Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 19 januari 2015 (19:00 uur)

Datum: 19-01-2015Tijd: 19:00 - 19:45Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: dr. E.G. BosmaGriffier: Notulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterdr....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 19 januari 2015 (19:00 uur)

Datum: 19-01-2015
Tijd: 19:00 - 19:45
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier:
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
Voorzitterdr. E.G. Bosma
SGPA.J. Scheppink en J.W. Reterink
CDAG.D. ten Berge, F.J. Wessels en G. Smelt
ChristenUniemr. W.L. Riezebos-Tessemaker, J. van Veldhuizen en G. Pas
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAS. Kök, R.W. Meijerink en G. Pluimers-Kremer
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en H.A.M. Stegehuis
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en E. Heuver-Harbers
D66ir. H. Klein Velderman
Griffier
Het collegeR.J. Cornelissen, B. Beens
OndersteunersR Tukker
Pers0
Publiek8
Overigmr. B. Wolterink

1.  Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij laat weten dat dit de laatste vergadering van de commissie MDV van wethouder Wolterink is en dankt hem voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

2.  Inventarisatie spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.

3.  Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.  Verslag van de vergadering van 11 november 24
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.  Verslag van de vergadering van 8 december 2014
De VOORZITTER geeft aan dat mevrouw Riezebos verzoekt het conceptverslag als volgt te wijzigen. Dit betreft agendapunt 13. Motivatie ChristenUnie voor agendering gemeente-orgel, de eerste termijn:
'Mevrouw RIEZEBOS zegt dat er inderdaad sprake is van een collegebevoegd, het was onjuist van haar dit voorstel een voorstel van de wethouder te noemen. Wat betreft het ordevoorstel is het handig ook de mening van het college te horen.'

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

6.  Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Wethouder WOLTERINK geeft aan vernomen te hebben van de MR en de actiegroep dat men zich neerlegt bij de sluiting van de Bosschool van rechtswege. De ouders hebben begrip getoond voor de situatie. Spreker heeft op 21 januari 2015 een afspraak met de heer Wevers van Stichting ROOS. Wellicht kan het college iets betekenen in de vorm van communicatie.

7.  Presentatie stand van zaken decentralisaties
De heer TUKKER houdt een presentatie. De presentatie is als bijlage toegevoegd aan het verslag.

De volgende vragen worden gesteld:

 • De heer KLEIN VELDERMAN vraagt naar de inregeling van de automatisering en de communicatie met andere gemeenten en vraagt of gegevens van cliënten worden meegenomen op het moment dat ze verhuizen.
  De heer TUKKER zegt dat het TOP-systeem is ingericht voor de regie aan de voorkant en dat daarnaast zoveel mogelijk informatie wordt verkregen van de partijen die ook actief zijn bij een gezin of individu. Het systeem kan zo worden gevuld om een integraal beeld van de klant te krijgen. Daar is het systeem ook voor bedoeld en niet voor de gemeentelijke uitwisseling. Er moet daarbij nog voor gezorgd worden dat meer instellingen aanhaken, daar biedt het pakket ook ruimte voor.
 • Mevrouw RIEZEBOS vraagt wat er gebeurt in het geval van een verhuizing van een cliënt.
  De heer TUKKER zegt dat dit in elk geval via de GBA klantgegevens loopt. Hij verwacht dat het klantdossier bij een bepaalde instelling blijft, waarbij er een lijn naar onze gemeente kan ontstaan.
 • De heer MULLER vraagt wat er gebeurt als de SVB de zaken niet op tijd geregeld heeft.
  De heer TUKKER zegt dat er dan niets gebeurt en er ook niets betaald wordt.
 • Mevrouw HEUVER vraagt als de SVB de gegevens niet op orde heeft hoe heeft ze in het verleden dan heeft kunnen functioneren.
  De heer TUKKER zegt dat het gaat om het uploaden van informatie op het systeem.  De SVB heeft waarschijnlijk te weinig gegevens geüpload.
 • De heer MULLER zegt dat het formeel zo is dat de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente is gegaan. Nu is er sprake van een probleem tussen de aanbieders en de gemeente en hij vraagt zich af of de provincie daar geen verantwoordelijkheid of andere drukmiddelen in heeft.
  De heer TUKKER ontkent dit en zegt dat de provincie het losgelaten heeft. Daarbij speelt nog wel de vraag hoe de dossiers vanuit de jeugdzorg naar de gemeente komen.
 • Mevrouw HEUVER vraagt of alles volgens de verwachtingen loopt qua financiële omvang.
  De heer TUKKER zegt dat de gemeente zich heeft voorbereid zoveel ze kon. Maar daarbij is ze deels afhankelijk van andere partijen. De gemeente kan nu niet verder omdat een aantal gegevens ontbreekt. De basis is er wel, maar er moet verder doorontwikkeld worden. De werkprocessen zijn daarbij ingericht volgens de nieuwe manier, maar ook daar moet nog verder doorontwikkeld worden. Er kan gewerkt worden, er kan een aanvraag in behandeling worden genomen, er kan een beschikking worden afgegeven, er kunnen zorgopdrachten worden verstrekt, maar volmaakt is het niet. Over de financiën kan spreker nog niets zeggen, dat is nog te vroeg.
 • De heer WESSELS refereert aan de gegevens die zijn overgedragen naar de SVB en het feit dat ze nog niet aan iedereen het PGB hebben kunnen betalen vanwege de administratieve achterstand. Hij vraagt naar de rol van Samen 14.
  De heer TUKKER zegt dat er op dit moment geen aanleiding voor is te concluderen dat er bij de SVB sprake is van een groot probleem. Als de gemeente meer signalen krijgt dat de SVB de zaken niet op orde heeft dan zal er via Samen 14 of door de gemeente Rijssen-Holten actie worden ondernomen.
 • Mevrouw HEUVER vraagt of er sprake is van een deadline waarbinnen de SVB gereed moet zijn.
  De heer TUKKER zegt dat de gemeenten voor 1 januari 2015 gegevens moesten aanleveren. De SVB moet dus eind januari in actie komen en afgewacht moet worden of dit ook gebeurt.
 • De heer KLEIN VELDERMAN vraagt of bekend is hoeveel mensen wellicht via Salland verzekerd blijven.
  De heer TUKKER weet dat niet, maar van het gemeentelijke pakket hebben op dit moment via Menzis 107 cliënten gebruik gemaakt en via Univé 10 cliënten. Uit telefoontjes na 1 januari bleek dat mensen toch nog over wilden stappen, maar daarvoor was het te laat. Als besloten wordt dezelfde lijn in 2016 voor te zetten dan zal Univé vroegtijdig een communicatiecampagne opstarten om mensen hierop te attenderen.
 • Mevrouw HEUVER merkt op dat de meeste mensen in Holten verzekerd zijn via Salland en vraagt of mensen zich gemeld hebben bij de gemeente dat ze graag alsnog willen overstappen.
  De heer TUKKER zegt hier geen signalen over te hebben gehad.
 • De heer DE KOE vraagt naar eventuele problemen bij de Stadsbank over premiegelden die verhoogd zijn en waardoor het leefbudget wordt aangetast.
  De heer TUKKER zegt dat het hiervoor nog te vroeg is. Hij verwacht hierop eind januari meer zicht te hebben.
 • Mevrouw HEUVER vraagt of Salland ‘de boot heeft gemist’.
  De heer TUKKER bevestigt dit en zegt dat het de verantwoordelijkheid van de aanbieder zelf is. De gemeente tipt partijen niet. Het gaat om een aanbesteding en daar zullen partijen wellicht aan moeten wennen.
 • De heer SCHEPPINK gaat in op de scheidslijn die niet helemaal duidelijk is en vraagt of Rijssen-Holten het dan zelf oppakt of terugkoppelt naar Samen 14.
  De heer TUKKER zegt dat mw. Pongers het initiatief heeft genomen de discussie in Samen 14 met elkaar te voeren.
 • Mevrouw HEUVER vraagt hoe het gaat met het wassen en strijken als mensen geen hulp van anderen kunnen verwachten.
  De heer TUKKER zegt dat de toelage huishoudelijke hulp hier een oplossing voor kan bieden
 • De heer TEN BERGE vraagt voor welke doelgroep deze toelage geldt.
  De heer TUKKER zegt dat het gaat om mensen met een indicatie HH, waarbij men ca. 30 uur per jaar kan bijkopen. Het budget van bijna € 400.000 is daarmee gebruikt.
 • De heer SCHEPPINK gaat in op het mantelzorgcompliment, dat men zelf bij de balie moet afhalen en zegt dit niet klantvriendelijk te vinden.
  De heer TUKKER zegt het risicovol te vinden dat waardepapieren worden opgestuurd. Mensen kunnen een formulier inleveren en de bon later afhalen. Gekeken wordt hoe dit loopt.
 • Mevrouw HEUVER vraagt waar de 42 uur voor de wijkverpleegkundigen voor bedoeld is
  De heer TUKKER zegt dat deze uren verdeeld zijn over 3 instellingen.
 • De heer MULLER vraagt of de verzekering niets betaalt voor de wijkverpleegkundigen.
  De heer TUKKER zegt dat dit wel gebeurt maar dat de gemeenten zelf de bevoegdheid hebben om aan te geven hoe de rol van de wijkverpleegkundige wordt ingezet. Er is daarbij sprake van zgn. sociale wijkteams. Er zijn inmiddels werkafspraken gemaakt over de rol van de wijkverpleegkundige in relatie tot de regisseur. Dit moet echter nog wel doorontwikkeld worden.

De VOORZITTER bedankt de heer Tukker voor de presentatie.

De heer MULLER begrijpt dat een extern bureau de eerste keukentafelgesprekken voert betreffende de herindicatie huishoudelijk hulp, omdat deze snel en onder druk moet worden gevoerd.  Hij vraagt waar mensen eventuele klachten kunnen melden als men het niet eens is met de uitkomst hiervan.
De heer TUKKER zegt dat de gemeente een besluit neemt waarop bezwaar en beroep kan worden ingediend. Hij verwijst naar de klachtenregeling en zegt dat klachten die de gemeente aangaan wel op de juiste plek terecht komen. De gemeente zal het externe bureau goed volgen. Dit bureau werkt volgens de regels en besluiten van de gemeente. Een consulent van de gemeente gaat ook een aantal keren mee op gesprek om te kunnen ervaren of het een kwalitatief goed gesprek is geweest.
Hij verwacht wel dat er behoorlijk veel bezwaren zullen worden ingediend. Het gaat om 1040 herindicaties, dus naar verwachting zullen er ca. 100 bezwaarschriften volgen.

8.  Actiepuntenlijst
De VOORZITTER concludeert dat de actiepunten zijn afgehandeld.

9.  Rondvraag
De heer STEGEHUIS gaat in op informatief stuk c. evaluatie centrale opstapplaatsen leerlingen- vervoer 2014 en refereert aan de ingediende reactie dat het bushokje bij de centrale opstapplaats Tuinstraat in Holten te klein en verkeerd geplaatst is, waardoor het inregent bij slecht weer. Het college wijst verplaatsing terecht af, maar spreker vindt verder niets terug over een te klein bushokje en inregenen in de samenvatting. Wethouder WOLTERINK zegt toe hier in een NB op terug te komen.
(NB: de beantwoording is als bijlage 1 aan het verslag toegevoegd)

Mevrouw HEUVER gaat ook in op informatief stuk c en bedankt het college voor het feit dat de opstapplaats P&R is vervallen en dat er nu naast het politiebureau kan worden opgestapt. De meeste ouders zijn hier volgens haar erg blij mee.
Wethouder WOLTERINK zegt dat dit in de evaluatie als grootste knelpunt naar voren kwam.

10.Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.45 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie MDV van Rijssen-Holten op 9 maart 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous