Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota (19.30)

Datum: 08-06-2017Tijd: 19:30 - 21:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: G.B. Aanstoot - StamGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterJ.W....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota (19.30)

Datum: 08-06-2017
Tijd: 19:30 - 21:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterJ.W. Reterink
SGPR. Jansen, A.J. Scheppink en dr. J. Noeverman
CDAdrs. I. Kahraman, H.J. Nijkamp en F.J. Wessels
ChristenUnieJ. Berkhoff, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en N.J. Otten
GemeentebelangJ. Beunk, J. Kuiper-Ruitenberg en W.J.M. Muller
PvdAR.H.L. Janssen-Niehof en R.W. Meijerink
VVD LokaalE.J.W. Deijk, B.J. van den Berg, F.W. Noordam en R.A. de Koe
D66C. Polman en ir. H. Klein Velderman
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, A.C. Hofland, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek15

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heeft iedereen hartelijk welkom bij de gecombineerde commissievergadering.
Per fractie mogen er maximaal 3 leden aan tafel zitten. Wisselen van leden kan eventueel wel.

2 Inventarisatie spreekrecht
De heer Dijkgraaf (voorzitter stichting Koorschool Rijssen) heeft zich gemeld om in te spreken op agendapunt 6, de kadernota.

3 Vaststellen definitieve agenda
De heer BEENS vraagt of hij, voor de behandeling van agendapunt 4, een toelichting kan geven over de meicirculaire.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De VOORZITTER geeft het woord aan wethouder Beens voor een mededeling over de meicirculaire.

Wethouder BEENS zegt dat de meicirculaire een paar dagen geleden is ontvangen en dat de afdeling Financiën nog bezig is met de verwerking ervan. Daarna wordt de raad uitgebreid geïnformeerd.
De meicirculaire ziet er erg positief uit. In eerste instantie zou er sprake zijn van een structureel tekort in het Sociaal Domein van € 700.000. Het tekort komt echter uit op € 400.000, gelet op de voorliggende meicirculaire.
Het financieel perspectief: in de kadernota richting 2021 is er sprake van € 414.000 structureel. Met deze meicirculaire komt daar een groot bedrag bij van € 644.000. Daarmee wordt de € 1 miljoen overstegen. Dit heeft het college overvallen. In maart zijn de voorbereidingen voor de kadernota getroffen en zijn de scans van de raad en van de ambtelijke organisatie ontvangen. Deze zijn serieus beoordeeld, met de wetenschap van destijds. Enkele van de scans zijn gehonoreerd, om geld over te houden voor de coalitieonderhandelingen in 2018. Nu alles, met de meicirculaire, veel positiever uitvalt, wil het college nogmaals naar de scans kijken.
Het jaarresultaat van vorig jaar, € 700.000, zou in eerste instantie naar het perspectief gaan. Het college vindt dit niet meer nodig. Het bedrag kan nu naar de algemene reserve, volgens de gebruikelijke gedragslijn in de gemeente. Daarnaast wil het college de OZB-verhoging schrappen.
Spreker wil opgemerkt hebben, kijkend naar 2022-2025, dat de gemeente met een opschalingskorting te maken krijgt. Het Kabinet is er namelijk van uitgegaan dat de gemeenten groter zouden worden, waarmee een bezuinigingsslag doorgevoerd zou kunnen worden. Die opschaling wordt niet doorgevoerd, maar de bezuiniging blijft wel boven het hoofd van de gemeenten hangen. Richting 2025 moet de gemeente met € 900.000 structureel minder uit komen.
Het college stelt voor, om de tijd te krijgen opnieuw naar de scans te kijken, de kadernota in september te behandelen. Hij hoopt dat de raads- en commissieleden akkoord gaan en is benieuwd naar de reacties.

De heer SCHEPPINK interrumpeert en vraagt of de commissie de woorden van de wethouder moet opvatten als zijnde een ordevoorstel, gelet op het feit dat de agenda al is vastgesteld.
Wethouder BEENS zegt dat dat inderdaad het geval is. Hij is bereid de kadernota te behandelen zoals deze voorligt, maar hij doet tegelijk een voorstel om de kaderstellende vergadering niet op 30 juni te houden, maar het college de gelegenheid te geven opnieuw naar de scans te kijken, omdat het er financieel veel beter uitziet dan aanvankelijk werd gedacht.

De VOORZITTER stelt voor de vergadering te schorsen, om het presidium de gelegenheid te geven te overleggen over dit voorstel.
De heer SCHEPPINK vindt niet dat er geschorst moet worden, maar in de vergadering de reacties van de fracties te peilen.

Gehoord hebbende de reacties schorst de VOORZITTER de vergadering.

Schorsing van 19.35 tot 19.55 uur voor fractieberaad.

De VOORZITTER heropent de vergadering en geeft de fracties het woord.

De heer SCHEPPINK zegt dat het nog driekwart jaar duurt tot de verkiezingen. Hij vraagt zich af waarom het college de behandeling van de kadernota in september voorstelt. Dit is volgens spreker niet nodig. Geld dat over is kan worden toegevoegd aan de algemene reserves of beschikbaar houden voor nieuwe coalitie-onderhandelingen. Daarnaast is het zo dat de raad het budgetrecht heeft. Alle informatie is voor 30 juni bij de raad. De raad kan daar prima zelf over beschikken. Hij ziet geen reden waarom het college daarover van te voren moet overleggen.
Er ligt een raadsvoorstel voor en spreker neemt aan dat het college hier goed over heeft nagedacht. Het college kan in de vergadering van 30 juni eventueel het raadsvoorstel ontraden. Dit zou een unicum zijn, maar in september vergaderen over de kadernota vindt spreker niet juist.
Hij vindt het ook vreemd dat het college regeert met rijksbeleid over een regeerperiode heen.
Spreker is er geen voorstander van de kadernota van de agenda te halen. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en het college niet. De raad kan zijn taak prima uitoefenen volgens spreker.

De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA een gedegen proces wil doorlopen. Het college geeft in het algemeen een voorzet voor de kadernota en de fracties komen vervolgens met moties of amendementen. Het lijkt hem verstandig dat het college zijn huiswerk overdoet, met een nieuw voorstel komt en kritisch kijkt, met de nieuwe gegevens, welke scans alsnog gehonoreerd kunnen worden. Er ontstaat daarmee een integraal geheel, waarna er opnieuw kaderstelling kan plaatsvinden. Het CDA is voor verdaging.
Er moet een begroting in november worden vastgesteld. Het maakt niet uit wanneer de kadernota precies wordt vastgesteld, zolang de vertaling in de begroting maar wordt gemaakt en ingeleverd wordt bij de provincie.
De heer SCHEPPINK zegt bij interruptie dat via de kadernota kaders worden meegegeven over de inrichting van de begroting. Het is voor het college volgens spreker niet werkbaar dat er bij een eventuele behandeling van de kadernota in september nog allerlei wijzigingen moeten worden aangebracht in de begroting, die vervolgens al in november moet worden behandeld.
De heer KAHRAMAN wijst erop dat het college zelf zegt dat het kan tussen september en november. Dit is geen belemmering voor het CDA.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie het voorstel van het college steunt. De fractie wil het college de tijd geven over de besteding van de extra € 600.000 na te denken. De raad kan ook zelf daarin keuzes maken. Hij vraagt zich daarbij nog af of wellicht de kadernota overgeslagen kan worden en alles in een keer te behandelen in de begrotingsvergadering. Dat laat hij echter aan het college over.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang het voorstel van het college steunt. Het is voor de raad juist zinvol dat er alert gereageerd wordt op grote veranderingen en niet te doen alsof er niets gebeurt.
Hij wacht de voorstellen van het college af.

De heer NOORDAM zegt dat de vraag die voorligt vraagt om creativiteit en activiteit. De fractie ziet de noodzaak van verplaatsing niet in. De raad beslist hierover. Dit betekent dat de fracties de stukken nogmaals goed moeten doornemen.
Het gebeurt vaker dat de kadernota is geschreven en gepresenteerd, terwijl de uitkomst van de meicirculaire nog niet bekend was. Wat dat betreft is het geen unicum. Verdagen van de kadernotavergadering zou wel een unicum zijn. Daar is Rijssen-Holten de gemeente niet naar; Rijssen-Holten is een constructieve gemeente, die ook hiermee goed moet kunnen werken.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA zich afvraagt of de informatie niet eerder bekend was.
Het gaat over een voorstel rondom de kadernota, dat de raad krijgt van het college. Het is bijzonder dat de indiener, dus het college, aangeeft niet meer achter de inhoud te staan. Wat de PvdA betreft is het logisch dat het college met een nieuw stuk komt, waar ook het college zelf achter staat. Wat de PvdA betreft kan de behandeling van de kadernota uitgesteld worden, al blijft het een bijzondere situatie. De vraag of uitstel mogelijk is qua tijdsplanning blijft staan. Spreker wijst erop dat ook is voorgekomen dat er een jaar geen kadernotavergadering is gehouden en zaken over de verkiezingen heen getild zijn

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat er een bijzondere situatie is nu er meer geld te besteden is. Met de wetenschap van nu had het college met een ander voorstel kunnen komen. Volgens spreker zou dat inhoudelijk niet gaan om een ander voorstel, maar zouden er andere keuzes gemaakt kunnen worden. Dat gebeurt in de raad bij de bespreking van de kadernota. Nu de ‘de portemonnee’ goed gevuld is, kan de raad daarmee rekening houden. D66 wil de kadernotavergadering laten doorgaan, zoals gepland.

De VOORZITTER constateert dat de meeste commissieleden voorstander zijn van het afvoeren van de kadernota van de agenda.

Wethouder BEENS gaat in op de gestelde vragen. Spreker bevestigt dat het vaker gebeurt dat de meicirculaire later komt. In dit geval heeft het echter een erg groot effect. Het college wil daar serieus naar kijken en ook, met de wetenschap van nu, naar de ingediende scans.

De heer NOORDAM interrumpeert en vraagt of de portefeuillehouder nog achter de voorliggende kadernota kan staan als uitgangspunt.
Wethouder BEENS laat weten dat het college nog steeds achter de gemaakte keuzes staat. Er liggen echter nog scans waar het college opnieuw naar wil kijken. Er zijn veel scans ingediend door de ambtelijke organisatie en door de fracties, waarvan er maar een paar gehonoreerd konden worden om ook geld over te houden voor de nieuwe coalitie. Er ligt nu echter een geheel nieuwe situatie voor.
Op 1 juni kwam het boekwerk binnen over de meicirculaire. Spreker heeft vandaag de exacte cijfers gehoord, die hij zojuist heeft genoemd. Het was onmogelijk geweest hier eerder informatie over te geven.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt bij interruptie of er extra onderwerpen komen of dat het college andere kéuzes maakt. Bij dit laatste heeft de raad niet alle scans gezien, waar het college over heeft besloten.
Wethouder BEENS zegt dat het college met deze gevulde portemonnee heel anders kijkt naar het uitgavenpatroon.
Wat de tijdspanne betreft zegt spreker dat de kaderstelling gezien moet worden als een doorkijk naar de komende jaren. Het is mogelijk de kadernota en begroting tegelijk te behandelen.

De heer NOORDAM vindt dat de democratie geweld aangedaan wordt. Het college ontneemt de fracties de gelegenheid om te komen met amendementen. Er ligt wel een voorstel, maar het is nog niet bekend hoeveel amendementen er komen. Er ligt een kadernota voor, waarbij er sprake is van meer ruimte. Het is aan de fracties om na te denken met welke moties en amendementen men nog meer komt.

De heer MULLER vindt dat er amendementen kunnen worden ingediend op het moment dat de begroting wordt behandeld.

De heer SCHEPPINK zegt dat het presidium hierover moet besluiten. De commissie gaat over de agenda van vanavond. Die is vastgesteld en daarbij is gezegd dat de kadernota wordt behandeld.

De heer KAHRAMAN merkt op dat de commissie eerder punten van de agenda heeft afgehaald, omdat deze nog niet rijp voor besluitvorming werden geacht. Wat bijzonder is, is dat het college voorstelt een punt van de agenda af te halen, omdat zich nieuwe feiten hebben voorgedaan. Spreker begrijpt daarom niet dat gezegd wordt dat de democratie geweld aangedaan wordt.

De heer NOORDAM zegt bij interruptie dat het college stelt achter de kadernota te staan. Nu er meer budget is, is het aan de raad creatief te zijn en dan moet de raad niet de kans ontnomen worden te anticiperen op meer geld.

De heer KAHRAMAN merkt op dat er heus wel gedebatteerd zal worden over de kadernota en de wensen voor de komende vier jaar.

De heer BERKHOFF zegt dat de raad altijd de mogelijkheid heeft zaken te wijzigen in de kadernota. Er is nu sprake van uitzonderlijke omstandigheden. Het college wil de zaak nog een keer kritisch bekijken en met een verbeterd voorstel komen, gebaseerd op de inzichten van nu. Dit is volgens spreker geen inbreuk op de democratie, maar een zorgvuldig besluitvormingsproces.

De heer SCHEPPINK stelt voor de aangepaste kadernota te behandelen tijdens een commissie-vergadering eind juni en erover te besluiten op 13 juli. Het college heeft naar zijn mening geen maanden nodig om een nieuwe kadernota te maken.

De heer KAHRAMAN vindt het prima voorstel van de heer Scheppink. Het presidium kan hierover een besluit nemen, zodat nog voor de zomervakantie de kadernota besproken kan worden.

De heer MULLER vindt het prima dat er nu nieuwe data worden afgesproken als het college van mening is dat mogelijk is. Anders moet het presidium erover beslissen.

Wethouder BEENS zegt dat 13 juli haalbaar is voor het college. Hij stelt voor een week daarvoor een extra commissievergadering in te plannen om het college wat meer tijd te geven.

De VOORZITTER stelt voor dat het presidium uitsluitsel geeft.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat een extra commissievergadering prima kan worden geregeld. 30 juni is er echter een hele dag gereserveerd voor de behandeling van de kadernota. Nu wordt voorgesteld de kadernota voor de vakantie, eventueel op een avond te bespreken of mensen moeten nog een vrije dag inplannen op korte termijn.

De heer NIJKAMP zegt dat er overeenstemming is de kadernota voor de zomervakantie te behandelen. De manier waarop dat gebeurt, moet in het presidium worden besproken.

De VOORZITTER beaamt dat. Het presidium belegt een datum.
Spreker wijst op de aanwezigheid van de insprekers en vraagt of zij vanavond moeten inspreken.
 
De heer KAHRAMAN vindt vanavond inspreken prima. De bijdrage kan worden meegenomen bij de bespreking.

De VOORZITTER concludeert dat de meerderheid van de commissie daarmee instemt. 

De heer DIJKGRAAF krijgt het woord en zegt dat de Nederlandse Bachvereniging in de passietijd 10 tot 15 keer de Mattheus Passion uitvoert. Bij de laatste uitvoering op Goede Vrijdag ochtend in Naarden zijn ook veel leden van het Kabinet aanwezig. Hij vraagt de commissieleden zich voor te stellen dat deze uitvoeringencyclus in 2022 wordt gedaan met medewerking van Boys Choir Rijssen, waarbij duizenden mensen in Nederland kunnen daarbij genieten van 22 jongensstemmen, die door de koorschool Rijssen, onder leiding van Jan Geert Heuvelman, zijn opgeleid.
Hij vraagt de commissieleden zich voor te stellen dat in 2022/2023 op iedere eerste zaterdag van de maand om 17.00 uur in de Schildkerk in Rijssen of in de Dorpskerk in Holten een evensong wordt georganiseerd, waarbij een paar honderd mensen uit de wijde omgeving genieten van een jongens- en meisjeskoor, eveneens door de koorschool Rijssen opgeleid.
Dit doel heeft de koorschool Rijssen voor ogen: twee koren op dat niveau te brengen over vijf jaar. Daar moet nog wel veel voor gebeuren. Vijf jaar lang moeten de jongens en meisjes twee keer per week een uur repeteren en vijf jaar lang krijgen zij individueel zangles, aanvullend op de twee repetities. Dat kost veel tijd en geld. De koorschool wil qua contributie aansluiten bij de muziekschool. De eerste vijf jaar zal de koorschool geen inkomsten hebben uit concerten. Wel zijn er sponsorgelden en donaties, maar er blijft sprake van een tekort. In februari/maart zijn de fracties individueel bezocht en is gesteld dat het opzetten van een koorschool duur is.
In januari is het bestuur van de koorschool voor het eerst bijeen geweest en in de achterliggende maanden is al heel veel bereikt.

 • De koorschool heeft de culturele ANBI-status door de belastingdienst toegekend gekregen. Dit is nodig om sponsoren en donateurs te kunnen werven.
 • Er is veel media-aandacht gecreëerd in het Rijssens Nieuwsblad en in Hart van Rijssen, De Tubantia en op RTV Oost, alsmede in de landelijke media, zowel in dagbladen als bij radio-uitzendingen.
 • De koorschool is nog niet echt met de sponsorcampagne gestart, maar heeft toch al een viertal donateurs/sponsors gevonden. De eerste € 10.000 is daarmee al opgehaald.
 • Qua aanmeldingen is inmiddels bijna het niveau bereikt dat in de begroting staat voor het eerste cursusjaar.
 • Er zijn inmiddels 10.000 flyers verspreid om aandacht te vragen voor het presentatieconcert. Daarbij zijn de twee beste koren van Nederland uitgenodigd om de gemeenteraad, het college, de ouders en de kinderen kennis te laten maken met de Engelse koortraditie en om te laten horen en zien wat het inhoudt om in Rijssen een boys- en een girlschoir te hebben.

Ondanks de sponsorgelden, donaties, subsidies en contributies is er sprake is van een structureel tekort van ongeveer € 5.000 per jaar. In totaal gaat het om een bedrag van € 25.000. De koorschool vraagt eenmalig € 25.000 om daarna op eigen benen te kunnen staan. Dat is 0,00625% van de gemeentelijke begroting. Voor dit kleine bedrag krijgt de gemeente twee koren terug, met landelijke uitstraling en landelijke bekendheid, die opereert in de eredivisie van het Nederlandse koorwezen.
Spreker hoopt dat het college en de gemeenteraad ook enthousiast zijn over de koorschool en dat zij de genoemde € 25.000 eenmalig ter beschikking willen stellen.

Vragenronde
De heer BERKHOFF vraagt of de koorscholing niet gedaan kan worden in combinatie met de muziekschool. Ook de muziekschool verzorgt namelijk zanglessen.
De heer DIJKGRAAF zegt dat er overleg is geweest met het bestuur en de directie van de muziekschool. De conclusie was dat de beoogde koorscholing gemakkelijker is te realiseren in een aparte stichting. Daarnaast is het voordeliger dan wanneer dit gebeurt via de muziekschool. 

Mevrouw DEIJK vraagt of er ook in Holten is geflyerd.
De heer DIJKGRAAF zegt dat het er in de hele gemeente Rijssen-Holten is geflyerd.

De heer MEIJERINK vraagt of een bijdrage van € 5000, vijf jaar lang, voldoende is.
De heer DIJKGRAAF zegt dat dat inderdaad het geval is.

De VOORZITTER dankt de heer Dijkgraaf voor zijn inspraak.


4 Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 (Beens)

De VOORZITTER wijst de commissie met het oog op de voorgaande discussie op de beslispunten bij het raadsvoorstel inzake de jaarrekening:
De raad commissies wordt gevraagd te adviseren over het raadsvoorstel om te besluiten tot:

 1. de geconsolideerde jaarrekening 2016 vast te stellen;
 2. in te stemmen met de mutatie in de reserve via saldobestemming;
 3. in te stemmen met verlaging van de budgetoverhevelingen met € 181.300;
 4. het voordelig saldo voor € 710.000 te storten in de reserve Incidenteel perspectief en voor € 411.200 in de Algemene reserve;
 5. de 20e begrotingswijziging vast te stellen.
   

De heer SCHEPPINK vraagt zich af of het raadsvoorstel nog klopt, gezien de voorgaande mededeling van de wethouder. Mogelijk moet ook dit raadsvoorstel worden verdaagd.
 
De heer MULLER zegt dat het raadsvoorstel klopt en nu behandeld kan worden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij zich aansluit bij de woorden van de heer Scheppink.

De heer MULLER zegt dat niet iedereen het met de mededeling van de wethouder eens hoeft te zijn en dat kan laten blijken bij de bespreking.

De heer BERKHOFF zegt dat het beter is ook dit agendapunt te verdagen, zodat alles in een keer in de extra commissievergadering wordt behandeld.

De heer SCHEPPINK zegt dat het voorstel teruggenomen moet worden door het college, zodat het aangepast kan worden.

De VOORZTTER zegt dat het voorstel van de heer Scheppink logisch lijkt.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang niet met de woorden van de voorzitter instemt. Het voorstel kan vandaag gewoon behandeld worden. 

De VOORZITTER concludeert dat een meerderheid van de fracties instemt met de woorden van de heer Scheppink: het college neemt het voorstel terug om het aan te passen, waarna het opnieuw geagendeerd wordt voor de extra commissievergadering.

5 Raadsvoorstel Bestuursrapportage voorjaar 2017 (Beens)
De heer WESSELS gaat in op beslispunt 11, Kennis te nemen van de voortgang van Rijssen-Holten Werkt!. De raad heeft een aantal jaren geleden het Deltaplan vastgesteld. Dit plan is opgevolgd door Rijssen-Holten Werkt!. Het doel ervan was het hoge werkloosheidspercentage vanwege de crisis aan te pakken en de werkgelegenheid te stimuleren. In voorliggend document staat dat de crisis deels voorbij is, zodat het college graag een andere focus wil aanbrengen. Het CDA wil weten wat de rol van de raad is. De raad heeft destijds het geld beschikbaar gesteld, maar het college verandert nu het doel. Spreker vraagt zich af of er nu projecten gezocht worden bij het geld in plaats van andersom.

De heer MULLER gaat in op het onderdeel “neutraal” op pagina 5, waar staat: aanpak jeugdoverlast Holten € 65.700. Spreker vraagt welke specifieke problemen er zijn en wat de geplande aanpak is.
Voorts staat er op pagina 12 bij “Stand van zaken intergemeentelijke samenwerking” vermeld dat er gestopt wordt met het WT4-project en de subsidiecoördinator in dat traject. Spreker vraagt of het begrip “subsidiecoördinator” hiermee vervalt of voortgezet wordt in een ander verband.
Aan het stuk is een overzicht toegevoegd van ingediende moties. Bij de motie met betrekking tot de blijverslening staat dat het onderzoek in gang is gezet. Spreker vindt het relevant te weten wat dat onderzoek oplevert voordat de begroting wordt behandeld. Wat betreft de motie met betrekking tot verlichting fietsroutes, met het besluit “Een voorstel uit te werken om de fietsroutes te onderwerpen aan een scan waarin onoverzichtelijke en onveilige situaties in kaart gebracht worden”, verzoekt hij de uitkomst beschikbaar te stellen voor de begrotingsbehandeling.

Mevrouw JANSSEN zegt dat in de voortgangsrapportage van Rijssen-Holten Werkt! o.a. het schrappen van de arbeidsmarktregeling wordt genoemd. Bij ondernemers is daaraan kennelijk geen behoefte. Het geld wordt nu ter beschikking gesteld aan zaken als gevelontluifeling bedrijventerreinen en winkelcentra. De PvdA vraagt zich af welke afweging daaraan ten grondslag ligt.
 
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat er een masterplan ten grondslag ligt aan de pijler Bedrijven in het kader van Rijssen-Holten Werkt!. D66 wil daarin graag inzage krijgen.
Er is met ondernemers gesproken over het feit dat de gemeente nieuwe ondernemers wil binnenhalen. Die ondernemers stonden daar blijkbaar afwijzend tegenover. Spreker wil graag weten met welke ondernemers is gesproken.
Er zijn volgens het overzicht 44 moties behandeld, waarvan er 31 zijn doorgevoerd en er nog 13 in behandeling zijn. De gemiddelde ‘leeftijd’ van de moties is 434 dagen. Spreker vindt dat het college wat meer kordaat met de moties aan het werk moet gaan, kritisch moet kijken naar de status van de moties en de raad vollediger moet informeren.

De heer NOORDAM zegt met betrekking tot het rapport Rijssen-Holten Werkt!, dat VVD Lokaal niet begrijpt waarom de arbeidsmarktregeling op slot wordt gedraaid. Deze regeling is ooit als stimulans in het leven geroepen vanuit het Deltaplan-2.
Spreker sluit zich aan bij de woorden van de heer Muller over de motie blijverslening. Het is niet duidelijk wat de status op dit moment is.

De heer SCHEPPINK wijst op het project Fietsbeleefcentrum Holten, waarbij is vermeld als stand van zaken: “De wens is om het Fietsbeleefcentrum te realiseren”. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 150.000.
De SGP stemt in met de Bestuursrapportage.

De heer BERKHOFF vraagt hoeveel werk de geplande uitkijktoren oplevert in het kader van Rijssen-Holten Werkt!. Spreker vraagt het college hierop een toelichting te geven. Dezelfde vraag geldt voor het Fietsbeleefcentrum Holten.

Wethouder TIJHOF zegt dat Rijssen-Holten Werkt! is begonnen in een laagconjunctuur met de focus gericht op het creëren van banen bij het bedrijfsleven. Momenteel is er een heel andere situatie op de arbeidsmarkt, waarbij de focus wordt verlegd naar het krijgen van de juiste mensen bij bedrijven. Op dit gebied is er nu een mismatch op de arbeidsmarkt. Het college wil zich daarop richten en is bezig met de voorbereiding. Daarna wordt de raad hierover geïnformeerd.
Bij het begin van Rijssen-Holten Werkt! is gezegd dat het een dynamisch project is; als er projecten zijn die niet goed lopen, stopt de gemeente daarmee, maar als zich andere kansen voordoen, pakt de gemeente die op om toch de doelstellingen te realiseren. Een voorbeeld is de arbeidsmarktregeling, die heel krap in elk in elkaar was gezet. De regeling gold alleen voor nieuwe bedrijven van buiten, die zich zouden vestigen in Rijssen-Holten. Die bedrijven konden dan als zij mensen uit de kaartenbak van Rijssen-Holten aan het werk zouden helpen, een vergoeding krijgen. Er werd echter geen gebruik gemaakt van deze regeling. Dit is getoetst bij het bedrijfsleven in de reguliere overleggen, bij de werkgroep bedrijventerreinen en bij de overleggen met de ondernemersverenigingen. Zij vonden dat het geld beter op een andere manier besteed kon worden.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt bij interruptie met welke ondernemers hierover is gesproken. Spreker vraagt of het masterplan beschikbaar gesteld kan worden.
Wethouder TIJHOF zegt dat hij niet bekend is met een masterplan.
Het college voert gesprekken met heel veel ondernemers. Voor de projectorganisatie van Rijssen-Holten Werkt! is er een stuurgroep, waarbij ook twee ondernemers zijn betrokken. Daarnaast zijn er reguliere overleggen met de vaste gesprekspartners vanuit de ondernemers: de Kring Werkgevers Rijssen, de Holtense Industriegroep, Businessclub Bij de Tijd, de Holtense Handelsvereniging en de Habi.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er voor de zomervakantie een voorstel in het college komt over de blijverslening. Na de vakantie komt dit voorstel naar de commissie.
Er is nog geen Fietsbeleefcentrum in Holten. Wel bekijkt het stichtingsbestuur i.o. of een sluitende exploitatie mogelijk is en of er een geschikte locatie in de nabijheid van het centrum is. Het is de bedoeling dat er op korte termijn een terugkoppeling plaatsvindt naar de commissie over de mogelijkheden.
Voor de uitkijktoren zijn er locaties bekeken. De Kring Bewoners Holterberg wordt hierbij betrokken, mede om te bekijken of de privacy van de bewoners niet geschonden wordt. De uitkijktoren moet passend zijn in de omgeving. Het college wil geen ‘kermis’ op de Holterberg. Het college komt hierover te zijner tijd terug bij de commissie.

Burgemeester HOFLAND zegt op de vraag over overlast van jeugd in Holten, dat er op dit moment aanzienlijke problematiek is. Daarop wordt volop geïnvesteerd, zowel in groepsverband als individueel door de politie, door het Openbaar Ministerie en het jeugd- en jongerenwerk. In de reguliere begroting is de algemene voortgang gefinancierd. Als er echter specifiek voor bepaalde zaken geïnvesteerd moet worden, dan worden de betreffende bedragen verantwoord in de bestuursrapportage. Een situatie zoals nu speelt in Holten, was er twee jaar geleden in de kern Rijssen.
Het college heeft een pilot voorgesteld in het kader van een subsidiecoördinator. Na anderhalf jaar heeft het college geconcludeerd hier niet op deze manier mee verder te gaan. Het college komt nog terug met voorstellen over eventuele mogelijkheden in Europees verband of met de stedendriehoek.

Wethouder AANSTOOT zegt dat de uitkomsten van de scan dynamische verlichting fietsroutes bij de begrotingsraad worden betrokken.
Bij wegreconstructies zijn de financiële middelen beschikbaar. Deze middelen worden ook daadwerkelijk besteed aan projecten in zowel Rijssen als in Holten. Het kan voorkomen dat projecten nog niet afgerekend zijn, zodat de middelen nog beschikbaar zijn. Uiteindelijk blijken de middelen wel nodig te zijn, omdat ook naar groen, parkeren en openbare verlichting wordt gekeken.

Tweede termijn
De heer SCHEPPINK refereert aan een project in het kader van Rijssen-Holten Werkt!, waarbij het gaat om traineeships bij CVJO. De SGP hecht zeer aan ‘Rijssen-Holten onderwijsstad’ en ook aan het binnenhalen van hogeropgeleiden. In mei 2017 zou er een plan van aanpak gepresenteerd worden. De SGP wil graag de stand van zaken weten.

De heer KLEIN VELDERMAN wil nogmaals opgemerkt hebben dat het een tot twee en een halfjaar duurt voordat moties worden uitgevoerd.
Bij het doel van de pijler Bedrijven staat: “Om het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid binnen Rijssen-Holten te bevorderen, is de arbeidsmarktregeling ontwikkeld. Het primaire doel is het stimuleren van bedrijven om zich te vestigen binnen Rijssen-Holten.” Als hierbij geconcludeerd wordt dat de regeling niet werkt, is er volgens spreker niet met de juiste personen gesproken. Er moet namelijk met bedrijven van buiten Rijssen-Holten worden gesproken. Dit rapport heeft een onderliggend rapport: “Masterplan Rijssen-Holten”. Spreker wil daarin graag inzage krijgen.

De heer WESSELS zegt dat het werkloosheidpercentage in Rijssen-Holten hoger ligt dan voorafgaand aan de crisis. Wat dat betreft is er op dit gebied nog werk te doen.
Volgens de wethouder is Rijssen-Holten Werkt! een dynamisch traject, waaraan het college een andere focus wil aanbrengen. Spreker vraagt wanneer Rijssen-Holten Werkt! geslaagd is, wat het college betreft.
 
De heer NOORDAM vraagt nogmaals naar de status van de blijverslening.
Wat betreft de pijler Bedrijven en het schrappen van de arbeidsmarktregeling zegt de wethouder dat hierover met de ondernemers is overlegd. Spreker vraagt zich af of Businessclub Bij de Tijd, Habi, KWR, HIG en HHV onderschrijven wat hierover in het rapport staat. Rijssen-Holten moet een aantrekkelijke gemeente zijn, zodat bedrijven zich hier vestigen. Daar wordt nu een streep door gezet en het geld wordt overgeheveld naar gevelontluifeling op bedrijventerreinen en in winkelcentra. Spreker vraagt wat hierin de rol van de raad is.

Mevrouw JANSSEN zegt dat er inmiddels een mismatch is op de arbeidsmarkt. Als de arbeidsregeling geschrapt wordt, lijkt het logisch dat daarop ingesprongen wordt en niet op gevelontluifeling. Zij vraagt of die € 75.000 alsnog ten goede komt aan die mismatch.
 
De heer BERKHOFF zegt dat in het voorwoord van het rapport van Rijssen-Holten Werkt! staat: “De komende maanden gaan wij ons richten op het verleggen en het verbreden van de focus”. De raad heeft echter destijds geld beschikbaar gesteld voor zaken in het kader van de werkgelegenheid. Nu de focus wordt verlegd, is de vraag wanneer de raad weer aan zet komt.
 
De heer NOORDAM vraagt of bijvoorbeeld het fietsmuseum € 0,5 miljoen krijgt, omdat er binnen de projecten geschoven mag worden. Hij vraagt of de raad hierin geen enkele rol heeft.

De heer BERKHOFF sluit zich bij de vraag van de heer Noordam aan: heeft de raad nog invloed, ook als die focus nog verder verschuift, of moet de raad zich neerleggen bij het verstrekken van een terugrapportage over de besteding? Spreker verzoekt het college hierop te reageren.

De heer SCHEPPINK zegt bij interruptie dat de raad moties, amendementen of initiatiefvoorstellen kan indienen.

De heer BERKHOFF zegt dat de raad in eerste instantie geld beschikbaar heeft gesteld voor werkgelegenheidsprojecten. Nu wordt de focus echter verschoven naar andersoortige projecten, waarbij de raad geen rol heeft gespeeld. Spreker vraagt nogmaals wanneer de raad aan bod komt.

De heer SCHEPPINK zegt bij interruptie dat de vraag anders gesteld moet worden: wat is de verschuiving in focus geweest?
 
De heer BERKHOFF wil daarin nog verder gaan door te vragen wanneer de raad daarbij betrokken wordt. Wellicht had het college eerder bij de raad moeten komen, dus voordat de focus werd verschoven.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang het plan dat er nu ligt met de deelprojecten kan steunen.
Naar aanleiding van het antwoord over de blijverslening, verzoekt spreker het rapport hierover voor de begrotingsvergadering te verstrekken aan de raad.

Wethouder TIJHOF zegt dat er bij de start van Rijssen-Holten Werkt! budgetten zijn vastgesteld voor projecten en doelstellingen zijn geformuleerd. De raad wordt twee keer per jaar geïnformeerd.
Rijssen-Holten Werkt! is een dynamisch project, wat betekent dat gestopt wordt met projecten als deze niet goed lopen en dat projecten die wel goed lopen worden uitgevoerd. In dat kader kan er enigszins geschoven worden met de middelen die er binnen de projecten zijn.
Het college heeft in de uitvoering en tijdens de overleggen met het veld, geconstateerd dat de focus eigenlijk wat veranderd moet worden. Het college wil zich richten op het vasthouden van werkgelegenheid, ervoor zorgen dat de bedrijven voldoende en goedgeschoold personeel hebben en ervoor zorgen een aantrekkelijke gemeente te zijn voor te vestigen bedrijven. Dat is een andere focus dan het creëren van werkgelegenheid.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt of de wethouder bedoelt dat hij eigenlijk geen nieuwe bedrijven in de gemeente wil hebben als gezegd wordt dat Rijssen-Holten het vestigingsklimaat voor de bedrijven wil bevorderen, maar afziet van de doelstelling andere bedrijven naar Rijssen-Holten te krijgen.
Wethouder TIJHOF zegt dat hij dat niet heeft gezegd. Het college is blij als zich bedrijven van buiten Rijssen-Holten in de gemeente vestigen, maar dat er ook voor gezorgd moet worden dat zij goed gekwalificeerde personeel kunnen krijgen. Dat is de reden geweest voor het college om naar de doelstellingen te kijken. Het college zal over het verleggen van de focus in gesprek gaan met de raad.

De heer BERKHOFF vraagt bij interruptie of het klopt dat er projecten worden opgestart, die voldoen aan die focus, terwijl de raad daarover nog niet heeft gesproken.
Wethouder TIJHOF zegt dat veel projecten nog steeds passen bij de richting die het college voor ogen had. De boodschap van het college in de rapportage is om bij de les te blijven. Als er een koerswijziging komt, gaat het college daarmee naar de raad toe.

De heer WESSELS zegt bij interruptie dat de raad bij de bespreking van Rijssen-Holten Werkt! in juni 2016 heeft gezegd in te stemmen met de doelstellingen, maar dat daarbinnen de programma’s kunnen veranderen. Spreker vraagt nogmaals wanneer Rijssen-Holten Werkt! geslaagd is.
De heer BERKHOFF zegt bij interruptie dat de raad twee keer per jaar wordt geïnformeerd over de inhoudelijke projecten. De vraag is echter wanneer de raad wordt geïnformeerd over de verlegde focus.
Wethouder TIJHOF zegt dat het werkloosheidspercentage voor de crisis ongeveer 4% was. Dat percentage is nu, nadat het 7% was, 5%. Er is dus een scherpe daling in de werkloosheidscijfers. Het is zaak tijdig bij te sturen. Rijssen-Holten Werkt! is voor spreker geslaagd als er een gezonde arbeidsmarktsituatie is. Hij zegt toe in september/oktober bij de raad te komen met de gewijzigde focus.

De heer WESSELS zegt bij interruptie dat de focus dus verschuift naar een gezonde arbeidsmarkt. Vorig jaar is gezegd dat de projecten die uitgevoerd zouden worden, 242 fte zouden opleveren. Spreker wil graag meer informatie over de doelstelling, omdat de raad daar het geld voor beschikbaar heeft gesteld.

De heer SCHEPPINK vraagt bij interruptie waarom het een probleem moet zijn, dat een focus moet worden verlegd om de doelstelling te halen.

De heer NOORDAM zegt bij interruptie dat de heer Scheppink stelt dat de strategische visie en alle andere documenten in feite passé zijn. Volgens spreker is de raad dan niet goed bezig. Spreker steunt de benadering van de heer Wessels: eerst duidelijkheid over het verleggen van de focus en wat de impact is op alle onderliggende documenten. De SGP was altijd voorstander van een goede promotie van de gemeente en de kwaliteit van haar bedrijventerreinen. Die focus is blijkbaar helemaal verlegd.

Wethouder TIJHOF zegt dat de discussie van vanavond vooral betrekking heeft op beeldvorming. Het college stopt echter niet met de promotie van de bedrijventerreinen en niet met het werken aan het verminderen van de werkloosheid. Dat blijven speerpunten van Rijssen-Holten Werkt!. Om zaken gezond te houden, moet er echter soms bijgestuurd worden. De raad wordt daarvan in kennis gesteld in september/oktober. Het is niet de bedoeling de doelstellingen naar beneden bij te stellen, maar juist om extra kracht te geven en volgas door te gaan.

De heer WESSELS zegt dat hij blij is dat de 242 fte als ondergrens blijft staan.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het voorstel over de blijversregeling voor de zomervakantie in het college wordt behandeld. Na de zomervakantie, ruimschoots voor de begrotingsbehandeling, wordt het voorstel in de raad behandeld.
 
Burgemeester HOFLAND zegt op de vraag van de heer Scheppink over het CVJO dat er enige vertraging is ontstaan bij het opleveren van het rapport. Spreker hoopt na de zomervakantie te melden wat de voorgang is, waarbij het de bedoeling is een project in Rijssen-Holten te starten om mensen te laten rouleren tussen bedrijven onderling.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2016 als bespreekstuk te behandelen in de raad.

6 Raadsvoorstel vaststellen Kadernota 2018-2021 (Beens)
Het agendapunt wordt nu niet behandeld.

7 Rondvraag
De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA bij de behandeling van de kadernota, die vanavond van de agenda is afgehaald, over de Agenda voor Twente had willen opmerken dat er in dat kader geen besluiten genomen moeten worden, omdat de inhoud niet van voldoende kwaliteit is. Spreker vraagt deze opmerking neer te leggen bij de regio. Voor het CDA is het niet de vraag of het geld beschikbaar gesteld wordt; dit geld mag wat haar betreft gereserveerd blijven.
Burgemeester HOFLAND zegt dat er bij alle Twentse gemeenteraden een voorstel voorligt, waarover voor het zomerreces de besluitvorming plaatsvindt. Het is in theorie mogelijk daarvan als Rijssen-Holten af te wijken en de besluitvorming aan te houden.

De heer VAN DEN BERG zegt dat er bij de te slopen W.A. Alexanderschool een kunstwerk aan de muur hangt. Spreker vraagt of dit kunstwerk wordt behouden en een plek krijgt bij het nieuwe project op deze locatie.
Wethouder TIJHOF zegt dat het kunstwerk in de muur is ingemetseld. Het blijkt volgens geraadpleegde deskundigen niet mogelijk te zijn het te behouden. Het gebouw is al jarenlang niet meer in gebruik als school en er heeft zich in die tijd niemand gemeld met de vraag wat er met dit kunstwerk gaat gebeuren. Als de behoefte tot herplaatsing er was geweest, zouden daarover al eerder signalen bij de gemeente binnengekomen zijn.

De heer MEIJERINK merkt op dat de gemeente een claim kan krijgen van de kunstenaar als deze nog leeft, omdat het intellectueel eigendom betreft.
Burgemeester HOFLAND zegt dat dat risico bekend is.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt wat het beleid is ten aanzien van de witte paaltjes, die midden in fietspaden zijn geplaatst. Een aantal dagen geleden heeft zich op een van deze plekken een ernstig ongeval voorgedaan in Rijssen. Er zijn gemeenten in Nederland die dit soort paaltjes verwijderen op die plekken waar dat mogelijk is. Spreker verzoekt het college hier een keer naar te kijken, ook omdat Rijssen-Holten fietsgemeente van Nederland wil worden.
Wethouder AANSTOOT zegt toe dat de gemeente daarnaar zal kijken.
NB.: Op 26 juni 2017 heeft de wethouder de commissie per brief geinformeerd.

De heer SCHEPPINK vraagt of er een overzicht gegeven kan worden van de besteding van de afgelopen jaren in het kader van de Agenda van Twente. Het gaat om een bedrag van in totaal € 80 miljoen.
Burgemeester HOFLAND refereert aan de evaluatie van de Agenda van Twente. Daarbij waren meerdere staatjes en overzichten gevoegd. Spreker adviseert de heer Scheppink een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur en een verzoek daartoe in te dienen bij de Regio Twente.

8 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.25 uur. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 6 juli 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous