Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Gezamenlijke commissievergadering inzake de begroting 2017 (19:30)

Datum: 31-10-2016Tijd: 19:30 - 20:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: dr. E.G. BosmaGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gezamenlijke commissievergadering inzake de begroting 2017 (19:30)

Datum: 31-10-2016
Tijd: 19:30 - 20:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink en dr. J. Noeverman
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels en G.D. ten Berge
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen en G. Pas
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en W.A.J. ter Schure
PvdAR.W. Meijerink
VVD LokaalF.W. Noordam, R.A. de Koe en B.J. van den Berg
D66ir. H. Klein Velderman, C. Polman en J. van Veen
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof, A.C. Hofland
OndersteunersE. van Ooijen
Pers2
Publiek20


1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijke welkom. Spreker vervangt de heer Reterink, die vandaag zijn huwelijksjubileum viert.

2 Inventarisatie spreekrecht
De VOORZITTER geeft aan dat de heer J. Riezebos zich, namens de Muziekschool Rijssen, gemeld heeft voor het spreekrecht over agendapunt 7: Programmabegroting 2017.
Spreker laat weten dat mevrouw Riezebos geacht wordt niet deelgenomen te hebben aan deze vergadering.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
De BURGEMEESTER deelt mee dat er een eerste gesprek heeft plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de 14 gemeenten over de agenda voor Twente. Het was een zogenaamd ‘benen op tafel’ overleg, met een presentatie die spreker beschikbaar zal stellen aan de raad.
Er was sprake van enkele eerste verkenningen, waarbij het spreker opviel dat er veel draagvlak leek te zijn voor acquisitie, arbeidsmarktzaken en recreatie en toerisme. Voor het overige wordt bekeken wat er gaat gebeuren.
De voorzitter en trekker van het proces is de heer Welman, wethouder uit Enschede.

5 Kredietaanvraag Opbroek deelfase 3 (Cornelissen)
Er worden geen vragen gesteld.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert de kredietaanvraag Opbroek deelfase 3 als hamerstuk te behandelen in de raad

6 Raadsvoorstel vaststellen najaarsrapportage 2016 (Beens)
Eerste termijn
De heer SCHEPPINK gaat in op de toelichting, waarin een aantal projecten worden genoemd met een overschrijding. Hij vraagt hoe deze overschrijdingen in de toekomst kunnen worden voorkomen en vraagt de raad hiervan in het vervolg eerder op de hoogte te stellen.
Wethouder BEENS concludeert dat het om een algemene vraag gaat, omdat er geen specifieke budgetten worden genoemd. Hij is het met de heer Scheppink eens dat eventuele overschrijdingen z.s.m. gemeld moeten worden, dat gebeurt ook in de voor- en najaarsrapportage. Grotere overschrijdingen moeten volgens spreker ook tussendoor worden gemeld.

Tweede termijn
De heer SCHEPPINK merkt op dat er 2 projecten worden genoemd, die al wat langer zijn afgesloten en die nu pas in de najaarsrapportage naar voren komen.
Wethouder BEENS bevestigt de woorden van de heer Scheppink.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen najaarsrapportage 2016 als hamerstuk te behandelen in de raad

7 Raadsvoorstel Programmabegroting 2017 (Beens)
De heer RIEZEBOS spreekt, als voorzitter van de Stichting Muziekschool Rijssen, in.
Hij geeft aan dat er sprake is van teleurstelling, maar ook van tevredenheid en wil de commissie informeren over een aantal zaken die in het afgelopen half jaar gepasseerd zijn.
Daarbij spreekt hij de verwachting uit dat de raad, naar aanleiding van zijn inspraak en wellicht ook de informatie van de wethouder, een goed gefundeerd besluit kan nemen over de onderdelen in de begroting die de muziekschool betreffen.
Spreker gaat eerst in op de teleurstelling en zegt dat in de stukken voor de kaderstellende vergadering dit voorjaar een aantal verrassende zaken stonden betreffende de toiletvoorziening en de luchtbehandelingsinstallatie van de muziekschool. Deze laatste wordt in de gemeentelijke stukken, volgens spreker, consequent aangeduid als ‘stoombevochtiger’ of ‘luchtbevochtigingsapparatuur’. Het gaat echter om de luchtbehandelingsinstallatie.
De directeur van de muziekschool, de heer Sanderman, heeft naar aanleiding van de stukken ingesproken in de kaderstellende vergadering van 13 juni jl.  Blijkbaar is er wat ruis ontstaan, gelet op de gestelde vragen over het huurcontract en het tijdstip van aankaarten van zaken.
De wethouder heeft de beantwoording van de vragen gestuurd aan de raad en ook de heer Sanderman is hiervan op de hoogte gesteld. Deze antwoorden zijn volgens spreker en ook volgens de heer Sanderman onjuist en/of verwarrend en in ieder geval onvolledig.
Spreker gaat in op deze antwoorden. 

  • Het huurcontract. Spreker vindt het merkwaardig dat in de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar de algemene voorwaarden, maar niet naar het huurcontract zelf. Daarin staat namelijk dat het gebouw uitsluitend mag worden gebruikt als muziekschool, met als doelstelling muziekonderwijs. Spreker vraagt zich af of dan eerst alsnog gecontroleerd moet worden of het gebouw wel geschikt is als muziekschool. Als de luchtbehandelingsinstallatie goed werkt is het volgens spreker een prima muziekschool, waar goed les kan worden gegeven.
  • Er wordt gesuggereerd dat de problemen in 2012 zijn aangekaart per brief van 3 februari (binnengekomen op 6 februari). Het leek alsof een fatale termijn was overschreden, terwijl
    3 februari 2012 een vrijdag en 6 februari 2012 een maandag was. De brief is dus gewoon de volgende werkdag binnengekomen aldus spreker. Hij vindt het niet correct dat de inhoud van deze brief niet bij de beantwoording is betrokken. Daaruit wordt namelijk duidelijk dat de problemen met de niet goed functionerende luchtbehandelingsinstallatie al meteen in 2010 zijn aangekaart, maar dat er nog steeds geen oplossing voor is aangedragen.
  • Het laatste punt betreft het rapport van DWA. Dat was – volgens de beantwoording – niet bekend bij het college. Er wordt echter niet bij vermeld, dat het al werd aangekondigd in de bespreking op 18 januari 2016 en dat het ook is gemeld tijdens een gesprek op ambtelijk niveau op 31 maart 2016, om eventueel mee te nemen in de scans die gemaakt zouden worden. Toen werd dit nog niet nodig geacht. Vlak voor de commissievergadering over de kaderstelling zijn de onderzoeksresultaten bekend geworden en kon de wethouder onmogelijk hiervan kennis hebben genomen aldus spreker.


Voor de goede orde heeft spreker de huurovereenkomst die de muziekschool gesloten heeft en de brief van 3 februari 2012, evenals de beantwoording van de vragen mét de reactie daarop van de heer Sanderman vooraf toegestuurd. Dit is pas vandaag gebeurd, omdat afgelopen vrijdag het laatste gesprek is gevoerd met de wethouder en de gemeentesecretaris.
Spreker gaat in op de tevredenheid en zegt dat er naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de kaderstellende vergadering diverse gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de muziekschool en de gemeente. Daarin zijn harde noten gekraakt, maar spreker kan melden dat de wethouder en de gemeentesecretaris zich hebben ingespannen om de hele situatie helder te krijgen. Daarbij is er vanuit de muziekschool nog aanvullende informatie beschikbaar gesteld, die toch wel cruciaal was voor een juiste inschatting van de gang van zaken.
Spreker refereert aan de Programmabegroting voor 2017. Hierin wordt  nog steeds gesproken over een stoombevochtiger en nog steeds over een 50% bijdrage incidenteel en structureel door de muziekschool. Gelukkig kon dat tijdens het laatste gesprek met de wethouder en gemeentesecretaris ook getackeld worden. Er is verzekerd dat dit wordt rechtgezet.
Wat rest is volgens spreker een onduidelijkheid. In de aangenomen motie van VVD Lokaal en de ChristenUnie, zoals die op de site is gepubliceerd, wordt een bedrag van €35.500,- genoemd om het klimaat in de muziekschool geschikt te maken voor mensen en instrumenten.
Over de toiletvoorzienng wordt niet (meer) gesproken. Deze is ongewijzigd opgevoerd. Voor de luchtbehandelingsinstallatie (stoombevochtiger) wordt €21.000,- incidenteel en €4.000,- structureel opgevoerd.
Met de wethouder is afgesproken dat hierop een toelichting volgt, dus die wacht spreker af.
Hij heeft er vertrouwen in dat de aanpak van deze problematiek, door de wethouder en de gemeentesecretaris, ertoe zal leiden dat er op een goede manier mee verdergegaan kan worden voor de toekomst.  Hij vertrouwt erop meer duidelijkheid te hebben gegeven.

Vragen

De heer MULLER vraagt wat de heer Riezebos als beste oplossing ziet, ook v.w.b. geld.
De heer RIEZEBOS zegt dat die oplossing en de enige wens van de Muziekschool een goed functionerende luchtbehandelingsinstallatie is. Hij zegt geen mening over geld te hebben en heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente een goede oplossing vindt. Het budget is afhankelijk van de oplossing die de gemeente aandraagt.

De heer NOORDAM zegt verbaasd te zijn over de inspraak, gelet op de bespreking in juni. Hij vraagt hoe de heer Riezebos de toekomst op dit moment ziet.
De heer RIEZEBOS laat weten dat hij de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet. Hij heeft er vertrouwen in dat er nu op een goede manier naar de toekomst kan worden gekeken en dat de gemeente een structureel goede oplossing vindt. Wellicht moet daar nog wel iets voor gebeuren, waar de wethouder een toelichting op kan geven.
De heer NOORDAM vraagt of de heer Riezebos de strekking van de motie kent, zoals deze uiteindelijk tot stand is gekomen.
De heer RIEZEBOS zegt de tekst van de aangenomen motie van de website te hebben gehaald. Hij weet zich te herinneren dat onderaan de motie een aantal opdrachten aan het college stond. Daarvan is alles doorgestreept, behalve de bovenste die aangevuld is. Die aanvulling hield volgens spreker in dat voor een totaalbedrag van € 35.500,- het klimaat in de muziekschool voor mensen en instrumenten geschikt moest worden gemaakt.
De heer NOORDAM vindt deze formulering te vrijblijvend.

De VOORZITTER leest de betreffende formulering voor: “Roept het college op het klimaat binnen de muziekschool binnen de huidige gewijzigde financiële kaders voor de incidentele uitgave van
€ 35.500,- zodanig uit te voeren, dat voor aanwezigen en instrumenten een veilig en goed klimaat ontstaat”.
Dat is volgens spreker de tekst zoals deze in de notulen is verwoord en die ook in de begroting terecht is gekomen. Deze notulen zijn ook vastgesteld.

De heer NOORDAM leest voor uit de notulen: “De kosten voor klimaat en toilet passend binnen de vastgestelde kaders, groot € 36.000,-, door de muziekschool vrij te besteden om beide knelpunten op te lossen. Hij zegt dat dit de strekking is van de woorden die met elkaar zijn besproken.

De VOORZITTER zegt dat dit dan onderdeel van de discussie is.
Hij bedankt de heer Riezebos voor zijn bijdrage en stelt voor eerst dit punt af te handelen en dan de rest van de begroting aan de orde te stellen.

De heer NOORDAM vraagt om een schorsing.

De VOORZITTER schorst de vergadering van 19.53 uur tot 19.56 uur.

De VOORZITTER heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Noordam.

De heer NOORDAM zegt overleg te hebben gevoerd met de ChristenUnie, die mede-indiener van de motie was. Hem was onduidelijk wat er precies ter tafel ligt, maar dit is nu helderder geworden. Hij is benieuwd naar de reactie van de wethouder.

Wethouder BEENS bevestigt een gesprek te hebben gevoerd met de heren Riezebos en Sanderman van de muziekschool, naar aanleiding van de kaderstelling. Voor hem zijn nieuwe feiten vanuit het verleden op tafel gekomen. Dit gesprek is voor hem verduidelijkend en verhelderend geweest. Spreker heeft gekeken naar de begroting en naar de notulen van de kaderstellende vergadering. Hij bevestigt dat er sprake is van enige ruis en onderkent dat de ingediende en vastgestelde motie, ten opzichte van wat er genotuleerd staat, vraagt om meer duidelijkheid.
Hij stelt voor dat de gemeente op korte termijn met DWA om tafel gaat. Zij hebben een onderzoek gedaan dat hem vlak voor de kaderstellende vergadering heeft bereikt en dat toen niet is meegenomen. Hij is bereid om op korte termijn met DWA te bespreken wat er precies nodig is om te komen tot een goed functionerende luchtbehandelingsinstallatie en welke kosten daarmee gemoeid gaan. Het resultaat daarvan zal spreker bespreken in de commissie MDV. De vraag is of het gereserveerde geld voldoende is en zo niet, dan stelt hij voor dit in de raad ter discussie te stellen. E.e.a. in overleg met de muziekschool. Hij is ook bereid z.s.m. de toiletten aan te pakken.
Hij gaat in op pagina 10 van de begroting. Daar staat inderdaad het woord stoombevochtiger, waar luchtbehandeling mee wordt bedoeld. Volgens hem is een totaalbedrag gereserveerd voor zowel de luchtbehandeling als de toiletvoorziening. Dit is gesplitst in € 15.000,- incidenteel voor de toiletvoorziening en € 21.000,- incidenteel voor de luchtbehandeling. Er is structureel een bedrag van € 4.000,- opgenomen voor de exploitatiekosten van de luchtbehandelingsinstallatie. Hij vraagt zich daarbij af hoe, in de geest van de kaderstellende vergadering, de motie is vastgesteld. M.a.w. is het vastgestelde totaalbedrag voor de toiletten en voor de luchtbehandeling of alleen voor de luchtbehandeling?

Eerste termijn
De heer TER SCHURE citeert uit het vastgestelde verslag van de kaderstellende vergadering: “Roept het college op de kosten voor klimaat en toilet, passend binnen de vastgestelde kaders, groot
€ 36.000,- door de muziekschool vrij te besteden om beide knelpunten te realiseren”. Hij vraagt of dit correct is weergegeven in het verslag van de kaderstellende vergadering van juni.
De VOORZITTER zegt dat de wethouder dit zojuist ook beweerd heeft. Het probleem is echter dat de tekst van de onderliggende motie anders is en de vraag is welke tekst juist is. Dit heeft de wethouder zojuist aan de commissie gevraagd. Is het de tekst uit de notulen of de aangenomen motie?

De heer NOORDAM wil de discussie niet opnieuw voeren en vindt dat het antwoord van de portefeuillehouder moed geeft. De portefeuillehouder vraagt om ruimte om te kijken naar een oplossing en om een gesprek met DWA te voeren. De uitkomsten daarvan worden besproken in de commissie MDV. Dit klinkt positief en Lokaal Liberaal is blij met deze aanpak.

De heer BERKHOFF sluit zich aan bij de woorden van de heer Noordam. De ChristenUnie is blij met de toezegging van de portefeuillehouder en is van mening dat de onduidelijkheid weggenomen moet worden. Wat het bedrag van € 36.000,- betreft denkt spreker dat het de intentie is geweest dat zowel de toiletvoorziening als de luchtbehandeling moeten worden aangepakt. De muziekschool zou daarbij de vrijheid krijgen om prioriteiten te stellen.

De heer KAHRAMAN is van mening dat de strekking van de motie die is aangenomen duidelijk is. De raad heeft daarbij een financieel kader aangegeven en het maakt voor het CDA niet uit of het geld besteed wordt aan de luchtbehandeling of aan de toiletvoorziening. Het financiële kader is duidelijk en de portefeuillehouder hoeft daar niet op terug te komen wat het CDA betreft. Als de begroting 2017 is vastgesteld kan, wat het CDA betreft, de volgende dag worden gestart met de voorzieningen binnen de muziekschool.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat wat D66 betreft de portefeuillehouder om meer geld mag vragen, mocht dit nodig zijn. Het gaat erom dat het klimaat in de muziekschool goed is en dat er muziekles kan worden gegeven.  

Wethouder BEENS is blij te vernemen dat een totaalbedrag is vastgesteld voor zowel de luchtbehandeling als ook de toiletvoorziening. Hij refereert aan de woorden van de Kahraman over de financiële kaders en geeft aan dat er tijdens de gesprekken met de heren Riezebos en Sanderman nieuwe feiten op tafel zijn gekomen. Een voormalige wethouder Cultuur heeft aangegeven dat het met een gesloten beurs van de ene naar de andere muziekschool zou moeten gaan. Daardoor kwam spreker in de knel met de uitvoering. Dit gegeven was hem niet bekend tijdens de kaderstellende vergadering. Daarom heeft hij voorgesteld de toiletten z.s.m. te realiseren en het onderzoek van DWA naar de luchtbehandeling zo snel mogelijk te starten.  Spreker zal de onderzoeksresultaten inclusief de financiële consequenties bespreken in de commissie MDV.
Hij heeft er op dit moment geen zicht op of het geraamde bedrag al dan niet voldoende is.

Tweede termijn
De heer KAHRAMAN neemt dit mee terug naar de fractie en komt er tijdens de begrotings-vergadering op terug.

De heer BERKHOFF refereert aan de woorden van de portefeuillehouder over de nieuwe feiten en vraagt of dit na het tijdlijnonderzoek bekend werd.

De heer BEUNK zegt dat het financiële kader gebaseerd is op een onderzoek uitgevoerd door DWA en vraagt of dit onderzoek niet volledig was.

Wethouder BEENS bevestigt dat de gemeentesecretaris een tijdlijnonderzoek heeft verricht, waarbij de daadwerkelijke afspraken boven water zijn gekomen. De uitkomsten hiervan zijn besproken met de heren van de muziekschool. Daaruit kwam het nieuwe feit naar voren.
De muziekschool heeft een prijs gewonnen, waarbij ze bij DWA een onderzoek mochten laten doen. Hij heeft de resultaten daarvan pas gekregen op de dag van de kaderstellende commissievergadering. De resultaten van dit onderzoek zijn toen niet meegenomen. Hier wordt nu wel mee aan de slag gegaan.

De heer MEIJERINK vraagt zich af of er een nieuw onderzoek wordt gedaan of dat de resultaten uit het vorige onderzoek worden gebruikt.
Wethouder BEENS zegt dat de resultaten uit het onderzoek van DWA zullen worden gebruikt. Mocht er een diepgaander onderzoek nodig zijn dan wordt dit gedaan. De resultaten daarvan zal spreker terugkoppelen.

De VOORZITTER stelt de Programmabegroting 2017 aan de orde. Hij merkt  daarbij op dat zowel het raadsvoorstel als de Programmabegroting 2017 zelf op onderdelen zijn aangepast. Hij refereert daarbij aan de brief over de errata en merkt op dat het OZB-tarief niet met 0,65% wordt verhoogd en qua percentage gelijk blijft.

Eerste termijn
De heer MULLER zegt dat nog één vraag openstaat en dat is het onderzoek naar de verkeers-veiligheid in 60 km zones. Spreker refereert hierbij aan pagina 59 van de Programmabegroting. Hierbij wordt verwezen naar een rapport dat zicht moet geven in de toekomst betreffende de posten 2018/2019. Hier zijn nu PM-posten vermeld. Omdat een meerjarige begroting wordt vastgesteld vraagt spreker zich af of er al iets over het onderzoek kan worden gemeld.  Dan kan het eventueel tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde komen.

De heer KLEIN VELDERMAN refereert aan de OZB en merkt op dat het OZB-tarief gelijkblijft. V.w.b. de OZB in zijn geheel is er wel een stijging merkbaar. Hierbij zijn andere rekenmethodes gehanteerd en is  sprake is van andere posten, waarbij er geschoven is. Als je naar de OZB zelf kijkt dan is er sprake van een stijging van 1,3%. Wellicht dat het OZB-tarief met 1,3% kan worden verlaagd. Hij vraagt naar de mening van de overige fracties. 

De heer MEIJERINK zegt dat het de gewoonte is de OZB te verhogen met de inflatiecorrectie, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om hiervan af te wijken. Hij vraagt of de omstandigheden nu zodanig zijn dat hiervan wordt afgeweken en zo ja, waarom.
Hij vraagt naar de voedselbank en refereert de motie die is ingediend tijdens de kaderstellende vergadering. Hierbij werd gevraagd een bijdrage te leveren in de exploitatiekosten. Deze motie is toen verworpen, maar spreker heeft er daarbij wel vertrouwen in gehad dat dit goedkomt.
Vorige week is er een gesprek gevoerd met de voedselbank en hij vraagt hierop een toelichting.

Wethouder AANSTOOT gaat in op de vraag over het verkeersonderzoek in het buitengebied (duur-zaam veilig inrichten van het buitengebied). Dit onderzoek is afgerond en zal binnenkort besproken worden in de collegevergadering. Er is € 100.000,- beschikbaar voor het uitvoeren van de urgentste maatregelen. De overige maatregelen zullen worden vertaald en worden meegenomen bij de behandeling van de kadernota.

Wethouder BEENS vraagt de heer Van Ooijen een toelichting  te geven op het OZB-percentage.

De heer VAN OOIJEN verwijst naar een emailbericht  dat aan de raad is gestuurd. In het daarbij gevoegde overzicht staat dat de kostentoerekening is gewijzigd. Tijdens de behandeling van de technische vragen is ook ingegaan op de wijzigingen rondom de BBV. De kosten zijn hetzelfde, maar staan op andere plekken in de begroting. Daarnaast wordt verwezen naar de 1,3% verhoging. Hierbij ging het om het oorspronkelijke voorstel. Dat is geamendeerd door de raad. Dit staat ook vermeld in het overzicht voor nieuw beleid. Er is daarbij ook sprake van een halvering en toen bleef er 0,65% over.
Het voorstel van het college, bij brief over de Septembercirculaire, is dat er een 0-lijn wordt gehanteerd.
Spreker verwijst naar pagina 12 in de begroting. Daar staat onderaan ‘halveren inflatiecorrectie OZB’. De OZB opbrengst stijgt niet als gevolg van tariefaanpassingen, maar wel door het bouwen van nieuwe bedrijven en woningen.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de stijging van 1,3% is gebaseerd op de nieuwste cijfers, waarschijnlijk door stijging van de WOZ-waarden, nieuwe woningen, etc.
De heer VAN OOIJEN zegt dat er geen rekening wordt gehouden met een tariefstijging.

Wethouder BEENS gaat in op de vraag van de heer Meijerink en zegt dat de enige reden om het OZB-tarief niet te verhogen met de inflatiecorrectie het positieve resultaat is.

Wethouder TIJHOF laat weten dat er nog gesprekken worden gevoerd met de voedselbank. Deze zijn nog niet afgerond maar zitten wel in een afrondende fase. De uitkomsten zullen z.s.m. met de raad worden gedeeld. Voor de begrotingsbehandeling zal er hoogstwaarschijnlijk meer duidelijkheid zijn.

Tweede termijn
De heer NOORDAM refereert aan het voorstel van de heer Klein Velderman om de OZB met 1,3% te verlagen en zegt dat VVD Lokaal hierin kan meegaan. Waarschijnlijk wordt hierover een amendement ingediend.

De heer TER SCHURE zegt dat Gemeentebelang niet meegaat wanneer het op een amendement aankomt, omdat het daarbij om areaaluitbreiding gaat en dus niet om een OZB-verhoging voor de individuele burger.

De heer KLEIN VELDERMAN refereert aan eerdere discussies over het OZB-tarief en de tarieven voor burgers aangaande de gemeentelijke lasten en vraagt zich af of, gelet op de gunstige financiële omstandigheden, kan worden overgegaan tot het teruggeven van een gedeelte van het OZB-tarief.

De heer KAHRAMAN merkt op dat de burger wel OZB betaalt en wijst daarbij op het overzicht waarin de totale lasten zijn opgesomd. Daaruit blijkt dat de gemeente t.o.v. vorig jaar 4% goedkoper is geworden voor het gemiddelde gezin. Het komende jaar dalen de tarieven met 2,8%.
Het CDA ondersteunt het voorstel van het college om de 0-lijn qua stijging te hanteren.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie blij is met voorstel van het college. Zij pleiten al jaren voor het beperken van de lasten voor de burgers, met name de OZB. De lasten dalen ieder jaar voor de burgers en daarom vindt de fractie het hanteren van de 0-lijn qua stijging van de OZB voldoende. Ook zij zullen een eventueel voorstel van VVD/D66 over verdere verlaging van de OZB niet steunen.

De heer SCHEPPINK zegt dat er enige spraakverwarring is over de OZB die de gemeente ontvangt. Als er meer huizen en bedrijven worden gebouwd, ontvangt de gemeente ook meer OZB. Dat betekent volgens spreker niet dat het tarief verlaagd moet worden wanneer er meer huizen worden gebouwd. Spreker vraagt zich wel af waarom de VVD-fractie kiest voor een verlaging met 1,3%. De SGP kan het college volgen en begrijpt waarom ze iets meer wil teruggeven dan was afgesproken. Hij wil dit wel mee terugnemen naar de fractie.

De heer BEENS wijst erop dat wat de OZB betreft  sprake is van structureel geld. Hij refereert aan de woorden van de heer Kahraman en zegt dat het inderdaad zo is dat de lasten ieder jaar verder dalen. Hiermee is Rijssen-Holten de goedkoopste gemeente van Overijssel en staat ze op de ranglijst voor Nederland. Dit moeten VVD/D66 in het achterhoofd houden, voordat ze een voorstel indienen om de OZB nog verder te verlagen aldus spreker.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Programmabegroting 2017 als bespreekstuk te behandelen in de raad.

8 Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld.

9 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 6 december 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous