Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota 13 juni 2016 (19:30)

Datum: 13-06-2016Tijd: 19:30 - 22:15Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: W.J.C. KnopperNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPdr....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota 13 juni 2016 (19:30)

Datum: 13-06-2016
Tijd: 19:30 - 22:15
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPdr. J. Noeverman, A.J. Scheppink, R. Jansen en J. ter Keurs
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
VVD LokaalF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en R.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman en J. van Veen
GemeentebelangJ. Kuiper-Ruitenberg, W.J.M. Muller en J. Beunk
ChristenUnieN.J. Otten, J. Berkhoff, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en B.J. Blaazer
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, A.C. Hofland, B.D. Tijhof
Pers3
Publiek45

1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze gezamenlijke commissie.

2. Inventarisatie spreekrecht 
De volgende insprekers hebben zich gemeld voor agendapunt 7, Raadsvoorstel vaststelling kadernota:

  • de heer Stam namens de VV Holten;
  • mevrouw Odenhamn namens de Cultuur Advies Raad (CAR);
  • de heer Sanderman namens de Muziekschool Rijssen en omstreken.

3. Vaststellen definitieve agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Raadsvoorstel herziening diverse grondexploitaties (Cornelissen en Beens)
De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel herziening diverse grondexploitaties als hamerstuk te behandelen in de raad

5. Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015 (Beens)
De VOORZITTER wijst op een fout die door de heer Muller is doorgegeven over pagina 12. Hier moet onder “Subsidie coördinator” staan: “In 2015 is een begin gemaakt met de WT4 pilot om subsidiecoördinatie van de grond te krijgen. Door een vertraagde start zijn nog geen concrete resultaten te benoemen in 2015. In 2016 zal een evaluatie gehouden worden.”

De heer MULLER vindt dat er een goed en zeer overzichtelijk verslag voorligt. Gemeentebelang stemt in met de beslispunten 1, 2 en 3. 
Beslispunt 4 gaat over de saldotoevoeging algemene reserve Er zijn grote afwijkingen gerelateerd aan het domein Sociale Zaken. Dat betreft het voordeel herindicatie Jeugd en Wmo € 96.000, de lagere kosten Wsw en een voordeel Participatie € 79.000; samen ongeveer € 300.000. In het verleden is afgesproken dat overschotten binnen het sociale domein geplaatst worden in de egalisatiebuffer voor de drie decentralisaties. De vraag kan gesteld worden of dit onderdelen zijn van de decentralisaties, maar het zijn wel drie budgetten in het sociale domein 2015, dus in de periode van de drie decentralisaties. Spreker vraagt waarom het bedrag van € 295.000 niet wordt toegevoegd aan de egalisatiebuffer sociaal domein. 

De heer H. KREIJKES stelt de volgende vragen:

  • Lekkage parkeergarage, kosten € 280.000. De garage is nog niet erg oud. Waarom worden deze kosten niet verhaald op de aannemer/bouwer van de parkeergarage?
  • Kan het college duidelijk maken wat het doel is van de Subsidiecoördinator? Is zijn doel: het geven van adviezen aan de gemeente om subsidies binnen te halen of is zijn doel het adviseren van bedrijven en organisaties over het binnenhalen van subsidies? Is de Subsidiecoördinator inmiddels al aan het werk?
  • Is er inzicht in de hoeveelheid asbest in het buitengebied en in welke staat het asbest zich bevindt?

Wethouder BEENS zegt dat de Subsidiecoördinator in eerste instantie bestemd is voor de gemeente, maar dat de gemeente er ook voor anderen gebruik van kan maken; hoe meer de gemeente ergens van weet, hoe meer zij kan doorgeven.

Wethouder AANSTOOT gaat in op de lekkage in de parkeerkelder. In feite gaat het om de waterdichtheid door middel van een goede afdekking van de parkeerkelder. De destijds gekozen constructie moest de belasting kunnen dragen, maar deze blijkt niet berekend te zijn op de belasting met het huidige gebruik, waaronder het verkeer op het Europaplein.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt bij interruptie dat volgens de wethouder de lekkage ontstaat door de huidige belasting. Spreker vraagt of dat niet van te voren bekend was en of het de gemeente of de bouwer is geweest die het gebouw en de waterkerende laag heeft ontworpen. Als het de bouwer was en hij heeft deze belasting niet uitgesloten, moet hij voor de kosten opdraaien.

Wethouder AANSTOOT zegt dat de constructie niet is berekend op het huidige gebruik. Het probleem betreft niet de betonconstructie, maar de waterdichtheid. Er zijn lekkages die voortdurend verholpen moeten worden, terwijl niet goed te traceren is waar het water vandaan komt.
De maatregelen die getroffen moeten worden, zijn vermeld in de achterliggende stukken bij de kadernota. Daarin is aangegeven dat de constructie die het college voorstaat ook bij de renovatie van het plein Tusveld is toegepast. Dat is een goede constructie die bestand is tegen de verkeerslast en die een goede afwaterende werking heeft. Omdat de gemeente met het Europaplein bovengronds aan de slag gaat, wil het college tegelijkertijd de lekkages verhelpen.
Er is gekeken naar de contracten en of er een aannemer aansprakelijk gesteld kan worden. Er is destijds gewerkt met meerdere aannemers. De waterkerende voorziening is in overleg en met instemming van de directie aangebracht door een andere partij. Tijdens de werkzaamheden zijn diverse details die aan het licht zijn gekomen, in overleg met de directie direct opgelost en niet op tekening gezet. Het college meent, als verhaal gehaald zou worden, dat de gemeente hierdoor geen sterke positie heeft. 

Wethouder BEENS gaat in op de vraag van de heer Muller over de Participatiewet, het voordeel herindicaties Jeugd en Wmo. Het college heeft besloten alles wat met de decentralisaties te maken heeft vanaf 2015 separaat te houden van de Wmo. Alles omtrent de SW wordt daarin niet meegenomen, maar gaat mee met de jaarrekening. Vervolgens is aangegeven dat de herindicaties niet bekostigd zijn uit de decentralisatiemiddelen, maar uit reguliere budgetten, zoals de BDU-jeugd. Dat is er heel bewust buitengehouden. Al het overige van de decentralisaties valt binnen de post decentralisaties.

Wethouder AANSTOOT zegt naar aanleiding van de vraag over asbest, dat er ongeveer 300.000 m² asbestdaken in het buitengebied van de gemeente zijn. Dat is gebaseerd op een onderzoek door LTO van een aantal jaren geleden. De gemeente heeft op dit moment geen eigen asbestinventarisatie. Naast de geschatte 300.000 m² kan er nog 50.000 m² tot 100.000 m² zijn aan dakoppervlak van woningen. De gemeente heeft op dit moment geen inzicht in de verschillende kwaliteiten van de asbestdaken.

Tweede termijn

De heer JANSEN zegt dat het Europaplein volgens de wethouder meer wordt gebruikt dan in eerste instantie de bedoeling was. Volgens spreker wordt momenteel op het Europaplein alleen de markt gehouden. Spreker vraagt of de wethouder dat bedoelt met “meer verkeer” en of er destijds een programma van eisen is geweest.
Er waren twee kavels bij de aanbesteding: bouwkundig en installatietechnisch. Spreker vraagt of het klopt dat de waterdichtheid van de parkeergarage gewoon onder het bouwkundige gedeelte valt en of de hoofdaannemer blijvend verantwoordelijk is, ook al zijn er werkzaamheden via onderaanneming uitbesteed. 

De heer BLAAZER zegt over de waterdichtheid van de kelder, dat de gemeente blijkbaar niet sterk staat richting de aannemer. Spreker vraagt of er wel voldoende is geprobeerd daar iets te verhalen.
De huidige situatie van het plein oogt geschikt te zijn voor auto’s en dergelijke. Volgens spreker had het plein op een andere manier aangelegd had moeten worden als er helemaal geen verkeer overheen mocht rijden.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt waarom het plein wordt belast als van te voren bekend is dat het niet berekend is op een dergelijke belasting.
De wethouder sprak over veranderende details tijdens de bouw, die door de directie zijn toegestaan. Herstel daarvan kost nu bijna evenveel als een klein kunstgrasveld. Spreker vraagt wat de wethouder in het werk stelt om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen.

Wethouder AANSTOOT zegt dat er meerdere gesprekken geweest met de aannemer en met degenen van de gemeente die bij het bouwproces betrokken waren. Het blijkt dat de gemeente met verschillende partijen en verschillende verantwoordelijkheden te maken had. Het college heeft de conclusie getrokken dat verhaalschade een heel moeilijke weg wordt en heeft ervoor gekozen dit ‘verlies’ te nemen.
Op het plein zijn verkeersbewegingen door de markt, trouwpartijen en dergelijke. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat de constructie waarop de tegels rusten, deels bezweken is en daardoor schade heeft aangericht aan de waterkerende afdekking. Om dit in de toekomst te voorkomen, moet het bouwproces nog zorgvuldiger aan de voorkant worden gemanaged en moeten contracten zodanig sluitend zijn, dat de gemeente ingeval van onvoldoende levering op dat moment partijen aansprakelijk kunnen stellen.
De huisadvocaat heeft tot nu toe nog niet gekeken naar de contracten en de verhaalmogelijkheden. Hoe snel dat georganiseerd kan worden, weet spreker niet.
Ninzake lekkage parkeerkelder De Hagen (Bijlage 1)
 Brief over aansprakelijkheid schade parkeerdek (Bijlage 11)
 Brief over aansprakelijkheid schade parkeerdek (Bijlage 1a)

 

De heer BERKHOFF vraagt of de wethouder zojuist heeft aangegeven dat er nog geen enkel onderzoek door een jurist is geweest naar eventuele aansprakelijkheid, terwijl aan de raad een voorstel van bijna € 300.000 wordt voorgelegd.

Wethouder AANSTOOT zegt dat de huisadvocaat hier niet naar heeft gekeken. Wel hebben juristen en technische mensen uit het gemeentehuis hiernaar gekeken.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015 als bespreekstuk te behandelen in de raad.

6. Raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2016 (Beens)
De heer NIJKAMP verwijst naar bladzijde 5, waar staat: “We ramen een vervolg voor het project illegaal openbaar groen. De kosten worden geraamd op € 100.000 en worden gedekt uit de opbrengst van groenstroken.” Hij is benieuwd naar de stand van zaken van het lopende project. Het CDA wil graag weten op welke wijze het bedrag van € 100.000 wordt besteed en verzoekt het onderwerp te agenderen voor de commissie Grondgebied. 

De heer TEN BERGE verwijst naar het bedrag van € 394.000 nadelig op het punt van de uitkeringen, vermeld op bladzijde 5. Spreker stelt de volgende vragen:

  • Vorig was er een onderbesteding van middelen Participatiewet. Spreker gaat ervan uit dat dat dit jaar niet opnieuw gebeurt en dat het college alles in het werk stelt om het tekort terug te dringen. Hij vraagt of het college daarover concrete voorbeelden kan geven.
  • Is het college, vooruitlopend op een eventueel tekort, al bezig met de voorbereidingen om aanvullende middelen te claimen van bijvoorbeeld het Rijk om het tekort flink terug te dringen?
  • Onder Wmo-oud staat dat een stelpost van € 166.000 kan vervallen. Heeft het ook college overwogen dit geld in te zetten voor de transformatie die men nu graag zou zien in de zorg of voor het laten terugkomen van andere onderdelen in de nieuwe Wmo? Zal dit geld anders zomaar vervallen?

Wethouder BEENS zegt op de vraag over de stelpost van € 166.000, dat de afspraak voor Wmo-oud is gemaakt dat overschotten teruggaan naar de algemene reserve. Alle middelen voor Wmo-nieuw, vanaf 2015, gaan naar de post Decentralisaties.

Wethouder AANSTOOT zegt op de vraag over verkoop groenstroken, dat het project momenteel loopt. Het college draagt zorg voor een memo, die behandeld kan worden in de commissie Grondgebied op 30 juni a.s. Daarin wordt de stand van zaken aangegeven en gaat het college in op het genoemde bedrag van € 100.000.
College van B&W, Brief aan de raad - gebruik gemeentegrond (bijlage 4)

Wethouder TIJHOF gaat in op vragen over het budget voor de Participatiewet en de uitkeringen. Er is een aantal redenen dat er meer uitkeringen verstrekt worden in het kader van de Wet werk en bijstand, waaronder het toenemend aantal statushouders. De raad ontvangt binnenkort een advies dat het college opstelt over de gevolgen, de mogelijkheden en het te volgen beleid hierin.
NB.: In het najaar komt er een rapportage over de resultaten van het eerste halfjaar en tevens over de accenten in het beleid en ontwikkelingen (bijv. extra statushouders en de gevolgen hiervan).

Tweede termijn

De heer MULLER vraagt of de gerechtelijke uitspraak met betrekking tot huishoudelijke ondersteuning consequenties heeft voor Rijssen-Holten op de korte termijn.

De heer TEN BERGE zegt naar aanleiding van het antwoord van de wethouder over de scheiding tussen Wmo-oud en Wmo-nieuw dat dit inderdaad op deze manier is afgesproken. Spreker vraagt of lopende het jaar 2016 flexibeler omgegaan kan worden met deze afspraak en of er voor stimulering van de transformatie in het sociaal domein door vrijvallende middelen een stimuleringsfonds ingesteld kan worden.
Tegen wethouder Tijhof zegt spreker dat hij ervan uitgaat dat het genoemde advies inderdaad binnenkort gereed is, omdat ook het Rijk hier kritisch naar kijkt en omdat de raad meegenomen moet worden in het nemen van maatregelen omtrent de Participatiewet.

Wethouder BEENS zegt op de vraag van de heer Muller dat hij ervan uitgaat dat deze uitspraak financiële gevolgen heeft voor Rijssen-Holten. Op dit moment zijn werkgroepen binnen de veertien Twentse gemeenten bezig om alles uit te zoeken. Wat betreft het mogelijk opnieuw aangaan van gesprekken in het kader van herindicaties probeert het college dit op korte termijn ook zelf uit te zoeken.
Naar aanleiding van de woorden van de heer Ten Berge zegt spreker dat het college zich houdt aan de gemaakte afspraken. Wel wil spreker dit intern nog eens opnieuw bekijken, zodat dit mogelijk vanaf 2017 op een andere manier aangepakt wordt.

De heer MULLER vraagt bij interruptie, als de wethouder dit opnieuw gaat bekijken, om te bekijken of de overschotten van 2015 – voortkomend uit de tijd dat de decentralisaties zijn ingevoerd – meegenomen kunnen worden naar de buffer egalisatie en niet naar de algemene reserve. Als de buffer egalisatie namelijk sterk genoeg is, kan daarover in de volgende ronde nog gesproken worden.

De VOORZITTER merkt op dat die volgende ronde al heel snel zal zijn, omdat dit stuk behandeld wordt in de volgende raadsvergadering.

Wethouder BEENS zegt dat hij zich de vraag van de heer Muller kan voorstellen. Toch verzoekt hij hierin voorzichtig te zijn, eerst het onderzoek af te wachten en nu de afgesproken lijn te volgen. Als blijkt dat er straks binnen de decentralisaties geld tekort is, dan moet het college daarmee bij de raad terugkomen.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2016 als bespreekstuk te behandelen in de raad.

7. Raadsvoorstel Kadernota 2017-2020 (Beens)
De heer L.J. STAM spreekt in namens de VV Holten over de eventuele aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Meermanskamp bij VV Holten. Spreker is 25 jaar lid van deze club en heeft in die kwarteeuw niet alleen leren voetballen en veel plezier gehad op het veld, maar heeft ook zijn huidige vrienden, kennissen, sociale netwerk en veel vaardigheden geleerd die niets met voetballen te maken hebben. VV Holten is voor hem en voor velen met hem dan ook meer dan enkel een voetbalclub. VV Holten brengt mensen samen, houdt mensen gezond of maakt ze een beetje gezonder, is maatschappelijk actief, helpt ouderen, minderbedeelden en heeft een hoge mate van zelfwerkzaamheid.
Toen hij op elfjarige leeftijd bij deze club kwam spelen leek de club en het sportpark in de verste verte niet op hoe het er vandaag de dag bij ligt. Dit is te danken aan het goede en constructieve beleid van de laatste jaren. Het sportpark werd opgeknapt door vrijwilligers, welwillende sponsoren en met hulp van de gemeente en is afgelopen jaar zelfs uitgeroepen tot het mooiste sportpark van Salland. Spreker noemt zich daarom dan ook een trotse roodzwarter.
Toen hij lid werd van VV Holten was hij in de running om het 500e lid te worden. Vandaag de dag is dat aantal met ruim 50% gegroeid en heeft de vereniging meer dan 750 leden en is na Excelsior de grootste sportvereniging binnen Rijssen-Holten. En dat in een tijd dat mensen steeds meer keuzes hebben in de weekenden en individuele sporten aan populariteit winnen. Het laat zien dat Holten een sterk toenemende aantrekkingskracht heeft, vooral onder de jeugd, en dat daarom de club op sommige onderdelen gewoon moet groeien. Zeker met wijk de Kol op een steenworp afstand, die wordt volgebouwd met huizen voor jonge gezinnen.
Qua prestaties doet de VV Holten het aardig. Het eerste elftal is volgend jaar hopelijk in de tweede klasse te bewonderen, het tweede is kampioen, de B1 ook, E1 wint zelfs in de hoofdklasse iedere wedstrijd met ruime cijfers en het damesvoetbal is de afgelopen jaren in aantal leden en prestaties enorm toegenomen.
Waar het de vereniging echter aan ontbreekt, is ruimte, speelruimte, vooral als het gaat om het trainen. Het is een behoorlijk logistieke uitdaging om alle elftallen ieder weekend op drie speelvelden en twee keer in de week op twee trainingsvelden te laten spelen zonder dat het nachtwerk wordt. De club vraagt daarom om een kunstgrasveld; iets wat 340 van de 500 voetbalclubs in Oost-Nederland hebben. Dat is niet verwonderlijk, want kunstgras is een basisvoorziening voor clubs, zeker clubs met meer dan 700 leden en maar drie bespeelbare velden.
Het grootste nadeel van het niet hebben van kunstgras zijn de afgelastingen vanwege slechte weersomstandigheden. Voorheen waren er veel minder afgelastingen, maar toen waren er minder leden, zeker in de jeugd, en het weer was minder extreem. De afgelopen maand heeft weer bewezen dat men regelmatig geteisterd wordt door hevige regenval en dan kan er niet getraind worden. Dat steekt. En als er al getraind kán worden, is het onder erbarmelijke omstandigheden ergens in een hoekje van het trainingsveld; een hoekje dat na die avond ook onbespeelbaar is geworden.
Spreker refereert hiernaast aan de vele welwillende ouders, die hun kinderen trainen. Holten presteert goed, maar is ook een vereniging waar het draait om de breedte, en de B2 en C3 hebben niet de luxe van een betaalde trainer, zoals selectie-elftallen. Men kan zich voorstellen dat een welwillende ouder niet drie keer op rij in een hoekje tot aan de enkels in blubber gaat staan. Gevolg: afgelaste trainingen en teleurgestelde spelers; spelers die misschien nooit het eerste zullen halen, maar later wel hun rol zullen pakken als vrijwilligers binnen de vereniging. De C3 en B2 zit namelijk vol met toekomstige kantinemedewerkers, lijnentrekkers, materiaalmensen of commissieleden. Deze vrijwilligers vormen het cement van een sterke vereniging als Holten. Eventueel kunstgras is namelijk fijn voor de ‘uithangborden’ van de selectie-elftallen, maar in het bouwzame Rijssen weet men allemaal dat cement nog altijd belangrijker is dan een ‘uithangbord’.
Sportclubs, zeker VV Holten, gaan een steeds belangrijkere rol betekenen in de Holtense samenleving op sportgebied en als plek van verbinding, waar ouderen kunnen biljarten, kaarten of klussen, asielzoekers hun taal- en voetbalkwaliteiten kunnen bijspijkeren en hun sociale leven kunnen opbouwen. De Lindenberg ligt op 6 minuten fietsen afstand.
Het kunstgrasveld is bedoeld voor 750 leden, die wekelijks sporten en bewegen, dus gezond bezig zijn. Het is iedereen bekend hoe belangrijk dat is en wat de kosten op lange termijn zijn van ongezond leven. Daarmee zou men kunnen zeggen dat investeren in een kunstgrasveld een investering is in gezonder leven, en indirect in een besparing voor de gemeente op lange termijn. Daarnaast kan een kunstgrasveld ook extra worden gebruikt buiten de trainingen en wedstrijden om. Kinderen kunnen in de zomer terecht op dit veld als de overige velden gesloten zijn, om te sporten, maar ook voor bijvoorbeeld de Hoppadagen. Zij kunnen veilig spelen binnen de hekken van het sportpark en onder toezicht van vrijwilligers, die altijd aanwezig zijn op het park. Kortom, kunstgras voor VV Holten zou een zegen zijn voor haar leden, maar ook voor de Holtense gemeenschap en voor de gemeente een investering in gezondere burgers. Dat is zeer welbesteed gemeenschapsgeld. Spreker dankt de commissie voor haar aandacht namens alle roodzwarten.

Mevrouw RIEZEBOS en mevrouw DEIJK complimenteren de heer Stam met de benutting van zijn spreektijd en zijn gloedvol betoog voor een kunstgrasveld.

Mevrouw ODENHAMN spreekt in namens de Cultuur Adviesraad (CAR) en ook als burger en als moeder van jonge kinderen. De CAR wil iets specifieks inbrengen. De CAR vindt het heel belangrijk dat er cultuur is in de gemeente. Waarvan de CAR is geschrokken, is dat er nog niet is besloten dat het geld voor binnenschoolse cultuureducatie terugkomt op de begroting van de gemeente. De raad heeft hierover van de CAR een brief ontvangen, waarin dit uitgelegd wordt. Via de fractievoorzitters heeft de raad daarnaast een filmpje ontvangen. De CAR hoopt dat de raad daarmee een goed beeld heeft gekregen van het belang van cultuureducatie en hoe gemakkelijk het eigenlijk is om een maatschappelijk belangrijke bijdrage te leveren om weer cultuureducatie te geven aan de kinderen in Rijssen-Holten via de scholen. Spreekster deelt een verdere uitleg op papier uit aan de aanwezige raads- en commissieleden.

De heer MULLER vraagt wat men op een school concreet kan doen met de € 2000 per klas.
Mevrouw ODENHAMN zegt dat zij een indicatie heeft willen geven, uitgaande van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Als dat bedrag vanuit de gemeente beschikbaar gesteld wordt, legt de provincie daar een bedrag bij. Daardoor zal ook het onderwijs overtuigd worden om geld beschikbaar te stellen. Dan kunnen er én coördinatie en overlegstructuren uit voortkomen én activiteiten voor de kinderen en deskundigheidsverbetering van de leerkrachten.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij onder de indruk is van het filmpje dat door de CAR is gestuurd. Hij vraagt of er in de gemeente ooit is gesproken over een aanvraag van deze subsidie. Hij gaat ervan uit dat de gemeente in principe bereid is bij te dragen aan educatie van kinderen, met name van jonge kinderen, op het gebied van kunst en cultuur.
Mevrouw ODENHAMN zegt dat destijds de middelen voor de combinatiefunctionaris uit de begroting zijn gehaald. Daarin zat een koppeling met wat er aan cultuureducatie voor binnenschoolse activiteiten ingevuld kon worden. De raad heeft destijds die keuze gemaakt. Wellicht kan wethouder Beens hierover meer informatie geven.

De heer SANDERMAN spreekt in namens de Muziekschool Rijssen. De Muziekschool heeft regelmatig overleg met het college en de beleidsmedewerkers en waardeert het dat zij op deze manier in gesprek zijn over het muziekonderwijs. De Muziekschool was minder aangenaam verrast toen zij in de kadernota en in de scans zaken tegenkwam waarover niet was gecommuniceerd. In een gesprek met de wethouder op 7 maart jl. is aangekondigd dat er scans gemaakt zouden worden over twee zaken: de luchtvochtigheid in het gebouw en een eigen toilet. De scans zijn niet verder besproken met de Muziekschool.
Spreker brengt in herinnering dat de Muziekschool de afgelopen jaren met een bezuiniging te maken heeft gehad van in totaal € 50.000 structureel. De Muziekschool heeft de tering naar de nering gezet en de lesgeldtarieven flink verhoogd. Het jeugdtarief was in 2010/2011 € 365. Dat wordt komend cursusjaar € 404. Het volwassenentarief steeg van € 865 in 2010 naar straks € 1006.
De Muziekschool heeft vanaf de eerste winter aangegeven dat de extreem lage luchtvochtigheid in vorstperiodes een bedreiging vormt voor de kostbare instrumenten. In de scan is dat een “kopje”: Voorkomen van schade aan muziekinstrumenten. Dat is echter niet het enige. Als de luchtvochtigheid beneden 20% komt, is het ongezond; wie daarin langdurig werkt, krijgt lichamelijke klachten. In de Arbowet staat hierover dat in een ruimte waar gewerkt wordt, de relatieve luchtvochtigheid tussen de 30% en de 70% moet zijn. In een vorstperiode scoorde de Muziekschool onder de 20%. Er zijn hierover veel brieven en mails naar de gemeente gestuurd en er zijn proeven gedaan met ‘knutseloplossingen’, die niet bleken te werken. Hoewel het om een gemeentelijk gebouw gaat, heeft de Muziekschool het probleem van de luchtvochtigheid als project ingediend bij een prijsvraag die het Adviesbureau DWA vorig jaar uitschreef. Omdat de Muziekschool in de prijzen viel, is er een onderzoek uitgevoerd door DWA. De uitkomsten daarvan wil spreker graag met de raad delen. Het gebouw is echter qua klimaatbeheersing vanaf het begin niet goed. Daarom kan de Muziekschool niet bijdragen aan de kosten om dat in orde te maken.
Dat er bij de bouw van de nieuwe Muziekschool geen eigen toiletvoorziening is gerealiseerd had enerzijds te maken met de beoogde integratie van de Muziekschool in het Parkgebouw en anderzijds met het budget. Het ontbreken van een eigen toilet is voor leerlingen geen groot probleem, maar voor de docenten gaat er kostbare lestijd verloren door wandelingen door de gangen van het Parkgebouw. De veiligheidsaspecten binnen het Parkgebouw spelen daarbij ook een rol. Als de Muziekschool een eigen toilet heeft, is het Parkgebouw makkelijker te beveiligen. De Muziekschool wil voor maximaal 50% meebetalen aan deze aanvullende voorziening. Het realiseren van een eigen toilet is iets heel anders dan het tot stand brengen van een deugdelijke luchtbehandeling. Dat deze er op dit moment niet is, is een bouwtechnisch mankement. Het is logisch dat dat voor rekening van de eigenaar van het gebouw wordt hersteld.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het vervelend te horen is dat de Muziekschool niet in het gehele traject is betrokken en dat zij nu in de kadernota moet lezen wat de uiteindelijke implicaties zijn. De Muziekschool wil bijdragen aan de toiletvoorziening, maar niet aan een voorziening om de luchtvochtigheid in het gebouw te regelen. Spreker vraagt of ooit door de gemeente is aangegeven dat zij dit probleem samen met de Muziekschool of alleen wil oplossen.
De heer SANDERMAN zegt dat er ooit een delegatie van bouwkundige mensen van de gemeente, samen met een vertegenwoordiger van een installatiebedrijf, is geweest om de mogelijkheden te bekijken. Daarbij zijn er panelen in de gang weggehaald om te kijken of er ruimte was voor het plaatsen van een module, die de gewenste bevochtigde lucht zou inbrengen. Waarom dat niet is doorgegaan, weet spreker niet.

De heer NOORDAM zegt dat hij benieuwd is naar wat de Muziekschool precies heeft gehuurd. Als men een gebouw huurt met daarin een verwarmingsinstallatie en een luchtbehandelingsinstallatie en er is iets kapot, dan is reparatie voor rekening van de verhuurder. De Muziekschool heeft daarnaast het gebouw gehuurd zonder toilet. Als zij dan later alsnog een toilet aangebracht wil hebben, is het terecht dat dat een zorg is van de huurder. Spreker deelt daarin de visie van de heer Sanderman.
De heer SANDERMAN zegt dat hij voor het antwoord op de vraag wat de Muziekschool precies heeft gehuurd, het huurcontract erop moet naslaan.

De heer NOORDAM zegt dat het essentieel is te weten of de Muziekschool een gebouw heeft gehuurd met een werkende luchtbevochtiginginstallatie.
De heer SANDERMAN zegt dat hij moet nakijken in het huurcontract of de werkende luchtbehandelingsinstallatie is benoemd. Omdat de Muziekschool destijds is betrokken bij de bouw en omdat een dergelijke installatie erin behoorde te zitten, vindt spreker dat het deel uitmaakt van het pakket van eisen dat aan het gebouw is gesteld. 

De heer NOORDAM zegt dat dat van belang is van het standpunt dat VVD Lokaal hierover zal innemen. Als de heer Sanderman zegt dat het gebouw is gehuurd met een werkende luchtbehandelingsinstallatie, omdat de luchtvochtigheid in een muziekschool op orde moet zijn, lijkt het spreker terecht dat dat een zaak van de gemeente is.

De heer H. KREIJKES vraagt of Bureau DWA heeft aangegeven wat de kosten zijn van een goede oplossing.
De heer SANDERMAN zegt dat de conclusie van DWA is dat wat er nu staat een ondeugdelijke installatie is. Vervanging is een kostenpost van ongeveer € 50.000.

De heer MULLER zegt dat de Muziekschool betrokken is geweest bij de voorbereiding van de bouw en deelgenomen heeft aan het vaststellen van het pakket van eisen. Spreker vraagt of daarin was opgenomen dat de luchtvochtigheid aan bepaalde normen moest voldoen.
De heer SANDERMAN zegt dat dat het geval was; hij was daarbij zelf aanwezig.

De heer MULLER gaat ervan uit dat in de oude Muziekschool geen luchtbehandelingsinstallatie aanwezig was. Spreker vraagt of de Muziekschool na de verhuizing een ander beleid is gaan voeren met betrekking tot de aanwezigheid van instrumenten.
De heer SANDERMAN zegt dat het beleid niet is veranderd. De Muziekschool zat voorheen in een slecht geïsoleerd gebouw, waar veel mis was met de klimaatbeheersing. Toen heeft de Muziekschool ook signalen afgegeven dat de instrumenten daaronder te lijden hadden. Na een verhuizing naar een nieuw gebouw, kon men veronderstellen dat dat probleem getackeld was. Nu blijkt dat in de eerste vorstperiode de luchtvochtigheid onder de 20% zit. Dan is er iets niet goed.

Mevrouw RIEZEBOS vraagt of het specifiek gaat om een probleem voor de muziekschool of om de arbeidsomstandigheden. Lage luchtvochtigheid is slecht voor muziekinstrumenten. Dat geldt echter ook voor de mensen die er moeten werken.

De heer SANDERMAN zegt dat in de Arbowet staat dat daar waar gewerkt wordt, de relatieve luchtvochtigheid tussen de 30% en de 70% moet zijn. Dan is het duidelijk dat een luchtvochtigheid onder de 20% slecht is voor de instrumenten en ongezond is voor mensen.

Kadernota (t/m blz.12)

Eerste termijn

De heer SCHEPPINK refereert aan de brief die het college na de verschijning van de kadernota aan de raad heeft gestuurd. Het college zegt daarin dat Rijssen-Holten er heel goed voor staat en zelfs de goedkoopste gemeente is van Overijssel. In de brief staat echter ook dat rekening gehouden moet worden met nieuwe wensen c.q. dat er onderzoeken gedaan worden. Spreker vraagt of het college een kleine indicatie kan geven van de impact die deze onderzoeken zullen hebben op de voorliggende kadernota.

De heer MULLER vraagt of er met betrekking tot de meicirculaire concrete gegevens of verwachtingen zijn. Voorts vraagt hij of er al duidelijkheid is over het verdeelmodel buitengebied van de VNG. In de stukken staat dat dit mogelijk tot aanpassingen kan leiden tot € 500.000.

De heer MEIJERINK sluit zich aan bij de vragen van de heer Muller met betrekking tot de meicirculaire.

Wethouder BEENS zegt dat hij geen direct antwoord kan geven op de vraag van de heer Scheppink over de impact van de brief met betrekking tot genoemde onderzoeken. Het gaat om meerdere onderzoeken, waaraan het college naar verwachting in de loop van deze kadernota uitvoering geeft.
Er is nog geen duidelijkheid over het verdeelmodel van de VNG inzake het buitengebied.
De meicirculaire is nog niet helemaal vertaald naar Rijssen-Holten. De indicatie die spreker kan geven, is dat de uitkomst licht positief is. Dat betekent dat de raad zich kan vasthouden aan wat nu voorligt. Een indicatie richting 2020 qua structurele middelen, is een plus van € 86.000.

Tweede termijn

De heer BERKHOFF zegt in aansluiting op de laatste opmerking van de wethouder, dat de gemeente structureel geld overhoudt en volgens de brief van het college de goedkoopste gemeente in Overijssel is. Spreker vraagt waarom niet een gooi gedaan wordt de goedkoopste gemeente in Nederland te worden en waarom het college ervoor kiest de belastingen met 1,3% te verhogen.

Wethouder BEENS zegt dat de belastingverhoging te maken heeft met de inflatiecorrectie, zoals is afgesproken. Het voorstel van het college is om geen geld terug te geven aan de burger terwijl er nu nog zoveel onzekerheden zijn. Het college wil eerst afwachten wat de uitwerking is van de vele aannames en de vele lopende onderzoeken.

De heer BERKHOFF zegt bij interruptie dat de structurele meevallers blijvend structureel kunnen worden en zelfs nog kunnen toenemen. Bij de behandeling van de begroting kan het college komen met een voorstel om ook die inflatiecorrectie achterwege te laten.

Wethouder BEENS zegt dat er eerst meer duidelijkheid moet zijn over de uitkomsten van de onderzoeken. Als de uitkomst zo is dat de gemeente minder geld kwijt is en toch haar hoge ambitieniveau kan blijven waarmaken, staat spreker ervoor open daarover te praten met de raad.

De heer MEIJERINK vraagt bij interruptie of de wethouder van plan is de spelregels omtrent de inflatiecorrectie te veranderen.

Wethouder BEENS zegt dat de lijn die altijd wordt gehanteerd, is dat minimaal de inflatiecorrectie wordt toegepast. Als er duidelijkheid is over alles wat nu nog openstaat en er echt redenen zijn om geld terug te geven, dan is het college bereid hiernaar te kijken.

De heer MULLER zegt bij interruptie dat Rijssen-Holten op plek 47 van onderen staat op de lijst van goedkoopste Nederlandse gemeenten. Hij vraagt of het college liever een ander ambitieniveau zou hebben dan nog verder te zakken in de gemeentelijke leges.

Wethouder BEENS zegt dat de raad over het ambitieniveau van de gemeente gaat. Als de raad de lat heel hoog legt, is er geld nodig, vooral op de langere termijn. In de kadernota is een aantal onderzoeken vermeld. Nuchter bekeken, betekent het dat die geld gaan kosten. Mochten er meer meevallers blijken te zijn, de ambities van de raad zijn waargemaakt en er zou geld over zijn, dan is er reden te praten over geld teruggeven aan de burgers. Ook daar gaat de raad over.

Programma 2.1, Inwoners, Organisatie en Bestuur (blz. 13 t/m 18)

Eerste termijn

De heer NOORDAM zegt naar aanleiding van pagina 16, de scan reduced signon, of de gemeente op de stoel van de burger gaat zitten; de burger heeft blijkbaar moeite met zijn wachtwoorden. In de scan staat hiervoor een groot bedrag opgenomen om dit middels één wachtwoord te regelen. Spreker vraagt het college een onderbouwing te geven, omdat hij zich afvraagt of de burger dit niet zelf kan regelen.
Op pagina 16 staat de scan (Ver)nieuwbouw gemeentewerf. Spreker vraagt hoeveel medewerkers verplaatst worden van het gemeentehuis naar de gemeentewerf, of er in het gemeentehuis leegstand ontstaat en de overheadkosten oplopen. Verder vraagt spreker hoe de medewerkers de verhuizing beleven.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de scan reduced signon is bedoeld voor de interne organisatie. Hierbij is vooral gekeken naar het gebruiksgemak en de beveiliging die daarbij hoort.

Burgemeester HOFLAND zegt naar aanleiding van de vraag over de scan (Ver)nieuwbouw Gemeentewerf, dat het gaat om het afstoten van de dislocatie tegenover de gemeentewerf. De 54 Soweco-medewerkers konden tot nu toe niet goed gehuisvest worden. Dat wordt met deze scan georganiseerd. Er komt geen massale verhuisbeweging van het gemeentehuis naar de (ver)nieuwbouw van gemeentewerf. Een interne doorbelasting vindt dan ook niet plaats.

Tweede termijn

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt naar aanleiding van de scan MijnOverheid, pagina 15, of het hierbij alleen gaat om een elektronische melding waarbij inwoners nog steeds naar het gemeentehuis moeten gaan om verdere informatie te verkrijgen, of dat het gaat om het volledig ontsluiten van alle beschikbare informatie.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat MijnOverheid informatie verstrekt over meerdere zaken. Het is de bedoeling de terugkoppeling te geven via het PIP. In MijnOverheid kan men bepaalde functies aanzetten, maar die hebben niet specifiek betrekking op de gemeentelijke organisatie.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt bij interruptie dat de gemeente wil werken aan betere communicatie naar de inwoners toe. Dat kan deels geregeld worden via MijnOverheid. Dan moet die informatie goed ontsloten worden.

De heer SCHEPPINK zegt bij interruptie dat MijnOverheid een platform is, waar berichtgevingen klaar gezet worden, zoals WOZ-aanslagen. Deze vraag is technisch van aard en zou prima via een NB beantwoord worden.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het voor D66 gaat om de verbetering van communicatie met inwoners en het ontsluiten van alle beschikbare informatie. Nu is het vaak nog zo dat plannen alleen ter inzage liggen. Wat D66 betreft zou het goed zijn om ook die informatie te ontsluiten.

Burgemeester HOFLAND merkt op dat de gemeente op een goede manier met haar burgers communiceert. De digitalisering gaat steeds verder en de gemeente wil daarvan gebruik maken. Hoever dat gaat, wordt steeds bekeken en hangt ook af van de techniek en wat er allemaal wordt aangeboden. Door de digitalisering worden burgers sneller alert gemaakt dat er iets speelt. De volgende stap is om datgene wat ontsloten kan worden via de website, direct in beeld te brengen bij de burger. Als dat kan via het systeem zonder dat het meerkosten oplevert, dan zal het college dat niet nalaten. De scan is wat het college betreft ook bedoeld om te komen tot die verdere vorm van dienstverlening in de communicatie.

Schorsing 20.50 tot 20.55 uur.

Programma 2.2, Jongeren en Onderwijs (blz. 19 t/m 23)

Eerste termijn

De heer MULLER gaat in op “Jeugd- en Jongerenwerk”, bladzijde 21, waar staat: “Omdat de gemeente meer specifieke prestaties wil afspreken, is de verwachting dat uitvoering hiervan niet binnen de huidige budgettaire kaders past. Wij stellen daarom een extra structureel budget van € 40.000 beschikbaar. Dit is een voorlopige inschatting. In de uitwerkingsnota wordt het financiële kader verder uitgewerkt.” Spreker verwijst hierna naar de scans en het overzicht “nieuw beleid uitgaven”, waarin dit bedrag niet is opgenomen. Hij vraagt vanuit welk budget dit bedrag vrijkomt.

Mevrouw RIEZEBOS gaat in op bladzijde 19, “Jeugdzorg”, de woorden “preventie” en “vroegsignalering”. Door de ChristenUnie zijn onlangs vragen gesteld over het alcoholgebruik door jongeren en het betrekken van ouders daarbij. In het antwoord van het college op de vragen werd o.a. gezegd dat voor specifieke ouderinterventie extra middelen nodig zijn. Spreekster vraagt om hoeveel middelen het gaat.

Wethouder TIJHOF zegt dat hij het antwoord op de vraag van de Muller over extra structureel budget beantwoordt via een NB.
Op de vraag van mevrouw Riezebos antwoordt spreker dat het gaat om een bedrag van incidenteel € 40.000.
NB inzake vraag van de heer Muller.: De 40.000 euro voor het jeugd- en jongerenwerk is in de vorige kadernota reeds structureel beschikbaar gesteld. Omdat deze nog niet ingezet is, in afwachting van de nieuwe nota jeugd- en jongerenwerk, is deze nogmaals opgenomen in de tekst. Dit heeft dus voor deze kadernota die nu voorligt geen (financieel) effect.

Tweede termijn

Mevrouw RIEZEBOS vraagt of er naast de € 40.000 incidenteel, ook structureel geld nodig en om hoeveel geld het gaat.

Wethouder TIJHOF zegt dat het in eerste instantie een onderzoek betreft om te bepalen hoeveel geld er structureel nodig is voor extra maatregelen. Bij de volgende begroting komt het college hierop terug.

Programma 2.3, Samen zorgen (blz. 24 t/m 25)

Eerste termijn

De heer MULLER zegt dat in de begroting 2016-2019 € 250.000 per jaar is gereserveerd voor de decentralisatie, de zachte landing. In de reservebuffer zit momenteel € 1,7 miljoen, terwijl de eerdere doelstelling € 700.000 was. Spreker vraagt of de € 250.000 die voor 2017 weer gereserveerd staat, nog echt noodzakelijk is of dat het geld in de reguliere middelen kan blijven.

Mevrouw RIEZEBOS gaat in op de herijking van het mantelzorgbeleid en het vrijwilligersbeleid. Zij gaat ervan uit dat de Adviesraad Sociaal Domein daarbij betrokken wordt. Zij vraagt wanneer deze herijking gereed is en de raad daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Wethouder BEENS zegt dat het beleid inderdaad bij de nieuwe adviesraad ligt. Waarschijnlijk zal het beleid besproken worden in de eerstvolgende commissievergadering na de zomervakantie. In de werkgroep decentralisaties stemt het college de voortgang van alle projecten af.
De heer Muller sprak over het toevoegen van € 250.000 aan de algemene reserve. Bij een eerder besproken onderwerp adviseerde de heer Muller juist om middelen niet naar de algemene reserve te laten vloeien.

Tweede termijn

De heer MULLER zegt dat er geld was begroot in het sociale domein, waarvan het de intentie was dat geld daadwerkelijk te besteden in het sociale domein. Dat geld, de € 300.000, gaat nu naar de algemene reserve.
Het college gaat nu echter, wetende dat er een goed gevulde buffer is, een bedrag van € 250.000 reserveren. Dat bedrag zou ook besteed kunnen worden aan zaken, waarover ook vanavond weer een noodkreet is geuit.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat het fijn zou zijn het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid nog voor de zomer te behandelen. De stukken moeten echter goed van kwaliteit zijn. De eerstvolgende commissievergadering na het zomerreces is in dat geval ook prima.

Wethouder BEENS zegt tegen de heer Muller dat het college de regel oud-Wmo/nieuw-Wmo hanteert. De heer Muller is van mening dat de reserve enorm hoog is. Spreker wijst erop dat er behoorlijk wat risico’s zijn, waaronder de risico’s die kunnen voortkomen uit het onderzoek naar de huishoudelijke hulp. Het college verwacht behoorlijk veel nodig te hebben van de reserves.

Programma 2.4, Cultuur en Sport (blz. 28 t/m 31)

Eerste termijn

De heer MEIJERINK gaat in op bladzijde 30, de scan basale voorzieningen sport. De schaats- en skeelervereniging heeft al vaak de commissie en de fracties bezocht om te vragen om ruimte voor haar activiteiten. Ook zijn er wensen van de VV Holten en van Sportclub Rijssen voor kunstgras. Spreker wijst erop dat er aanvankelijk ook een wens lag voor kunstgras van RKSV, dat voorlopig even naar achteren is geschoven. In de krant was vorige week te lezen dat ook Rijssen Voorruit op termijn niet verder kan spelen op het huidige terrein. In het verleden waren er plannen voor de sport in het Opbroek. Spreker vraagt of de wensen van meerdere verenigingen aan elkaar geknoopt kunnen worden in het Opbroek. Het is de vraag of men met zaken die telkens ad hoc opgelost worden, wel verder komt.

De heer TEN BERGE zegt dat de inbreng van VV Holten vanavond duidelijk was. Wat het CDA betreft is kunstgras voor voetbalverenigingen een basale voorziening. De heer Stam sprak verder nog over het punt van integratie van vluchtelingen. Daarover is in de kadernota niets opgenomen. Er is een akkoord op landelijk niveau gesloten via de VNG. Spreker vraagt hoe het college dat oppakt en of dit een punt is dat wellicht bij de begroting in november terugkomt.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat PvdA en het CDA in feite aangeven dat het belangrijk is dat er een sportvisie wordt ontwikkeld wordt om te zien welke voorzieningen er zijn, niet alleen voor de binnensport, maar ook voor de buitensport. Het lijkt spreker verstandig dat breder te trekken en stelling te nemen in de vraag waarin wel en waarin niet geïnvesteerd moet worden.

De heer MULLER gaat in op cultuureducatie in de klas. In de scan staat hierover dat het niet deelnemen aan de provinciale regeling eigenlijk een onbedoeld effect is van de eerdere bezuiniging. Spreker vraagt of het college het begrip “onbedoeld” kan bevestigen.
Het college adviseert negatief over de investering in de sportvelden. Spreker vraagt of het college wel de uitgangspunten in de scans ondersteunt, dat minimaal één kunstgrasveld per vereniging als basaal bestempeld kan worden. Dat is een conclusie die voorafgaand aan het onderzoek getrokken zou kunnen worden en nu al op tafel zou kunnen liggen.

De heer NOEVERMAN vraagt in hoeverre de sportraad zich heeft uitgesproken over de scans die over de sport gaan, ook bij het voorbereiden van die scans. Dat geldt ook voor de basale voorzieningen in de sport. Spreker is benieuwd naar het standpunt van de sportraad en of hierover met het college is gesproken.

De heer NOORDAM vraagt de portefeuillehouder op welke basis en met welke afspraken de Muziekschool de ruimte heeft gehuurd.
Spreker deelt het betoog van de heer Ten Berge en vraagt of de raad een motie tegemoet kan zien inzake kunstgras voor VV Holten, mede in het licht van verdere ontwikkelingen in de gemeente, zoals ook door de heer Stam zijn aangegeven.
Spreker vraagt of het college heeft nagedacht over het samenvoegen van functies, gelet op o.a. verzoeken van de schaats- en skeelervereniging en Sportclub Rijssen, waardoor een functionaliteit ontstaat die breder is dan alleen het bedienen van slechts één vereniging.

De heer BERKHOFF zegt dat de inspreker van de Muziekschool sprak over een rapport dat is gemaakt door DWA, waarin een goede oplossing geboden wordt voor het probleem van de luchtbevochtiging. Hij vraagt of de portefeuillehouder bekend is met dit rapport en de kosten die het verhelpen van het probleem met zich meebrengen. Verder vraagt hij waarom niet de keuze is gemaakt om het probleem te verhelpen zoals in het rapport staat. Spreker bekruipt het gevoel dat de luchtbevochtiger een beetje een lapmiddel is.

Wethouder CORNELISSEN zegt op de vraag over het samenvoegen van functies, dat er in het verleden op die manier naar ontwikkelingen in het Opbroek is gekeken. Om diverse zaken aan elkaar te koppelen, vindt spreker te vroeg. Er worden nu onderzoeken gedaan naar de behoeftebepaling. Om die reden vindt spreker het primair om al op voorhand ja te zeggen.
Wethouder Beens refereerde aan enkele onderzoeken, waarvoor middelen beschikbaar moeten zijn. Daarbij zijn ook enkele onderzoeken over de sport.
Naar aanleiding van de woorden van de heer Muller, om voorafgaand aan de onderzoeken al conclusies te trekken, zegt spreker dat het college ervoor heeft gekozen eerst die onderzoeken uit te voeren.
De sportraad heeft een brief gestuurd over de wensen die er leven bij diverse sportverenigingen. Die wensen zijn vertaald in de scans bij de kadernota.
Spreker neemt kennis van de opmerking van de heer Ten Berge over de basale voorziening. Het college heeft ervoor gekozen eerst onderzoek te doen. Als daar ambities uit naar voren komen, is het belangrijk dat daar middelen voor zijn. 

Wethouder BEENS gaat in op vragen over cultuureducatie op scholen. In de scan staat inderdaad het woord “onbedoeld”. Het college heeft echter niet voor deze scan gekozen. In 2012, toen er enorm veel bezuinigd moest worden, heeft de raad stevig bezuinigd op het cultuurbudget. Cultuureducatie op scholen was daar onderdeel van. Het college houdt die lijn vast, maar het is aan de raad anders te beslissen.
De heer Noordam vraagt welke afspraken zijn gemaakt met de Muziekschool. Spreker wil opgemerkt hebben naar aanleiding van de inspraak van de heer Sanderman, waarbij gezegd werd dat hij niet of maar heel beperkt op de hoogte was, dat dat maar zeer de vraag is. Er zijn namelijk altijd heel goede gesprekken gevoerd met het bestuur en de heer Sanderman over het hele gebeuren rondom de Muziekschool. De Muziekschool heeft destijds aangegeven dat een aantal dingen echt verbeterd zou moeten of kunnen worden. Het is daarom jammer dat de heer Sanderman niet heeft gezegd dat de gemeente inmiddels diverse zaken heeft aangepast. Er staan nu nog twee punten open: de toiletvoorziening en de luchtvochtigheid. Bij de bouw is destijds in het kader van bezuinigingen op de bouwkosten gekozen geen toiletten te realiseren; de muziekschool kon gebruik maken van de toiletten van het Parkgebouw. In de praktijk blijkt dit lastig te zijn en het gaat ten koste van de lesuren. Een zwaarderwegend punt voor spreker is dat men te maken krijgt met de veiligheid van het Parkgebouw. Om die reden is een scan ingediend voor € 15.000 incidenteel voor het maken van een toiletvoorziening in de muziekschool.
Vervolgens is enkele malen goed gekeken naar de luchtvochtigheid en zijn er discussies over gevoerd. In 2010 is het Parkgebouw opgeleverd en misschien is destijds ook hierop bezuinigd. Vanaf die tijd zijn er middelen gereserveerd, omdat er daadwerkelijk iets gedaan moet worden aan dit probleem. De heer Sanderman gaf enigszins denigrerend aan dat wel enige maatregelen zijn genomen. Volgens spreker is er echter serieus naar gekeken, maar in ieder nieuw gebouw worstelt men met dit probleem. Als er daarbij ook van tevoren al wat op is bezuinigd, heeft men een probleem íngebouwd. Toch moet het probleem in gezamenlijkheid opgelost worden. Het college heeft een scan ingediend om het huidige systeem aan te passen op fifty-fifty-basis. De heer Sanderman is van mening dat de gemeente als verhuurder het probleem van de luchtbevochtiging moet oplossen, waarbij de muziekschool de toiletvoorziening voor haar rekening neemt. Het college vindt dat het net andersom gedaan zou moeten.
Spreker is vanmiddag op de hoogte gesteld van het feit dat de Muziekschool een prijs heeft gewonnen bij DWA. Dat is gebeurd na het indienen van de scans. Daarover is vanmiddag gesproken met de heer Sanderman, waarbij spreker heeft aangegeven dat dit een behoorlijk effect kan hebben op de voorliggende scan. Uit het DWA-onderzoek komt namelijk naar voren dat de huidige installatie geheel vervangen moet worden. Spreker kan zich niet voorstellen dat dit gerealiseerd kan worden voor € 50.000, zoals de heer Sanderman opmerkte. Het college gaat uit van het aanpassen van de huidige installatie.

De heer BERKHOFF vraagt bij interruptie of de portefeuillehouder, eventueel in overleg met de heer Sanderman, voor de begrotingsvergadering een NB of het rapport van DWA kan toesturen. Als de raad geld ter beschikking moet stellen, wil spreker een verantwoorde afweging kunnen maken. Bij hem blijft de angst bestaan dat over twee jaar alsnog gezegd wordt dat er een verkeerde keuze is gemaakt en dat er nog meer gedaan moet worden.
Wethouder BEENS zegt dat het rapport net binnen is en dat de heer Sanderman voorlopige cijfers heeft genoemd. Spreker kan niet toezeggen voor de vergadering met een NB te komen, maar wijst erop dat de raad er rekening mee moet houden dat er geld beschikbaar moet zijn om iets aan het probleem te doen.

De heer BERKHOFF zegt dat de raad pas een afweging kan maken als het college met een NB komt.
Wethouder BEENS zegt dat er een goede oplossing moet komen. Nu snel een keuze maken, kan betekenen dat er een verkeerde keuze wordt gemaakt.
Spreker vraagt de heer Berkhoff of hij zojuist doelde op de begrotingsvergadering in november of op de vergadering over de kadernota op 24 juni a.s.
De heer BERKHOFF zegt dat hij doelde op de kaderstelling. 

Tweede termijn

De heer TEN BERGE vraagt de wethouder in te gaan op het punt van integratie van vluchtelingen en statushouders en hoe dat wordt opgepakt.
Het CDA is een partij van tradities en heeft ook een traditie op het gebied van kunstgras. Mogelijk kan men hierover iets verwachten bij de kaderstelling. 

Mevrouw RIEZEBOS gaat in op cultuureducatie en refereert daarbij aan de combinatiefunctionaris, die deels werd gesubsidieerd. Die functie is destijds vervallen, waarbij is gezegd dat de gemeente het werkgeverschap niet meer wilde voortzetten. Het ging toen niet zozeer om een bezuiniging op cultuur, maar om een bezuiniging op de combinatiefunctionaris. Zij vraagt de wethouder daarop in te gaan. Verder vraagt zij of de gemeente een combinatiefunctionaris nodig heeft of dat dit ook op een andere manier opgelost kan worden. Cultuur zou dan niet terecht komen in formatie, maar echt bij cultuur en bij de kinderen.

De heer NOORDAM zegt dat hij geen antwoord heeft gekregen op zijn vraag over wat de muziekschool precies huurt en waaraan de installatie moet voldoen. De portefeuillehouder merkt op dat er niet overhaast beslist moet worden. Het college heeft echter een besluit genomen, dat in de kadernota is opgenomen en is doorberekend. Het college spreekt zichzelf hierin tegen.

De heer MEIJERINK zegt naar aanleiding van het antwoord van wethouder Cornelissen over het afwachten van de onderzoeken en dat het college nog niet zover is, dat voor de schaats- en skeelervereniging de nood erg hoog is. Of dat ook het geval is voor Rijssen Vooruit en voor RKSV kan spreker niet goed inschatten. Hij vraagt of een eventuele oplossing in het Opbroek de gemeente op deze manier misschien door de vingers glipt. Dat kan ten koste gaan van de verenigingen en zou zelfs kunnen leiden tot het verdwijnen van verenigingen.

Wethouder BEENS zegt in reactie op de woorden van de heer Noordam, dat de moeilijkheid van de discussie is, dat het college vanmiddag is geconfronteerd met een onderzoek van DWA. Als dat onderzoek nu niet aan de orde zou zijn, was het helder en lag er een scan voor. Die scan geeft aan dat het college er voorstander van is de helft van het bedrag voor rekening van de gemeente te laten zijn. De andere helft moest opgebracht worden door de muziekschool. Spreker heeft de heer Sanderman erop gewezen dat er met zijn inbreng van vanavond verwarring zou ontstaan.

De heer NOORDAM zegt bij interruptie dat hij klip en klaar wil weten wat er verhuurd wordt en waaraan de installatie moet voldoen.
Wethouder BEENS zegt dat hij een reactie geeft op wat de heer Noordam opmerkte, namelijk dat het college zichzelf tegenspreekt. Spreker zegt toe dat de raad een NB krijgt over wat er staat in het huurcontract.
De combinatiefunctionaris is destijds wegbezuinigd en daarmee is ook het overige, de cultuureducatie, meegetrokken. Het is niet zo dat daardoor alle cultuur uit de scholen is verdwenen. Met de scholen moet echter goed overlegd worden of men er tijd en energie voor heeft.

NB inzake het huurcontract muziekschool (bijlage 2)

De heer KLEIN VELDERMAN zegt bij interruptie dat er kennelijk scholen zijn die helemaal niet extra willen investeren in cultuur en kunst. Hij vraagt welke scholen dat zijn.
Wethouder BEENS zegt dat hij niet weet waar de heer Klein Velderman op doelt en geen antwoord kan geven op deze vraag.

Wethouder CORNELISSEN zegt op de vraag over integratie van vluchtelingen en statushouders, dat integratie breed wordt opgepakt. Dat betreft ook de geplande noodopvang in de gemeente. Daarbij maakt de gemeente effectief gebruik van de middelen die het Rijk biedt. Het is mooi om te zien dat de welzijnsorganisatie in de gemeente dat op een goede manier oppakt en daarbij veel verenigingen betrekt.
De heer Meijerink suggereerde voor de sport een oplossing in het Opbroek en knoopte daarbij veel dingen aan elkaar om er vervolgens conclusies uit te trekken. Zover wil spreker niet gaan. De gemeente kijkt met de skeelervereniging naar een oplossing, die mogelijk in het Opbroek zou kunnen liggen. Deels ligt hier een verantwoordelijkheid bij de skeelervereniging. Verder wordt bekeken wat er mogelijk is binnen de ambities die er zijn, maar ook of een en ander financieel haalbaar is. De heer Meijerink koppelde daaraan ook het voortbestaan van Rijssen Vooruit en RKSV. Uit gesprekken met de verenigingen heeft spreker niet de indruk gekregen dat zij vrezen voor hun voortbestaan. Deze verenigingen hebben bepaalde wensen kenbaar gemaakt, waarvan het college heeft gezegd die mee te nemen in een integraal onderzoek.

De heer MEIJERINK merkt op dat hij niet specifiek wilde verwijzen naar het voortbestaan van Rijssen Vooruit en RKSV, maar dat hij dat meer in zijn algemeenheid bedoelde.

Programma 2.5, Ondernemen en werk (blz. 32 t/m 38)

Eerste termijn

De heer SCHEPPINK verwijst naar pagina 37, waar iets staat over de economische visie en over de inzet op de programma’s in Twente. In deze kadernotaperiode loopt de Agenda van Twente af. Er zijn geluiden over het opzetten van een nieuwe Agenda van Twente. Het college heeft in deze kadernota echter geen middelen opgenomen. Spreker vraagt hoe het college aankijkt tegen een nieuwe Agenda van Twente en hoe het college die denkt te financieren.

Burgemeester HOFLAND zegt dat alles wat bekend is en wat direct kan worden vertaald in financiële consequenties, is opgenomen in de kadernota. Over zaken waarover eerst een bredere discussie gevoerd moet worden, zegt het college behoedzaam te zijn bij het uitgeven van extra geld. Dat geldt ook voor de Agenda van Twente. Het college wil daarvoor op dit moment geen geld opnemen. De Agenda van Twente is tot nu toe gefinancierd uit Twence-gelden. Uit discussies in de raad heeft spreker geproefd dat een herhaling daarvan niet direct op bijval kan rekenen. Als er een nieuwe Agenda van Twente komt, moet dat begrotingstechnisch vertaald worden en moet Rijssen-Holten zich in elk geval hard maken op het gebied van recreatie en toerisme, arbeidsmarktbeleid en acquisitie. Binnen de huidige begroting zijn daarvoor al middelen gereserveerd, met name voor de acquisitie en, deels, ook voor recreatie en toerisme. Daarover komt echter pas meer duidelijkheid als de Agenda van Twente in concept op tafel ligt en vertaald kan worden in een meerjarenperspectief.

Tweede termijn

De heer MULLER gaat ervan uit dat bij de Agenda van Twente wordt gesproken over 2018-2020 en dat het niet gaat over de kaderbegroting 2017, tenzij de inschatting is dat er al in 2017 relevante, financiële voorstellen te verwachten zijn.
Burgemeester HOFLAND zegt dat het zijn persoonlijke inschatting is dat een Agenda van Twente op zijn vroegst ingaat in 2018. Die discussie moet nog verder gevoerd worden. Het is daarom goed te weten dat er zogezegd nog enige buffer is in de zone.

Programma 2.6, Wonen, recreëren en veiligheid(blz. 39 t/m 48)

Eerste termijn

De heer NOORDAM merkt op dat in de kadernota niets is terug te vinden van het onderzoek en de uitslagen daarvan naar woonbehoefte onder ouderen.

De heer MULLER zegt dat in de scans voorbeelden staan van gasbetonstenen voor het buitengebied in het kader van preventie/besparen van onderhoudskosten in de toekomst en in het kader van veiligheid. Spreker vraagt of er een inzicht is te geven in het bedrag dat op termijn bespaard wordt op onderhoud.
De heer NOORDAM vraagt of de heer Muller doelt op bermverharding. Hij merkt op dat dit onderwerp thuishoort bij het programma Wijken, programma 2.7.

De heer MULLER zegt dat hierover niets is opgenomen in de tekst van de kadernota en dat het wat hem betreft gaat om de veiligheid in het buitengebied.
Hij wijst op een onderzoek naar de veiligheid van wegen in het buitengebied. Waarschijnlijk is dat onderzoek vooral gericht op de kruispunten. Het lijkt hem verstandig het punt veiligheid in het kader van afbrokkelende bermen daaraan toe te voegen.
Naar aanleiding van wat er staat op bladzijde 43, zegt spreker dat er met betrekking tot statushouders veel middelen beschikbaar gesteld worden voor de gemeenten. Er is landelijk € 353 miljoen extra beschikbaar gesteld en vervolgens aanvullend nog € 140 miljoen. Verder is er, onder voorwaarden, speciale subsidie voor de huisvestingscapaciteit om een snelle doorstroming te stimuleren. Dat gaat om een bedrag van € 6250 per statushouder. Hij vraagt of die bedragen inzetbaar zijn voor huisvesting statushouders.

De heer JANSEN verwijst naar pagina 44, de scan over lekkage parkeergarage, en vraagt mede naar aanleiding van de herinrichting Europaplein of dat onderwerp in vergadering van de commissie Grondgebied aan de orde komt.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het onderzoek naar woonbehoefte onder ouderen is afgerond en waarschijnlijk in de volgende commissievergadering besproken wordt. Het college wil graag weten of de raad de conclusies deelt, die het college uit het onderzoek trekt.
Op de vraag van de heer Muller over diverse middelen die beschikbaar zijn, zegt spreker dat dit per situatie wordt bekeken. Soms zijn de middelen gelabeld aan een bepaalde manier van huisvesten. Mocht het gaan om herontwikkeling waarvoor middelen beschikbaar zijn, dan zal het college daarvan zoveel mogelijk gebruik maken.

Wethouder AANSTOOT gaat in op de vraag over aanleg van grasbetonstenen en de effecten op het gebied van veiligheid en onderhoud. Spreker zegt toe via een NB daarover nadere uitleg te geven.
Het onderzoek verkeersveiligheid is uitgevoerd. Het rapport is in concept gereed. Spreker gaat na of de aanpassingen aan de bermen, met name door middel van grasbetonstenen, hierin genoemd worden.
NB inzake bermverharding:In 2006-2008 is een programma uitgevoerd ter realisering van bermverharding op de meest kwetsbare gedeelten van de wegen in het buitengebied. Meest kwetsbaar uit oogpunt van beheer (rafeling asfaltkanten) en verkeersveiligheid. Het programma is daarmee afgerond. Vanuit de fractie van de VVD is aangevoerd dat een vervolg noodzakelijk is. Op dit moment wordt een studie verricht naar de duurzaam veilige inrichting van de wegen in het
buitengebied. Uw raad heeft hiervoor ook een krediet beschikbaar gesteld. Als college stellen wij voor dit beleidsrapport af te wachten. Wanneer in het rapport over de duurzaam veilige inrichting van de wegen in het buitengebied aanbevelingen worden gedaan om de verkeersveiligheid te verhogen door middel van
het aanbrengen van extra bermverharding, zullen wij daar nader op terugkomen.

De heer NOORDAM wijst bij interruptie erop dat VVD Lokaal een scan heeft ingediend om te kijken naar de niet afgemaakte bermverhardingen in het buitengebied. De wethouder zegt nu dat hij ernaar zal kijken. VVD Lokaal vraagt waarom het college er niet voor kiest daarvoor middelen vrij te maken. Het werk is half afgemaakt in het buitengebied en met name in de winter ontstaan er zeer onveilige situaties.
Op het punt veiligheid van kruispunten in het buitengebied komt spreker terug bij het volgende programmaonderdeel.

Wethouder AANSTOOT zegt dat er inderdaad nog enkele stukken ontbreken in de aanleg van grasbetonstenen. Het college heeft nu de keuze gemaakt de betreffende scan niet te honoreren. Het college acht de onderhoudstoestand en de verkeersveiligheid op dit punt momenteel voldoende op orde.
Het collegevoorstel over het Europaplein ligt ter kennisname aan de commissie van vanavond voor, inclusief de bijlagen.

De VOORZITTER stelt voor het collegevoorstel over het Europaplein apart te bespreken.

(De heer Kök verlaat om 21.40 uur de vergadering.)

Tweede termijn

De heer NOORDAM zegt dat de portefeuillehouder op het verzoek van de heer Muller reageert met de woorden dat het college er nog een keer naar wil kijken. Als reactie op de woorden van VVD Lokaal zegt de portefeuillehouder echter dat de scans op ‘nee’ staan en op ‘nee’ blijven staan.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij het eens is met de woorden van de heer Noordam. De wethouder spreekt zichzelf tegen.

Wethouder AANSTOOT zegt dat hij blijft bij zijn woorden. Het college heeft de scan met ‘nee’ beoordeeld.

De heer KLEIN VELDERMAN heeft wethouder Aanstoot horen zeggen dat als de raad vindt dat er meer betonblokken geplaatst moeten worden, het college daar nog een keer over wil nadenken.

Wethouder AANSTOOT merkt op dat hij heeft gezegd in het concept-rapport over verkeersveiligheid na te kijken of daarin aanbevelingen staan over de aanleg van grasbetonstenen of over andere maatregelen inzake bermverhardingen.

De heer NOORDAM kondigt een motie aan over de bermverharding.

Programma 2.7, Wijken (blz. 49 t/m 53)

Eerste termijn

De heer NOORDAM gaat in op de verlichting van doorgaande wegen in het buitengebied, met name voor schooljeugd en mensen die per fiets naar hun werk gaan. Er zijn plekken in de gemeente die gevaarlijk-donker zijn en er is een aantal kruispunten dat erg slecht verlicht is. VVD Lokaal heeft verzocht dat door te rekenen in een scan en daarbij ook te kijken naar led-verlichting. Die scan is niet gehonoreerd. De vraag is waarom het college kiest die veiligheid, met name voor de schoolgaande jeugd, o.a. vanuit Bathmen en van Rijssen naar Wierden, op ‘niet’ te zetten.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 om een ‘potentieel scan’ heeft gevraagd ten aanzien van het beleidsplan duurzaamheidsdoelstellingen in het kader van de energietransitie. Die scan is mogelijk al uitgevoerd, omdat in de kadernota een bedrag is opgenomen als het beleidsplan wordt uitgevoerd. D66 wil graag inzicht in die ‘potentieel scan’, waaruit blijkt waar het laaghangend fruit hangt en op welk terrein stappen gezet kunnen worden wat betreft de duurzaamheidsvisie.

De heer BERKHOFF sluit zich aan bij de vragen van de heer Noordam over verlichting in het buitengebied.

De heer SCHEPPINK gaat in op een punt dat een relatie heeft met het beleidsakkoord, namelijk het onderhoud van de openbare ruimte. Dat gebeurt op basis van het kwaliteitsniveau sober en veilig. Er is nu een extra scan voor werkzaamheden middengeleiders Enterstraat. Daarbij is vermeld dat de gemeente onder het kwaliteitsniveau B komt. De scan is ingediend om toch aan het niveau te blijven voldoen. Spreker maakt zich daarover ernstig zorgen. Er is afgesproken kwaliteitsniveau B te handhaven. Dan is het vreemd dat er een scan voor moet komen. Daarnaast is het een toegangsweg naar de gemeente vanuit Enter. Deze weg zou een hogere prioriteit moeten hebben. Spreker vraagt een reactie van het college.

Wethouder AANSTOOT zegt over de verlichting in het buitengebied dat er momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van verlichting langs de parallelweg N350. Daarnaast is er een aantal kruispunten in het buitengebied, waar veel schoolkinderen fietsen en samenkomen, met name in Dijkerhoek. Verzoeken om het aanbrengen van verlichting aldaar zijn inmiddels gehonoreerd.
De scans over de overige schoolroutes zijn inhoudelijk beoordeeld. Het college is tot de conclusie gekomen dat daar geen verlichting aangebracht wordt. Dat heeft te maken met het feit dat er op deze schoolroutes een behoorlijk open structuur is en met het feit dat het om verbindingen gaat met buurgemeenten. De open structuur is de voornaamste oorzaak de scans niet te honoreren. Daarnaast moet de gemeente, als er langs die routes verlichting aangebracht wordt, honderd procent van de kosten moet betalen.
Spreker zegt toe gegevens te verstrekken en inzicht te geven over laaghangend fruit met betrekking tot de energietransitie, op basis waarvan het college zijn besluitvorming heeft gedaan.
NB.:De fractie van D’66 heeft gevraagd gegevens te verstrekken en inzicht te geven over 'laaghangend fruit' met betrekking tot de energietransitie, op basis waarvan het college zijn besluitvorming heeft gedaan.
Voor de uitvoering van de (nog vast te stellen Duurzaamheidsvisie 2016-2019) zijn financiële middelen gereserveerd in de kadernota 2016-2019. Dit is de reden geweest een verdergaande scan niet op te nemen in de Kadernota.
Volgens het jaarverslag, dat gemaakt is op basis van het klimaatuitvoeringsprogramma, moet de conclusie worden getrokken dat de energietransitie/CO2 reductie beperkt is gerealiseerd. In de afgelopen jaren is met een investering van € 1,5 miljoen een CO2-reductie bereikt van 13 Kton. Met deze al vrij forse investering is het zogenaamde “laag hangende fruit” geplukt. De Duurzaamheidsvisie wordt aan de commissie Grondgebied in haar vergadering van 30 juni 2016 aangeboden.

De gemeente heeft sober en veilig hoog in het vaandel, maar met de huidige budgetten wordt het kwaliteitsniveau nog maar net gehaald. Er moet voor gewaakt worden onder die grens te raken. Die grens is dichtbij gekomen. Kijkend naar de ontwikkeling van de budgetten vanaf 2008, zegt spreker dat de rek er volledig uit is en dat er geen onderhoudsbudgetten kunnen worden ingezet voor aanvullende werkzaamheden. 

Tweede termijn

De heer SCHEPPINK zegt dat hij zich ernstig zorgen maakt, omdat eigenlijk niet voldaan kan worden aan de doelstellingen uit het beleidsakkoord en de gemeente soms onder de grens van kwaliteitsniveau B komt. Er komen straks scans bij iedere kadernota, waarschijnlijk de komende jaren structureel, om telkens stapsgewijs zaken te repareren. Spreker vraagt waarom niet in de kadernota staat toch het kwaliteitsniveau B te blijven hanteren. Als het een structureel probleem is, wil spreker voor de kadernotabehandeling inzicht krijgen over de punten waar dit nog meer speelt, zeker bij invalswegen.

De heer NOORDAM zegt dat een kwaliteitsniveau onder B risico’s oplevert. Spreker steunt de heer Scheppink daarin.
Spreker refereert aan de beantwoording van de wethouder over verlichting van wegen in het buitengebied en vraagt of de wethouder in gesprek is geweest met de buurgemeenten. Als de buurgemeenten daarin niet willen meegaan, wil dat niet zeggen dat Rijssen-Holten niets wil doen voor de veiligheid van de kinderen.

Wethouder AANSTOOT zegt dat de grens van sober en veilig wordt genaderd. Spreker heeft zorgen over de kwaliteit die onder sober en veilig verstaan wordt en over de vraag of dit niveau gehandhaafd kan worden in de toekomst. Hij schat in dat het college op niet al te lange termijn met voorstellen komt om te zorgen niet door de ondergrens heen te zakken.

De heer SCHEPPINK zegt dat hij voor de kadernotabehandeling in de raad een scan wil krijgen, waarin duidelijk gemaakt wordt hoeveel middelen nodig zijn om te blijven op het huidige kwaliteitsniveau.

Wethouder AANSTOOT zegt dat er al een aantal scans is ingediend. Het college zal nog een keer kritisch kijken of deze alsnog gehonoreerd worden.

De heer SCHEPPINK zegt dat het hem niet gaat om de scans, maar om het feit dat er afspraken gemaakt zijn kwaliteitsniveau B te handhaven en dat dit voor de toegangswegen een hogere prioriteit heeft. De wethouder zegt nu dat de grens wordt genaderd. Spreker wil weten hoeveel geld er extra, structureel nodig is om op dit niveau te blijven.

De heer NOORDAM zegt bij interruptie dat, zoals beschreven is in de stukken, het niveau nu al niet wordt gehaald. Daarover is geen discussie.
Wethouder AANSTOOT zegt dat het college voor de kadernotabehandeling de raad meeneemt in de discussie rondom sober en veilig.
Er zijn geen concrete gesprekken gevoerd met buurgemeenten over verlichting van schoolroutes. Het college oordeelt dat de wegstructuren van deze schoolroutes voldoende openheid geven ten aanzien van de verkeersveiligheid. Het aspect verkeersveiligheid is duidelijk meegewogen in deze beslissing. 
NB inzake onderhoudsniveau sober en veilig: Voor het onderhoudsniveau van de beplanting langs de Enterstraat heeft uw raad binnen het coalitieakkoord besloten dat het onderhoudsniveau van de invalswegen het kwaliteitsniveau sober en veilig B+ mag hebben. Op dit moment voldoet de Enterstraat niet aan het kwaliteitsniveau plus en niet aan het gemiddelde niveau B. De oorzaak is de inwerking van wegenzout op de beplanting in de middenberm. Komend najaar vindt er weer een schouw plaats. Het college realiseert zich dat het kwaliteitsniveau van de beplanting Enterstraat extra aandacht verdient, met name om te komen tot een duurzame beplanting die meer bestand is tegen de inwerking van wegenzout. Op deze wijze willen wij binnen afzienbare tijd het niveau B+ hier bereiken. Overigens denkt het college dat het niveau sober en veilig binnen het perspectief van deze kadernota gewaarborgd is.

De heer NOORDAM vraagt bij interruptie wat de wethouder hier bedoelt met open structuur, ook op een regenachtige dag in de winter als de jeugd van Bathmen naar Holten fietst.
Wethouder AANSTOOT zegt dat hij daaronder verstaat dat er voldoende lichtsituaties mogelijk zijn, dat er voldoende daglicht kan toetreden en dat er geen directe bosschages zijn langs de wegen. Vanuit dat oogpunt is het voldoende veilig. 

De heer NOORDAM zegt dat er in de winter, om vijf uur ’s middags in de regen, praktisch geen zonlicht is en dat het dan al donker is.
Wethouder AANSTOOT zegt het college van mening is dat de routes op dit moment voldoende veilig zijn voor de fietsers. De genoemde kruispunten zijn over het algemeen voorzien van oriëntatieverlichting. 

De heer BERKHOFF vraag of bij het onderzoek is gekeken tót de gemeentegrens of ook verder in aanliggende gemeenten.

Wethouder AANSTOOT zegt dat er geen contact hierover is geweest met buurgemeenten en dat wegen in buurgemeenten niet zijn meegenomen in die beoordeling. Het onderzoek heeft zich gericht tot aan de gemeentegrens.

De heer BERKHOFF zegt dat de zorg voor de kinderen verder gaat dan de gemeentegrens. Spreker vertaalt de woorden van de heer Noordam zo, dat wellicht over de gemeentegrens gekeken moet worden om daarin zelf te investeren.

Wethouder AANSTOOT zegt dat de heer Noordam dat volgens hem niet heeft gezegd. Het college heeft de schoolroutes tot aan de gemeentegrens bekeken en geen contacten gehad over de wensen van buurgemeenten.

Paragraaf Risicotabel en weerstandsvermogen (blz. 54 t/m 61)

Er worden geen vragen gesteld.

Bestuursvoorstel herinrichting Europaplein

De heer JANSEN zegt dat de SGP de herinrichting van het Europaplein terugneemt naar de fractie. Bij de kadernotavergadering komt de SGP hierop terug. 

De heer BEUNK zegt dat volgens hem nu alleen het financiële kader voorligt, waarbinnen de herinrichting wordt behandeld. Later kan nog over de exacte invulling worden gesproken.

Wethouder AANSTOOT zegt dat er een voorontwerpschetsplan ligt, dat de inspraak ingaat. De invulling van het plein is een verantwoordelijkheid van het college.

De heer BEUNK vraagt of het college de mening van de raad over het plein van te voren nog wil weten of dat het stuk nu alleen ter kennisname voorligt en dat de invulling volledig aan het college is. Eventueel kan verzocht worden het stuk te agenderen.

De VOORZITTER zegt dat het stuk bij de kadernotabehandeling terugkomt op 24 juni. Het gaat inderdaad om de kredietaanvraag. De invulling is een zaak van het college.

De VOORZITTER concludeert dat er een motie van het CDA en een motie van VVD Lokaal is aangekondigd.

De heer NOORDAM zegt dat VVD Lokaal daarnaast komt met een motie over de fietsrouteverlichting. 

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie met een motie komt over een ouderinterventieplan inzake het alcoholgebruik onder jongeren.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 een motie indient over kunst en cultuur. Daarnaast dient D66 een motie in met als titel: de blijverslening, op basis van het aanjaagteam Langer zelfstandig. Spreker zegt dat hij daarmee nog naar de andere fracties gaat.

De heer MEIJERINK overweegt een motie inzake steun voor de Voedselbank in verband met een eventuele verhuizing. Verder zal de PvdA meeliften met een motie van het CDA inzake kunstgras voor de VV Holten. Verder houdt zij Sportclub Rijssen in haar achterhoofd.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Kadernota 2016-2019 als bespreekstuk te behandelen in de raad.

7. Rondvraag

De heer BERKHOFF zegt dat er vanavond veel problemen waren met de geluidsinstallatie. Dit maakt een amateuristische indruk op bezoekers. Hij hoopt dat het volgende week vrijdag, 24 juni, beter gaat, en roept het college op daar alles aan te doen.

8. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.10 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 5 september 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous