van de omgevingswet is.
Spreker gaat in op het Omgevingsplan Buitengebied en refereert aan de sessie met de commissie en de raad. Er wordt nu gewerkt aan het voorbereiden van inhoudelijke keuzes, die het college na de zomer aan de commissie wil voorleggen.
Ook worden voorbereidingen getroffen voor het Omgevingsplan Centrum Rijssen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de functiekaarten. Het gaat hierbij om de verschillende lagen en functies die ook weer in het ontwerp moeten terugkomen. Ook wordt hierbij gekeken naar het meest geschikte communicatietraject. Het college komt hier later op terug.

7 Raadsvoorstel vaststellen visie vrijetijdseconomie Rijssen-Holten "Een nieuwe koers voor 2017-2021" (Cornelissen) (Presentatie Toerisme Rijssen-Holten)
De heer HALVERHOUT van Toerisme Rijssen-Holten houdt een presentatie (pdf).

Vragen
Mevrouw DEIJK bedankt voor de presentatie en vraagt of er is nagedacht over de ontwikkeling van een app, zodat mensen gemakkelijk via hun telefoon de website van Toerisme Rijssen-Holten kunnen benaderen.
Spreekster gaat in op de reclame voor Toerisme Rijssen-Holten in de media en merkt op dat dit zich beperkt binnen de grenzen van Twente en Salland. Zij vraagt of er ook gewerkt wordt aan bekendheid buiten deze grenzen.
De heer HALVERHOUT zegt dat apps voor toeristische gebieden minder snel worden geraadpleegd. De website van Toerisme Rijssen Holten is responsive, dat betekent dat deze ook op een mobiele telefoon kan worden geraadpleegd. Daarom is niet geïnvesteerd in een app.
Toerisme Rijssen-Holten zorgt voor de lokale promotie. De landelijke promotie gaat via Salland- en Twentemarketing. Met de campagne rondom de Fietsgemeente 2018 profileert Toerisme Rijssen-Holten zich wel landelijk. De beschikbare budgetten zijn overigens ook grotendeels gericht op alleen lokale promotie.

De heer KLEIN VELDERMAN bedankt ook voor de presentatie. Hij vraagt naar de promotie via de sociale media en voorts of Toerisme Rijssen-Holten ook aanhaakt bij de nieuwere media, zoals Instagram en Pinterest.
De heer HALVERHOUT zegt dat er geen gebruik gemaakt wordt van Pinterest. Er is gestart met een account voor Instagram, maar hier zijn nog geen cijfers over bekend. Twitter wordt meer gebruikt voor het informeren van lokale partijen. Toerisme Rijssen-Holten gaat wel mee in de ontwikkeling van social media, aldus de heer Halverhout.

Eerste termijn
De heer HAASE zegt dat de presentatie hem in verwarring achterlaat. Hij vindt het moeilijk om deze te koppelen aan de visie vrijetijdseconomie.
Hij geeft aan dat de fractie van de SGP met de inhoud van de visie kan instemmen. Er wordt nadruk gelegd op de rust en de natuur, die in onze gemeente te vinden is.  Dit is een sterk punt dat gekoesterd moet worden. In dit opzicht wil de fractie benadrukken dat deze kwaliteit niet mag leiden onder de evenementen die men wil organiseren. De fractie is van mening dat deze evenementen moeten passen bij het karakter en de schaal van de gemeente.
Hij vindt dat initiatieven voor nieuwe ontwikkelingen moeten liggen bij de ondernemers of bij Toerisme Rijssen-Holten. De gemeente moet daarbij stimuleren en faciliteren, zoals naar voren komt in de nota. Hoe de positionering van Rijssen-Holten, als verbindende factor van de drie streken als driestreken- punt, in de toekomst uitpakt zal moeten blijken en ook ziet de fractie dat er nog geen tijdspad is gekoppeld aan de uitvoeringsagenda.
Spreker komt terug op zijn woorden in de commissievergadering van 29 oktober 2015 en citeert: “Wat betreft de inhoud van het document vindt spreker dat zaken nogal eens herhaald worden en dat er een slag kan worden gemaakt qua professionaliteit. Het document kan bondiger en concreter en in het uitvoeringsprogramma moet een goede prioritering terugkomen. De wethouder bevestigde in zijn antwoord dat hij zich kon vinden in de opmerking dat de nota bondiger en concreter mag zijn”.
Spreker constateert dat er niets is gedaan met deze opmerkingen. De visie vrijetijdseconomie of de recreatienota, dit woord wordt ook nog wel eens gebruikt, zou een visitekaartje moeten zijn van de gemeente richting alle belanghebbenden en betrokkenen. Spreker constateert echter dat de visie veel taal- en stijlfouten bevat en dat de opmaak slordig, niet professioneel en naar de mening van de SGP onacceptabel is. Hij vraagt naar de reactie van de andere fracties.
De SGP kan met dit document niet zondermeer instemmen, want inhoud, stijl en opmaak moeten met elkaar één geheel vormen. Hij vindt dat dit document in schril contrast staat met de presentatie van zojuist. Deze ziet er goed uit en laat een ander gevoel achter dan de nota.
De SGP verzoekt de wethouder dringend, voor de raadsvergadering van 13 juli, een gereviseerd document aan te bieden, zonder de inhoud wezenlijk te veranderen. Dit zou volgens spreker binnen twee weken mogelijk moeten zijn en volgens hem zijn er ook voldoende templates binnen de gemeente beschikbaar waar de visie aan opgehangen kan worden. Hij stelt voor daarbij ‘kruisbestuiving’ te laten plaatsvinden tussen Toerisme Rijssen-Holten en de gemeente.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie dezelfde opmerkingen als de heer Haase zou willen maken. Hij geeft aan twee keer een uitvoeringsplan tegengekomen te zijn en prioriteiten die verdeeld zijn in eenhoog, tweehoog en driehoog. Achterin het document komen dezelfde prioriteiten weer aan de orde, maar in een andere volgorde. Er zitten ook veel taalfouten in.
Wat de ChristenUnie ook stoort is dat al in 2015 is gestart met het programma. De commissie is nooit op de hoogte gesteld van de vertraging. In oktober 2016 is het in de commissie behandeld en is de nota ter inzage gelegd tot en met 6 november 2016. Daarbij werden 2 zienswijzen ingediend, die binnen twee weken ook in het document konden worden verwerkt. Vervolgens gaat er weer meer dan een half jaar overheen, voordat het document wordt aangeboden aan de commissie. Hij vraagt zich af of de nota intern wel genoeg prioriteit heeft. Hij vindt het een teleurstellende gang van zaken rondom een document waar de gemeente mee verder moet.
Spreker stelt de volgende vragen en maakt de volgende opmerkingen:

 • Materplan Oosterhof. Wanneer wordt dit plan voorgelegd aan de commissie?
 • Pagina 18: het ontbreken van een groot cultureel evenement. Spreker vraagt hierop een toelichting van de portefeuillehouder.
 • Tweede uitvoeringsprogramma, pagina 33 of 34. Hier worden prioriteiten geschetst die niet in overeenstemming zijn met het uitvoeringsprogramma op pagina 7 of 8. Hij vraagt deze met elkaar in overeenstemming te brengen.
 • Spreker geeft aan dat de inhoud van het document goed is, maar qua lay-out moeten er zaken verbeterd worden. De fractie is zeer teleurgesteld over de zeer lange doorlooptijd.
 • Routestructuur in en rond Rijssen. In het document wordt regelmatig de vinger gelegd bij de positieve punten van Rijssen, zoals de Pelmolen, de Oosterhof, de musea bij de Oosterhof en het Leemspoor. Wat de ChristenUnie is opgevallen en dit mist hij ook in het uitvoerings-programma, is het ontbreken van een deugdelijke bewegwijzering, net zoals in Holten richting de Oudheidkamer.
  Ook vanaf het station zijn er geen wandelroutes uitgezet richting de Pelmolen en richting de Rijssense musea. Spreker mist dit ook in het uitvoeringsprogramma.
 • Hij kondigt een motie aan om met spoed de bewegwijzeringen te realiseren en rekent op ondersteuning vanuit de raad.

De heer NIJKAMP zegt ook de verbinding te zoeken tussen de zojuist gehouden presentatie en de voorliggende visie. Hij vindt wel dat we trots kunnen zijn wat er in Rijssen-Holten is aan infrastructuur, aan accommodaties en evenementen. Dit wordt ook goed weergegeven.
Het gaat erom hoe zoveel mogelijk mensen verleid kunnen worden om naar onze gemeente te komen. Hij mist hiervoor handvatten om dit publicitair te regelen.
Spreker gaat in op de traditie qua paasvuren, dit is wellicht een cultuurevenement. Hier is het afgelopen jaar veel landelijke publiciteit mee gehaald.
Hij refereert aan het landelijke wandelpad ‘Pieterpad’ en zegt dat Holten daarbij een belangrijke etappeplaats is.
Hij zou de elementen die er al zijn meer uitgedragen willen zien.

Mevrouw DEIJK zegt dat VVD Lokaal het wel eens is met de gemaakte opmerkingen, maar de fractie ziet ook de positieve kant van de nota. De gemeente heeft twee prachtige kernen met het prachtige winkelcentrum van Rijssen en de Holterberg van Holten en spreekster stelt voor hierop vooral te focussen. Het voorstel van de SGP rondom een aangepast document binnen twee weken gaat VVD Lokaal te ver. De fractie vraagt het document in de toekomst wel professioneler op te stellen.  

De heer KLEIN VELDERMAN is benieuwd naar de reactie van het college, omdat de coalitiepartijen ‘gehakt’ maken van de notitie.
De heer BERKHOFF interrumpeert en zegt dat ‘gehakt’ slaat op de lay-out, niet op de inhoud.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hem de volgende tekst ook nog opviel. Hij citeert:  “In de afgelopen jaren is de kwaliteit en de omvang van de hotel- en horecasector sterk verbeterd. Naast Bistro De Holterberg is er nog vergunning verleend voor de bouw van een nieuw hotel”.
Een vergunning is niet eeuwig geldig en deze moet al geruime tijd geleden verleend zijn. Spreker  vraagt om een toelichting door de wethouder.

Wethouder CORNELISSEN zegt er blij mee te zijn dat de commissie zich kan vinden in de inhoud van de visie, waarbij het format en de manier waarop informatie is weergegeven een make-over zou moeten krijgen. Op zich is dat geen probleem, als de meerderheid van de commissie deze mening is toegedaan. Twee weken is normaal gesproken ruim voldoende, maar gelet op het feit dat het bijna vakantie is wil spreker een slag om de arm houden.

De heer BERKHOFF interrumpeert en vindt dat in elk geval de taalfouten eruit gehaald moeten worden en de lay-out moet worden aangepast. Daarnaast stelt hij voor dat het rapport kritisch wordt doorgelezen en de tabel wordt nagekeken.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat dat geen probleem is, maar hij merkt op dat de opmerkingen van de heer Haase verder gingen dan dat. Hij geeft aan het belangrijk te vinden dat recreatie en toerisme is toegepast op de kernen. De ontwikkelingen geven dit ook aan.
Spreker gaat in op het driestrekenpunt en zegt dat daarmee de centrale ligging van Rijssen-Holten wordt aangeven. Hij merkt wel op dat in de hele discussie rondom het driestrekenpunt er meer contact is met de buurgemeente en dat op initiatief van de gemeente Rijssen-Holten de samenwerking met buurgemeenten er komt. Hij wijst daarbij op de sterke verbinding met Twente en voor een deel met Salland. Binnenkort zitten de wethouders Recreatie en Toerisme weer om tafel om te kijken wat er richting De Achterhoek versterkt kan worden.
Wat het Materplan Oosterhof betreft zegt spreker dat hieraan gewerkt wordt, hij verwacht dat dit na de zomer aan het college kan worden voorgelegd en er uitgebreider over gesproken kan worden.
Er is gefilosofeerd over een cultureel evenement, waarbij gekeken wordt naar bijv. het Dickensfestival in Deventer. Het moet in elk geval passen bij de gemeente.
Spreker laat weten dat er gewerkt wordt aan de bewegwijzering en in het kader van het Masterplan Oosterhof zijn er gesprekken gevoerd met het museum en het Parkgebouw om te kijken hoe daar bewegwijzering kan worden aangebracht. Tevens wordt gekeken hoe de juiste en aantrekkelijke verbinding kan worden gemaakt tussen de groene long van Rijssen en het centrum. 
Er zijn al wel zaken aangepast qua bewegwijzering, waarbij de regels zijn veranderd. Onder andere de naamgeving Holterberg is weer terug en spreker zal dit verder opnemen met collega-wethouder de heer Aanstoot.
De tips van de heer Nijkamp neemt spreker graag mee.

De heer HAASE interrumpeert en vraagt wat het voorstel van de wethouder is, gelet op het feit dat het bijna vakantie is.
De heer KLEIN VELDERMAN refereert aan zijn vraag over de verleende vergunning voor de bouw van een hotel.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat hij deze informatie zal aanleveren via een NB. De vergunning is verleend voordat de heer Klein Velderman raadslid en spreker wethouder was. Op dit moment is er sprake van strakke termijnen rondom de ontwikkeling van plannen. In het verleden was dit anders, maar nadere informatie volgt.
(de beantwoording is als bijlage 4 bij het verslag gevoegd)

De heer BERKHOFF interrumpeert en zegt dat er gewerkt wordt aan de bewegwijzering op de Holterberg. Hij vraagt of dit betekent dat de benaming Sallandse Heuvelrug komt te vervallen of worden beide namen gehanteerd? Zo ja, dan moet dit ook in het visiedocument worden aangepast.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat Sallandse Heuvelrug niet losgelasten wordt. Een uitdrukkelijke wens van de raad was om De Holterberg terug te laten komen. Dit is inmiddels in de bewegwijzering gedaan en ook met de onthulling van het Holterbergplein. De Sallandse Heuvelrug wordt aangeduid op de A1 en spreker gaat hierbij in op de regels die worden gehanteerd rondom bezoekersaantallen. De Holterberg haalde de bezoekersaantallen niet.

Tweede termijn
De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA zich gefocust heeft op de inhoud, dat er wat haar betreft prima uitziet. De fouten zijn de fractie niet zo opgevallen, maar een spellingscontrole is makkelijk door te voeren. De fractie is positief over de inhoud van het document.

De heer HAASE vraagt naar het voorstel van de wethouder.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat op het moment dat de commissie aangeeft dat de lay-out moet worden aangepast en de spelfouten eruit gehaald moeten worden, hij het aangepaste rapport kan aanbieden voor de raad van 13 juli.
Op het moment dat er meer aan het rapport moet gebeuren, danis er meer tijd nodig. Hij heeft echter het idee dat dit de wens van de commissie niet is.

De heer KLEIN VELDERMAN wacht het herziene document af, dat dan in de raad van 13 juli wordt besproken. Hier koppelt hij dan ook het antwoord aan van de vraag over de vergunning voor het hotel.

De heer HAASE benadrukt dat de SGP achter de inhoud van het rapport staat. Spreker is van mening dat de inhoud nu niet goed tot zijn recht komt. De vrijetijdsvisie zou een visitekaartje voor de gemeente moeten zijn. Hij onderkent dat het scherp gesteld wordt, maar blijkbaar is dit nodig omdat met de opmerkingen na de eerste behandeling van het rapport niets is gedaan. Hij vraagt zich ook af wat de waarde van de inbreng is, als er niets mee wordt gedaan.
Spreker bemerkt dat de boodschap bij de wethouder is overgekomen. Hij vindt dat de lay-out van het rapport moet worden herzien, maar dat ook de inhoud kritisch moet worden bekeken. Een aantal zaken worden dubbel genoemd. Hij vindt ook dat het e.e.a. bondiger kan worden weergegeven.
Spreker kan zich voorstellen dat een termijn van 2 weken lastig is, maar stelt voor dat er tijdens de vergadering van 13 juli een rapport beschikbaar is dat is nagekeken en gereviseerd en hij zou daarbij kunnen leven met de toezegging van de wethouder dat daarna nog wat wordt gedaan aan het format van het document. 
Hij is er blij mee te vernemen dat het driestrekenpunt werkt, omdat er nu meer contacten met de buurgemeenten zijn. Spreker vindt dit een positief signaal om ermee door te gaan.

De heer BERKHOFF sluit zich aan bij de woorden van de heer Haase.
De wethouder geeft aan dat het Materplan Oosterhof na de vakantie door het college wordt besproken. Spreker neemt aan dat met ‘na de vakantie’ niet in december wordt bedoeld. Hij gaat ervan uit dat het augustus/september 2017 wordt.
De fractie kan instemmen met het voorliggende plan, maar wil de vinger leggen bij de bewegwijzering. Hier moet nog wel geld voor beschikbaar komen, dus de fractie houdt zich het recht voor om een motie voor te bereiden om dit in deze kaderstelling mee te nemen.
Hij bedankt de wethouder voor de beantwoording en wenst hem succes met de uitvoering.

De heer NIJKAMP vraagt naar de stand van zaken van de bewegwijzering, omdat de wethouder zegt dat de gemeente ermee bezig is, voordat er extra geld beschikbaar is gesteld.
Spreker onderstreept de woorden van de heer Haase, maar pleit voor een praktische oplossing.
Het CDA vindt niet dat het rapport herschreven hoeft te worden, maar vindt de uitleg van de wethouder ‘te mager’. Het gaat in deze niet alleen om het doorvoeren van de spellingscontrole.

De heer HAASE interrumpeert en legt de optie op tafel om het rapport één raadsvergadering te verdagen, waarbij er dan een goed document voorligt.

De heer BEUNK is blij met de woorden van de collega’s over korte en bondige stukken.
Een groot pluspunt dat uit het rapport naar voren kwam vond Gemeentebelang het feit dat de recreatiesector wordt betrokken bij de gesprekken. De fractie ziet dit dan ook als een dynamisch rapport, maar kan zich vinden in het verdagen naar de volgende raadsvergadering, om daarmee een compacter en mooier rapport te realiseren. Spreker vindt dat er wel verder gegaan moet worden, dus voelt hij er meer voor om de inhoud te laten staan en de lay-out aan te passen.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat als de commissie wil dat het rapport flink ingekort wordt, dit niet mogelijk is voor de raad van 13 juli.
Hij wijst hierbij ook op de inzet van Toerisme Rijssen-Holten en de ondernemers, die met name in deze het visitekaartje vormen en die zich hebben ingezet om het rapport te voeden.
Hij kan binnen twee weken zorgen voor een aangepast rapport (op lay-out en spelling).

De VOORZITTER vraagt naar de mening van de fracties over het doorschuiven van de behandeling van het rapport naar de volgende raadsvergadering.

De heer MEIJERINK merkt op dat over de inhoud consensus is bereikt en dan vindt hij doorschuiven naar de volgende raadsvergadering overdreven. Hij vindt dat de wethouder daarbij het vertrouwen moet krijgen, waarbij er binnen twee weken een aangepast rapport, op basis van uiterlijk, beschikbaar is.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA deze mening ook is toegedaan. Hij vindt dat het rapport op spellingsfouten moet worden gecontroleerd en de dubbelingen eruit gehaald moeten worden. De fractie vindt niet dat er een nieuw rapport hoeft te worden gemaakt.

De heer BERKHOFF is het hier wel mee eens, maar vindt het wel een kwalijke zaak dat er niets gedaan is met de opmerkingen van de heer Haase van anderhalf jaar geleden.
Hij is het erover eens dat er beter besloten kan worden over een goed rapport, dus verdagen naar de volgende raadsvergadering vindt spreker een goed voorstel.

De heer HAASE zegt twee opties op tafel te hebben gelegd: de pragmatische oplossing en verdagen. Het rapport hoeft wat hem betreft niet ingekort te worden, maar de herhalingen moeten er wel uitgehaald worden. Het gaat om iets meer inzet dan een taal- en spellingscontrole. Als de wethouder meent dit binnen twee weken te kunnen realiseren, dan ziet de SGP uit naar het definitieve document op 13 juli aanstaande.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen visie vrijetijdseconomie Rijssen-Holten, met een aangepaste versie van het rapport "Een nieuwe koers voor 2017-2021", als bespreekstuk te behandelen in de raad.

8 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Veegplan Wonen Holten (Cornelissen)
Eerste termijn
De heer HAASE zegt dat in maart 2017 een soortgelijk plan is vastgesteld, namelijk het Veegplan Wonen Rijssen, waarbij de SGP is afgegaan op de bijgaande nota en het collegevoorstel. Daarin staat dat de wijzigingen vooral kleine verbeteringen betreffen, waaronder versoepeling van al te starre regelgeving.

De VOORZITTER schorst de vergadering om 20.20 uur tot 20.25 uur.

De VOORZITTER heropent de vergadering en de heer HAASE toont een foto van een uitbouw (pdf), waarvan één met een erker. Hij vraagt wat de commissie van deze erker vindt en vraagt om een inschatting van het percentage van deze erker dat bestaat uit raampartijen. Hij vindt het een erker die eenieder zou tekenen. Het is dezelfde raampartij als oorspronkelijk bedoeld, maar een meter naar voren gehaald. De vraag is of dit mag. Voor de raadsvergadering van maart 2017 mocht dit wel in Rijssen, maar daarna niet meer.
Als de raad instemt met voorliggend raadsvoorstel, dan mag dit over twee weken in Holten ook niet meer. De nieuwe regel in artikel 20.2.4. schrijft voor dat de uitstraling van uitbouwen zoals een erker, toegangspartij, luifel of balkon overwegend transparant moet zijn in de zin dat tenminste 50% van de gevels uit glas of andere doorzichtige materialen bestaat. Daaraan voldoet dit voorbeeld dus niet, want dan had er ook een raam moeten zitten in het muurtje dat op de buren uitkijkt.
Het mag dus niet en dat geldt ook voor andere, zoals karakteristieke woningen, waarvan gevels normaliter nog minder transparante materialen bevatten. Een kleine wijziging met wel een grote impact aldus spreker..
Spreker stelt de volgende vragen aan de wethouder:

 • Wat is de mening van de wethouder, is dit een voorbeeld van versoepeling van al te starre regels?
 • Hoe gaat de gemeente hiermee om?
 • Waarom is deze wijziging doorgevoerd en bevat het Veegplan nog meer van dergelijke wijzigingen?
 • In hoeverre dient de raad de planregels te beoordelen? Kan hij bij dergelijke kleine wijzigingen afgaan op de informatie in het raadsvoorstel en de nota met de ambtshalve wijzigingen?

Mevrouw DEIJK zegt verbaasd te zijn. Zij vraagt of er nog meer van dergelijke kleine wijzigingen zijn, waar zij op dit moment geen weet van heeft.

De heer KLEIN VELDERMAN refereert aan de woorden van de heer Haase en vraagt hoe het nu precies zit. Hij gaat ervan uit dat het document met ambtshalve wijzigingen voldoende is om te beoordelen en dan blijkt deze niet te kloppen. Spreker vraagt of de commissie hierdoor om de tuin wordt geleid.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang met name de laatste woorden van de SGP zeer aanspreken. Hij vindt dat aangegeven moet worden wat de essentie is van hetgeen gewijzigd wordt. Dit is in het verleden wel gebeurd, waarbij duidelijk gearceerd wordt aangegeven wat gewijzigd is.
Hij geeft eerlijkheidshalve toe dat de fractie de gevolgen van deze wijziging niet heeft onderkend.

De heer BLAAZER laat weten dat de ChristenUnie deze details ook niet heeft opgemerkt en vraagt naar de reactie van de wethouder op de gestelde vragen.

De heer NIJKAMP geeft aan dat het CDA benieuwd is naar de reactie van het college, hoe dit in de praktijk wordt opgelost en hoe hiermee wordt omgegaan.

De heer MEIJERINK zegt het eens te zijn met de woorden van de vorige sprekers.

Wethouder CORNELISSEN geeft aan dat het door de heer Haase aangehaalde voorbeeld ook vermeld staat als één van de wijzigingen. Het college is terughoudend met een uitbouw aan de voorkant. Dit heeft ermee te maken dat breder gekeken wordt naar zichtlijnen, maar ook naar het beeld in de straat.

De heer KLEIN VELDERMAN interrumpeert en zegt dat de wethouder aangeeft dat het wel in de ambtshalve notitie staat aangegeven. Hij vraagt om een citaat waaruit blijkt dat 50% van de gevel van een doorzichtig materiaal moet zijn gebouwd.

Wethouder CORNELISSEN wijst op de artikelen 23 en 27 van de bestemmingsplanregels. Daarin komt de 50% terug.
Hij zegt dat de regels in bestemmingsplannen gemaakt worden omdat ze bijdragen aan een goede ruimtelijke ordening. Ter bescherming van, onder andere, buren.
Het genoemde voorbeeld gaat om een uitbouw over de volledige breedte van de gevel. Gekeken wordt wat in dit soort gevallen de wens is. Planologisch gezien kan er een afwijkingsmogelijkheid worden ingebouwd.
In dit geval is een breder plan ingediend en in ieder bestemmingsplan staan regels waarvan we achteraf vinden, kijkend naar een specifieke situatie, dat dit anders had gekund.
Daarom worden met regelmaat bestemmingsplanwijzigingen voorgelegd. Als de raad vindt dat dergelijke zaken wel mogelijk gemaakt mogen worden, dan kan hierover een amendement worden ingediend. Hij wijst er wel op dat als het gaat om amendering het ook handig is om te kijken wat de impact is, op het moment dat een bepaalde regel wordt losgelaten.

De heer HAASE interrumpeert en vraagt waarom de 50%-regel is opgenomen, die eerder alleen bij karakteristieke woningen van toepassing was en vraagt naar de impact van deze regel.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat hiermee voorkomen wordt dat er een uitbouw aan de voorkant plaatsvindt die vrij dicht is. Het is niet onmogelijk de 50%-regeling aan te passen, maar het is belangrijk dat de consequenties van de wijziging wordt afgewogen. Artikelen zijn nl. aan elkaar gekoppeld en voorkomen moet worden dat er ergens anders een probleem ontstaat.
De vraag is of het gewenst is het bestemmingsplan aan te passen wanneer bouwaanvragen geweigerd worden.

De heer DE KOE interrumpeert en gaat in op het raadsvoorstel, onder 1.1. waar staat dat het gaat om relatief kleine verbeteringen, zoals de versoepeling van al te starre regelgeving.

De heer BERKHOFF plaatst een aanvullende interruptie en zegt dat de ChristenUnie een Veegplan ziet als zijnde een plan waarin kleine wijzigingen zijn opgenomen. Hij vindt echter dat het voorbeeld dat de heer Haase aanhaalt nogal een ingrijpende wijziging is en vindt dat de commissie in dergelijke gevallen uitgebreider geïnformeerd moet worden.

Wethouder CORNELISSEN wil een nuance maken v.w.b. zaken die grote impact hebben als het gaat om bestemmingsplannen. Wellicht kan in dit geval de aanvrager zijn plan aanpassen, zodat wel wordt voldaan aan de regels van het bestemmingsplan. Met de omgevingswet kunnen aanpassingen straks eenvoudiger worden doorgevoerd.
Hij vindt het gestelde rond de 50% geen forse ingreep in het bestemmingsplan. Er is daarbij synergie gezocht in de breedte, ook tussen Rijssen en Holten. Een dergelijk verzoek komt niet zo vaak voor.

Tweede termijn
De heer HAASE bedankt de wethouder voor de beantwoording en begrijpt uit zijn woorden dat deze wijziging in het verleden mogelijk zou zijn, gelet op de vele uitbouwen die op deze manier in Rijssen zijn gerealiseerd. Hij kan zich voorstellen dat bij een wijziging of een homogenisering niet altijd helder is wat de consequenties daarvan zijn.
Hij vindt het jammer dat deze aanvraag geblokkeerd wordt, met name omdat het wel zou mogen als een dergelijke uitbouw aan beide woningen zou worden gerealiseerd.
Spreker neemt de uitnodiging van de wethouder graag aan om te kijken wat de impact is van het wegnemen van deze regel op de rest en of er dan nog andere regels moeten worden aangepast.
Hij kondigt een amendement aan.

De heer BEUNK vraagt zich af hoe andere gemeenten hiermee omgaan en hoe de gemeente ermee omgaat als blijkt dat zich onvoorziene zaken voordoen. Is er dan sprake van maatwerk?
Is deze aanvraag afgewezen of is in overleg met de aanvrager naar een oplossing gezocht?

De heer NIJKAMP vindt het voorstel van de heer Haase, om samen in gesprek te gaan, goed opgepakt. Een eventueel amendement zal het CDA zeker steunen.

De heer BERKHOFF is het ook eens met de woorden van de heer Haase, maar vraagt de wethouder in het vervolg bij twijfel, of het gaat om een kleine wijziging in een veegplan, duidelijker te omschrijven, zodat ook helderder is waar het precies om gaat.

De heer HAASE interrumpeert en zegt dat de wijzigingen blauw gearceerd stonden in de regels. Wellicht dat de commissieleden zelf ook iets te verwijten valt en zij kunnen elkaar daarin de hand rijken.  

Mevrouw DEIJK zegt dat VVD Lokaal het Veegplan als bespreekstuk wil behandelen in de raad van 13 juli, gelet op de impact die ogenschijnlijk kleine wijzigingen hebben.

De heer KLEIN VELDERMAN laat weten dat D66 meedenkt met het voorstel van de SGP en stelt voor de zaken op dezelfde manier te regelen voor de Kern Rijssen.

Wethouder CORNELISSEN geeft aan dat als bij behandeling van een aanvraag wordt aangelopen tegen regels in het bestemmingsplan wordt gekeken wat eventueel wel zou kunnen. Er wordt pragmatisch naar gekeken. Op het moment dat er geen afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan staat, ter bescherming van directe buren, dan wordt gekeken wat mogelijk is. Als instrument kan daarvoor een bestemmingsplanwijziging worden gehanteerd. De vraag is of dat in dit geval gewenst is en of daarvoor de gehele procedure moet worden doorlopen. Voor de raadsvergadering van 13 juli is dit volgens spreker wel bekend.
Er wordt gesteld dat er sprake is van een behoorlijke impact en spreker begrijpt dat het een teleurstelling is voor de aanvrager die met deze regel te maken krijgt.

De heer BEUNK interrumpeert en vraagt of het normaal is dat er geen afwijkingsbevoegdheid in meegenomen wordt.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de stellingname van de gemeente in sommige gevallen helderder is. In het getoonde voorbeeld gaat het om de voorgevel. Daarbij is de gemeente terughoudender, ook vanwege het straataanzicht en de manier waarop dit vanuit de omgeving wordt ervaren.
Er is in dit geval niet gekozen voor een afwijkingsbevoegdheid. Met de vergunningverlening moet er getoetst worden aan het bestemmingsplan. Op het moment dat de gemeente regelmatig tegen bepaalde belemmeringen aanloopt, worden wijzigingen meegenomen in het veegplan of in een nieuw plan.

De heer BEUNK stelt een aanvullende vraag en concludeert dat aan de voorzijde geen sprake is van een afwijkingsbevoegdheid en aan de achtergevel wel. Hij vraagt hoe vaak dit soort situaties voorkomen, om af te kunnen wegen of alsnog een afwijkingsbevoegdheid moet worden opgenomen.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat een afwijkingsbevoegdheid voor- en nadelen heeft. Een bestemmingsplan biedt rechtszekerheid. We moeten dus terughoudend zijn met te pas en te onpas afwijkingsbevoegdheden op te nemen.
Aan de voorzijde is qua bebouwing e.d. veel minder mogelijk, ook v.w.b. de rooilijnen. Aan de achterzijde kan ook vergunningsvrij veel meer worden gerealiseerd.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadvoorstel vaststellen bestemmingsplan Veegplan Wonen Holten als bespreekstuk te behandelen in de raad.

9 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Kern Holten, locatie Albert Heijn (Cornelissen)
Eerste termijn
De heer NIJKAMP zegt dat het CDA dit plan van harte ondersteunt. Het is een belangrijk onderdeel van het centrumplan van Holten om het dorp te vervolmaken.

De heer OTTEN laat weten dat de ChristenUnie al een positieve opinie heeft gegeven tijdens de commissievergadering van oktober 2015. De fractie ondersteunt het voorstel.

De heer BEUNK geeft aan dat Gemeenbelang achter het voorstel staat. De fractie is van menig dat voortgang gemaakt moet worden. Het verkeersluw maken van de Dorpsstraat en de herinrichting van de Kalfstermansweide spreekt hen daarbij aan.

Mevrouw DEIJK sluit zich daarbij aan, waarbij VVD Lokaal de verkeersveiligheid in de gaten blijft houden. De fractie vindt het een mooi plan, waar al vaker over gesproken is.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 blij is met voorliggend plan, waarbij goed geluisterd is naar de bezwaarmakers. Spreker gaat in op de ervaring uit het verleden en vraagt op welke manier de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Is er ook een plan gemaakt om zo min mogelijk last te hebben van de bouwwerkzaamheden, zodat deze bouw geen extra druk op de werkzaamheden in het dorp geven? Hij vindt dat er met de initiatiefnemer in overleg moet worden gegaan om te zorgen dat er zo vriendelijk mogelijk gebouwd wordt.

De heer HAASE geeft aan dat de SGP er ook herhaaldelijk op gehamerd heeft dat de herontwikkeling van het centrum van Holten moeten worden afgerond. De fractie is blij met de plannen, ook gelet op het feit dat de raad destijds heeft ingestemd met een variant die € 600.000 meer zou kosten.
Spreker refereert aan de notulen van de vorige commissievergadering, toen dit stuk opiniërend werd besproken en het agendapunt ‘rapportage over de ontsluiting van de Kalfstermansweide’ aan de orde kwam. De commissie heeft er daarbij mee ingestemd dat er een document over een jaar voorhanden zou zijn. De wethouder heeft toen gezegd dat het o.a. zou gaan om tweerichtingsverkeer via de Stationsstraat, eenrichtingsverkeer in de Kerkhofsweg en eenrichtingsverkeer op Meermanpad.
Spreker  vraagt naar de status hiervan en vraagt of het klopt dat er binnenkort een rapportage komt. Hij vraagt hoe wordt omgegaan met het zgn. VSP-fonds, dat ook gekoppeld was aan de herontwikkeling van de Kalfstermansweide.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het moment van vergunningverlening en het moment van bouwen uitgebreid wordt besproken. Er wordt daarbij ook vooral gekeken naar de veiligheid. Ook vriendelijkheid is daarbij een punt van aandacht. Er zal overlast ontstaan, maar geprobeerd wordt hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Wethouder AANSTOOT gaat in op de vraag van de heer Haase over de rapportage ontsluiting Kalfstermansweide en zegt dat deze lang op zich heeft laten wachten. De toezegging is destijds gedaan met de verwachting dat het bestemmingsplan vrij snel van kracht zou worden en er kort daarna zou worden gebouwd. Inmiddels heef het college gesteld niet langer te willen wachten op het eindbeeld van de verkeersinfrastructuur.  Er wordt z.s.m. aan de slag gegaan met het verkeersluw maken van het centrum. Dat wil zeggen dat er zal worden gewerkt aan het wandelgebied rondom het Zwarte Pad en het autovrij maken van de Smidsbelt.
De rapportage rondom het eindbeeld van de verdere ontsluitingen wordt nog aan de commissie voorgelegd.

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN dringt aan op een communicatieplan, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de inwoners en bezoekers van Holten wordt uitgelegd wat er gebeurd, hoe lang dit gaat duren en wanneer wegen afgesloten en weer geopend zijn. Hierdoor wordt acceptatie gecreëerd.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA akkoord gaat met het voorstel. Hij is het ermee eens dat een goede communicatie belangrijk is voor de acceptatie van de overlast, waarbij helder moet worden aangegeven hoe omleidingen gaan lopen e.d.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Kern Holten, locatie Albert Heijn als hamerstuk te behandelen in de raad.

10 Kredietaanvraag herinrichting eerste centrumring fase 2, Boomkamp en busstation (Aanstoot)
Eerste termijn
De heer BLAAZER geeft aan dat de ChristenUnie akkoord gaat met het voorstel. Hij heeft twee opmerkingen over het ontwerp. Hij pleit voor een zebrapad vanaf de Rabobank naar het parkeerterrein, omdat de fractie verwacht dat er op dat punt veel wordt overgestoken. Verder vraagt de fractie aandacht voor de verkeersbelasting bij de ingang van het parkeerterrein aan de kant van het station, gelet op de verwachte drukte.

De heer H. KREIJKES vindt het een prima plan en spreker vraagt of hierbij al sprake is van de nieuwe kostenmethode waarop het plan gebaseerd is en waarbij sprake is van een stukje overdekking, zodat er bij tegenvallers geen extra risico wordt gelopen.

De heer VAN DEN BERG zegt dat VVD Lokaal het plan steunt. De fractie vindt het een ambitieus plan dat in lijn ligt met de wijzigingen die al in het centrum hebben plaatsgevonden.
De Boomkamp is een historische straat en spreker vraagt waarom er in het ontwerp is gekozen voor een grijze betonklinker. Op dit moment liggen er immers gebakken klinkers, die bijdragen aan de historische uitstraling van de straat en passen bij de gebouwen die er staan. Hij pleit ervoor deze uitstraling te behouden in het ontwerp en vraagt om een toelichting.

Wethouder AANSTOOT geeft aan dat de oversteekplaats is beperkt tussen de parkeerplaats en het busstation. Er wordt in de gaten gehouden of aanvullende oversteekplaatsen nodig zijn.
Wat de bekostigingsopzet betreft geeft spreker aan dat er gewerkt is volgens de nieuwe systematiek. Hij gaat er vanuit dat er geen grote financiële risico’s mee gepaard gaan.
Spreker zoekt uit hoe het ontwerp van De Boomkamp eruit ziet t.a.v. de bestrating en komt hier in een NB op terug.
(NB: de beantwoording is als bijlage 1 bij het verslag gevoegd)

De heer G. KREIJKES zegt dat het gaat om een kredietaanvraag. Over het plan zelf is al vaker gesproken. De SGP stemt in met het voorstel.

De heer KLEIN VELDERMAN deelt mee dat ook D66 instemt met de kredietaanvraag.

Mevrouw KUIPER zegt dat Gemeentebelang ook instemt.

De heer H. KREIJKES geeft aan dat het CDA instemt met het voorstel en achter het voorstel van VVD Lokaal staat inzake de bestrating van De Boomkamp.

De heer BLAAZER sluit zich hierbij aan.

De heer VAN DEN BERG vraagt dit agendapunt als bespreekstuk te behandelen.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert de kredietaanvraag herinrichting eerste centrumring fase 2, Boomkamp en busstation als bespreekstuk te behandelen in de raad.

11 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Rijssen, Pelmolenweg 10 (Cornelissen)
Eerste termijn
De heer G. KREIJKES geeft aan dat de raad onlangs de kapverordening heeft vastgesteld. Spreker is van mening dat dit perceel, dat met een gele kleur is aangemerkt, valt onder de beperking v.w.b. kappen. Hij heeft het terrein bekeken en heeft gezien dat er grote eiken staan, die met name het straatbeeld van de Pelmolenweg bepalen. Ook bij nummer 8 staan twee grote eiken.
Deze staan ook aan de achterzijde op het terrein van de Pelmolenweg, waar ze onderdeel uitmaken van de totale omgeving en een hoefijzervormig geheel vormen. Spreker pleit ervoor dat deze bomen blijven staan.
Hij refereert aan de schets van het plan en vindt het vreemd dat een bestemmingsplan moet worden vastgesteld op basis van een indicatief plan. Spreker vraagt om een verder uitgewerkt voorstel.
Spreker vindt het een beter plan om midden op het perceel één geschakelde woning te plaatsen, waarbij de verlangens en behoeften van de aanvrager gehonoreerd kunnen worden.

De heer KLEIN VELDERMAN is blij met de bijdrage van de SGP. Het gaat hierbij weer om bomen op een bestaand perceel en spreker had verwacht dat in het licht van de eerdere discussie was aangegeven wat de gevolgen van de plannen voor deze bomen zijn. De bomen staan nu niet eens ingetekend. Spreker heeft hier al vaker om gevraagd en roept het college op dit ten allen tijde bij plannen mee te nemen, zodat duidelijk wordt waar bomen staan en de raad een afgewogen besluit kan nemen.
Hij is voor het voorstel van de SGP om zaken te heroverwegen en op basis daarvan een plan te ontwikkelen.

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie positief tegenover het plan staat, maar voelt wel mee met de SGP dat de bomen moeten blijven staan. Hij ondersteunt het voorstel een plan uit te werken waarin de bomen ook staan ingetekend, zodat een goede afweging kan worden gemaakt. Daarna kan de fractie pas beslissen over het bestemmingsplan.

De heer DE KOE zegt dat dit gebied in het verleden is bekeken, waarbij er mogelijkheden aan het gebied zijn toegekend. Dit voorstel past hier in de basis in. Spreker wijst op de kwetsbaarheid van het gebied en hij kan zich de opmerkingen van D66 en de SGP wel voorstellen. Hij vraagt of dit plan om de bomen heen kan worden gerealiseerd, zonder dat ze hoeven te worden gekapt.  

De heer G. KREIJKES interrumpeert en zegt dat de SGP kan instemmen met het plan, als er om de bomen heen kan worden gebouwd. Hij kan zich echter voorstellen dat een geschakelde woning op het midden van het terrein beter past.

De heer MEIJERINK geeft aan dat de PvdA zich aansluit bij de gestelde vragen. Hij vraagt naar evt. herplantplicht, mochten de bomen toch gekapt moeten worden en vraagt hoe groot de te herplanten bomen dan moeten zijn.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat dit gebied qua bomen en bomenstructuur beschermd is. Daar is op deze manier ook wel naar gekeken. Spreker heeft daarbij gekeken naar de gevellijn en heeft gezien dat de bomen op voldoende afstand staan. Hij zegt toe dat de situatie rondom de bomen inzichtelijk wordt gemaakt, maar geeft daarbij wel aan dat het ondoenlijk is de bomen in elk bestemmingsplan weer te geven.

Wethouder AANSTOOT geeft aan dat gekeken wordt of de bomen gekapt moeten worden of dat het plan kan worden aangepast. Als de conclusie is dat de bomen gekapt gaan worden dan zijn er twee mogelijkheden: of er wordt een herplantplicht opgelegd of er wordt geëist dat er geld wordt gestort in een Groenfonds. In dit geval zullen dan, vanwege de grootte van de gekapte bomen, een aantal bomen worden terug gepland.  

Tweede termijn
De heer G. KREIJKES wijst op de grootte van de bomen en zegt dat terugplanten betekent dat het zal gaan om een kleine boom.
Als de conclusie is dat de bomen moeten wijken dan stelt de SGP voor het plan aan te passen in plaats van de bomen te kappen.

De heer KLEIN VELDERMAN onderschrijft de woorden van de SGP en vindt dat er op een goede manier naar de bomen moet worden gekeken. Het standpunt moet zijn dat er sprake is van bomen die passen in een bepaalde omgeving, met een bepaalde uitstraling en waarmee rekening moet worden gehouden bij de planvorming, zonder dat alleen gelet wordt op het economische belang.

De heer OTTEN sluit zich aan bij de SGP en D66. De ChristenUnie is voor aanpassing van het plan op de situatie van nu, dus inclusief de bomen. Wat de fractie betreft moeten deze bomen blijven staan.

De heer H. KREIJKES geeft aan dat de CDA-fractie zich aansluit bij de woorden van vorige sprekers en de bomen wil behouden.

De heer MEIJERINK sluit zich hierbij aan.

De heer DE KOE zegt dat, gezien deze specifieke locatie, VVD-Lokaal zich aansluit bij de woorden van de vorige fracties. De bomen zijn hierin leidend.

Wethouder CORNELISSEN zegt toe dat de situatie rondom de bomen voor de raadsvergadering van 13 juli in beeld wordt gebracht.
Hij onderkent dat de bomen bij de voorgevel juist beschermd zijn, omdat dit het beeld van de straat bepaald.
(NB: de beantwoording is als  bijlage 2 bij het verslag gevoegd.)

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Rijssen, Pelmolenweg 10 als bespreekstuk te behandelen in de raad.

12 Raadsvoorstel vaststellen Verordening Starterslening gemeente Rijssen-Holten 2017 (Cornelissen)
Er worden geen vragen gesteld.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen Verordening Starterslening gemeente Rijssen-Holten 2017 als hamerstuk te behandelen in de raad.

13 Rood voor rood Landmansweg 3 in Holten (opiniërend; Cornelissen)
Eerste termijn
De heer NIJKAMP zegt dat Rood voor rood zo bedoeld is en dat het CDA kan instemmen met het plan.

De heer BLAAZER laat weten dat de ChristenUnie instemt met het voorstel.

De heer BEUNK zegt dat Gemeenbelang het zo graag ziet: binnen de gemeentegrens en binnen het perceelblok.

De heer KLEIN VELDERMAN geeft aan dat D66 instemt met het voorstel.

De heer G. KREIJKES van de SGP zegt dat het de Rood voor rood-regeling is zoals deze bedoeld is. De SGP stemt in.

De heer KÖK geeft aan dat de PvdA het ermee eens is.

Mevrouw DEIJK zegt dat VVD Lokaal positief is over het voorstel, dat voorbereid is op de wijze zoals Rood voor rood is bedoeld.

De VOORZITTER concludeert dat er alleen maar positieve opinies zijn gegeven.

14 Het opsplitsen van de kavel aan de Verenlandweg 10A in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)
Eerste termijn
De heer KREIJKES zegt dat de SGP instemt, maar spreker wijst daarbij wel op de boom op het terrein. Dit plan licht echter niet in een gebied waar de bomen beschermd zijn. De kastanjeboom die aan de straatkant staat is echter 100 jaar oud. Als de gemeente deze boom wil behouden dan moet ook naar de veiligheid worden gekeken.

De heer KLEIN VELDERMAN geeft aan een aangepast plan, waarbij de boom is ingetekend, voorzien van een afweging, graag tegemoet te ziet.

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie positief tegenover het voorstel staat. De fractie vindt het een mooi voorbeeld van een inbreidingslocatie en een positieve ontwikkeling. Hij vraagt aandacht voor de intekening van de bomen op het perceel.

De heer H. KREIJKES laat weten dat het CDA kan instemmen met het plan. De fractie vindt behoudt van de boom geen voorwaarde.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang in eerste instantie van mening was dat er sprake is van kapitalisering van het bestaande perceel. Maar gelet op het feit dat de intentie is een mantelzorg-woning te realiseren staat de fractie zeer sympathiek tegenover het voorstel. Ze juichen het zeer toe dat op deze wijze de mantelzorg zo dicht bij huis kan worden georganiseerd.  

De heer DE KOE vindt het een mooie locatie om een inbreiding te realiseren. VVD Lokaal vindt niet dat er veel aandacht hoeft te worden besteed aan de boom op het perceel.

De VOORZITTER geeft aan dat de commissie positief adviseert.

15 Keuze ruimtelijk instrument voor te nemen maatregelen Natura 2000-gebied (opiniërend; Cornelissen)
Eerste termijn
De heer HAASE zegt dat uit de achterliggende stukken blijkt dat een bestemmingsplanprocedure of een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) hetzelfde is qua inhoud, juridische borging en inspraak-mogelijkheden. Ook staat vermeld dat de raad zal worden gehoord over het ontwerp-PIP en heeft de fractie tijdens een bijeenkomst in Nijverdal vernomen dat ervaringen met het PIP tot dusver positief zijn.
De fractie volgt het advies van het college om te kiezen voor het PIP, maar de fractie wijs er wel op dat, gezien de kortere proceduretijd, het college erop toe moet zien dat er duidelijk wordt gecommuniceerd met belanghebbenden. De fractie ziet uit naar het ontwerp, gelet op de gevoelige objecten en belangen in dat gebied waar rekening mee gehouden moet worden.
De SGP kiest voor het PIP om maatregelen te kunnen nemen in een Natura 2000-gebied.

Mevrouw DEIJK wijst erop dat 50 ha heel veel grond is (75 voetbalvelden).
Zij refereert aan de e-mail van de heer Van Dongen, die de raad en de commissieleden hebben ontvangen en vraagt een reactie van de wethouder hierop.
Zij vraagt zich af welke mogelijkheden de raad nog heeft op het moment dat het PIP is vastgesteld en voor hoelang dit dan geldt.

De heer BERKHOFF vindt het een bijzondere vergadering, aan de ene kant maakt de commissie zich zorgen over het lot van twee eikenbomen en een kastanjeboom en nu gaat het om het kappen van 5 ha bos.
De heer KREIJKES interrumpeert en zegt dat het gaat om het besturingsplan en niet over het plan zelf. Het gaat erom hoe zaken worden aangevlogen en vindt de opmerking van de heer Berkhoff een onjuiste vergelijking.
De heer Berkhoff zegt dat de ChristenUnie begrijpt dat het gaat om een bestemmingsplan/PIP, dat geregeld moet worden. In het voorliggende voorstel worden de regels gevolgd, dus de fractie kan hiermee instemmen.

De heer BEUNK zegt dat de fractie van Gemeentebelang zich afvraagt of alles uit handen gegeven moet worden of dat de gemeente zelf nog zeggenschap houdt. De buurgemeenten Hellendoorn en Wierden hanteren hetzelfde instrument. Spreker vraagt zich af als de gemeente dit niet doet, wat dit dan voor gevolgen heeft. Hij gaat in op voorbeelden die voorbij kwamen. Daaruit trok de fractie de conclusie dat het zeer verstandig is het PIP toe te passen, ook omdat de gemeente te maken krijgt met grensoverschrijdende zaken. De inbreng van de burger is gewaarborgd en spreker begrijpt dat enkele collega’s zich zorgen maken over de termijn van reageren. Hij geeft als voorbeeld De Borkeld, waar dit uitstekend ingeburgerd bleek. Gemeentebelang is hier minder huiverig voor.

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA positief tegenover de keuze voor het PIP staat. Als dit niet gebeurt dan zal dit namelijk veel extra werk voor de gemeente met zich meebrengen.

De heer MEIJERINK legt de vinger bij de zorg rondom de omwonenden en belanghebbenden. Hij refereert aan de onderduikhut die zich in dat gebied bevindt. In het voorstel wordt gesteld dat hiervoor een vorm van maatwerk nodig is. Hij vraagt hoe maatwerk en de belangen van burgers in het gebied zoveel mogelijk worden geborgd.

De heer KLEIN VELDERMAN geeft aan dat 50 ha een half miljoen m2 is. Dat is heel veel bos. Hij is het eens met de woorden van de heer G. Kreijkes dat er inhoudelijk niet over het plan gesproken kan worden. Het gaat om de manier waarop zaken worden aangepakt.
Spreker stelt de volgende vragen:

 • Hoe worden de belangen van omwonenden geborgd?
 • Hoe wordt omgegaan met cultureel erfgoed (onderduikershut)?
 • Hoe wordt omgegaan met lanen die daar nog zijn, worden deze ook gekapt?
 • Worden de eiken die in het gebied voorkomen gespaard?

De heer NIJKAMP interrumpeert en gaat in op de onderduikershut, die zeer kenmerkend is voor dat gebied. Hij vindt wel dit 75 jaar in de tijd moet worden teruggeplaatst. Toen was de situatie totaal anders dan nu. Hij vraagt dit feit erbij te betrekken.

Wethouder CORNELISSEN wijst erop dat het PIP een provinciaal instrument is, waarin ook de belangen van inwoners, belanghebbenden e.d. worden gezekerd en de inspraak is geregeld. Het terrein in onze gemeente is vooral in het bezit van Staatsbosbeheer. Men pakt de communicatie richting de omgeving goed op. Niet alles wordt gekapt. Er zijn stroken die men wil behouden en ook de impact op de bebouwing in de omgeving wordt meegenomen.
Ook wordt aandacht besteed aan specifieke locaties, die op een goede manier ingepast zullen worden met inbreng van de betrokken partijen.
Spreker gaat in op het gebied, zoals dat er destijds uitzag en zegt dat het toen ging om een gebied in aanplant, waardoor er sprake was van een andere sfeer.
Er wordt ook gekeken naar de lanen en middels het PIP worden ook de grenzen van het gebied meegenomen.
Op het moment dat er een open gebied is ontstaan en er staat nog een rij bomen, dan wordt gekeken naar het effect als deze bomen blijven staan. Als er sprake is van een open karakter, dan ziet het er wel vreemd uit dat ergens in het gebied een bomenrij is blijven staan.
Hij verwacht geen problemen wanneer het gaat om het betrekken van de omgeving en ook de gemeente heeft de mogelijkheid aan te geven wat ze van het PIP vindt.  

16 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER geeft aan dat actiepunten 17-22 (Kapverordening 2017), 17-23 (Handhavings-jaarverslag 2016) en 17-24 (Amendement van Provinciale Staten over permanente bewoning recreatiewoningen) zijn beantwoord en van de actiepuntenlijst worden verwijderd.

Wethouder AANSTOOT gaat in op actiepunt 17-25  (Veiligheid tunnel Otje van Potje) en zegt dat er inmiddels een noodvoorziening is getroffen. De definitieve voorziening volgt.
Daarmee wordt het actiepunt van de lijst afgevoerd. 

17 Rondvraag
De heer H. KREIJKES wijst erop dat op de Haarstraat een matrixbord staat waar een duim omhoog gaat als je 35 km per uur rijdt, terwijl je er 30 km per uur mag rijden. Dit komt bij inwoners vreemd over volgens spreker. Is het mogelijk dit te wijzigen, zodat als men 30 of langzamer rijdt de duim omhoog gaat, dat er een neutraal beeld verschijnt als men 35 km per uur rijdt en dat de duim naar beneden wijst als men harder dan 35 km per uur rijdt?
Wethouder AANSTOOT zegt toe dat gekeken wordt of de marges goed zijn ingesteld.
(NB: de beantwoording is als bjjlage 3 toegevoegd aan het verslag

De heer KLEIN VELDERMAN wijst op de Triathlon van komend weekend, waarbij deelnemers over het plaveisel in het centrum moet lopen. Het plaveisel voor AH ligt echter al een hele tijd los. In het verleden is daar al eens aandacht voor gevraagd toen een mevrouw er zware verwondingen door opliep. Hij vraagt de wethouder hierop, voordat de Triathlon begint, actie te nemen.
Spreker gaat in op de kruising Langstraat/Beusebergerweg, waar vorige week een ongeval heeft plaatsgevonden. De buurt heeft al een aantal keren aangegeven dat maatregelen op deze kruising gewenst zijn. Ze voelen zich echter afgewimpeld, omdat de gemeente van mening is dat het hier niet om een gevaarlijke kruising gaat. De buurt vraagt of er een bord ‘Gevaarlijke kruising’ kan worden geplaatst. Hij vraagt de wethouder hier aandacht aan te besteden.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het plaveisel in de Dorpstraat voortdurend onder de aandacht van de gemeente is. Gedeelten waar dat mogelijk was, hier liggen geen kabels en leidingen onder, zijn de stenen vastgelegd. Voor AH liggen kabels en leidingen onder het plaveisel en daar mag geen emulsie worden aangebracht. Voor de Triathlon zal bekeken worden of het plaveisel er voldoende veilig bij ligt.
Spreker is op de hoogte van de gang van zaken rondom de kruising Langstraat/Beusebergerweg. In het kader van het onderzoek naar de verkeersveiligheid in het buitengebied is dit een punt waar aandacht aan geschonken wordt. Er is al een plateau op deze kruising aangebracht. Er wordt een bliksemschicht op de weg aangebracht en er worden retro reflecterende borden geplaatst. Na het ongeluk heeft spreker opdracht gegeven deze borden zo spoedig mogelijk te plaatsen.

18 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.45 uur.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 7 september 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous