Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 6 oktober 2016 (19:30)

Datum: 06-10-2016Tijd: 19:30 - 20:15Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPir....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 6 oktober 2016 (19:30)

Datum: 06-10-2016
Tijd: 19:30 - 20:15
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPir. A.S. Haase, G. Kreijkes en J. ter Keurs
CDAdrs. I. Kahraman en H. Kreijkes RA CISA
ChristenUnieJ. Berkhoff, N.J. Otten en B.J. Blaazer
GemeentebelangJ. Kuiper-Ruitenberg en W.J.M. Muller
PvdAS. Kök en R.W. Meijerink
VVD LokaalE.J.W. Deijk, R.A. de Koe en F.W. Noordam
D66ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
Pers2
Publiek25

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de griffier, de heer Veerman, die vandaag voor het eerst bij de commissievergadering aanwezig is.

2 Inventarisatie spreekrecht
De VOORZITTER deelt mee dat zich voor het spreekrecht hebben gemeld:
-  de heer Bielderman bij agendapunt 8;
-  de heer Bijl bij agendapunt 10.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 8 september  2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen.

6 Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, Broekweg 24’ (Cornelissen)
De heer G. KREIJKES zegt dat voorliggend plan, evenals andere plannen die vanavond geagendeerd zijn, zes weken ter inzage heeft gelegen in de vakantieperiode. Bij een van de voorgestelde bestemmingsplanwijzigingen is een zienswijze ingediend. In de zienswijzennota staat hierover dat het plan ruimschoots op tijd gepubliceerd was. Volgens spreker is echter destijds afgesproken dat voorkomen moet worden dat plannen ter inzage gelegd worden in de vakantieperiode tenzij het strikt noodzakelijk is. In het betreffende geval was de publicatie over de terinzagelegging op 13 juli 2016. De bouwvakvakantie valt volledig in de periode van zes weken na deze datum. Hij verzoekt de wethouder hierop een reactie te geven.

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie zich aansluit bij de woorden van de heer G. Kreijkes.

De heer KLEIN VELDERMAN merkt op dat terinzagelegging van ontwerpbestemmingsplannen in de vakantieperiode inderdaad inspraak voorkomt.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat over dit onderwerp in het verleden de discussie is gevoerd toen het plan Tusveld aan de orde was in december 2011. In een brief van het college hierover is aangegeven dat het college waarde hecht aan voorspoedige vergunningverlening, ook gedurende de dienstbaarheid in een vakantieperiode. Als deze periode uitgesloten wordt van terinzagelegging, kan dat betekenen dat men twee of drie maanden niet verder kan met een plan. Door het college is hierbij toegezegd hier extra aandacht aan te geven en te kijken of er plannen zijn waarbij van te voren al verwacht wordt dat er veel bezwaren of zienswijzen ingediend worden of dat het gaat om zaken die politiek gewichtig zijn. In dat geval wordt goed gekeken naar de datum van een eventuele inloopavond en het eventueel verlengen van een periode. Een harde afspraak dat plannen in  het geheel  niet ter inzage liggen tijdens een vakantieperiode heeft het college destijds niet voorgesteld.

De heer G. KREIJKES vraagt hoe hij de woorden van de wethouder moet rijmen met een drie- of viertal agendapunten van vanavond. Een van de onderwerpen loopt al vele jaren. Spreker vraagt zich dan ook af waarom deze plannen ter inzage gelegd moesten worden in de afgelopen zomervakantie. Hij verzoekt hieraan aandacht te besteden in het presidium.
Spreker vult zijn woorden nog aan door te zeggen dat zijn opmerkingen over de periode van terinzagelegging gelden voor meerdere agendapunten. Als deze agendapunten aan de orde zijn, zal hij zijn woorden niet herhalen.
De SGP stemt in met voorliggend raadsvoorstel.

De VOORZITTER concludeert hierna dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, Broekweg 24’ als hamerstuk te behandelen in de raad.

7 Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, Arend Baanstraat Rijssens Leemspoor’ (Cornelissen)
Er worden geen vragen gesteld.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, Arend Baanstraat Rijssens Leemspoor’ als hamerstuk te behandelen in de raad

8 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, Valkenweg 9’(Cornelissen)
De heer BIELDERMAN spreekt in en zegt dat hij niet tegen het verplaatsen van het bouwrecht Valkenweg 9 is; daarvoor zijn de argumenten valide. Wel is hij tegen de gekozen locatie in het plangebied. Als de te bouwen woning circa 30 meter richting de sportvelden zou worden verplaatst, is het grootste deel van zijn ingebrachte zienswijze van tafel en kan men direct beginnen met bouwen. Echter, in de reactie van het college in de zienswijzennota staat dat de bouw op de gekozen locatie moet gebeuren. Hierdoor ontstaat er een verharding in standpunten en worden er tijdrovende procedures opgestart, vaak met alleen maar verliezers. Spreker vraagt de commissie het advies uit te brengen dat de aanvrager eerst in overleg treedt met de buren en aan de raad voorstelt het voorgenomen besluit op te schorten. Via deze routing kunnen veel tijd en kosten worden bespaard en kan er na realisatie van de nieuwbouw sprake zijn van een gezonde burenrelatie.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de commissie vaker in dit soort situaties heeft geadviseerd dat een initiatiefnemer eerst in gesprek gaat met buren/omwonenden. Dat voorkomt veel gedoe. Spreker vraagt de heer Bielderman of er in het geheel niet met hem is overlegd door de initiatiefnemer.
De heer BIELDERMAN zegt dat hij bij toeval van de plannen heeft gehoord.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt of de heer Bielderman een directe buurman is.
De heer BIELDERMAN zegt dat hij schuin tegenover het voorgenomen plan woont. Vanaf de kavelgrens gemeten is dit 20 meter. In zijn zienswijze is spreker hierop echter niet ingegaan.

De heer DE KOE vraagt wat precies het bezwaar is van de heer Bielderman tegen de gekozen locatie, zoals staat in het voorstel.
De heer BIELDERMAN zegt dat het jammer is dat men bij het inrijden van de Valkenweg in de Look aankijkt tegen de achterzijde van de bijgebouwen. Het gaat hier om een enk, een glooiend gebied naar de Holterberg toe. Dan is het jammer dat op het hoogste punt in dit gebied een ‘marker’ ontstaat. Als de woning 30 meter opgeschoven wordt, verzinkt deze veel beter in het landschap en blijft het kruispunt veel overzichtelijker, met name voor de jeugd die naar de sportvelden fietst.

De heer G. KREIJKES zegt dat hij uit het betoog van de heer Bielderman beluistert, dat hij een goede relatie heeft en wil houden met de initiatiefnemer. Spreker vraagt wanneer hij op de hoogte is gekomen van het initiatief en of hij hierover contact met de initiatiefnemer opgenomen heeft.
De heer BIELDERMAN zegt dat hij hierover vragen heeft gesteld aan de schoonouders van de initiatiefnemers en ook heeft gevraagd waar de nieuwe woning zou komen. Toen ontstond een vreemde discussie, waarbij de huidige bewoner hem adviseerde zijn problemen schriftelijk in te dienen enzovoort. De wens van de initiatiefnemer om op de beoogde locatie te bouwen, begrijpt spreker vanuit economisch oogpunt, omdat er daarmee geen hap uit de landbouwgrond genomen wordt. Dat is echter geen goed argument. Als onderbouwd was dat dit de enige plek is om een woning te bouwen in dit gebied, dan zou spreker dat begrijpen. Dat is echter niet het geval. De argumenten die aangevoerd zijn om de woning wel te bouwen op deze plek, gelden even zeer als de woning 50 meter verderop gebouwd zou worden.

Eerste termijn
Mevrouw DEIJK verzoekt de wethouder een reactie te geven op de woorden van de inspreker. 

De heer BEUNK sluit zich bij het verzoek van mevrouw Deijk aan.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat hij niet ingaat op de communicatie rondom de beide partijen.
In de reactie van het college op de zienswijze is bij de punten 12 en 13  ingegaan op afstanden, geluidscontouren en dergelijke. Op basis daarvan heeft het college zijn afwegingen gemaakt.

Tweede termijn
De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang het raadsvoorstel wil bespreken in de fractie.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 het raadsvoorstel wil bespreken in de fractie en na wil gaan wat precies de route is geweest en hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen.

Mevrouw DEIJK vraagt naar aanleiding van het antwoord van de wethouder, wat het bezwaar is het bouwblok 30 meter te verplaatsen.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat die vraag ook in de zienswijze wordt gesteld. Het college heeft hierop in de zienswijzennota zijn reactie gegeven.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, Valkenweg 9’ als bespreekstuk te behandelen in de raad.

9 Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, Landgoed de Noetselenberg (Cornelissen)
Er worden geen vragen gesteld. 

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, Landgoed de Noetselenberg’ als hamerstuk te behandelen in de raad.

10 Principeverzoek Landgoed Look (opiniërend; Cornelissen)
De heer BIJL  spreekt in, waarbij hij ingaat op de opmerking in de brief van het college, dat het totale bestemmingsplan herzien moet worden. Acht jaar geleden is het bestemmingsplan voor Landgoed Look onherroepelijk geworden. Nadien hebben zich enkele gegadigden gemeld. Dat heeft niet tot resultaat geleid. De laatste tijd is hierin weer beweging gekomen, mede door het economisch klimaat. Het betreft hier een fantastische plek, weet hij als de buurman. De geϊnteresseerden hebben echter geen behoefte aan een yinjang-concept.
Het college stemt niet in met een partiële herziening van het plan, maar vindt dat het totale plan herzien moet worden. Dat vergt nieuwe onderzoeken en leidt tot nieuwe inspraak van omwonenden. Volgens spreker staat echter alles al in het bestemmingsplan.
In het verzoek wordt nog gememoreerd aan het feit dat er een overeenkomst moet komen over eventuele planschade. Dat is een aantal jaren geleden echter al geregeld. De gemeente gaat volgens spreker dan ook te veel uit van een nieuwe situatie, terwijl veel zaken in het verleden al geregeld zijn. 

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de inspreker een wijziging van het bestemmingsplan wenst. Het bestemmingsplan is echter onherroepelijk en moet weer gewijzigd worden, waarbij het yingjang-concept eruit gehaald wordt. Dat betekent dat het plan opnieuw in procedure gebracht moet worden.
De heer BIJL zegt dat hij verzoekt om een partiële wijziging. Het betreft alleen het onderdeel waarop het bouwblok betrekking heeft in een gebied van 10 hectare. Er wordt een beeldkwaliteitsplan voor gemaakt als toetsingskader voor de welstand, er wordt met de ambtelijke organisatie en wellicht met de welstand van te voren overleg gevoerd over de vraag of het bouwblok passend en van hoogwaardige kwaliteit is.

Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 een positieve opinie geeft over het plan.
D66 wil graag de reactie van de wethouder horen op het verzoek van de inspreker.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat uitgebreid is gesproken met de initiatiefnemers. Destijds is op hun verzoek het yinyang-principe opgenomen, waarbij zelfs een bouwvoorschrift gekoppeld is aan het betreffende bestemmingsplan. Inmiddels zijn er tien jaar verstreken en legt het college het plan opnieuw voor aan de commissie. Er is gerefereerd aan onderzoeken  die destijds uitgevoerd zijn. Die onderzoeken zijn inmiddels tien jaar oud en ook zijn er inmiddels andere zaken gewijzigd.

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN begrijpt uit de woorden van de wethouder dat het plan ongeveer tien jaar oud is. Gevraagd is om een partiële wijziging, maar het college vindt dat alles opnieuw beoordeeld moet worden. Spreker vraagt of dit het standpunt van het college is.

Mevrouw DEIJK zegt dat VVD Lokaal positief is over het principeverzoek.

De heer BLAAZER zegt dat de ChristenUnie positief staat ten opzichte van het voorstel.

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA eveneens positief is over het voorstel..

De heer G. KREIJKES sluit zich bij voorgaande sprekers aan. 

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA ook positief is over het plan, maar benieuwd is naar het antwoord van de wethouder op de vraag van de heer Klein Velderman.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang positief is over het plan. De vraag is echter nog, of een partiële herziening en vergunningverlening juridische consequenties heeft. Spreker vraagt of er inderdaad is nagedacht of het gemakkelijker gedaan kan worden.

Wethouder CORNELISSEN zegt gekeken is naar wat het meest handige is. Hij merkt op dat er de afgelopen tien jaar behoorlijk wat zaken zijn gewijzigd, waaronder het beleid met betrekking tot de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Er kan een situatie ontstaan dat men zich voor de rechter moet verantwoorden over de stappen die zijn gemaakt. Om die reden moet dit plan zorgvuldig bekeken worden. Het zou spijtig zijn, wanneer de hele procedure doorlopen is, dat de Raad van State zegt dat een aantal zaken niet zorgvuldig is gedaan.De VOORZITTER concludeert dat de commissie positief adviseert over het principeverzoek.

11. Het verschuiven van de rood voor rood kavel aan de Oude Deventerweg ongenummerd, nabij Dijkerhoek (opiniërend; Cornelissen)
Mevrouw DEIJK zegt dat er enige tijd geleden ook een verzoek is ingediend voor deze kavel, dat door de commissie Grondgebied is afgewezen.  Het verzoek dat nu voorligt past beter in de lijn. VVD Lokaal is daarom positief over dit verzoek.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie positief adviseert over het plan.

12 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER meldt dat actiepunt 16-23 naar aanleiding van de Woonvisie en de Nota Woningbouw blijft staan.

12 Rondvraag
De heer KÖK vraagt aandacht voor de verkeerssituatie T-splitsing Casparus Landweerlaan en de Lijsterbeslaan, waar aan de zijkanten en voor de huizen auto’s geparkeerd worden. Er fietsen hier veel kinderen. Auto’s vanaf de Casparus Landweerlaan richting de Lijsterbeslaan komen oog in oog met een fietser. De fietser moet afstappen, omdat hij er niet tussendoor kan. Spreker vraagt of er naar deze situatie gekeken kan worden.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het bij hem niet bekend is dat hier een gevaarlijke situatie is. Hij zegt toe hiernaar onderzoek te doen.
(NB: de beantwoording is toegevoegd als bijlage 1 en bijlage 2 aan dit verslag)

De heer KLEIN VELDERMAN wijst op een uitzending van Zembla, waarin werd gesproken over toepassing van rubbergranulaat op sportvelden. Er blijkt grote twijfel te zijn over de veiligheid van dit rubber, waarin Pak’s zitten (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) met kankerverwekkende eigenschappen. Dit rubber komt van autobanden en wordt niet gecontroleerd. Het rubber in kinderspeelgoed is aan strenge eisen gebonden. Als het rubber op sportvelden daarmee vergeleken wordt, is het vele malen slechter. Spreker vraagt op welke velden in de gemeente dit rubber wordt toegepast en wat het standpunt van de gemeente hierin is.. Naar de toekomst toe, legt hij in de raad de vraag neer, of het verstandig is, als er nieuwe kunstgrasvelden aangelegd worden, geen rubber te gebruiken, maar duurzamer en veiliger materialen te gebruiken, zoals kurk of kokos.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college kennisneemt van de vragen en er in de commissie MDV op terugkomt.

13 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.10 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 8 december 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous