Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 13 april 2015 (19:00 - 19.25)

Datum: 13-04-2015Tijd: 19:00 - 19:25Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: dr. E.G. BosmaGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: Genodigden: AanwezigNaamSGPdr. J. Noeverman,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 13 april 2015 (19:00 - 19.25)

Datum: 13-04-2015
Tijd: 19:00 - 19:25
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPdr. J. Noeverman, J.W. Reterink en J.A. Baan
CDAG.D. ten Berge, F.J. Wessels en G. Smelt
ChristenUniemr. W.L. Riezebos-Tessemaker, J. van Veldhuizen en G. Pas
GemeentebelangJ. Kuiper-Ruitenberg, W.J.M. Muller en P. Kroeze
PvdAS. Kök, G. Pluimers-Kremer en R.W. Meijerink
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en H.A.M. Stegehuis
Lokaal LiberaalE. Heuver-Harbers
D66ir. H. Klein Velderman en C. Polman
Het collegeB. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers1
Publiek5

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de commissie MDV van 9 maart 2015


Naar aanleiding van:
Mw. PLUIMERS gaat in op de zwemlescapaciteit, waarbij de portefeuillehouder aangeeft dat zal worden bekeken of er mogelijkheden zijn extra zwemlescapaciteit te realiseren en of dit aansluit bij de behoefte. Zij vraagt of het onderzoek heeft plaatsgevonden en zo ja wat de uitkomst is en als het niet heeft plaatsgevonden wanneer dit dan gebeurt.  
De VOORZITTER zegt dat de portefeuillehouder burgemeester Hofland is, die niet aanwezig is. Hij constateert ook dat de opmerking van mw. Pluimers gaat over het verslag van de commissie ABZM.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat er nog geen onderzoek is geweest en verwacht dat dit binnenkort wordt gedaan.

De heer MULLER zegt over agendapunt 4. (overheveling buitenonderhoud primair onderwijs) dat in het voorstel als een motivatie om geen gemeentelijke bruidsschat te geven staat dat er € 158,8 miljoen landelijk verdeeld wordt onder de schoolbesturen. Uit de later toegestuurde informatie bleek echter dat deze € 158,8 mln niet naar het buitenonderhoud gaat. Dit is dus volgens spreker geen onderdeel geweest van de motivatie om die bruidsschat niet mee te geven. De aanvankelijke positieve opinie van Gemeentebelang was gebaseerd op de veronderstelling dat er middelen naar het primaire onderwijs gaan voor wat betreft onderwijshuisvesting. Gemeentebelang gaat er daarom vanuit dat in de kadernota wel middelen voor onderwijshuisvesting beschikbaar worden gesteld.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen.

6 Raadsvoorstel plan van nieuwe basisscholen 2016-2019 (Tijhof)
De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel plan van nieuwe basisscholen 2016-2019 als hamerstuk te behandelen in de raad.

7 Doorbelasting inhouding gemeentefonds invoering landelijke digitale bibliotheek (Beens)
De heer STEGEHUIS zegt dat de VVD het voorstel steunt. Hij vindt echter wel dat de mate van digitalisering niet helder naar voren komt. Er wordt gesproken over een ‘verwachte’ digitalisering, er is ‘maar’ 6% digitaal, er zijn ‘slechts’ 5000 titels beschikbaar en er zijn geen digitale jeugdboeken.
Naar aanleiding hiervan vraagt hij in hoeverre het nog effectief is om te digitaliseren.

De heer MEIJERINK laat weten dat de PvdA de gedachte achter het voorstel steunt. De fractie heeft er wel problemen mee dat niet het gehele bedrag wordt kwijtgescholden aan de bibliotheek, met name omdat de bibliotheek in het verleden al een aantal forse bezuinigingen heeft gehad. Onder punt 1.3 staat dat vanaf 2013 structureel bijna € 14.000 ontvangen wordt voor de bibliotheek, dat in de algemene middelen vloeit.

Mevrouw RIEZEBOS geeft aan dat de ChristenUnie het een prima voorstel vindt. De fractie draagt de bibliotheek een warm hard toe, ook gelet op het feit dat deze in de gemeente Rijssen-Holten een belangrijke plaatst inneemt. Dit blijkt ook wel uit de groei van het aantal leden volgens spreekster. Dit zijn volgens haar goede argumenten om de uitname uit het gemeentefonds niet door te belasten. Spreekster geeft aan dat de komst van de landelijke bibliotheek nog niet direct een kostenbesparing oplevert. De ChristenUnie stemt in met het voorstel, maar refereert aan de vraag van de heer Meijerink over de € 14.000 en vraagt naar de overwegingen van deze keuze, of de bibliotheek hiervan op de hoogte was en zo ja, wat hun mening hierover was. Het is immers niet de gewoonte dat de algemene middelen met een doeluitkering worden aangevuld.

De heer RETERINK zegt dat de SGP kan instemmen met het voorstel. Hij wijst op een foutieve datum rondom het instemmen van de Eerste Kamer, die hij graag aangepast ziet.

De heer POLMAN vraagt of de bibliotheek haar functie nog wel kan uitvoeren met deze korting en of er overleg is geweest met de diverse betrokkenen.

Mevrouw HEUVER  zegt dat Lokaal Liberaal zich in principe kan vinden in het voorstel. Ook zij vraagt zich af wat de motivatie is geweest de doeluitkering aan de algemene middelen toe te voegen. Spreekster merkt op dat het nu gaat om een bedrag van € 18.000 en vraagt wat er gebeurt als het bedrag oploopt naar € 27.000.

Wethouder BEENS is blij met de positieve reacties.  Hij verwacht wel dat de bibliotheek verder zal digitaliseren, maar minder snel dan verwacht. Dit wordt ook onderkend door de directie van de bibliotheek. Er is sprake van een bezuiniging van € 9.000 op de digitalisering. Er worden minder kosten doorberekend die via het gemeentefonds voor rekening van de gemeente komen. 
Spreker zegt dat de gemeente inderdaad € 13.885 heeft ontvangen, maar dit was niet gelabeld geld en kon dus aan de algemene middelen worden toegevoegd. Dit is gebeurd in overleg met de bibliotheek. Met de bibliotheek is destijds namelijk een budgetfinanciering afgesproken, waarin de kosten en bedragen verantwoord worden.  
Er wordt daadwerkelijk € 9.000 bezuinigd bij de bibliotheek volgens spreker. Hoe er met de € 27.000 wordt omgegaan is afhankelijk van de ontwikkelingen bij de bibliotheek zelf voor wat betreft de digitalisering e.d. Hierover vindt jaarlijks een gesprek plaats tussen de portefeuillehouder en de directie. Als het college verdere bezuinigingen wil doorvoeren, dan zal ze eerst bij de raad terugkomen.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt hoe de bibliotheek tegen de bezuiniging aankijkt.
Wethouder BEENS zegt dat men er wel mee kan leven. Er is ook al een grote bezuiniging gerealiseerd met de verhuizing. Deze bezuiniging is een onderdeel van het gehele budget dat is afgesproken. De directie waardeert het ook dat de gemeente niet het gehele bedrag doorberekent.

De heer MEIJERINK vraagt of het zo is dat de bibliotheek ook € 9.000 minder kosten heeft door de digitalisering.
Wethouder BEENS bevestigt dit.

Tweede termijn


De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang van mening is dat de bezuiniging van € 9.000 op digitalisering zonder problemen kan worden doorgevoerd.

De heer TEN BERGE laat weten dat het CDA instemt met het voorstel, omdat het ontstaan is in goed overleg met de bibliotheek en die binnen de budgetovereenkomst tot stand is gekomen.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie, na beantwoording van de vragen, geheel achter het voorstel staat.

De heer MEIJERINK geeft aan dat de PvdA achter het principe van het voorstel staat en akkoord kan gaan, gehoord hebbende de beantwoording van de vragen.

De VOORZITTER concludeert dat de commissieleden positief adviseren. Er zal een begrotings-wijziging aan de raad worden voorgelegd.

8 Actiepuntenlijst
Er worden geen vragen gesteld.

9 Rondvraag
De heer MEIJERINK refereert aan informatief stuk d. afschaffen Maatschappelijke Stages en subsidiëring ServicePunt vrijwilligerswerk en vraagt naar het bedrag van € 14.700 vanuit de over te hevelen middelen voor de mantelzorgondersteuning. Hij vraagt waarom ervoor gekozen wordt dit vanuit de mantelzorgondersteuning te doen. De PvdA vindt namelijk dat dit bedrag daarvoor beschikbaar moet blijven en merkt op dat in de stukken bij de commissie ABZM gesproken wordt over een bedrag van € 12.700.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat het bedrag voor Maatschappelijke Stage breder werd ingezet, o.a. voor mantelzorgondersteuning. Daarom is voor deze optie gekozen.
De heer MEIJERINK bespreekt in de fractie of informatief stuk d. geagendeerd moet worden.

De heer MULLER merkt als aanvulling op de woorden van de heer Meijerink op dat het gaat over 2015, dat moet worden afgerond. De Maatschappelijke stage zou geagendeerd moeten worden als nieuw beleid als de raad dit structureel wil handhaven. Wat Gemeentebelang betreft wordt hier niet mee gewacht tot de kadernota maar wordt dit eerder aan de orde gesteld, zodat de besluiten al kunnen worden genomen.
Wethouder CORNELISSEN geeft aan niet voornemens te zijn voor de kadernota nog met een voorstel te komen, maar dat het de fractie van Gemeentebelang vrij staat om zelf initiatief te nemen.

Mevrouw RIEZEBOS gaat in op informatief stuk c. regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermis-handeling in Twente en zegt de aandacht voor het nieuwe fenomeen ‘lovergirl’ te missen.
De VOORZITTER gaat ervan uit dat het college hier nota van neemt.

10 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.25 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie MDV van Rijssen-Holten op 18 mei 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous