Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 8 mei 2014

Datum: 08-05-2014Tijd: 19:30 - 22:00Zaal: raadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: G.B. Aanstoot - Stam AanwezigNaamCDAHenk...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 8 mei 2014

Datum: 08-05-2014
Tijd: 19:30 - 22:00
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam
AanwezigNaam
CDAHenk Nijkamp, Herman Kreijkes en Gerrit Smelt
ChristenUnieJan Berkhoff en Bert Blaazer
GemeentebelangAnnie Kuiper-Ruitenberg, Jan Beunk en Willem ter Schure
PvdAHans ter Keurst en Rob Meijerink
VVDFrans Noordam en Elsbeth Deijk
Lokaal LiberaalRob de Koe en Daniël van der Sanden
D66Jeanet Emmens
SGPGradus Kreijkes, Sander Haase en Hans ter Keurs
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
Publiek7

 

1.  Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3.  Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.  Verslag van de vergadering van 10 april 2014
De VOORZITTER deelt mee dat er twee tekstuele wijzigingsvoorstellen zijn ontvangen van de heer Meijerink:

Pagina 6:
De heer MEIJERINK geeft aan dat de PvdA het eens is met het voorstel rondom de verwerking van panden. Ook zij zijn van mening dat er voor dhr. en mw. Grobben een goede oplossing moet komen.
Wijzigen in:
De heer MEIJERINK geeft aan dat de PvdA het eens is met het voorstel en voor wat betreft het verwerven van dit pand en andere panden e.d. in de toekomst hoopt spreker dat het college er uit komt met een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Pagina 8:
De heer MEIJERINK refereert aan de behandeling in de commissie van juni 2013, waarin is gesteld dat de commissie het belonen van slecht gedrag maar het planologisch gezien wel logisch vindt. De vraag is welk signaal je als gemeente afgeeft, want de zaken kunnen planologisch gezien wel op orde zijn maar toch wordt er niet volgens de koninklijke weg gehandeld. De PvdA gaat niet akkoord.
Wijzigen in:
De heer MEIJERINK refereert aan de behandeling in de commissie van juni 2013, waarin de PvdA heeft gezegd dat het een beloning van slecht gedrag is, maar dat het planologisch wel een logisch verhaal is. Het middel leek erger dan de kwaal en zo kwam zijn fractie destijds tot de conclusie om er pragmatisch mee om te gaan. Nu het wederom staat geagendeerd is heeft zijn fractie dit principieel geduid en zich afgevraagd welk signaal je afgeeft met dit voorstel. Het kan planologisch in orde zijn, maar als je iets wilt moet je de normale weg bewandelen en dan staan college en raad veelal welwillend tegenover initiatieven. Nu akkoord gaan geeft een verkeerd signaal en schept een precedent, de PvdA gaat dan ook niet akkoord.

Het verslag wordt aldus gewijzigd vastgesteld.  

5.   Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen.

6.  Vaststellen fietsvisie Rijssen-Holten 2013-2020 (Aanstoot)
De heer H. KREIJKES verzoekt het college een reactie te geven op het stuk dat de raad vandaag heeft ontvangen van de KWR met betrekking tot het kruispunt Spoelerstraat–Morsweg.

Spreker verzoekt aandacht voor fietssituatie in de wijk Veeneslagen, de Nijverdalseweg. Er is op deze locatie de laatste maanden een aantal ongelukken gebeurd op de fietspaden bij de Maatgraven, de schoolwoningen aan de Veeneslagen en de Stroekeld. Spreker vraagt op dit punt van het college een aanvulling op de fietsvisie.

Spreker vraagt vervolgens aandacht voor het fietspad langs de rondweg in de wijk Veeneslagen ter hoogte van Garage Wolves en verderop. Als er minder hard gereden wordt, kunnen fietsers veiliger oversteken.

De heer BLAAZER gaat in op oversteekplaats op de Nijverdalseweg, waar een onderzoek is gedaan in een dagsituatie en in een regenachtige situatie. Spreker verzoekt ook aandacht te schenken aan de nachtsituatie.

In de fietsvisie wordt gesproken over een overdekte fietsenstalling. Spreker vraagt of hier de bewaakte fietsenstalling bedoeld wordt, zoals die beschreven staat, of dat er een andere fietsenstalling komt.

Het laatste onderdeel van de fietsvisie betreft de herprioritering actualisatie LTVV. Spreker vraagt met betrekking tot de planning en de uitvoering wanneer gevaarlijke situaties zoals de Morsweg en de oversteekplaats Nijverdalseweg worden aangepakt.

De heer VAN DER SANDEN zegt dat Lokaal Liberaal zich aansluit bij de vraag van de heer Blaazer over de planning en de uitvoering. Spreker vraagt of de onveilige situatie van de Nijverdalseweg, omdat die apart wordt beschreven, met spoed wordt opgepakt.

Spreker vraagt naar aanleiding van de algemene inleiding van de fietsvisie waar wordt gesproken over recreatie en toerisme, waaronder mountainbikeroutes die aangepakt en uitgebreid zouden kunnen worden, of deze punten alsnog toegevoegd kunnen worden in de fietsvisie zelf.

Mevrouw EMMENS zegt dat D66 zich aansluit bij vragen over planning en uitvoering van maatregelen.

D66 vraagt aandacht voor de onveilige oversteek Langepad-Aaltinksweg. In het Langepad zijn hekjes geplaatst, terwijl het pad bedoeld is als doorgaande fietsroute. Bewoners maken zich zorgen over de veiligheid.

De tweede fietsring Rijssen is een soort ‘kruip-door-sluip-door-route’. Als motivatie voor de buitenring wordt gezegd dat deze in de toekomst drukker en onveiliger wordt. Er wordt echter in het geheel niet ingegaan op wat er gaat gebeuren met de buitenring naar 2020 toe. Spreekster vraagt of het daar onveiliger wordt en of het verkeer actief over de nieuwe binnenring wordt gestuurd. Wordt dit nog uitgewerkt in de toekomst of alsnog meegenomen in de fietsvisie?

De heer TER SCHURE zegt dat Gemeentebelang in grote lijnen instemt met de fietsvisie. De oversteek Nijverdalseweg heeft daarbij voor Gemeentebelang de hoogste prioriteit. Spreker vraagt het college een reactie te geven op de brief van de KWR.

Gemeentebelang sluit zich aan bij de reeds gestelde vragen over herprioritering actualisatie LTVV.

Spreker vraagt nadrukkelijk aandacht voor de vele verhoogde rijwegafscheidingen van beton, die voor fietsers gevaar opleveren.

De heer TER KEURST complimenteert de ambtelijke organisatie en het college voor de fietsvisie en het vele werk dat daarvoor is verricht.

De PvdA vraagt aandacht voor de weg ter hoogte van de brandweerkazerne en het politiebureau, waar enkele fietspaden abrupt stoppen achter Otje van Potje, zodat de doorgaande binnenste fietsring wordt verbroken.

Voor de binnenste fietsring wordt voorgesteld niet door het centrum te fietsen, maar met een zuidelijke lus direct om het centrum heen. De PvdA is verbaasd dat wordt voorgesteld het fietsen over het Schild opnieuw toe te staan en vraagt waarom niet is voorzien in een oplossing via een westelijke ring: Hoge Wal-Huttenwal.

De PvdA vraagt aandacht voor de situatie ter hoogte van de Huttenwal-Watermolen, waar eventueel een fietsrotonde zou moeten komen.

Spreker vraagt of het college heeft nagedacht over de situatie bij het station naar aanleiding van de plannen voor de bouw van een Albert Heijn, waardoor het daar nog drukker wordt. Als daar niets verandert is deze locatie volledig onoverzichtelijk.

De heer KEVELAM verzoekt het college een reactie te geven op de brief van de KWR over de situatie Morsweg-Spoelerstraat.

Het is opvallend dat enkele zaken in de fietsvisie zijn gebaseerd op verkeerstellingen die in Holten zijn gedaan in de periode dat er veel werkzaamheden werden uitgevoerd en de Dorpsstraat was afgesloten. Tijdens de verkiezingscampagne heeft spreker geconstateerd dat er problematische situaties ontstaan op de Smidsbelt voor fietsverkeer in combinatie met het overige verkeer. Spreker verzoekt dit soort locaties mee te nemen in de fietsvisie, maar daarbij nog even te wachten op de eventuele aansluiting van Albert Heijn. Vanuit de fietsveiligheid moet dan beoordeeld worden of er nog aanpassingen of reguleringen nodig zijn op de Smidsbelt.

De heer HAASE zegt dat ook de SGP complimenten geeft voor het document en het werk dat daarvoor is verricht.

Ook de SGP vraagt aandacht voor de gevaarlijke fietsoversteekplaatsen in Veeneslagen.

Voor de SGP is de kwaliteit van de fietsenstalling bij het station Rijssen een punt van aandacht. Een van de voorwaarden om het fietsgebruik te stimuleren is volgens de visie: “Het creëren van voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen bij de NS stations, bushaltes en winkelcentra”; een primaire aandachtscomponent volgens de visie. Hiernaast staat in hoofdstuk 7: ”Kwalitatief goede stallingsvoorzieningen, aanbindmogelijkheden en overkapping”. Verderop wordt geconcludeerd dat de huidige situatie bij het station niet voldoet aan de eisen van ProRail en van het fietsparkeur. Bij de maatregelen wordt alleen gesproken over de uitbreiding van de stalling en niet over het verbeteren van de kwaliteit ervan. Het fietsparkeur zou dan wel weer gehanteerd worden als kwaliteitslabel. In de conclusie wordt wel gesproken over het upgraden van de stallingen. In de uitvoeringstabel wordt ook uitbreiding en kwaliteit benoemd. In de toelichting lijkt het weer alleen over uitbreiding te gaan. Volgens de SGP is hier sprake van enige tegenstrijdigheid. De SGP roept het college met klem op in elk geval de mogelijkheden te onderzoeken, zodat ook deze fietsenstallingen weer aan de kwaliteitseisen voldoen, zoals wordt geformuleerd in deze visie. Voor de SGP gaat het daarbij vooral om de overkapping van de fietsenstalling.

Wethouder AANSTOOT zegt toe de complimenten over de fietsvisie over te brengen aan de organisatie.

De brief van de KWR wordt meegenomen bij de herprioritering van het LTVV, die in juni 2014 aangeboden wordt aan de commissie. Op dat moment worden er keuzes gemaakt in de herprioritering. De suggesties die vanavond worden gedaan door de commissie en de brief van de KWR neemt het college zich daarbij ter harte.

Aan de uitwerking van de oversteek Nijverdalseweg wordt op dit moment gewerkt, hij ligt op de tekentafel. Zodra dit is goedgekeurd, kan tot uitvoering overgegaan worden. Ook de nachtsituatie wordt bij het plan betrokken. Spreker kan op dit moment geen exacte termijnen voor de uitvoering noemen.

Als er inderdaad gevaarlijke punten zijn bij de oversteek in de Veeneslagen op het fietspad langs de Maatgraven, dan zullen die worden beoordeeld en zodanig geaccentueerd dat de verkeersveiligheid daarbij gebaat is.

Het college gaat niet alleen uit van uitbreiding van het aantal fietsenstallingen, maar wil ook bij de bestaande stallingeen aan de kwaliteitseisen voldoen.

De fietspaden in de fietsvisie zijn in eerste instantie bestemd voor woon-werkverkeer. De recreatieve fietspaden zitten in het raamplan van de provincie. Daarnaast is er een knooppuntennetwerk en zijn er moutainbikeroutes van de regio. De gemeente probeert al die zaken waar mogelijk mee te nemen en daar financiering bij te krijgen om uiteindelijk te zorgen voor een goed netwerk aan fietspaden, primair voor utilitair gebruik en daarnaast voor de recreant.

De verbinding van het Langepad in Holten met Vletgaarsmaten, met name de oversteek met de Aaltinksweg, moet nader worden bekeken voor wat betreft de voorrangssituatie. Het is de intentie een verkeersveilige verbinding te maken tussen de woonwijk en het bedrijventerrein.

Naar aanleiding van de verkeersveiligheid op de tweede ring in Rijssen zegt spreker dat geprobeerd wordt het doorgaande autoverkeer meer van binnen naar buiten te brengen en het lokale verkeer dat in het centrum moet zijn via de binnenring te laten lopen. De binnenring wordt een 30km-zone, wat betekent dat er voor de fietsers fietssuggestiestroken komen op de rijbaan. Het college zal ervoor zorgdragen dat de verkeersveiligheid voor de fietser op de tweede ring gewaarborgd blijft.

Verhoogde rijwegafscheidingen zijn lastig en bijna niet zichtbaar en zeker voor ouderen gevaarlijk. In de ontwerpen zal hiermee rekening worden gehouden.

De heer TER SCHURE zegt dat het ook wenselijk is naar de huidige situaties te kijken, met name bij een aantal rotondes.

Wethouder AANSTOOT zegt toe daarnaar te kijken.

Er is duidelijk behoefte aan het goed regelen van de noord-zuidverbinding voor de fietsers richting station. Dat is niet in de fietsvisie opgenomen, maar wordt meegenomen in de structuurvisie voor het centrum. Zodra er ontwikkelingen zijn in de stationsomgeving zal het college daarop anticiperen daarbij bekijken hoe de situatie ten aanzien van de doorgang naar de Maximatunnel en de bereikbaarheid van het station verkeersveilig kan worden.

Bij de Boomkamp, kruising Huttenwal-Watermolen, is nu een flauwe bocht. Spreker schat in dat daar geen rotonde hoeft te komen.

De tellingen die in Holten zijn gedaan dienen als basis voor de verdere uitrol van de fietsvisie en de infrastructuur. Spreker gaat er vanuit dat de tellingen in de goede periode zijn gedaan en dus representatief zijn, maar hij zal dit nog even laten nagaan.

De heer DE KOE vraagt of de toezeggingen die de wethouder doet worden verwerkt in het plan en ook inderdaad uitgevoerd worden.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het college zal voldoen aan het keurmerk voor de fietsenstallingen en voorts goed zal kijken naar de genoemde verkeersonveilige situaties, zoals bij het fietspad Maatgraven.

De heer BLAAZER vraagt of de wethouder wil ingaan op zijn vraag over overdekte fietsenstallingen.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het nu gaat om overdekte fietsenstallingen en dat ook de uitbreidingen van fietsenstallingen overdekt zullen zijn.

Tweede termijn

De heer G. KREIJKES memoreert aan de ingebruikname van het fietspad langs de Akkerdijk op 7 mei. Spreker verzoekt het college in het verlengde daarvan aandacht te besteden aan een veilige oversteek van de Holterstraatweg, waar een prachtig natuur- en recreatiegebied ligt.

Wethouder AANSTOOT zegt dat de verbinding van het fietspad langs de Akkerdijk verloopt in zuidelijke richting via de parallelweg Holterstraatweg, de Zanddijk en de Keizersdijk. Op die manier kan men prima het natuurgebied bereiken.

De heer G. KREIJKES verzoekt het college na te denken over een veilige oversteek, via een tunnel of een brug, van de Holterstraatweg.

Wethouder AANSTOOT zegt dat dan met de provincie en ProRail gesproken moet worden om hen met een heel zware onderbouwing te overtuigen van nut en noodzaak. Daarnaast vergt het een aanzienlijke financiële bijdrage van de gemeente, die afgewogen moet worden tegen andere prioriteiten.

De heer G. KREIJKES zegt dat hierover eventueel verder gesproken zal worden bij de programmabegroting.

De heer TER KEURST zegt dat de wethouder zojuist zei dat het Schild meegenomen wordt in de structuurvisie. Op bladzijde 27 staat dat het college twee pleinen uit de voetgangerszone wil halen, namelijk de Hoge Wal en het Schild. Als dat het geval is, stemt de PvdA niet in met het voorstel. Spreker pleit ervoor het Schild fietsvrij te houden.

De heer KEVELAM vraagt zich af naar aanleiding van de vele toezeggingen die gedaan zijn, of de fracties eventueel amendementen moeten indienen in de raadsvergadering van 20 mei 2014 of dat dit op een andere wijze procedureel wordt opgelost.

Naar aanleiding van de opmerking van de heer G. Kreijkes over een eventuele brug of tunnel zegt spreker dat hij er niet van uitgaat dat dit als maatregel in de fietsvisie is opgenomen. Er wordt namelijk al veel geld uitgegeven worden in de komende jaren, naast enkele cofinancieringen.

Wethouder AANSTOOT zegt dat een behoorlijk aantal toezeggingen een interpretatie is van de huidige tekst. Het kostenplaatje van € 3,5 miljoen is bestemd voor de maatregelen, waarvan een groot deel vastligt in projecten of opgenomen is in het LTVV. Bij de behandeling van de herprioritering van het LTVV komen zaken aan de orde die inderdaad uitgevoerd worden.

De heer TER KEURST zegt dat volgens de wethouder het Schild nu nog niet uit de voetgangerszone wordt gehaald. In het stuk staat het tegenovergestelde.

Wethouder AANSTOOT zegt dat dit inderdaad in de stukken staat, maar dat het college bij de pleinenvisie kijkt hoe dit verder wordt opgelost.

De VOORZITTER zegt dat de VVD eventueel met een amendement kan komen als zij specifieke onderdelen aan de fietsvisie wil toevoegen.

De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen fietsvisie Rijssen-Holten 2013-2020 als bespreekstukte behandelen in de raad.

7.  Raadsvoorstel voorkeursrecht Het Opbroek (Cornelissen)
Mevrouw EMMENS vraagt of het college een reactie wil geven op de brief van een van de betrokken eigenaren, die aan de raad is gemaild.

De heer DE KOE vraagt of er noemenswaardige ontwikkelingen zijn voor dit plan, die het noodzakelijk maken om het voorkeursrecht te heroverwegen.

De heer KEVELAM zegt dat de VVD tegen het voorstel zal stemmen. Er is geen aanleiding voor het voorstel en er is geen overspannen grondmarkt. Het enige wat wordt bereikt, is dat men elkaar tegen de haren instrijkt. Dat werkt contraproductief. Als de gemeente de grond wil gebruiken en de eigenaar wil niet verkopen, dan resteert de onteigeningsprocedure. Het voorkeursrecht voorkomt dat niet.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat in de brief van de eigenaren de nadruk ligt op de onderhandelingspositie en het feit dat zij zelf niets zouden kunnen ontwikkelen. Dat is met het voorkeursrecht absoluut niet het geval. De gesprekken zullen dan ook vervolgd worden. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de grond niet aan derden worden verkocht.

Naar aanleiding van de vraag van de heer De Koe zegt spreker dat er geen bijzondere ontwikkelingen zijn op dit moment die relevant zijn voor het voorstel.

De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel voorkeursrecht Het Opbroek als hamerstukte behandelen in de raad met de aantekening dat de VVD tegen het raadsvoorstel is.

8.  Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, woningbouw Klimopterrein' (Cornelissen)
Mevrouw EMMENS gaat in op de ambtshalve wijzigingen, waarbij wordt gezegd dat de ontsluiting via de Karel Doormanstraat niet wenselijk is. Dat is conform de stedenbouwkundige onderbouwing. Op de tekening bij het bestemmingsplan is echter een inrit aan de Karel Doormanstraat te zien. Wat er nu gedaan wordt, is een wijziging doorvoeren waardoor er geen enkele ontsluiting meer is aan de Karel Doormanstraat en dat de woningen alleen nog maar een ontsluiting hebben aan het voetpad bij de Klimopschool. 

Over het voetpad wordt gezegd dat het een verkeerskundige functie moet krijgen, wat inhoudt dat ’s ochtends en ’s avonds zo’n 150 kinderen en ouders daar langs moeten om de fietsen te stallen, terwijl het voetpad eveneens de ontsluiting wordt voor de woningen. Er wordt wel gezegd dat hier wat extra ruimte wordt genomen, maar niet hoe groot die ruimte moet zijn. Spreekster vraagt zich af of hetgeen nu gepresenteerd wordt conform de stedenbouwkundige onderbouwing is, want stedenbouwkundig wordt gezegd dat er een groene afscheiding wordt gemaakt met een groenstrook en erfafscheidingen tussen de woningen en de school om overlast te voorkomen, terwijl nu in het voorstel staat dat de ontsluiting voor alle woningen wordt gerealiseerd in de richting van de school. Spreekster zegt moeite te hebben met de wijze waarop dit gepresenteerd wordt. Zij vraagt wat de visie van het college is.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het niet gaat om een hele woonwijk, maar slechts om vijf woningen met een beperkt aantal verkeersbewegingen. Het college voorziet geen problemen.

Mevrouw EMMENS is van mening dat er in de onderbouwing van het bestemmingsplan aanpassingen moeten komen, omdat deze niet overeenkomen met wat nu door de raad vastgesteld moet worden. Voorts betekent de aanpassing een stukje opschuiving van het bestemmingsplan richting de Klimopschool, terwijl niet wordt gekeken of de verkeerskundige ontsluiting past binnen het bestemmingsplan, zodat er voldoende ruimte overblijft. De ruimtelijke afweging ontbreekt totaal.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat hij de visie van D66 niet onderschrijft en geen problemen verwacht.

Mevrouw EMMENS zegt dat D66 niet instemt met het voorstel.

De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, woningbouw Klimopterrein; als bespreekstuk te behandelen in de raad, met de aantekening dat de fractie van D66 niet instemt met het voorstel.

9.  Actiepuntenlijst commissie Grondgebied
Actiepunt 1 met betrekking tot de inrichting van de Smidsbelt te Holten blijft staan.

De namen van de nieuwe wethouders zullen opgenomen worden in de actiepuntenlijsten.

10. Rondvraag
Mevrouw EMMENS verzoekt informatief stuk b, de Pleinenstudie Centrum Rijssen, te agenderen, omdat daarin uitgangspunten staan die de raad zou moeten accorderen.

De VOORZITTER verzoekt mevrouw Emmens een argumentatie voor agendering in de commissie aan te leveren.

De heer G. KREIJKES zegt dat er een initiatiefnemer is, die een plan heeft om appartementen te bouwen en daarvoor ook gegadigden heeft. Het beoogde plan gaat niet over de stationsomgeving, Grotestraat of Parkstede en nieuwe ontwikkelingen buiten die locaties zijn volgens het afgesproken beleid niet mogelijk. Volgens spreker zijn er binnen dit beleid ook afspraken gemaakt over de tijdsspanne. Een voorbeeld is Parkstede, waarvoor wel plannen bestaan, maar waar al lange tijd niets is gebeurd. Spreker verzoekt het college hier aandacht voor te hebben, waarbij eventueel gehandhaafd wordt als plannen niet verder ontwikkeld worden.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat in het college de wens vanuit de raad is besproken met betrekking tot de principeverzoeken en te kijken naar termijnen die daaraan gekoppeld worden. Principeverzoeken die blijven liggen, kunnen dan geen claim blijven leggen op nieuwe plannen die wel snel uitgevoerd kunnen worden. Het woningbouwprogramma 2014 tot 2019 wordt binnenkort gepresenteerd tijdens een thema-avond. Daar wordt verder ingegaan op deze aspecten.

De heer TER KEURS zegt dat er een element is ingetekend in het schetsontwerp plein Tusveld. De SGP stelt voor de oude stadspomp van Rijssen hier te situeren. Als de pleinenvisie wordt geagendeerd kan dit verder besproken worden.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het voorlopige ontwerp voor plein Tusveld gepresenteerd wordt tijdens de inloopavond in week 20. Om op het plein de stadspomp als element te realiseren is een gedachte die breed leeft.

De VOORZITTER vraagt het college in hoeverre het nog mogelijk is op het plein Tusveld zaken in te passen nu het plan al in een vergevorderd stadium is.

De GRIFFIER vult aan dat er geen verkeerde verwachtingen gewekt moeten worden. Als de pleinenstudie wordt besproken in een volgende commissievergadering is het belangrijk om te weten of er op dat moment nog invloed op de uitgangspunten mogelijk is.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het voorlopig ontwerp, dat is aangeboden bij informatief stuk b, geagendeerd kan worden. Opmerkingen kunnen tijdens de commissievergadering ingebracht worden, evenals opmerkingen tijdens de inloopavond.

De heer BEUNK vraagt of de woorden van de wethouder, dat er nog aanvullingen doorgegeven kunnen worden voor de pleinenstudie, ook gelden voor informatief stuk a.

Wethouder AANSTOOT zegt dat iedereen welkom is tijdens de inloopavond om te kijken naar het plan voor het Tusveldplein. Suggesties die daar gegeven worden, worden door het college bekeken.

Informatief stuk a, principeverzoek kringloopbedrijf, kan indien gewenst geagendeerd worden, waarbij ook dan een motivatie aangeleverd dient te worden.

11. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.23 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 19 juni 2014

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous