Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening en de Kadernota van 6 juli (19.30)

Datum: 06-07-2017Tijd: 19:30 - 20:10Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterJ.W....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening en de Kadernota van 6 juli (19.30)

Datum: 06-07-2017
Tijd: 19:30 - 20:10
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterJ.W. Reterink
SGPA.J. Scheppink, R. Jansen en J. ter Keurs
CDAG.D. ten Berge, H.J. Nijkamp en F.J. Wessels
ChristenUniemr. W.L. Riezebos-Tessemaker, N.J. Otten en B.J. Blaazer
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk, J. Kuiper-Ruitenberg en P. Kroeze
PvdAR.W. Meijerink, S. Kök en R.H.L. Janssen-Niehof
VVD LokaalF.W. Noordam, R.A. de Koe, E.J.W. Deijk en B.J. van den Berg
D66
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen, A.C. Hofland, B.D. Tijhof
Pers1
Publiek13

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Spreker meldt dat wethouder Beens afwezig is wegens ziekte. Wethouder Cornelissen neemt de honneurs waar.
Voor de vergadering heeft de heer Klein Velderman zich afgemeld in verband met de diploma-uitreiking van zijn dochter. De heer Polman is niet in de gelegenheid hem te vervangen. Dat betekent dat de fractie van D66 niet aanwezig is.

2 Inventarisatie spreekrecht
De heer VAN DIJKE (voorzitter SGP-jongeren Rijssen) heeft zich gemeld voor het spreekrecht bij agendapunt 6.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de gezamenlijke commissievergadering van 8 juni 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 (Beens)
De heer JANSEN (voorzitter auditcomité) zegt dat in de vorige commissievergadering al even is gesproken over de jaarrekening en over de vergadering van het auditcomité. Daarbij heeft de accountant laten weten dat hij zeer tevreden is over de wijze waarop alles door de gemeente is aangeleverd. Spreker complimenteert de ambtelijke organisatie, omdat er geen enkele correctie door de accountant is voorgesteld. Er zijn drie speerpunten benoemd: sociaal domein, industriegronden en ICT. De jaarrekening is voor het eerst gecontroleerd door BDO. De ambtelijke organisatie en het auditcomité zijn tevreden over de samenwerking.
Spreker is blij dat er een goedkeurende verklaring is afgegeven.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 als hamerstuk te behandelen in de raad.

6 Raadsvoorstel vaststellen Kadernota 2018-2021 (Beens)
De heer VAN DIJKE spreekt in. De SGP-jongeren zijn aan het begin van dit jaar bezig geweest met het thema ‘Sport’. O.a. ging een van de nummers van het ledenmagazine, de Raakvlak, over sport en hebben de SGP-jongeren een Politiek Café over sport georganiseerd. Van januari tot en met maart stonden alle activiteiten in het teken van dit thema en als enige politieke jongerenorganisatie in Rijssen-Holten willen zij een concrete handreiking leveren aan de gemeente, namelijk een sportvisie. Dit stuk is in maart 2017 gepubliceerd en heeft op de Lijst ingekomen stukken van de raad gestaan. De sportvisie is na te lezen op de website van de SGP-jongeren  en op de gemeentelijke website. Vanavond wordt de kadernota besproken en de SGP-jongeren vinden het passend hun sportvisie toe te lichten en ideeën aan de raad mee te geven, met betrekking tot de paragraaf Cultuur en Sport.
De sportvisie van de SGP-jongeren opent met de christelijke basis van waaruit zij sport zien. Het grootste gedeelte van de visie spreekt voor zich en behoeft geen verdere uitleg. Het stuk wordt afgesloten met enkele concrete punten, waarbij een goede onderbouwing ontbreekt.
Die onderbouwing geeft spreker vanavond aan de commissie mee.

De  SGP-jongeren roepen de raad op het schoolzwemmen te herintroduceren: een kind moet kunnen zwemmen. Nederland is tenslotte een waterland en een investering in het zwemmen van de burger is een investering in veiligheid.
Zwemmen is een basisvaardigheid en kost geld, maar het resultaat ervan overstijgt het prijskaartje. Denk aan veiligheid, maar denk ook aan gezonde beweging. Zwemmen is tenslotte de sport, waarbij men de minste blessures oploopt.
Spreker zegt dat de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de gelijkwaardigheid van onderwijs, de gelijkwaardigheid van meningen in de openbare ruimte enzovoort, belangrijke principes, zeker voor de overheid, zijn. De vraag is echter waarom concessies aan dit principe gedaan worden, als het gaat om de jeugdledensubsidie. Nog concreter: de SGP-jongeren vragen de raad zich te beraden over het feit dat de jeugd niet alleen bij sportclubs sport, en dat de jeugdledensubsidie daarmee ongelijke verhoudingen creëert. Simpel gezegd: de raad moet een keuze maken omtrent dit beleid. De jeugdledensubsidie kan helemaal afgeschaft worden en de clubs moeten hun eigen broek ophouden: de SGP-jongeren zijn gecharmeerd van deze optie; zij zijn fans  van een kleine overheid. De andere mogelijkheid is  de jeugdledensubsidie ‘vereerlijken’: iédere individuele jeugdige sporter krijgt een financiële ondersteuning van de gemeente. Een punt is dat de haalbaarheid van deze opties verder moet worden onderzocht.

De gemeente verdient een pluim voor haar ondernemende geest, die terug te zien is in de vele degelijke sportfaciliteiten die de gemeente door de jaren heen gefaciliteerd heeft. De SGP-jongeren zien graag dat de gemeente dit op peil houdt, al kan er wel een serviceverbetering doorgevoerd worden. In deze digitale samenleving hebben de massieve sporthallen zeker nog een plaats, maar de digitale bereikbaarheid daarvan kan enorm verbeterd worden. De jongeren weten uit ervaring dat het reserveren van een sporthal niet de gemakkelijkste zaak van de wereld is. Zij roepen de gemeente daarom op te zorgen voor een mobiele app, waarmee men  eenvoudig een zaal reserveert.
De wethouder van financiën zal hier vraagtekens bij zetten, maar spreker meldt dat er over de uitvoering al is nagedacht. Het hoeft weinig tot geen geld te kosten. Veel, zo niet alle middelbare scholen in de gemeente, hebben in het curriculum van het vak informatica de opdracht tot het ontwikkelen van een app opgenomen. Spreker adviseert de handen op dit punt ineen te slaan  voor een betere dienstverlening.
Spreker dankt de commissie voor de mogelijkheid om in te spreken. Hij hoopt dat zij inspirerende ideeën hebben gehoord, die wellicht in de toekomst gerealiseerd kunnen worden.
De SGP-jongeren hebben het voornemen in de toekomst vaker gebruik te maken van het spreekrecht in de raadscommissies, om ook andere onderwerpen toe te lichten.

De heer MULLER vraagt waarom de SGP-jongeren de vorige commissievergadering niet hebben ingesproken. In die vergadering ging het specifiek over sport, over basale voorzieningen en sport-accommodaties. De raad besluit nu al heel binnenkort over de kadernota 2018 en volgende jaren en over het raadsvoorstel met betrekking tot het rapport over onderzoek naar basale voorzieningen.
De heer VAN DIJKE zegt dat hij hierover heeft overlegd met de gemeentelijke organisatie en dat zij samen tot de conclusie zijn gekomen dat de commissievergadering van vandaag het handigste moment was voor de inspraak.

De heer MULLER zegt dat de heer Van Dijke sprak over gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en daarbij een link legt tussen individuele subsidie voor deelname aan sportactiviteiten en in verenigingsverband. Hij vraagt de heer Van Dijke dit toe te lichten.
De heer VAN DIJKE zegt dat hij niet alleen sprak over gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, maar ook andere voorbeelden noemde, zoals het onderwijs. Als het gaat om individuele sporters vinden de SGP-jongeren gelijkwaardigheid ook belangrijk. Het maakt dan niet uit  of zij lid zijn van een sportclub of niet.

Kadernota (blz. 3 t/m 11)

Eerste termijn
De heer SCHEPPINK complimenteert het college, omdat het na de vorige gezamenlijke commissie-vergadering is gelukt het stuk opnieuw voor te leggen. Er is een aanvullende lijst met scans toegevoegd, die de SGP zeer waardeert. 

Spreker is blij dat het structureel perspectief in de vernieuwde nota goed blijft. Volgend jaar zijn er namelijk verkiezingen, komt er een nieuw college, een nieuw coalitieprogramma en een nieuw raadsprogramma. Voor de raad is het belangrijk dat er dan goede keuzes gemaakt kunnen worden, zowel voor wat betreft bezuinigingen als het goed besteden van het geld.

De heer MULLER zegt dat ook Gemeentebelang blij is met de aanpassingen. Kanttekeningen die Gemeentebelang aanvankelijk had, zijn daarmee weggenomen. Spreker stelt nog de volgende vragen.
De scan met betrekking tot de data- c.q. informatiespecialist: de wens wordt niet gehonoreerd, al is er wel behoefte aan deze functionaris. Spreker vraagt, als deze functie wel wordt vervuld, of dat een voordeel oplevert. Hierover is gezegd dat betere ondersteuning en betere informatie leidt tot nut van de organisatie. Weegt het nadeel, dus de kosten, niet op tegen het voordeel, dus betere informatie? Loopt de gemeente niet een risico als zij geen gebruikmaakt van een deskundige op dit gebied?

De heer NOORDAM zegt dat hij verrast is door het feit dat een jaar geleden in de raad een motie is aangenomen over de wegreconstructie, maar dat hij dat niet terugvindt in voorliggend stuk.
Spreker vraagt het college een toelichting te geven.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA zich in hoofdlijnen goed kan vinden in voorliggend voorstel. De fractie is blij met de aanpassingen die door het college zijn gedaan, na de gunstige uitkomst van de meicirculaire, waardoor de wensen vervuld zijn. Er is een gezond financieel perspectief en richting de komende raadsperiode zit er voldoende rek in, zodat het gras voor de volgende raad niet weggemaaid wordt.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat ook de ChristenUnie tevreden is over aanpassingen die gedaan zijn in deze  nieuwe versie van de kadernota. Zij sluit zich aan bij de woorden van de heer Scheppink en Nijkamp.

Wethouder CORNELISSEN zegt over de vraag over een data-analist, dat daarvoor een bedrag is ingeboekt. In de scan is aangegeven dat een data-analist nut zal hebben. De conclusie dat dit direct financieel vertaalbaar is in een voordeel, deelt spreker niet. Als dat wel het geval was geweest, had het college daar niet een bedrag bij genoemd. Het gaat nu om een eerste financiering. Daar is dit bedrag aan gekoppeld.

Wethouder AANSTOOT zegt naar aanleiding van de woorden van de Noordam, dat er inderdaad geen scan is gehonoreerd voor extra financiële middelen voor wegreconstructies in de jaarschijven 2020/2021. Voor de eerste twee jaren zijn er wel financiële middelen voor wegreconstructies opgenomen.

Tweede termijn
De heer NOORDAM zegt dat in betreffende motie werd gesproken over de jaren tot en met 2019. Volgens spreker ontbreken er nu een paar jaren. Hij vraagt waarom het college datgene wat door de raad unaniem is ingebracht, niet continueert en waarom het signaal van de raad niet is vertaald in beleid. Eventueel dient VVD Lokaal hierover alsnog een motie in.

De heer MULLER merkt op dat hij scan FBI-2018-08A heeft bedoeld. Daarbij staat vermeld dat deze niet is gehonoreerd. Uit de tekst blijkt dat deze functionaris noodzakelijk en wenselijk is. Als de scan gehonoreerd wordt, heeft de gemeente daarvan immers een voordeel, omdat de kosten lager zijn.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de scan waarop de heer Muller doelt, van belang is voor de organisatie. De heer Muller concludeert echter dat er een direct financieel gewin is. Wat voorligt, heeft betrekking op de extra te maken kosten. Als direct al bekend zou zijn dat het een financieel voordeel zou opleveren, dan stond dit punt niet vermeld, maar was het direct al uitgevoerd.

Wethouder AANSTOOT zegt op de vraag van de heer Noordam, dat het college dat op dit moment niet nodig acht voor die genoemde jaren. Het is een punt dat wellicht in de toekomst weer aan de orde komt.


Kadernota (blz. 13 tm 17)

De VOORZITTER constateert dat er geen sprekers zijn.

De heer MULLER verzoekt in te mogen gaan op diverse punten op basis van de scans.

De VOORZITTER zegt dat dat mogelijk is, tenzij het een grote wirwar wordt. Hij stelt het gehele stuk tegelijk aan de orde.

Eerste termijn
De heer MULLER gaat in op scan RSC-2018-13A, capaciteit taakveld ruimtelijke plannen. Het budget voor deze benodigde extra capaciteit bedraagt € 60.000. In 2016 is aan bouwleges € 169.000 meer ontvangen dan begroot. Dat geld is naar de Algemene Reserve gegaan. Nu wordt er structureel € 60.000 gevraagd voor deze afdeling. Er blijkt door toenemende bouwactiviteiten extra behoefte te zijn aan ambtelijke ondersteuning met betrekking tot principe-aanvragen en dergelijke.
Spreker vraagt waarom er structurele middelen gevraagd worden, omdat het beleid is dat leges kostendekkend zijn.
Spreker gaat in op de ‘uitbreiding bezetting functie vergunningverlening APV en bijzondere wetten’, scan  RSC-2018-17B en C. het voorstel is de meerkosten van vergunningen niet door te berekenen aan de gebruiker/aanvrager. Dat scheelt ongeveer € 150 per vergunning. Dat is een sympathiek voorstel, dat Gemeentebelang ondersteunt als het gaat om verenigingen en organisaties, activiteiten en evenementen. Als het echter gaat om commerciële activiteiten is de vraag of dat niet anders ligt.
Vervolgens gaat spreker in op scan RBU-2018-01A, onderhoud bruggen en kunstwerken. Er is niet gekozen geld beschikbaar te stellen voor achterstallig en extra noodzakelijk onderhoud. De gemeente is er in het algemeen op gericht preventieve actie te ondernemen, om kosten te voorkomen. De betreffende wens wordt niet gehonoreerd. Spreker vraagt of de gemeente later niet een dure rekening gepresenteerd krijgt.
De nieuwe opzet van de pilot bevalt Gemeentebelang goed, zoals deze ook is toegepast in wijk 7. Belangrijk is dat de doelen per onderwerp ingevuld worden. Dat is de kern van deze methodiek.

De heer MEIJERINK gaat in op scan SSO-2018-01A, brandveiligheid schoolgebouwen. Bijna geen enkele school voldoet aan de brandveiligheidseisen, waar zij achter kwamen toen de gemeente hen hierop wees. Het college zegt hierover dat dit een probleem is van de schoolbesturen.
Spreker vraagt of de schoolbesturen uit de voeten kunnen met deze afwijzing van het college. In de scan staat namelijk ook dat er mogelijk een kleine rol voor de gemeente hierin is. De gemeente zou nalatigheid verweten kunnen worden in de controle.
Spreker vraagt hoe het college hiermee omgaat en of er in overleg mogelijk toch iets geregeld kan worden.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat er op pagina 19 over jeugdhulp procenten worden genoemd. Er zijn echter geen kengetallen bij vermeld, zodat niet berekend kan worden om hoeveel jongeren het werkelijk gaat bij sommige punten.
Verder wordt hier een aantal andere zaken genoemd, waaronder kinderen in een uitkeringsgezin, achterstandsleerlingen, werkloze jongeren en dergelijke.  Zij vraagt waarom hier de getallen na 2011 ontbreken en of deze eventueel nog toegevoegd kunnen worden.

De heer JANSEN gaat in op scan RSC-2018-03B, legesvrij bouwen, waar staat: “Het stimuleren tot het energieneutraal bouwen naar bijna-nul-op-de-meterwoningen”. Wat dat betreft had de gemeente meer ambitie mogen tonen. “Bijna” kan hier weggehaald worden, omdat er in het land al honderden nul-op-de-meter-woningen worden gebouwd.

Wethouder CORNELISSEN zegt over de vraag over bouwactiviteiten en legeskosten, dat in de periode dat het economisch minder goed ging, de formatie is afgenomen. De activiteiten die plaatsvinden betreffen niet alleen zaken die leges opleveren. Het gaat bijv. om principeverzoeken of burgers die op gesprek komen, dat nog niet direct leidt tot concrete plannen. Het college stelt voor dit structureel op te lossen.
Er zijn in de praktijk al veel nul-op-de-meter-woningen. Formeel-juridisch gaat het echter om bijna-nul-op-de-meter-woningen, omdat er toch nog een soort noodvoorziening achter de hand is.

Wethouder TIJHOF zegt over brandveiligheid scholen, dat in overleg met de scholen gewerkt wordt aan een voorstel. Het college is voornemens een gebaar richting de scholen te maken. Het raakt niet de begroting, omdat het wordt opgelost binnen Jongeren en Onderwijs.
Mevrouw Riezebos noemde percentages en gegevens die niet volledig zijn ingevuld. De reden is dat de gegevens voor de staatje komen uit ‘waarstaatjegemeente.nl’. Rijssen-Holten heeft een aantal jaren niet meegedaan, waardoor er gegevens ontbreken. De komende jaren worden deze staatjes weer gevuld.

Wethouder AANSTOOT zegt over het beheersplan bruggen en duikers, de scan die niet is gehonoreerd, dat het college de keuze heeft gemaakt voor andere scans op het gebied van infrastructuur. De gemeente loopt hier geen risico. Spreker zegt dat duidelijk is dat er in de toekomst een keer een goed beheerplan moet komen.

Burgemeester HOFLAND zegt op de vraag over evenementen en niet-commerciële evenementen, dat het college stelt dat een evenement waar een evenementenvergunning voor wordt afgegeven een evenement is. Het onderscheid tussen commercieel en niet-commercieel is nauwelijks te maken. Initiatieven van de Habi en de Holtense Handelsvereniging zijn commerciële activiteiten. De Triatlon Holten zou men bijvoorbeeld kunnen bekijken als een  commerciële activiteit qua opzet, maar anderzijds is dat onderscheid bijna niet te maken. De gemeente heeft daar niet een goed sluitende juridische vormgeving gevonden.

Tweede termijn
De heer MEIJERINK is blij dat het college contact heeft met de scholen over brandveiligheid. Nu dit punt a.s. dinsdag 11 juli 2017 blijkbaar in het college wordt besproken, wil spreker graag weten wat hierover wordt besloten voor de raadsvergadering van 13 juli.

Mevrouw RIEZEBOS zegt naar aanleiding van haar eerdere vraag over percentages, dat 0,6% jongeren vaag is.  In het staatje hierover wordt echter wel gesproken over absoluut schoolverzuim. Zij wil graag weten om welke aantallen het hier gaat.

De heer MULLER gaat in op het aspect capaciteit voor de ruimtelijke plannen, waarbij de wethouder aangeeft dat de voorfase van een bestemmingsplanwijzigingsprocedures- dus bij principeverzoeken en dergelijke- geen onderdeel uitmaakt van het kostendekkend tarief dat bepaald wordt. Daarbij wordt gesteld dat er een structurele oplossing wordt gezocht.
Spreker vraagt of dit een bewuste beleidsverandering is of dat het beleid is dat de afdeling kostenneutraal werkt. 

De heer TEN BERGE zegt naar aanleiding van de vraag van mevrouw Riezebos, dat het CDA bij de behandeling van het beleidsplan heeft gepleit voor goede monitoring in het sociaal domein.
Spreker hoopt dat dit inderdaad in het najaar in de raad terugkomt.

Wethouder CORNELISSEN zegt op de woorden van de heer Muller, dat het niet zozeer gaat over de kosten die gemaakt worden in een bepaalde procedure die leidt tot een bestemmingsplanwijziging. De afdeling krijgt erg veel verzoeken en vragen om naar bepaalde zaken te kijken, die uiteindelijk vaak niet leiden tot een bestemmingsplanwijziging, tot een plan of een vergunning.

Wethouder TIJHOF zegt tegen de heer Meijerink dat er een gesprek is geweest met het onderwijs en dat men tot een gezamenlijk voorstel is gekomen. De details hierover worden na 4 juli 2017 bekend gemaakt.
Tegen mevrouw Riezebos zegt spreker dat hij geen ‘getallen bij benadering’ wil geven. Spreker zegt toe met een NB te komen, waarin wordt weergegeven wat het percentage inhoudt.
Spreker zegt tegen de heer Ten Berge dat er hard gewerkt wordt aan de monitoring.
NB.: Op 11 juli 2017 is de vraag van mevrouw Riezebos beantwoord met de Toelichting op de indicatoren Jeugdhulp, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen van de kadernota 2018-2021 als bespreekstuk te behandelen in de raad.

7 Rondvraag
De heer MULLER blikt  als afgevaardigde van de raad terug op het op 29 juni jl. gehouden Twentepresidium. In die bijeenkomst ging het o.a. over het Twentement. Die naam is inmiddels veranderd in het D’ran17-festival. In de bijeenkomst van het Twentepresidium is een presentatie gegeven over de voortgang. Het festival gaat door en de financiën zijn bijna rond en wordt gehouden op 8 en 9 september 2017, locatie Roombeek Enschede. Spreker vraagt of de fracties hiervoor voorstellen hebben, en zo ja, of zij deze willen indienen met daarbij de namen van een ‘trekker’ van het thema. Veel discussiethema’s zijn al benoemd, zoals landbouw en voeding, burgerschap, jongeren, duurzaamheid. maar er is nog ruimte voor thema’s en discussies. Het was hem opgevallen dat er niet zozeer levensbeschouwelijke aspecten aan de orde komen in relatie met politiek. Een presentatie is beschikbaar via de griffie en op de site van Twentement of het D’ran17-festival.

De heer SCHEPPINK vraagt of er iets verwacht wordt van politieke partijen of  van individuele personen.
De heer MULLER zegt dat beide mogelijk is. Er zijn politieke partijen aanwezig bij verschillende thema’s, maar zij profileren zich niet als zodanig. Wel zijn zij betrokken bij de te behandelen thema’s. Zij doen mee in de discussie, maar het wordt geen discussie met alleen politici.

8 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.10 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 2 oktober 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous