Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 7 december 2015 (20.00 uur)

Datum: 07-12-2015Tijd: 20:00 - 21:40Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: dr. E.G. BosmaGriffier: H. LeijendekkerNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 7 december 2015 (20.00 uur)

Datum: 07-12-2015
Tijd: 20:00 - 21:40
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H. Leijendekker
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, J.W. Reterink en J.A. Baan
CDAG.D. ten Berge en F.J. Wessels
ChristenUnieJ. van Veldhuizen, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en G. Pas
GemeentebelangW.J.M. Muller en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink, S. Kök en G. Pluimers-Kremer
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en H.A.M. Stegehuis
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en E. Heuver-Harbers
D66ir. H. Klein Velderman en C. Polman
Het collegeB. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek12

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat dit de laatste commissievergadering voor mevrouw Pluimers is. Zij stopt per 1 januari 2016 met het commissielidmaatschap van de PvdA. Mevrouw Pluimers was commissielid vanaf maart 2014.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De heer MULLER vraagt naar de status van het voorstel over het akoestisch systeem.
De VOORZITTER zegt dat het een advies aan de raad is en dat er in de raadsvergadering van
17 december a.s. een besluit moet worden genomen.

De agenda wordt hierna ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de commissie MDV van 27 oktober 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen.

6 Raadsvoorstel Adviesraad Sociaal Domein (Tijhof / Beens)

Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN is blij met het voorstel. Hij merkt op dat de Adviesraad Sociaal Domein uit 12 leden gaat bestaan, terwijl er nu 25 leden zitting hebben in de diverse commissies. Spreker vraagt hoe de gemeente de kennis borgt en wie de afvaardiging van de adviesraad aanstelt die in de sollicitatiecommissie plaatsneemt.

De heer BAAN zegt dat de SGP de visie deelt om de integrale aanpak op het sociale domein te koppelen aan integrale advisering. Het vormen van 1 adviesraad is daarvan een logische vervolgstap volgens spreker. In de vorige verordening stond specifiekere informatie over de samenstelling van de raad (afgevaardigden namens een bepaalde groep), waardoor een bepaalde balans in de raad werd afgedwongen. Hij vraagt hoe de samenstelling nu wordt geborgd.

De heer STEGEHUIS laat weten dat de VVD zich in grote lijnen kan vinden in het voorliggende voorstel.  Hij refereert aan de genoemde profielen en zegt ze te algemeen te vinden, gelet op de 3 verschillende groeperingen.

De heer MULLER vraagt of de huidige raden worden opgeheven met het intrekken van de verordening en of nieuwe cliëntengroepen nog wel overleg kunnen voeren met het college of een ambtenaar. Bij wie kan een inwoner met een klacht of probleem terecht?

De heer PAS geeft aan dat de ChristenUnie achter het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein staat.

De heer WESSELS zegt dat het CDA zich in grote lijnen in de visie kan vinden. De werkwijze om te komen tot een Adviesraad Sociaal Domein past ook bij de integrale benadering, waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd en een open sollicitatieprocedure wordt gehanteerd.

De heer MEIJERINK geeft aan dat de PvdA kan instemmen met het voorstel, maar spreekt wel de wens uit dat ervoor wordt gewaakt dat de kennis over de verschillende doelgroepen wordt geborgd in deze adviesraad.

Wethouder TIJHOF zegt blij te zijn met de positieve reacties. Ook is het college blij met de positieve houding van de Wmo-adviesraad, de Adviesraad leerlingenvervoer en de Cliëntenraad Wwb/Wsw.
De bedoeling is dat onder de kleinere Adviesraad Sociaal Domein platforms worden georganiseerd. De kennis en ervaring moeten de leden van de adviesraad daar vandaan halen.
Wat de sollicitatiecommissie betreft bepalen de huidige raden zelf wie er worden afgevaardigd. Er wordt geprobeerd mensen uit de huidige raden door te laten stromen naar de Adviesraad Sociaal Domein. Zij onderhouden dan de contacten met de platforms.
Het is ook mogelijk dat er nieuwe platforms ontstaan, bijv. op het gebied van vluchtelingen, die eventueel een tijdelijk karakter hebben.

De heer KLEIN VELDERMAN interrumpeert en vraagt of het de bedoeling is dat de bestaande adviesraden omgevormd worden tot platforms, zodat de kennis wordt gewaarborgd en gecontinueerd. Wethouder TIJHOF denkt ook dat dat een manier is om de kennis te bewaren, maar het is ook zaak dat nieuwe mensen instromen. Cliënten kunnen volgens spreker hun ‘oude’ netwerk blijven gebruiken of hun vragen rechtstreeks stellen aan de Adviesraad Sociaal Domein of aan de gemeente.

Tweede termijn
De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang het voorstel steunt en vraagt of het mogelijk is aan de selectiecommissie m.b.t. de jeugdzorg mee te geven dat het ook zaak is dat er sprake is van enig jeugdig elan in de Adviesraad Sociaal Domein.

De heer STEGEHUIS vraagt hoe voorkomen wordt dat er mensen in de Adviesraad Sociaal Domein zitting krijgen die niet uit de platforms komen.

Mevrouw HEUVER deelt mee dat Lokaal Liberaal instemt met het voorstel en vindt het fijn dat de 3 raden tot een integrale samenwerking hebben kunnen komen.

De heer POLMAN vraagt of de platforms vanuit de Adviesraad Sociaal Domein tot stand komen.

De heer MEIJERINK vraagt wanneer er een evaluatie plaatsvindt.

Wethouder TIJHOF zegt dat de vraag van Gemeentebelang hem aanspreekt, hoewel het meer gaat om de kwaliteit dan de leeftijd van de leden. Het expliciet vastleggen van dit criterium lijkt hem daarom niet gewenst, maar wie weet neemt de selectiecommissie dit punt mee.
Op de vraag hoe voorkomen wordt dat mensen die geen binding hebben met een platform toch in de Adviesraad Sociaal Domein zitting krijgen antwoordt spreker dat het mogelijk is dat iemand met een brede kennis toch een toegevoegde waarde heeft voor de adviesraad. Hij kan dus niet uitsluiten dat dit gebeurt.
De Adviesraad Sociaal Domein verzorgt de organisatie rondom de platforms, zoals een wisselende samenstelling e.d.

De heer STEGEHUIS interrumpeert, zegt dat er nu 3 platforms en straks misschien 4 of 5 platforms zijn met 9 leden en vraagt naar de binding.
Wethouder TIJHOF bevestigt dat er sprake is van een binding met de huidige raden maar weet niet hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt.  

De heer BAAN zegt dat de SGP instemt met het voorstel, maar zich zorgen maakt over de afspiegeling. De fractie vindt dat ervoor gezorgd moet worden dat de achterban van de gemeente zo goed en breed mogelijk vertegenwoordigd is.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Adviesraad Sociaal Domein als hamerstuk te behandelen in de raad.

7 Raadsvoorstel herziening gemeenschappelijke regeling SOWECO (Tijhof)

Eerste termijn
Mevrouw HEUVER refereert aan besluitpunt 2, waarvoor de inbreng van de heer De Koe gewenst is en zegt dat het besluit van Lokaal Liberaal daarom tijdens de raadsvergadering bekend wordt gemaakt.

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat het gaat om een bestaande maatschappelijke regeling, waarover de ChristenUnie geen vragen heeft. De factie stemt in met het voorstel.

De heer BAAN concludeert dat de de taak van GR SOWECO daarmee beperkt blijft tot uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende nadere regelingen. De overgedragen bevoegdheden hebben uitsluitend betrekking op de Wsw. Vervolgens staat in het raadsvoorstel onder ‘kanttekeningen’ en spreker citeert: “Op afzonderlijk verzoek en in opdracht van een of meerdere deelnemende gemeenten fungeert als mensontwikkelbedrijf in het kader van de activering van personen”. Er staat verder: “Een grote afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt”. De vraag is of dit binnen of buiten de Gemeenschappelijke Regeling valt. In de nieuwe wettekst van de gemeenschappelijke regeling staat in artikel 5 dat de deelnemers in de GR SOWECO verantwoordelijk zijn voor de ter hare uitvoering genomen besluiten. Hij vraagt hier een toelichting op en vraagt of de nieuwe taken van de GR SOWECO vervuiling van de GR betekent. De SGP denkt dat er sprake zal zijn van vermenging.

De heer WESSELS is het eens met de woorden van de ChristenUnie. Het is een wijziging die formeel moet. Hij vraagt zich af of het wel alleen om een technische wijziging gaat of dat, als er in het kader van mensontwikkelbedrijf activiteiten worden opgegeven door gemeenten, de GR alsnog verant-woordelijk is.

De heer STEGEHUIS sluit zich aan bij woorden van de heer Wessels. Juridisch gezien ziet de VVD geen beperkingen.

Wethouder TIJHOF gaat in op de vraag over het artikel dat ook andere taken naast de SW taken uitgevoerd kunnen worden binnen de huidige GR SOWECO. Hij merkt op dat deze passage, ongewijzigd, ook in de oude GR stond. Daarom heeft spreker de onlangs ontvangen raadsbrief gestuurd, waarin staat dat SOWECO er alleen is voor de uitvoering van de SW en dat andere taken niet meer binnen de GR mogen en kunnen worden uitgevoerd.
Hij denkt dat nieuwe taken geen vervuiling veroorzaken van de huidige GR.

De heer WESSELS interrumpeert en zegt dat de gemeenschappelijke regeling voorligt, waarin per artikel wordt aangegeven wat met elkaar wordt afgesproken. Op het moment dat er gemeenten zijn die vinden dat SOWECO bepaalde andere taken mag uitvoeren en daarbij functioneert als mensontwikkelbedrijf, blijft de GR hier dan voor verantwoordelijk? Zijn andere gemeenten aansprakelijk voor eventuele tekorten en risico’s en zo niet, kunnen de artikelen dan hierop worden aangepast?

De heer RETERINK sluit zich aan bij de woorden van de heer Wessels. De SGP zou het liefst zien dat dit artikel wordt verwijderd op het moment dat de zaken juridisch  goed helder en afgedekt zijn.  Hij kan zich echter voorstellen dat dit op enig moment wel weer ter sprake komt.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat onder punt 4 van het raadsvoorstel staat dat het geen onderdeel uitmaakt van de GR SOWECO. Ze vraagt zich daarom af in hoeverre het raadsvoorstel en de artikelen met elkaar in overeenstemming zijn.  

Wethouder TIJHOF laat weten dat geprobeerd is twee zaken uit elkaar te halen. Als gemeente en ook de GR moet je je aan de wet houden. De huidige regeling moet dus voldoen aan de wet. Voor het einde van dit jaar moet er een besluit genomen worden om te voldoen aan de wetgeving. Het DB heeft er daarbij voor gekozen de discussie over hoe we in de toekomst met elkaar willen omgaan los te zien van het feit dat de GR aan de wet moet voldoen. Daar heeft het college ook mee ingestemd.
De raadsbrief die is gestuurd wil spreker in de volgende commissievergadering inhoudelijk bespreken.

De heer RETERINK interrumpeert en vraagt of de risico’s met de raadsbrief voorlopig zijn afgedekt.
Wethouder TIJHOF zegt dat het risico dat de raad nu loopt niet groter is dan eerder.

Mevrouw RIEZEBOS interrumpeert en vraagt of dit klopt, en zij citeert: “Dergelijke aanvullende taken worden uitsluitend op verzoek en in opdracht van de betreffende gemeente opgepakt en maken geen onderdeel uit van het basistakenpakket van de GR SOWECO”. Deze tekst staat onder punt 4 kanttekeningen in het raadsvoorstel.
Wethouder TIJHOF zegt dat in de huidige GR gemeenten afzonderlijke opdrachten konden inbrengen. In de nieuwe vormgeving, zoals verwoord in de raadsbrief, is de GR SOWECO er alleen voor de uitvoering van de SW en alle andere taken vallen buiten de GR.

De heer WESSELS interrumpeert en zegt het voorstel te willen behandelen als bespreekstuk in de raad van 17 december. Hij heeft het gevoel dat er sprake is van ruis omdat de artikelen in de GR de basis vormen voor de manier waarop gemeenten binnen SOWECO met elkaar verder gaan.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel herziening gemeenschappelijke regeling SOWECO als bespreekstuk te behandelen in de raad.

8 Raadsvoorstel aanpassen Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland (Beens)
De SGP, De ChristenUnie, Gemeentebelang, de VVD, D66, Lokaal Liberaal en de PvdA stemmen in met het voorstel.

De heer TEN BERGE deelt mee dat het CDA achter het voorstel staat dat voorligt en geeft een compliment aan de ambtenaren die de technische vragen hebben beantwoord.

De heer STEGEHUIS zegt dat de VVD ook met het voorstel instemt en vraagt hoe de terugkoppeling naar de raad plaatsvindt nu er sprake is van een collegeregeling.
Wethouder BEENS zegt dat hij als afgevaardigde namens de gemeente deelneemt. De belangrijke stukken komen altijd op de agenda van deze commissie te staan.

Tweede termijn
Mevrouw RIEZEBOS gaat in op de wijzigingen bij de Stadsbank en het feit dat de heer de Koe en zij hierover een raadsbijeenkomst hebben bijgewoond. Er is dus vooroverleg gevoerd in de aanloop hier naartoe.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel aanpassen gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland als hamerstuk te behandelen in de raad.

9 Raadsvoorstel vaststellen visiedocument "Cliëntondersteuning in Rijssen-Holten" (Beens)

Mevrouw HEUVER zegt dat Lokaal Liberaal het visiedocument ondersteunt en dat het prettig is dat de maatschappelijke partijen gezamenlijk de cliëntondersteuning ondergebracht hebben bij ViaVie Welzijn. Lokaal Liberaal hecht daarnaast veel waarde aan de lokale inbedding, die in het stuk genoemd wordt.
Eén zin in het stuk vindt spreekster verontrustend, namelijk “..dat om meer bekendheid bij onze inwoners te vinden  “. Zij vraagt waarom mensen dit nu blijkbaar niet kunnen vinden.

De heer POLMAN zegt dat D66 zich kan vinden in het voornemen van het college om de visie aan te passen, zodat de ondersteuning integraler en dichterbij de inwoners georganiseerd wordt. D66 heeft de volgende vragen aan het college:

  • In het voorstel staat dat teruggegaan wordt van drie naar één loket. Dat klinkt vreemd als gezegd wordt dat de ondersteuning dichterbij de inwoners georganiseerd wordt. Hoe zal zich dat in de praktijk uitwerken?
  • In het raadsvoorstel onder “communicatie” staat niets over de manier waarop met de cliënten gecommuniceerd wordt. Spreker refereert aan het rapport van de Rekenkamer West Twente, waarin geadviseerd wordt dat de raad en het college op een andere manier moeten kijken naar de communicatie en dat hiervoor ook in de raadsvoorstellen meer aandacht moet komen. Wat in het voorliggende voorstel staat vindt D66 dan ook erg mager.

(De heer DE KOE komt ter vergadering om 20.45 uur.)

De heer MULLER zegt dat onder Kanttekeningen staat: “Eventuele frictiekosten bij het Maatschappe-lijk Werk Noord West Twente (MWNWT), als gevolg van de lokale inbedding van cliëntondersteuning, zijn voor rekening van onze gemeente”. Spreker vraagt hoe groot dat risico is en of de eventuele kosten ten lasten komen van het budget ondersteuning.
ViaVie Welzijn gaat de coördinatie van de ondersteuning verzorgen. Spreker vraagt hoe men bepaalt of de uitvoering daarna wordt gedaan door MEE of door MWNWT. Beide organisaties zijn namelijk uitvoerders.
Spreker vraagt of er andere mogelijkheden zijn om cliëntondersteuning te verlenen als een cliënt een probleem heeft met ViaVie Welzijn: is er een klachtenprocedure of is er sprake van een ombuds-functionaris?

De heer WESSELS zegt dat lokale ondersteuning klinkt alsof dit dichterbij de burger wordt georganiseerd. Het doel van het stuk is: “Hopen dat preventief werken een toevlucht neemt en dat er minder maatwerkvoorzieningen worden gebruikt”. Dat lijkt op een bezuinigingsslag en een manier om hiervoor minder geld uit te geven. Voor het CDA staat het belang van de cliënt voorop en het bieden van goede ondersteuning. De vraag is of dat lukt met voorliggend voorstel.
In het visiedocument wordt omschreven dat er een extra laag, ViaVie Welzijn, wordt ingebracht om te kijken of er een betere match gemaakt kan worden tussen cliënt en ondersteuning. De vraag is of zo’n extra laag wenselijk is en of dat gedaan moet worden in een organisatievorm door middel van ViaVie Welzijn.
Het CDA mist de rol van een aantal partners in het stuk:

  • De regisseurs. Hoe verhouden zij zich tot dit visiedocument?
  • Wijkverpleging. Zorgaccent bijvoorbeeld heeft laten weten daar graag in mee te denken. Daarover staat niets in het stuk.
  • De politie: zij heeft laten weten verbonden te willen zijn, omdat zij zicht heeft op cliënten.
  • Onderwijs.
  • Consultatiebureaus.

De meest prangende vraag voor het CDA is waarom het stuk op dit moment komt. Binnenkort spreekt de raad over een visie op de transformatie, terwijl nu van tevoren al een visie over cliëntondersteuning wordt vastgelegd. Spreker vraagt of het niet gemakkelijker is alles straks in een keer te bespreken. De raad kan op dat moment een integrale afweging maken.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie kennis genomen heeft van het stuk en met name van het advies van de Wmo-adviesraad, waarin aangegeven wordt dat het jammer is dat er alleen maar betaalde professionele ondersteuning mogelijk is via ViaVie Welzijn. Het college heeft goed weerlegd waarom ondersteuning via andere organisaties niet wordt vergoed. De ChristenUnie ziet echter graag dat er enige ruimte blijft en dat niet alles dichtgetimmerd wordt, zodat ook ander organisaties dan MEE en MWNWT betrokken kunnen worden. 

De heer STEGEHUIS sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Riezebos.

Wethouder BEENS zegt in antwoord op de vraag van mevrouw Heuver over bekendheid van ViaVie Welzijn, dat tijdens de keukentafelgesprekken bleek dat bij veel mensen niet bekend is dat zij ondersteuning kunnen krijgen. Door de onbekendheid hiermee weg te nemen, denkt het college dat het goed zou zijn dat een bekend platform, ViaVie Welzijn, hier niet tussen gaat zitten maar juist erboven gaat hangen, als een soort paraplu. ViaVie Welzijn gaat kijken om welk soort vraag het gaat. Als het gaat om een vraag die professioneel aangepakt moet worden, dan kunnen organisaties zoals MEE IJsseloevers of het MWNWT ingeschakeld worden. Volgens spreker kunnen er wel vrijwilligers betrokken worden als het gaat om kleinere vraagstukken. ViaVie Welzijn kan in zo’n situatie wijzen op het inschakelen van bijvoorbeeld een kerkelijke gemeente. ViaVie Welzijn wil de mensen ook leren anders te denken en te geloven in hun eigen kracht. Dat is voor de gemeente inderdaad een bezuinigingsslag. Anderzijds hoopt spreker dat de kwaliteit hierdoor niet minder wordt.
Deze werkwijze heeft meerdere functies in zich en is voor het college de aanleiding dit zo snel mogelijk in te voeren. Het heeft namelijk meer te maken met de transitie dan met de transformatie. De gemeente heeft hierin een wettelijke taak te vervullen. Een ander punt dat voor het college meespeelt om deze werkwijze op dit moment in te voeren, heeft te maken met veranderingen bij MWNWT. De voornaamste reden van het invoeren van de nieuwe werkwijze is het wegnemen van de onbekend-heid. Door alles via één loket te laten verlopen, ViaVie Welzijn, wordt bepaald of hulp geboden kan worden door een vrijwilliger of dat er professionele, betaalde, hulp nodig is.
De heer STEGEHUIS vraagt bij interruptie hoe het zit met de regisseursrol.
Wethouder BEENS zegt dat tijdens de keukentafelgesprekken de regisseur en de burger aan tafel zitten. Dat zijn twee verschillende partijen. Juist de burger moet ondersteund worden in het gesprek met de regisseur. De gemeente heeft als wettelijke taak een onafhankelijke instelling in te schakelen als tegenwicht.
Zorgaccent werd genoemd, die ook deze ondersteuning wil bieden. Spreker zegt dat echter geen enkele zorginstelling onafhankelijk is. Dit werk moet gedaan worden door ViaVie Welzijn, MEE IJsseloevers of het MWNWT.
Communicatie is een heel belangrijk punt. Spreker hoopt dat er steeds meer bekendheid komt over deze mogelijkheid van ondersteuning. Tijdens de gesprekken zullen regisseurs en consulenten ook hierop wijzen. Zodra de raad akkoord is gegaan met dit voorstel, wordt hierover breed gecommuni-ceerd en verschijnen er publicaties in het Rijssens Nieuwsblad en op de gemeentelijke website. ViaVie Welzijn zal dit ook zelf gaan promoten als hét loket waar de vragen binnen kunnen komen.

De heer Muller stelde een vraag over de frictiekosten en de mogelijke veranderingen bij MWNWT. Daarover worden nog gesprekken gevoerd. Spreker gaat ervan uit dat als hieruit frictiekosten ontstaan, deze niet uit dit budget betaald worden. Dat zal op een andere manier naar de raad komen.
De gemeente is wettelijk verplicht om een loket in het leven te roepen voor het organiseren van deze vorm van ondersteuning. De burger kan zelf beslissen of hij een andere vorm van ondersteuning wil hebben. De voorliggende vorm van ondersteuning wordt echter door de gemeente gesubsidieerd.
Als er klachten zijn, dan kunnen deze worden doorgegeven via de klachtenlijn. Spreker hoopt dat die klachten ook bij de gemeente terechtkomen, zodat hierover met ViaVie Welzijn gesproken kan worden.
Enerzijds is deze nieuwe werkwijze een bezuinigingsslag. Anderzijds moet de kwaliteit niet minder worden. Als in de gemeente bijvoorbeeld een gepensioneerde huisarts als vrijwilliger wil optreden in dit soort werk, dan is dat een perfecte combinatie en gaat de kwaliteit van de adviezen niet naar beneden en hoeft de gemeente daarvoor niets te betalen. In specifieke situaties moet ViaVie Welzijn verwijzen naar deskundige hulp via MEE IJsseloevers en het MWNWT.

Op de vraag van mevrouw Riezebos verduidelijkt wethouder BEENS dat ViaVie Welzijn de match kan maken tussen cliënt en ondersteuning. De ondersteuning kan in het ene geval gedaan worden door een vrijwilliger en in het andere geval door professionele krachten.
Mevrouw RIEZEBOS zegt dat zij met haar vraag bedoelde dat niet op voorhand andere professionele partijen, eventueel tegen vergoeding, dan MEE IJsseloevers of MWNWT helemaal worden uitgesloten. De Wmo-adviesraad heeft hierom gevraagd, hoewel men ervan uitgaat dat dit niet vaak voorkomt.
Wethouder BEENS zegt dat het college die visie niet deelt. Het college heeft gesprekken gevoerd met ViaVie Welzijn en is van mening dat deze organisatie een heel brede kijk op deze zaak heeft, met betrekking tot de inzet van vrijwilligers en anderzijds de inzet van professionele hulp. Het is de bedoeling een en ander zo eenvoudig en zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daaronder worden twee professionele organisaties gehangen. Hulpvragen verlopen momenteel ook al via MEE IJsseloevers en MWNWT. Door ViaVie Welzijn als paraplu daarboven te hangen, ontstaat er een betere regie en meer bekendheid. 

Tweede termijn
De heer MULLER vraagt hoe ViaVie Welzijn bepaalt of de uitvoering gedaan wordt door MEE IJsseloevers of door MWNWT, of ook de cliënt hierin zelf een keuze heeft of dat dit te maken heeft met de betreffende casus of geografische ligging.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat zij niet heeft willen oproepen tot de inschakeling van meerdere professionele partijen. Zij wil alleen weten of er een mogelijkheid is, mocht zich de vraag voordoen, een andere, betaalde professionele partij in te zetten. De wethouder sprak zojuist over de inzet van bijvoorbeeld een huisarts. Ook een huisarts kan echter een vergoeding declareren als hij aanwezig is geweest bij een gesprek.

De heer POLMAN zegt dat uit het antwoord van de wethouder bleek op welke manier hierover gecommuniceerd wordt. Spreker gaat ervan uit dat het college de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte neemt bij de manier waarop doelgroepen benaderd worden en wat de bedoeling van een en ander is. Dat moet duidelijk verwoord worden in het raadsvoorstel. Als dat niet gebeurt, overweegt D66 met een amendement te komen.

De heer STEGEHUIS citeert naar aanleiding van de woorden van mevrouw Riezebos uit het stuk van de Wmo-adviesraad: “Het aandachtspunt dat bij de Wmo-adviesraad naar voren kwam, was dat het belang van de cliënt centraal hoort te staan. Dit lijkt echter tegenstrijdig te zijn aan de afspraak dat als andere partijen dan ViaVie Welzijn ingeschakeld worden als cliëntondersteuner en daar kosten mee gemoeid zijn, deze niet door de gemeente worden vergoed.” De VVD zoekt niet naar een structurele oplossing, maar vraagt het college of het mogelijk is in incidentele gevallen hieraan toch te voldoen.

De heer WESSELS zegt dat deze cliëntondersteuning gedaan wordt in het kader van de transitie en een wettelijke taak is. Spreker vraagt of dit geregeld had moeten zijn op 1 januari 2015. Het lijkt erop dat dit in grote haast opgetuigd moet worden. Hij stelt voor, als het inderdaad te laat is deze werkwijze in te stellen, dit integraal mee te nemen naar 2016 om het dan te bespreken. Dan kunnen ook de partijen die spreker in de eerste termijn heeft genoemd, hierbij betrokken worden.\
In het kader van de transitie wordt de coördinatie van de ondersteuning ondergebracht bij ViaVie Welzijn. Spreker vraagt of er kosten aan verbonden zijn als dit over twee jaar weggehaald wordt bij ViaVie Welzijn in het kader van de transformatie.
Het CDA stelt voor het voorstel terug te nemen en het volgend jaar integraal te bespreken.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA zich kan vinden in het voorstel. Spreker wil de vraag van mevrouw Riezebos nog iets toespitsen en vraagt de wethouder wat erop tegen is om in incidentele gevallen een andere professionele betaalde partij in te zetten.

Wethouder BEENS zegt dat met twee, onafhankelijke, partijen contracten zijn opgesteld. Ook de Wmo-adviesraad stelde dezelfde vraag als mevrouw Riezebos, maar gaf daarbij direct een nuancering aan. Op een verzoek van spreker aan de Wmo-adviesraad om andere instanties te noemen, is geen antwoord ontvangen. Het college wil starten met de twee partijen en eventueel via een evaluatie bekijken of mensen bepaalde zaken missen. Spreker merkt op dat ViaVie Welzijn hét loket is en kan aangeven dat men ook ondersteuning kan zoeken via kerken of andere instanties. Als het gaat om professionele hulp, dan wordt gekeken naar de twee genoemde organisaties.

Mevrouw RIEZEBOS zegt bij interruptie dat de Wmo-adviesraad geen andere instanties heeft genoemd, maar dat zij zelf zojuist wel voorbeelden heeft gegeven. Dat kan een huisarts zijn, die niet gecontracteerd hoeft te worden via ViaVie. Een huisarts kan als professioneel ondersteuner aanwezig zijn en het advies declareren. Dit soort voorbeelden moeten niet uitgesloten worden.

De heer MULLER zegt dat er bij meerdere fracties behoefte blijkt te zijn aan een bypass in geval ván. Als er een mogelijkheid is die te creëren, dan stelt Gemeentebelang dat op prijs. 

Wethouder BEENS zegt dat hij een gepensioneerde huisarts als voorbeeld heeft genoemd, die als vrijwilliger ingeschakeld kan worden. Zijn rol is dan niet de huisarts, maar de vrijwilliger die zijn kennis en kunde inbrengt op een professionele manier. 

Mevrouw RIEZEBOS zegt bij interruptie dat er echt verschil is tussen een huisarts en een vrijwilliger die huisarts is geweest. Er zou namelijk ook gewoon een huisarts in functie ingeschakeld kunnen worden, die zijn behandelingen declareert.

Wethouder BEENS zegt dat een huisarts in functie declareert via de verzekering van de burger. Spreker ziet geen noodzaak voor een bypass, waarover de heer Muller spreekt. Hij wil hier wel naar kijken, maar het proces moet daardoor niet vertraagd worden. Spreker ziet ook niet de noodzaak om het voorstel terug te nemen. Er wordt al gewerkt volgens de aangegeven manier, alleen wordt er nu een paraplu boven gehangen. Er is één loket, dat veel onduidelijkheid wegneemt bij de mensen. Daarnaast maakt de gemeente een bezuinigingsslag door de inzet van vrijwilligers. Anderzijds zet de gemeente professionele hulp in indien dat nodig is.
De heer STEGEHUIS wijst bij interruptie op de woorden van de wethouder over een evaluatie. Als dat een escape is om dit met elkaar te bespreken, dan moet de wethouder aangeven wanneer die evaluatie plaatsvindt.
Wethouder BEENS noemt als periode na bijvoorbeeld een half jaar.

De heer MEIJERINK zegt bij interruptie dat na de evaluatie, als daaraan behoefte is, nog zaken veranderd moeten kunnen worden.

Wethouder BEENS vraagt de heer Polman of hij met zijn opmerkingen bedoelt dat het raadsvoorstel aangepast wordt wat betreft de communicatie naar de doelgroepen toe.
De heer POLMAN zegt bij interruptie dat de wethouder in zijn eerste termijn een goede formulering heeft aangegeven over de aanpak van de communicatie. In de aanbevelingen van de Rekenkamer, onderschreven door het college en de commissie, is specifiek genoemd dat deze passage in het raadsvoorstel beter gebruikt moet worden bij het benaderen van de doelgroepen en dat aangegeven moet worden wat er beoogd wordt.
Wethouder BEENS zegt dat hij die suggestie meeneemt. Hij heeft aangegeven dat de communicatie plaatsvindt via het Rijssens Nieuwsblad en de website. Ook ViaVie Welzijn zelf zal hier aandacht aan schenken.

De heer RETERINK verzoekt het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen visiedocument “Cliëntondersteuning in Rijssen-Holten” als bespreekstuk te behandelen in de raad.

10 Subsidie akoestisch systeem Parkgebouw 

De heer DE KOE zegt dat er een sympathiek voorstel is voorgelegd, dat echter al lezend toch vragen oproept. In beslispunt 3 staat dat er een degelijke financiële onderbouwing moet komen voor de jaren 2016-2019. In de brief staat echter dat het niet mogelijk is op een erg korte termijn een begroting te maken voor deze jaren. De begroting zou echter nu, in december 2015, rond moeten zijn.
Verder staat in de stukken dat het systeem niet € 100.000 kost, met een korting van tien procent, maar € 43.132, exclusief BTW. Spreker verbaast zich hierover, omdat het onderliggende stuk dan niet klopt. Hij wil graag meer duidelijkheid krijgen hierover.
Wat betreft de trekkenwand is spreker blij dat het Parkgebouw dit voor eigen rekening neemt.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat ook de ChristenUnie blij is met wat is bevestigd over de trekkenwand. Dit wordt nu opgenomen in de begroting van het Parkgebouw. Zij vond het overigens flauw dat dit punt in voorliggend stuk is opgenomen. Voor het overige stemt de ChristenUnie in met het voorstel. Het is een mooie uitbreiding, zodat het Parkgebouw er nog meer voor iedereen is.

De heer STEGEHUIS zegt dat de VVD vanuit verschillende visies heeft gekeken naar het voorstel en de plussen en de minnen heeft gewogen. De VVD staat positief tegenover deze zaak, al vindt zij het vreemd dat terwijl het Kulturhus in Holten met verlies draait, er aan het Parkgebouw subsidie wordt verleend. Anderzijds is er een initiatief dat er heel goed uitziet, waarbij 75% van de middelen privaat is binnengehaald. De VVD vraagt of er een constructie mogelijk is, waarbij de gemeente de € 25.000 terugkrijgt als het Parkgebouw de komende tien jaar positief draait. 

De heer WESSELS zegt dat er een mooi initiatief vanuit het Parkgebouw voorligt, waarbij diverse bijdragen zijn toegezegd. Het CDA is van mening dat de gemeente het restant moet bijdragen. Spreker sluit zich nog wel aan bij de vraag van de heer De Koe over de € 90.000.
De gemeente kan 111 keer de zaal gebruiken met het nieuwe systeem. Spreker vraagt op welke manier de gemeente dit gebruik zal vergunnen aan de organisaties.

De heer BAAN zegt dat het de SGP aanspreekt dat met dit systeem een bredere programmering mogelijk is. Van belang is ook dat er een betere exploitatie mogelijk is. Daarin heeft de SGP vertrouwen en zij stemt in met het voorstel.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang op dit moment terughoudend is over de toezegging van subsidieverstrekking aan het Parkgebouw. Zij heeft absoluut waardering voor het initiatief, maar vindt dat de gebruikelijke procedure doorlopen moet worden. Het Parkgebouw wil van goed naar beter. Er is geen O&O-situatie aan de hand: niet onvermijdelijk en niet onuitstelbaar. Bij nieuwe wensen is de regel om bij de kadernota alle subsidiewensen integraal af te wegen. Voor het Parkgebouw gelden geen speciale regels. Dat is oneerlijk ten opzichte van andere organisaties die subsidie aanvragen. De eenmalige korting van € 4400, die misschien komt te vervallen, is slechts 5%. Gemeentebelang vindt het niet redelijk op basis van deze verkoopdruk besluitvorming nu te forceren en pleit voor behandeling bij de kadernota. 

Wethouder BEENS wijst op de financiële onderbouwing die aan de raad is gestuurd, waarin alle onderdelen, waaronder de trekkenwand en het onderhoud van het nieuwe systeem, zijn opgenomen. Onder de streep is een positief resultaat zichtbaar. Deze begroting voldoet aan alle voorwaarden die de gemeente heeft gesteld.

De heer MULLER merkt bij interruptie op dat de heer De Koe een bedrag noemde dat betrekking heeft op het technische materiaal dat door Yamaha wordt geleverd.

De heer STEGEHUIS zegt bij interruptie dat er vorige week door de griffier is gewezen op de mogelijkheid die raadsleden hebben om deze specifieke financiering in te zien.

De VOORZITTER beaamt de opmerking van de heer Stegehuis.

Wethouder BEENS zegt dat door mevrouw Riezebos de trekkenwand is genoemd. Het college vindt het reëel dat het Parkgebouw een meerjarenbegroting presenteert, waarin werkelijk alle onderdelen zijn opgenomen. Het is bekend dat er een moment komt dat daarin geïnvesteerd moet worden. Het college wil aangeven dat hiervoor gereserveerd moet worden. Dat geldt ook voor onderhoud van dit nieuwe systeem. Het college heeft als voorwaarde gesteld deze punten in de begroting mee te nemen.
De VVD maakt een vergelijking tussen het Kulturhus en het Parkgebouw. Spreker wijst erop dat het college ook het Kulturhus tegemoet komt, onder andere bij de verplaatsing van de Liezenboerderij.
Op de vraag over eventueel terugvorderen van de € 25.000, zegt spreker dat dat zou kunnen. Het college kijkt echter ook naar wat door het Parkgebouw zelf aan middelen neergelegd wordt. Het college vindt het reëel dat de gemeente € 25.000 bijdraagt.
De heer Muller sprak over het volgen van de gebruikelijke procedure via de kadernota. Bij de begrotingsvergadering, toen deze kwestie naar voren kwam, heeft spreker het gevoel gekregen dat er vanuit de raad draagvlak was om hiermee verder te gaan. Om die reden is van de gebruikelijke procedure afgeweken.
Er wordt door de leverancier een projectkorting verleend van € 10.000. In de offerte staat telkens de korting van 10%. Het beeld is een beetje vertekend, maar wat mondeling is toegezegd, klopt nog steeds.
Er is nog geen invulling voor de 111 keer dat de zaal beschikbaar gesteld wordt. Spreker komt daarop via een NB terug na de raadsvergadering. Beantwoording college over gebruik akoestisch systeem Parkgebouw

Tweede termijn
De heer DE KOE zegt dat de wethouder goede informatie heeft gegeven. Het voorstel houdt een redelijk verbreding in van het cultureel aanbod van het Parkgebouw. Lokaal Liberaal gaat mee met het voorstel.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat tijdens de begrotingsvergadering min of meer door alle fracties is gezegd dat men sympathiek stond tegenover het voorstel. Om die reden wordt het nu aangeboden voor de raad in december. De ChristenUnie stemt in met deze behandelwijze, zeker vanwege de te verlenen korting. Zij blijft positief over dit voorstel en hoopt dat ook de andere fracties zich daarachter scharen. 

De heer MEIJERINK zegt dat de heer Muller formeel gezien gelijk heeft dat dit soort zaken bij de kadernota besproken moet worden. Wat spreker betreft kan echter bij een enkel incidenteel geval soepelheid betracht worden. De PvdA gaat akkoord met het voorstel. 

De heer MULLER zegt dat mevrouw Riezebos sprak over ‘min of meer’. In de notulen van deze commissievergadering staat hierover: “De voorzitter vraagt of de raad kan instemmen met de woorden van de wethouder.” Daarop wordt geen antwoord gegeven. Volgens de notulen zegt de heer Meijerink vervolgens dat de wethouder in het college mag inbrengen wat hij wil en dat de raad daar niet over gaat. Los daarvan, als de commissie vandaag van mening is dat het voorstel als hamerstuk wordt behandeld in de raadsvergadering, komt Gemeentebelang met een stemverklaring en zal zij het voorstel accorderen. Als het voorstel geagendeerd wordt als bespreekstuk, houdt Gemeentebelang vast aan haar mening dat de procedure niet netjes is verlopen. Gezegd is dat het hier gaat om een bijzondere, incidentele kans. Gemeentebelang is niet deze mening toegedaan. Uiteindelijk gaat het echter om het resultaat.

De heer STEGEHUIS zegt dat de VVD voor het voorstel is en nog steeds van mening is dat, indien mogelijk, terugvordering van de € 25.000 mogelijk moet zijn. 

De heer DE KOE interrumpeert en zegt dat de raad zelf heeft gevraagd om deze procedure. 

De heer STEGEHUIS zegt dat de gemeente onder ‘nut en noodzaak’ subsidies verstrekt. Als er echter terughaalmogelijkheden zijn wanneer het Parkgebouw positieve cijfers heeft, moet dat mogelijk zijn.

De heer SCHEPPINK merkt op dat dit een voorbeeld is voor andere verenigingen en instanties die vragen om subsidie. Het is knap wat het Parkgebouw hier voor elkaar heeft gekregen. Spreker kan zich de woorden van de heer Muller voorstellen. Het is echter een erg breed gedragen voorstel dat van onderuit de bevolking komt, waaraan de gemeente een klein stukje bijdraagt. Het Parkgebouw heeft zelfs nog minder geld nodig als dit vergeleken wordt met de eenderde-regeling op het gebied van de sport. Terugvragen van subsidie vindt spreker daarom niet aan de orde. Andere organisaties hoeven ook de subsidie niet terug te betalen. Dat zou wat spreker betreft verder besproken kunnen worden als het onderwerp subsidies een keer aan de orde komt.

De heer STEGEHUIS merkt bij interruptie op dat de VVD dit voorstel positief beoordeelt, juist om de maatschappelijke betrokkenheid.

Wethouder BEENS zegt dat het college blij is met de overwegend positieve reacties. De woorden van de heer Muller kan hij zich voorstellen, omdat er afgeweken wordt van de normale weg. Daarvoor was in dit geval voldoende draagvlak. 

De VOORZITTER vraagt of ook Gemeentebelang instemt met het voorstel.

De heer MULLER zegt dat nu duidelijk is dat het voorstel niet behandeld wordt bij de kadernota. Gemeentebelang stemt in met het voorstel en zal een stemverklaring afleggen over de gevolgde procedure. Dat is geen reden voor Gemeentebelang om tegen te stemmen.

De VOORZITTER stelt voor het voorstel wel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering. De heer Muller zal dan in elk geval de mogelijkheid krijgen om een stemverklaring af te leggen. Het oordeel van de commissie is in elk geval positief. 

11 Actiepuntenlijst 

De drie actiepunten blijven staan op de actiepuntenlijst.

12 Rondvraag

De heer MEIJERINK wijst op de raadsbrief over TSN, die de raad heeft ontvangen van wethouder Beens. Spreker vraagt of die informatie ook naar cliënten toe is gecommuniceerd.
Afgelopen vrijdag is er een akkoord gesloten tussen de staatssecretaris, FNV, CNV en VNG. Spreker vraagt in hoeverre die overeenkomst gevolgen heeft voor Rijssen-Holten.
Wethouder BEENS zegt dat TSN zelf haar klanten informeert over de problemen. Op 8 december 2015 spreken de veertien betreffende wethouders elkaar hierover. Hopelijk is er dan contact geweest met de curator van TSN en is duidelijk of er rekening gehouden moet worden met een faillissement. Spreker wil in deze bespreking ook zekerheid krijgen dat de mensen door TSN inderdaad geïnformeerd worden. Er zijn tot nu toe bij de gemeente nog maar weinig vragen van burgers gekomen over deze problematiek. Zodra er meer informatie is, ook vanuit Den Haag, stelt het college de raad hiervan op de hoogte.

Mevrouw KUIPER verzoekt informatief stuk b. te agenderen voor een volgende commissievergadering. In 2014 was het mantelzorgcompliment € 200. Door de overheveling van de Wmo is het nu de taak van de gemeente om waardering voor mantelzorgers vorm te geven. Daarvoor is extra budget overgeheveld van circa € 150.000. In 2015 heeft Rijssen-Holten gekozen voor een VVV-bon van € 30, waarvan naar nu blijkt maar een klein deel aan bonnen wordt besteed. Het college heeft besloten de waardebonnen te verhogen naar € 50. Gemeentebelang stelt voor dit te verhogen naar € 100 en te kijken of die waardebon gekoppeld kan worden aan lokale besteding. Zij wil daarover graag in overleg met de commissie.

De VOORZITTER verzoekt Gemeentebelang deze motivatie voor agendering ook schriftelijk aan te leveren.

De heer TEN BERGE citeert naar aanleiding van ingekomen stuk b, het mantelzorgcompliment, uit de bijbehorende brief van de Wmo-Adviesraad: “We gaan ervan uit dat de invulling ervan aan de orde komt bij de uitwerking van de bestuursopdracht ‘Herijking mantelzorg- en vrijwilligersbeleid’ en dat we daarbij worden betrokken”. Spreker vraagt wanneer dit beleid wordt uitgewerkt en ingevuld. Wat het CDA betreft hoeft dit stuk dan niet geagendeerd te worden voor de commissievergadering en wil zij eerst de komst van dat beleid afwachten.

Wethouder BEENS zegt dat eraan gewerkt wordt. Een concrete datum kan spreker niet noemen.

13 Sluiting

De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.40 uur.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie MDV van Rijssen-Holten op 18 januari 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous