Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 29 oktober 2015 (19:30)

Datum: 29-10-2015Tijd: 19:30 - 21:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPG....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 29 oktober 2015 (19:30)

Datum: 29-10-2015
Tijd: 19:30 - 21:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPG. Kreijkes en ir. A.S. Haase
CDAH. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, N.J. Otten en B.J. Blaazer
GemeentebelangJ. Beunk, J. Kuiper-Ruitenberg en W.J.M. Muller
PvdAR.W. Meijerink
VVDE.J.W. Deijk en F.W. Noordam
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en D.J.K. van der Sanden
D66ir. H. Klein Velderman en J. van Veen
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
Pers1
Publiek25

1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

2. Inventarisatie spreekrecht
De VOORZITTER deelt mee dat de heer Van Esmond van de Holtense Handelsvereniging (HHV) zich heeft gemeld om in te spreken op agendapunt 7.

3. Vaststellen definitieve agenda 
Mevrouw DEIJK verzoekt de agendapunten 7 en 13 gezamenlijk te behandelen.
De VOORZITTER zegt dat agendapunt 7 een principebesluit is en dat agendapunt 13 is geagendeerd op verzoek van D66. Hij constateert dat D66 ermee instemt dat de punten 7 en 13 direct na elkaar besproken worden.

De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

4. Verslag commissie Grondgebied van 18 juni 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen.

6. Raadsvoorstel aanvraag krediet voor aanleg glasvezelnetwerk buitengebied, fase 2 (Cornelissen) 

Eerste termijn
De heer VAN VEEN zegt dat D66 instemt met het voorstel mits het gevraagde krediet van € 450.000 niet wordt overschreden. Spreker verzoekt dat via een memo zichtbaar te maken voordat de uitvoering begint.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang tevreden is over het voorstel. Een vraag betreft pagina 4 van de memo die bij het raadsvoorstel is gevoegd, waar het gaat om recreatieterrein de Borkeld: “Financieel gezien kan het juist interessant zijn om de Borkeld wel te betrekken bij de rest van het buitengebied. Dit omdat de aanlegkosten hier per woning veel lager zijn en hiermee de gemiddelde kostprijs in het totale project flink wordt verlaagd.” Spreker vraagt hoe groot dat effect is en of het eigenlijk niet een onderdeel is dat thuishoort bij de Borkeld. 

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD instemt met het voorstel. Zij hecht waarde aan de leefbaarheid van het platteland. Een degelijk glasvezelnetwerk is in deze tijd erg belangrijk, voor mensen en bedrijven. 

De heer DE KOE zegt dat Lokaal Liberaal blij is dat de digitale ontsluiting van het buitengebied ter hand wordt genomen. Dat is van groot belang. Lokaal Liberaal ziet het als een toegevoegde waarde.

De heer BLAAZER zegt dat de ChristenUnie positief is over het voorstel, met name voor bedrijven buitenaf. In aansluiting op de woorden van D66 vraagt spreker hoe hard het bedrag van € 450.000 is. De aansluitingen op de Borkeld zijn relatief goedkoop. Als daar minder aansluitingen komen en er komen meer aansluitingen in het overige buitengebied, dan ontstaat er een andere verhouding. 

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA het voorstel toejuicht en blij is met de toevoeging dat recreatiegebied de Borkeld meegenomen wordt. Spreker hoopt dat de 60% daar wordt gehaald.
Hij begrijpt de opmerkingen over de € 450.000. Anderzijds vindt hij dat niet alles dichtgetimmerd moet worden. Mocht het nodig zijn, dan verwacht hij dat het college terugkomt bij de raad. 

De heer HAASE zegt dat de SGP het gevraagde krediet beschouwt als een strategische investering en daarom instemt met het voorstel. De SGP steunt de overwegingen van het college met betrekking tot de gelijke eigen bijdrage en het aansluiten van de recreatiegebieden op het glasvezelnetwerk.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat € 450.000 niet een keihard bedrag is, omdat de gemeente afhankelijk is van de verkoop van het netwerk. In de kosten voor het totale netwerk is ook de Borkeld meegenomen. Als vanuit de Borkeld minder mensen meedoen, heeft het geen consequenties voor de aanleg van het netwerk op de Borkeld. Van de Borkeld is de verwachting dat het deelnamepercentage lager zal liggen, omdat daar geen permanente huisvesting is en mensen bij het maken van kosten snel een drempel voelen. Degenen die meedoen, profiteren van een hoger draagvlak in het totale project.
Op de vraag van Gemeentebelang of dit niet bij de Borkeld hoort, zegt spreker dat dan de keuze waarschijnlijk niet zou zijn gemaakt om de Borkeld ook te laten aansluiten. Het uitgangspunt was in eerste instantie om woningen aan te sluiten. Dan zou de Borkeld eventueel in een later project mee kunnen draaien. Het voordeel is dat het nu in gezamenlijkheid aangepakt wordt.

Tweede termijn
De heer VAN VEEN vraagt nogmaals om een memo voor de start met de werkzaamheden, zodat bekend is welk risico de gemeente loopt.
Voorzover spreker bekend is, zijn alle percelen op de Borkeld particulier eigendom, ook de wegen. Hij vraagt of de gemeente daar kabels mag leggen en of de eigenaren daarmee akkoord zijn.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het lastig is een vooruitblik te geven, omdat het deelnamepercentage nog niet bekend is. Het college denkt met het gevraagde bedrag uit de voeten te kunnen en dat er een mooie situatie ontstaat, waarmee alle partijen gelukkig zijn, met name voor wat betreft de Borkeld. Als zich te zijner tijd problemen voordoen, komt het college terug bij de commissie.

De heer VAN VEEN zegt bij interruptie dat voor de start bekend is of de 60% deelname gehaald wordt en dat D66 op dat moment een memo wil hebben over de stand van zaken van de financiële uitgangspunten. 

Wethouder CORNELISSEN geeft aan dat de gemeentelijke bijdrage uiteindelijk ook afhankelijk is van de verkoop van het netwerk.

De heer NIJKAMP vraagt bij interruptie aan D66 of de gevraagde memo puur informatief is bedoeld of dat zij de memo ziet als een soort tussenstand. 

De heer VAN VEEN zegt dat de memo informatief bedoeld is. Als er grote afwijkingen zijn, moet opnieuw een keuze gemaakt kunnen worden.

De heer NIJKAMP zegt dat ook het CDA graag informatie wil ontvangen over de stand van zaken. Vanavond moet echter groen licht gegeven worden, zodat het college hiermee verder kan gaan.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert de aanvraag krediet voor aanleg glasvezelnetwerk buitengebied, fase 2, als hamerstuk te behandelen in de raad.

7. Principeverzoek herontwikkeling en restyling Albert Heijn te Holten (opiniërend; Cornelissen)
De heer VAN ESMOND (namens de HHV) spreekt in, waarbij hij aangeeft dat leden en bestuur van de HHV blij zijn met de vernieuwbouw- en uitbreidingsplannen van Albert Heijn die vanavond voorliggen. Hij complimenteert namens de HHV alle betrokkenen met dit resultaat, waarin met de meest zwaarwegende bezwaren van omwonenden en ondernemers is rekening gehouden.
De HHV vraagt aandacht voor één aspect van het plan dat nog onduidelijk is. Dat betreft de afsluiting van het Zwartepad. Uit de beschrijving van de aanpak en de uitvoering van de plannen komt het beeld naar voren dat het Zwartepad voor autoverkeer in beide richtingen wordt afgesloten direct nadat de herontwikkeling en restyling is afgerond. Als dat gebeurt, is Kalfstermansweide slechts bereikbaar via de toegang Stationsstraat, een zeer beperkte inrijmogelijkheid via het Meermanspad, waarvoor weinig ruimte beschikbaar blijft, en een afrit naar de Kerkhofsweg. De HHV denkt dat er daardoor een grote verkeersproblematiek bij de Stationsstraat ontstaat.
De HHV is van mening dat er twee toegangswegen met 2-richtingsverkeer naar Kalfstermansweide moeten zijn vóórdat het Zwartepad wordt afgesloten. Spreker verwijst naar de stukken bij punt 13 van de agenda, waarbij in het voorstel van het college ‘Verbindingsroute Kalfstermansweide’ wordt verwezen naar een van de uitgangspunten van het VSP: “ … om de Kalfstermansweide aan twee zijden in twee richtingen te ontsluiten”. De HHV sluit zich daarbij aan. De HHV verzoekt de commissie vast te stellen dat het Zwartepad voor autoverkeer niet eerder wordt afgesloten dan nadat twee toegangswegen met 2-richtingsverkeer naar Kalfstermansweide zijn gerealiseerd.

Eerste termijn
De heer NIJKAMP zegt dat het CDA opgetogen is over dit plan. Eerder had het CDA moeite met het plan met betrekking tot de laad- en losplek aan de kant van de Dorpsstraat. In dit nieuwe plan komt de laad- en losplek op de huidige plek. Op die manier kan meer invulling worden gegeven aan de ontwikkeling en de afhandeling van de centrumplannen van Holten. Wat het CDA betreft mag zo snel mogelijk begonnen worden;’gas erop’.

De heer BERKHOFF zegt dat ook de ChristenUnie blij is met het plan, dat voldoet aan de verwachtingen. In het verleden zijn de verkeersbewegingen van vrachtwagens over Kalfstermansweide aan de orde zijn geweest. Daarover is in het voorliggende plan niets terug te vinden. Spreker vraagt wat de opinie van het college daarover is. 

De heer DE KOE zegt dat Lokaal Liberaal akkoord gaat met het voorliggende plan, dat veel beter is dan eerdere plannen. De laad- en losplek zit wat Lokaal Liberaal betreft aan de goede kant.
Spreker kan zich de vraag van de ChristenUnie voorstellen, maar wil de ontwikkeling van het plan niet tegenhouden wat betreft het beperkte aantal verkeersbewegingen ten behoeve van het bevoorraden van de winkels.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA de plannen die voorliggen steunt. Spreker is echter niet blij met de tekening waarop een stroomschema staat voor de bevoorrading. Naar aanleiding van wat de heer Van Esmond heeft opgemerkt over het totale verkeersgebeuren op de Kalfstermansweide, wil spreker graag de mening horen van het college.

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD zich aansluit bij de woorden van de heer Nijkamp van het CDA. Ook de VVD is positief over het mooie plan. Wel vraagt zij aandacht voor de verkeersveiligheid op de Kalfstermansweide, met name voor voetgangers, omdat het noodzakelijk is dat vrachtwagens het looppad doorkruisen. 

De heer BEUNK zegt dat laden en lossen op de Dorpsstraat met dit nieuwe voorstel niet doorgaat. Gemeentebelang kan zich daar volledig in vinden. De tekening ziet er fraai uit. Tijdens de inloopavond werd opgemerkt dat de schuine kap van 8,5 meter precies in de zichtlijn ligt met de kerk, gezien vanaf de Holterberg. Wellicht kan hiervoor aandacht komen. Bij het volgende agendapunt komt de afwikkeling van het vrachtverkeer verder aan de orde. Gemeentebelang zegt op dit moment dat het college kan doorgaan met het principeverzoek.

De heer VAN VEEN zegt dat D66 akkoord is met het uitstekende plan. Zij vraagt zich wel af waarom de ontwikkelaar niet eerder met dit plan is gekomen, dat in eerste instantie € 629.000 zou kosten, en vraagt of de wethouder daarover zijn ongenoegen heeft laten blijken. 

De heer HAASE zegt dat de SGP in de vorige commissievergadering erop heeft gehamerd het project zo snel mogelijk te realiseren, waarbij door de SGP de optie Dorpsstraat is genoemd. De SGP kan echter heel goed leven met het nu voorliggende voorstel en steunt het principeverzoek van harte.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat een aantal vragen aan de orde komt bij het volgende agendapunt. 

De heer BERKHOFF zegt bij interruptie dat het volgende agendapunt op verzoek van D66 is geagendeerd. In het nu voorliggende collegevoorstel is niets terug te vinden van de verkeersbewegingen. Over dat onderwerp is eerder uitgebreid gediscussieerd.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat bij het voorliggende plan is gekeken naar de verkeersbewegingen en naar de huidige route van het vrachtverkeer voor de bevoorrading van o.a. de Hema. In het nieuwe plan ligt de bevoorrading in lijn met de huidige situatie. Daarbij is ook gekeken naar een aantal parkeerplaatsen dat nodig is voor de draaicirkel. 
Spreker onderstreept de woorden van mevrouw Deijk, dat er aandacht moet zijn voor de veiligheid. Nu moeten vrachtwagens een stuk over het Zwartepad. Die situatie verbetert in het nieuwe plan.
Spreker is blij met de woorden ‘gas erop’ van de heer Nijkamp van het CDA. Ook tijdens de inloopavond waren mensen zeer enthousiast over het plan. Met name door ondernemers werd aangegeven dat snel aan de slag gegaan moest worden, zodat het centrum van Holten afgerond kan worden.
Spreker weet niet of veel mensen tijdens de inloopavond opmerkingen hebben gemaakt over het uitzicht vanaf de Holterberg richting de kerk. Het is hem bekend dat één persoon zich daarvoor hard maakte en dit bij de initiatiefnemer onder de aandacht heeft gebracht.
Spreker heeft niet zijn ongenoegen uitgesproken jegens de ontwikkelaar, maar hem juist geprezen voor de constructieve manier waarop is meegedacht en is samengewerkt met het college in deze situatie, met name gezien het draagvlak dat veel minder was voor het eerdere plan.

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het eerste plan, dat met moeite door de raad werd geaccepteerd, destijds de enige mogelijkheid was en dat dit niet is geslaagd door het niet kunnen kopen van een pand. De betreffende familie zou bedankt moeten worden voor het feit dat de gemeente € 629.000 heeft bespaard. Er ligt nu een mooi plan, dat veel minder kost dan het eerste plan. De raad zal daarom nog veel kritischer moeten zijn op plannen die gepresenteerd worden. Kennelijk kan het toch anders.

De heer MULLER merkt op dat ook de heer Klein Velderman zal begrijpen dat niet iedereen vindt dat de huidige situatie de beste is.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie instemt met het opstarten van de juridische procedures.

13. Bestuursvoorstel verbindingsroute Kalfstermansweide (ovv D66 / Aanstoot)
De heer VAN VEEN licht toe dat het punt om duidelijkheid te krijgen over de laad- en loszone van de supermarkt met het vorige agendapunt is vervallen. D66 vraagt het college binnen een jaar te komen met een rapportage over hoe verder te gaan met de ontsluiting van Kalfstermansweide, waarbij wat D66 betreft ook de ontsluiting richting de Kerkhofsweg aan de orde gesteld wordt.

De VOORZITTER vraagt of de overige fracties instemmen met het verzoek van D66.

De heer MEIJERINK zegt dat ontsluiting van de Kerkhofsweg al eerder ter sprake is gebracht door D66, VVD en PvdA. De PvdA ziet deze ontsluiting als een heel goede optie en hoort graag de mening van het college hierover.

De heer BERKHOFF vraagt of alleen een mening wordt gevraagd over het verzoek van D66 aan het college om binnen een jaar met een rapportage over de ontsluiting van Kalfstermansweide te komen, óf dat het de bedoeling is te discussiëren over de ontsluiting van Kalfstermansweide.

De VOORZITTER zegt dat D66 het onderwerp op de agenda heeft gezet. De heer Van Veen heeft zojuist een vraag gesteld, waarop de fracties kunnen reageren. 

De heer HAASE kan zich vinden in een rapportage en stelt voor kaders mee te geven. Dat zijn wat de SGP betreft twee opties: de optie ‘Kerkhofsweg tweerichtingsweg’ en de optie ‘Meermanspad inrit/Kerkhofsweg uitrit’. 

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA gaat voor een tweede volwaardige ontsluiting van Kalfstermansweide. De plannen die voorliggen hebben betrekking op twee ontsluitingen, maar de vraag is of het volwaardige ontsluitingen zijn. Spreker wil daarbij de inspraak van de HHV over het Zwartepad betrekken.
Naar aanleiding van de discussie bij het vorige agendapunt zegt spreker dat dat onderdeel eerst afgerond moet worden. Hopelijk vindt er dan op termijn voor het gebied tussen Industriestraat en Kalfstermansweide een nieuwe ontwikkeling plaats die nieuwe mogelijkheden biedt. Dat kan echter nog jaren duren.

De heer HAASE vraagt bij interruptie of de heer Nijkamp pleit voor het inrichten van een toegangsweg naar Kalfstermansweide via het Meermanspad of de Kerkhofsweg en dat in een later stadium een besluit genomen wordt over een eventuele toegangsroute via de Industriestraat.

De heer NIJKAMP antwoordt dat dat inderdaad het geval is. Wat hem betreft blijven de middelen in het VSP beschikbaar, ook voor toekomstige ontwikkelingen.

De heer BERKHOFF zegt dat hij zich aansluit bij het verzoek van D66. Nu wordt gesproken over een rapportage binnen een jaar. Spreker vraagt de portefeuillehouder of dat lukt.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang zich aansluit bij het verzoek van D66, maar niet een strakke termijn van een jaar stelt.

De heer DE KOE zegt dat er vanavond diverse opties naar voren zijn gebracht voor de ontsluiting van Kalfstermansweide. Het lijkt spreker een goed idee het college te vragen om een rapportage. De termijn van een jaar lijkt spreker daarvoor erg kort, zeker gezien het voorgaande agendapunt en de ontwikkelingen die daarbij aan de orde zijn. Wat hem betreft kan als termijn gesteld worden ‘binnen afzienbare tijd’.

De heer MEIJERINK zegt in aansluiting op de woorden van de heer Nijkamp, dat ontsluiting via de Industriestraat nadrukkelijk als het ideale scenario in beeld moet blijven, zoals de PvdA ook eerder al heeft voorgesteld. In de verdere planvorming moet deze ontsluiting niet onmogelijk gemaakt worden. Nu wordt gesproken over tijdelijke ontsluitingen via bijvoorbeeld de Kerkhofsweg. Er moeten niet te snel definitieve besluiten worden genomen 

Mevrouw DEIJK zegt dat VVD het verzoek van D66 steunt.

Wethouder AANSTOOT zegt dat de filosofie van het collegevoorstel is, zoals het VSP aangeeft: Kalfstermansweide ontsluiten via twee volwaardige richtingen. De opties daarvoor waren en zijn: Stationsstraat, die gerealiseerd is, en ontsluiting richting Industriestraat. Ontsluiting via de Industriestraat kan op de langere termijn gerealiseerd worden als de aanliggende gebieden tot exploitatie komen.

De heer HAASE vraagt bij interruptie of de wethouder daarvoor een termijn kan noemen.
Wethouder AANSTOOT zegt dat hij daaraan geen termijn verbindt. Zijn inschatting is dat het niet binnen tien jaar gerealiseerd wordt.
In het voorstel van het college is één volwaardige ontsluiting aangegeven met twee eenrichtingsontsluitingen: Kerkhofsweg en Meermanspad. Daarnaast is afsluiting van het Zwartepad onderdeel van het eindbeeld in verband met het verkeersluw maken van Smidsbelt/Dorpsstraat.
Het college stelt voor de middelen beschikbaar te houden en de routing van de ontsluitingen voorlopig zo te laten: Stationsstraat volwaardige tweerichtingsontsluiting, Kerkhofsweg enkelvoudig, Meermanspad enkelvoudig, afwikkeling van het bevoorradingsverkeer via Kalfstermansweide aansluiten op de ontsluiting Stationsstraat. Dat betekent dat een aantal parkeerplaatsen vervalt. Wat het college betreft is dit mogelijk gezien het tijdstip van deze verkeersbewegingen. Ook het doorkruisen van de voetgangersstrook is mogelijk als de aanleg ter plaatse op een verkeersveilige manier gebeurt.
Een rapportage na een jaar is volgens spreker te vroeg. De bestemmingsplanprocedure in verband met de plannen van Albert Heijn moet nog worden opgestart, waarna mogelijk medio 2016 met de bouw wordt begonnen. Een jaar nadat alles gereed is wil het college evalueren. Op basis daarvan moet bekeken worden welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

De heer VAN VEEN zegt bij interruptie dat de inschatting van de wethouder was dat de plannen niet binnen tien jaar afgerond zijn, maar volgens spreker moet eerder duidelijk zijn hoeveel verkeer over welke ontsluitingswegen gaat. Spreker wijst op de grote noodzaak van verwijzingen naar parkeergelegenheden voor de Holtense middenstand in het centrum. 

Wethouder AANSTOOT zegt dat alle bebordingen naar bestaande parkeerplekken in het afgelopen halfjaar zijn aangebracht. Te zijner tijd wordt de verwijzing naar Kalfstermansweide nog nadrukkelijker aangebracht.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat momenteel een onderzoek onder 55-plussers wordt gedaan naar de behoefte aan appartementen in de kern Holten. De locatie Waterloo/Vlogtman zou daarvoor in beeld kunnen komen. De optie Industriestraat zou in dat geval met een goede ruimtelijke onderbouwing aan de orde kunnen komen.

Tweede termijn
De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang instemt met de beslispunten van het collegevoorstel. De discussie wordt echter breder getrokken. Gemeentebelang schaart zich achter de woorden van de heer Nijkamp. Gemeentebelang gaat nog steeds voor twee volwaardige ontsluitingen. Zij kan zich voorstellen dat het Zwartepad daarbij afgesloten wordt, maar een punt is de termijn waarop dat gebeurt. Pas als ontsluiting via het Meermanspad aangemerkt wordt als een volwaardige ontsluiting en alle verbouwingswerkzaamheden van Albert Heijn zijn afgerond, kan definitief besloten worden. Ook na de woorden van wethouder Cornelissen over mogelijke ontwikkelingen op de locatie Waterloo/Vlogtman, zegt Gemeentebelang dat de middelen gereserveerd moeten blijven om aan te wenden voor twee volwaardige ontsluitingen.

De heer HAASE zegt dat hem de woorden van de wethouder als muziek in de oren klinken. De SGP vindt ook dat er een inrit moet zijn via het Meermanspad en een ontsluiting via de Kerkhofsweg. De SGP is geen tegenstander van het beschikbaar houden van de gelden binnen het VSP-fonds. Te zijner tijd moet daarover wel aparte besluitvorming plaatsvinden.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie zich aansluit bij de woorden van de heer Haase: één volledige ontsluiting en twee eenrichtingsontsluitingen. Dat moet eerst geprobeerd worden. Als er verdere ontwikkelingen komen, moet de raad tijdig geïnformeerd worden.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA zich volledig achter de woorden van de wethouder schaart. Spreker vindt dat de discussie van vanavond meerwaarde heeft en duidelijkheid geeft over waar de gemeente naartoe wil. 

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD de woorden van de heer Haase van harte ondersteunt, met name over wat is gezegd over de middelen van het VSP.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA de ideale oplossing ziet liggen bij de Industriestraat en in afwachting daarvan een tijdelijke oplossing bij de Kerkhofsweg in twee richtingen. De PvdA ziet twee eenrichtingswegen richting de Stationsstraat wat minder zitten vanwege het vrachtverkeer. 

De heer Van VEEN zegt dat D66 zich aansluit bij de woorden van de heer Haase.

De VOORZITTER concludeert dat de wethouder een rapportage heeft toegezegd. Het tijdstip is nog niet bekend.

8. Recreatienota Rijssen-Holten, Een nieuwe koers voor 2015-2020 (opiniërend; Cornelissen)

Eerste termijn
De heer MULLER verwijst naar het bestuursvoorstel, waarin staat dat de afdeling Communicatie is betrokken bij de nieuwe koers die wordt ingezet op het gebied van marketing en promotie enzovoort. Als het te zijner tijd gaat om het raadsvoorstel, dan hoopt spreker dat onder “Communicatie” informatie staat hoe over de visie en het plan gecommuniceerd wordt met de echt betrokken partijen, de zogenaamde stakeholders. De nota bevat verder veel goede en relevante aandachtspunten, maar er zijn ook kanttekeningen te maken.
Gemeentebelang vindt het te veel van het goede om één gemeente, met twee plaatsen die sterk verschillend zijn, en drie streken, onder één vlag, het driestrekenpunt, af te dekken. Er is letterlijk helemaal geen strekenpunt, dus daarop kan dit niet worden gebaseerd. Gemeentebelang adviseert een marketingdeskundige goed te laten kijken of alles op deze manier goed te verpakken is. De gunstige ligging en de bereikbaarheid moeten gecommuniceerd worden, maar moeten niet als kernkwaliteit en uniek verkoopargument worden ingezet.
Het toeristische product van Holten is anders dan het toeristische product van Rijssen. Samen hebben beide plaatsen genoeg parels voor promotie. De relatie naar de Achterhoek, die in het driestrekenpunt nadrukkelijk herkenbaar is, komt hierin overigens niet aan de orde.
Er is weinig aandacht voor het versterken van het gebied Oosterhof/Parkgebouw/Museum in Rijssen met betrekking tot visieontwikkeling en het versterken van de promotionele kansen van deze hoek.
In de marketing kan nadrukkelijk onderscheid gemaakt worden tussen de doelgroepen dagbezoekers en verblijfsgasten.
Een conclusie is dat er een opgave ligt om te komen tot een goede organisatiestructuur en een efficiënte overlegstructuur. Gemeentebelang adviseert deze conclusie niet zo vaag te formuleren, maar het doel van wat er precies bereikt moet worden alvast op te nemen.
Een belangrijke drager en bijdrager bij de uitvoering is het Ondernemersfonds. Daarvan moet eerst nog de evaluatie plaatsvinden. Spreker vraagt of te zijner tijd het raadsvoorstel over vaststelling van deze nota voor of na die evaluatie wordt behandeld.
Het valt op dat bij het uitvoeringsprogramma alle punten dezelfde hoge prioriteit hebben gekregen. Spreker vraagt of hier een tijdschema toegevoegd kan worden.

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD deze nota een prima stuk vindt. Zij heeft hierover nog de volgende opmerkingen. Op de bladzijde 9 en 10 wordt een aantal projecten aangeduid. Het is bijzonder dat aan alle projecten een hoge prioriteit wordt gegeven. Spreekster vraagt of het college moeite heeft prioriteiten te stellen. Er wordt in de nota gesproken over social media, maar wat de VVD betreft moet hieraan meer aandacht worden gegeven om de gemeente nog meer in the picture te zetten. Zij geeft de suggestie hiervoor een app te ontwikkelen.

De heer HAASE zegt dat de SGP zich kan vinden in de doelstellingen van de nota. Het is een goede mix van ambitie en realiteitszin. Wat betreft de inhoud van het document vindt spreker dat zaken nogal eens herhaald worden en dat er nog wel een slag gemaakt kan worden qua professionaliteit. Het document kan bondiger en concreter en in het uitvoeringsprogramma moet een goede prioritering terugkomen.
In de inleiding wordt gesteld dat Toerisme en Recreatie een groeimarkt is en dat Rijssen-Holten binnen deze groeimarkt veel potentie heeft. Spreker vraagt of daarvoor concrete aanwijzingen zijn of dat het een ‘Fingerspitzengefühl” is.
Rijssen zal geprofileerd worden als ’historische winkelstad aan de Regge’. Volgens spreker heeft Rijssen zeker geschiedenis, maar de vraag is of de historie zodanig zichtbaar is dat de stad zich op die wijze kan profileren. Historie kan uitgelegd worden als geschiedenis of als zichtbare historie in de vorm van oude gebouwen en dergelijke. Aan dat laatste ontbreekt het nogal. Dat was voor spreker echter wel de eerste associatie bij de term ‘historische winkelstad aan de Regge’. Ambitie is goed, maar moet waargemaakt kunnen worden. Spreker wil dit onder de aandacht van het college brengen.
Wat betreft het driestrekenpunt adviseert de SGP het college dit voor te leggen aan bijvoorbeeld een marketingbureau.

De heer VAN DER SANDEN zegt dat Lokaal Liberaal van mening is dat er een ambitieus stuk voorligt. Spreker sluit zich aan bij de vorige spreker, namelijk dat de nota wat concreter en beter meetbaar mag zijn met een eventueel evaluatiemoment. Diverse zojuist al genoemde zaken wil Lokaal Liberaal overlaten aan een marketingspecialist, die kan bepalen of iets wel of niet werkt.
Het is mooi dat alle projecten een hoge prioriteit hebben. Spreker vraagt of dat betekent dat het plan binnen een jaar al afgerond kan worden of dat dat moet wachten tot 2020.

De heer OTTEN zegt dat er een goed stuk voorligt. De ChristenUnie sluit zich aan bij de al gemaakte opmerkingen. 

De heer NIJKAMP zegt dat er al opmerkingen zijn gemaakt over de prioriteitstelling. Het CDA ziet daarnaast graag dat er meer focus aangebracht wordt en dat een en ander meer SMART wordt geformuleerd. Toerisme is een product dat constant in beweging is. Het is niet zo dat er gezaaid is en dat er nu alleen nog maar geoogst hoeft te worden. Spreker is het wat dat betreft eens met mevrouw Deijk en vindt dat er gebruik gemaakt moet worden van eigentijdse media.
Verder wijst spreker erop dat de Vrienden van het Hoolterpad afgelopen weekend een wandeling hebben georganiseerd over paden waar men niet dagelijks komt. Het is de kracht van de gemeente dat er plekken zijn die herontdekt moeten worden. Rijssen-Holten was wandelgemeente van het jaar. Er zijn telkens nieuwe impulsen nodig om dat te blijven. Spreker zou daarin graag ondersteuning willen. Hij wijst daarbij tevens op oude kerkenpaden, die opnieuw opengesteld kunnen worden.
Als het gaat om branding is het ontzettend belangrijk om de naam De Holterberg, die al in het stuk staat, als een kwaliteitsmerk op allerlei manier te promoten. 

De heer MEIJERINK zegt dat het stuk wat de PvdA betreft de inspraak in kan. Spreker is benieuwd naar de reacties en de tips die daaruit naar voren komen, naast de suggesties die vanavond al zijn gegeven. Spreker hoopt dat de wethouder hiervan nota neemt en dat diverse zaken terugkomen. 

De heer VAN VEEN zegt dat D66 zich aansluit bij de woorden van de heer Meijerink van de PvdA. Er zijn vanavond diverse zaken naar voren gebracht, waaraan meer aandacht geschonken moet worden.
Spreker vraagt naar aanleiding van een krantenartikel of het stuk al ter inzage ligt.

Wethouder CORNELISSEN zegt op de laatste vraag van de heer Van Veen dat het college elke dinsdag de pers informeert over de collegebesluiten. De pers krijgt op die momenten ook inzage in de betreffende stukken, dat verklaart het krantenbericht.
Vanaf het begin van het traject waarin de nota is opgesteld, zijn alle partijen meegenomen, met als start de najaarsbijeenkomst van de toeristische sector.
Het driestrekenpunt geeft de centrale ligging van Rijssen-Holten in Oost-Nederland aan, waarbij met name de mobiliteit benadrukt wordt. Tot nu toe treedt de gemeente vooral naar buiten door activiteiten in de gemeente zelf. Er wordt echter weinig informatie verstrekt over wat er in de regio te doen is. Zo komen de eigen zwembaden en musea sterk naar voren in informatie aan toeristen, maar de Scheg en het Rijksmuseum in Enschede of de Fundatie in Zwolle, die goed bereikbaar zijn, worden niet genoemd. Rijssen-Holten ligt op de scheidingslijn van Twente en Salland en is bestuurlijk gericht op Twente. Het college heeft nu echter ook gezegd dat gebruik gemaakt moet worden van de pluspunten van alle kanten, waar mensen van kunnen profiteren.
Er is ten dele een koppeling met het Ondernemersfonds, waardoor allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Ook de bijdrage voor de TRH, door middel van een gelabeld bedrag, is in het Ondernemersfonds ondergebracht. Er komt nog een evaluatie van het Ondernemersfonds en de reclamebelasting. Die evaluatie staat wat spreker betreft los van de rol en het budget van de TRH.
Spreker geeft fracties die opmerkingen hebben gemaakt over hoge prioriteitstellingen, gelijk. Het lijkt hem handig dat aan de projecten een tijdsbestek gekoppeld wordt.
Het is de bedoeling social media en marketing in te zetten via middelen die daarvoor gereserveerd zijn in Deltaplan 1 en daar op een professionele manier naar te kijken.
Wie over een bepaald gebied iets wil weten, gaat googelen, dus spreker betwijfelt of mensen in de appstore kijken of er een app is over een bepaald gebied. Er is bewust gekozen voor de website, die responsive is en ook via de mobiel goed te gebruiken is. Daaraan is ook de toeristische kaart gekoppeld. Met de TRH wordt de komende tijd hieraan verder gewerkt.
Er is een groei in het aantal banen in de toeristische sector te zien. Het college stelt via Rijssen-Holten Werkt middelen beschikbaar om nog meer werkgelegenheid te creëren en meer bezoekers aan Rijssen-Holten te koppelen.
De historische structuur van Rijssen is onderdeel van de structuurvisie. Er zijn inderdaad behoorlijk veel historische elementen verdwenen. In de structuurvisie is aandacht voor een mogelijke koppeling met oude elementen als de stadspoort of de verbinding richting de Oosterhof en het park. Spreker verwijst ook naar de onlangs in de commissie behandelde erfgoednota. Het college wil sterke elementen daaruit, zoals ‘gevels achter gevels’ en de Pelmolen, goed naar voren laten komen.
Spreker kan zich wel vinden in de opmerking dat de nota bondiger en concreter mag zijn. Er is een enthousiast team dat met de nota aan de slag wil, waarbij men wil tonen wat er al gebeurt en wat men nog wil gaan doen.
Er is gesproken over het herontdekken van plekken en dergelijke. Ook het college wil die zaken juist goed naar voren brengen en merkt dat bij veel particuliere initiatieven en zaken die vanuit de markt ontstaan, daar goed op ingespeeld wordt. Daarnaast komt straks de mogelijkheid routes, waaronder wandelroutes, aan te geven door middel van de toeristische kaart.

De heer MULLER zegt bij interruptie dat die routes online al beschikbaar zijn.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat hem dat bekend is, maar dat er af en toe nieuwe routes komen, die op die manier onder de aandacht gebracht kunnen worden. Het college blijft openstaan voor tips en suggesties. Er wordt momenteel gewerkt aan diverse projecten, maar als er kansen voorbijkomen waarin het college mogelijkheden ziet, worden deze zeker aangegrepen.

Tweede termijn
De heer MULLER zegt over het prominente aspect ‘centrale ligging/goede bereikbaarheid’ in de nota, dat goede randvoorwaarden bij de productverkoop erg belangrijk zijn en mee-verkocht moeten worden. Spreker blijft van mening dat dit een over-accent heeft in de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de marketing van Rijssen-Holten. Wellicht kan de wethouder dat een keer afstemmen met echte deskundigen. 

De VOORZITTER concludeert dat de terinzagelegging van de recreatienota kan plaatsvinden.

9. Principeverzoek bouw 6 appartementen Esstraat 36-38 Rijssen (opiniërend; Cornelissen)
De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA zich prima kan vinden in het plan. Wel vraagt zij aandacht voor het aantal parkeerplaatsen. Zes parkeerplaatsen zou in principe voldoende moeten zijn. Het CDA vindt dat aan de magere kant. Mogelijk kan de ontwikkelaar hier nog wat aan doen.

De heer G. KREIJKES sluit zich aan bij de woorden van de heer H. Kreijkes en gaat daaraan gekoppeld in op de parkeernorm. Er wordt een norm van 1,1 en van 1,6 genoemd. Het gaat echter om parkeren op eigen terrein. De huidige situatie vervalt en er komt een nieuwe situatie. Spreker vraagt hoe het zit met de parkeernormen en of die gelden voor parkeren op eigen terrein. Wat hem betreft moet vastgehouden worden aan de afgesproken parkeernormen. 

De heer BLAAZER zegt dat de ChristenUnie het plan ondersteunt, dat past binnen de visie om winkels meer in het centrum te plaatsen en minder buiten het centrum. De heer DE KOE zegt dat een grote verbetering is dat er op deze plek een winkelfunctie vervalt. Wel moet rekening gehouden worden met de parkeernorm. Wat de raad hierover heeft besloten, moet niet telkens met voeten getreden worden. In dit geval begrijpt spreker de redenering dat er voldoende parkeergelegenheid is. Dat is echter niet de weg die de gemeente moet bewandelen. 

De heer BEUNK zegt dat er duidelijkheid moet komen over de parkeernorm. Er wordt een nieuwe situatie gecreëerd, waarvoor normen gelden die de raad heeft vastgesteld. Het gaat niet om rechten die al dan niet blijven bestaan. Gemeentebelang vindt het plan een opwaardering van deze B-locatie in het centrum en ondersteunt het daarom van harte.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA zich kan vinden in het principeverzoek. De PvdA sluit zich aan bij de vraag over de parkeernormen. 

Mevrouw DEIJK zegt dat ook de VVD van mening is dat er een prima voorstel voorligt. De VVD vraagt eveneens aandacht voor de parkeernorm. 

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er uitdrukkelijk naar de parkeernorm is gekeken in deze situatie. In een herontwikkelingssituatie is het parkeren lastiger dan in een nieuwbouwsituatie. Bij herontwikkeling wordt ook gekeken naar de huidige functie met het aantal aanwezige parkeerplaatsen. Bij de afweging van het college speelde mee dat er goede parkeervoorzieningen in de directe omgeving aanwezig zijn. Het parkeren was uiteindelijk bij de beslissing van het college dan ook geen belemmerende factor. Met veel moeite zou er wellicht één extra parkeerplaats gerealiseerd kunnen worden om de parkeernorm van 1,1 te halen. Voor een goede uitvoering van het plan heeft het college gemeend, alle aspecten afwegende en gezien de locatie, deze keuze te kunnen maken. 

Tweede termijn
De heer G. KREIJKES vraagt nogmaals of de parkeernorm geldt voor het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein.
Naar aanleiding van het betoog van de wethouder, meent spreker dat men zich gelukkig mag prijzen met een grote parkeervoorziening in de buurt, omdat er dan vaker uitzonderingen gemaakt kunnen worden.
Het doet de SGP deugd dat de bestemming van de locatie wijzigt van detailhandel naar wonen. Er zijn echter parkeernormen afgesproken. Daar moet de raad aan vasthouden en er moet geen onderscheid gemaakt worden tussen plannen. Dat schept precedenten. Spreker verwijst naar de ontwikkeling Otje van Potje, waar een tekort zou ontstaan aan parkeergelegenheid op eigen terrein. Hij merkt op dat als niet vastgehouden wordt aan afgesproken normen, de raad zijn eigen afspraken niet respecteert.
Spreker begrijpt de woorden van de wethouder, maar als hij het omdraait dan ontstaat er door het parkeren op eigen terrein een extra parkeerplaats in de openbare ruimte. Ten gunste van de ontwikkelaar wil de SGP geen parkeerplaats afstaan. Het plan kan zodanig ontworpen worden, dat wel voldaan wordt aan de afgesproken normen. 

De heer MEIJERINK vraagt bij interruptie of de heer G. Kreijkes dat als voorwaarde wil stellen.

De heer G. KREIJKES zegt dat die voorwaarde al ís afgesproken.
Gesproken wordt in het voorstel over een parkeernorm van 1,1 tot 1,6. Spreker wil graag weten wat de exacte norm voor een appartement is.

De heer BEUNK zegt dat hij zich kan vinden in de woorden van de heer G. Kreijkes. Uit de woorden van de wethouder krijgt spreker het gevoel dat parkeerplaatsen onderhandelbaar worden. Dat moet de raad niet willen. Spreker verzoekt eveneens duidelijkheid te geven of het gaat om een parkeernorm van 1,1 of 1,6 of een parkeernorm van 1,1 tót 1,6.

De heer MEIJERINK zegt dat de parkeernorm vastgesteld is en gehandhaafd moet worden. Dat moet richting ontwikkelaar expliciet als voorwaarde worden opgenomen.

De heer G. KREIJKES zegt bij interruptie dat een ontwikkelaar dat telkens opnieuw zal proberen. Niet hoeven vasthouden aan de norm is prettiger voor een ontwikkelaar.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat bij de ontwikkeling van een locatie altijd rekening gehouden moet worden met een aantal aspecten, waaronder de inpasbaarheid. Het college heeft net als destijds bij Otje van Potje met name gekeken naar de huidige parkeerdruk ter plaatse en daarbij in overweging genomen dat als deze ontwikkeling niet kan plaatsvinden omdat het financieel niet haalbaar is, het te verwachten is dat er opnieuw een detailhandelsfunctie ontstaat met de bijkomende grotere parkeerdruk. Het is niet de eerste keer dat het college deze afweging zo maakt.
In de huidige situatie zijn er parkeerplaatsen voor de winkel. Met het voorliggende plan ontstaan er zes extra parkeerplaatsen. Gezien de parkeerdruk die er is, heeft het college gezegd te kunnen instemmen met het plan. Uiteindelijk is het aan de commissie hierover een opinie te geven. Als hard vastgehouden wordt aan de afgesproken parkeernorm, dan is het mogelijk dat ontwikkelingen niet van de grond komen en moet men de situatie aanvaarden.
Ten aanzien van de 1,1 en 1,6 geeft spreker aan dat de verhouding van koop- en huurappartementen uiteindelijk de exacte parkeernorm bepaalt.

De heer VAN VEEN vraagt bij interruptie of duidelijk is of het hier gaat om koop- of huurwoningen. 

Wethouder CORNELISSEN geeft aan dat hem nog niet bekend of het in dit plan gaat om koop- of huurwoningen, waardoor de norm dus tussen de 1,1 en 1,6 zal komen te liggen.

De heer BEUNK zegt bij interruptie dat de wethouder aangeeft dat het plan niet exploitabel wordt als er meer parkeerplaatsen gecreëerd moeten worden, spreker kreeg de indruk de ontwikkelaar tegenover zich te hebben. Het exploitabel maken van een plan is een zaak die neergelegd moet worden bij de ontwikkelaar. Als spreker de parkeerdruk op A stelt, de parkeerdruk straks op B en het verschil op C, dan vraagt spreker zich af of C straks zes is. Met andere woorden het verschil tussen de huidige parkeerdruk en de nieuwe parkeerdruk als de appartementen zijn gebouwd is zes. Spreker vraagt of dat betekent dat er straks zes parkeerplaatsen nodig zijn voor de appartementen.

Wethouder CORNELISSEN volgt de ABC-formule niet helemaal. Spreker zegt te verwachten dat als de nieuwe parkeerdruk afgetrokken wordt van de huidige parkeerdruk per vierkante meter, dat dit lager is dan zes, omdat de winkelfunctie verdwijnt. Dat positieve effect heeft het college meegenomen in zijn afweging.

De heer MULLER concludeert bij interruptie uit de woorden van de wethouder dat de algemene parkeerdruk in de nieuwe situatie minder is in de openbare ruimte.

Wethouder CORNELISSEN beaamt de woorden van de heer Muller. De parkeerdruk door de detailhandelsbestemming is inderdaad een stuk hoger. Daarbij komt dat er zes parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd.
Spreker merkt op dat hij niet spreekt als ontwikkelaar, maar als wethouder die een stuk verdedigt dat zorgvuldig door de organisatie is opgesteld. Het college heeft zijn afwegingen gemaakt en er zijn kritische gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar. 

De heer BEUNK zegt bij interruptie dat Gemeentebelang het plan van harte blijft ondersteunen, zoals in eerste termijn ook al is aangegeven. 

De heer G. KREIJKES zegt dat er vanavond meerdere opinies zijn gegeven, waarop de wethouder heeft gereageerd. Spreker heeft de vinger gelegd bij afspraken die de raad heeft gemaakt en geeft het college mee dat die gehandhaafd moeten worden. Te zijner tijd wordt het plan opnieuw aan de commissie gepresenteerd en op dat moment wordt opnieuw de discussie gevoerd. Vanavond hoeft er geen besluit genomen te worden. 

De VOORZITTER concludeert dat de opinies overwegend positief zijn met de nodige discussie over de parkeernormen.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er helderheid moet zijn over de parkeernorm, mocht dat een harde eis zijn van de commissie. Het zou vervelend zijn dat het plan als het verder uitgewerkt is en opnieuw voorgelegd wordt, niet doorgaat. 

De VOORZITTER verzoekt de fracties hun opinie te geven over het plan dat nu voorligt.

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD instemt met het plan.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA van mening is dat het parkeren op eigen terrein moet worden geregeld. 

De VOORZITTER concludeert dat de PvdA het plan zoals het nu voorligt dus niet ondersteunt.

De heer G. KREIJKES vraagt een punt van orde in te mogen brengen. 

De VOORZITTER geeft aan eerst de overige fracties hun opinie te laten geven.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang zowel positief als negatief in het plan staat. Uiteindelijk voelt zij voor parkeren op eigen terrein. De plussen en minnen opgeteld en gezien het feit dat de parkeerdruk in de openbare ruimte blijkt af te nemen, is zij positief.

De heer VAN VEEN zegt dat er destijds een blauwe zone is gecreëerd op verzoek van de toenmalige ondernemer. Spreker vraagt welke regelgeving gehanteerd wordt bij inbreiding. Als de norm 1,1 of 1,6 is, dan moet de raad zich daaraan houden. De opinie van D66 is positief wat de woningbouw betreft en negatief wat het aantal parkeerplaats betreft.

De heer DE KOE zegt dat Lokaal Liberaal positief tegenover het plan staat. De parkeernorm is vaker met voeten getreden vanwege een gewenste ontwikkeling. Ook in deze situatie wenst Lokaal Liberaal de ontwikkeling zoals is voorgelegd. 

De heer BLAAZER zegt dat de ChristenUine positief staat tegenover het plan. Achter de winkel is momenteel geen parkeerruimte. Parkeren moest steeds plaatsvinden langs de openbare weg. Dat zal straks zeker minder worden. Pas als bekend is of het gaat om koop- of huurappartementen wordt duidelijk om hoeveel parkeerplaatsen het precies gaat. Als er één parkeerplaats te kort is, zal de ChristenUnie akkoord gaan.

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA in principe positief staat tegenover dit plan. Bij een tekort van één parkeerplaats gaat het CDA wel akkoord, maar niet wanneer het bijvoorbeeld gaat om drie parkeerplaatsen.

De heer G. KREIJKES zegt dat de SGP positief staat tegenover de ontwikkeling, waarbij de detailhandelsfunctie verdwijnt en er woningbouw plaatsvindt. De SGP vindt dat daarbij voldaan moet worden aan de parkeernorm. Het is aan het college en de ontwikkelaar om dat voor elkaar te krijgen.

De VOORZITTER zegt dat het college de opinies meeneemt. 

10. Aanvraag krediet voor aankoop agrarische percelen van de Goede Woning (Cornelissen)
Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD positief is over het gevraagde krediet, mede gezien de ontwikkelingen op het gebied van statushouders.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert de aanvraag krediet voor aankoop agrarische percelen van de Goede Woning via het agendapunt begrotingswijzigingen te behandelen in de raad.

11. Aanvraag krediet voor realiseren zoutsilo voor opslag wegenzout op de gemeentewerf (Aanstoot)
Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD technische vragen heeft gesteld aan de organisatie over deze investering van € 250.000. Na de heldere beantwoording hiervan, gaat zij akkoord met de aanvraag.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert de aanvraag krediet voor realiseren zoutsilo voor opslag wegenzout op de gemeentewerf via het agendapunt begrotingswijzigingen te behandelen in de raad.

12. Principeverzoek herontwikkeling H.J. van Opstallstraat 4 in Rijssen (ovv D66 / Cornelissen)
De heer VAN VEEN zegt dat D66 het principeverzoek heeft geagendeerd in verband met de aanwezigheid van waardevolle bomen op het terrein. Met de invulling van de huidige bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’ kunnen de bomen blijven staan. D66 is niet tegen woningbouw, maar vindt dat dat op een manier moet gebeuren waarbij niet alle bomen gekapt hoeven te worden, met name de waardevolle bomen, genoemd op de gemeentelijke lijst. 

Wethouder CORNELISSEN zegt dat dit principeverzoek is afgewezen. Op dit moment wordt er op deze locatie niets ontwikkeld. Voor alle nieuwe principeverzoeken gelden voorwaarden over landschappelijke inpassing, behoud van het groen of herplantplicht en dergelijke. 

De heer VAN VEEN zegt dat naar aanleiding van het plan van Kondor Wessels een SAB-rapport is opgesteld over de invulling. Dat rapport is leidend voor het vervolgtraject, met welke gegadigde dan ook. Volgens het rapport moeten de bomen gekapt worden. Het gaat om bomen die op het voormalige kerkhof stonden en ruim 100 jaar oud zijn.
Spreker gaat ervan uit dat bij het maken van plannen ook gekeken wordt naar andere zaken, zoals waardevolle bomen. Bij het ontwerp zou dan als uitgangspunt aangegeven moeten worden dat of de bomen gekapt kunnen worden, omdat deze niet erg waardevol zijn, of dat er rekening gehouden moet worden met de bomen. Dat mist spreker nu in de stukken.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college het betreffende principeverzoek heeft afgewezen. Zodra er een concreet verzoek komt, kan die afweging gemaakt worden door het college. 

De heer VAN VEEN zegt dat het college het verzoek van Kondor Wessels heeft afgewezen. Het college heeft echter wel door een extern bureau naar aanleiding van het verzoek een rapport laten maken over wat er op deze locatie zou kunnen komen en passend is in de omgeving. Wat spreker betreft moet dat rapport, dat blijkbaar leidend is, weggelaten worden. 

De heer G. KREIJKES zegt dat er geen principeverzoek meer voorligt, maar dat het nu gaat om de uitgangspunten. Spreker memoreert de planontwikkeling op de locatie van de oude Banisschool. Daar stond een aantal bomen van waarde. Aan de ontwikkelaar is verzocht daarmee in zijn plannen rekening te houden. De SGP wil zuinig zijn op dit soort bomen. Aan de andere kant vindt zij dat dat één dikke boom een totaalplan niet mag frustreren. Deze afweging moet te zijner tijd ook voor voorliggende locatie gemaakt kunnen worden. 

De heer BERKHOFF zegt dat er op dit moment geen concreet plan voorligt, maar wel is er een aantal voorstellen gemaakt door de stedenbouwkundige van wat er wel zou kunnen op de locatie. D66 verzoekt in zo’n geval in een vroeg stadium rekening te houden met de inpassing van de bomen die er staan. Dat is de boodschap die aan de portefeuillehouder meegegeven moet worden. 

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA zich aansluit bij de woorden van de heer Berkhoff. Er is een lijst opgesteld van waardevolle bomen. Duidelijk moet zijn hoe het college daarmee omgaat als dergelijke bomen bij een plan in de weg staan.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de lijst van waardevolle bomen op die manier wordt gehanteerd. Bij allerlei plannen en verzoeken die binnenkomen wordt gekeken naar het aanwezige groen. Als het college positief is over een principeverzoek, waarbij eventueel een afweging gemaakt is over de bomen, dan wordt het aan de commissie voorgelegd en krijgt de commissie de gelegenheid daarbij stil te staan en haar opinie te geven.

De heer VAN VEEN merkt nogmaals op dat na de afwijzing van de locatie H.J. van Opstallstraat de gemeente de opdracht heeft gegeven aan SAB om te kijken naar hoe de invulling zou kunnen zijn. 

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er bij het principeverzoek een tekening is gemaakt over een bepaalde manier van bouwen op die locatie. SAB heeft naar deze locatie gekeken en zegt dat de invulling passend moet zijn bij de omgeving. De rij woningen volgens het verzoek voldeed daar niet aan. Het is mogelijk dat er niets met de locatie gebeurt en dat de bestemming ongewijzigd blijft, waarbij het gebouw anders gebruikt wordt. In die hoedanigheid zal dit stuk nooit meer ter sprake komen.

De VOORZITTER concludeert dat het agendapunt hiermee voldoende is behandeld.

14. Raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2016 (Beens)
De heer NOORDAM gaat in op het programma Wonen, Recreëren, Veiligheid, en merkt op dat de mogelijke komst van statushouders niet ondenkbaar is. Spreker verzoekt het college voor de raadsvergadering van 13 november hierover te komen met een memo. De VVD verwacht dat aan de vertrekpunten die vastgelegd zijn in de begroting, waaronder bouwen naar behoefte, vastgehouden wordt voor de jongeren en de ouderen in de gemeente. Door de komst van statushouders kan de lokale behoefte onder druk komen te staan. 

Wethouder CORNELISSEN zegt dat huisvesting van statushouders een taak is die de gemeente momenteel al uitvoert. Hij stemt in met de woorden van de heer Noordam over de eventuele groei van het aantal statushouders. Dat heeft een directe link met de woonvisie en de woonafspraken bij de provincie. Op dit moment loopt Rijssen-Holten goed in de pas wat betreft huisvesting van statushouders. Over dit aspect vinden er gesprekken plaats met de gedeputeerde, waarbij Rijssen-Holten aangeeft volop te willen bouwen voor de eigen behoefte. Het is mogelijk dat daar extra druk ontstaat door de komst van statushouders. Die gesprekken met de provincie moeten wat spreker betreft eerst afgewacht worden. Eind 2015, zo is de verwachting, kan overgegaan worden tot het tekenen van de woonafspraken. Opgemerkt moet worden dat het feit dat Rijssen-Holten woningen wil bouwen, niet alleen voldoende is, maar dat er een bestemmingsplan moet zijn dat dat mogelijk maakt. Ook dat is onderwerp van gesprek met de provincie, ook hoe die taak gezamenlijk opgepakt kan worden. Spreker neemt de opmerking van de heer Noordam mee naar de provincie en merkt daarnaast op dat het goed is de zorgen uit te spreken bij de statenfracties. Het lijkt spreker lastig op dit moment een memo op te stellen. Hij verzoekt geduld te hebben tot de afspraken met de provincie zijn gemaakt. 

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2016 als bespreekstuk te behandelen in de raad.

15. Actiepuntenlijst commissie Grondgebied 29 oktober 2015
De twee actiepunten zijn beantwoord en kunnen afgevoerd worden.

16. Rondvraag
De heer BEUNK zegt dat hij problemen heeft vernomen met betrekking tot het bestemmingsplan Opbroek, met name over de vertraging van meer dan een half jaar bij nieuw uit te geven kavels. Spreker vraagt of de wethouder dat kan bevestigen en wat de oorzaak van de problemen is. 

Wethouder CORNELISSEN zegt dat hem dat probleem niet bekend is.
 
De heer BEUNK licht toe dat er recent een bijeenkomst is geweest, waarvoor bewoners zijn uitgenodigd. Aangegeven is dat er problemen waren met de verkaveling.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er wordt gekeken naar de verkaveling binnen het Opbroek. Het kan namelijk voorkomen dat naar een bepaald soort woningen uit het plan geen vraag is, zodat herverkaveling plaatsvindt en een plan iets aangepast moet worden. Dat levert in het bestemmingsplan geen vertraging op, wel in de uitgifte van de kavels.

De heer G. KREIJKES merkt op dat hij in deze vergadering een punt van orde heeft willen maken, dat door de voorzitter niet is gehonoreerd. Spreker verzoekt de griffier na te gaan wat daarover is afgesproken.

De VOORZITTER geeft aan dat griffier hier zorg voor zal dragen.

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 3 december 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous