Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 5 september 2016 (19:00)

Datum: 05-09-2016Tijd: 19:00 - 20:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: dr. E.G. BosmaGriffier: Notulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPdr. J. Noeverman,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 5 september 2016 (19:00)

Datum: 05-09-2016
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier:
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPdr. J. Noeverman, J.W. Reterink en J.A. Baan
CDAG.D. ten Berge en G. Smelt
ChristenUniemr. W.L. Riezebos-Tessemaker, J. van Veldhuizen en G. Pas
GemeentebelangJ. Beunk, J. Kuiper-Ruitenberg en W.J.M. Muller
PvdAS. Kök en R.W. Meijerink
VVD LokaalE.J.W. Deijk, F.W. Noordam en B.J. van den Berg
D66ir. H. Klein Velderman en C. Polman
Het collegeB. Beens, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek5


1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

2. Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag van de vergadering van 27 juni 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen.

6. Brand- en inbraakbeveiliging scholen (opiniërend; Tijhof)
De heer VAN DEN BERG zegt dat VVD Lokaal zich kan vinden in het stuk, waarin het woord “doordecentralisatie” centraal staat. VVD Lokaal vraagt aandacht voor de volgende haken en ogen.
De eindverantwoordelijkheid aangaande de beveiliging ligt bij het schoolbestuur, maar de gemeente is eigenaar van de panden en sluit daarvoor de verzekering af. Als het schoolbestuur verzaakt een goede beveiliging aan te leggen, dan heeft de gemeente een probleem als er brand ontstaat of als er een inbraak wordt gepleegd. Spreker verzoekt hierop een reactie van het college.

De heer POLMAN zegt dat het voorstel op steun van D66 kan rekenen. Schoolbesturen en gemeente zijn gezamenlijk tot voorliggende conclusies gekomen. Het draagvlak hiervoor is dan ook aanwezig. Volgens D66 is overheidsinterventie hierbij niet meer nodig. Zij vertrouwt op de eigen kracht van de mensen om tot oplossingen te komen. D66 vertrouwt op een goede voortzetting van de preventiemaatregelen voor brand- en inbraakbeveiliging op de scholen.

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat de ChristenUnie instemt met het voorstel en zich kan vinden in de argumenten die genoemd worden voor beëindiging van de regeling. Ook de schoolbesturen, die de regeling moeten uitvoeren, stemmen hiermee in. 

Wethouder TIJHOF zegt dat de gemeente inderdaad verantwoordelijk is als er iets fout gaat. In het voortraject wordt met de scholen afgestemd welke eisen gesteld worden aan de beveiliging. Dat zijn de randvoorwaarden die hierbij meegenomen worden. Dat geldt ook bij nieuwbouw van scholen; in het pakket van eisen zitten standaarden waaraan inbraak- en brandbeveiliging moet voldoend. Aan de scholen worden de kredieten beschikbaar gesteld als zij voldoen aan de eisen. De scholen in de gemeente voldoen daaraan. Wat spreker betreft kan deze stap gerust gezet worden.

De VOORZITTER zegt dat het voorstel terugkomt in de raadsvergadering van 22 september 2016 bij het agendapunt begrotingswijziging.

7. Raadsvoorstel vaststellen actieplan Mantelzorg 2017-2018 (Beens)
De heer BAAN zegt dat in de rapportage Mantelzorg, beleidsscan, op blz. 16 staat dat de gemeente geen actief beleid voert in het betrekken van scholen en verenigingen bij het signaleren en vinden van mantelzorgers. In het actieplan staat bij punt 1, Communicatie, dat “ketenpartners en vindplaatsen van mantelzorgers worden voorzien van foldermateriaal over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning”. Eind 2017 vindt er een evaluatie plaats over dit beleid. Spreker vraagt of er een vervolg komt op het verstrekken van foldermateriaal en wat de eerstvolgende actie hierop is. 

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie positief is over het plan. Het is een goede uitwerking van het adviesdocument Mantelzorg in beweging. Het is voor de ChristenUnie ook belangrijk dat er goed is geluisterd naar de Adviesraad Sociaal Domein. Zij waardeert het als heel positief dat het mantelzorgcompliment niet alleen aangevraagd hoeft te worden door de mantelzorger zelf, maar dit het ook gedaan kan worden door de zorgontvanger. De ChristenUnie vraagt zich af of de zorgontvanger wel altijd ziet wat er voor hem gedaan wordt, omdat het een situatie is waarom dit werk heel gewoon lijkt. De aanvraag mag wat de ChristenUnie betreft daarom ook gedaan worden door familieleden, buren, kinderen en andere betrokkenen. Dat moet echter geen papieren tijger worden. Het indienen van een korte motivatie hiertoe zou, op grond van vertrouwen, wat de ChristenUnie betreft mogelijk moeten zijn. In het stuk komt dit niet naar voren.
Het mantelzorgcompliment is bedoeld als het tonen van waardering voor mantelzorg. De hoogte van het bedrag doet er wat minder toe. Het waardevolle is dat de gemeente mantelzorgers in beeld krijgt. Dat kan een behoorlijke uitdaging zijn, omdat veel mantelzorgers hun werk in stilte doen. Mantelzorg is heel iets anders dan vrijwilligerswerk. Mensen kiezen niet voor mantelzorg; het overkomt hen. Men kan niet op een gegeven moment de stekker eruit trekken. Daarom moet er veel aandacht zijn voor voorlichting, ondersteuning en waardering van de mantelzorgers.
Een tip die spreekster meegeeft naar aanleiding van een gepubliceerd onderzoek, is dat op het moment dat de mantelzorger in beeld is en er vindt een gesprek plaats, aan hem of haar gevraagd wordt hoe lang men de mantelzorg denkt vol te houden. Voor de mantelzorger is deze vraag van belang. Hij of zij wil weten wat er nodig is om het werk lang vol te kunnen houden. Als een mantelzorger aangeeft dat het gaat om bijvoorbeeld mantelzorg gedurende een jaar, dan wordt er binnen dat jaar inderdaad een oplossing gevonden, volgens het onderzoek.
In het stuk staat dat er een werkgroep Mantelzorgwaardering is. Spreekster is benieuwd wie in deze werkgroep zitten, wat hun functie en achtergrond is.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang het actieplan mantelzorg op bijna alle punten kan steunen, omdat het fundament goed is met de bouwstenen, de notitie mantelzorg, een goede beleidsscan met een kritische toetsing en het verwerken van de input van de betrokken adviescommissies met o.a. de aanvraagverruiming. Het actieplan en de visie sluiten aan bij de transformatiefase. Gemeentebelang heeft de volgende vragen en opmerkingen.
Wat betreft de procedure ligt er een gedetailleerd raadsvoorstel voor. Wat betreft de details, is men deels op de stoel van de wethouder gaan zitten. Spreker refereert aan een retweet van de burgermeester, dat raadsleden wat minder schaduwwethouders moeten zijn. Wat Gemeentebelang betreft had de volgorde kunnen zijn dat de raad de kaders bepaalt en dat de wethouder ermee aan de slag gaat.
Speerpunt 5 betreft de mantelzorgwaardering en de financiering. In 2016 is landelijk € 100 miljoen structureel extra toegevoegd aan het Gemeentefonds. Dit leidde ertoe dat de beschikbare middelen voor Rijssen-Holten verhoogd zijn van € 150.000 naar € 210.000 voor mantelzorgwaardering. Spreker vraagt waarom die verhoging niet is meegenomen als waarderingsinzet voor de periode 2017-2019.
Er wordt € 30.000 uit het waarderingsbudget ingezet voor de speerpunten 1 tm 4. Spreker vraagt of deze toewijzing het gevolg is van het toevallige rekenrestant bij een inschatting van 2000 aanvragers, of de € 30.000 wordt ingezet voor herkenbare waarderingstaken of dat het een onderdeel is van het algemene programma, per speerpunt.
Het raadsvoorstel heeft betrekking op de periode 2017-2018. Spreker vraagt of dit gevolgen heeft voor het lopende jaar: is het de basis voor de uitkeringen van dit jaar, denkende aan de bedragen die ingezet worden voor de speerpunten en de uitvoering daarvan in 2016?

De heer POLMAN zegt dat het voorstel zeer sympathiek is, opgesteld vanuit een mooie gedachte. Het is een mooi gebaar voor mensen die het begrip noaberschap actief uitdragen. Toch steunt D66 het voorstel niet, om dat het te veel overhead genereert en het beschikbare geld niet volledig bij de mensen komt, die het verdienen. In de ogen van D66 is dit geen goed voorstel. Het is geen wenselijke situatie en geen verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Men probeert het nu onnodig moeilijk te maken. Een dergelijke schouderklopje moet simpel gehouden worden. Op deze manier wordt er werk gecreëerd; er wordt gesproken over € 20.000 tot € 30.000 overhead op uitkeringen van € 100.000. Spreker vraagt of de beloning niet geregeld kan worden via de zorgvrager. Deze kan het schouderklopje uitreiken aan de eigen mantelzorger en de gemeente hoeft geen geld uit te geven aan de andere speerpunten. D66 vraagt zich daarom af of er een manier is om het schouderklopje uit te keren met minder overheadkosten.

De heer MEIJERINK zegt dat het voorstel kan rekenen op de steun van de PvdA.
De heer Muller van Gemeentebelang heeft ook eerder al gepleit voor een verhoging van het mantelzorgcompliment. De PvdA staat wat dat betreft nog steeds achter Gemeentebelang. Spreker begrijpt echter van de wethouder, dat hij verwacht dat het plan zo’n succes wordt, dat een verhoging kan leiden tot een verlaging van het compliment. Spreker pleit voor een evaluatie over een jaar om te kijken wat de trend is en of de verwachte verhoging er is gekomen. Als dat niet het geval is, vraagt spreker de toezegging van de wethouder alsnog te kijken naar een verhoging van het mantelzorgcompliment.

De heer MULLER zegt bij interruptie dat de heer Meijerink eventueel met een verhoging wil wachten tot de evaluatie. Dit voorstel gaat over het beleid 2017-2018. Hij vraagt of de heer Meijerink doelt op de evaluatie over de periode 2017-2018 en volgende jaren, of dat hij doelt op een evaluatie van 2016, op basis waarvan geactiveerd beleid in 2017 kan worden aangepast.
De heer MEIJERINK zegt dat hij het beleid bedoelt dat met voorliggend plan ingezet wordt. Dat heeft de nieuwe component in zich, dat niet alleen mantelzorgers het compliment kunnen aanvragen, maar ook mensen die mantelzorg verleend krijgen. In de ogen van het college kan dat leiden tot een verhoging van het aantal meldingen van mantelzorgers. Dit plan moet wel even de kans krijgen om dat succes te genereren. Over een jaar moet zichtbaar zijn of die verwachte groei er inderdaad is gekomen. Dan kan bezien worden of de wethouder gelijk heeft en dat het bedrag € 50 blijft, of dat een verhoging mogelijk is. Er is geld genoeg beschikbaar.

De heer VAN DEN BERG zegt dat op basis van het gedegen uitgevoerde onderzoek er een heel strak actieplan is opgesteld. Dit plan kan rekenen op de steun van VVD Lokaal.

Wethouder BEENS zegt dat een onderzoeksbureau een diepgaand onderzoek heeft ingesteld naar de stand van zaken, hoe omgegaan wordt met de mantelzorgers en hoe zij het zelf ervaren. Daaruit is een groot aantal actiepunten voortgekomen. Het college heeft daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden. Daaruit is dit actieplan gerold. De essentie is dat de gemeente de zaak goed heeft opgepakt, maar dat zij er nog niet is. Zo is het verwoord en zo staat spreker er ook zelf in.
De heer Baan stelde een vraag over de communicatie. Spreker wijst op de speerpunten, waarvan het eerste punt Communicatie is. Het college heeft vastgesteld dat de communicatie beter kan en beter moet. Die actie pakt het college op. Er komt meer foldermateriaal en betere communicatie over mantelzorg om daarbij ook de mantelzorger zelf in beeld te krijgen en van advies voorzien kan worden. Daarbij zal ook gewezen worden op het compliment.
Eind 2017 vindt de eerste evaluatie plaats.
Mevrouw Riezebos gaf de tip om mensen te vragen hoe lang zij het mantelzorgwerk denken vol te kunnen houden. Spreker zegt dat dat de kern is van het mantelzorgcompliment. Het is een waardering in de vorm van een geldbedrag als schouderklopje. Daarnaast wordt met deze mensen het gesprek aangegaan, waarbij ook gevraagd wordt hoe het met deze mensen gaat en hoe lang zij de mantelzorg denken vol te kunnen houden. Spreker is ervan op de hoogte dat hierbij geconstateerd wordt dat er overbelaste mantelzorgers zijn. Met deze mensen worden diepgaande gesprekken gevoerd, waaruit acties voortvloeien. Voor de gemeente heeft het uitdelen van de schouderklopjes als meerwaarde deze mantelzorgers goed in beeld te krijgen.
De werkgroep Mantelzorgwaardering bestaat uit mensen vanuit het sociale werk, die ervaring hebben met mantelzorgers, maar ook uit mensen die in het verleden zelf mantelzorgers zijn geweest. 

Mevrouw RIEZEBOS zegt bij interruptie dat het mantelzorgcompliment aangevraagd kan worden door de mantelzorger en degene aan wie hij of zij zorg verleent. Zij wil dat graag breder trekken, zonder dat daaruit een enorme overhead ontstaat. Een mantelzorger dient vaak zelf geen aanvraag in uit bescheidenheid of omdat men het heel normaal vindt dit te doen. Degenen aan wie zorg verleend wordt, heeft het soms niet in de gaten of is niet in staat een aanvraag te doen. Spreekster hoort graag de reactie van het college en de andere fracties.

De VOORZITTER verzoekt de andere fracties hun mening te geven in de tweede termijn. 

Wethouder BEENS zegt dat ook de omgeving het compliment mag aanvragen. Een actiepunt dat hieruit voortvloeit, is nog breder te communiceren. Het college wil echter wel dat de mantelzorger in kwestie zelf het compliment ophaalt, zodat er een gesprek kan plaatsvinden.

Mevrouw RIEZEBOS zegt bij interruptie dat het logisch is dat de gemeente in contact wil komen met de mantelzorgers. Uit het actieplan kan spreekster echter niet opmaken dat ook anderen het compliment aanvragen. In de communicatie moet hiervoor aandacht komen.
Wethouder BEENS doet de toezegging dat een dergelijke aanvraag mogelijk is mocht het niet als zodanig in het actieplan of in het raadsvoorstel staan.
De heer Muller stelde dat er in het plan een bedrag staat van, afgerond, € 150.000 en wees erop dat er een bedrag van € 210.000 beschikbaar was. Spreker refereert aan het jaar 2015, waarin eigenlijk al € 210.000 beschikbaar zou zijn. Het Rijk, dat de mantelzorgwaardering eerst verzorgde, had echter nog € 60.000 nodig om de laatste zaken af te wikkelen. De gemeente kreeg om die reden 75%, € 150.000, en dacht daaraan voldoende te hebben. Het college meent dat voor 2016 het bedrag opnieuw op € 150.000 gesteld kan worden, ook al wordt de € 60.000 ook beschikbaar gesteld. Die € 60.000 is niet verdwenen. Het gaat hier om een openeinderegeling. Spreker gaat ervan uit dat er 2000 aanvragen komen. Dat is een verdubbeling van de aanvragen in 2015. Mochten er bijvoorbeeld 2500 aanvragen komen, dan is het hele bedrag daadwerkelijk nodig. Spreker zegt toe, mocht er geld overbleven, dat dit beschikbaar blijft binnen de Wmo. Als uit gesprekken blijkt, dat er mantelzorgers overbelast zijn en dat daaruit acties moeten voortvloeien, dan zijn er middelen voor nodig. Het extra geld zal dan ook zoveel mogelijk voor deze doelgroep bestemd zijn.
Gevraagd is waarop de € 30.000 is gebaseerd. Volgens de berekening gaat het om 2000 aanvragers. Na aftrek van de gemaakte kosten blijft er een bepaald bedrag over. Dat bedrag is bestemd om de andere genoemde speerpunten op te pakken.
Van 2016 blijven er nog maar een paar maanden over op het moment dat de raad instemt met dit voorstel. In die periode worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het plan. De uitvoering zelf vindt plaats in 2017 en 2018.

De heer MULLER vraagt bij interruptie of aanvragen door mantelzorggebruikers uitgesteld worden tot 2017 of dat deze al in 2016 geactiveerd worden.
Wethouder BEENS zegt dat alle mantelzorgers ook nu al € 50 kunnen aanvragen. Het bedrag verandert niet.

De heer MULLER zegt dat de mensen aan wie zorg verleend wordt, met dit plan vanaf 2017 de mogelijkheid krijgen hun mantelzorgverleners aan te melden voor een schouderklopje. Spreker vraagt of zij die aanvraag al kunnen doen in 2016 of dat zij moeten wachten tot 2017.
Wethouder BEENS zegt dat er het een en ander voorbereid moet worden. Hij gaat ervan uit dat aanvragen in 2017 gedaan kunnen worden.

De heer Polman van D66 steunt het voorstel niet, omdat er te veel overhead mee gemoeid zou zijn. Spreker wijst erop dat de gemeente Wierden het bedrag overboekt op de rekening van mantelzorgers. Rijssen-Holten vindt het echter een meerwaarde van het mantelzorgcompliment dat er persoonlijke gesprekken gevoerd worden en dat er persoonlijke aandacht is voor de mantelzorgers. Dat kost inderdaad geld, maar er ontstaat een goed bestand van de mantelzorgers en de gemeente kan iets voor hen betekenen. Het college wil dat graag op deze manier blijven uitvoeren.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt bij interruptie of de meerwaarde niet gewoon is het besparen van kosten. Als een mantelzorger niet uitvalt, komt de cliënt niet terug bij de gemeente om aan te kloppen voor extra steun.
Wethouder BEENS zegt dat er bij de mantelzorger veel emotie leeft, die men ergens kwijt moet kunnen. Als men daarvoor bij de gemeente een uitlaatklep heeft, is dat de meerwaarde. In de gesprekken wordt ook gewezen op mogelijkheden van elders advies vragen en dergelijke. Spreker is ervan overtuigd dat mantelzorgers hun werk daardoor langer volhouden. Dat bespaart waarschijnlijk professionele zorg.
De vraag blijft hoe hoog het bedrag voor het compliment moet zijn. Er is al een verhoging geweest van € 30 naar € 50. Het bedrag is geen kostenvergoeding, maar een echt compliment. Er moet gezamenlijk een leuk, goed bedrag vastgesteld worden. Spreker ziet graag dat het bedrag € 50 blijft, ook in de toekomst. Bij de evaluatie blijkt hoeveel mensen het compliment inderdaad hebben opgehaald en wat de gemeente met de uitvoering van de andere speerpunten daarnaast nog meer heeft betekend.
De grote uitdaging is wat de gemeente precies kan betekenen voor de mantelzorgers. Het blijkt heel moeilijk om daarachter te komen. Spreker kan niet aangeven wat het gaat kosten als daar heel zinvolle zaken uit voortvloeien, die inderdaad uitgewerkt worden. Daarvoor is de € 30.000 gereserveerd. Na de evaluatie, waarbij het totale financiële plaatje meegenomen wordt, kan bepaald worden of het bedrag even hoog blijft. Hij merkt op dat het ook dan nog steeds blijft gaan om een compliment. 

Tweede termijn

De heer SMELT zegt dat het CDA van mening is dat er een goed plan voorligt, waarmee zij instemt. Een goed punt is het gesprek met de mantelzorger bij de uitreiking van het schouderklopje.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de reactie die zij heeft gevraagd van de overige fracties over het breder trekken van de aanvragen, niet meer aan de orde is. Het staat niet in het actieplan onder hoofdstuk 5, maar de wethouder heeft hierover een toezegging gedaan.
Verder merkt zij op dat het mantelzorgcompliment geen betaling is of een vergoeding van kosten, maar een stukje waardering. Een bos bloemen zou in feite hetzelfde uitdrukken. Door de uitreiking van het mantelzorgcompliment krijgt de gemeente de mantelzorgers in beeld en kunnen zij geholpen worden om de mantelzorg vol te houden. 

Wethouder BEENS refereert aan hoofdstuk 5 van het actieplan, waar staat: “Het doel is om via het mantelzorgcompliment onze blijk van waardering te uiten richting de mantelzorgers en in contact te komen met mantelzorgers. We willen zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken met het Schouderklopje, zodat wij de mantelzorgers weten te vinden, maar dat zij de weg naar ondersteuning ook beter weten te vinden. De voorgestelde aanvulling op de huidige regeling maakt dit mogelijk. Dit betekent dat de regeling voor het aanvragen van het Schouderklopje wordt uitgebreid.”

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat tot nu toe de mantelzorger zelf het schouderklopje moest aanvragen. Dat is uitgebreid tot degene die zorg ontvangt. De ChristenUnie wil de aanvragen echter nog verder uitbreiden. De wethouder heeft dat nu toegezegd.

De VOORZITTER zegt dat de notulen onderdeel zullen uitmaken van de wordingsgeschiedenis van dit actieplan.

De heer POLMAM zegt dat D66 in de eerste termijn heeft aangegeven het voorstel niet te steunen in verband met de overheadkosten. D66 vindt het echter een goed voorstel, zoals naar voren is gebracht door mevrouw Riezebos. Het is volgens D66 een manier om minder overhead te genereren. Daarmee wordt het sympathieke voorstel nog sympathieker. Hierdoor blijft het een ‘haalcompliment’. Dat is een goede gang van zaken.

Mevrouw RIEZEBOS zegt bij interruptie dat het haar erom ging dat het aanvragen verbreed zou worden. Dat heeft de wethouder nu toegezegd, maar dat heeft geen invloed op de overhead.

De heer POLMAN zegt dat het automatisch minder overhead genereert. Als er meer aanvragen komen, hoeft er minder effort in gestoken te worden en zijn er minder overheadkosten. D66 beoordeelt het stuk opnieuw en komt in de raadsvergadering van 22 september met haar opinie.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA het van belang vindt dat het bedrag voor het compliment dat hiervoor ingezet wordt, daadwerkelijk aan de doelgroep ten goede komt. Door de evaluatie die de wethouder toezegt, wordt duidelijk welk bedrag er onder de streep overblijft. Spreker begrijpt dat de wethouder de mogelijkheid openlaat, mocht er een aanzienlijke plús overblijven, toch te kijken of er iets aan de hoogte van het compliment gedaan kan worden.

De heer VAN DEN BERG zegt dat mantelzorg iets is wat uit je zelf moet komen en dat een financiële beloning daarvoor misschien minder relevant is dan een niet-financieel compliment. Wat betreft de overheadkosten is het dan misschien beter om daar ook heel kritisch naar te kijken. Het kan de mantelzorger veel steun geven als vroegtijdig gesignaleerd wordt dat hij of zij niet overwerkt raakt.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang het actieplan, het belangrijkste onderdeel van dit agendapunt, steunt.
Het schouderklopje ziet Gemeentebelang niet als een betaling van kosten. De gemiddelde mantelzorger heeft € 1100 kosten, blijkt uit onderzoek van Mezzo. 54% van de mantelzorgers, als zij de keuze hebben uit verschillende varianten van schouderklopjes, waarderen het direct besteedbare geld het meest.
€ 50 is volgens de wethouder een goed vergelijkbaar bedrag met de omgeving. Spreker merkt op dat vóór 2015 het bedrag € 200 was, terwijl in 2015 het gemiddelde per gemeente € 112 voor het mantelzorgcompliment bedroeg. Er zijn gemeenten die momenteel niets geven en er zijn gemeenten die nu nog € 200 geven. De wethouder stelde dat het niet nodig was ook de € 60.000 voor dit doel te besteden. Dat is volgens spreker een omgekeerde redenering. Als er eerst een kleiner bedrag is, waarop het plan gemaakt wordt, en als er later meer geld beschikbaar komt, dan wil dat niet zeggen dat dat bedrag niet ingezet kan worden. Voor Gemeentebelang blijft als prioriteit dat het geld besteed moet worden, waarvoor het is bedoeld toen de taak van de mantelzorgwaardering is overgeheveld.
Spreker begrijpt dat de wethouder graag middelen beschikbaar houdt voor andere ondersteuningstaken. Toch was en is het volgens spreker echter een gemeentelijke taak en niet een toevoeging. Het geld is ontschot. Als dat niet het geval was, dan was een discussie hierover niet nodig geweest. Het is een openeinderegeling. Spreker begrijpt dat de € 210.000 in de gaten gehouden moet worden. Op basis daarvan kunnen er keuzes gemaakt worden om het hele bedrag voor de waardering uit te geven. Gemeentebelang blijft bij deze opinie en stelt voor het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering.

De heer BAAN zegt dat de vraag hoe scholen en verenigingen geïnformeerd worden, is beantwoord. Dat blijkt te gebeuren via foldermateriaal. De gemeente spreekt echter regelmatig met het verenigingsleven en met scholen. Die contacten kunnen verder uitgenut worden door hiernaar verder navraag te doen, nog voor de evaluatie plaatsvindt eind 2017.

Wethouder BEENS zegt dat hij begrijpt dat de heer Baan doelt op het inzetten van verenigingen voor een stuk mantelzorgondersteuning. In het actieplan staat dat er met diverse verenigingen, instellingen en scholen contact opgenomen wordt. Enerzijds gaat dat via folders. Anderzijds zal het in de gesprekken gaan over hoe dat verbeterd kan worden, hoe de communicatie opgepakt kan worden en hoe zij hierbij betrokken kunnen worden. Wat door de heer Baan gevraagd wordt, kan heel ver gaan en een grote uitdaging worden. Als het de bedoeling is dat er een vereniging voor mantelzorg opgezet moet worden bínnen een vereniging, dan is een jaar daarvoor erg kort.

Mevrouw RIEZEBOS zegt bij interruptie dat scholen en allerlei partners betrokken worden bij het beleid, maar dat zij ingezet worden om mantelzorgers in beeld te krijgen. Als er echter een school is, die bijvoorbeeld een soort pool opzet om mantelzorgers te helpen, dan gaat het over vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk doe je voor een bepaalde periode of voor een project. Het probleem van mantelzorgers is dat zij de stekker er niet uit kúnnen trekken. Die zaken moet zuiver gehouden worden. Spreekster wil graag dat de wethouder en de collega’s daarvoor oog blijven houden. 

Wethouder BEENS zegt dat het belangrijk is dat scholen en werkgevers aandacht hebben voor hun leerlingen en hun medewerkers die mantelzorger zijn en dat zij hen waar mogelijk ondersteunen.
De heer Muller sprak over de € 200 die de mantelzorger destijds ontving van het Rijk. Spreker wijst erop dat die koppeling destijds lag bij de AWBZ-zorg. Dat is losgelaten, omdat er veel meer mantelzorgers zijn dan alleen bij gecontracteerde zorgvragers. Daarom is de link met de € 200, of zelfs € 250 in het verleden, niet meer te maken. Het gaat om veel grotere aantallen mantelzorgers.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen actieplan Mantelzorg 2017-2018 als  bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 september 2016.

8. Actiepuntenlijst
De VOORZITTER zegt dat het onderwerp ‘actiepuntenlijst’ een keer in het presidium besproken dient te worden. Er staan veel actiepunten open, terwijl er wel allerlei voortgangsberichten zijn toegevoegd. Voorzover spreker weet kan geen van de actiepunten als afgerond worden beschouwd.

De heer TEN BERGE zegt dat zijn fractiegenoot Wessels meerdere malen aandacht heeft gevraagd voor het gezondheidsbeleid. Dit actiepunt is, om goede redenen, doorgeschoven naar het eind van het jaar. Het CDA verzoekt het college echter wel tempo te maken, omdat er steeds meer berichtgeving komt rond het programma “Twente Gezond”. Het zou jammer zijn dat Rijssen-Holten hierin de boot mist, omdat zij nog niet zover is met haar eigen gezondheidsbeleid.

Wethouder TIJHOF deelt naar aanleiding van het actiepunt over de Sisa-rekenfout mee, dat de behandeling bij de Raad van Staten geagendeerd wordt voor november. 

9. Rondvraag
De heer VAN DEN BERG vraagt naar aanleiding van informatief stuk b over de zwakke school in Dijkerhoek, naar de stand van zaken en in welk tijdsbestek het college een rapport aan de raad kan sturen over hoe de school er überhaupt voor staat.
Wethouder TIJHOF zegt dat het college diezelfde vraag heeft gesteld aan de directie van Stichting Roos, waarbij is verzocht binnen een half jaar met de gemeente te evalueren over wat de vervolgstappen zijn. Vlak voor de zomervakantie kreeg de gemeente bericht van Stichting Roos dat alle stappen die nodig zijn, inmiddels zijn gezet en dat het de goede kant op gaat. De toekomst van de school in Dijkerhoek is wat dat betreft niet in gevaar. Het college houdt de raad op de hoogte van de ontwikkelingen. 

De heer VAN DEN BERG zegt dat volgens de rapporten de onderwijskwaliteit verbeterd moet zijn in januari 2017. Hij vraagt of dat bericht correct is.
Wethouder TIJHOF zegt dat dat bericht klopt. Vanaf het moment dat geconstateerd werd dat de school niet voldeed aan alle regels, zijn alle acties ingezet om die verbeteringen in gang te zetten. Die verbeteringen moeten nu al zichtbaar zijn.

De heer MEIJERINK vraagt aanvullend wat hierin de rol van de gemeente is en wat de gemeente kan betekenen.
Wethouder TIJHOF zegt dat de gemeente op redelijk grote afstand toezicht houdt. Als de gemeente het verzoek krijgt tot ondersteuning, dan laat zij dat niet na. Het oppakken van alle acties ligt bij de school en bij de inspectie die de school beoordeelt.

Mevrouw KUIPER zegt dat Gemeentebelang heeft vernomen, dat er naar aanleiding van de informatiebijeenkomst over de Haarschool in Holten, georganiseerd door de Stichting Roos, nogal wat onrust is ontstaan. Zij vraagt of de wethouder hiermee bekend is. Gemeentebelang vraagt hieraan aandacht te geven. Het gaat bijvoorbeeld om parkeren in combinatie met veiligheid en de plek van de afvalcontainers.
Wethouder TIJHOF zegt dat ook het college die berichten heeft gehoord en deze al heeft gedeeld met de directie van Stichting Roos. Deze zaken zijn in bespreking.

De heer POLMAN verzoekt informatief stuk stuk a, Drugspreventieplan, te agenderen voor de volgende vergadering.
De VOORZITTER zegt dat de agendering in principe in zowel de commissie ABZM als MDV mogelijk zou zijn. De focus in dit stuk ligt aan de welzijnskant, zodat het voor de hand ligt het stuk te agenderen voor de commissie MDV. Hij verzoekt D66 een motivatie aan te leveren voor deze agendering.

De heer KLEIN VELDERMAN refereert aan een persbericht, waarin de resultaten van een onderzoek zijn gepresenteerd op het gebied van jeugd en Wmo. Spreker vraagt hoe de gemeente cliënten informeert die om hulp vragen of die een andere vraag hebben. In het geval van de Wmo wist een op zeven personen dat er gebruik gemaakt kan worden van een onafhankelijke cliëntondersteuning. Bij jeugd is dat een op vijf personen. In het persbericht staat dat de wethouders Tijhof en Beens hierover zeggen: “Op dit moment gaat het te ver de uitslag van het onderzoek concreet te vertalen naar actiepunten. Hiervoor willen wij eerst het advies afwachten van de Adviesraad Sociaal Domein”. Wat betreft het informeren van cliënten die zich aanmelden, vraagt spreker of het college genoemde situatie wil laten bestaan of dat zij dit actiepunt alvast oppakken.
Wethouder BEENS zegt dat hij de bezorgdheid van de heer Klein Velderman deelt. Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt momenteel ingericht, maar het blijkt moeilijk te zijn de betrokken organisaties, die nu al onafhankelijke cliëntondersteuning verlenen, in een keer onder te brengen bij ViaVie. Het college wil op dit moment nog niet concreet met actiepunten komen. Zij wil dit eerst voorleggen aan de Adviesraad, zodat zij kunnen komen met reacties, en vervolgens aan de commissie MDV. Het onderwerp heeft volop de aandacht van het college.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat informatief stuk a op verzoek van D66 wordt geagendeerd. Zij stelt alvast de volgende vragen aan de wethouder. In de rapportage wordt het beleid van 2015 verantwoord. Voorgesteld wordt dat beleid voor 2016 te consolideren. Dat is wat de ChristenUnie betreft rijkelijk laat. In het  collegevoorstel staat hierover dat er een tijdige discussie moet zijn voor het plan van 2017. Zij vraagt wat de wethouder hieraan gaat doen, zodat een dergelijk late verantwoording en vaststelling van beleid, in dit geval het consolideren, niet meer voorkomt en wat de wethouder eraan gaat doen de bevindingen uit de evaluatie zo snel mogelijk te implementeren in het beleid voor de komende periode.

De VOORZITTER zegt dat de wethouder zich kan voorbereiden op de antwoorden op deze vragen.

De heer TEN BERGE zegt naar aanleiding van informatief stuk b, de melding van de zeer zwakke school, dat er toezicht gehouden wordt op afstand. Dat is voor het CDA niet genoeg. Zij verzoekt het college bovenop deze zaak te zitten in het belang van de kinderen in de gemeente. Spreker vindt dat informatieverstrekking hierover aan de raad vaker moet plaatsvinden dan een keer per halfjaar.
Wethouder TIJHOF zegt dat de melding voor de vakantieperiode is binnengekomen. Op dat moment en ook na de vakantie is er contact geweest. De overheid staat op afstand bij openbaar onderwijs. Er zijn aanwijsbare redenen waarom deze situatie is ontstaan in Dijkerhoek. Op dit moment is de toestand echter heel stabiel, het gaat de goede kant op en er wordt hard aan gewerkt. Het is goed de vinger aan de pols te houden. Elk half jaar een reactie hierover aan de raad is wat het college betreft voldoende.

10. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie MDV van Rijssen-Holten op 10 oktober 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous