Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Extra commissie MDV 11 november 2014

Datum: 11-11-2014Tijd: 20:00 - 21:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: drs. E.G. BosmaGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: E.J.H. Linssen-Nijland AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Extra commissie MDV 11 november 2014

Datum: 11-11-2014
Tijd: 20:00 - 21:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: drs. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, J.W. Reterink en J.A. Baan
CDAG.D. ten Berge, F.J. Wessels en G. Smelt
ChristenUniemr. W.L. Riezebos-Tessemaker en J. van Veldhuizen
GemeentebelangW.J.M. Muller en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAS. Kök en R.W. Meijerink
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en H.A.M. Stegehuis
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en E. Heuver-Harbers
D66ir. H. Klein Velderman
Het collegeB. Beens
OndersteunersJ Baan
Pers2
Publiek44

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
De VOORZITTER geeft aan dat mevrouw Otten zich gemeld heeft voor het spreekrecht. Zij spreekt in nadat mevrouw Baan een presentatie heeft gehouden.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer WESSELS neemt niet deel aan de beraadslagingen omdat hij lid is van de ledenraad van Menzis.

4 Lokale invulling na afschaffing Wtcg / CER regeling (Beens / opiniërend)
Mevrouw BAAN houdt een presentatie.

Mevrouw HEUVER vraagt hoe de mensen die niet bij Menzis zijn aangesloten in 2015 worden gecompenseerd.
Mevrouw BAAN zegt dat deze mensen voor bijzondere bijstand in aanmerking komen, waarbij de inkomens- en vermogensgrens een rol spelen.

Mevrouw RIEZEBOS vraagt hoe het zit met de acceptatieplicht van Salland als mensen op grond van deze regeling overstappen naar Menzis, maar toch weer terug willen op het moment dat Salland in 2015 aansluit.
Mevrouw BAAN zegt dat mensen aan het einde van 2015 kunnen overstappen, waarbij ernaar gestreefd wordt dat het aanbod van Salland vergelijkbaar is met het aanbod van Menzis. Het is lastig om dezelfde pakketten bij verschillende verzekeraars af te sluiten. Iedere zorgverzekeraar bepaalt de inhoud van de pakketten namelijk zelf. Het is van belang dat de kosten worden vergoed waar normaal bijzondere bijstand voor wordt aangevraagd en dat het eigen risico is meeverzekerd. Dit is voordelig voor mensen met hoge zorgkosten.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat daar het probleem ligt: de inwoners van Rijssen en Holten hebben een eigen verzekering en worden nu geconfronteerd met een verzekeraar met eigen normen en uitkeringen. Hij vindt het beter om een breder pakket met meerdere verzekeraars aan te bieden.

Mevrouw BAAN zegt dat de gemeente hier voor open staat, maar dat alleen Menzis een aanbod heeft neergelegd. De gemeente heeft een adviesbureau ingeschakeld dat samenwerkt met Menzis en aangeeft dat kleine zorgverzekeraars dit niet kunnen bieden, omdat er sprake is van een specifieke doelgroep met hoge zorgkosten. Als ook andere grotere verzekeraars, zoals Univé of Zilveren Kruis een aanbod neerleggen dan wordt bekeken of dit overeenkomt met het aanbod van Menzis.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat het feit dat er advies gegeven wordt door een adviesbureau dat samenwerkt met Menzis vragen oproept.
Mevrouw BAAN geeft aan dat dit adviesbureau door heel Nederland met bijna alle zorgverzekeraars samenwerkt en dat ze dus niet gebonden is aan Menzis.

De heer DE KOE refereert aan het feit dat de helft van het budget wordt ingezet en vraagt of dit betekent dat men ook de helft van de tegemoetkoming krijgt.
Mevrouw BAAN zegt dat de tegemoetkoming die men eerder kreeg de compensatie van het eigen risico betrof.  Dit was een vast bedrag. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken was gebaseerd op inkomen. Nu gaat alles via declaraties bij Menzis. Het is dus afhankelijk van de zorgkosten die mensen hebben hoe hoog de vergoeding is.

De heer SCHEPPINK wijst op de uitvoeringskosten van € 21.000 en vraagt wat hiervoor wordt gedaan.
Mevrouw BAAN zegt dat dit de kosten zijn van de verwerking van de aanvragen voor bijzondere bijstand.
De heer SCHEPPINK vraagt of er in de toekomst meer aanvragen worden verwacht.
Mevrouw BAAN geeft aan dat 2015 een overgangsjaar is, waarbij nog niet iedereen naar Menzis is overgestapt en dat het kan zijn dat de mensen die eerder voor een tegemoetkoming in aanmerking kwamen in 2015 bijzondere bijstand aanvragen.

De heer TEN BERGE merkt op dat redelijk veel geld niet gereserveerd wordt en vraagt of dit geld wel beschikbaar komt op het moment dat er wel veel kosten worden gedeclareerd. Nu lijkt het of er
€ 200.000 blijft liggen.
Mevrouw BAAN zegt dat het geld beschikbaar blijft binnen de Wmo. Op basis van aannames is gekeken wat dit betekent voor 2015. Er wordt nog bepaald of de verwachte aantallen worden gehaald of dat er meer aanvragen zijn.

Mevrouw RIEZEBOS vraagt naar het advies van de Cliëntenraad Wwb.
Mevrouw BAAN zegt dat het binnen de Wmo-adviesraad bij de bespreking van de beleidsregels Wmo aan de orde is gekomen. Daarbij is er gediscussieerd over de verplichte winkelnering bij Menzis, waarbij gevraagd is of mensen op grond van hun medische beperking worden geweigerd. Deze vraag is aan Menzis gesteld en ze geeft aan bijna de enige zorgverzekeraar te zijn die aan deze doelgroep geen voorwaarden stelt en ook geen medische keuring eist.
Mevrouw  RIEZEBOS vraagt of de gemeente Rijssen-Holten, net als bij de decentralisaties, deelneemt in Samen 14.
Mevrouw BAAN zegt dat dit wel is gebeurd. Voor de collectiviteit die we voor de minima al kennen is er altijd overleg met de 14 gemeenten, vanuit de minimakant gezien. Dit onderwerp is meer vanuit de Wmo benaderd. Daaruit blijkt dat alle gemeenten in Twente voor de collectiviteit bij Menzis kiezen, behalve de gemeente Almelo.
Mevrouw Riezebos vraagt hoe het gaat met de betaling van de eigen bijdrage bij mensen in de schuldhulpverlening en vraagt of zij risico lopen.
Mevrouw BAAN zegt dat er bij deze mensen sprake is van een vastgesteld inkomen waarbinnen zij geen nieuwe financiële verplichtingen mogen aangaan. Deze doelgroep zal ook een aanvraag voor bijzondere bijstand doen, omdat de kosten zullen stijgen als ze een hoger verzekeringspakket kiezen.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat er ook nog andere oplossingen voor collectiviteit voorhanden zijn, zonder dat daarbij gebruik van de diensten van Menzis hoeft te worden gemaakt. Hij vraagt of hiernaar gekeken is en wat de afwegingen zijn geweest dit niet te doen. Hij refereert daarbij aan het forfaitteren van de vergoeding vanuit de Wmo, het verlagen van de eigen bijdragen Wmo en het verstrekken van een voorziening vanuit de Wmo. Hij vraagt hoe precies de bijzondere bijstand wordt ingezet en welke regels hiervoor van toepassing zijn.
Mevrouw BAAN zegt dat andere regelingen, bijv. inkomensregelingen voor 2014, veel arbeidsinten-siever zijn en voor de gemeente veel meer uitvoe-ringskosten met zich meebrengen, omdat iedere aanvraag getoetst moet worden op het inkomen en de zorgkosten die gemaakt zijn. De regels voor de bijzondere bijstand zijn regels die vastliggen in de Wwb.

Er wordt daarbij gekeken naar de inkomens- en vermogensgrens. Qua inkomen kunnen mensen wel iets boven de 100% grens zitten, maar over inkomen daarboven wordt draagkracht berekend en daarvan moet men eerst 35% zelf inzetten.
De heer KLEIN VELDERMAN gaat in op het inzetten van bijzondere bijstand voor mensen die niet overstappen naar Menzis, waarvoor dan geen inkomenstoets nodig is en vraagt hierop een toelichting.
Mevrouw BAAN zegt dat het aanbod de collectieve zorgverzekering en het vangnet de bijzondere bijstand is. Bij bijzondere bijstand is de gemeente gebonden aan inkomens- en vermogensgrenzen.
De heer KLEIN VELDERMAN vraagt of mevrouw Baan denkt dat er veel gebruik van de bijzondere bijstand wordt gemaakt of dat mensen massaal overstappen naar Menzis.
Mevrouw BAAN verwacht wel dat het tijd nodig heeft, maar gezien het feit dat het eigen risico wordt meeverzekerd gaat ze ervan uit dat dit een aantrekkelijk aanbod is voor mensen die jaarlijks hun eigen risico opmaken.

De heer MULLER vraagt een toelichting op de 130%-grens, vraagt of de voorwaarden die Menzis stelt voor alle 14 gemeenten gelijk zijn en of dit een Samen 14 of landelijk traject is. Hij vraagt ook naar de consequenties voor de huishoudelijk hulp als men voor Menzis kiest.
Mevrouw BAAN zegt dat erover gesproken is voor welke regeling wordt gekozen en dan blijkt dat de meeste gemeenten voor collectiviteit kiezen. Dat wil niet zeggen dat elke gemeente op de 130% grens zit. Daarover is geen afstemming geweest. Daar zijn de gemeenten vrij in.
Voor wat betreft de huishoudelijke hulp geeft ze aan dat dit al door de gemeente wordt bekostigd. In Rijssen-Holten is er v.w.b. de adaptie voor gekozen dit per verzekerde in te zetten (€ 1,44 wordt per verzekerde aan Menzis betaald), omdat is uitgerekend hoeveel aanvragen bijzondere bijstand er bijv. voor de eigen bijdrage CAK verwerkt moeten worden en wat dat betekent als de gemeente zegt dat ze voor iedere verzekerde de adaptie betaalt. Deze kosten blijken minder te zijn.

De heer MEIJERINK vraagt of ook gekeken is hoe andere gemeenten omgaan met deze materie.
Mevrouw BAAN zegt dat gesproken is met adviesbureau BSNF, die werkzaam is door heel Nederland bij verschillende zorgverzekeraars. Ze zoekt uit wat voor een gemeente een goed aanbod is en als een mogelijkheid van bijzondere bijstand beter is, dan geven ze dat ook aan. Veel gemeenten kiezen echter voor de collectieve zorgverzekering.
De heer MEIJERINK zegt begrepen te hebben dat Menzis iedereen accepteert die zich aanmeldt binnen deze doelgroep en vraagt of dit voor alle pakketten geldt.
Mevrouw BAAN laat weten dat dit voor alle pakketten geldt, met name voor het garant verzorgd 3 pakket, gericht op deze doelgroep met hoge zorgkosten. Menzis geeft aan voor niemand een medische selectie toe te passen.
De heer MEIJERINK vraagt of dit als eis gesteld wordt bij gesprekken met andere verzekeraars.
Mevrouw BAAN bevestigt dit, ook voor wat betreft het meeverzekeren van het eigen risico.

De heer STEGEHUIS merkt op dat een bepaalde groep mensen aan een nieuwe regeling moet gaan voldoen en vraagt welke mensen buiten de boot vallen bij de verzekering van Menzis.
Mevrouw BAAN zegt dat mensen buiten de boot vallen omdat er een inkomensgrens wordt gehanteerd. De verzekering is bestemd voor mensen die het ook nodig hebben. Daarvoor is de inkomensgrens van 130% gehanteerd. Mensen die hierboven zitten komen niet voor de regeling in aanmerking.
De heer STEGEHUIS refereert aan de zorg, met name v.w.b. de chronisch zieken en verwacht niet dat Menzis dit brede spectrum dekt. Hij vraagt hoe de gemeente omgaat met mensen die daardoor buiten de boot vallen.
Mevrouw BAAN zegt dat de gemeente zich ervan bewust is dat niet iedereen bij het garant verzorgd 3 pakket kan worden ondergebracht en dat er altijd kosten zijn die erbuiten vallen. Zij weet niet of een specifieke groep hierdoor buiten de boot valt.
De heer STEGEHUIS zegt dat een paar keer is aangeven dat Menzis de standaard is, vraagt naar de toelatingseisen voor andere zorgaanbieders en vraagt aan welke kwaliteitseisen dit wordt getoetst.
Mevrouw BAAN geeft aan dat hier nog niet naar gekeken is, omdat Menzis op dit moment de enige aanbieder is. De gemeente wil graag met Salland in gesprek omdat veel mensen  uit Holten daarop gericht zijn. Andere zorgverzekeraars hebben de gemeente nog niet benaderd met een aanbod. De eisen die gesteld worden zijn een zo uitgebreid mogelijk pakket zoals Menzis dit op dit moment ook aanbiedt, zodat er zo min mogelijk verschil tussen de verschillende zorgverzekeraars bestaat. Gestreefd wordt naar een lijn.
De heer STEGEHUIS laat weten dat er teruggevallen wordt op de bijzondere bijstand, waardoor een groep mensen geen gebruik meer van bepaalde voorzieningen kan maken.

Dit betreft de groep mensen tot 130% en hij vraagt of hiervoor een noodmaatregel van kracht is als een persoon of gezin in nood komt.
Mevrouw BAAN zegt dat deze personen in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand, mits de zorgkosten zo hoog zijn dat de draagkracht binnen het inkomen hieraan wordt besteed. Dit is het enige vangnet op dit moment.
De heer STEGEHUIS vraagt naar de bijzondere bevoegdheid van een wethouder of het college.
Mevrouw BAAN zegt dat op dit moment uitgegaan wordt van de bijzonder bijstand en dat is altijd maatwerk.

De heer DE KOE vraagt een toelichting op adaptie.
Mevrouw BAAN zegt dat de gemeente per verzekerde een bepaald bedrag aan Menzis moet betalen. Onder de adaptie zitten bepaalde vergoedingen die gericht zijn op de Wmo, dus de eigen bijdrage die men moet betalen bij het CAK voor de huishoudelijke hulp.

De VOORZITTER bedankt mevrouw Baan voor de presentatie en geeft mevrouw OTTEN het woord.

Mevrouw OTTEN refereert aan de e-mail die ze via de griffie aan de raadsleden heeft gestuurd. Hierin heeft ze de bezwaren tegen de voorgestelde regeling verwoord.
Zij zegt dat de betrokkenen inmiddels bericht hebben gekregen van het CAK over de hoogte van de vergoeding over 2013. Dat geld wordt in december op hun bankrekening gestort.
De vergoeding voor 2014 zou dus in december 2015 worden uitbetaald. Ze vraagt waarom er nu zoveel haast gemaakt wordt en of niet afgesproken kan worden dat er na het eerste halfjaar van 2015 wordt geïnventariseerd wat er binnenkomt, wat de mensen nodig hebben en dat de middelen die er zijn eerlijk worden verdeeld. De Wmo-adviesraad is in kennis gesteld, maar heeft nog geen advies uitgebracht, dat gebeurt op 18 november 2014.
Ze gaat in op de norm van 130% van het bijstandsloon en zegt dat het gaat om het verzamelloon voor de belastingdienst waarbij er heel veel ziektekosten zijn die niet meer kunnen worden afgetrokken. Als iemand dus 140% van het bijstandsloon krijgt en erg veel ziektekosten heeft dan kan dit betekenen dat deze persoon op 90% van het bijstandsloon uitkomt. Zij is van mening dat hier geen sprake is van een eerlijke verdeling en hoopt dat de gemeente de beslissing uitstelt.
Wat Menzis betreft heeft ze alle fracties ingelicht, ook landelijk, over het feit dat Menzis als enige verzekeraar bepaalde medicijnen niet vergoed. Hierop heeft Menzis laten weten dat ze uit coulanceoverwegingen heeft besloten deze toch te vergoeden. Met andere woorden: Menzis sluit mensen wel uit.

Mevrouw HEUVER vraagt of ze van mevrouw Otten begrepen heeft dat de tegemoetkomingen die mensen tot nu toe ontvingen ook in 2015 worden uitbetaald.
Mevrouw OTTEN zegt dat de € 485.000 voor tegemoetkomingen eerlijker moet worden verdeeld. De gemeente weet volgens haar niet eens wat de mensen precies ontvangen aan vergoedingen. Ze zegt dat Menzis haar uit coulanceoverweging zaken vergoedt, maar zodra ze de overeenkomst verbreekt krijgt ze dit niet meer. Ze zegt dat ze niet kan overstappen naar een andere verzekering en dit wordt ook ontraden, omdat zij na acceptatie wordt gekeurd en dan voor bepaalde ziekten wordt uitgesloten.

Mevrouw RIEZEBOS herhaalt de woorden van mevrouw Baan die gezegd heeft dat Menzis mensen accepteert zonder keuring.
Mevrouw OTTEN zegt dat ze van de fysiotherapeut, het Deventer Ziekenhuis en de huisarts het advies heeft gekregen niet over te stappen in verband met een herkeuring.
Mevrouw RIEZEBOS zegt dat mevrouw Otten al bij Menzis zit en dat Menzis bekend staat om het royale toelatingsbeleid.
Mevrouw OTTEN bevestigt dit, maar als je toegelaten bent, volgt een keuring en word je voor bepaalde ziekten uitgesloten. Ze heeft hiervan een bewijs van het college van beoordeling zorgverzekering.
Mevrouw RIEZEBOS vraagt of dit ook voor Menzis geldt.
Mevrouw OTTEN zegt dat Menzis de enige maatschappij is die bepaalde medicijnen niet meer vergoedt en wenst de commissieleden veel wijsheid bij het nemen van een beslissing.

De heer KLEIN VELDERMAN spreekt zijn bewondering uit voor wat mevrouw Otten bij Menzis heeft bereikt, vraagt een toelichting op de coulanceregeling rondom de 103 keer fysiotherapie en vraagt naar meerdere voorbeelden.
Mevrouw OTTEN zegt dat deze regeling vervalt als ze overstapt van pakket 1 naar pakket 3. Ze gaat in op de ziekte van Krohn, waarbij het medicijn 6TG alleen door Menzis niet wordt vergoed.


Inmiddels heeft zij per e-mail te horen gekregen dat het medicijn alsnog wordt vergoed uit coulance.
Ze vindt dat hier sprake is van rechtsongelijkheid.

De heer TEN BERGE refereert aan het eerdere e-mailcontact en vraagt of mevrouw Otten kan aangeven welke zaken geregeld moeten zijn zodat het pakket in haar ogen passend is voor de doelgroep.
Mevrouw OTTEN zegt dat als doelgroep 130% van de bijstandsnorm  is gekozen, maar merkt op dat er mensen zijn met een redelijk pensioen, die op 140% van de bijstandsnorm zitten, maar die door de hoge eigen bijdrage op 90% van de bijstandsnorm uitkomen.

Mevrouw HEUVER vraagt naar de tegemoetkoming van de gemeente bij fysiotherapie in pakket 1. Mevrouw OTTEN zegt dat ze geen tegemoetkoming krijgt als ze overstapt naar pakket 3, omdat het een voorliggende voorziening is.

Wethouder BEENS zegt dat het college ook graag meerdere aanbieders had gehad maar dit is helaas niet gelukt. Menzis is de enige verzekeraar die serieus op de vraag van de gemeente Rijssen-Holten is ingegaan. Salland kan dit niet op tijd realiseren. Hij citeert uit de achterliggende stukken: “van groot belang is dat Menzis in tegenstelling tot veel andere zorgverzekeraars geen medische selectie kent in geval van toelating tot de collectiviteit. Iedereen wordt bij Menzis geaccepteerd, ongeacht leeftijd of collectiviteit. De enige mogelijke reden van weigering is het hebben van schulden”.
Het college heeft de e-mail van mevrouw Otten gelezen en was ervan op de hoogte dat ze kwam inspreken en waarover. Hierover is contact opgenomen met Menzis en is om opheldering gevraagd. Hierop heeft Menzis nog niet gereageerd.
Er zal niemand buiten de boot vallen aldus spreker, omdat de gemeente dan maatwerk levert. Er zal echter wel een grens getrokken moet worden en hij vindt de 130% best royaal. Als mensen toch in de financiële problemen raken zal hierover aan de bel moeten worden getrokken bij de gemeente.
Er is enige haast bij, zodat mensen hun verzekering voor het einde van het jaar kunnen opzeggen, zodat ze zich per 1-1-2015 bij Menzis kunnen verzekeren. De mensen worden hier persoonlijk over benaderd. Omdat de gemeente nog niet iedereen in het vizier heeft zal er ook gepubliceerd worden op de website en in de krant.

Mevrouw RIEZEBOS vraagt om een schorsing en vraagt de fractiespecialisten bij elkaar te komen.

De VOORZITTER schorst de vergadering van 21.03 uur tot 21.15 uur.

De heer SCHEPPINK verlaat de vergadering.

De VOORZITTER heropent de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Riezebos.

Eerste termijn

Mevrouw RIEZEBOS zegt geen achterkamertjespolitiek te willen bedrijven, maar in de schorsing hebben de fractiespecialisten elkaar bevraagd om te bepalen of men elkaar goed snapt en dat er over hetzelfde gepraat wordt. De discussie wordt in de openbaarheid gevoerd.
Zij krijgt de indruk uit voorliggend voorstel dat mensen dit of niets kan worden aangeboden, behalve bijzondere bijstand waarvoor veel mensen niet in aanmerking i.v.m. de normen binnen de Wwb.
Zij maakt zich zorgen over de rechten die mensen opgebouwd hebben en die ze verliezen door over te stappen naar Menzis. Mochten mensen na een jaar weer naar hun huidige verzekeraar willen overstappen dan is er een probleem en spreekster vraagt hoe dit kan worden opgelost.
Zij vraagt extra aandacht voor de schuldenproblematiek, want mensen met schulden worden niet geaccepteerd bij Menzis en vallen onder een andere regeling.

Mevrouw HEUVER vindt dat er een relatief klein bedrag van €485.000 voor dit doel wordt ingezet. Spreekster vraagt waarom dit zo´n klein bedrag is en waarom er sprake is van een overschot van € 250.000 dat binnen de Wmo beschikbaar blijft. Zij vraagt waarom dit geen geoormerkt geld is dat specifiek voor deze doelgroep kan worden ingezet.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt waarom de andere alternatieven niet uitgebreid aan bod zijn geweest, zoals compensatie door individuele bijzondere bijstand, forfaitaire vergoeding vanuit de Wmo, verlaging van de eigen bijdrage voor de Wmo en verstrekking van een voorziening vanuit de Wmo en waarom gekozen wordt voor de collectieve zorgverzekering.
De doelstelling om dichter bij de burger te gaan staan en ervoor te zorgen dat er efficiënt wordt omgaan met middelen, wordt in handen gelegd van een commerciële instelling, die maar een ding wil en dat is geld verdienen.
Hij roept de wethouder op om ook te kijken naar andere mogelijkheden, waardoor de verantwoordelijk-heid van de gemeente bij de gemeente blijft en waarbij mensen worden geholpen die problemen hebben. De chronisch zieken is daarbij een kwetsbare groep die al in beeld is.
Hij vraagt of de wethouder de gevolgen voor en de populatie zelf in beeld heeft.

De heer TEN BERGE zegt dat het CDA graag iets wil bieden aan de inwoners van Rijssen-Holten, waarbij de tijdsdruk hoog is en waarbij het niet vrijspelen van het totale budget ruimte biedt. In de loop van 2015 kan geleerd worden van ervaringen die we in begin 2015 opdoen, waarbij snel in beeld is hoeveel mensen er gebruik van hebben gemaakt en wat de financiële impact is.
Hij vraagt of de wethouder bereid is in het eerste kwartaal van 2015 te evalueren wie er overgestapt is, welke gaten er zijn ontstaan en om samen met de Wmo-adviesraad te bekijken waar we staan en bij te sturen waar dit mogelijk is. Hij vraagt of de € 21.000 al is opgenomen in de 14 fte die met het vaststellen van de begroting 2105 voor de uitvoering van de transities beschikbaar is gekomen..

De heer MULLER merkt op dat het college de Wmo-adviesraad wel heeft gesproken maar dat er nog geen advies is uitgebracht. Hij vraagt zich af welke waarde aan dit advies wordt gehecht en vraagt of er naast het verstrekken van bijzondere bijstand ook meer ruimte voor maatwerk is.
Hij vraagt of overstappen van pakket 1 naar 3 mogelijk blijft, omdat hij heeft begrepen dat overstappen van pakket 1 naar 3 een keuring en wellicht afwijzing tot gevolg kan hebben.

De heer MEIJERINK vraagt of er duidelijkheid van Menzis komt voordat er beslissingen moeten worden genomen.
Hij refereert aan de woorden van de heer Klein Velderman en vraagt of het mogelijk is de € 485.000 te gebruiken voor het overgangsjaar 2015 en  pas op 1 januari 2016 definitief te beslissen. Hiermee heeft het college een jaar de tijd om alternatieven in beeld te brengen.
Als toch besloten wordt het voorstel van het college te volgen dan stelt hij voor het restantbedrag expliciet te oormerken voor het oplossen van eventuele knelpunten.

De heer STEGEHUIS zegt dat oormerken ook voor de VVD een belangrijk issue is om bepaalde garanties te kunnen hebben voor buiten de boot vallende cliënten. Hij hoort graag van de wethouder hoe deze aankijkt tegen bepaalde garanties dat niet overstappers er niet substantieel op achteruitgaan in 2015. 2015 is een overgangsjaar en hij stelt voor dat de gemeente Rijssen-Holten de zaken dan zelf regelt, want de grootste zorg van de VVD is één verzekeraar en één dekkingsgebied.

Wethouder BEENS weet niet of mensen kunnen overstappen naar Menzis en daarna weer terug kunnen naar de huidige verzekeraar en vraagt zich af waarom ze dat zouden willen. Menzis heeft immers een collectieve korting en andere verzekeraars niet. Hij schat de kans dat mensen teruggaan naar hun huidige verzekeraar ook niet groot.
Ook voor mensen die niet bij Menzis terecht kunnen vanwege schulden levert de gemeente maatwerk.

Mevrouw RIEZEBOS merkt op dat het voor mensen met schulden dus beter is dat ze verzekerd blijven waar ze verzekerd zijn.
Mevrouw BAAN zegt dat dit met name geldt wanneer mensen een schuld hebben bij de zorgverzeke-raar. Dan worden ze bij alle andere zorgverzekeraars geweigerd.

Wethouder BEENS geeft aan dat het maar de vraag is of er sprake is van een overschot, omdat niet helder is hoeveel mensen zullen overstappen. Er is geen sprake van geoormerkt geld en spreker stelt voor samen met de Wmo-adviesraad na het eerste kwartaal van 2015 te evalueren en dan te kijken hoeveel geld er eventueel is overgebleven. Dit geld kan dan worden geoormerkt.
Hij merkt op dat deze maatregelen buiten de decentralisaties vallen en dat er dus ook geen ‘decentralisatiegeld’ mee gemoeid gaat.
Spreker zegt dat het college kiest voor Menzis om het beheersbaar te houden. Het gaat om een grote groep mensen en als er te veel alternatieven worden aangeboden dan gaat dit met veel extra werk gepaard. Dan zal er dus geld aan ambtenaren besteed moeten worden en is er dus minder geld beschikbaar voor mensen die de zorg nodig hebben.
Spreker zegt nog weinig gegevens over de populatie te hebben. Ook de informatie over de Jeugdzorg moet nog binnenkomen en de gegevens v.w.b. de populatie Wmo  zijn ook nog niet compleet.

De € 21.000 uitvoeringskosten zitten niet in de 14 extra fte’s voor de transities. Dit heeft namelijk te maken met de decentralisaties.
De Wmo-adviesraad wordt door het college heel serieus wordt genomen. Er is met de Wmo-adviesraad gesproken en zij hebben de pijnpunten aangegeven, met name dat er geen keuzevrijheid is. Ze hebben de tijd tot 18 november a.s. om met een advies komen. Dit is een onderdeel van de Wmo-beleidsregels.
Het college streeft ernaar zaken zoveel mogelijk onder de collectiviteit te laten vallen, maar niemand zal daarbij buiten de boot vallen. De gemeente zal in dergelijke gevallen maatwerk leveren.
Hij weet niet of 2015 in zijn geheel als overgangsjaar kan worden gezien, maar kan zich vinden in het voorstel van het CDA om te starten en aan het einde van het eerste kwartaal 2015 te evalueren.

De heer MULLER vraagt of de gemeente maatwerk levert voor iedereen die getroffen wordt door deze maatregel.
Wethouder BEENS zegt dat eerst bekeken moet worden wat de problemen zijn, waarbij rekening wordt gehouden met het gevaar van precedentwerking.
Hij zegt dat er nog gesproken moet worden over de gevolgen van overstappen van pakket 1 en 3 en refereert daarbij aan de woorden van mevrouw Otten. Dit verbaast hem overigens wel omdat Menzis richting het college aangegeven heeft iedereen te accepteren.
Spreker geeft aan dat er sprake is van een collegebevoegdheid, maar het college heeft ervoor gekozen dit te delen met de commissie. Het voorstel ligt opiniërend voor.

Mevrouw RIEZEBOS vindt dat het niet verstandig is het overgebleven geld te oormerken en stelt voor het resterende geld in het algemene Wmo-budget onder te brengen.
Wethouders BEENS heeft ook liever niet dat het geld geoormerkt wordt. Hij pleit voor één Wmo budget, waarbij er maatwerk geleverd wordt daar waar dat nodig is.  

De heer BEENS zegt dat mensen die niet overstappen naar Menzis en wel in de problemen komen wel iets uit te leggen hebben bij de gemeente. Toch wordt er dan wel gekeken waarom ze niet zijn overgestapt en om welke moeilijkheden het gaat. Ook dan zal maatwerk worden geleverd maar er wordt dan wel aangedrongen om over te stappen naar Menzis.

De heer DE KOE vraagt of dit ook van toepassing is voor mensen met een inkomen boven de 110% van de bijstandsnorm (grens bijzondere bijstandsnorm).
Wethouder BEENS zegt dat de gemeente Rijssen-Holten de grens bij 130% van de bijstandsnorm legt. Als de nood hoog is zal er maatwerk geleverd moeten worden. Er moet daarbij wel sprake zijn van uitzonderingen, omdat het college zich wel aan de regels houdt.

Tweede termijn
De heer RETERINK is niet voor een overgangsjaar in 2015, omdat er dan veel geld voor het ambtelijk apparaat beschikbaar moet worden gesteld. Op dit moment is er niet veel keus en lijkt dit de beste oplossing. Hij sluit zich aan bij de woorden van de heer Ten Berge en stelt voor van start te gaan en na het eerste kwartaal 2015 te bekijken hoe de financiële stand van zaken is.
De SGP is voor het instellen van één Wmo-budget, met de toezegging van de wethouder dat er maatwerk wordt geleverd.
De heer DE KOE vraagt of de heer Reterink het geld tot de evaluatie specifiek beschikbaar wil houden voor de voorgestelde doelgroep.
De heer RETERINK zegt dat eerder niet bekend is hoeveel geld er eventueel overblijft.

Mevrouw RIEZEBOS denkt dat het voorliggende voorstel het beste is van dit moment.  Het leveren van echt maatwerk kost veel om te organiseren. De collectieve verzekering is niet ideaal, maar hiermee doet de gemeente wel iets en hanteert ze een redelijke norm van 130% van het bijstandsniveau. Zij heeft moeite met het oormerken van geld en merkt op dat bij de bijzondere bijstand ook geen normen kunnen worden bijgesteld, omdat de gemeente daar gebonden is aan de regels van de Wwb. Het geld hoeft wat haar betreft niet geoormerkt te worden maar zij wil wel weten hoeveel geld er na de evaluatie overgebleven is.

De heer TEN BERGE is blij met de opiniërende discussie en met het feit dat mevrouw Otten de commissie met haar woorden scherp houdt. Dit is een basisvoorziening waarbij we voor veel mensen iets goeds kunnen organiseren. Het is niet ideaal, maar het succes of het falen zal zich na de evaluatie uitwijzen. Hij is voor het oormerken van het geld binnen het Wmo-budget, maar zonder dat dit te specifiek gebeurt.


Mevrouw HEUVER vindt het een moeilijke afweging en vindt het prima dat het overgebleven geld in het Wmo-budget wordt ondergebracht. Ze vraagt zich wel af welke garantie het college kan geven dat er middelen beschikbaar blijven om bij te sturen na het eerste kwartaal.

De heer KLEIN VELDERMAN wijst op de reclameactiviteiten van de verzekeraars aan het einde van het jaar en het feit dat toch weinig mensen overstappen, omdat ze zich prettig voelen bij de verzekeraar waar ze nu zitten. Hij vindt dat Menzis goed inspeelt op de behoefte van de gemeenten en klaarblijkelijk een aantal gemeenten heeft kunnen overtuigen. Keuzevrijheid zou in deze mogelijk moeten zijn volgens spreker. Andere mogelijkheden heeft het college niet bekeken, er is ook niet onderzocht hoeveel extra fte’s dan ingezet moeten worden en hij vindt dat het college moet denken in mogelijkheden en niet in ingenomen posities. Spreker is er blij mee dat het college dit opiniërend voorligt maar D66 stemt niet in en ontraadt mensen om over te stappen naar Menzis.

De heer TEN BERGE is van mening dat de heer Klein Velderman juist in posities denkt, gelet op de woorden over Menzis. Denken in mogelijkheden gaat volgens spreker over keuzevrijheid, maar dan moeten er wel aanbieders zijn. Hij heeft begrepen dat er niet meer verzekeraars zijn die willen instappen.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat één adviesbureau heeft onderzocht en alleen met Menzis op de proppen is gekomen. Hij legt hierbij niet het oordeel of de mening van het college op tafel, maar vraagt zich wel af waarom deze stap wordt voorgesteld. Wellicht moet er meer tijd genomen worden om zaken op een correcte manier te regelen, zonder het winstoogmerk van commerciële bedrijven.

De heer MULLER zegt dat het voorliggende voorstel het beste is voor dit moment, met de toezeggingen van de wethouder m.b.t. de knelpunten en het oormerken van geld. Als de evaluatie aangeeft dat het bedrag onvoldoende is dan moet er wel extra geld beschikbaar zijn volgens spreker.

De heer MEIJERINK zegt dat het voorliggende voorstel het minst slechte voorstel is. Veel zaken zijn volgens spreker onzeker en hij had graag gezien dat het college de tijd nam om zaken beter op een rij te zetten. Hiervoor zou 2015 kunnen worden gebruikt.  De wethouder heeft echter al een besluit genomen, waar zijn coalitiegenoten ook achter staan. Hij refereert aan de woorden van mevrouw Heuver en zegt dat het handig zou zijn dat er geld achter de hand is wanneer de financiën tegenvallen, dit kan niet wanneer het geld in het Wmo-budget wordt ondergebracht. Hij vindt dat het geld wel geoormerkt moet worden.

De heer STEGEHUIS vindt het voorliggende voorstel het minst slechte waarmee de gemeente verder moet. De VVD staat achter het voorstel om na het eerste kwartaal van 2015 te evalueren, waarbij er wel ingegrepen moet worden als dat nodig blijkt. Als de wethouder de toezegging doet dat het leveren van maatwerk uit het Wmo-budget wordt gedekt dan hoeft het bedrag niet geoormerkt te worden wat de VVD betreft. De meeste zorgen baart de groep die tussen de bijstandsnorm en de 130% van de bijstandsnorm zit. Zij moeten gedwongen overstappen naar Menzis willen ze er niet op achteruit gaan. Hij roept het college op te zorgen voor alternatieven, omdat de monopolypositie van Menzis niet goed is.

De VOORZITTER concludeert dat de wethouder heeft toegezegd dat er na het eerste kwartaal van 2015 wordt geëvalueerd en dat de meerderheid van de commissie zich kan vinden in de voorgestelde beleidslijn. De meerderheid van de commissie is niet voor specifiek oormerken van het geld.

Wethouder BEENS stelt voor het geld tot en met het eerste kwartaal van 2015 te oormerken, daarna te bepalen hoeveel geld er nog over is en dan te beslissen hoe het wordt ingezet. Hij zegt toe dat er maatwerk geleverd wordt daar waar dat nodig is. Het college heeft er steeds werk van gemaakt om meerdere zorgaanbieders te vinden, maar dit is niet gelukt. Salland wil op zich wel meewerken, maar krijgt het niet tijdig voor elkaar. Hij stelt voor te monitoren in de werkgroep decentralisaties.

De heer STEGEHUIS zegt dat in het stuk staat aangegeven dat er wordt afgewacht of andere aanbieders zich melden bij de gemeente en zegt dat hij dit gewijzigd wil zien opdat de gemeente proactief zoekt naar meerdere zorgaanbieders.
Wethouder BEENS is bereid hiernaar te kijken maar kan de toezegging niet doen dat dit op tijd lukt.


5 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.55 uur.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie MDV van Rijssen-Holten op 19 januari 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous