Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 11 november 2016

Datum: 11-11-2016Tijd: 13:30 - 15:45Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: G.B. Aanstoot-Stam, E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 11 november 2016

Datum: 11-11-2016
Tijd: 13:30 - 15:45
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam, E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma, dr. ir. A.S. Haase, dr. J. Noeverman, J.W. Reterink en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en N.J. Otten
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalF.W. Noordam, R.A. de Koe en E.J.W. Deijk
D66ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, A.C. Hofland, B.D. Tijhof
OndersteunersA.C. van Eck
Pers3
Publiek55


De VOORZITTER spreekt het ambtsgebed uit.

1 Opening
De VOORZITTER opent de raadsvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, ook het publiek, waaronder de leerlingen van groep 8 van de Banisschool.
Als er gevraagd wordt om hoofdelijke stemming, dan begint deze bij nr. 11, de heer Kök.
De heer G. Kreijkes is vandaag verhinderd.
Spreker deelt mee dat Rijssen-Holten is uitgeroepen tot de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland en is trots op de waardering die het bedrijfsleven heeft uitgesproken naar de gemeente Rijssen-Holten toe. Ook is hij trots op de ambtelijke organisatie, die heel veel tijd en energie stopt in de samenwerking met het bedrijfsleven. Uit het rapport dat hierover is opgesteld, blijkt dat aan 22.000 ondernemers in Nederland is gevraagd waar zij zich zouden vestigen als dat niet hun eigen gemeente zou zijn. Het is bijzonder dat na Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle Rijssen-Holten als vijfde gemeente is genoemd.
Spreker zegt dat dit hier op gepaste wijze bij stilgestaan wordt, ook samen met de ondernemers. Hij verwacht dat geprobeerd wordt deze prijs meerjarig af te laten stralen op Rijssen-Holten.

Voorts meldt spreker dat raadslid De heer Haase de afgelopen week is gepromoveerd op het proefschrift “Soft matter, Fluidics and Interfaces” en in het vervolg aangesproken mag worden met “weledelzeergeleerde heer”. Spreker feliciteert hem hiermee van harte en overhandigt hem een boeket bloemen.

2 Spreekrecht burgers
De heer TER WEEL, voorzitter van de Voedselbank (Voedsel- en Kledingbank West Twente c.q. Rijssen-Holten) spreekt in namens het bestuur van de stichting en de 114 vrijwilligers, maar bovenal de cliënten. Elke week worden er tussen de 70 en 90 voedselpakketten uitgegeven. De Kledingbank heeft ca. 400 mensen in haar bestand. Hij spreekt in, omdat er geld nodig is voor de verhuizing van de Voedselbank naar de voormalige Plusmarkt.
In een goede en open sfeer hebben er veel gesprekken plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het college en het bestuur. Gemeente en Voedselbank hebben namelijk een gemeenschappelijk doel. Het vertrekpunt van de gesprekken was de notitie van de Voedselbank over de kosten die aan de orde kunnen komen bij een verhuizing. Gaandeweg de gesprekken werd duidelijk dat vanuit het college ook de wens bestond de huidige ‘huurders’, te weten Rode Kruis en EHBO, mee te nemen in de plannen. Na gesprekken te hebben gevoerd met deze verenigingen kwam er een ideaalplaatje naar voren, dat werd gepresenteerd op 14 oktober. Dit plaatje is gepresenteerd als een afpelmodel. Echter in een gezamenlijke schouw die daaraan gekoppeld moest worden, zou gezamenlijk vastgesteld worden wat wenselijk en nodig was. Daardoor kon het bedrag afgepeld worden tot het benodigde bedrag. Deze schouw zou gedaan worden op 25 oktober, maar werd op 24 oktober te elfder ure door het college afgezegd.
Na diverse voorstellen en tegenvoorstellen ligt op tafel wat spreker de fractievoorzitters afgelopen woensdagavond heeft gemaild. Het bezwaar van de Voedselbank tegen een lening is dat zij als stichting vindt dat zij geen lening kan aangaan indien daar geen structurele opbrengsten tegenover staan. De Voedselbank verwacht aan de incidentele gift van € 50.000, hoe blij zij daarmee ook is, niet genoeg te hebben, waardoor het verhuisproject alsnog geen doorgang kan vinden, zeker als ook andere organisaties bij de voormalige Plusmarkt gehuisvest moeten worden. Spreker pleit voor een garantstelling van maximaal € 100.000 met daaraan gekoppeld een gezamenlijke schouw, waarin samen het niveau en wensenpakket bepaald wordt en vastgelegd wordt. Op het moment dat het niveau bekend is, volgt direct het verhuizingsbudget dat daaruit voortvloeit. Spreker wil nadrukkelijk geen blanco cheque, maar vindt dat elke euro die de Voedselbank ontvangt, verantwoord moet worden. Wat hem betreft wordt toegewerkt naar een situatie waarin volledig transparant gewerkt wordt en met een open begroting. Datgene wat niet uitgevoerd wordt, wordt niet berekend. Op die manier is er een eerlijk voorstel naar de raad toe.

Mevrouw RIEZEBOS vraagt of er cliënten van buiten de gemeente Rijssen-Holten gebruik maken van de Voedselbank West Twente en zo ja, of de betreffende gemeenten een bijdrage hebben toegezegd.
In de brief van de Voedselbank staat “De sponsoren hebben ons duidelijk gemaakt dat het leeuwendeel van de kosten voor rekening zou moeten komen van de gemeente”. Spreekster vraagt waarom die sponsoring dat willen en of zij weten dat de Stichting Voedselbank een private stichting is. De ChristenUnie heeft erg veel sympathie voor de Voedselbank, maar vindt niet dat het de taak van de gemeente is om de begroting en de exploitatie sluitend te maken. Zij vraagt de heer Ter Weel om een reactie hierop.
In de brief van de Voedselbank staat verder dat het bestuur van mening is, dat het voorstel niet in lijn ligt met wat er besproken is tijdens de raadsvergadering. Zij vraagt de heer Ter Weel om een toelichting.
De heer TER WEEL zegt dat er geen cliënten zijn van andere gemeenten en derhalve geen bijdragen.
De sponsoren zijn van mening dat zij in het verleden al veel hebben gedaan en nu even van mening zijn ‘nu even niet’ of ‘iets minder’. De Voedselbank respecteert dat standpunt.
Op de laatste vraag van mevrouw Riezebos zegt spreker dat dit te maken heeft met het feit dat de raad het college heeft verzocht te gaan spreken met het bestuur en ervoor te zorgen er samen uit te komen. Dat is echter nog niet gelukt.

De heer SCHEPPINK zegt dat de raad wacht op een voorstel van het college. Hij vraagt of de Voedselbank momenteel met het college ‘on speaking terms’ is of dat die fase voorbij is.
De heer TER WEEL zegt dat hij de gesprekken als positief heeft ervaren en dat er in alle openheid met elkaar is gesproken. Toen de Voedselbank echter hoorde “dit is ons definitieve voorstel” en “het geniet niet onze voorkeur”, dan zou dat gezien kunnen worden als een soort patstelling. Nadat de Voedselbank dit bericht ontving van het college, heeft zij gemeend gebruik te maken van het inspreekrecht in de raad om nog een keer duidelijk aan te geven wat de status is en de raad te vragen mee te denken over de vraag hoe deze patstelling doorbroken kan worden en hoe gezamenlijk gezocht kan worden naar een passende oplossing, waar de raad ja tegen kan zeggen en waar het bestuur van de Voedselbank goed mee kan leven.
 
De heer KAHRAMAN vraagt of de inspraak niet voorbarig is. De raad heeft nog geen voorstel van het college gekregen. Het voorstel dat de Voedselbank heeft gekregen van het college, wordt blijkbaar gezien als een finale voorstel.
Bij de kaderstellende raadsvergadering in juni is een motie ingediend om € 100.000 beschikbaar te stellen aan de Voedselbank. Die motie is weggestemd met een stemverhouding van 23 tegen en 2 stemmen voor. Volgens spreker legt de Voedselbank nu een bijna identiek voorstel voor. De raad heeft het college op pad gestuurd om er samen met de Voedselbank uit te komen. Het college heeft echter ook goed geluisterd naar de gevoelens in de raad.
Het is te begrijpen dat de sponsoren hebben gezegd dat zij ‘passen’ op dit moment. De gemeente doet dat niet en faciliteert de Voedselbank bij haar verhuizing. Het gaat hier om een particulier initiatief en er moet voor gewaakt worden dat de Voedselbank straks alleen nog een levenslijn heeft met de gemeente. De Voedselbank krijgt jaarlijks € 17.500 van de gemeente. Voor het faciliteren van de verhuizing krijgt zij € 50.000. Spreker vraagt wat de Voedselbank zelf gaat doen om die verhuizing voor elkaar te krijgen binnen de € 50.000.
De heer TER WEEL zegt dat de Voedselbank eigen middelen heeft. Aan haar sponsoren kan zij echter geen verplichtingen opleggen. Als de raad vandaag niet instemt met het verzoek van de Voedselbank, moet zij het doen met het voorstel dat er ligt en kijken wat er mogelijk is voor dat bedrag. Dit voorstel is een eenmalige schenking met een lening en aan de andere kant een grotere gift. Het is de verwachting van spreker dat de verhuizing niet volledig gerealiseerd kan worden voor € 50.000.
In juni is gesproken over een bedrag van € 100.000. Daarvoor kan men heel veel doen, maar de Voedselbank heeft ook al veel opgebouwd. Het is volgens spreker goed met elkaar in gesprek te geraken over de vraag wat nog te verantwoorden is en wat nog gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat de Voedselbank in de huidige staat kan verhuizen naar de voormalige Plusmarkt

De heer KAHRAMAN vraagt nogmaals of het verzoek van de Voedselbank niet voorbarig is. Er wordt namelijk een bedrag gevraagd, terwijl niet bekend is wat de kosten zijn. Het gaat om geld vanuit de begroting van het armoedebeleid, dat geïnvesteerd wordt in een verhuizing in stenen.
De heer TER WEEL zegt dat hij niet vraagt om een vast bedrag, maar om een garantstelling tot een bepaald bedrag, met daarnaast een gezamenlijke schouw om te bepalen wat toelaatbaar is. Als men daarmee open en eerlijk omgaat, is de verwachting van spreker dat de verhuizing binnen het bedrag van € 100.000 goed gerealiseerd kan worden.

De heer MULLER vraagt waarom de Voedselbank niet eerst bepaalt wat men echt nodig heeft om dat vervolgens af te stemmen met het bedrag.
Spreker vraagt welke bedragen De Voedselbank zelf vanuit haar eigen vermogen kan inzetten voor de verhuizing. Voorts vraagt hij hoe groot het eigen vermogen van de Voedselbank is.
De heer TER WEEL zegt dat hij niet vraagt om een bedrag, maar om een garantstelling tot een bepaald bedrag.
Het vermogen van de Voedselbank is ongeveer € 50.000. De Voedselbank heeft als stelregel drie keer de vaste jaarkosten als reserve te houden. In dit geval zou er € 5000 overblijven.

De heer MULLER vraagt of het een optie vooraf het ambitieniveau vast te stellen en of er op dat gebied iets aan te passen is in het vooroverleg.
De heer TER WEEL zegt dat dat mogelijk is.

De heer MEIJERINK vraagt waarom de geplande schouw is afgezegd door het college.
De heer TER WEEL zegt dat hij dat niet exact weet. Twee dagen na de geplande schouw is er een gesprek geweest, waarbij het college heeft gezegd een andere weg te willen inslaan middels het maken van het eerste voorstel. Het college kan dit eventueel toelichten. Volgens spreker wilde het college niet op de stoel van de bouwcoördinator of de eigenaar gaan zitten.

De heer MEIJERINK vraagt de heer Ter Weel, als er geen oplossing komt en de Voedselbank moet sluiten, of er dan een vangnet is voor de cliënten.
De heer TER WEEL zegt dat dat vangnet er niet is vanuit de Voedselbank.
 
De heer NOORDAM vraagt of de Voedselbank bereid te kijken naar een bepaalde manier van cofinanciering.
De heer TER WEEL zegt dat de Voedselbank bereid is te kijken naar elke mogelijkheid die leidt tot voortzetting van haar werkzaamheden.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat in de brief van de Voedselbank staat dat het bestuur op 2 november omtrent het collegevoorstel heeft vergaderd met een essentieel uitgangspunt: “Indien het bedrag niet op tafel komt, ziet het bestuur zich genoodzaakt de Voedselbank met ingang van 1 januari te sluiten”. Zojuist zei de heer Ter Weel, dat als er geen oplossing komt, de Voedselbank het doet met de middelen die zij heeft. Spreekster vraagt hoe de toekomst van de Voedselbank bezien moet worden. Zij merkt op dat de ChristenUnie de Voedselbank een warm hart toedraagt.
De heer TER WEEL zegt dat hij er alles aan gaat doen om de Voedselbank te laten voortbestaan op de nieuwe locatie. Als er echter niet genoeg middelen ter beschikking staan, houdt het een keer op. Spreker kan nu niet duiden of dat ophoudt bij € 50.000, € 60.000 of € 20.000.

Mevrouw RIEZEBOS vraagt of zij ervan kan uitgaan of het besluit van 2 november wellicht wat prematuur is.
De heer TER WEEL zegt dat er op 8 november een aanvullend voorstel voorlag. Spreker is liever te prematuur en uit te komen op een eindoplossing dan te stellig uitspreken dat de Voedselbank moet stoppen.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat 1 januari 2017 dichtbij is. Hij vraagt of de andere huurders ook zijn betrokken in deze kwestie of dat de Voedselbank de enige organisatie is, waarmee het college onderhandelt.
De heer TER WEEL zegt dat hij de indruk heeft dat alleen de Voedselbank met het college spreekt. Of er ook aparte gesprekken plaatsvinden met de overige organisaties weet hij niet.

3 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

5 Ingekomen stukken – mededelingen
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorgestelde afdoeningen.

6 Kredietaanvraag Opbroek deelfase 3 (Cornelissen))
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

7 Raadsvoorstel vaststellen najaarsnota (Beens)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

8 Raadsvoorstel vaststellen Programmabegroting (Beens)
De heer SCHEPPINK van de fractie van de SGP krijgt het woord.
“Voorzitter, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs” of moet het zijn “de hoogste reserves en de laagste schulden”? Echt ondernemend Rijssen-Holten. We staan er financieel prachtig voor als gemeente. De SGP-fractie komt vandaag niet met moties of wijzigingsvoorstellen. Ik hoor een zucht van opluchting bij het college en hoor onze wethouder van Financiën het al hardop uitspreken: “Soms zou je meer SGP willen”.
Het college stelt voor de lasten nog lager te maken, dan het kader dat we als gemeenteraad hebben meegegeven bij de kadernota. Kunnen we volgend jaar bij de kaderstelling nog verdere lastenverlichtingen verwachten? De goedkoopste van Nederland, misschien? De eerste gemeente van Nederland zonder schulden? Kunnen we de kaders nog verder positief bijstellen met nieuwe wensen? Kunnen we investeringen misschien eerder uitvoeren, bijvoorbeeld het zwembad? Worden de cijfers ons niet, met de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer, iets te rooskleurig voorgesteld? Graag een reactie.
Vaak zijn we trots op wat we als gemeente allemaal doen en bereiken:
- Trots op de erkenning van mkb-meest vriendelijke gemeente.
- Trots op onze mbo-opleidingen.
- Trots op… vult u zelf maar aan.
Vorige week was het dankdag. In veel kerken waren er gebeden, woorden van dankbaarheid en troost, ook voor u als overheid. Zouden we als overheid ook niet meer moeten werken vanuit dankbaarheid? Zullen we het woord “trots” eens wat vaker vervangen door “dankbaar”:
- Dankbaar voor de erkenning als mkb-meest vriendelijke gemeente.
- Dankbaar voor onze mbo-opleidingen.
- Dankbaar voor… vult u het zelf maar in.
Soms zou je meer dankbaarheid willen.
Vorige week zongen duizenden mensen in het openbaar, jong en oud, blank en zwart, samen op Time square in New York van die dankbaarheid:
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Ik wens het college, de ambtelijke organisatie en de hulpverleningsdiensten veel wijsheid, sterkte, dankbaarheid en bovenal Gods zegen toe bij het uitvoeren van hun taken.”

De heer KAHRAMAN van de fractie van het CDA krijgt het woord.
“Voorzitter, bij de begroting wordt in eerste instantie gekeken hoe de gemeente er financieel voor staat. Dat is in onze gemeente duidelijk te omschrijven: “sterk en solide”. Het CDA wil verder kijken dan alleen de financiële situatie. Hoe gaat het met onze inwoners en bedrijven? De afgelopen jaren waren geen pretje; we zijn als samenleving door een financiële crisis gegaan. Hoe beoordelen zij ons als gemeente?
Om met de laatste groep te beginnen, en dit heb ik al eerder geschreven dan vanochtend: de ondernemers, dat gaat aardig goed. Als je drie jaar achter elkaar als MKB-vriendelijkste gemeente van Overijssel wordt gekozen, is dit wel een mooie indicatie hoe onze ondernemers tegen ons aankijken. Vanochtend hebben wij zelfs gekeken hoe wij in verhouding met heel Nederland scoren. Daar mogen wij dankbaar voor zijn. Wij mogen als gemeente ook trots zijn op onze ondernemers. Zij zetten onze gemeente ook op de kaart met de manier waarop zijn aan het ondernemen zijn. Zowel regionaal, landelijk als wel internationaal.
Hoe meet je het “geluk” van onze inwoners? Dit is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. je kunt het misschien afmeten aan het aantal personen met een baan of het gemiddelde inkomen per inwoner. Dit zijn kwantitatief meetbare factoren, maar geluk is volgens het CDA meer. In hoeverre voelen inwoners zich verbonden en onderdeel van een samenleving? Je ergens bij thuis voelen en gewaardeerd worden is een belangrijk aspect, waardoor mensen zich gelukkig voelen. In onze gemeente zijn er gelukkig sterke verbanden waar personen zich onderdeel van voelen, die samen zaken oppakken en voor elkaar zorgen. Natuurlijk zijn er ook binnen onze gemeente personen die zich buitengesloten voelen. Taak voor ons allen om oog hiervoor te hebben en deze personen te helpen.
Voorzitter, u merkt al dat ik niet eenduidig een antwoord kan aangeven kan geven op deze vraag, maar uit de gesprekken die ik voer met onze inwoners hoor ik altijd wel dat men het prettig vindt wonen in onze gemeente.
Het CDA is zeer te spreken over deze begroting. Dit is een begroting waarin we wederom investeren in onderwijs en sport. Het CDA is ook verheugd dat er voortgang is in het verplaatsen van de Enkco vanuit het centrum naar het industrieterrein Vletgaarsmaten. Met deze verplaatsing is het centrum van Holten straks een mooi start- of eindpunt voor de toeristen die een bezoek brengen aan de mooie Holterberg.
Het mooie van deze begroting is dat deze investering ook nog gepaard gaan met lastenverlichting voor onze inwoners en bedrijven. Dit is het tweede jaar achtereen, dat onze inwoners minder gemeentelijke lasten betalen. Dit jaar was men al € 19 goedkoper uit en volgend jaar is men hier nogmaals €17 goedkoper uit.
Deze begroting doet recht aan de wensen die geuit zijn in de kadernota. Het college is zelfs verder gegaan, omdat er meer financiële ruimte is ontstaan. Zo komt er helemaal geen OZB-verhoging, daarnaast wordt de toeristenbelasting verlaagd. Het CDA prijst het college met de gemaakte keuzes. Natuurlijk hebben wij als CDA nog ideeën waar wij van vinden dat deze onze gemeente nog mooier maken en bijdragen aan het geluk van onze inwoners. Wij zijn van mening dat deze nieuwe wensen geuit en gewogen moeten worden in de kaderstelling van volgend jaar. Daarom zal het CDA vandaag geen moties indienen die de begroting raken.
Voorzitter, laten we blijven werken aan het “geluk” van onze inwoners. Ik wil het college en onze ambtenaren namens het CDA bedanken voor hun inzet en wens u allen veel wijsheid toe bij uw werk.

De heer BERKHOFF van de fractie van de ChristenUnie krijgt het woord.
“Voorzitter, leden van de raad. Nederland is een goed land om in te leven met Rijssen Holten als een zeer goede gemeente om te wonen. In onze plaats wonen initiatiefrijke burgers en innovatieve ondernemers en het is een gemeente met een goed financieel perspectief. Voldoende ingrediënten voor een toekomst met perspectief, waarin de samenleving kan bloeien en mensen, jong en oud, sterk en zwak, tot hun recht kunnen komen. Het is onze gezamenlijke taak als bestuurders van Rijssen‑Holten om daarvoor de koers te bepalen. Dit samen met onze inwoners. Toch is er ook in onze gemeente veel onzekerheid, verdeeldheid en ook onvrede. Sommige burgers kijken niet hoopvol, maar juist somber naar de toekomst. Sommige burgers zijn verontwaardigd en voelen zich verwaarloosd, of niet gehoord. Er zijn ook in onze gemeente zorgen over krimpende pensioenen, werkloosheid en verschralende zorg en nog steeds over de 3 decentralisaties. En dat stelt ons als gemeentebestuur de vraag: kunnen wij samenhorigheid, perspectief en hoop bieden? Deze vraagstukken vragen om samenbinding en schouders er onder. Dit vraagt om steeds maar weer opnieuw contact te zoeken met onze burgers, uit te leggen waarom dingen gebeuren en op welke wijze ze geregeld worden. Dit vraagt om helderheid en duidelijkheid in communicatie.
Voorzitter, ook in onze gemeente blijven we staan voor grote uitdagingen. En als we deze begroting beoordelen en vergelijken met de input die, ook van onze kant, is gegeven bij de kadernota, dan kunnen we vaststellen dat we de uitdagingen op lokaal niveau goed aan kunnen. Ook van onze kant komen er deze keer geen moties. Er is een zeer goed financieel perspectief, ook op langere termijn. Diverse investeringen o.a. in onderwijs en verduurzaming staan op het programma en ook is er opnieuw een lastenvermindering voor onze burgers en bedrijven.
Voorzitter, deze coalitie laat zien dat stabiliteit in thema`s en gefundeerde uitgangswaarden belangrijke waarden zijn voor onze samenleving en gemeente om op voort te bouwen. De toekomstige generaties, onze kinderen en kleinkinderen, verdienen een gemeente waar we hoop bieden. Woningen realiseren om zich te kunnen vestigen en veilige buurten en een prettig leefklimaat met goede voorzieningen. Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en goede detailhandelsvoorzieningen. Maar we kunnen niet alles doen. We zullen keuzes moeten blijven maken, waarvan wij als ChristenUnie de overtuiging hebben dat ze goed zijn voor onze gemeente en haar inwoners. Op deze wijze proberen ook wij ons geloof een stem te geven.
Voorzitter rest mij nog het college en de ambtelijke organisatie te danken voor al het werk dat verzet is, maar ook voor de bereidheid om onze vragen te beantwoorden en ons als fractie in alles te ondersteunen. Maar ook dank aan onze Heere God, die ons iedere dag opnieuw de kracht geeft om ons werk, en ook dit mooie werk hier, te kunnen doen.
Voorzitter ik dank u wel.”

De heer MULLER van de fractie van Gemeentebelang krijgt het woord.
“Voorzitter, dames, heren, allereerst natuurlijk de felicitaties aan het college voor deze bijzondere prestatie. Een beetje verrassend wel gezien de recente commotie. Het is ook extra ondersteuning van het beleid van onze gemeente met betrekking tot de middenstand.
Gemeentebelang vindt deze begroting een goede uitwerking van het bestendige beleid, van de afspraken van 24 juni en van de extra mogelijkheden door de septembercirculaire. Waarvoor dank aan het college en de ondersteunende organisatie.
Die septembercirculaire heeft het college geïnspireerd tot beleidsvoorstellen die Gemeentebelang van harte ondersteunt. Door de dalende inwonerslasten wordt Rijssen-Holten mogelijk de goedkoopste van Overijssel en zeker horen wij bij de laagste 50 van Nederland.
De intentieverklaring van de Enkco geeft mogelijkheden om het centrumgebied in Holten te versterken. Meer wooncapaciteit én industrie naar het industrieterrein leiden tot economische groei in de diverse branches, waaronder de middenstand. Samen met de nieuwe structuurvisie een enorme impuls voor Holtense ondernemers. Het Enkco-proces zal misschien hobbels ervaren, maar toch het verzoek en de ambitie: kan de stationsbocht als eerste en binnenkort genomen worden?
Wij blijven aandringen op het realiseren van de volledige toegankelijkheid van de Kalfstermansweide en van de realisatie van de noordelijke fietsweg en de afronding van brandveiligheid op de Borkeld.
In het voorstel tot daling van de toeristenbelasting herkennen wij het belang dat Gemeentebelang hecht aan de recreatiebranche. U meldt: “De opbrengst van de toeristenbelasting wordt ingezet voor voorzieningen waar toeristen profijt van hebben.” Kan het college duiden hoe daar invulling aan gegeven wordt in uitvoering en in de rapportages?
Deze begroting geeft ook mogelijkheden om in de komende jaren aanvullingen te doen op bestaand beleid en tot nieuw beleid. Ruimte die nodig is om de diverse onderzoeken die aangekondigd zijn tot uitvoering te brengen en niet in bureaulades te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld, en niet meer dan een voorbeeld, het toegankelijkheidsonderzoek dat uitgevoerd wordt. Eenieder die ooit hier in de Rijssense straten een rolstoel geduwd heeft, weet dat dit straks geld gaat kosten.
De 3-Decentralisaties zijn, zoals nu in elk geval de signalen zijn, redelijk goed gestart. Er is nog onvoldoende zicht op alle gevolgen van de diverse openeinderegelingen en de Huishoudelijke Hulp regeling. De echte cultuurverandering is een meerjarig project. De raad heeft duidelijk gekozen om de transformatie in te gaan. Wij verwachten dat het college in 2017 duidelijkheid geeft over de gevolgen van budgetneutraliteit in de komende jaren, 2017-2020, wat dat in feite gaat betekenen en over de wenselijke hoogte van de sociale reserve.
Betreffende armoedebeleid, een nabrander en een vraag. Er is onlangs € 100 miljoen landelijk extra beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen. Daarvan is niets herkenbaar in onze begroting opgenomen. Het is ook heel recent. Misschien kan het college zeggen wat dat voor mogelijkheden biedt voor onze gemeente.
Gemeentebelang heeft eerder aandacht gevraagd voor het onderhoud van de AED- apparatuur. Inmiddels waren er ook signalen gekomen over de beschikbaar van de AED’s ofwel de beperkte beschikbaarheid van de AED’s in onze gemeente. Daarover zullen wij een motie indienen.
2017 heeft alles in zich om een uitstekend jaar te worden. Een sprong vooruit door  de investeringen in bouw, wegen et cetera.
Wij vertrouwen en rekenen op een goede voortzetting van het huidige beleid en wensen het college daarin veel succes.

De heer NOORDAM van de fractie van VVD Lokaal krijgt het woord.
“Voorzitter, geachte collegeleden, leden van de raad, geachte aanwezigen en alle jongelui die naar ons luisteren. Ik hoop dat het nog steeds interessant is.
Voorzitter, ik stond hier voor u in juni ook tijdens de algemene beschouwingen voor het vaststellen van de kaders in 2017. Vandaag stellen we de financiering daarvan vast, daar is door de organisatie hard voor gewerkt en daarvoor onze dank en complimenten. Een mooie sluitende begroting waar wij als VVD Lokaal blij mee zijn. Daar kunnen we dus in principe kort over zijn. Er valt niet zo veel over zeggen, zult denken, voorzitter, maar zo ligt het natuurlijk niet, want er is nog heel veel niet op orde in deze gemeente. Dat gaat al decennialang zo en natuurlijk, want zo hoort het in een financieel gezonde gemeente: er is heel veel ook wel op orde.
Zoals MKB-vriendelijkste gemeente. Voorzitter, graag vanaf deze plaats onze felicitaties voor meest ondernemersvriendelijke gemeente van Nederland, iets waar we trots op mogen zijn en het resultaat is van jarenlang consistent werken en het daaraan vasthouden.
Voorzitter ik ga met u nog even terug naar de kaderstellende vergadering in juni en citeer mijzelf daaruit nog even. “Dat wil niet zeggen dat het allemaal koek en ei is in Rijssen-Holten, integendeel, het feit dat de Voedselbank inmiddels een meer dan gewaardeerde plaats heeft in onze samenleving zegt genoeg.” Dat heb ik in juni tegen u gezegd. Vandaag, 11 november 2016, staat mogelijk het voortbestaan van die zelfde voedselbank ter discussie. Dat is bizar en voor VVD Lokaal onacceptabel. In deze financieel krachtige gemeente delen we geen dreun uit vandaag aan het armoede beleid.
Voorzitter ik wil het kort houden. Wij zijn positief gestemd over de programmabegroting voor 2017.
Ik wil vanaf deze plaats in het bijzonder onze nieuwe griffier, de griffiemedewerkers bedanken voor de ondersteuning in aanloop naar deze begrotingsvergadering en verzoek u, voorzitter, onze dank ook over te brengen aan de organisatie voor het tot stand komen van de begroting en het voortdurend klaar staan voor onze vragen.”

De heer MEIJERINK van de fractie van de PvdA krijgt het woord.
“Voorzitter, tijdens de begrotingsvergadering van vorig jaar werd ik beëdigd tot nieuw raadslid voor de PvdA als opvolger van Hans ter Keurst. Als weliswaar niet meer zo kersvers raadslid mocht ik toen meteen mijn maidenspeech als wel heel kersverse fractievoorzitter houden. In die speech zei ik dat wij in de begrotingsvergadering moesten beoordelen of het college haar huiswerk goed had gedaan; of het college de besluiten van de kaderstellende vergadering goed heeft verwerkt in de nieuwe begroting. Het antwoord op die vraag nu is dat het college, op basis van nieuwe financiële cijfers, op een paar punten is afgeweken. Zo wordt de OZB niet verhoogd. De afspraak die we hebben, is dat de OZB wordt verhoogd met de inflatiecorrectie tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Die afspraak is destijds gemaakt om de OZB-ontwikkeling beheerst te houden, niet te grote schommelingen te hebben. Immers, als je de discipline kunt opbrengen om in financieel goede tijden de OZB niet te veranderen, kun je je het veroorloven om in financieel slechte tijden de OZB niet, of niet te veel te hoeven verhogen. Van die regel wordt nu afgeweken. Echter, de inflatie ligt nu heel dicht bij de 0%. Op grond van de regels die wij hebben, zou een bevriezing van de OZB pas in de begroting van 2018 mogen komen. Door meevallende financiële inkomsten kiest het college ervoor de OZB-tarieven nu al te bevriezen. Is dat in deze omstandigheden fout?
Ik las ooit ergens dat regels er zijn om er verstandig mee om te gaan. Dat was weliswaar in een boekje over de avonturen van Swiebertje, de zwerver, (het was de burgemeester die dit zei tegen veldwachter Bromsnor), maar ik ben het er wel mee eens. Regels en afspraken zijn erg belangrijk, maar je moet er met enige soepelheid, met enig pragmatisme, mee kunnen omgaan. Daarom kunnen wij instemmen met een bevriezing van de OZB-tarieven.Het college stelt tevens voor het tarief van de toeristenbelasting met 10 cent te verlagen en ook het tarief voor de hondenbelasting licht te verlagen. Hoewel het ons beter had geleken deze tarieven, net als de OZB, te bevriezen, zien wij hierin geen reden om dit middels een amendement te repareren.
Wat ons wel opvalt, sorry voorzitter, ondeugend als wij zijn, is dat OZB, toeristenbelasting en hondenbelasting stokpaardjes zijn van Gemeentebelang. Wij konden het niet nalaten, ondeugend als wij zijn, om ons af te vragen of dit wellicht een doekje voor het bloeden is voor Gemeentebelang voor de bittere pil van het verbod op de zondagsopenstelling. Overigens, het is jullie van harte gegund hoor.
Voorzitter, naar aanleiding van de inspraak van de heer Ter Weel wil ik het college vragen waarom de voedselbank op 1 januari a.s. haar huidige pand uit moet. Is er ruimte voor uitstel als dat niet zo snel lukt? Waarom heeft het college de gezamenlijke schouw afgezegd? De voedselbank voert een belangrijk onderdeel uit van het armoedebeleid. Daarom roep ik zowel het college alsook de voedselbank op hun uiterste best te doen om er samen uit te komen. Als de voedselbank onverhoopt wegvalt, valt er een gat in het armoedebeleid. Mocht dit gebeuren, hoe denkt het college dan dit gat te gaan opvullen?
Voorzitter, tot slot: het lijkt erop dat de kaderstelling verder goed is vertaald en daarom zullen wij, tenzij er vanmiddag nog hele rare amendementen of moties worden aangenomen, voor de begroting stemmen. Rest mij nog iedereen te bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze begroting: de dames en heren ambtenaren en de heren van het college.
Voorzitter, dank u wel.”

De VOORZITTER: Swiebertje: altijd weer een bron van inspiratie.

De heer KLEIN VELDERMAN van de fractie van D66 krijgt het woord.
“Voorzitter, college, leden van de gemeenteraad, overige aanwezigen en luisteraars, vandaag behandelen wij de begroting van de gemeente Rijssen-Holten. Wij stellen vast dat er sprake is van een financieel overschot. Bijzonder voor een gemeente in deze tijd van decentralisaties, en ook nog de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland. Wij, D66, bedanken alle medewerkers van de gemeente voor hun inzet en het bereikte resultaat.
Het is mooi dat er geld over is. Nu kunnen wij tegen een stootje. Dit betekent dat er voor plannen voldoende financiële ruimte is en blijft voor de komende jaren. De gemeente kan doorgaan met het verbeteren van voorzieningen voor haar inwoners. Naast de ontwikkeling van eigen plannen, moet er wat ons betreft ook financiële ruimte zijn voor initiatieven vanuit de gemeenschap. Belangrijk is dat er goed wordt geluisterd en dat er voor initiatieven voldoende draagvlak is. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat belanghebbenden mee kunnen participeren, mee kunnen denken en mee kunnen beslissen? Laten wij nadenken over de overdracht van de macht aan inwoners via jury’s en forums. Loslaten moet je leren. Laten wij daarmee zo snel mogelijk beginnen. Wij pleiten voor minder politiek en meer medezeggenschap voor de inwoners. Dat betekent voor onze gemeente, dat zij los moet laten, zo snel mogelijk. Zorg voor het informeren van betrokkenen, zorg dat onderwerpen bespreekbaar zijn en zorg dat niet alleen met belangenorganisaties wordt gecommuniceerd.
Wat betreft het goed informeren: wij werden vandaag blij verrast met een artikel in Tubantia. Hierin staat te lezen dat onze gemeente meedoet aan een pilot, waarbij inzage en inspraak digitaler kan. Een goede zaak. Als wij de gemeente Rijssen-Holten ook de komende jaren voor haar inwoners vriendelijk en gezond willen houden, is het belangrijk dat wij dit proces in gang zetten. En wat ons betreft, zo snel mogelijk.
Dank u wel.”

De VOORZITTER: Ik stel voor dat wij de vergadering schorsen tot kwart voor drie. Dan kunnen wij buiten de raadzaal een kop koffie drinken. Ik heb begrepen dat de leerlingen van de Banisschool daarna niet terugkeren. Ik realiseer mij dat jullie heel lange verhalen hebben gehoord en dat het misschien moeilijk was om het allemaal te begrijpen, maar het gaat er dus in feite om: wat vind je belangrijk en waar wil je als gemeente je geld aan uitgeven en hoe komt dat tot stand? Nu, er zitten hier allerlei fracties aan tafel, die gekozen worden door jullie ouders. Dat noemen wij dan verkiezingen. In die fracties vindt er overleg plaats en komt men tot besluitvorming. Het is heel interessant, en ik bied aan op school een keer uitleg te komen te komen geven over hoe dat allemaal werkt en functioneert. Het is namelijk erg leuk betrokken te zijn bij wat er gebeurt. Ik vind het dus heel fijn dat jullie op deze mooie vrijdagmiddag hier gekomen zijn. Ik wens jullie alvast een goed weekend.

De VOORZITTER schorst de vergadering van 14.30 tot 14.45 uur.

De VOORZITTER heropent de vergadering en zegt dat als een Romeins schrijver een mooi gedicht had geschreven hij dan zei: “Genius is langs gekomen”. Dan was hij blij en dankbaar voor de inspiratie die hem was komen aanwaaien. Zo heeft spreker de woorden ook verstaan van de fracties die hun trotsheid hebben uitgesproken en waarbij ook gezegd is dat dankbaarheid vaker zou mogen worden geuit. Spreker heeft hier in de Volkskrant een interessant artikel over gevonden en vindt het mooi hier in filosofische zin bij stil te staan en waarbij je je realiseert dat we het niet allemaal zelf hebben gedaan en dat het ook niet gaat om de prestatie die is geleverd, waarop je trots moet zijn en waarbij je op de voorgrond moet treden. Hier hoort een bepaalde bescheidenheid bij, die je op verschillende manieren kunt uitleggen. In die zin is het hem uit het hart gegrepen om het woord dankbaar, wat je op verschillende manieren kunt duiden, te gebruiken. Hij vindt het mooi om te merken dat hier bij de diverse inleidingen iets over naar voren is gekomen. De heer Kahraman sprak bijvoorbeeld over het geluk van de inwoners, de heer Klein Velderman uitte het stoerder en grootser, maar we hebben het allemaal over hetzelfde en de vraag wordt gesteld waar we de kracht uit de samenleving vandaan halen, hoe we daarmee omgaan en hoe dit wordt gepositioneerd. Waar worden initiatieven ondersteund, waar zijn we blij en dankbaar dat we prestaties leveren en waar kan er sprake zijn van trotsheid over bereikte resultaten?
Spreker vindt dit ook van belang omdat je merkt dat de tijdsgeest steeds meer vraagt ‘waar staan we nu en hoe gaan we met elkaar om?’. De vertaling van de Amerikaanse verkiezingen, als de grote boze witte mannen, waarbij wij ons in Nederland blijven afvragen waar we voor staan, waar we mee omgaan en waar we heen gaan met elkaar. Een samenleving die toch kenmerken heeft van verdraag-zaamheid naar elkaar, respect voor elkaar en waardering en dat we daar met elkaar fundamenten weten te leggen en in gezamenlijke zin de toekomst tegemoet gaan. Spreker merkt dat hier in de raadzaal goede pogingen toe worden gedaan en merkt ook dat er in de samenleving tal van initiatieven zijn, waar dat ook naar voren komt. In die zin mogen we dankbaar zijn voor de samenleving waarin wij wonen.
Hij dankt de inleiders voor de opmerkingen die zijn gemaakt over de tevredenheid die bij deze begroting hoort en de complimenten die zijn uitgesproken aan de ambtelijke organisatie. Spreker wil deze graag overbrengen.
Spreker geeft het woord aan wethouder Beens.

Wethouder BEENS gaat in op de vraag hoe volgend jaar, het jaar voor de verkiezingen, wordt omgegaan met de kaderstelling en de begroting. Hij kan zich voorstellen dat het college er anders ingaat financieel, maar zal daartoe een voorstel voorbereiden dat met de raad wordt besproken. Het college zal zelf het initiatief nemen om een proces daarvoor in gang te zetten.
Hij gaat in op de vraag van de SGP of de gemeentelijke belastingen verder naar beneden kunnen en  mogelijke investeringen naar voren kunnen worden gehaald. Spreker zegt dat het voor het college geen doel op zich is om de goedkoopste gemeente te worden.  Het gaat meer om een goede samenleving, waarin de ambities die we met elkaar hebben worden waargemaakt daar waar dat kan en een goede balans wordt gevonden in de uitgaven en de inkomsten. Het college zal het ook niet tegenhouden dat de gemeente de goedkoopste gemeente van het land wordt, maar het is dus geen doel op zich.

Wethouder CORNELISSEN refereert aan de vraag van Gemeentebelang over de Strategische Visie. Hij geeft aan dat de opbrengst van de toeristenbelasting wordt ingezet voor voorzieningen waar de toeristen profijt van hebben. Spreker gaat hierbij vooral in op de glasvezel die wordt aangelegd in het buitengebied (m.n. bij de recreatiewoningen op De Borkeld), investeringen die worden gedaan in fiets- en wandelvoorzieningen, groentransferium, het draaien van de as van het centrum in Holten, het Belevingspad, het Reggedal, de stimuleringsagenda en Rijssen-Holten WERKT (€ 450.000). De voorzieningen en de reserveringen voor beide centra op basis van de Structuurvisie zijn nog niet meegenomen. Daarnaast wordt er structureel bijgedragen aan de TRH (Toerisme Rijssen-Holten), Marketing Twente en Salland Marketing aldus spreker.

Wethouder TIJHOF gaat in op versterking van het armoedebeleid en zegt dat de minister € 100.000.000 heeft toegezegd. Er hebben onderhandelingen plaatsgevonden tussen het VNG en het kabinet, om tot uitwerking van de plannen te komen. Zodra de juiste voorbereidingen zijn getroffen zullen de voorstellen met de raad worden gedeeld.
Spreker refereert aan het proces rondom de voedselbank en vindt het verstandig hier breder op in te gaan. De situatie is begonnen in 2013. Toen is de voedselbank naar de oude Alexanderschool verhuisd. Hier konden ze voor 2 jaar maximaal verblijven. In het najaar van 2015 had de voedselbank dus al weg moeten zijn uit de Alexanderschool. Het college is ook overtuigd van de noodzaak van de voedselbank, is het gesprek aangegaan en heeft de locatie Alexanderschool aan de voedselbank aangeboden. De voedselbank heeft destijds besloten van dit voorstel geen gebruik te maken. Toen heeft het college ook besloten te bekijken hoe er verder met de locatie wordt omgegaan en is er gekozen voor een ander scenario en werd de druk om te verhuizen voor de voedselbank alleen maar groter. De gemeente heeft diverse gesprekken met de voedselbank gevoerd, ook gelet op de motie die in de kadernotavergadering aan de orde is geweest. Er is sprake van 2 mogelijkheden: of een gift van € 40.000 en de mogelijkheid om tot max. € 60.000 bij de gemeente te lenen of een gift van
€ 50.000. Daarnaast worden de huurkosten structureel door de gemeente opgebracht. 
Het college is van mening dat de voedselbank iets van de samenleving is en dat de samenleving daar ook verantwoordelijk voor is. De gemeente draagt al bij aan de structurele lasten (zorgt voor onderdak). Voor interne zaken is het college niet verantwoordelijk. Dit moet het bestuur met de mede-gebruikers van het pand regelen. Hier gaat de gemeente ook niet over. 
Er zijn ook gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers EHBO en het Rode Kruis. Het college wil dat er sprake is van 1 hoofdgebruiker, waarmee financiële afspraken gemaakt kunnen worden. Met de voedsel/kledingbank is meer in detail gesproken. De overige partijen worden bijgepraat over de ontwikkelingen. De gemeente wil er op een goede manier uitkomen.
Spreker refereert aan de brief van de voedselbank aan de raad. Er wordt daarbij om een mening gevraagd. Er zal een stuk worden voorbereid dat z.s.m. aan de raad wordt voorgelegd.

Wethouder AANSTOOT gaat in op de vragen over de realisatie van de stationsbocht (zit in 0+ variant) en zegt dat er nog grond van Enkco moet worden aangekocht. Het college hoopt de werkzaamheden daarna z.s.m. te kunnen uitvoeren.
Ook het verlengde Groene Wegje vanuit de Beukenlaan tot aan Aveco de Bondt bevindt zich in de grondverwervingsfase.
Wat het toegankelijkheidsonderzoek, dat voor 2017 op de rol staat, betreft zullen de uitkomsten bij de kaderstelling worden betrokken en daarbij zal om de benodigde middelen worden gevraagd aldus spreker.

De heer SCHEPPINK doet een ordevoorstel en stelt voor het voorstel m.b.t. de voedselbank in de commissie MDV te bespreken. Dan kan de raad het voorstel eerst goed bestuderen en wordt voorkomen dat er tijdens deze vergadering een discussie ontstaat. 
De raad stemt hiermee in.

Tweede ronde
De heer MULLER refereert aan het feit dat de voorzitter aan het begin van de vergadering een capje opzette. Hij was ‘bang’ dat Amerikaanse invloeden ook deze gemeenteraad hadden bereikt. Gelukkig blijkt uit zijn woorden en vooral uit de woorden van de collega’s, dat de Amerikaanse toonzetting in elk geval niet aan de orde is. Gemeentebelang stelt dit zeer op prijs.
Hij reageert op het ‘kritische pakketje met mooie strik’ dat hij van de PvdA heeft ontvangen. Hij bedankt de PvdA voor het gunnen aan Gemeentebelang en de waardering voor het college. Het steunt Gemeentebelang in het standpunt dat ze voor het haalbare gaat.

De heer MEIJERINK gaat in op de beantwoording door wethouder Tijhof en vraagt of de € 100.000.000 (van Staatssecretaris Kleinsma) geoormerkt geld is.
Hij is er blij mee dat de portefeuillehouder aangaf dat het college de voedselbank noodzakelijk acht en dat we met z’n allen in de gaten moeten houden dat we het niet doen voor de voedselbank en ook niet voor onszelf als raad en college, maar voor de cliënten.

De heer SCHEPPINK is er blij mee dat de wethouder van Financiën zich aan het coalitieakkoord houdt. Daarin is nooit gesproken over het feit dat Rijssen-Holten de goedkoopste gemeente van Nederland moet worden. Hij vindt wel dat hier in de raad over gesproken kan worden en denkt ook dat Rijssen-Holten de goedkoopste gemeente van Nederland kan worden, als de financiële druk gehandhaafd wordt. Hij vindt dit niet een doel op zich.
Spreker is van mening dat de raad zich kan afvragen of hij de financiële druk, om de ambities waar te maken, ook als middel kan gebruiken.
Hij is het eens met het voorstel om de komende kadernota niet geheel ‘beleidsarm’ op te stellen en is ervoor een ‘normale’ kadernota met wensen per fractie op te stellen. Spreker vindt het wel verrassend dat het college daaromtrent met een voorstel wil komen en vraagt of dit op korte termijn kan.
Hij vraagt naar de reactie van de overige fracties hoe zij vinden dat hier bij de komende kadernota mee moet worden omgegaan.
Spreker refereert aan de berichten rondom het Gemeentefonds, vraagt of de situatie er rooskleuriger uitziet dan zal blijken komend voorjaar 2017 en vraagt of het college hier rekening mee houdt in de berekeningen.

De heer KAHRAMAN reageert op de woorden van de heer Scheppink. Spreker heeft in de algemene beschouwingen aangegeven tijdens deze vergadering geen moties en amendementen te zullen indienen, maar er zijn wel ideeën die het CDA in de komende periode zou willen realiseren. Tijdens de kaderstelling zal de fractie hierop terugkomen. Ze staat open voor een ‘normale’ kadernota.

De heer BERKHOFF geef aan getriggerd te zijn door de opmerking dat het college zelf wel met een voorstel komt over de opzet van de kadernota. Spreker neemt daarbij aan dat de raad ook inbreng heeft. De ChristenUnie heeft ook nog wensen en het lijkt spreker zinvol hierover vroegtijdig met elkaar van gedachten te wisselen.
Hij is nieuwsgierig naar de invulling door het college.

De heer NOORDAM reageert op de reacties van de collega-fracties. Spreker gaat in op de opmerking over conservatief begroten door de SGP en zegt dat het VVD Lokaal aan het denken heeft gezet.
Het CDA kijkt volgens spreker niet alleen naar de cijfers, maar ook naar het geluk van de inwoners die zich thuis voelen in de gemeente en één samenleving zijn. Dit raakt spreker in het hart, maar hij vindt dat daar ook de voedselbank bij hoort.
Hij heeft met respect geluisterd naar de woorden van de heer Berkhoff, die inging op de onzekerheid, de krimpende pensioenen en het signaal van saamhorigheid en binding. Als gemeente staan we stil bij het feit dat we één gemeente zijn, ondanks dat het tijdens het debat soms lijkt dat er sprake is van grote verschillen tussen de kernen en de gedachten van de inwoners aldus spreker. Hij is ervan overtuigd dat de raad naar één gemeente kijkt.
De woorden van Gemeentebelang vond hij erg op één plaats gericht.
De PvdA gaf aan dat we op z’n tijd ondeugend moeten durven te zijn en dat wij de OZB beheersbaar moeten houden. VVD Lokaal deelt de mening over de OZB, daarbij is gesteld dat wij moeten vasthouden aan het consistente beleid.
D66 kijkt verder in de toekomst en luistert naar initiatieven vanuit de samenleving. Loslaten moet je leren aldus spreker.
Hij doet een ordevoorstel, omdat 1 januari is genoemd als deadline. We moeten hier dan in de commissievergadering snel mee bezig en als we vandaag besluiten wordt die termijn korter aldus spreker.
Hij refereert aan de reactie van het college rondom Genius en zegt dit te begrijpen, maar niet goed te kennen.
Er werd gesproken over een ‘gewone’ kadernota en spreker vindt dat die altijd voorligt. Er is naar zijn mening nooit sprake van een bijzondere kadernota.
De raad zit er voor de inwoners, waarbij men de ene keer meer met elkaar bereikt dan de andere keer en waarbij er af en toe ook voor de oppositie ruimte is om met plannen te komen.

De heer MEIJERINK gaat in op de vraag van de heer Scheppink en zegt dat in het verleden met beleidsarme kadernota’s werd gewerkt, om geen voorschot te nemen op de verkiezingsluitslag en de collegevorming nadien. Dat is wellicht wel iets waar goed naar gekeken moet worden.
De VOORZITTER zegt dat er in het presidium bij stilgestaan wordt, waarbij het college waarschijnlijk nog met een antwoord komt.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang voorstander is van een ‘volledige’ kadernota, i.p.v. een ‘beleidsarme’ versie.

De heer KLEIN VELDERMAN laat weten dat D66 voor een beleidsrijke kadernota is en dat de raad moet doorgaan met het maken van beleid tot aan de verkiezingen.

Wethouder BEENS refereert aan de opmerkingen over een beleidsarme of volledige kadernota en zegt dat het college slechts een procesvoorstel zal doen.
Op de vraag van de heer Scheppink over het gemeentefonds antwoordt hij dat de gemeente structureel voor 50% rekening houdt met de positieve effecten uit het gemeentefonds. Mocht er dan een correctie komen, dan kan deze ruimschoots worden opgevangen.

Wethouder TIJHOF gaat in op het budget van € 100.000.000 voor armoedebeleid en zegt dat daarvan € 85.000.000 naar de gemeenten gaat en dat dit geld structureel beschikbaar wordt gesteld via een decentralisatie-uitkering. Dat is niet direct geoormerkt geld en wordt verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente, dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. De extra middelen dienen als een aanvullende impuls op reeds bestaande financiële middelen. Er is sprake van kaders, maar dit moet nog verder worden uitgewerkt. Hier komt het college op terug.

Behandeling moties met betrekking tot de Programmabegroting 2017

Motie Gemeentebelang over AED-apparatuur
De fractie van Gemeentebelang dient een motie in. De heer MULLER licht de motie toe en zegt dat elke seconde telt bij een hartstilstand. De eerste hulp is reanimatie, maar door defibrillatie stijgen de overlevingskansen enorm.  Daarom zijn ook in onze gemeente veel AED-apparaten geplaatst. Deels via de gemeente en ook veel door particulier initiatief.  Op het onderhoudscontract van de gemeente zijn 42 AED’s geregistreerd aldus spreker.
Via een inwoner kwam spreker erachter dat er geen AED’s op de Holterberg te vinden zijn, waar veel bezoekers en sporters komen. De fractie heeft onderzoek gedaan en het blijkt dat in de kernen voldoende AED's beschikbaar zijn, maar dat het buitengebied grote witte plekken kent, zoals De Holterberg met de Canadese begraafplaats, De Borkeld en De Rijsserberg.
Gemeentebelang pleit ervoor bij de gebieden met veel bewoners, bezoekers en sporters een AED beschikbaar te hebben. De fractie weet dat de aanrijtijden van de ambulance of politie tegen kunnen vallen en omdat elke seconde het verschil kan maken tussen leven en dood, wordt de raad gevraagd in te stemmen met de volgende motie:
Constaterende dat:

 • AED apparatuur mensenlevens kan redden;
 • er volgens de ambtelijke informatie binnen de bebouwde kom van Rijssen, Holten en Dijkerhoek voldoende AED’s beschikbaar zijn;
 • in Rijssen-Holten in het buitengebied grote delen zijn waarvan op het gemeentelijk overzicht niet bekend is of een AED-apparaat beschikbaar is: gebieden waaronder de drukke toeristische locaties, zoals op de Holterberg, de Canadese Begraafplaats, de Rijsserberg en de Borkeld;
 • door actief beleid van de EHBO-afdelingen veel vrijwilligers beschikbaar zijn, die de reanimatie cursus hebben gevolgd;
 • de gemeente al verantwoordelijkheid neemt door het onderhouden van veel AED-apparaten;

Overwegende dat:

 • de beschikbaarheid van AED's ook wenselijk is voor het buitengebied en extra wenselijk is voor de locaties met veel bewoners, bezoekers en sportbeoefenaars;

Verzoekt het college:

 • inzichtelijk te maken in welke gebieden een AED zeer wenselijk is;
 • een voorstel uit te werken over de wijze waarop die wensen uitvoerbaar zijn.

Vragenronde
De heer NOORDAM vindt het een goede motie en gaat in op de gebieden waar AED’s wenselijk zijn. Hij vraagt zich af of het ook met het aantal inwoners te maken heeft of er wel of geen AED beschikbaar is. De heer MULLER zegt dat hij gesproken heeft over veel bewoners, bezoekers en sporters. Hij kan zich voorstellen dat het veel gevraagd is om het gebied dekkend te krijgen, maar het gaat wel om mensen.
Wethouder BEENS zegt dat het college volledig achter de slogan: “AED daar red je levens mee” staat. Spreker bevestigt dat de gemeente vooral over AED’s beschikt in de kernen van Rijssen, Holten en Dijkerhoek. Spreker zegt dat niet helder is wanneer een gebied precies dekkend is. Onlangs is gesproken over het vervangen van de oudste AED’s in de gemeente en kreeg de gemeente een compliment van Twente Hartsafe. Zij zouden willen dat het bij andere gemeenten ook zo perfect voor elkaar is.

De heer MEIJERINK interrumpeert en vraagt of dit ook voor het jaarlijkse onderhoud geldt.
Wethouder BEENS zegt dat de gemeente bezig is met het onderhoud van de oudste AED’s. Toen werd ook helder dat er in het buitengebied nauwelijks AED’s zijn. Er zijn in elk geval geen gemeentelijke AED’s, maar wellicht wel particuliere. Deze mensen zullen worden benaderd om te kijken of deze AED’s voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. De gemeente is ermee bezig om dit in beeld te brengen.
Spreker is blij met de motie en neemt deze over. In feite is er al sprake van beleid bij de gemeente. Hij hoopt begin volgend jaar aan te kunnen geven wat wordt gedaan met de gebieden die nog geen AED hebben.

Tweede termijn
De heer KAHRAMAN vindt dit een mooie wens voor de kaderstelling.

De heer MULLER reageert op de woorden van de heer Kahraman en zegt nog geen idee te hebben om welke bedragen het gaat. Hij kan zich voorstellen dat er niet kan worden gewacht tot 2018. Duidelijk moet zijn waar de hiaten zitten, wat uitvoerbaar is en welke prioriteit hieraan gegeven wordt..

De heer NOORDAM vraagt zich af waarom de motie nu niet wordt uitgevoerd, omdat het om mensenlevens gaat en wat precies de regels zijn om de dichtstbijzijnde AED te kunnen bereiken. Hij hoopt dat deze zaken meegenomen worden in het onderzoek.

De heer MEIJERINK vindt de motie sympathiek en zegt dat de PvdA deze steunt. Hij vond het antwoord van wethouder Beens over het onderhoud van de AED’s niet helemaal duidelijk. AED’s moeten jaarlijks worden gekeurd. Hij vraagt of dit op orde is voor de AED’s waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

De heer BERKHOFF wijst erop dat wethouder Beens aangaf de motie te zullen overnemen, dat er al aan een plan wordt gewerkt en dat volgend jaar de uitkomsten ervan aan de raad worden voorgelegd. Hij stelt voor het hier bij te houden en begin volgend jaar te bekijken hoeveel geld er beschikbaar moet komen en met welk voorstel het college komt.

De heer SCHEPPINK vindt het goed om te horen dat het college er al mee bezig is en begrijpt uit de woorden van wethouder Beens dat extra AED’s te realiseren zijn binnen de huidige begroting. Zo niet, dan wacht de SGP het collegevoorstel af.

Wethouder BEENS bevestigt dat alle AED’s jaarlijks worden onderhouden (batterij gecontroleerd) en zegt dat de oudste AED’s moeten worden vervangen. Hiervoor zal het college een voorstel indienen.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt unaniem aanvaard.

Motie D66 over herstel beeldje Korhoen
De fractie van D66 dient een motie in: herstel korhoen. De heer KLEIN VELDERMAN licht de motie toe en zegt dat D66 deze motie indient ter ondersteuning van het initiatief om de korhaan in Holten terug te krijgen. Spreker vindt dat de raad de steun daarvoor aan het college moet geven in de vorm van cofinanciering. Hij zegt dat er naast het Kulturhus al jaren een steen staat, waarop ooit een korhoender stond. Het beeld is ooit geschonken door de firma Krekel aan de gemeente Holten. Dit maakte toen onderdeel uit van een tuintje naast het gemeentehuis en werd door zeer veel inwoners van Holten gewaardeerd. Dit beeldje is in de verdrukking gekomen na de nieuwbouw en is vervolgens gestolen. Daarna heeft de gemeente een nieuw beeld geschonken, maar niet vervangen. Dus de steen staat er nog steeds met de afgezaagde pootjes als triest symbool van vernielzucht. D66 wil dit graag veranderen en ondersteunt het initiatief daartoe.

Overwegende dat:

 • de firma Krekel aan de voormalige gemeente Holten bij het gereedkomen van het gemeentehuis en de inrichting van de openbare ruimte eromheen een bronzen beeldje van een Korhaan op een kei heeft geschonken;
 • dit beeld door de helaas overleden, Holtense beeldend kunstenaar Kees Bos is gemaakt;
 • dit beeld is ontvreemd is en de restanten hier dagelijks aan herinneren;
 • er in Holten een initiatief is opgestart om de gestolen Korhaan te vervangen door een kopie gemaakt door de zoon van Kees Bos;
 • initiatiefnemer hieromtrent een brief heeft gestuurd aan het college met de vraag om medewerking het beeld te vervangen en een veilige plek te geven;
 • initiatiefnemer wordt gesteund door het VHBK (Vereniging Holtense Beeldend Kunstenaars);
 • initiatiefnemer middels crowdfunding geld wil inzamelen;

Verzoekt het college:

 • samen met initiatiefnemer afspraken te maken en mee te werken en het herstel van het oorspronkelijke beeld mogelijk te maken;
 • door cofinanciering voor 25% aan de kosten van herstel bij te dragen.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de geraamde kosten ca. € 4500 bedragen.

Vragenronde
Er worden geen vragen gesteld.

Wethouder BEENS zegt dat het college, na de diefstal van de oorspronkelijke korhaan van de fam. K. Bos, contact heeft opgenomen met het Natuurdiorama en via hen met de familie Bos. Gebleken is dat de korhaan uniek was en de oorspronkelijke mal niet meer bestond. Dit is de reden voor het college geweest om aan de heer Hallema, de kunstenaar die ook de grote werken op de rotondes in Rijssen heeft gemaakt, de opdracht te verlenen, op kosten van de gemeente, een nieuw beeldje te maken. Dit is gebeurd en de gemeente heeft de volledige financiering ervan voor haar rekening genomen. Daarmee is naar sprekers mening aan de wensen van D66 voldaan. Het college ziet dan ook geen reden over deze motie positief te adviseren.

De heer KLEIN VELDERMAN merkt op dat de zoon van de heer K. Bos het toch mogelijk acht het beeld in de originele staat te brengen. Hij vraagt waarom de steen er nog staat, als dat beeld dat geschonken is als vervanging van het gestolen beeld diende.

De heer MEIJERINK is het eens met het antwoord van wethouder Beens.
Spreker heeft wel van vogelkenners begrepen dat het beeld niet op een korhoen lijkt, maar het beeld staat er en is een vervanging van het oorspronkelijke beeld. Hij vindt niet dat de gemeente moet bijdragen aan vervanging van dit beeld.

Mevrouw RIEZEBOS vraagt waarom de sokkel niet is verwijderd nadat het beeld is vervangen.

De heer SCHEPPINK steunt de woorden van de heer Meijerink en stelt voor dat het college de nog aanwezige sokkel schenkt aan degene die een nieuwe ‘kip’ wil maken.

De heer BEUNK merkt op dat er hiermee dus 2 gelijksoortige beelden in Holten gerealiseerd gaan worden, waarvan één op particulier initiatief. Hij vindt echter niet dat dit moet gebeuren omdat het bestaande beeld niet goed zou zijn. Hij vindt het de vrijheid van de kunstenaar hoe hij een beeld maakt.

Wethouder BEENS weet niet waarom de sokkel er nog staat en stelt voor deze zo snel mogelijk weg te halen. Hij merkt op dat als de raad besluit een nieuw beeld te laten maken de vraag is waar deze geplaatst moet worden. Bij het Kulturhus staat er immers al één.
Hij is het eens met de woorden van de heer Meijerink over de artistieke vrijheid van de kunstenaar. Smaken verschillen nu eenmaal, maar er is in elk geval een vervangende korhoen gekomen.

De heer NOORDAM interrumpeert en vraagt of wethouder Beens het verschil weet tussen een kip en een korhoen.
Wethouder BEENS zegt dat hij het verschil weet, maar niets wil zeggen over de artistieke vrijheid van de kunstenaar.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt zich niet te willen bemoeien met wie het beeld maakt en hoe het eruit moet komen te zien. Hij waardeert het initiatief en heeft daarom deze motie opgesteld. Hij vindt het flauw van de SGP om het af te doen als ‘een kip’. De initiatiefnemer denkt aan plaatsing in de Oudheidkamer of op een plek binnen het Kulturhus. Hij heeft gevraagd om medewerking van het college en om het ter beschikking stellen van de steen. Hij wil geld bij elkaar halen via crowdfunding en in overleg met de gemeente een goede plek voor het beeld vinden.

De heer DE KOE interrumpeert en stelt voor de steen met de pootjes ter beschikking te stellen en het voorstel van D66 hierop aan te passen.
De heer KLEIN VELDERMAN vindt dat de heer De Koe beter moet luisteren naar wat er is gezegd.

De VOORZITTER geeft aan dat het college hierover een brief heeft ontvangen en hier ook nog op zal antwoorden. De motie die voorligt gaat om het steunen van het initiatief met een bijdrage van 25% van de kosten.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. D66 stemt voor en de overige fracties tegen. Daarmee is de motie verworpen.

De VOORZITTER vraagt of de raad kan instemmen met de Programmabegroting 2017.
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 15.45 uur.

De VOORZITTER spreekt het ambtsgebed uit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 22 december 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous