Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV di 27 oktober 2015 (19:00)

Datum: 27-10-2015Tijd: 19:00 - 20:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: dr. E.G. BosmaGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV di 27 oktober 2015 (19:00)

Datum: 27-10-2015
Tijd: 19:00 - 20:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. J. Noeverman en J.A. Baan
CDAF.J. Wessels, G.D. ten Berge en G. Smelt
ChristenUnieJ. Berkhoff, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en G. Pas
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Kuiper-Ruitenberg en P. Kroeze
PvdAR.W. Meijerink en G. Pluimers-Kremer
VVDF.W. Noordam en A.J. Kevelam
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en E. Heuver-Harbers
D66ir. H. Klein Velderman en C. Polman
Het collegeB. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers1
Publiek16

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De heer WESSELS geeft aan dat hij niet deelneemt aan de beraadslagingen over agendapunt 8, vanwege zijn lidmaatschap van de ledenraad van Menzis.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag commissie MDV van 7 september 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Wethouder CORNELISSEN gaat in op de crisisnoodopvang van vluchtelingen in sporthal
De Stroekeld. Hij zegt dat dit succesvol is verlopen en dat er volop vrijwilligers bereid waren om de vluchtelingen te begeleiden. Hij complimenteert iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.
Op dit moment wordt gekeken of, eventueel in WT4 of Twents verband,  tijdelijke opvang - voor een periode van 1 tot 5 jaar - kan worden geboden. Aard en schaal is daarbij van belang. Hij refereert daarbij aan de brief van minister Plasterk, waarin hij een beroep doet op de regio Twente en vraagt om mogelijke locaties.

Mevrouw HEUVER vraagt of er eenmalig of vaker noodhulp wordt geboden.

De heer MULLER complimenteert het college met de gevolgde procedure. Hij geeft aan dat er 325 vrijwilligers waren tegenover één brief van een ouder die zijn kind een halve dag van de peuter-speelzaal thuis heeft gelaten. Het feit dat dit laatste de landelijke publiciteit heeft gehaald en de enorme inzet door vrijwilligers niet verbaast hem wel.

Wethouder CORNELISSEN hoopt dat de crisisnoodopvang eenmalig was, omdat er daarbij geen sprake is van een ideale situatie voor de vluchtelingen.

 

Wanneer er geen passende oplossing voor deze situatie kan worden gevonden en wanneer dit gebeurt in gezamenlijkheid met de 14 Twentse gemeenten vanuit de veiligheidsregio, dan zou er evt. opnieuw een beroep op Rijssen-Holten gedaan kunnen worden. Daarbij zal dan weer een afweging worden gemaakt voor wat betreft de locatie e.d.

6 Raadsvoorstel vaststellen Sportvisie 2015-2018 (Cornelissen)
De VOORZITTER geeft aan dat de conceptversie van de Sportvisie 2015-2018 gelinkt was bij dit agendapunt in het raadsportaal. Inmiddels is de juiste versie geplaatst.

Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN refereert aan het feit dat de Sportvisie op één punt is aangepast, maar wat D66  betreft is dit nog niet voldoende. Hij vindt dat eerst in de raad besloten moet worden wat er met de zwembaden gebeurt, alvorens plannen kunnen worden ontwikkeld.
Wat spreker leest en ook hoort in zijn omgeving is dat er al tekeningen zijn gemaakt, dat er al bekend is wanneer de bouwwerkzaamheden beginnen, hoe de bouwwerkzaamheden vervolg krijgen, etc. Dit lijkt spreker veel te vroeg. Hij vraagt daarom dit punt bij te stellen in de Sportvisie.

De heer KROEZE gaat in op de sportverkiezingen die een aantal jaren geleden nog werden gehouden. Hiermee is destijds gestopt en het is Gemeentebelang bekend dat hier weer behoefte aan is. Hij vraagt of het college mogelijkheden ziet deze weer te faciliteren en op te nemen in de Sport-visie.

De heer MEIJERINK verwijst naar het 2e vervolgonderzoek ‘Rijssen Holten Beweegt’ waarin wordt geconcludeerd dat de sport een tekort aan vrijwilligers heeft. Het advies is om naast het faciliteren van ondersteuning, gericht samen te werken tussen gemeente en sportverenigingen. Spreker heeft echter het idee dat het college de verantwoordelijkheden qua vrijwilligers bij de verenigingen laat liggen en vraagt de wethouder hoe hij hier tegenaan kijkt, hij vraagt naar de oplossingen en naar de rol van het college.
Op 15 juni jl. heeft spreker een opmerking gemaakt over het mini Netwerkplan Sport in Het Opbroek. De wethouder gaf toen aan dat er weinig speelt en spreker heeft de indruk dat de visie van het college hierop ontbreekt. Spreker vindt dit jammer en vindt het wel belangrijk dat hier een visie op is en helder is hoe hiermee omgegaan wordt. Hij vraagt om een reactie van de wethouder.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie instemt met de Sportvisie.
Zij refereert aan het feit dat ‘MVV’ een beschermde term is en vraagt of het de gemeente geld kost om deze term te blijven gebruiken.

Mevrouw HEUVER laat weten dat Lokaal Liberaal instemt met de Sportvisie. De meest kritische vragen zijn al gesteld en beantwoord.
Spreekster vindt het vervolgonderzoek diepgaand en uitgebreid. Een van de conclusies is dat 50% van de verenigingen niet op de hoogte is van de subsidiemogelijkheden. Zij gaat er daarbij vanuit dat de onderzoeksresultaten worden teruggekoppeld naar de verenigingen en vraagt het college een manier te vinden om alle verenigingen te bereiken met de verkregen informatie. Lokaal Liberaal is er blij mee dat de plannen rondom het binnenbad geconcretiseerd worden. De fractie wacht de voorstellen en plannen af.

De heer NOORDAM beschouwt de Sportvisie als een visiedocument. Hij refereert aan het vervolg-onderzoek en verbaast zich over het feit dat 51% van de verenigingen geen regels heeft opgesteld v.w.b. het alcoholgebruik en refereert daarbij aan de afspraken die in deze commissie zijn gemaakt. Ook blijkt dat 89% van de verenigingen geen gebruikmaakt van de verenigingsadviseur. Ook hier zet hij zijn vraagtekens bij.

Wethouder CORNELISSEN refereert aan de commissiebehandeling waarbij het zwembad uitgebreid aan de orde is geweest, waarbij is gesteld dat er slechts een reservering voor het zwembad wordt opgenomen in de Kadernota en dat er in de commissie nog gesproken wordt over de concrete uitvoering van het zwembad. Hierop is de Sportvisie aangepast. Hij wijst er daarbij op dat hij nog geen plannen heeft gezien.

 

De heer KLEIN VELDERMAN interrumpeert en zegt alleen nog maar een presentatie te hebben gezien van het onderzoek en de conclusies, maar wijst erop dat er nog geen besluit is genomen dat de plannen rondom het zwembad ook worden doorgevoerd. Spreker kondigt op dit punt een amendement aan voor de raadsvergadering van 13 november.

Wethouder CORNELISSEN geeft nogmaals aan dat er alleen nog maar een reservering voor het zwembad is opgenomen in de Kadernota en dat er op geen enkel punt besluitvorming over het zwembad heeft plaatsgevonden. Dit is zo in de Sportvisie ook verwoord.
Hij vindt dat D66 de informatie over ideeën en plannen uit de omgeving kritisch op waarheid moet toetsen.
Het college is op de hoogte dat de wens bestaat weer sportverkiezingen te organiseren, Radio 350 pakt dit op. Spreker zal daarbij aanwezig zijn indien mogelijk, maar vindt dat de gemeente zich niet met de organisatie moet bemoeien.
Hij gaat in op het tekort aan vrijwilligers in de sport. Hij begrijpt de zorgen en zegt dat het tekort niet alleen in de sport maar voor alle verenigingen geldt. De gemeente probeert mensen wel enthousiast te maken en staat stil bij de vraag hoe vrijwilligers kunnen worden betrokken, maar de verenigingen zullen zelf actie moeten ondernemen.
Wat het Opbroek betreft is er een principeverzoek ingediend, waarbij in elk geval RV heeft aangege-ven hier positief tegenover te staan, waarbij nog wel gekeken moet worden naar de voorzieningen die er moeten komen.
Voor wat betreft MVV is afgesproken dat MVV op basis van vrijwilligheid gebeurt en dat daar geen financiële bijdrage aan verbonden is.  

Mevrouw RIEZEBOS interrumpeert en zegt dat het niet over de inhoud maar om het gebruik van de term ‘MVV’ gaat.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat als voor de term betaald moet worden, het college direct stopt met het gebruik van deze term.

De heer CORNELISSEN zegt dat met de Sportraad vaak gesproken wordt over de faciliteiten die geboden worden aan sportverenigingen. In het geval dat besturen nieuw of beperkt bemand zijn merkt het college wel dat ze het lastig vinden om de zaken die ook moeten gebeuren op te pakken. Hij zegt toe dit punt nogmaals  mee te nemen in het overleg met de Sportraad.
Spreker geeft aan dat mysteryguests het alcoholgebruik, ook bij sportvereniging, in de gaten houden. Hij wacht de laatste resultaten hiervan af en wellicht dat dit punt in overleg met de Sportraad breder opgepakt wordt.

Tweede termijn
De heer KROEZE refereert aan 2.8 van de notitie over MVV, waarbij de vraag gesteld wordt of er sprake is van een vorm van chantage als bepaalde verenigingen wel of niet mogen meedenken en vraagt naar een situatie waarbij MVV een pre kan zijn. Hij kan zich voorstellen dat kleine verenigingen er moeite mee hebben om MVV toe te passen en Gemeentebelang wil niet dat dit in hun nadeel werkt.

De heer SMELT zegt dat het CDA blij is met het naar voren trekken van de reservering voor de bouw van een nieuw binnenbad in Rijssen. De fractie wacht de plannen hieromtrent af en stemt in met de voorliggende Sportvisie.

De heer NOORDAM vindt dat de portefeuillehouder met zijn beantwoording de verantwoordelijkheid bij de portefeuillehouder veiligheid neerlegt. Hij vindt dat de verantwoordelijke wethouder van sport er wel een mening over moet hebben en wijst daarbij op de gemaakte afspraken dat verenigingen zelf met regels moeten komen. Hij vraagt naar de mening van de wethouder over het feit dat 51% van de verenigingen nog geen regels over alcoholgebruik heeft opgesteld.

De heer MEIJERINK refereert aan de woorden van de wethouder over de vrijwilligers en zegt graag een actievere rol van de portefeuillehouder te zien, omdat we er met z’n allen belang bij hebben dat er gesport kan worden. Hij refereert daarbij ook aan de Strategische Visie.

 

Wethouder CORNELISSEN zegt MVV niet als een pressiemiddel te zien. Het gaat erom dat verenigingen geld ontvangen om sportvoorzieningen te treffen. Hij weet dat de verenigingen hier met elkaar over overleggen om te bepalen wat er kan worden gedaan, maar het is niet zo dat verenigingen ervoor worden gestraft als ze MVV niet toepassen.
Spreker geeft aan de verantwoordelijkheid rondom alcoholgebruik bij sportverenigingen zeker niet alleen bij de burgemeester te willen neerleggen. De bedoeling is dat de resultaten, die vanuit de bezoeken van de mysteryguests naar voren komen, worden besproken met de sportverenigingen, waarbij het college de sportverenigingen op hun verantwoordelijkheid wil wijzen door bijv. het recht op jeugdledensubsidie ter discussie te stellen op het moment dat er sprake is van alcoholgebruik onder jongeren.  
De heer MULLER interrumpeert en zegt gelezen te hebben dat 41% van de verenigingen een kantine of clubhuis te beschikking heeft, waarbij 36% van de verengingen alcoholbeleid heeft opgesteld. Hij dacht echter dat deze percentages elkaar afdekten en vraagt of het dus niet zo is dat 90% van de verenigingen met een kantine of clubhuis alcoholbeleid hebben opgesteld.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat verenigingen aan regels zijn gebonden voor wat betreft het schenken van alcohol en dat het belangrijkheid is dat de verenigingen zich bewust worden van hun rol hierin.

De heer DE KOE wijst op de woorden van de wethouder over het koppelen van het alcoholmatigings-beleid aan de jeugdledensubsidie en concludeert dat dit niet gebeurt bij MVV.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat hij de vraag zou willen stellen of verenigingen recht hebben op jeugdledensubsidie als het alcoholmatigingsbeleid niet goed wordt toegepast.  
Wat de actievere rol van het college betreft voor wat betreft de inzet van vrijwilligers, vraagt hij zich af hoe de commissie dit ziet. Hierover wil hij graag eens van gedachten wisselen.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen Sportvisie 2015-2018 als bespreekstuk te behandelen in de raad. D66 heeft een amendement aangekondigd.

7 Juridische vorm Participatie Pact Rijssen-Holten (opiniërend; Tijhof)
De heer BAAN refereert aan art. 9 lid 5 van de concept-oprichtingsacte inzake de leden en gewezen leden die niet aansprakelijk zijn voor de schulden van een vereniging en het feit dat de gemeente Rijssen-Holten dit wel is. De SGP vraagt een nadere toelichting hierop.

De heer WESSELS wijst op de goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Het CDA vraagt zich dan ook af waarom er een vereniging moet worden opgetuigd en wat de meerwaarde hiervan is. Spreker merkt op dat er ook andere instanties actief zijn binnen de gemeente op dit gebied en vraagt of dit dan geen verdringing tot gevolg heeft.

De heer PAS zegt dat de ChristenUnie kan instemmen met het voorstel zoals dat voorligt.

De heer KROEZE geeft aan dat Gemeentebelang graag een toelichting wil op de constatering dat er een rechtspersoon nodig is om betrokkenheid te creëren.

De heer NOORDAM zegt dat de VVD vindt dat er een bijzonder document voorligt waar de portefeuillehouder alle lof voor verdient. De vraag die hierbij gesteld kan worden is wat we ermee kunnen en wat we ermee oplossen. In elk geval durven we een verbintenis aan te gaan over een bijzonder groep mensen in de gemeente die op afstand blijven in het bedrijfsleven. Op deze wijze ontstaat er nl. een kortere lijn met een hoge mate van betrokkenheid volgens spreker. Hij gaat er daarbij vanuit dat de ambassadeurs van binnenuit meer kunnen realiseren.
Spreker vraagt waarom voor een vereniging en niet voor een stichting is gekozen en waarom de detailhandel niet is genoemd en betrokken. Hij wijst daarbij op de HHV en HABI en ook de super-markten, die vaak een groot personeelsbestand hebben.

Wethouder TIJHOF is het met de woorden van de heer Noordam eens dat het gaat om een bijzonder document. Er is hierbij sprake van een bijzondere samenwerking tussen ondernemersverenigingen en de gemeente, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te brengen en voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

 

Hij is blij dat de initiatiefnemende ondernemersverenigingen Kring Werkgevers Rijssen, Businessclub Bij de Tijd en de HHV hebben ingestemd met het voorliggende voorstel, waarbij ze hun leden vragen individueel deel te nemen aan dit Participatiepact.
Hierbij worden mensen, met behoud van uitkering, naar werk begeleid en worden werkzaamheden uitgevoerd, onder andere door de pactcoördinator. Daarbij gaan geldstromen ontstaan, die je goed wilt vastleggen en daarbij wil je voorkomen dat er bijv. BTW moet worden betaald. Die afwegingen hebben ertoe geleid dat er is gekozen voor een vereniging. Dit is de meest lichte juridische vorm van samenwerking. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor de betaling van de uitkeringen, dit zijn tevens de grootste kosten binnen het pact.

Mevrouw HEUVER vraagt of het zo is dat het geld dat binnenkomt bij het Participatiepact bedoeld is voor looncompensatie.
Wethouder TIJHOF zegt dat mensen die binnen het Participatiepact worden voorbereid op werk hun uitkering behouden. Als ze regulier werk krijgen dan stromen ze uit en komt er een looncomponent voor de werkgever bij. In het hele traject richting werk worden mensen ingezet met behoud van uitkering en zit er geen looncomponent in.

Mevrouw HEUVER vraagt of mensen die begeleid worden naar werk al wel gedetacheerd zijn bij een ondernemer.
Wethouder TIJHOF wijst op de stappen binnen het Participatiepact, waarbij mensen worden voorbereid om weer naar regulier werk te gaan. Een van deze stappen is dat ze in een beschutte omgeving leren wat werken is. Daarna wordt iemand vanuit deze beschutte omgeving bij een reguliere werkgever geplaatst met begeleiding, als een soort werkstage, met behoud van uitkering en dus zonder loonkosten voor de werkgever.
Op het moment dat er sprake is van een klik tussen de werkgever en de werknemer, dan wordt bekeken of er een verbintenis kan worden aangegaan, bepaalt de werkgever welk dienstverband er wordt aangegaan en wordt bepaald welke (regionale) mogelijkheden er dan nog zijn.

De heer POLMAN merkt op dat de vorm en niet de inhoud vanavond ter discussie staat.
De VOORZITTER bevestigt dit.

Wethouder TIJHOF denkt niet dat er sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. De Sterkerij is bijvoorbeeld partner in het Participatiepact en helpt mensen mee te ontwikkelen.
De HABI en HHV  zijn welkom om alsnog mee te doen. Alle ondernemers, werkzaam in de detailhandel, mogen lid worden van het Participatiepact. De HABI en HHV waren echter niet aangesloten bij de overlegvorm de geleid heeft tot het Participatiepact. Ze worden wel op de hoogte gehouden.

De heer WESSELS interrumpeert en vraagt zich nog steeds af waarom een vereniging nodig is. De pactcoördinator kan immers ook bij de gemeente in dienst komen en regelmatig om tafel gaan met de verenigingen om te bepalen welke werkzoekenden geplaatst kunnen worden.

Wethouder TIJHOF zegt dat het de bedoeling is dat de pactcoördinator in dienst komt van het Participatiepact en dat de kosten daarvoor betaald worden vanuit de werkstages. Werkgevers die deelnemen in het Participatiepact en mensen werkstages laten volgen zijn bereid een vergoeding te betalen. Hiervan worden de pactcoördinator en andere werkbegeleiders betaald.  
In de aanloopfase neemt de gemeente de bekostiging van de pactcoördinator voor haar rekening en vanaf januari 2016 is de pactcoördinator in dienst van het Participatiepact.

Tweede termijn
De heer MEIJERINK gaat ervan uit dat de portefeuillehouder zeker weet dat er geen sprake is van verdringing, dit zou volgens hem wettelijk ook verboden zijn.  
Spreker zegt dat de PvdA de oprichting van het Participatiepact een goed initiatief vindt. Hij vertrouwt op het oordeelsvermogen van de wethouder, dat het noodzakelijk is een vereniging op te richten en gaat akkoord met het voorstel.

 

 

De heer POLMAN vraagt of bedrijven die niet zijn aangesloten bij een vereniging ook kunnen aansluiten. D66 gaat op hoofdlijnen akkoord met het voorstel.

De heer WESSELS zegt dat het CDA het zeer positief vindt dat het Participatiepact samen met bedrijven wordt opgezet. Wellicht is het goed om hier als gemeente mee naar buiten te treden, om ook eventuele andere partners erbij te betrekken. De fractie kan zich vinden in het feit dat de kosten voor de pactcoördinator uit de uitvoeringskosten worden gedekt en stemt in met het voorstel.

Mevrouw HEUVER laat weten dat Lokaal Liberaal instemt en wenst de wethouder veel succes.

Wethouder TIJHOF geeft aan dat het bestuur van het Participatiepact gevormd wordt door vertegenwoordigers van de KWR, de HIG, Businessclub Bij de Tijd en de gemeente. Er is nog één plek in het bestuur vacant. Alle ondernemers van Rijssen-Holten wordt gevraagd mee te doen in het Participatiepact. Elk bedrijf kan lid worden, wordt ertoe opgeroepen om lid te worden en te participeren. Hij zegt dat verdringing nooit de bedoeling van het Participatiepact is.

De VOORZITTER concludeert dat er qua wensen en bedenkingen geen grote bedenkingen zijn, hooguit hier en daar wat aantekeningen. De commissie geeft namens de raad aan dat het voorstel zoals dit voorligt ter goedkeuring naar de provincie kan worden gestuurd.

8 Wtcg-CER regeling 2016 (opiniërend; Beens)
Eerste termijn
De heer NOEVERMAN zegt dat de SGP zich kan vinden in het voorstel van het college om de huidige insteek voort te zetten en uit te breiden naar 3 collectieve verzekeraars.
De fractie heeft erover nagedacht of het geld op een andere manier kan worden besteed, bijv. via het voorstel van de Wmo-raad, maar ze is het eens met de afweging die gemaakt wordt dat elk ander alternatief zal leiden tot meer ambtelijke inzet en hogere uitvoeringskosten.
De SGP kan zich vinden in de voorgestelde regeling.

De heer TEN BERGE geeft aan dat de Wmo-adviesraad kritisch is op het voornemen van het college om de regeling te continueren en vraagt daarbij aandacht voor het feit dat er de laatste tijd meer verontrustende verhalen vanuit de Wmo-raad komen.
Spreker gaat in op het financiële perspectief. In 2015 werd namelijk een bedrag genoemd van
€ 485.000. Nu wordt er gesproken van bedragen van € 231.000 en € 260.000. Spreker vraagt waardoor deze verschillen zijn ontstaan.
Hij refereert ook aan de uitvoeringskosten, om niet te kiezen voor een andere financiële tegemoet-koming en vraagt of efficiency daarbij de enige overweging is dit niet te doen. Zo ja, dan vraagt hij naar het verschil in uitvoeringskosten. Vorig jaar is immers al € 21.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een vorm van bijzondere bijstand. Daarnaast is er voor de uitvoering van de decentrali-saties 14 fte beschikbaar gesteld en is er wellicht voldoende ambtelijke ondersteuning om te kiezen voor het voorstel van de Wmo-adviesraad.

De heer PAS zegt dat de ChristenUnie instemt met het voorliggende voorstel en vraagt extra aandacht voor de communicatie richting de doelgroep.

Mevrouw HEUVER sluit zich aan bij de vragen van de heer Ten Berge. Lokaal Liberaal is er blij mee dat er inmiddels 3 zorgverzekeraars zijn aangehaakt. Zij vraagt of er zicht op is dat daar nog zorg-verzekeraars bijkomen en of er voldoende tijd en capaciteit beschikbaar is om mensen, die niet bij deze 3 zorgverzekeraars zijn aangesloten, te helpen aan de balie.

De heer POLMAN geeft aan dat D66 er blij mee is dat er voor 2016 3 zorgverzekeraars gevonden zijn. Ook zij zijn het met de Wmo-adviesraad eens dat mensen de keuze moeten krijgen uit meerdere zorgverzekeraars. Het college wordt gevraagd er werk van te maken dat het aantal zorgverzekeraars wordt uitgebreid en dat Salland Verzekeringen meerdere pakketten aanbiedt.

 

 

Hij refereert aan de evaluatie die is uitgevoerd onder de mensen die zijn overgestapt, maar niet onder de mensen die niet zijn overgestapt. Het blijkt dat de mensen die zijn overstapt 30% van de 1500 mensen is die onder de norm zitten. D66 is benieuwd waarom de mensen niet overstappen, omdat de doelstelling van de gemeente is zoveel mogelijk mensen bij de collectieve verzekering onder te brengen. Spreker vraagt waarom deze mensen niet zijn ondervraagd en wat de gemeente gaat doen om deze mensen verder te bereiken.
Hij zegt dat het adviesbureau BSNF advies heeft gegeven over de pakketkeuze en vraagt zich af waarom dit adviesbureau daarvoor is aangeschreven, omdat ze bekostigd worden door de zorg-verzekeraars en daarbij de vraag rijst of dit wel ten goede komt van de verzekerden en of de onafhankelijkheid daarbij voldoende is gewaarborgd.
Spreker wijst erop dat in 2015 gesteld is dat verzekeraars gedurende het jaar alleen een ander pakket konden kiezen bij de huidige verzekeraar en er niet kon worden overgestapt naar een andere zorg-verzekeraar. Hij vraagt of dit in 2016 wel kan.

Mevrouw KUIPER vraagt of bekend is of er gemeenten zijn die deze regeling uitvoeren zoals de Wmo-adviesraad die adviseert. Zij vraagt of het een optie is een hardheidsclausule in te voeren voor mensen die bijzonder getroffen worden door kosten die niet via een collectief aanvullende verzekering worden vergoed.

De heer NOORDAM sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Kuiper en vraagt of er een garantie kan komen dat mensen er niet op achteruit gaan als ze een bepaalde keuze maken.
Ook hij hamert op een goede communicatie met de doelgroep en vraagt of er voldoende tijd is alles te regisseren.
Spreker refereert aan het feit dat bij één van de verzekeraars herkeuring aan de orde is en herinnert aan het feit dat eerder gezegd is dat er geen selectie zou moeten plaatsvinden. Wellicht gebeurt dit nu toch omdat er andere partijen in beeld zijn.

Wethouder BEENS geeft aan dat de uitvoeringskosten van € 21.000 inmiddels zijn begroot. Hij bevestigt dat efficiency de enige reden is om de regeling niet zelf uit te voeren. Er is een globale berekening gemaakt om te kijken hoeveel tijd en energie het kost als de gemeente zaken zelf oppakt. Een ambtenaar blijkt ongeveer 3 uur per persoon bezig te zijn. Overigens is toegezegd dat in 2016 een nauwkeurige berekening zal worden gemaakt en dat dit ook besproken wordt met de Wmo-adviesraad.
Inmiddels zijn 775 mensen verzekerd via deze collectieve verzekering en de te maken kosten gaan ten koste van het beschikbare budget. Hij geeft daarbij aan dat 95% van de gemeenten kiezen voor deze regeling en dat Rijssen-Holten de enige gemeente is met 3 zorgverzekeraars. Spreker is bereid om ernaar te kijken of er in 2016 zorgverzekeraars zijn die willen aanhaken, maar de kans daarop acht hij erg klein.
Spreker gaat in op het financieel perspectief en wijst op het macrobudget voor de Wmo en de jeugd. Op dit moment is er minder geld nodig voor deze regeling. Er wordt zeer binnenkort wel over gecommuniceerd dat mensen kunnen overstappen  en spreker verwacht dat dit ook zal gebeuren bij zowel Univé als Salland. Hij spreekt de hoop uit dat hiervoor uiteindelijk meer geld nodig is dan wordt begroot.
Spreker geeft aan dat er goed over gecommuniceerd zal worden, onder andere d.m.v. extra pagina’s Noaberschap in het Rijssens Nieuwsblad. Ook de verzekeringsmaatschappijen  zijn opgeroepen te communiceren.
Hij bevestigt dat tijdens het jaar alleen geschoven kan worden tussen pakketten bij dezelfde zorgverzekeraar.
Spreker geeft aan dat de gemeente weinig mensen in beeld heeft die nog niet overgestapt zijn, maar is bereid deze mensen te laten benaderen.
Een aantal mensen heeft al aangegeven dat het tijdsbestek te kort was en een aantal mensen (chronisch zieken) zijn huiverig om over te stappen vanwege de (financiële) binding met de huidige zorgverzekeraar. De gemeente heeft overigens aangeboden mensen te helpen die er moeite mee hebben om verzekeringspakketten met elkaar te vergelijken en ook de verzekeringsmaatschappijen zijn bereid deze mensen een berekening voor te leggen.

 

 

Spreker geeft aan dat het adviesbureau BSNF bemiddelt, voor bijna alle gemeenten, tussen de zorgverzekeraars en de gemeente. Zij hebben veel kennis van zaken en spreker gaat er daarbij vanuit dat ze 100% onafhankelijk zijn, maar hij vindt dit moeilijk om in te schatten.
Hij gaat in op de vraag over de hardheidsclausule en zegt daar geen voorstander van te zijn. De mensen hebben de gelegenheid over te stappen en worden daar ook desgewenst in begeleid. Hij weet dat er mensen zijn die al zelf kortingen hebben bedongen en het is de keuze van de cliënt om al dan niet over te stappen.
Spreker geeft aan met Menzis gesproken te hebben over evt. herkeuringen. Daarbij is aangegeven dat dit niet mag. Mocht dit toch nodig zijn dan wil spreker graag met de mensen die dit betreft in contact komen.

Tweede termijn
De heer TEN BERGE is blij met de beantwoording door de portefeuillehouder en geeft aan dat het CDA het collegevoorstel steunt.

Mevrouw KUIPER zegt, naar aanleiding van de antwoorden door de portefeuillehouder, dat Gemeentebelang kan instemmen met het voorstel

De heer MEIJERINK vindt dat de gemeente op de goede weg is en is blij met de woorden van de portefeuillehouder dat hij bereid is te proberen meerdere verzekeringsmaatschappijen te laten aanhaken. In 2017 komst Salland Verzekeringen in elk geval met meerdere pakketten volgens spreker. De PvdA kan instemmen met het collegevoorstel.

De VOORZITTER concludeert dat de opinie van de commissie positief is.

9 Raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2016 (Beens)
Er worden geen vragen gesteld.

10 Actiepuntenlijst
Actiepunt 15-17 blijft op de actiepuntenlijst staan. Beantwoording laat nog op zich wachten.
Actiepunt 15-21 is geagendeerd en wordt afgevoerd.
Actiepunt 15-22 blijft op de actiepuntenlijst staan.
Actiepunt 15-24 is afgedaan en wordt afgevoerd.
Actiepunt 15-25 is afgedaan en wordt afgevoerd.

11 Rondvraag
De heer NOORDAM refereert aan informatief stuk c. Tussenevaluatie project MVV, merkt op dat het niet echt loopt, dat gesteld wordt dat de eigen bijdrage voor de verenigingen wordt verhoogd naar 40% en vraagt hoe dit proces verder loopt.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat er volop gebruikgemaakt wordt van de ondersteuning. De gemeente heeft daarbij niet het signaal gekregen dat er door de verenigingen op een andere manier op wordt ingezet.

Mevrouw RIEZEBOS gaat in overleg met dhr. Ten Berge als indiener van de motie in op informatief stuk h. Vaststellen beleidsregels maatschappelijke smeerolie. Bij de behandeling van de motie is de oproep gedaan om simpele beleidsregels op te stellen. Deze liggen nu voor en spreekster gaat in op de laatste zin van artikel 3 waarin staat dat een portefeuillehouder een toezegging achteraf kan terugkoppelen aan het college. Spreekster vindt dat overbodig. Er is immers elke week collegevergadering. Zij vraagt om deze zin uit art. 3 te schrappen en wordt daarbij gesteund door het CDA.
Wethouder BEENS bevestigt dat er iedere week op dinsdagmorgen een collegevergadering plaatsvindt. Hij geeft als voorbeeld dat hij op dinsdagavond een vraag voor een bijdrage van € 100 krijgt en dan een week moet wachten, tot de volgende collegevergadering, om dit te kunnen toezeggen. Hij vraagt daarom de vrijheid te krijgen kleine bedragen te kunnen toezeggen, waarbij dit dan achteraf in het college aan de orde komt. Hij vertrouwt erop dat de collega collegeleden geen toezeggingen van duizenden euro’s zullen doen.

 

 

De heer TEN BERGE steunt de woorden die mevrouw Riezebos heeft geuit en vraagt het college hier op een goede en pragmatische manier mee om te gaan.
Wethouder BEENS zegt dat het college zeer terughoudend om zal gaan met het achteraf terugkoppelen van toezeggingen. In bijzondere gevallen, waarbij het niet om een groot bedrag gaat, neemt het college toch de vrijheid om toezeggingen te doen zonder overleg. Spreker vraagt daarbij om het vertrouwen van de commissie en zegt toe dat het college hier nog eens op terugkomt.

12 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie MDV van Rijssen-Holten op 7 december 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous