Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 6 april 2017 (19:30)

Datum: 06-04-2017Tijd: 19:30 - 20:45Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterJ....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 6 april 2017 (19:30)

Datum: 06-04-2017
Tijd: 19:30 - 20:45
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterJ. van Veldhuizen
SGPdr. ir. A.S. Haase, J. ter Keurs en G. Kreijkes
CDAH.J. Nijkamp en H. Kreijkes RA CISA
ChristenUnieB.J. Blaazer en N.J. Otten
GemeentebelangJ. Kuiper-Ruitenberg, W.J.M. Muller en J. Beunk
PvdAR.W. Meijerink
VVD LokaalE.J.W. Deijk en R.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek20

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Voor het spreekrecht heeft de heer Allema zich gemeld bij agendapunt 9.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 16 maart 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Wethouder AANSTOOT refereert aan de vragen van VVD Lokaal over de Akkerdijk. Spreker heeft geconstateerd dat genoemde reflectorpalen niet volgens daarvoor geldende richtlijnen waren geplaatst. Hierdoor kunnen mogelijk verkeersonveilige situaties ontstaan. Daarom heeft spreker opdracht gegeven de paaltjes te verwijderen. Dit is inmiddels gebeurd.
De problematiek rondom de verkeersveiligheid Akkerdijk wordt op 13 april a.s. behandeld in de Verkeersoverleggroep. Spreker wacht het advies af over mogelijk te nemen maatregelen en zal de raad hier schriftelijk over informeren.
College van B&W, beantwoording vragen VVD Lokaal over de Akkerdijk (pdf)

6 Voortgang invoering Omgevingswet
Wethouder CORNELISSEN zegt dat de gemeente op 12 april een presentatie verzorgt voor de jury van de ‘Eenvoudig Beter Trofee’. Qua stemmen staat Rijssen-Holten achter, maar wellicht zorgt de pitch ervoor dat Rijssen-Holten de trofee toch in de wacht sleept.

7 Raadsvoorstel vaststellen uitgangspunten grondbeleid 2017 e.v. (Tijhof)
Eerste termijn
De heer MEIJERINK gaat in op het raadsvoorstel onder 3. Argumenten, onder 1.1 de eerste bullet, daar wordt iets gezegd over dat het college in voorkomende situaties met een voorstel komt welke vorm het meest geschikt is en welke instrumenten daarvoor kunnen worden ingezet. Dan gaat het er dus om dat per situatie wordt beoordeeld welk grondbeleid er wordt toegepast. Hij vraagt of dit kan leiden tot problemen, omdat er van algemeen beleid wordt overgegaan op maatwerk.

De heer DE KOE vraagt naar de precedentwerking als gevolg van maatwerk, of er situationeel grondbeleid uit voortvloeit en mensen daar aanspraak op kunnen maken.

Wethouder TIJHOF zegt dat het de bedoeling is om maatwerk te kunnen leveren en op basis van de juiste argumenten en de juiste motivatie de juiste keuzes te maken. Dat voorkomt precedentwerking en dat leidt volgens het college niet tot problemen.

Tweede termijn
De heer MEIJERINK zegt te begrijpen  dat de wethouder geen zekerheid kan geven. De PvdA gaat akkoord met het voorstel.

De heer G.KREIJKES gaat ervan uit dat als er precedentwerking dreigt te ontstaan, dit wordt gemeld in de commissie. Hier gaat de raad zelf over.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen uitgangspunten grondbeleid 2017 e.v. als hamerstuk te behandelen in de raad.

8 Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Holten, Dorperdijk 5 en 7 (Cornelissen)
Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 blij is met de realisatie van een mountainbikepark. In deze deal zit echter ook de realisatie van een woning aan de Oranjestraat. Zoals in de vorige commissie door omwonenden is aangegeven worden er vraagtekens gezet bij de bestemmingswijziging. Hij vraagt of de wethouder bereid is in gesprek te gaan met deze omwonenden voor een zo optimaal mogelijk resultaat om aan de privacy van de omwonenden tegemoet te komen. Dit kan door hier rekening mee te houden bij de indeling van de kavel en het wellicht uitgeven van stroken groen voor meer privacy.

Wethouder CORNELISSEN zegt met een van de omwonenden aan de Oranjestraat vandaag een gesprek te hebben gevoerd. Daarbij is uitgelegd hoe het proces in elkaar steekt en welk traject er wordt gevolgd rondom de kavelverkoop. Zij hebben gevraagd of groenstroken mogelijk zijn, mocht niet de hele kavel worden verkocht. Daarover heeft de wethouder geen toezeggingen gedaan, wel is beloofd hiernaar te zullen kijken en aangegeven is dat omwonenden bij de bestemmingsplanprocedure betrokken worden.

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN is blij met de toezegging dat de wethouder in overleg gaat met de omwonenden en dat het verdelen van de kavel nog voor discussie vatbaar is.
Wethouder CORNELISSEN heeft er geen moeite mee dat de heer Klein Velderman zijn woorden zo interpreteert, maar vindt wel dat dit op de juiste manier moet gebeuren. Hij vindt deze interpretatie lastig en wil voorkomen dat er een tweestrijd ontstaat van wie welke woorden al dan niet heeft gezegd.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Holten, Dorperdijk 5 en 7 als hamerstuk te behandelen in de raad

9 Raadsvoorstel vaststellen Wegenlegger 2016 (Aanstoot)
De heer ALLEMA heeft zich gemeld als inspreker. Hij krijgt het woord en geeft aan dat hij, als eigenaar van een deel van het Eikenpad, ook heeft ingesproken in de commissievergadering van
8 december 2016. Dit heeft echter niet geleid tot het afwijzen van opname op de Wegenlegger.
Vele jaren was er geen discussie over het Eikenpad, totdat de werkgroep Eikenpad zich ermee ging bemoeien en eiste dat het op de Wegenlegger kwam. Steeds meer mensen en de media begonnen zich er ook mee te bemoeien en een aantal raadsleden vroeg zich af waar men zich zo druk over maakte. Het is privégebied en in de aktes van alle eigenaren staat immers een kettingbeding dat zij het pad moeten openhouden voor wandelaars. Die plicht wordt ook doorgegeven aan toekomstige eigenaren.
Spreker onderkent dat het pad aan het dichtgroeien was, omdat hij aanvankelijk niet op de hoogte was van de onderhoudsplicht. De werkgroep Eikenpad is meteen naar de gemeente gestapt en begon een lokale handtekeningenactie tegen ‘afsluiting van de westelijke toegang van de Holterberg’, zonder eerst met de eigenaren in overleg te gaan.
Voor de eigenaren is een belangrijk punt waarom zij het Eikenpad niet op de Wegenlegger willen, dat het hun grond is waarvoor zij veel hebben betaald en waarover zij nu nog enige zeggenschap hebben, zolang het geen formele status heeft. De eigenaren hebben er echter geen enkel probleem mee dat mensen over het Eikenpad wandelen, zolang men dat maar doet met oog voor het eigendom van de eigenaren en daar netjes mee om gaat. Als het pad op de wegenlegger komt zijn de eigenaren volgens spreker geen baas meer over eigen grond en gaat de gemeente bepalen hoe het onderhoud moet zijn en wat wel en wat niet acceptabel is. Als de eigenaren door omstandigheden het pad iets zouden willen verplaatsen, wegens een andere indeling van het perceel of de bouw van een schuurtje, of iets dergelijks (en het pad is in de afgelopen jaren al een aantal keren op sommige stukken wat verlegd), dan kan dat ineens niet meer, want dan is de loop van het pad ‘in beton gegoten’. Als er overlast door het pad ontstaat, kunnen de eigenaren daar nu nog iets tegen doen, maar dat kan straks niet meer en moeten ze alles maar accepteren wat er op het pad gebeurt. Een gevolg kan zijn dat de eigenaren hun gebied buiten de paden omheinen, waardoor het vrije natuurgevoel tijdens een boswandeling verdwijnt.
Mocht het Eikenpad toch op de wegenlegger komen, dan is er een aantal zaken dat de gemeente zich goed moet realiseren volgens spreker:

  1. Dit is slechts het eerste pad dat men met een lange en dure procedure probeert op de wegenlegger te krijgen; het is algemeen bekend dat NEMO klaarstaat om de andere paden in het gebied één voor één daarna aan te pakken en daarvoor dezelfde dure procedure te gaan door-lopen, te beginnen met het Hoge Heipad. Spreker vraagt zich daarbij af tot hoe ver dit gaat.
  2. Er zijn volgens spreker al verschillende grondeigenaren in het bosgebied die nu bordjes plaatsen of gaan plaatsen met ‘Verboden Toegang’ of ‘Eigen Weg’ bij lokale paadjes, om daarmee 30 jaar openbaarheid van die paden te voorkomen en om te voorkomen dat ze deze ellende ook gaan meemaken, dat hun paden op de wegenlegger moeten komen, waarna ze er zelf niets meer over te zeggen hebben.

Dit hele gebeuren rondom het Eikenpad gaat volgens spreker juist een tegengesteld effect krijgen op datgene wat de gemeenteraad, de werkgroep Eikenpad en wandelvereniging NEMO willen bereiken: het aantal informele wandelpaadjes op privégebied zal snel reduceren. Dit afschermproces kan alleen stoppen door niet ieder wandelpaadje op de wegenlegger te plaatsen.
De verantwoordelijke wethouder gaf aan dat zodra een paadje 30 jaar openbaar toegankelijk is geweest voor iedereen, het verplicht op de Wegenlegger moet worden gezet. Daar plaatsen de eigenaren een groot vraagteken bij, omdat nog nooit in de hele procedure is bewezen dat het pad 30 jaar volledig openbaar is geweest, dus voor iedereen toegankelijk. Er zijn bewijzen aangedragen dat dat niet zo is, maar die werden van tafel geveegd. En ten tweede is bij de eigenaren niet aangegeven waar in de wet staat dat ieder bospaadje dat 30 jaar openbaar was, verplicht op de wegenlegger gezet moet worden! Wil men dat niet of kan men dat niet?
Spreker geeft een aantal voorbeelden van paadjes die in de loop der tijd zijn ontstaan doordat mensen, die bij zijn woning moesten zijn, eigen paadjes creëerden. Hier heeft spreker nooit problemen van gemaakt en hij vraagt zich af of alle door deze mensen gemaakte loop- of fietssporen openbare wandelpaadjes zijn, die vastgelegd moeten worden op de wegenlegger omdat ze al 30 jaar toegankelijk zijn en omdat hij als eigenaar zo dom is geweest niet meteen die afsnijdingen te voorkomen dan wel om daar meteen bordjes ‘Verboden Toegang’ bij te plaatsen. Dat klinkt volgens spreker volkomen onzinnig en het is onwenselijk. Spreker is benieuwd naar het oordeel van de raadsleden.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt of de heer Allema bij de koop van het perceel in het contract het beding heeft gelezen, dat het Eikenpad, deels, op de Wegenlegger geplaatst moet worden.
De heer Allema merkte op dat hij geen controle meer heeft over het pad zodra het op de Wegenlegger wordt geplaatst. In het voorstel staat echter, juist om eigenaren tegemoet te komen, dat er een mogelijkheid is gecreëerd het onderhoud door de eigenaren zelf te laten uitvoeren.
De heer ALLEMA is van mening dat er wel veel verandert. Het gaat namelijk om de vraag waar het pad exact loopt en wie daarover de zeggenschap heeft.
Als de eigenaren het onderhoud in opdracht van de gemeente gaan doen, schrijft de gemeente voor dat er onderhoud uitgevoerd moet worden, hoe breed het pad moet zijn en waar het exact hoort te lopen. Zodra het pad op de Wegenlegger staat, is daar niets meer aan te veranderen.
In de genoemde akte van spreker staat dat het de bedoeling is het Eikenpad op de Wegenlegger te plaatsen. Er staat echter ook dat als hij dat om wat voor reden dan ook niet wil doen, hem gevraagd wordt het pad in elk geval open te houden.

Eerste termijn
Mevrouw DEIJK zegt dat er vaker over het voorstel is gesproken. VVD Lokaal laat vanavond alleen nog kort weten dat zij tegen het raadsvoorstel is, omdat zij er niet de noodzaak van inzien.

De heer KLEIN VELDERMAN verzoekt de wethouder een reactie te geven op de woorden van de inspreker en aan te geven of het pad ‘in beton gegoten ligt’ of dat er toch rek ik zit.

De heer TER KEURS zegt dat de mening van de SGP na de vorige behandelingen van dit onderwerp, niet is veranderd. De SGP is tegen het raadsvoorstel.

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie in december haar standpunt heeft bepaald. De zienswijze geeft geen aanleiding hiervan af te wijken. De ChristenUnie stemt in met het raadsvoorstel.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA zich kan vinden in de zienswijzennota en akkoord gaat met het raadsvoorstel.

De heer MULLER zegt dat het amendement is verwerkt. Gemeentebelang blijft bij haar standpunt, dat dit juridisch de beste zekerheid geeft over een goed toegankelijk, openbaar pad. Dit wordt ondersteund door de brief van het Burgerweeshuis, waarin geattendeerd wordt op het feit dat opneming van het Eikenpad op de Wegenlegger een onderdeel is van de verkoopakte.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA zich aansluit bij de woorden van de heer Muller, de heer Otten en de heer Nijkamp. Er ligt een goed voorstel voor, waar de PvdA blij mee is.

Wethouder AANSTOOT zegt dat de gemeente geen heksenjacht gaat ontketenen naar allerlei wandelpaden. Het doel van het voorstel is het bestaande netwerk aan wandelpaden publiekrechtelijk te beschermen. De gemeente gaat niet veel invloed uitoefenen op het onderhoud, maar zij gaat de functie van het pad bewaken. Wat betreft het exacte tracé van het pad is er altijd overleg mogelijk als daarover een verzoek wordt ingediend. “In beton gegoten” is niet van toepassing.

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN vraagt de wethouder in te gaan op de locatie van het pad.
Wethouder AANSTOOT zegt dat “in beton gegoten” niet van toepassing is op het tracé c.q. de locatie. Als er een verzoek komt over een aanpassing, wordt altijd geprobeerd in overleg tot een oplossing te komen.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 voor het raadsvoorstel is.

De heer G. KREIJKES zegt dat het voorstel als een hamerstuk in de raad behandeld mag worden. De SGP wenst daarbij aangetekend te hebben dat zij geacht wordt tegen het voorstel gestemd te hebben voor zover het de opname van het Eikenpad op de wegenlegger betreft.

Mevrouw DEIJK zegt dat VVD Lokaal zich aansluit bij de woorden van de heer Kreijkes. VVD Lokaal is tegen het voorstel, maar wil aangetekend hebben geacht te worden tegen de opname van het Eikenpad gestemd te hebben.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen Wegenlegger 2016 als hamerstuk te behandelen in de raad.

10 Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor woonrijpmaken Opbroek (Cornelissen)
Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat er nu € 440.000 krediet gevraagd wordt voor het bouwrijp maken van Het Opbroek. D66 verzoekt de klimaatdoelstelling voor CO²-bouwen daarin mee te nemen. Spreker vraagt waarom dit niet bij de aanbesteding als eis bij dit project meegegeven wordt. Als voorbeeld noemt hij de aanleg van wegen, waar betonsteen wordt gebruikt, dat enorm veel CO² kost bij de productie. Wellicht is het te overwegen in dit project als doelstelling op te nemen niet voor de laagste prijs te gaan, maar voor de meest klimaatvriendelijke oplossing. Spreker roept het college op de doelstellingen over het klimaat altijd te laten prevaleren.

De heer G. KREIJKES zegt dat de heer Klein Velderman zaken noemt die in dit voorstel niet aan de orde zijn. Spreker vraagt of de heer Klein Velderman instemt met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 440.000.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 akkoord gaat met het voorstel. D66 verzoekt daarnaast rekening te houden met het klimaat.

De heer BLAAZER zegt dat de ChristenUnie instemt met het voorstel. Het is belangrijk dat de wijk Opbroek woonrijp gemaakt wordt, zodat bewoners op een nette manier bij hun woningen kunnen komen. Wat de ChristenUnie betreft mag de aanbesteding zo snel mogelijk in gang gezet worden.
Op de opmerking van de heer Klein Velderman zegt spreker dat het mogelijk is betonklinkers van gerecycled beton te kopen.

Wethouder CORNELISSEN merkt op dat de gemeente is aangesloten bij o.a. het Convenant Duurzaam Beton.
Als het gaat over wonen en duurzaamheid moeten afspraken die duidelijk verder gaan dan gebruikelijk in de gemeente, gemaakt worden voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure.

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij het niet eens is met de woorden van de wethouder. Dit soort zaken, zoals de aanschaf van DuraSilent beton, moet nu besproken worden. Wat de heer Blaazer opmerkt over het gebruik van gerecycled beton is een goed idee.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor woonrijpmaken Opbroek als hamerstuk te behandelen in de raad.

11 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Parkstede (Cornelissen)
Mevrouw KUIPER zegt dat Gemeentebelang blij is dat het plan nu in uitvoering genomen wordt voor sociale woningbouw. Zij stemt in met het voorstel.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Parkstedeals hamerstuk te behandelen in de raad.

12 Raadsvoorstel vaststellen Woonvisie 2017 t/m 2021 (Cornelissen)
Eerste termijn
De heer NIJKAMP zegt dat het CDA blij is met de voorliggende woonvisie. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk te gaan voor bouwen voor de eigen behoefte en de inwoners te accommoderen.
Spreker vraagt wat de stand van zaken is rondom seniorenwoningen in Holten.

De heer BEUNK sluit zich aan bij de vraag van de heer Nijkamp rondom seniorenwoningen in Holten. Dit punt komt niet terug in de samenvattingsnota.
Het lijkt erop dat de 55 appartementen opgenomen moeten worden, maar dat er niks mee gedaan wordt, omdat de raad eerst de structuurvisie appartementen moet vaststellen.
Gemeentebelang vindt in het stuk niets terug over het collectief ondernemerschap. Ook een toelichting over “groene leges” is niet opgenomen.
In het stuk staat dat er tijdelijke sociale huurwoningen met een levensduur van 25 jaar worden gebouwd. Er lijkt hier sprake te zijn van een trendbreuk. Spreker vraagt waarom deze passage is opgenomen.

De heer G. KREIJKES zegt dat de SGP eveneens het uitgangspunt heeft om te bouwen voor de eigen behoefte. De titel van de Woonvisie “Lokaal maatwerk” spreekt hem dan ook zeer aan.
De SGP heeft een visie op de aantallen woningen. Wanneer echter blijkt dat er meer woningen nodig zijn, dan kan dat. Spreker geeft het college mee zo snel en zo veel mogelijk te bouwen. Daardoor verdwijnt het negatieve migratiesaldo.

De heer BEUNK vraagt bij interruptie wat de heer Kreijkes bedoelt met zijn woorden: “Als er meer woningen nodig zijn, dan kan dat.”
De heer G. KREIJKES zegt dat het gaat om maatwerk: als Rijssen-Holten aantoont dat zij meer woningen nodig heeft, dan mag zij die bouwen van de provincie.

De heer DE KOE zegt dat de voorliggende nota positief is en voldoet aan de verwachtingen van VVD Lokaal, maar het is erg vervelend dat er op deze manier is ingestoken waar het gaat om de sociale huursector. Het is een jaarlijks terugkerend probleem. Het college doet zijn best om te bouwen voor de eigen behoefte. Die behoefte blijkt langjarig groot te zijn, blijkt uit de nota.
Het negatieve migratiesaldo is een belangrijk punt richting de provincie om de bouwproductie op lange termijn op peil te mogen houden. Spreker vraagt of er op dit moment ontwikkelingen zijn, die erop wijzen dat het negatieve migratiesaldo in Rijssen naar beneden gaat.

De heer BLAAZER zegt dat het positief is dat er de komende tien jaar ruim 800 woningen gebouwd mogen worden in Rijssen-Holten. De ChristenUnie vraagt speciale aandacht voor starters, die in het algemeen alleen goedkopere woningen kopen. Jonge mensen die nu studeren bouwen vaak een grote studieschuld op. Met die schuld wordt rekening gehouden bij het verkrijgen van een hypotheek.

De heer MEIJERINK vraagt over het punt van de sociale huurwoningen of met voorliggende visie wordt voldaan aan de vraag.
Spreker vraagt voorts aandacht voor levensloopbestendig wonen. Hij vraagt naar de stand van zaken en hoe hiermee omgegaan wordt in de toekomst. In het stuk staat hierover dat de gemeente de bouw van dit soort woningen stimuleert. Spreker vraagt hoe dit wordt ingevuld als het gaat om nieuwbouw, maar ook om bestaande bouw.

Wethouder CORNELISSEN zegt op de vraag over aantallen seniorenwoningen, dat inbreiding losstaat van nieuw opgenomen woningen. Er worden momenteel gesprekken gevoerd over enkele specifieke locaties in Rijssen en in Holten, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheid van grondgebonden woningen voor senioren. Die eerste gesprekken zijn positief.
De appartementenvisie komt nog separaat naar de commissie toe. Dit hangt deels samen met de ontwikkelingen rondom de Enkco.
Wat betreft het collectief ondernemerschap vraagt spreker of de heer Beunk doelde op het CPO-verhaal (Collectief Particulier Ondernemerschap). Daar wordt binnen de gemeente bij een aantal projecten naar gekeken. In Holten is hierover een thema-avond geweest om te kijken of hiermee op de Kol aan de slag gegaan kan worden. In Rijssen-Holten blijkt echter dat men liever zelf de controle en regie heeft. Het college blijft hiervoor echter wel de aandacht houden.
Er is formeel nog geen besluit genomen over de groene leges en is daarom niet opgenomen in de woonvisie.
Over tijdelijke sociale huurwoningen is eerder gesproken in het kader van het traject waar het college een versnelling wil realiseren. Inmiddels wordt een van de hiertoe besproken locaties onderzocht. Een punt van aandacht hierbij is dat de vraag naar traditioneel bouwen, voor 50 jaar of langer, steeds meer verandert. Woningen worden steeds vaker aangepast aan de levensfase waarin men zit.
Op de oproep van de heer G. Kreijkes zegt spreker dat de effecten van het bouwen in de gemeente volop te zien zijn. Het bouwen voor de lokale behoefte is door het college van Rijssen-Holten ingebracht in de provinciale visie. Het college heeft aangegeven afspraken te willen maken als het gaat om ‘niet bouwen voor leegstand’. Als Rijssen-Holten echter kan aantonen meer ruimte nodig te hebben, dan moet daarvoor de mogelijkheid zijn. Dat is opgenomen in de provinciale verordening.
De afspraken met de provincie over bouwen voor de lokale behoefte zijn niet gekoppeld aan een negatief migratiesaldo. Momenteel is er een ontwikkeling te zien dat het negatieve migratiesaldo wordt bijgesteld. Met name de kern Holten groeit en treedt er verjonging op, waar een aantal jaren geleden nog gesproken wordt over vergrijzing. Op de vraag of een negatief migratiesaldo helemaal uit te bannen is, kan spreker geen antwoord geven. Dat is ook niet zozeer van belang voor het woningbouwprogramma en het woningbouwcontingent op het moment dat er voldoende andere vraag is.
Het college is altijd warm pleitbezorger geweest van de starterslening en vindt het jammer dat provincie en Rijk hierin afhaken. De starterslening is vaak net het laatste zetje in de rug om uiteindelijk in de gemeente te blijven wonen.
Bij de vraag of het aantal sociale woningen net wel of net niet voldoende is, houdt het college de vinger aan de pols en zit daarvoor regelmatig aan tafel met de corporaties. Daarbij wordt ook gesproken over het huisvesten van vergunninghouders, de wachttijden en dergelijke. Op dit moment ziet het totaal er redelijk goed uit. Er kan vertroebeling ontstaan doordat sommige mensen elke huurwoning accepteren, waar anderen specifieke wensen hebben en daardoor lang moeten wachten. Ook dat wordt gemonitord. Met de corporaties is ook gesproken over het traject van huisvesting van vergunninghouders en daar een versnelling in te zetten. Zodoende kan met het COA gesproken worden over het aanbod aan woningen in de gemeente in plaats van het toewijzen van mensen door het COA, waarvoor vervolgens een passende woning gezocht moet worden

De heer MEIJERINK vraagt de wethouder iets te zeggen over de gemiddelde wachttijd.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat dat lastig te zeggen is, omdat dat te maken heeft met de zoekopdracht van mensen. Als men aangeeft zo snel mogelijk een woning te willen hebben en geen eisen stelt, komt men vrij snel aan de beurt.
Op levensloopbestendig bouwen worden mensen attent gemaakt via “Lang zult u wonen”. Woningen kunnen worden aangepast juist al voordat men dat nodig heeft. Mensen worden er dan, ook via het inlooppunt, van bewust gemaakt en over geadviseerd om bij een verbouwing geen drempels in de woning meer aan te brengen en dergelijke zaken. In een onlangs gehouden bijeenkomst werd gesproken over het verschil tussen langer thuis te kunnen wonen of over langer in huis te kunnen wonen. Er wordt daarbij steeds meer gekeken naar een situatie die meegaat met de mensen. Men kan dan niet altijd op dezelfde plek blijven wonen, maar heeft wel een woning die past bij de behoefte van dat moment. Daarin is een kentering te zien, die ook te maken heeft met het feit dat het steeds lastiger wordt om in een verzorgingshuis te komen wonen.

De heer MEIJERINK vraagt naar de gang van zaken bij levensbestendig wonen via de huursector.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat bouwbesluiten langzamerhand steeds meer aangepast worden als het gaat om aanpassen. Bij de sociale huursector investeert Viverion met name in het langer thuis blijven wonen van mensen. Bij de Goede Woning gaat het meer om het langer in huis te blijven wonen, waarbij gekeken wordt naar een eventuele alternatieve woning die is voorzien van alle gemakken.

Tweede termijn
De heer BLAAZER verwijst naar de woorden van de wethouder over het CPO, dat mensen liever zelf zeggenschap hebben over het bouwen van een woning. Het is echter mooi bij het CPO dat mensen meer gaan meedenken in de voorfase over de ontwikkeling en de uitvoering van een woning dan wanneer men een woning koopt bij een aannemer of ontwikkelaar.

De heer NIJKAMP zegt dat hij blij is met de afspraken die gemaakt zijn met de provincie. Als de plaatselijke behoefte dusdanig is dat de aantallen bijgesteld moeten worden, dan ziet het CDA het aantal woningen niet als plafond. 40.000 inwoners is geen doel op zich, maar wanneer dat bereikt kan worden door autonome groei en de eigen inwoners in een woonbehoefte te laten voorzien, dan is dat fantastisch. In die zin ligt er een goede woonvisie voor. Het CDA vindt het goed om te laten zien dat bouwen belangrijk is. Holten is met de woningbouw op de Kol een goed voorbeeld, waarbij de negatieve cijfers zijn omgebogen naar positieve cijfers. Spreker hoopt dat dat ook in Rijssen bewerkstelligd kan worden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het aantal inwoners in Holten mede groeit door mensen van buiten. Het is de bedoeling mensen in Rijssen te houden door daar meer woningen te bouwen. Bouwen op zich moet geen doel zijn. Ook het plafond dat in de woonvisie staat, kan lager zijn. De gemeente moet flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan de situatie. Spreker heeft er geen problemen mee dat mensen ergens anders gaan wonen.
De heer NIJKAMP zegt bij interruptie dat hij het niet eens is met de heer Klein Velderman. Hij heeft nadrukkelijk gesproken over bouwen voor de eigen behoefte. Dat is het uitgangspunt voor het CDA. Het is vaak voorgekomen dat mensen uit Holten en uit Rijssen naar elders zijn gegaan, omdat plaatselijk niet aan de vraag voldaan kon worden. Dat moet voorkomen worden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat wonen in Rijssen-Holten niet is voorbehouden aan mensen uit Rijssen-Holten, maar dat er ook mensen van elders kunnen wonen, zoals ook mensen uit Rijssen-Holten elders moeten kunnen wonen. Er moeten natuurlijk wel mogelijkheden zijn op de woningmarkt, maar als er zo veel wordt gebouwd in Rijssen-Holten, drukt dat de prijs van de woningen; hoe meer aanbod, hoe lager de prijs. Dat zijn ook effecten. Daar moet voorzichtig mee omgegaan worden.

De heer NIJKAMP zegt bij interruptie dat het CDA wat dat betreft op een ander spoor zit. Het gaat nu over nieuwbouw. Als het gaat om de totale woningmarkt, dan is het een kwestie van vraag en aanbod.

De heer G. KREIJKES vraagt de heer Klein Velderman of er meer gebouwd moet worden, zodat mensen van buiten hier ook komen wonen, of dat hij zegt dat het aantal woningen wel naar beneden bijgesteld mag worden.

De heer DE KOE zegt dat hij hoopt dat Rijssen-Holten een heel aantrekkelijke gemeente blijft en nog aantrekkelijker wordt in de komende jaren om er te gaan wonen. Spreker hoopt dat de gemeente kan voldoen aan de vraag die er nu en in de toekomst is. Als de vraag groter is, dan moet er meer gebouwd worden. Als de vraag kleiner is, dan moet er minder gebouwd worden.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA akkoord gaat met het voorstel.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat hij de heer Beunk met zijn vraag over het CPO niet te kort wil doen. Het college heeft de insteek dat mensen hierbij zelf met partijen kunnen spreken. Het blijkt echter in de praktijk vaak zo te zijn dat wanneer mensen gezamenlijk iets moeten afstemmen, dat een belemmering is en dat men liever gaat voor een woning van een ontwikkelaar of voor een kavel, waarbij men de vrije hand heeft en niets hoeft af te stemmen. Spreker zegt toe dit punt onder de aandacht te blijven brengen.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen Woonvisie 2017 t/m 2021 als hamerstuk te behandelen in de raad.

13 Wijzigen bestemming voormalige Bosschool (opiniërend; Cornelissen)
Eerste termijn

Mevrouw DEIJK zegt dat VVD Lokaal positief denkt over het voorstel. Zij vraagt zich af of de woonbe-stemming eerder in het proces aan de orde had kunnen komen en benadrukt dat dit monumentale pand behouden moet blijven.

De heer MEIJERINK is het eens met de laatste zin van mevrouw Dijk, omdat er sprake is van een soort meestershuis met een school onder één dak. Bovendien is het het geboortehuis van Bert Haanstra.
De PvdA vraagt zich af wat woonbestemming betekent voor het verdere gebruik. Kan een toekomstige eigenaar ervoor kiezen het pand af te breken om er vervolgens een nieuwbouwwoning op te zetten of kan als voorwaarde worden gesteld dat het pand behouden blijft?
Hij wijst op de plannen die de buurt eerder naar voren bracht en vraagt of deze van tafel zijn.
In het verleden is door de PvdA een museumfunctie aangedragen. Is dat nog mogelijk als er een woonbestemming op zit?

De heer KLEIN VELDERMAN gaat in op het feit dat het pand niet verkocht kon worden. Dit heeft wellicht te maken met de toegang via het voetgangerstunneltje. Hij stelt voor eerst de dwarsdoorgang over de provinciale weg te realiseren en dan te proberen het pand met de bestaande bestemming te verkopen. Het pand is dan aantrekkelijker om te verkopen. Spreker vindt niet dat er direct een woonbestemming op moet komen. Hij gaat in op de woorden van de vorige sprekers en zegt dat het een gemeentelijk monument moet worden, waarbij het aangezicht wordt beschermd.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de verkoop is opengesteld voor maatschappelijke initiatieven.
Daarbij gaven partijen aan dat ze een combifunctie zagen, met de woonfunctie als voorwaarde om het initiatief te ontplooien. Spreker is van mening dat de gemeente het beste zelf de woonbestemming kan opleggen. Hiermee wordt de doelgroep breder en wordt er voor meer mensen kansen geboden.
Het is al een gemeentelijk monument, dat hoeft het dus niet meer te worden. Vanuit de buurt zijn er geen initiatieven gemeld en ook is er geen verzoek voor een museumfunctie binnengekomen. Daarom is niet tot gunning overgegaan.

Tweede termijn
De heer G. KREIJKES vraagt of de bestemming maatschappelijk vervalt als het wonen wordt. Wethouder CORNELISSEN zegt dat er dubbel kan worden bestemd. Bij de bestemming wonen zijn ook gerelateerde functies mogelijk. Er lagen verzoeken wonen/werken voor en daarom is het voorstel er een woonbestemming op te leggen.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA voor een combifunctie is, wonen met een maatschappelijk functie. Het gaat erom dat het pand een redelijk opbrengst heeft, met een goede bestemming. Het bestaande gebouw wil men behouden.  

De heer MULLER vraagt of het CDA dit een voorwaarde of wenselijkheid vindt.
De heer NIJKAMP geeft aan in de stukken gelezen te hebben dat het alleen om een woonbestemming gaat, maar het CDA ziet graag een gecombineerde functie met een maatschappelijke invulling van de oude schoollokalen.

De heer G. KREIJKES interrumpeert en zegt dat de SGP dit niet wenst. De fractie vindt dat er een woonbestemming op moet komen. Mocht een ander voorstel voorliggen, dan kan het college dit voorleggen aan de commissie. Hij vindt niet dat er op voorhand dubbel bestemd moet worden.

De heer MEIJERINK sluit zich aan bij de woorden van de heer Nijkamp. De PvdA vindt een maatschappelijke functie bijzonder wenselijk.

De heer MULLER geeft aan dat Gemeentebelang ook wonen en werken zou willen toestaan, waarbij de maatschappelijke functie ondersteunend kan zijn.

De heer OTTEN sluit zich aan bij de woorden van de heer Muller. De ChristenUnie houdt graag zoveel mogelijk opties open.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de bestemming wonen en werken naar voren kwam. De bestemming wonen en maatschappelijk is lastiger. De gemaakte opmerkingen worden meegenomen.

14 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER geeft aan dat:
- actiepunt 17-19 is beantwoord en van de actiepuntenlijst wordt verwijderd.
- actiepunt 17-20 op de actiepuntenlijst blijft staan.
- actiepunt 17-18 is beantwoord en van de actiepuntenlijst wordt verwijderd.

15 Rondvraag
De heer MULLER gaat in op de sociale problematiek in de agrarische sector.
Tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2016 heeft de wethouder toegezegd dat dit besproken  wordt in de Groene Metropool (overleggroep binnen de regio). Tevens zou er dan afgewogen worden of een specifiek actieplan wenselijk is.  Hij vraagt of dit overleg heeft plaatsgevonden en of er voortgang in het dossier zit.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat dit dossier nog loopt. In Hof van Twente wordt gewerkt aan een zgn. toolkit voor de uitvoering van een aantal zaken. Met Hof van Twente wordt overlegd over de instrumenten qua ruimtelijke ontwikkeling. In de kadernota zal aandacht worden besteed aan de gebiedsmakelaar, die problemen in de agrarische sector signaleert. Het kan bijv. zijn dat er sprake is van schrijnende gevallen, waarbij milieuproblemen met rood voor rood niet op een kavel kunnen worden opgelost. Gekeken wordt of er dan gedeeltelijk kan worden gesaneerd en hoe de situatie kan worden verbeterd. Hierdoor wordt er dan sneller geld gegenereerd om de totale problematiek uiteindelijk op te lossen.
Op het moment dat het college meer over dit onderwerp kan melden komt men er bij de commissie op terug.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt naar de status van het voormalige pand van Vosman aan de Oranjestraat. Hier staan al langere tijd hekken omheen.
Wethouder CORNELISSEN zegt in gesprek te zijn met de eigenaar over een concrete invulling.

16 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.45 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 11 mei 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous