Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 6 mei 2014 (19.00 uur)

Datum: 06-05-2014Tijd: 19:00 - 20:00Zaal: raadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: dr. E.G. BosmaNotulist: E.J.H. Linssen-Nijland AanwezigNaamSGPEwart Bosma, Jan Baan, Jan Noeverman,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 6 mei 2014 (19.00 uur)

Datum: 06-05-2014
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
AanwezigNaam
SGPEwart Bosma, Jan Baan, Jan Noeverman, Wim Reterink en Andre Scheppink
CDADieger ten Berge, Gerrit Smelt en Erik Wessels
ChristenUnieJoost van Veldhuizen en Willemien Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangAnnie Kuiper-Ruitenberg, Jan Beunk en Wim Muller
PvdASabahittin Kök en Rob Meijerink
VVDFrans Noordam en Elsbeth Deijk
Lokaal LiberaalRob de Koe en Dini Heuver-Harbers
D66Herman Klein Velderman en Casper Polman
Het collegemr. B. Wolterink
OndersteunersJ Baan
Publiek8


1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Mevrouw H. van der Wal-Schoenmaker is in deze vergadering de griffier.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag vergadering 8 april 2014
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5. Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over
     strategische projecten
Er zijn geen mededelingen.

6 Raadsvoorstel invoering legesheffing kinderopvang
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 zich afvraagt waarom er een verschil gemaakt wordt tussen gastouders en reguliere kinderopvang. Ze gaan mee met de gemeente dat er kostendekkend gewerkt moet worden maar zien het nut en de noodzaak van subsidie voor gastouders niet in.
Spreker vraagt om een toelichting van de portefeuillehouder.

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat de vraag van de ChristenUnie inmiddels schriftelijk is beantwoord en dat ze met deze beantwoording kunnen leven, evenals met het tarief van € 125.
Hij vraagt wat shoppen inhoudt en vraagt de raad te betrekken bij de aangekondigde evaluatie over een jaar.

Mevrouw HEUVER refereert aan het achterliggende stuk met betrekking tot het kostenverhogend werken en het shopgedrag en vraagt hierop een toelichting omdat niet alle gemeenten op dezelfde wijze als Rijssen-Holten werken.  

De heer WESSELS  vraagt waarom er van de kostendekkendheid voor gastouders wordt afgeweken.

De heer MULLER zegt dat hij een aantal vragen gesteld en beantwoord heeft gekregen. Het lijkt hem goed dat alle raads- en commissieleden op de hoogte worden gesteld van gestelde vragen en gekregen antwoorden en bespreekt dit in het presidium.  

De heer NOORDAM sluit zich aan bij de woorden van de heer Wessels. Hij vraagt naar de opbouw van de € 600 en refereert daarbij aan de kamervragen die in 2012 zijn gesteld over de kosten die de GGD maakt voor inspecties. Het antwoord daarop was dat dit ca. € 250 zou bedragen.
Hij vraagt naar het mogelijk effect van shopgedrag, vraagt naar de uniformiteit van omliggende gemeenten en refereert aan het feit dat gesteld wordt dat de hoogte van de leges wordt bepaald aan de hand van het ontstane tekort. Hij vraagt wat dit voor 2015-2016 betekent en of het de bedoeling is dat het plan jaarlijks wordt herzien.

Wethouder WOLTERINK zegt dat het college van mening is dat er voor gastouders een niet te hoge drempel moet worden opgeworpen omdat ze economische participatie wil bevorderen i.p.v. ontmoedigen. Wel is het zo dat de gemeente kostendekkend moet werken en de begroting is op dit moment sluitend, gebaseerd op 40 nieuwe aanvragen. De leges kunnen ook alleen voor nieuwe aanvragen worden geheven.
De bedoeling was wel dat de Twentse gemeenten op een lijn kwamen, maar dit is niet gelukt. Rijssen-Holten en Hellendoorn liggen het dichts bij elkaar.
Hij zal de raad betrekken bij de jaarlijkse evaluatie.

De heer MULLER zegt dat de gemeente Twenterand voor de gastouders € 230 en Hellendoorn € 222 aan leges heft. Wierden heeft wel een notitie gemaakt maar deze is nog niet behandeld.
Hij refereert aan de website kinderopvangtotaal.nl. Daar staan alle tarieven die de Nederlandse gemeenten die meedoen, zo’n 160, hanteren voor gastouders en kinderopvang. Wat opvalt is dat in bijna alle gemeenten de gastouders veel minder betalen dan de professionele organisaties. Daarvoor variëren de prijzen tussen de € 200 en € 2295 en in de gastouderopvang tussen de € 15 en € 600.

Wethouder WOLTERINK refereert aan de opbouw van de leges. De gemeente brengt 1 uur in rekening voor de behandeling op het gemeentehuis. Dit is € 86. De overige kosten zijn de kosten van de GGD, waar de gemeente een overeenkomst mee heeft.
Voor de professionele opvang wordt € 655 gerekend en € 86 = € 741.
Mw. BAAN gaat in op het shopgedrag en zegt dat je kinderopvang alleen kunt aanvragen in de gemeente waar je woont. Daar worden dus ook de kosten gemaakt. Shopgedrag is niet mogelijk. De bedoeling was dat er in Twente eenduidig beleid zou worden afgesproken, maar dit is niet gelukt.

Tweede termijn

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 het belangrijk vindt dat er sprake is van een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Daarbij heeft de gemeente zich niet te bemoeien met de commerciële markt en D66 vindt dat de tarieven daarom gelijkgetrokken moeten worden. De hoogte van de tarieven kan daarbij nog worden bezien. D66 stemt daarom niet in met voorliggend voorstel.

Mevrouw HEUVER zegt dat Lokaal Liberaal zich kan vinden in voorliggend voorstel. Ze is wel benieuwd naar de evaluatie en hoopt dat dit geen ernstige gevolgen voor de gastouders heeft.

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat de ChristenUnie zich kan vinden in het raadsvoorstel, met de toezegging van de portefeuillehouder dat de raad betrokken wordt bij de evaluatie

De heer WESSELS refereert aan de woorden van de heer Noordam en verbaast zich over het verhaal over de kostendekkendheid. Het CDA vindt het belangrijk dat de kinderopvang laagdrempelig is en stemt in met een legesbedrag van € 125 voor gastouders.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang begrijpt dat er een verschil gemaakt wordt tussen kleine kinderdagverblijven en gastouders. Desondanks is het wel zo dat gastouders ook commercieel bezig zijn. Ze zijn echter wel functioneel en gewenst.
Hij wijst op de opa en oma constructie, waarbij om financiële redenen gekozen wordt voor het gastoudertraject en waarbij er dus sprake is van een bijverdienste. Gemeentebelang ziet de € 125 als een drempel, omdat de gastouderbureaus ook wervend optreden. Ze steunen het voorstel.

De heer MEIJERINK laat weten dat de PvdA instemt met het voorstel en blij is met de differentiatie van de tarieven voor kleine en grote kinderopvanginstanties. Ze vindt het ook belangrijk dat de kinderopvang goed toegankelijk blijft. Hij vraagt zich af of hij het goed begrepen heeft dat de tarieven jaarlijks worden herzien.

De heer NOORDAM gaat in op de antwoord van de portefeuillehouder over de kosten van de GGD, waarbij gezegd is dat het gaat om een bedrag van € 600 – € 87 is € 513. Dit bedrag zou de GGD rekenen voor inspectie, terwijl het gemiddeld € 250 zou mogen zijn.  Dit lijkt hem niet correct.

Hij vraagt of het tekort in de komende jaren de leidraad voor de hoogte van de leges is.

De heer RETERINK zegt dat de SGP zich aansluit bij het merendeel van de sprekers en instemt met het voorliggende voorstel.

Wethouder WOLTERINK bevestigt dat het de bedoeling is dat de hoogte van de leges jaarlijks wordt bezien voor gastouders. Het ligt daarbij niet voor de hand dat de kosten stijgen, gelet op de trend die erin zit, dus veel fluctuaties worden niet verwacht. Er is gerekend met 40 aanvragen.
Er is met de GGD een overeenkomst gesloten waarbij voor gastouders € 514 wordt betaald.

De heer NOORDAM zegt dat de VVD instemt met het voorstel maar vindt dat er een groot verschil zit tussen de € 250 en € 514 euro inspectiekosten van de GGD.  

De heer MULLER refereert aan de beantwoording van actiepunt 2 van de commissie MDV van
9 september 2013 waarin gevraagd wordt waarom in de legesverordening de kinderopvang niet aan de orde kwam, maar wel als hoofdstuk was opgevoerd. Daarin staat een lijst van producten Wet kinderopvang met een bijlage en alle tarieven.

De VOORZITTER concludeert dat D66 tegen het voorstel is.

De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel invoering legesheffing kinderopvang als hamerstuk te behandelen in de raad.

7 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER concludeert dat actiepunt 1 op de actiepuntenlijst blijft staan en dat actiepunt 2 is afgehandeld.
De heer TEN BERGE laat weten dat voor wat betreft actiepunt 3 inmiddels een motivatie is aangeleverd.

8 Rondvraag

De heer NOORDAM zegt dat de VVD negatieve berichten heeft gehoord over de afdeling Werk en Bijstand ten aanzien van de uitvoeringsmaatregelen, waarbij er te veel in een hokjescultuur wordt gewerkt en gedacht. Hij vraagt de wethouder te kijken waar de knelpunten liggen. 
Wethouder WOLTERINK om een duidelijker vraagstelling via e-mail.

Mevrouw HEUVER is blij met het nieuwe Volkspark, inclusief speeltuin.

De heer TEN BERGE gaat in op informatief stuk c: strategisch inkoop document ‘Samen 14’ transitie Wmo/AWBZ en Jeugdzorg. In de raadsvergadering van 24 april jl. is gesproken over de gouvernance rondom de jeugdzorg. Hij heeft begrepen dat de organisatie OZJT zich ook bezig gaat houden met de Wmo en de AWBZ en vraagt zich af wat de rol is van deze organisatie en of er op een later moment nog op teruggekomen wordt, dan wel dat er een toelichting komt voor de commissie, omdat hij het vreemd vindt dat de commissie er nu over geïnformeerd wordt zonder dat dit in de raadsvergadering van 24 april jl. aan de orde is geweest.
Wethouder WOLTERINK zal deze vragen, in overleg met wethouder Beens, via een NB beantwoorden.

9 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.30 uur.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie MDV van Rijssen-Holten op 16 juni 2014

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous