Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 8 maart 2016

Datum: 08-03-2016Tijd: 20:30 - 21:35Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: dr. E.G. BosmaGriffier: W.J.C. KnopperNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamSGPdr....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 8 maart 2016

Datum: 08-03-2016
Tijd: 20:30 - 21:35
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPdr. J. Noeverman, J.A. Baan en J.W. Reterink
CDAF.J. Wessels, G. Smelt en G.D. ten Berge
ChristenUniemr. W.L. Riezebos-Tessemaker, J. van Veldhuizen en G. Pas
GemeentebelangW.J.M. Muller en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVDF.W. Noordam, B.J. van den Berg en E.J.W. Deijk
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en E. Heuver-Harbers
D66ir. H. Klein Velderman en C. Polman
Het collegeB. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
OndersteunersJ. Jansen
Pers1
Publiek15

1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De heer VAN DEN BERG zegt niet te zullen deelnemen aan de beraadslagingen over agendapunt 6.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 18 januari
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Wethouder BEENS laat weten dat TSN surseance van betaling heeft aangevraagd en dat een faillissement aanstaande is. Hier is binnen Twente over gesproken en daarbij hebben 13 van de 14 gemeenten besloten niet naar Buurtzorg over te stappen. Er is gesproken met de bestaande gecontracteerde partijen en er zijn afspraken gemaakt over de overgang van de cliënten naar deze partijen. Daarbij moet er sprake zijn van keuzevrijheid. Het is daarbij de bedoeling dat de cliënt en de zorgverlener zoveel mogelijk samen overgaan waar dat mogelijk is en waar ze dat beiden willen. Het betreft 220 cliënten en ca. 47 medewerkers.
Deze week hebben alle cliënten een brief ontvangen met een beschrijving van het hele proces. Op korte termijn moeten de cliënten aangeven bij welke zorgaanbieder ze ondergebracht willen worden. Gekeken wordt daarbij of er behoefte is aan een zgn. zorgmarkt.
Het is de bedoeling dat de cliënten voor 28 maart laten weten naar welke zorgaanbieder ze willen. Eind april gaan ze dan over.

De heer MEIJERINK refereert aan het feit dat de staatssecretaris de contracten met zorgaanbieders gaat onderzoeken, gelet op de betaling van de zorgwerknemers. Hij vraagt of wethouder Beens kan aangeven wat dit betekent voor de contracten van de gemeente Rijssen-Holten.
Wethouder Beens zegt dat de gemeente Rijssen-Holten aan de criteria voldoet en zal dit schriftelijk bevestigen.
(NB.:Memo college, Uurloon zorgaanbieders)

De heer MULLER gaat in op de brief waarin staat dat niet voor Buurtzorg is gekozen vanwege de hoge transitievergoedingen. Spreker zegt dat de gemeente Berkelland de overstap wel heeft gemaakt, waarbij er geen sprake is van een transitievergoeding. Hij vraagt hier een toelichting op.
Wat de zorgmarkt betreft wijst spreker op de lange wachttijden tijdens de markt voor nieuwe zorgverzekeringen. Dit kan worden voorkomen door vooraf inzicht te hebben in het aantal bezoekers, waardoor de wachttijden kunnen worden beperkt.
Wethouder BEENS zegt dat wat Buurtzorg betreft de vergoeding uit de HHT-gelden zou komen te vervallen, maar de gemeente moet wel geld beschikbaar stellen. Het college heeft toen gezegd dit niet te doen omdat het niet eerlijk is t.o.v. de andere gecontracteerde bedrijven.
De opmerking over de zorgmarkt zal spreker meenemen.

De heer KLEIN VELDERMAN complimenteert wethouder Beens met het feit dat er keuzevrijheid is qua zorgaanbieder.

6 Raadsvoorstel vaststellen verordening leerlingenvervoer 2016 (Tijhof)
Eerste termijn
De heer MULLER zegt dat in de verordening niets staat over de Stichting Ouderactiviteit, die collectief het vervoer gaat regelen. Hij vraagt of ouders, die geen gebruik willen maken van Taxi Baan of de vervoersaanbieders, in eigen verantwoordelijkheid de taken zonder verplichtingen kunnen uitvoeren.

Mevrouw RIEZEBOS vindt het een goed initiatief dat ouders zelf de handen ineen slaan. Deze verordening maakt dat juridisch mogelijk.

De heer NOORDAM vindt het een goed voorstel, waarbij de verantwoording steeds meer bij de ouders komt te liggen. Hij vraagt of ouders iedere willekeurige taxionderneming kunnen bellen voor vervoer.

Mevrouw HEUVER zegt het een mooi plan te vinden en hoopt dat zaken vlot verlopen.

Wethouder TIJHOF laat weten dat in de huidige situatie de gemeente de leerlingen indiceert, bepaalt wie de vervoerder is en zorgt voor bekostiging. Dat gaat veranderen. De gemeente indiceert nog wel en zorgt voor bekostiging aan de ouders. De ouders hebben zich verzameld in een collectief die de rest regelt. Daarmee kan spreker niet garanderen dat elke ouder bij elke taximaatschappij terecht kan voor het vervoer van zijn of haar kind, omdat hij daar niet meer over gaat. Dit regelt de stichting van de ouders. Deze stichting wordt niet genoemd in de verordening, omdat de gemeente formeel geen band heeft met deze stichting maar met de ouders aldus spreker.
Theoretisch kunnen ouders zaken individueel organiseren, maar in de praktijk is dit lastig omdat ouders in een collectief gezamenlijk kunnen inkopen en gezamenlijk voordeel kunnen halen uit het collectief. Het is aan de ouders zelf of ze in dit collectief willen deelnemen.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen verordening leerlingenvervoer 2016 als hamerstuk te behandelen in de raad.

7 Advies invulling Nieuw Beschut Werken (opiniërend: Tijhof)
De heer JANSEN houdt een presentatie.

Mevrouw HEUVER vraagt of de werknemers die nu al via de gemeente geplaatst zouden moeten worden bij Multipact hetzelfde werk doen als die werknemers die daar via Soweco werken.
De heer JANSEN bevestigt dit, tenzij daar nadere afspraken over gemaakt worden.

De heer DE KOE vraagt waarom voor het werkgeverschap toch naar een bovenlokale voorziening wordt gekeken, gelet op de afspraak dat zaken zo lokaal mogelijk geregeld moeten worden.
Hij informeert of het proces om tot indicering van beschut werken te komen korter en met minder partijen kan. Wellicht dat één partij hiervoor verantwoordelijk kan worden gemaakt.
De heer JANSEN zegt dat de gemeente rondom het proces van indicering te maken heeft met wettelijke verantwoordelijkheden. De gemeente is verantwoordelijk voor het nieuwe beschut werken, waarbij de wet gericht is op het voorkomen van wachtlijsten. De gemeente wil ook voorkomen dat er aanmeldingen binnenkomen waarvoor nog geen budget van het rijk is ontvangen. Daarom is het noodzakelijk dat het proces zorgvuldiger wordt voorbereid. Dit is ook besproken met het UWV. Er is draagvlak bij alle partijen om het op voorgestelde wijze in te richten. Belangrijk is ervoor te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek terecht komt aldus spreker.
Wat het werkgeverschap betreft heeft de gemeente nog geen keuze gemaakt. Spreker refereert aan variant drie, waarbij de voorkeur van de portefeuillehouders is om iets te regelen voor de derde partij. Alle opties zijn daarbij nog open: formele werkgeverschap regionaal, Twente-breed, sub regionaal of lokaal organiseren. Wat de rechtspositieregeling betreft is gesteld dat dit in Twente op elkaar afgestemd moet worden en dat er één lijn gehanteerd wordt. 
De mensen moeten lokaal werken, worden lokaal aangestuurd en voor de formele werkgeverstaken wordt gezocht naar een passende backoffice organisatie.

De heer WESSELS bedankt voor de heldere presentatie. Hij gaat in op de LIV, een korting die voor de doelgroep Nieuw Beschut gaat gelden. Hij vraagt of deze korting ook geldt voor werknemers die nog in de oude WSW-regeling zitten.
De heer JANSEN zegt dat de LIV geldt voor iedereen met een laag inkomen, dus waarschijnlijk ook voor de Wsw. Hij weet niet wat dit betekent voor de begroting van de Wsw c.q. SOWECO.

De heer VAN VELDHUIZEN wijst op de berekening van de kosten voor de gemeente bij 1 en 0,8 Fte, waaruit een dalende lijn naar voren komt. Hij vraagt of er ook een berekening is gemaakt bij 0,6 Fte.
De heer JANSEN zegt dat dit niet is gebeurd omdat het de bedoeling is dat met aanstelling in betaalde dienst deze zo groot is dat mensen geen uitkering meer nodig hebben.  Het gaat om mensen met een uitkering uit de participatiewet, wellicht dat mensen met een aanstelling van 26 à 28 uur ook al wel buiten de uitkering vallen. Het gaat om maatwerk per persoon. Bij de berekening is uitgegaan van 32 uur. De afspraak is dat het exacte aantal uren maatwerk is. Het is maar net wat iemand aan kan. De verwachting is wel dat de meeste mensen uit beschut werken de handen vol hebben aan 32 uur en dat een aantal mensen ook minder uren werkt aldus spreker.

De heer RETERINK vraagt of er iets gedaan kan worden aan de drempels, zodat werkgevers eerder gemotiveerd zijn het werkgeverschap zelf op zich te nemen.
De heer JANSEN zegt dat de wet het niet toestaat om bijv. meer subsidie te geven. In het kader van de oude Wsw is er in Rijssen-Holten veel invulling gegeven aan begeleid werken en zijn mensen, via de constructie van begeleid werken, geplaatst bij reguliere bedrijven. Daarbij werd wel meer dan 70% subsidie gegeven.

De heer MULLER informeert ernaar of Nieuw Beschut alleen beschikbaar is voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Wellicht dat bijv. in een gezin iemand buiten een uitkering valt, vanwege het gezamenlijke inkomen, maar toch in een situatie zit dat beschut werken noodzakelijk is.
Hij vraagt waar de groep medewerkers blijft die in aanmerking zou kunnen komen voor Nieuw Beschut, maar niet geïndiceerd is. Is de gemeente daar ook verantwoordelijk voor?
De heer JANSEN zegt dat de gemeente formeel nog geen enkele indicatie van het UWV heeft gehad voor Nieuw Beschut. Er komen wel aanvragen binnen voor mensen die een beroep doen op dagbesteding (Wmo). Daar worden deze mensen tot nu toe opgevangen. Maar als Nieuw Beschut erbij komt kan beter gezocht worden naar een passende voorziening. Het moet gezien worden als een aanvulling op het voorzieningenniveau dat er al is aldus spreker.
Wat de doelgroep betreft zegt hij dat Nieuw Beschut een voorziening is in het kader van de participatiewet. De doelgroep van de participatiewet is niet alleen mensen met een gemeentelijke uitkering, maar ook nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden die een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning richting betaald werk.) Het staat de gemeente vrij om, als iemand geïndiceerd wordt zonder uitkering, die aan te nemen. Financieel is dat echter niet aantrekkelijk. De gemeente plaats iemand, maar er wordt niet bespaard op gemeentelijke uitkeringen.
Er loopt landelijk nog een discussie over de vraag of ook mensen in het kader van de oude Wajong geplaatst kunnen worden in Nieuw Beschut aldus spreker. Dat betekent ook dat mensen die onder verantwoordelijkheid van het UWV vallen door de gemeente worden betaald, waarbij niets op eigen uitkeringen wordt bespaard. Het UWV heeft echter ook mogelijkheden voor loondispensatie voor Wajongers, dat ook kan worden toepast voor Nieuw Beschut.

De heer Berkhoff verlaat de vergadering om 21.15 uur.

De heer BAAN vraagt of er een vangnetregeling mogelijk is voor mensen die bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen, zodat een werkgever - na maximale inspanning - mensen kan terugsturen naar de gemeente.
De heer JANSEN zegt dat het in eerste instantie wel zal gaan om een aanstelling in tijdelijke dienst. Als het niet gaat dan vallen mensen terug in een uitkeringssituatie. Op enig moment moet een werkgever aangeven of hij bereid is iemand in vaste dienst aan te stellen. Als na verloop van tijd de conclusie wordt getrokken dat het niet meer gaat, dan wordt de wet Werk en Zekerheid van toepassing en moet er bij ontslag een transitievergoeding worden betaald. Dat geldt voor de Sw en misschien ook wel voor Nieuw Beschut aldus spreker.

Eerste termijn
De heer WESSELS zegt dat er een advies wordt gevraagd over de invulling van Nieuw Beschut en het CDA vindt het goed dat de gemeente hiermee aan het werk gaat. Daarbij moet geprobeerd worden mensen met een loonwaarde tussen 20% en 40% zo lokaal mogelijk te plaatsen. De vraag is hoe het werkgeverschap wordt ingevuld. Wat het CDA betreft het liefst bij reguliere werkgevers, maar dat is niet de verwachting en onderbrengen bij de gemeente lijkt de fractie ook niet wenselijk. De wethouder wordt gevraagd ook bij bestaande SW bedrijven te kijken of daar mogelijkheden zijn (SOWECO) om het formele werkgeverschap onder te brengen.

Mevrouw HEUVER gaat in op de risico’s voor werknemers en vraagt in welke verhouding dit staat tot de no-risk polis van het UWV.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang de adviezen kan ondersteunen. Wat punt 7, de rechtsvorm, betreft vraagt spreker of het werkgeverschap kan worden ondergebracht in het Participatiepact.

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat de ChristenUnie instemt met het advies om invulling te geven aan Nieuw Beschut werken. De fractie stemt ook in met de weergegeven uitgangspunten als deze binnen de geraamde middelen blijven. De ChristenUnie wacht het nadere advies over de invulling van het werkgeverschap af.

De heer MEIJERINK sluit zich aan bij de woorden van de heer Van Veldhuizen.

De heer JANSEN zegt dat de no-risk polis geen voorziening is om onder de ontslagvergoeding uit te komen. Op het moment dat het dienstverband wordt beëindigd vanwege langdurige ziekte of iets dergelijks, dan moet een transitievergoeding worden betaald.

Wethouder TIJHOF zegt dat de transitievergoeding een zorgpunt is dat ook bij SOWECO wordt ervaren. Hier moet goed naar gekeken worden. Wat het werkgeverschap betreft komt het veel voor dat dit bij de Sw-organisatie ligt en van waaruit mensen gedetacheerd worden bij een reguliere werkgever. Daarmee kan een werkgever een deel van de risico’s ondervangen. Een voorbeeld daarvan zijn de 50 mensen die in Rijssen-Holten te werk zijn gesteld. Zij zijn gedetacheerd vanuit SOWECO en werkzaam in de groenvoorziening.
Hij bedankt de commissieleden voor het steunen van voorliggende visie. De gemeente wacht de adviezen van de regionale werkgroep af betreffende de invulling van het werkgeverschap, waarbij getracht wordt het zo lokaal mogelijk uit te voeren. Hij weet niet of het werkgeverschap in het Participatiepact past. Hier moet over nagedacht worden samen met het bestuur van het Participatiepact.

Tweede termijn
De heer DE KOE vindt het lastig te beoordelen of dit de juiste manier van uitwerking is. Wat het werkgeverschap betreft spreekt Lokaal Liberaal niet de voorkeur uit om dit neer te leggen bij SOWECO. Dit kan op een later tijdstip verder worden besproken.
Spreker denkt dat voorgestelde gang van zaken de goede weg is voor de toekomst.

Wethouder TIJHOF interrumpeert en zegt dat in het stuk duidelijk SOWECO Nieuw staat vermeld. Dat betekent dat de zaken niet in een GR worden georganiseerd.

De heer BAAN zegt dat de SGP achter het voorstel staat en concludeert dat het probleem zich toespitst op de invulling van het werkgeverschap. De fractie wil het college meegeven dat ze breed moeten blijven kijken naar nieuwe inzichten rondom dit vraagstuk. De SGP denkt dat er bij het werkgeverschap bij een reguliere werkgever met een vangnetconstructie sprake is van een win-win situatie.

De VOORZITTER concludeert dat de fracties die in tweede termijn geen reactie hebben gegeven instemmen met het voorstel. De commissie adviseert dus positief.  

8 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER gaat in op de actiepunten.
- 15-17 ‘Naheffing als gevolg van rekenfout SiSa-bijlage’. Blijft staan.
- 15-21 ‘Participatiepact / reïntegratiebeleid’. Evaluatie volgt.
- 15-22 ‘Cyberpesten’. Blijft staan.
- 15-26 ‘Visiedocument cliëntondersteuning’. Evaluatie volgt.
- 15-27 ‘Akoestisch systeem Parkgebouw’. Is beantwoord en wordt van de actiepuntenlijst verwijderd.
- 16-17 ‘Algemene subsidieverordening art. 18’. Is ook beantwoord en wordt verwijderd.
- 16-18 ‘Gesprek De Waerdenborch’. Dit gesprek vindt eind maart 2016 plaats.

9 Rondvraag
De heer VAN DEN BERG gaat in op informatief stuk b., het voorstel rondom de Brekeldschool. Er wordt nu uitgegaan van een permanente vestiging, waarbij er wel steeds over een tijdelijke uitbreiding wordt gesproken. Hij vraagt om een toelichting op de overgang van een tijdelijke naar een permanente uitbreiding. Er wordt daarnaast gesproken over een krediet van € 200.000, gebaseerd op aannames zonder dat daar offertes aan ten grondslag liggen en waarbij een krediet van max. € 250.000 voldoende lijkt. Ook hier vraagt spreker een toelichting op.  
Wethouder TIJHOF zegt dat Gemeentebelang soortgelijke vragen heeft gesteld. Hij zorgt voor beantwoording op papier.

De heren MULLER en POLMAN vragen om agendering van informatief stuk b. in de commissievergadering van 4 april a.s.

Mevrouw HEUVER refereert aan de uitbetaling van PGB’s door de SVB en vraagt hoe dat in Rijssen-Holten gaat.
Wethouder BEENS zegt toe dat als er meer informatie is die de gemeente Rijssen-Holten raakt dit allereerst wordt besproken in de werkgroep decentralisaties en evt. in deze commissie.  

Mevrouw RIEZEBOS gaat in op de jeugdhulp en zegt dat het van belang is dat er een goede samenwerking is tussen de huisartsen en de gemeente. De raad heeft ook geld beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een praktijkondersteuner.
Spreekster heeft gelezen dat er nogal wat zorgen zijn over de samenwerking tussen jeugdartsen. Zij zijn immers belangrijke schakels in de jeugdzorg, bijv. v.w.b. de consultatiebureaus.
Zij vraagt hoe de samenwerking tussen de jeugdartsen is  geregeld en gewaarborgd in de gemeente Rijssen-Holten.
Wethouder TIJHOF zegt dat de contacten met jeugdartsen lopen via de jeugdconsulenten en omgekeerd. De consultatiebureauartsen worden regelmatig uitgenodigd voor multidisciplinaire overleggen. Schoolartsen hebben weinig contactmomenten met de jeugdigen. Als kinderen ouder worden krijgt de huisarts een grotere rol in de vertrouwenspositie. Dit raakt ook het functioneren van artsen van de GGD en er ontstaat een soort belangenstrijd. Daar merkt de gemeente soms iets van. Het is een actiepunt bij de overleggen die wethouder Beens en hij voeren met de huisartsen.

De heer TEN BERGE zegt dat de Tweede Kamer in januari 2016 het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd heeft. Dit heeft nogal wat impact als je daar als gemeente handen en voeten aan wilt geven. Er moet nl. gekeken worden naar de toegankelijkheid van gebouwen, voorzieningen en stemlokalen. Periodiek moeten integrale plannen hoe wordt omgegaan met een inclusieve samenleving worden vastgesteld. Dit VN-verdrag heeft met name impact op de bouwplannen en bouwbesluiten van gemeenten. Spreker vraagt of het college hier al kennis van heeft genomen en of gestart is met de voorbereiding van de implementatie van ‘de agenda 22’, zoals dat heet.
Wethouder TIJHOF zegt kennisgenomen te hebben van de besluitvorming in de Kamer. De vraag is ambtelijk doorgespeeld om te kijken wat dit voor de gemeente Rijssen-Holten betekent. Dit zal eventueel worden uitgewerkt in een voorstel.

10 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.35 uur.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie MDV van Rijssen-Holten op 4 april 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous