Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 7 april 2016 (19:30)

Datum: 07-04-2016Tijd: 19:30 - 20:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: W.J.C. KnopperNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPG....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 7 april 2016 (19:30)

Datum: 07-04-2016
Tijd: 19:30 - 20:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPG. Kreijkes, ir. A.S. Haase en J. ter Keurs
CDAH. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieN.J. Otten en B.J. Blaazer
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Kuiper-Ruitenberg en W.A.J. ter Schure
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en A.J. Kevelam
Lokaal LiberaalR.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman en J. van Veen
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
Pers2
Publiek18

 

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 10 maart 2016
De VOORZITTER meldt dat de volgende tekstuele wijziging is ontvangen van wethouder Aanstoot bij het punt Rondvraag:

Wethouder AANSTOOT zegt dat de afvalbrengpunten in Rijssen en Holten inmiddels toegankelijk zijn voor burgers uit de buurgemeenten. De tarieven van alle brengpunten in Twente zijn afgestemd.

Wijzigen in:
Wethouder AANSTOOT zegt dat de afvalbrengpunten in Rijssen en Holten inmiddels toegankelijk zijn voor burgers uit de buurgemeenten. De tarieven van alle brengpunten in Twente zijn niet afgestemd.

Het verslag wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

5. Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen.

6. Raadsvoordstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Hoek Wierdensestraat-Reggesingel' (Cornelissen)
De heer VAN VEEN zegt dat hij de anterieure overeenkomst mist bij de stukken, zodat hij niet kan zien wat er is overeengekomen. Hij vraagt of deze overeenkomst door de raad moet worden vastgesteld.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat de overeenkomst is in te zien, maar dat het niet gebruikelijk is dat de raad deze betrekt bij de besluitvorming. De overeenkomst is een privaatrechtelijke rechtshandeling, waarvan volgens de Gemeentewet de bevoegdheid is voorbehouden aan het college. Daarop is één uitzondering: als er een overeenkomst wordt aangegaan die ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente, wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld.

De heer VAN VEEN vraagt of de anterieure overeenkomst separaat aan het college is gestuurd, omdat deze niet is toegevoegd aan de rapportage aan het college over deze zaak.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat hij ervan uitgaat dat het op deze manier gebeurd is. Hij vraagt wat de achtergrond is van de vraag van de heer Van Veen.

De heer VAN VEEN zegt dat het van belang is te weten wat exact de kosten zijn. Een dergelijke overeenkomst komt in de plaats van een exploitatieopzet en is een openbaar stuk.

De heer TER SCHURE merkt op dat juist een anterieure overeenkomst regelt dat de gemeente geen extra kosten krijgt.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, Hoek Wierdensestrat-Reggesingel” als hamerstuk te behandelen in de raad.

7. Wijziging bestemming Meester Bosweg 5 in Holten (opiniërend; Cornelissen)
Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD de plannen van Kinderboerderij Dondertman toejuicht. De kinderboerderij is verkozen tot ‘het leukste uitje van Overijssel’ en zal met voorliggend plan nog aantrekkelijker worden. De gemeente mag supertrots zijn op deze mooie trekpleister in de gemeente.

De heer TER SCHURE zegt dat Gemeentebelang volledig achter de ontwikkelingen van Kinderboerderij Dondertman staat. Spreker wil meegeven dat er extra aandacht moet zijn voor de verkeersafwikkeling, zodat in de toekomst op dat gebied geen problemen te verwachten.

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie positief staat tegenover ontwikkelingen bij Kinderboerderij Dondertman en dat zij het voorliggende verzoek van harte ondersteunt. 

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA zich aansluit bij vorige sprekers. Dit is een belangrijke toeristische trekpleister met een educatief karakter. De bestemmingsplanwijziging, van agrarisch naar dagrecreatie, juicht het CDA toe.

De heer TER KEURS verwijst naar de percelen G155 en G156. Deze percelen zijn opgenomen in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur). Volgens het voorliggende plan worden hierin educatieve elementen en spelelementen aangebracht. In de Kadernota Landelijk Gebied is aangegeven dat er geen nadelige effecten mogen zijn op de schoonheid, de beleving en de natuurlijke waarden. De SGP vraagt zich af of dat hier niet het geval zal zijn.
Per jaar zijn er 110.000 bezoekers aan deze kinderboerderij. De SGP vraagt aandacht voor de rust en de natuur, de schoonheid, de beleving en de natuurlijke waarden van het gebied.
In het verleden zijn er op basis van de EHS ontwikkelingen afgewezen. Wanneer voorliggende ontwikkeling wordt toegestaan, is de vraag of dat precedentwerking schept. 

De heer VAN VEEN zegt dat D66 in principe kan instemmen met dit principeverzoek.

De heer DE KOE sluit zich aan bij de positieve reacties van voorgaande sprekers.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat voor de EHS in dit soort situaties het principe geldt van ‘nee-tenzij’. In dit geval is gekeken naar het landelijk karakter dat voorop staat. Voor het college is dat de reden geweest hierop positief te reageren.
Wat betreft de vraag over eventuele precedentwerking, zegt spreker dat specifiek wordt gekeken naar wat daadwerkelijk voorligt. Bij elke ontwikkeling wordt afzonderlijk gekeken naar deze aspecten.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA van harte instemt met het voorstel.

De heer TER KEURS zegt dat de SGP niet direct een negatieve opinie afgeeft, maar dat zij bij voorbaat nog geen positieve opinie wil afgeven. De SGP wacht de uitwerking van het plan af, met name met betrekking tot de genoemde percelen.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en dat de bestemmingsplanwijziging opgestart kan worden.

8 Nieuwbouw buurthuis Het Trefpunt - Valeweg 2 Holten (opiniërend; Cornelissen)
Mevrouw DEIJK zegt dat het wegvallen van de Bosschool een klap was voor Espelo, zeker gezien de hechte gemeenschap. De VVD heeft zich altijd hard gemaakt voor de leefbaarheid van het platteland. Daarom is zij blij met dit voorstel. Zij vindt het belangrijk dat Espelo een mooi en degelijk buurthuis krijgt. Het Trefpunt wordt vergroot en vernieuwd. De VVD stemt daarmee van harte in. 

De heer TER SCHURE zegt dat Gemeentebelang uitermate positief is over het plan, dat exact de vitaliteit en de dynamiek van Espelo weergeeft. Wat voorligt is een heel goede ontwikkeling.

De heer VAN VEEN zegt dat D66 blij is met deze ontwikkeling, die goed is voor de leefbaarheid in Espelo.

De heer DE KOE zegt dat Lokaal Liberaal deze mooie ontwikkeling ondersteunt. Bij de kaderstelling heeft Lokaal Liberaal de motie van het CDA hierover ondersteund. Wie A zegt moet ook B zeggen.

De heer BLAAZER zegt dat de ChristenUnie positief staat tegenover deze ontwikkeling. Bij de kadernota zijn hiervoor middelen gereserveerd. Wie A zegt moet ook B zeggen. Daarnaast is het een belangrijke voorziening voor de gemeenschap in Espelo. 

De heer NIJKAMP zegt dat de raad bij de kadernotabehandeling een motie heeft aangenomen om € 100.000 te reserveren. Het is goed dat de initiatiefnemers met voortvarendheid de plannen hebben opgepakt. Spreker sluit zich aan bij wat vorige sprekers hebben gezegd, dat de totstandkoming van deze ontwikkeling belangrijk is voor de buurtschap, mede door het wegvallen van de Bosschool. Het CDA is uitermate positief over het plan.

De heer G. KREIJKES zegt dat de SGP akkoord gaat met deze ontwikkeling. Spreker geeft daarbij aan dat zonder deze ontwikkeling geconstateerd kan worden dat deze gemeenschap een bijzonder leefbare gemeenschap is.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA bij de kaderstelling tegen de genoemde motie heeft gestemd. Dat ziet zij los van deze ontwikkeling. De PvdA gaat akkoord met het plan. 

De VOORZITTER concludeert dat de commissie een positieve opinie afgeeft en instemt met het opstarten van de herziening van het bestemmingsplan.

(De heer KLEIN VELDERMAN verlaat de vergadering.)

9. Realisatie twee woningen Enterstraat 124 Rijssen (opiniërend; Cornelissen)
De heer VAN VEEN zegt dat dit gat in de Enterstraat eindelijk bebouwd wordt met twee woningen. Deze wens was al jarenlang aanwezig. D66 ondersteunt het plan van harte.

De heer TER SCHURE zegt dat Gemeentebelang positief is over het voorstel.

De heer KEVELAM zegt dat er in eerste instantie een aanvraag is ingediend voor de bouw van vier woningen. Dat is op grond van eerdere afspraken teruggebracht naar twee woningen. De VVD ondersteunt dit voorstel .

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA zich aansluit bij de woorden van de heer Kevelam.

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie positief is over dit voorstel.

De heer H. KREIJKES zegt dat ook het CDA dit voorstel ondersteunt.

De heer G. KREIJKES zegt dat de SGP akkoord gaat met het voorstel.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie instemt met het opstarten van de procedure.

10. Rondvraag
De heer NIJKAMP refereert aan vragen die hij in januari aan het college heeft gesteld over de bouw van appartementen voor senioren in Holten, waarbij hij aandacht heeft gevraagd voor het onderzoek dat in oktober 2015 in Holten is gedaan. De wethouder heeft in januari toegezegd ‘binnenkort’ duidelijkheid te geven over de uitkomsten van het onderzoek. Spreker vraagt wat de stand van zaken is.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college dit onderzoek heeft besproken. De conclusie is dat er in programmatische zin rekening gehouden zal moeten worden met ongeveer 60 appartementen in Holten. 75% van de ondervraagden gaf aan dat men op loopafstand van het centrum wilde wonen. De commissie zal nog nader geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek.
Het college is voornemens een nieuwe structuurvisie voor het centrum van Holten op te stellen. Dat zal een soort update zijn, omdat de huidige structuurvisie nog maar recent is opgesteld. Op basis daarvan kijkt het college naar locaties die hiervoor mogelijk in aanmerking komen. 

De heer MULLER vraagt naar aanleiding van informatief stuk a over de startersleningen wat het collegebeleid hierin is:

  • is het beleid het bijgevoegde collegevoorstel, of
  • is het de actuelere ambtelijke memo “dekking kosten starterslening 2016”?

Wethouder CORNELISSEN antwoordt dat het Rijk en de provincie hun bijdragen aan startersleningen hebben opgezegd. Het college merkt echter dat starters met deze lening net de stap kunnen maken om een woning te kopen. Daarnaast voorkomt het dat mensen de gemeente verlaten. Te zien is dat de aflossingen redelijk vlot plaatsvinden. Het is jammer dat de provincie afhaakt van deze positieve regeling. Het college heeft aangegeven te willen weten wat het financieel betekent als de gemeente hierin alleen verdergaat. Uiteindelijk is er voor dit jaar een extra financieringsvoorstel gekomen en ligt er bij de kadernota een scan voor om het vervolgtraject in te zetten.

De heer MULLER vraagt of hij uit de woorden van de wethouder de conclusie mag trekken dat de informatie in het ambtelijk memo het officiële beleid van het college is voor 2016. In het collegevoorstel is sprake van ‘on hold’: de twee of drie mogelijkheden gebruiken die nog beschikbaar zijn en daarna stoppen. In het ambtelijke memo wordt gesproken over de middelen die mogelijk beschikbaar zijn vanuit het Deltaplan en over aanvullende maatregelen. Spreker wil graag een verduidelijking over wat het uiteindelijke besluit van het college is geweest.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college de toegevoegde waarde ziet van de starterslening, ondanks het feit dat andere partijen afhaken. Vanuit het Deltaplan zijn er nog middelen gereserveerd voor de startersleningen. Dat is opgenomen in de memo. Die middelen worden op dit moment ingezet. De raad kan voorts een scan verwachten bij de kadernota. 

Mevrouw KUIPER toont een foto van een bankje rondom de boom ter hoogte van Het Keuntje in de Dorpsstraat in Holten. Naar de mening van Gemeentebelang levert deze bank een onveilige situatie op voor weggebruikers en voetgangers. De kans dat zich ongevallen gaan voordoen, zal toenemen naarmate het weer beter wordt en er op de plek van het bankje meer terrasbezoekers, meer voetgangers en meer weggebruikers zijn. Gemeentebelang stelt de volgende vragen:

  • Kent het college deze situatie?
  • Is het college eveneens van mening dat dit een onveilige situatie is?
  • Op welke termijn denkt het college deze onveilige situatie op te lossen?

Wethouder AANSTOOT zegt dat het college de betreffende situatie kent. De onveilige situatie wordt binnen een maand opgelost, omdat er verkeersonveilige situaties zijn geconstateerd met name voor voetgangers.

De heer MEIJERINK vraagt wat de stand van zaken is rondom de voormalige Bosschool. 
Wethouder AANSTOOT zegt dat de procedure loopt voor het aanmelden van gegadigden. Gegadigden moeten bij hun aanmelding een visie neerleggen over wat zij met het pand willen doen, onder de voorwaarden die het college daarbij stelt. Daarover is op dit moment nog niets te melden.

De heer KEVELAM zegt dat de VVD in eerste instantie wilde verzoeken het informatief stuk over de starterslening te agenderen voor een volgende commissievergadering. Er ligt namelijk een collegestandpunt, dat ‘on hold’ aangeeft, en er ligt een ambtelijk memo, die aangeeft de startersleningen te laten doorlopen. Spreker verzoekt de wethouder aan te geven wat het beleid is van het college: is het niet ‘on hold’ en doorgaan met de startersleningen totdat er meer bekend is? Als dat het geval is, vervalt het verzoek om agendering van het stuk.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat er een collegevoorstel voorgelegen heeft. Op basis daarvan heeft het college vragen gesteld. Die vragen zijn verder opgepakt in de memo. In de besluitenlijst van het college staat dat het college conform de memo heeft besloten en dat de starterslening op dit moment niet meer ‘on hold’ staat. Bij de kaderstelling komt er een scan voor de komende jaren.

11. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.00 uur.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 19 mei 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous