Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 13 juli 2017

Datum: 13-07-2017Tijd: 14:00 - 22:15Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: G.B. Aanstoot - Stam, E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 13 juli 2017

Datum: 13-07-2017
Tijd: 14:00 - 22:15
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam, E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterA.C. Hofland
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma, dr. ir. A.S. Haase, dr. J. Noeverman, G. Kreijkes, J.W. Reterink en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. van Veldhuizen, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en N.J. Otten
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en R.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen, A.C. Hofland, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek8


De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit.

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom bij deze raadsvergadering, waarin ook de kadernota wordt behandeld.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Berkhoff. De heren Jansen, Beunk, Noeverman en Wessels komen wegens verplichtingen elders later ter vergadering. Wethouder Beens is afwezig wegens ziekte. Hij laat iedereen van harte groeten. Hij hoopt na de zomervakantie weer helemaal fit aan het werk te gaan.
Als gevraagd wordt om hoofdelijke stemming, dan begint deze bij nr. 12, de heer G. Kreijkes.

2 Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3 Vaststellen agenda
De heer SCHEPPINK zegt dat de SGP misschien een motie vreemd aan de orde van de dag indient naar aanleiding van schriftelijke vragen over het uitrukken van de brandweer.
Spreker verzoekt verder agendapunt 16 nu niet te behandelen, omdat er in de kadernota al € 5 per inwoner wordt gereserveerd voor regionale samenwerking.

De heer MULLER zegt dat in verband met de aanvangstijd van deze vergadering in het presidium is afgesproken dat stemmingen over een of meerdere onderwerpen eventueel aan het eind van de vergadering plaatsvinden. Op dat moment zijn de thans afwezige raadsleden waarschijnlijk aanwezig.

De heer OTTEN zegt dat de fractie van de ChristenUnie bij agendapunt 18 een motie indient.

De heer NOORDAM deelt mee dat de aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag van VVD Lokaal over de A1 vandaag niet wordt ingediend.

De heer MEIJERINK zegt dat op de woorden van de heer Scheppink, dat de PvdA geen voorstander is van het afvoeren van dit punt van de agenda. De PvdA heeft de intentie hierover een positief besluit te nemen.

De VOORZITTER zegt dat er bij de kadernota een aantal moties is aangekondigd. Bij enkele andere agendapunten zijn eveneens moties of amendementen aangekondigd. Er is nu een ordevoorstel gedaan door de heer Scheppink om het agendapunt met betrekking tot de Agenda van Twente aan te houden. Spreker verzoekt de fracties daarop te reageren.

De heer NOORDAM zegt dat VVD Lokaal het voorstel van de heer Scheppink steunt.

De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA van mening is dat de raad moet afwachten tot er een goed voorstel komt. Op basis daarvan kan de raad besluiten wel of niet toe te treden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 meegaat met het voorstel van de SGP om het agendapunt te verdagen.

De heer MULLER zegt dat in het raadsvoorstel staat dat er een definitieve beslissing genomen wordt ‘nadát’ de governance beter is uitgewerkt en er meer concreetheid komt in de Agenda van Twente en het uitvoeringsprogramma. De discussie hierover volgt sowieso. Spreker heeft er geen probleem mee dat in een keer te doen en het onderwerp nu niet te behandelen.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie voor regionale samenwerking is, maar dat zij dat doet op grond van concrete plannen. Zij steunt het voorstel van de heer Scheppink.

De VOORZITTER concludeert dat de meerderheid van de raad instemt met het verzoek het onderwerp van de agenda af te halen en het terug te laten keren op het moment dat er concrete voorstellen vanuit de Agenda van Twente zijn ontvangen. 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4 Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

5 Notulen en besluitenlijst van de raad van 23 mei 2017
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stemt de raad in met de notulen en de besluitenlijst van 23 mei 2017.

6 Actiepuntenlijst
Er staan twee punten op de actielijst:

 • Actiepunt 17-01 inzake informatie aan de raad over de afdoening twee ingekomen stukken. Het actiepunt blijft staan.
 • Actiepunt 17-02 inzake de uitvoering van de ingetrokken motie. Gelet op de informatie die de wethouder heeft verstrekt is dit actiepunt afgehandeld.

7 Ingekomen stukken - mededelingen
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorgestelde afdoeningen.

8 Raadsvoorstel toewijzing lokale publieke media-instelling Radio 350 (Hofland)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9 Raadsvoorstel procedureregels klachtenbehandeling raad, raadscommissies en griffie Rijssen-Holten 2017 (Hofland)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

10 Raadsvoorstel instemmen met structurele huisvesting Voedselbank West Twente (Tijhof)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

11 Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor duurzaamheidslening Julianaschool (Beens)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

12 Raadsvoorstel Infill kunstgrasveld v.v. Holten (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

13 Raadsvoorstel vaststellen beleidsplan Jeugdhulp en Wmo 2017 Rijssen-Holten (Beens/Tijhof)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

14 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Kern Holten, locatie Albert Heijn (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

15 Raadsvoorstel vaststellen Verordening Starterslening gemeente Rijssen-Holten 2017 (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

16 Raadsvoorstel besluitvorming Agenda van Twente (Hofland)
Het voorstel is van de agenda afgevoerd.

17 Raadsvoorstel instemmen met rapport onderzoek basale voorzieningen sport (Cornelissen)
De fractie van Gemeentebelang dient een amendement in. De heer MULLER licht het amendement toe. Het belangrijkste doel van het faciliteren van sport is de visie “sport is gezond voor geest en lichaam”. Bij wat een gemeente kan doen bij het faciliteren, gelden uiteraard grenzen en regels, die echter wel logisch moeten zijn. De motie roept op, met het oog op de gestelde regels, in elk geval geen beperkingen op te nemen, die gerelateerd zijn aan landelijke groeicijfers c.q. de landelijke groeiverplichting van vijf achtereenvolgende jaren. Sportbeleving kan landelijk, regionaal en zelfs plaatselijk heel verschillend zijn. Voor Rijssen-Holten is onderscheidend zijn ten opzichte van landelijke regels en landelijke trends nooit een probleem geweest; het is soms zelfs een sterktepunt. Als aan de regels voldaan zou moeten worden, dan was touwtrekken nooit een sport in de gemeente geweest. Ook zijn er veel Olympische sporten, die misschien niet vijf achtereenvolgende jaren gegroeid zijn met officieel geregistreerde deelnemers, maar die wel voldoen aan de norm “sport is gezond voor geest en lichaam” en die zeer professioneel uitgeoefend kunnen worden. Het is ook mogelijk dat één lokale held een sterke impuls kan geven aan sportactiviteiten, een kans die de gemeente niet moet laten liggen. 

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen op 13 juli 2017;

gelezen:

het voorstel van B&W d.d. 6 mei 2017 en het rapport Basale voorzieningen sport gemeente
Rijssen-Holten van de Synarchis Adviesgroep d.d. 2 februari 2017;

overwegende dat:

 • bij basale voorzieningen als een van de eisen staat dat de laatste vijf jaar er sprake moet zijn van een jaarlijkse toename van het aantal deelnemers op landelijk niveau;
 • dit geen doorslaggevend criterium moet zijn of een sport in Rijssen-Holten functioneel kan

worden uitgevoerd;

 • een sport landelijk in ledental kan afnemen, terwijl het in Rijssen-Holten een sport in opkomst is;
 • er sporten kunnen zijn, die wat ‘verstopt’ zijn geweest, maar waarvoor er in Rijssen-Holten goede kansen zijn;
 • draagvlak in de vorm van actieve leden uit Rijssen-Holten een beter criterium is;

 besluit:
de tekst onder argument 2.1 5e bullet in het raadsvoorstel te schrappen:

“(Toename:) de sport laat gedurende de laatste vijf jaar landelijk jaarlijks een toename zien van het aantal deelnemers”.”

Vragenronde
De heer VAN VELDHUIZEN vraagt of het voldoende is als het woord “landelijk” geschrapt wordt.
De heer MULLER zegt dat dat geen vanzelfsprekende optie is. Het gaat erom dat een sport een groot draagvlak heeft.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat er sporten denkbaar zijn, die in de oorspronkelijke tekst niet meegenomen kunnen worden. Een voorbeeld kan volgens de heer Muller touwtrekken zijn. Volgens spreker klopt dat niet. Hij vraagt een ander voorbeeld te geven van een sport die buiten de boot valt.
De heer MULLER zegt dat hij van de vele sporten die er zijn, niet heeft onderzocht welke er groei in ledenaantallen hebben bij een officiële bond. Het gaat spreker niet om het stimuleren van een bepaalde sport, maar om het principe. Bij het overzicht van Olympische sporten worden cricket en boogschieten genoemd. Die sporten worden mogelijk uitgesloten, omdat men in één van de afgelopen vijf jaar misschien van 10.000 naar 9.999 leden is gegaan. Daarnaast kan een sport toegelaten worden, die bijvoorbeeld van 51 naar 52 leden is gegaan. De logica van deze regel ontbreekt.

Eerste termijn
De heer RETERINK gaat in op het derde beslispunt van dit raadsvoorstel, “In te stemmen met de definities basale sportaccommodaties per sport, zoals beschreven in paragraaf 4.2 van het rapport Basale voorzieningen sport”. Een basale voorziening kan kunstgras zijn. Spreker vraagt of dit betekent dat er bij alle sportvelden waar nog geen kunstgras aanwezig is, automatische kunstgras aangebracht moet worden, of dat er ook andere argumenten meegewogen worden in zo’n beslissing. Volgens de SGP kunnen er argumenten zijn om een andere keuze te maken.
In het stuk staat dat een aantal voorzieningen niet voldoet aan de basale voorzieningen. Hierover staat voorts dat er geϊnvesteerd moet worden om dat op peil te brengen. Dat kan men lezen als:
- Wil je het op peil brengen, dan moet je investeren. 
- Je moet investeren om de sportvoorziening op peil te brengen. 

De heer NOORDAM zegt dat er een weerbarstig voorstel voorligt, waarin sommige zaken vaag blijven. De vraag die in de commissie door VVD Lokaal is gesteld, of gaat om richtlijnen of om harde eisen, is nog steeds van kracht. Er zijn meerdere sporten te noemen uit deze regio, die in de Randstad niet beoefend worden, zoals klootschieten. Het amendement van Gemeentebelang is spreker uit het hart gegrepen en verdient steun om te voorkomen dat stadse fratsen invloed hebben in Rijssen-Holten.

De heer TEN BERGE zegt dat het CDA het raadsvoorstel steunt.
Spreker plaatst de volgende kanttekening bij het amendement. Als de richtlijnen losgelaten worden, kan er een groep enthousiastelingen zijn die op dit moment een sport wil beoefenen, waar de gemeente iets mee moet, terwijl het de vraag is met het oog op het meerjarenperspectief of de gemeente hierin moet investeren. De nuance die het CDA wil aanbrengen, is dat er niet voor elke groep enthousiastelingen een basale voorziening getroffen moet worden. Het is goed ook te kijken naar landelijke trends.

De heer KLEIN VELDERMAN onderschrijft de woorden van de heer Ten Berge. Het is niet zo dat er zomaar een club wordt opgericht en zich meldt bij de gemeente voor subsidie. Het moet gaan om een serieuze sport die is aangesloten bij het NOC*NSF. Spreker vraagt zich af welke sporten de heer Muller bedoelt. Als er geen concrete voorbeelden te geven zijn, is de huidige omschrijving hard genoeg.
Spreker vraagt de wethouder hoe hard het is over wat er staat over de groei van vijf jaar: mag er ook wel een keer een dip in de groei zitten?

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat hij niet weet op welke sport het amendement betrekking heeft. In het verleden waren er beachvolleybalvelden, waar nu niet veel meer van over is. Iets dergelijks kan niet de bedoeling zijn.

Wethouder CORNELISSEN zegt naar aanleiding van het amendement dat het zeker niet de bedoeling is overal de deur voor dicht te gooien, maar anderzijds wil het college voorzichtig zijn om de deur wagenwijd open te zetten. Bij een groep enthousiaste mensen is het de vraag of daarvoor iets gefaciliteerd moet worden, of dat het bijvoorbeeld ook plaats kan vinden in de regio. Het college stelt voor het raadsvoorstel niet aan te passen.
Naar aanleiding van vragen over kunstgras zegt spreker dat het de raad is die de financiële kaders meegeeft. Het rapport benoemt het kunstgras expliciet met de ontwikkelingen die op dat gebied plaatsvinden. Het college volgt die ontwikkelingen. Deze zijn dan ook niet in beton gegoten. Een voorbeeld is het voorstel over Infill voor het kunstgrasveld van VV Holten. Het college beschouwt het stuk als een kader, waaraan bepaalde zaken getoetst kunnen worden, maar dat anderzijds deels wordt bepaald door de financiële ruimte die de raad biedt.

Tweede termijn
De heer MULLER zegt dat sport het moet hebben van enthousiastelingen. De zes overgebleven voorwaarden bakenen goed af dat een enthousiasteling niet een 'Einzelgänger' wordt of een kortetermijntraject en zorgen ervoor dat het enthousiasme op de juiste manier wordt ingebed, maar ook dat niet alle deuren worden dichtgetimmerd.
Vijf achtereenvolgende jaren van groei zonder één dip is, ook op landelijk niveau, een heel zware eis. Die eis wil Gemeentebelang graag laten vervallen.
Gevraagd is voorbeelden te noemen. Het gaat volgens spreker echter niet om het promoten van ‘een’ bepaalde sport. Er moet ruimte blijven op het moment dat zich kansen voor sport ‑ gezond voor geest en lichaam – voordoen.

De heer RETERINK zegt dat het de SGP een lief ding waard geweest was als het stuk destijds informatief was aangeboden aan de raad en gebruikt kon worden bij allerlei vraagstukken rondom sportaccommodaties. Het is echter vandaag als raadsvoorstel voorgelegd. De beantwoording van de wethouder stelt de SGP gerust, omdat zaken bespreekbaar blijven en er geanticipeerd blijft worden op ontwikkelingen. De SGP stemt in met het voorstel. Zij steunt niet het amendement van Gemeentebelang, waarbij zij de overweging die het CDA zojuist gaf heeft laten meewegen. Het is volgens de SGP verstandig het stuk niet aan te passen.
 
De heer TEN BERGE zegt dat hij blij is met de woorden van de heer Reterink. CDA en SGP vinden elkaar op het terrein van sport.

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat veel zaken onduidelijk zijn in het raadsvoorstel. Op de vraag die de ChristenUnie in de commissie heeft gesteld over toekomstige maatschappelijke trends is door het college geen duidelijk antwoord gegeven. Het punt van toegankelijkheid is voor de ChristenUnie een zwaarwegend punt. Ook is er o.a. gesproken over het gehandicaptentoilet. Daarover worden in het stuk een aantal dingen gezegd. Alles afwegende gaat de ChristenUnie, zij het met moeite, mee met het raadsvoorstel.

De heer NOORDAM zegt dat de heer Ten Berge heeft aangegeven dat maatwerk soms noodzakelijk kan zijn. Volgens spreker ligt het amendement daar, met een stukje lokaal maatwerk, primair als fundament onder. Rijssen-Holten is op diverse terreinen, ook voor wat betreft een aantal sporten, geen doorsneegemeente. Er zijn mooie sporten die binnen de cultuur van Rijssen-Holten een plek hebben. Het amendement legt daar de vinger bij en dan is het vreemd dat dat geen steun krijgt van de raad. Met het amendement worden lokale sporten beschermd en worden zij niet over één kam geschoren. Spreker geeft daarnaast het voorbeeld van volleybal, waar landelijk een dalende tendens is te zien. In Rijssen-Holten is dat zeker niet het geval.

De heer TEN BERGE vraagt bij interruptie of de heer Noordam de beantwoording van de wethouder heeft beluisterd.
De heer NOORDAM zegt dat hij het woord “vaag” proefde uit de woorden van de wethouder: het is een kader waaraan getoetst kán worden. De raad stapt daar nu helaas gewoon overheen. VVD Lokaal steunt het amendement van harte in het belang van de inwoners van de gemeente.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA het voorstel steunt, maar niet het amendement. De PvdA begrijpt de zorg die de heer Muller heeft geuit. De wethouder heeft echter gezegd dat er flexibiliteit is om op termijn te kijken hoe een en ander verloopt.

De heer NOORDAM interrumpeert de heer Meijerink en vraagt of hij de woorden van de wethouder, dat het college positief kan zijn, maar daarbij verwacht dat de raad financiële ruimte schept, in zijn overwegingen meeneemt
De heer MEIJERINK zegt dat hij heeft gehoord dat hetgeen in beton gegoten geheel is en dat op termijn gekeken kan worden hoe de regels uitpakken. Het is natuurlijk altijd mogelijk zaken bij te stellen. Het moet niet zo zijn dat er allerlei clubjes opgericht worden, waarvoor allerlei zaken georganiseerd moeten worden, en dat zij na drie jaar al weer ter ziele zijn.

De heer MULLER zegt dat de suggestie wordt gewekt, als aan die eis wordt voldaan, dat dan onmiddellijk de geldkraan opengezet wordt. Dat is niet het geval. Alles zal zeker nog een keer weer aan de orde komen.
In de toekomst moeten bepaalde zaken misschien alsnog aangepast worden of moeten er andere maatregelen genomen worden. Gemeentebelang heeft de voorkeur voor het nu aanpassen van het stuk.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA daarover een andere mening heeft.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 akkoord gaat met het voorstel. Uit de beantwoording van de wethouder blijkt dat zaken niet in beton zijn gegoten, maar dat het gaat om richtlijnen. Spreker merkt op dat het gaat om nieuwe sporten, waarvoor in Nederland draagvlak moet zijn.

De heer MULLER merkt bij interruptie op dat het niet gaat om nieuwe sporten, maar om sporten die in de gemeente als nieuw beoefend worden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het gaat om sporten in opkomst en niet persé om nieuwe sporten, al zal dat vaak wel het geval zijn.
Met het oog op alle voorwaarden kan de raad een goede afweging maken. Een sport moet zich hebben bewezen en draagvlak hebben. Dat is naar de toekomst toe voor de gemeente een garantie om investeringen op een zinnige manier te doen. Volgens spreker lijkt het erop dat Gemeentebelang en VVD Lokaal nergens het woord “Nederland” willen zien staan, maar dat overal “Rijssen-Holten” moet staan.

De heer MULLER zegt bij interruptie dat die interpretatie uit de lucht gegrepen is door de heer Klein Velderman.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij akkoord gaat met het voorstel en het amendement niet steunt.

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat de ChristenUnie vragen heeft gesteld en lang heeft gezocht naar voorbeelden. Het voorbeeld van de heer Noordam over het volleybal heeft de ChristenUnie over de streep getrokken. Zij steunt het amendement.

De VOORZITTER brengt het amendement in stemming. Het amendement krijgt 5 stemmen voor (VVD Lokaal, GB en CU) en 12 stemmen tegen (SGP, CDA, PvdA, D66) en wordt verworpen.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.

18. Raadsvoorstel vaststellen visie vrijetijdseconomie Rijssen-Holten 'Een nieuwe koers voor 2017-2021' (Cornelissen)
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in: bewegwijzering naar cultureel-historisch erfgoed. De heer OTTEN licht de motie toe. In Rijssen-Holten is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in recreatie en toerisme en in de promotie daarvan. Tot de verbeelding spreken o.a. “Wandelgemeente 2012” en het meedingen naar “Fietsgemeente 2018”. Volgens de ChristenUnie is er nog meer winst te behalen. Zij kan zich vinden in de voorliggende visie vrijetijdseconomie, maar mist in het uitvoeringsprogramma als concreet punt de bewegwijzering naar het cultureel-historisch erfgoed. Een goede bewegwijzering heeft een positief en versterkend effect op de verbinding tussen bronpunten, zoals parkeerplaatsen, OV-voorzieningen, winkelcentra en het cultuurhistorisch erfgoed. Dit draagt bij aan een toeristisch-aantrekkelijke gemeente. De ChristenUnie dient de volgende motie in.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen op 13 juli 2017;

gelezen:
het voorstel van burgemeester en wethouders over de “Visie Vrijetijdseconomie”;

overwegende dat:

 • de nota een belangrijke visie op de vrijetijdseconomie in Rijssen-Holten biedt;
 • de gemeente in de strategisch visie recreatie en toerisme als speerpunt van beleid heeft benoemd;
 • er in de afgelopen jaren al veel gedaan is voor wat betreft de versterking van het toerisme in Rijssen-Holten;
 • de gemeente voorzien is van een uitgebreid, bewegwijzerd fiets-, MTB- en wandelnetwerk;
 • de gemeente, naast de natuur ook in cultuurhistorisch perspectief veel te bieden heeft;
 • het weinige cultureel erfgoed gekoesterd, onderhouden, maar ook beter voor het voetlicht dient te worden gebracht;
 • uit de evaluatie met de toerismesector gebleken is dat er nog veel verbeteringen kunnen plaatsvinden;
 • dat het belangrijk is dat de gemeente ook op andere terreinen wordt ‘vermarkt’;

constaterende dat:

 • verspreid over de gemeente zich verschillende bestemmingen bevinden die door toeristen worden bezocht;
 • de kwaliteit van de openbare ruimte toeneemt, als daarheen goede bewegwijzering is;
 • de bewegwijzering vanuit de bronpunten (parkeerplaatsen, OV-voorzieningen, winkelcentra) naar objecten van cultuurhistorisch erfgoed, zoals de Pelmolen, het Park(gebouw), de Rijssense musea, het Leemspoor, het Kulturhus en de Oudheidkamer Holten te wensen overlaat;

verzoekt het college:

 1. aan het uitvoeringsprogramma van de Visie Vrijetijdseconomie (hoofdstuk 5) een nieuw onderwerp toe te voegen: “Verbetering bewegwijzering naar cultuurhistorisch erfgoed”; dit onderwerp te voorzien van een concreet plan van aanpak van maatregelen en deze in 2018 te realiseren;
 2. indien hiervoor geen financiële middelen meer zijn binnen het uitvoeringsprogramma, bij de opstelling van de begroting 2018 hiervoor voldoende middelen te ramen.

 En gaat over tot de orde van de dag.

Vragenronde
De heer NOORDAM vraagt naar aanleiding van de woorden “hiervoor voldoende middelen te ramen” of de heer Otten een indicatie kan geven.

De heer NIJKAMP vraagt of de motie doelt op fysieke of op digitale bewegwijzeringen.

De heer OTTEN zegt dat hij geen indicatie kan geven van de kosten. De motie vraagt te komen met een plan van aanpak en een concrete raming van de kosten.
De motie draait om fysieke bewegwijzeringen, al hoeft dat digitale bewegwijzeringen niet uit te sluiten. Mogelijk is er een mooie combinatie in de toekomst mogelijk.

Eerste termijn
De heer HAASE zegt dat er nu een kwalitatief goed document voorligt, dat prima leesbaar is en goed oogt. Vorm en inhoud zijn met elkaar in overeenstemming. De SGP stemt in met dit visiedocument.
De overweging in de motie dat het weinige culturele erfgoed in de gemeente gekoesterd en onderhouden en beter voor het voetlicht gebracht moet worden, onderstreept de SGP. Zij steunt de motie van harte.

De heer NOORDAM zegt mede naar aanleiding van de woorden van de heer Nijkamp, dat ook VVD Lokaal heeft nagedacht over social media en het gebruik van een app op een mobiele telefoon. Omdat het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer moet stoppen, vindt VVD Lokaal een fysieke bewegwijzering naar het culturele erfgoed een prima idee.
VVD Lokaal stemt in met de voorliggende rapportage. De motie heeft voor een toeristische gemeente een extra impuls in zich. Goede bewegwijzering hoort daar zonder meer bij. VVD Lokaal steunt de motie.

Mevrouw KUIPER zegt dat de discussie over de visie in de commissie vooral ging over de ‘verpakking’ en niet over de inhoud. Over de Holterberg heeft Gemeentebelang in 2014 een column gepresenteerd met als titel “De Holterberg van de kaart geveegd”. Zij is blij dat later toch het reliëf weer in zicht is gebracht. De fractie van Gemeentebelang plaatst als kanttekening om creatief na te denken bij het uitvoeringsprogramma over het vervoer van het centrum naar de Holterberg. De afstand is net iets te ver om te wandelen voor bepaalde doelgroepen.
De motie over bewegwijzering naar cultureel erfgoed zal Gemeentebelang van harte steunen.

De heer OTTEN complimenteert de wethouder met het aangepaste en prettig leesbare document, dat nu in lijn ligt met de presentatie van Toerisme Rijssen-Holten.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het voorliggende plan herschreven is en nu akkoord is.
Met de ingediende motie worden er nog meer borden geplaatst, naast de vele borden die er al zijn in de gemeente. Spreker wil toewerken naar samenwerking en integratie met een app of de website, waarin niet alleen Toerisme Rijssen-Holten maar ook bedrijven in de gemeente kunnen meewerken en zich op die manier kunnen verkopen. De bewegwijzering is namelijk niet bedoeld voor automobilisten, maar voor bezoekers die rondlopen in het centrum. Spreker neigt naar instemming met de motie, maar wenst geen fysieke bordjes.

De heer MEIJERINK zegt dat voor mensen die niet zo handig zijn met een mobiele telefoon fysieke bordjes handig zijn. Wat hem betreft is het een goed idee de kosten van fysieke bordjes inzichtelijk te maken. De PvdA is het voorts eens met het voorliggende voorstel.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA de aangepaste visie ondersteunt. De inhoud is na de commissiebehandeling niet veranderd, maar het stuk is nu beter leesbaar.
Het CDA wil de reactie van het college op de motie afwachten. Zij wil weten hoe breed deze motie opgepakt kan worden en of er een indicatie van de kosten e geven is.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er een sympathieke motie voorligt, die in lijn ligt met de sessies met betrekking tot het masterplan Oosterhof. Spreker zegt dat een globale inschatting van de kosten neerkomt op € 18.000 incidenteel.
Terecht zijn er opmerkingen gemaakt over een digitale bewegwijzering. In het uitvoeringsplan is dat een van de punten waarop is ingezet: de ‘toeristische kaart”. Er is niet gekozen voor een app. Een app wordt veel gekozen als mensen bijvoorbeeld hardlopen. Voor het overige blijken de apps steeds minder gebruikt te worden en gebruikt met eerder een website. Er staat een toeristische kaart op de website, die responsive is en voor alle devices goed toegankelijk. De functies ervan worden nog verder uitgebreid. De gemeente wil op die manier het aanbod breder in kaart brengen.

Tweede termijn
De heer NIJKAMP zegt dat het gaat om € 18.000 incidenteel bij een fysieke aanpassing. Het CDA stemt in met de motie van de ChristenUnie.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang instemt met de motie. Fysieke bordjes en digitale aanduidingen functioneren heel goed naast elkaar. De knooppuntenkaarten en –palen worden enorm veel gebruikt. Deze wil spreker niet opgeofferd zien door alleen een digitale toepassing.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie krijgt 1 stem tegen (D66) en 19 stemmen voor (SGP, CDA, GB, CU, PvdA, VVD Lokaal) en wordt aangenomen.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.

19. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Veegplan Wonen Holten (Cornelissen)
De fractie van de SGP dient een amendement in: Schrappen van de regel dat “de uitstraling van deze uitbouw overwegend transparant is in die zin dat ten minste 50% van de gevels uit glas of andere doorzichtige materialen bestaat. De heer HAASE licht toe dat het amendement is opgesteld in overleg met het college, de ambtelijke organisatie en de overige fracties.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen op 13 juli 2017;

overwegende dat:

 • de regel ‘de uitstraling van deze uitbouw overwegend transparant is in de zin dat ten minste 50% van de gevels uit glas of andere doorzichtige materialen bestaat ‘ in het Veegplan Wonen Rijssen reeds heeft geleid tot een casus waarin geen uitbouw dan wel erker over de gehele breedte van de voorgevel gebouwd mocht worden, terwijl het op deze wijze uitbouwen van de woning voorheen zonder problemen veel werd toegepast;
 • het zeer moeilijk is om middels het stellen van dergelijke specifieke regels in alle gevallen te komen tot een gewenste ruimtelijke dan wel esthetische uitstraling;
 • zich in het verleden geen gevallen hebben voorgedaan die het opnemen van deze regel rechtvaardigen;
 • het stellen van een dergelijke regel dan ook niet past bij het streven naar ‘versoepeling van wat te starre regelgeving;

 besluit:

 • in de artikelen 20.2.4, 22.2.4, 23.2.4, 24.2.4, 26.2.4 en 27.2.4 de regel ‘de uitstraling van deze uitbouw overwegend transparant is in de zin dat ten minste 50% van de gevels uit glas of andere doorzichtige materialen bestaat’ uit het bestemmingsplan Veegplan Wonen Holten te verwijderen.


Vragenronde
De heer DE KOE vraagt of de heer Haase zich heeft verdiept in het veegplan en zo ja, of daarin meerdere beperkingen worden genoemd, die met dit amendement tegelijk verwerkt kunnen worden.
De heer HAASE zegt dat hij het veegplan niet tot op de ‘tittel en jota’ heeft doorgelezen. Hij roept de heer De Koe op, als hij specifieke situaties kent, die kenbaar te maken. Het amendement kan daarop alsnog aangepast worden. 

Eerste termijn
De heer MULLER merkt op dat Gemeentebelang groot voorstander is van het schrappen van overbodige, niet-nuttige regels.
Het voorliggende plan heeft betrekking op Holten. Spreker vraagt de wethouder of er verschillende regels zijn voor Holten en voor Rijssen en zo ja, of die verschillen moeten blijven bestaan.

De heer NOORDAM zegt VVD Lokaal zich heeft afgevraagd op welke wijze veegplannen geanalyseerd kunnen worden als het gaat om overbodige regels. Het gaat om zeer complexe materie met zeer veel regels en zaken die in de loop der tijd zijn veranderd. De raad heeft niet genoeg expertise en kennis om dat in de diepte uit te zoeken. In feite moet er een andere vorm van rapportage aangeboden aan de raad, waarin op één A4-tje de veranderingen zijn aangegeven. Spreker vraagt de andere fracties hoe zij hiermee om willen gaan.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de “50%” vreemd kan uitwerken, zoals de heer Haase in de commissie heeft laten zien. Ook is niet precies duidelijk wat de term “overwegend transparant” betekent. Spreker onderschrijft de woorden van de heer Noordam. Het is moeilijk alles in regels te vatten. Hij wacht de reactie van het college af. Wat voorts een goed punt is, is de vraag wat gedaan moet worden met het bestemmingsplan Veegplan Wonen Rijssen.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college geen probleem heeft het besluit in het amendement over te nemen.
Het bestemmingsplan Veegplan Rijssen is al door de raad vastgesteld. Als dat gewijzigd moet worden, moet de procedure opnieuw doorlopen worden. Een goed moment voor het in evenwicht brengen van de veegplannen, is het moment dat de gemeente richting het Omgevingsplan Wonen Rijssen en Wonen Holten gaat. Spreker kan niet toezeggen dat de wijzigingen op één A4-tje aangeleverd wordt. Wel zal de raad veel meer de discussie voeren over de regels bij het Omgevingsplan: wat wil de raad wel, wat wil de raad niet? Dat zal met name aan de voorkant van het proces gebeuren. Een ander voordeel van de nieuwe Omgevingswet is dat het gemakkelijker aangepast kan worden.

Tweede termijn
De heer NIJKAMP zegt dat het CDA het amendement ondersteunt. 

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat de ChristenUnie instemt met zowel het amendement als het raadsvoorstel.

De heer HAASE zegt dat aanpassing van de regels voor Rijssen betekent dat de hele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan moet worden. Als er zich toch nog een mogelijkheid voordoet daarmee pragmatisch om te gaan, dan verzoekt spreker het college dat uit te voeren, mits daar niet te veel juridisch gedoe uit voortvloeit. Het idee van de wethouder om hiernaar te kijken richting het nieuwe Omgevingsplan, spreekt hem echter ook zeer aan. Het college kan op dat moment duidelijk maken wat er wordt aangepast en om welke reden.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA de woorden van de heer Haase van harte steunt. De PvdA stemt in met het amendement en met het voorliggende voorstel.

De heer NOORDAM zegt dat hij blij is met de reactie van de wethouder. Het is goed dat het college anticipeert op de gevoelens die er in de raad leven bij dit soort complexe regelgevingen, die zeer ruim interpreteerbaar zijn. Spreker kijkt uit naar de discussies te zijner tijd, waarbij de raad in de diepte zal moeten afdalen.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 het voorstel en het amendement steunt.

De heer MULLER vraagt de wethouder of de oproep van de heer Haase om pragmatisch met deze regel om te gaan in Rijssen tot het moment van aanpassing mogelijk is, bijvoorbeeld via een afwijkingsbevoegdheid.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat dat een lastige vraag is, omdat er geen afwijkingsbevoegdheid zit op dit artikel. Burgers en raad verwachten van de gemeente, als het gaat om rechtszekerheid, dat zaken getoetst wordt aan bestemmingsplannen.

De VOORZITTER brengt het amendement in stemming. Het amendement wordt unaniem aangenomen.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het geamendeerde voorstel.

20 Kredietaanvraag herinrichting eerste centrumring fase 2, Boomkamp en busstation (Aanstoot)
De VOORZITTER meldt dat de vraag vanuit de commissie over het hergebruik van de klinkers inmiddels is beantwoord.

De heer DE KOE zegt dat de beantwoording van de wethouder hem bevreemdt. Er wordt namelijk gesproken over een, rechtlijnige, verbinding van het station naar het centrum. Spreker heeft aan het einde van de Boomkamp geconstateerd dat daar een afsluiting is. Dat er ander bestratingsmateriaal gebruikt moet worden, is eveneens een punt van discussie, omdat in een 30km-zone de vastgestelde geluidsnormen niet gelden. De klinkers die er nu liggen, kunnen daarom bewaard worden, omgedraaid worden en opnieuw gebruikt worden. Dit is een besparing van € 90.000.
De raad is in een vroeg stadium op schetsbasis geïnformeerd over de herinrichting. Vervolgens heeft de raad verder niets meer gehoord. Nu spreekt de raad ineens over de uitvoeringsplannen, iets wat eigenlijk niet in de raad thuishoort. Spreker doet de suggestie in dit soort procedures een tussenfase in te bouwen. Hij zal dit punt aan de orde stellen in het presidium.

(In verband met het 90-jarig bestaan van de SGP wordt er een traktatie rondgedeeld. De voorzitter feliciteert de SGP daarmee van harte.)

Wethouder AANSTOOT zegt dat het voorliggende proces is doorlopen zoals gebruikelijk bij dit soort zaken. Dit proces heeft met name betrekking gehad op het akoestisch onderzoek en het aanbrengen van eenduidigheid voor de verbinding van het station tot aan het centrum. Over wijzigingen in het proces wil spreker graag op een ander moment met de heer De Koe meedenken.

De VOORZITTER wijst erop dat het nu gaat over de kredietaanvraag. Als er binnen de raad behoefte is om met de wethouder in contact te treden over de uitvoering, dan wordt dat bilateraal geregeld.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.

21 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Rijssen, Pelmolenweg 10 (Cornelissen)
De heer G. KREIJKES zegt dat er in de commissie uitvoerig over het voorstel is gesproken, mede met betrekking tot de aanwezige bomen, waarvan er één van een wat mindere kwaliteit is. Na de commissievergadering heeft het college vragen hierover beantwoord. Indien het kappen van bomen niet een bevoegdheid was geweest van het college, dan zou de SGP hierover een amendement ingediend hebben. De betreffende bomen vallen onder het regime van bescherming. Het gaat hier om vitale bomen. Spreker roept het college op de bomen niet te kappen, ook niet de bomen aan de straatkant. 

(De heer Beunk komt om 15.05 uur ter vergadering.)

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie in de commissie eveneens aandacht heeft gevraagd voor de betreffende bomen op dit perceel. Zij sluit zich aan bij de vraag van de SGP om deze bomen te behouden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het goed is dat nu vooraf gekeken wordt naar aanwezige bomen en dat daar in planvormingen rekening mee gehouden wordt. Spreker is blij dat er nu op deze manier over bomen gesproken wordt.

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA zich aansluit bij de woorden van de heren G. Kreijkes en Otten.

De heer DE KOE zegt dat de raad een uitgebreide notitie van het college heeft ontvangen. Een van de bomen blijkt van een wat mindere kwaliteit te zijn. VVD Lokaal kan ermee leven dat deze boom eventueel gekapt wordt, ook omdat er herplantplicht is.

De heer G. KREIJKES zegt bij interruptie dat de ene boom, die misschien iets minder vitaal is, geen bedreiging vormt en kan blijven staan. Mocht de boom een gevaar opleveren voor de omgeving of het gaat om een zieke boom, dan is dat een andere situatie.
 
De heer DE KOE zegt dat VVD Lokaal op dat ene punt afwijkt van de mening van de heer G. Kreijkes.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA het eens is met de SGP, ChristenUnie, CDA en D66.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang het negatieve kapadvies ondersteunt. Het blijft echter een advies. Spreker heeft niet gehoord van de overige fracties dat het een voorwaarde is voor het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan leidt ertoe dat op deze woonlocatie een aanmerkelijke verbetering ontstaat van de woningen en de woonsituatie.

De heer DE KOE zegt bij interruptie dat in een eerder stadium door de raad al is besloten dat een verdichting op deze locatie mogelijk wordt.

De heer MULLER zegt dat hij blijft bij zijn vraag of de raad een wens of een eis formuleert.
 
Wethouder CORNELISSEN zegt dat hij in de commissie heeft aangegeven dat bomen niet vastgelegd worden in een bestemmingsplan. In de notitie die de raad heeft ontvangen, staat wat het onderzoek naar de betreffende bomen heeft opgeleverd. Dat een van de bomen niet vitaal is, betekent niet direct dat die boom gekapt moet worden. Of de raad hierover een eis neerlegt, is aan de raad zelf. Dit is echter niet een punt dat in het bestemmingsplan opgenomen kan worden.

Tweede termijn
De heer G. KREIJKES zegt dat de SGP zich aansluit bij de woorden van de wethouder. Als er in dit geval een harde eis zou kunnen worden meegeven bij het vaststellen van het bestemmingsplan, dan zou de SGP dat onherroepelijk doen. Het is echter niet mogelijk. De SGP wil de vaststelling van het bestemmingsplan niet frustreren, maar hoopt dat het college heel goede nota neemt van de feitelijke eis die de raad stelt. 

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat een advies zoals voorligt meestal één-op-één wordt overgenomen. Dat betekent in deze situatie dat als er een kapaanvraag komt, het advies zal zijn dat er één boom gekapt wordt en dat de rest blijft staan.
 
De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie zich aansluit bij de woorden van de heer G. Kreijkes. De ChristenUnie zal het bestemmingsplan niet frustreren, maar spreekt nadrukkelijk de wens uit dat de bomen behouden blijven.

De heer H. KREIJKES sluit zich aan bij de sprekers van de SGP en de ChristenUnie.

De heer MULLER zegt dat voor Gemeentebelang hetzelfde geldt. Gemeentebelang accordeert dit bestemmingsplan.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.

22 Raadsvoorstel 6e wijziging APV (Hofland)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

23 Raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2017 (Beens)
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij in de commissie de wethouder herhaaldelijk heeft gevraagd om een rapport en om enig bewijs over het binnenhalen van mensen van buitenaf, de arbeidsmarktregeling. Zijn verzoek had betrekking op een onderdeel van het document Rijssen-Holten Werkt!. Omdat de wethouder niet tegemoet is gekomen aan het verzoek, heeft spreker een WOB-verzoek ingediend, waarna hij het rapport heeft ontvangen. Tevens heeft hij een verslag ontvangen van het project Rijssen-Holten Werkt!, waaruit moet blijken dat dat project, de arbeidsmarktregeling, geen doorgang meer kon vinden. Spreker vraagt de wethouder waarom dit project is stopgezet, met welke ondernemers is gesproken en hoe het besluit tot stand is gekomen.

De heer KAHRAMAN zegt dat het hem bevreemdt en dat het nieuw voor hem is, dat een raadslid een WOB-verzoek moet indienen om informatie te krijgen.

De VOORZITTER zegt dat het ook nieuw was voor het college. Ook raadsleden kunnen een WOB-verzoek indienen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een raadslid en een burger.

De heer KAHRAMAN vraagt of de heer Klein Velderman niet eerst een gewoon verzoek heeft ingediend, maar direct een WOB-verzoek.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij in de commissie twee keer om het rapport heeft gevraagd, waarbij hij de titel van het rapport heeft genoemd. De verantwoordelijk wethouder zei dat hij het rapport niet kende en niet beschikbaar kon stellen.

Wethouder TIJHOF zegt dat in de vragen die gesteld zijn in de commissie een link werd gelegd tussen de arbeidsmarktregeling en een rapport. Na afloop van de commissievergadering werd er een duidelijkere naam van het rapport genoemd.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt bij interruptie dat hij de titel letterlijk heeft genoemd.

Wethouder TIJHOF zegt dat de opname van de vergadering hierover eventueel nageluisterd kan worden.
In de beantwoording van het WOB-verzoek staat waarom het college terughoudend was over dit rapport. Het is niet een rapport van de gemeente Rijssen-Holten, maar van een onderneming. Deze onderneming was akkoord met toezending van het rapport aan de heer Klein Velderman. Uit dit rapport blijkt volgens het college niet de verbinding die de heer Klein Velderman legt met de arbeidsmarktregeling en de conclusie die is getrokken in het project Rijssen-Holten Werkt! om de arbeidsmarktregeling te stoppen. Die verbinding was er niet en is er niet.
De heer Klein Velderman heeft notulen ontvangen van de Werkgroep Bedrijventerreinen en van de projectgroep. Daarin is vermeld welke ondernemers aanwezig waren en dat er over dit onderwerp is gesproken. Op basis van de besprekingen heeft het college de conclusie getrokken, dat het niet zinvol is deze regeling voort te zetten. Eerder is al de intentie besproken dat het project Rijssen-Holten Werkt! een dynamische regeling is en ook is besproken hoe omgegaan wordt met zaken die wel of niet uitgevoerd kunnen worden.

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat die betreffende onderneming het CVJO is. Het CVJO heeft geld van de gemeente gekregen om het rapport op te stellen. Het rapport omschrijft hoe de arbeidsmarkt, kijkend naar Rijssen-Holten en omgeving, verder ontwikkeld kan worden, hoe mensen van buiten naar binnen getrokken kunnen worden en hoe die samenwerking in elkaar zit. Spreker brengt dit rapport in overleg met de griffie in in de volgende commissievergadering.

De heer NOORDAM vraagt bij interruptie of het klopt dat de gemeente Rijssen-Holten betaald heeft voor deze rapportage.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de constatering van de heer Noordam juist is.
Spreker wil het rapport graag delen en bespreken in de commissie. Er staan mooie punten in, waarmee Rijssen-Holten wat betreft de arbeidsmarktontwikkeling diverser gemaakt kan worden. Om die reden heeft spreker gevraagd naar de arbeidsmarktregeling: hoe trek je mensen van buiten naar binnen. Hij deelt op basis van het verslag niet de conclusie van de wethouder. Daarin staat: “Als een bedrijf van buitenaf naar Rijssen-Holten komt of er wordt werk teruggehaald naar Rijssen-Holten vanuit het buitenland, dan kun je een bijdrage krijgen van de gemeente. Zo werkt die regeling. De vraag die rijst, is: moet je hier wel geld in stoppen? Verhoudingsgewijs is het een erg klein bedrag op een investering, dus haal je bedrijven hiermee over de streep? Kun je het niet beter gebruiken om de startende ondernemer te faciliteren, dan heeft een klein bedrag meer effect. Er kan gedacht worden aan een traineeproject, waar starters meelopen bij verschillende bedrijven.” Spreker concludeert dat dat de reden is om dat project Arbeidsmarktregelig de nek om te draaien.

De VOORZITTER wijst de raad erop dat het agendapunt “Bestuursrapportage voorjaar 2017” aan de orde is. Als men een element daaruit verder wil uitdiscussiëren, dan kan dat in de commissie.

De heer NOORDAM verzoekt om een schorsing.

Schorsing van 15.25 tot 15.30 uur. 

De VOORZITTER heropent de vergadering.

De heer NOORDAM zegt dat hij aanvullende informatie heeft gekregen tijdens een gesprek met de heer Klein Velderman.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat zij het teleurstellend vindt dat er in de raadsvergadering WOB-verzoeken over tafel gaan. Dat zou namelijk kunnen impliceren dat de gemeenteraad onvoldoende wordt geïnformeerd; dit vindt zij een aantijging die haar niet bevalt. Ze onderkent dat iedereen het recht heeft een WOB-verzoek in te dienen, maar als hoogste orgaan van de gemeente heeft de raad recht op informatie. Zij vertrouwt erop dat de raad de informatie ook krijgt. Uit de beantwoording van de wethouder blijkt dat dit gebeurd is.

De VOORZITTER zegt dat de heer Klein Velderman een vraag heeft voorgelegd waar hij het woord “WOB” op gezet heeft. Dat kan en mag. Aan de andere kant luidt artikel 169 van de Gemeentewet dat het college en elk van de leden afzonderlijk aan de raad verantwoording schuldig zijn over het gevoerde bestuur. WOB heeft erboven gestaan, maar spreker ziet dit niet als zwaarste punt van de discussie.

De heer MULLER begrijpt dat de heer Klein Velderman ervan uitgaat dat er een relatie ligt tussen de arbeidsmarktregeling en een onderzoek dat is verricht in opdracht van de gemeente. De portefeuillehouder heeft dit ontkend, maar spreker vraagt een meer expliciete reactie, waarna het thema in de orde komt in de commissievergadering.

Mevrouw RIEZEBOS stelt voor aan de collega-raadsleden dat als er een verzoek om informatie wordt gedaan, er niet meer WOB-verzoek boven vermeld wordt, maar dat wordt verwijzen naar het artikel van de Gemeentewet.

Wethouder TIJHOF zegt dat het betreffende rapport niet meer is dan een toekomstvisie van het CVJO. Het is niet de visie van de gemeente Rijssen-Holten. Het CVJO heeft, samen met een aantal andere organisaties, verzocht een bijdrage te leveren, als een van de samenwerkende partijen. In dat kader heeft het college gezegd het CVJO te willen ondersteunen naar de zoektocht naar een toekomstvisie van het CVJO. Dat staat los van de arbeidsmarktregeling.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

24 Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 (Beens)
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

25 Raadsvoorstel vaststellen Kadernota 2018-2021 (Beens)
De heer SCHEPPINK krijgt het woord.
“Voorzitter, de vorige Algemene Beschouwingen heeft de SGP-fractie aandacht gevraagd voor het Reformatiejaar 2017. Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat er grote religieuze, maatschappelijke en politieke veranderingen in Europa plaatsvonden. Veranderingen die een positieve uitwerking hebben gehad op de ontwikkeling van de rechtsstaat en democratie. We spreken de hoop uit dat er veel in ons cadeautje van destijds, het boek Voor religie en vrijheid, van Bart Jan Spruyt, gelezen is. Hier ter plaatse staat de Staatkundig Gereformeerde Partij al negentig jaar in de traditie van de Reformatie. De SGP werd in 1918 opgericht, maar het duurde nog tot 1927 voordat de SGP in Rijssen een lokale afdeling kreeg. Sinds die tijd is de SGP niet meer weg te denken uit het politieke landschap van onze gemeente. Om onze negentigste verjaardag te vieren hebt u een kleine traktatie bij de koffie gekregen.

Voorzitter, in de Nederlandse kerken die in de traditie van de Reformatie staan, kent men de liturgische gebeden uit de zestiende eeuw. Eén van die gebeden is Het gebed voor allen nood der christenheid. In dit gebed bidt de kerk onder andere:
‘Wij bidden U ook voor de wereldlijke regering: voor alle koningen, vorsten en heren. Maar inzonderheid bidden wij voor degenen die Gij over ons gesteld hebt. Geef dat hun regering daartoe gericht zij, dat de Koning aller koningen over hen en hun onderdanen regeren moge, en het rijk des duivels, hetwelk een rijk is van alle schandelijkheden en ongerechtigheden, door hen, als Uw dienaars, hoe langer hoe meer verstoord en teniet gemaakt worde, en dat wij onder hen een gerust en stil leven leiden mogen, in alle godzaligheid en eerbaarheid.’ Einde citaat.
Voorzitter, bij deze bede van de kerk van de Reformatie sluit de SGP-fractie zich van harte aan. Zondag aan zondag wordt door de predikanten in onze gemeente Rijssen-Holten op soortgelijke wijze de overheid in het publieke gebed opgedragen. Velen in onze gemeente bidden met ons om wijsheid voor de overheid.
De Reformatie was in staatkundig opzicht dan ook geen revolutionaire stroming. Wel bakende de Reformatie het takenpakket van zowel de kerk als de overheid duidelijk af. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat één van beide over de ander zou heersen. Juist door kerk en staat naast elkaar -dat is wat anders dan tegenover elkaar- te zetten, stellen ze elkaar in staat om leiding te geven aan het volk en de gemeenschap te dienen. De SGP-fractie wenst onze gemeente, en ons land, die vruchtbare samenwerking toe.

Voorzitter, vandaag besluiten we over de meerjarenbegroting 2018-2021. Onze gemeente staat er financieel gezien goed voor. Het college schrijft dat vrijwel het hele beleidsakkoord gerealiseerd of in uitvoering is. Een mooi compliment aan ons als hele raad. Wij hebben het college de afgelopen jaren de ruimte gegeven om werk te maken van bijvoorbeeld het plan “Rijssen-Holten Werkt”. De nieuwe opleidingen MBO zorg en MBO Logistiek zijn gestart of gaan starten. De aanleg van glasvezel is goed op weg en er is een begin gemaakt met het duurzaamheidsbeleid. Een constructieve maar bij tijden ook een dualistische en kritische raad maken bestuurlijk Rijssen-Holten sterker.
Maar Rijssen-Holten is niet af. Vandaag geen bitterbalenmotie. Als SGP hebben we nog diverse wensen. Om het kort te houden, wil ik één belangrijk thema benoemen.
Duurzaamheid is geen “links” onderwerp. Duurzaamheid is van ons allemaal. Van overheid, bedrijven en particulieren. Maar zeker ook sociale duurzaamheid. Een term waar we als SGP de komende periode verdere invulling en aandacht aan willen geven. We hebben mooie doelen afgesproken. Willen we die doelen halen, dan moet er nog veel gebeuren. Daarom een motie van de SGP om zonnepanelen voor iedereen bereikbaar te maken.
De afgelopen jaren zijn we als raad op een verantwoorde manier met gemeenschapsgeld om gegaan. Deze raad laat een zeer positieve meerjarenbegroting achter waardoor de volgende raadsperiode financieel gezond gestart kan worden.
Voorzitter, Wij wensen het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie maar ook de plaatselijke hulverleners van brandweer, politie en ambulancediensten Gods onmisbare zegen toe op al hun werk."

De heer KAHRAMAN krijgt het woord.
“Voorzitter, dit is de laatste kadernota die de huidige gemeenteraad gaat vaststellen. Meestal is dit een beleidsarm nota, dat betekent dat er weinig nieuwe wensen in een kadernota worden verwerkt. Wij verkeren als gemeente in de prettige omstandigheid dat we er financieel goed voorstaan. De meicirculaire heeft ons nog meer lucht gegeven. Het college heeft daarom ook een groot aantal wensen van de verschillende partijen kunnen honoreren in deze kadernota.

Financieel
Het CDA is te spreken over deze kadernota. Veel wensen die het CDA samen met de andere coalitiepartners heeft verwoord in het bestuursakkoord, zijn de afgelopen jaren gerealiseerd of in gang gezet. Wij kunnen nu al met trots terugkijken op een geslaagde bestuursperiode, waarin wij samen met onze inwoners en bedrijven, de financiële crisis hebben doorstaan.
De kadernota laat een financieel overschot zien, zelfs na het honoreren van nog meer wensen. Desondanks is het CDA van mening dat wij niet al het geld hoeven op te maken. Volgend jaar maart zal er een nieuwe gemeenteraad worden gekozen en we laten ook voor hen graag financiële ruimte om nieuwe wensen te kunnen verwezenlijken.
Wij kunnen als gemeenteraad dan ook trots zijn dat we in financieel moeilijke tijden de gemeentelijke lasten hebben kunnen verlagen, zodat onze burgers meer geld te spenderen hebben voor andere zaken dan belastingen.

Politie
Voorzitter, het CDA is op één punt zeer teleurgesteld en dat is met betrekking tot het voorgenomen besluit om het politiebureau in Rijssen te sluiten. Wij hebben de afgelopen jaren meerdere malen hier met z’n allen voor gestreden, maar helaas heeft de landelijke politieorganisatie in al haar wijsheid dit besluit genomen. Ik was blij om te lezen dat de commissarissen van de Koning ook een noodroep richting de politie hebben geuit omdat ze vrezen voor een politie-loos platteland. Voorzitter, het lijkt me verstandig om in uw gesprekken met de driehoek (Politie, Officier van Justitie en Burgemeester) de belangen van onze gemeente met betrekking tot veiligheid nogmaals onder de aandacht te brengen. De signalen van de Koerbelt afgelopen week geven daartoe ook aanleiding.

Zorg
De afgelopen jaren hebben ook in het teken gestaan van de decentralisaties, zorgtaken die naar de gemeente zijn overgeheveld. Mede door de bezuinigingen die de gemeentes vanuit de rijksoverheid kregen voorgeschoteld, is de decentralisatie ook geleid door de financiële gevolgen van deze nieuwe taken. Het CDA wil dan ook dat we als gemeente de komende jaren meer gaan kijken hoe wij de zorgtaken nog beter kunnen afstemmen op de behoefte van onze inwoners. Het CDA staat voor krachtige gemeenschappen, waarin mensen klaar staan voor elkaar. Daarvoor willen we nog meer aandacht vragen. We zullen als gemeente nog meer moeten aansluiten bij het leven van onze inwoners en de kracht van de verschillende kernen.
Ook moet de zorg simpeler worden georganiseerd, zodat mensen niet vastlopen in de bureaucratie. Het CDA zal vandaag een voorzet hiervoor geven door een motie in te dienen om te onderzoeken of we als gemeente een integraal PGB budget voor gezinnen kunnen invoeren. Ook willen we schulden preventief gaan aanpakken door met zorgverzekeraars afspraken te maken over de aanpak van premieachterstanden.

Ontwikkelingen in Holten
Vanuit het CDA hebben we regelmatig aandacht gevraagd over de ontwikkelingen van het centrumplan Holten en de realisatie van meer seniorenwoningen. We zien gelukkig op beide punten vooruitgang maar het heeft veel tijd nodig. Hoewel we hier begrip voor hebben, willen we er de druk vol op houden. Voorzitter, kan het college aangeven wanneer we concrete resultaten mogen verwachten op dit terrein? Bovendien horen we graag van het college hoe de gesprekken met de Enkco vorderen over de bedrijfsverplaatsing.

Duurzaamheid
Onze gemeente staat voor een grote uitdaging om de klimaatdoelstellingen te halen. Tevens bestaat de roep om minder gas te gebruiken. Om die doelstellingen te behalen, moeten we bestaande en nieuwe methodieken gaan verkennen. Denk daarbij aan gasloos bouwen, de aanleg van een aardwarmtenet, hergebruik van materialen en elektrificering van het vervoer. Energieneutraal of energiepositieve resultaten behalen, is dan geen onhaalbaar vergezicht. Wij roepen het college dan ook op om, waar mogelijk in samenwerking met andere maatschappelijke partners en overheden, snel stappen te zetten en te onderzoeken of dergelijke methodieken uitkomst kunnen bieden voor het nieuwe zwembad en voor nieuwbouw in het Opbroek.

Afsluiting
Tot slot, voorzitter, willen wij het college en onze ambtenaren bedanken voor hun inzet. We wensen u allen veel wijsheid toe bij uw werk.”

(De heer Noeverman komt ter vergadering om 15.45 uur)

Mevrouw RIEZEBOS krijgt het woord.
“Voorzitter, vorig jaar begon de ChristenUnie de Algemene beschouwingen met een citaat uit Micha 6: ‘Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dichtbij God’. (Micha 6:8 BGT). Een andere wijze les is te vinden in de Bergrede: ‘Behandel andere mensen net zoals jezelf behandeld wilt worden’. (Matt. 7, 12 BGT). Dat is voor de ChristenUnie onveranderd de visie van waaruit we een bijdrage willen leveren aan de samenleving.

Voor ons ligt ter behandeling de Kadernota. De gemeentefinanciën zijn rooskleurig te noemen. Lastenverlaging, een werkloosheidspercentage van slechts 3,1 %, nieuwe ambities en financiële ruimte voor een volgend college. Het is een bijzonder resultaat, zeker na de afgelopen crisisjaren. Nu de crisis voorbij is zien we een wijziging in vraag en aanbod in de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan vakmensen. Een mooi resultaat is de start van Zorggilde Reggestreek, zodat naast de al bestaande vakopleidingen, ook wordt voorzien in gekwalificeerde mensen voor de zorg.
Niet alleen welvaart is echter van belang voor onze inwoners. Belangrijker is hun welzijn. Daarop moet de komende jaren de focus liggen. Eenzaamheid, psychische problemen, mensen die zich buitengesloten voelen. Laten we als gemeente, samen met onze inwoners oog hebben voor elkaar en er samen voor zorgen dat niemand van onze inwoners zich eenzaam voelt.

Gezondheidsbeleid draagt maar voor een miniem deel bij aan de gezondheid. Leefstijl is van veel groter invloed. We zijn van mening dat preventief en integraal gezondheidsbeleid van groot belang is. We waren van plan in dit kader een motie in te dienen om jongeren attent te maken op het risico van gehoorbeschadigingen. Een gehoorbeschadiging is niet te genezen is kan tot behoorlijke beperkingen leiden. Vooral jongeren zijn zich daarvan vaak onvoldoende bewust. Preventie is dus de enige mogelijkheid. Helaas bleek op voorhand al dat daar onvoldoende draagvlak voor was. Ons inziens een gemiste kans in het kader van preventief gezondheidsbeleid.
Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde leefstijl en dat geldt zeker voor de schoolgaande jeugd. Het onderwijs moet de beschikking hebben over voldoende en goede voorzieningen voor veilig sporten op een redelijke afstand van de school. De aanbevelingen uit het Capaciteitsonderzoek binnensporten zullen de komende jaren adequaat ten uitvoer gebracht moeten worden en daarvoor moeten fors gereserveerd worden.

Het sociaal domein is en blijft een prominent onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening. Bij de Huishoudelijke Ondersteuning heeft onze gemeente gekozen voor een eigen opstelling binnen de regio Twente. De raad, en niet te vergeten, de Adviesraad Sociaal Domein, heeft het college hiervoor haar vertrouwen gegeven. Als ChristenUnie willen we het college met deze ondernemende opstelling complimenteren.
Voorzitter, iedereen moet de gelegenheid hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. De Voedselbank en regelingen voor armoede– en minimabeleid zijn in onze gemeente ruimhartig. Als ChristenUnie zijn we van mening dat de overheid een schild voor de zwakke in de samenleving moet zijn. Een onderdeel dat, soms wel, soms niet, onder deze regelingen valt is de verstrekking van sociale leningen door de stadsbank. Ook over dit onderwerp zullen wij met een motie komen.

Veiligheid is een item dat onze samenleving bezighoudt, zeker na een aantal recente aanslagen. Laten we allemaal op onze eigen manier een bijdrage leveren aan een veilige samenleving, alert zijn op onregelmatigheden en omzien naar elkaar. Dan voelt niemand zich buitengesloten en dat levert een wezenlijke bijdrage.

Klimaatverandering en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen op mondiaal, nationaal, maar ook op lokaal niveau. Wat ons betreft mag er nog veel sterker ingezet worden op duurzaamheid.

Onze gemeente heeft veel te bieden voor inwoners en toeristen. We hebben een aantal mooie monumenten zowel in Rijssen als in Holten. Mooi is om te zien dat historische kerkgebouwen ingezet worden voor de hele samenleving. Openstelling voor concerten, maar zeker ook bij de dodenherdenkingen in de Dorpskerk in Holten en de Schildkerk in Rijssen. Het herdenkingscentrum en de Canadese begraafplaats zijn daarbij van grote waarde het hele jaar door. In Holten worden mensen door middel van Stolpersteine herinnerd aan een verleden dat een ongemakkelijk onderdeel is van onze geschiedenis. In Rijssen ontbreken deze Stolpersteine. Wij zullen dan ook met een voorstel komen om dit ook in Rijssen te faciliteren.

Voorzitter, ik ga afronden. Dit is de laatste Kadernota die in deze samenstelling van college en raad behandeld zal worden. Er is veel gebeurd en de (financiële) toekomst van Rijssen – Holten ziet er zonnig uit. We hebben veel kunnen realiseren én een nieuwe coalitie heeft volgend jaar de financiële ruimte eigen wensen in te brengen. Allereerst moet nu van deze kadernota een sluitende begroting gemaakt worden. De Bijbelse oproep om eerlijk, rechtvaardig en trouw te zijn en een ander te behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden, is daarbij een onmisbaar uitgangspunt. Wij wensen u, college, met uw ambtenaren, daarbij Gods zegen toe.”

De heer MULLER krijgt het woord.
“Voorzitter, dames en heren hier aanwezig en elders. Rijssen-Holten …. het kan beter, maar het is lang niet slecht. Het gaat zelfs goed, maar er is toch veel te doen. De afgelopen jaren zijn veel thema's uit het coalitieakkoord bereikt of nu in uitvoering. Waaronder onderwerpen die Gemeentebelang extra aanspreken, zoals: sportvelden met kunstgras, onderwijshuisvestingsprojecten o.a. bij de Reggesteyn, de Haarschool en het MBO. 
Blijkbaar gaat de besluitvorming in onze gemeente sneller dan de uitvoering, dat blijkt uit de budgetoverheveling van € 4,9 miljoen naar 2018. Dus zonder de toevoegingen van nieuw beleid wordt al veel gerealiseerd in 2018. Zoals wegreconstructies, afronding glasvezel, skeelerbaan, veiligheid op De Borkeld en hopelijk het Trefpunt Espelo. En niet te vergeten het geld dat al lang klaarligt om het centrum van Holten echt verkeersluw te maken. Het project dat jaren gegijzeld wordt door de plannen en planning van Albert Heijn en andere betrokkenen. Gelukkig is vandaag raadsbreed het bestemmingsplan vastgesteld. Voor Gemeentebelang blijft een tweede volwaardige ontsluiting van de Kalfstermansweide daarbij ook belangrijk.

Een sluitende begroting is voor onze gemeente een vanzelfsprekendheid en de afgelopen drie jaar zijn naast de investeringen ook de reserves aangevuld en de risico's goed afgedekt.

De enorme uitdaging van de sociale decentralisaties hebben veel energie gevraagd en doen dat nog steeds. De uitvoering is misschien niet altijd vlekkeloos verlopen maar blijkbaar zonder grote problemen. Onze waardering voor het hele sociale team en haar vele partners zoals ViaVie, VraagRaak, Evenmens, et cetera.
De instelling van een Advies Raad Sociaal Domein die in eerste instantie het college adviseert helpt ook ons als raad en wij waarderen die inbreng.
Vooral bij de Huishoudelijke Hulp komen in 2018 grote veranderingen. Veel gebruikers kunnen de eigen bijdrage in 2018 niet meer declareren en de mogelijkheid tot inhuur van extra uren voor € 5 per uur vervalt. Het vaststellen van de eigen bijdrage voor 2018 wordt binnenkort een belangrijk beslispunt.

Zoals (waarschijnlijk) al gemeld geeft de financiële positie van de gemeente ruimte om ook dit laatste coalitiejaar extra wensen voor de inwoners en voor de organisatie uit te voeren. Wie is niet blij met woonlastenverlaging?
Als Gemeentebelang zijn we content met de overgenomen GB-inbreng, zoals extra BOA-inzet, de gebiedsmakelaar voor de agrarische bedrijven, diverse ICT maatregelen, het opknappen en onderhoud van de vijver Vletgoor en de fietstunnels in Holten.
Niet alle wensen zijn vervuld en daar hebben we begrip voor. Er blijven wensen en ambities voor deze raadsperiode. De goede financiële positie wordt relatief als je leest dat de sportinventarisatie alleen al een investeringsbehoefte aangeeft van € 15 miljoen op de korte termijn en € 13 miljoen op de lange termijn.

Over Twente is vandaag niet gesproken, wel veel in de commissie. Ik houd het nu kort.
Gemeentebelang vindt: wij horen bij de regio Twente, maar tegelijkertijd geldt dat Deventer onze buurman is en niet Enschede. En een muur om stad, gemeente of regio is niet in het belang van de gemeente. De € 40.000 per jaar aan Twente Marketing ondersteunen wij van harte.

Van de vele, vele onderwerpen die binnen een gemeente spelen hierbij enkele uitgelicht.
Bij milieu zal de asbestverwijdering een steeds belangrijker thema worden, vooral voor een leefbaar platteland. Daarom zijn we blij met de aanvullende taken van de gebiedsmakelaar, maar wij zien dat als de beginfase in het buitengebied.
Bij economie: De werkloosheid is flink gedaald, toch blijft werken en participeren het belangrijkste doel met het Participatiepact en waar nodig met Soweco.
Wonen: Voor seniorenhuisvesting is veel aandacht geweest, waarbij projectontwikkelaars vooral lonken naar de welvarende ouderen.
Wat kunnen wij in 2018 nog verwachten van het college over jongerenhuisvesting? Die behoefte is blijkbaar groot, zoals ook blijkt bij de wachtlijst voor de jongerenwoningen op de Kol in Holten.
Van de fietsambitie zijn in 2018 in elk geval de stallingen in Holten en Rijssen gerealiseerd, de uiteindelijke verkiezing van fietsstad zou mooi zijn om promotionele redenen.
Wordt in 2018 het grote geheim onthuld “waar komt het wielerhuis” of komt het college nog dit jaar met informatie?
Veiligheid: Bij het onderwerp politie blijft de wens van 7 Fte wijkagenten bestaan en is de keuze voor het bureau balen. Of verwacht het college nog een vruchtbare landing van de Rijssense motie in Haagse grond?
Betreffende het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Blijft dit ook in 2018 een praatthema of verwacht het college een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing?
Samenvattend: 2018 kan een zeer productief jaar worden door afronding van bestaande projecten en door de start van veel nieuwe initiatieven. Gemeentebelang draagt daar graag aan bij.

Onze dank aan de ambtelijke organisatie die met de toenemende taken en een lopende reorganisatie goed is blijven presteren. Onze dank voor de uitgewerkte en efficiënt bijgestuurde kadernota en wij wensen het college en de raad hiermee veel succes de komende jaren.”

De heer NOORDAM krijgt het woord.

“Voorzitter, de tijd vliegt voorbij, we staan alweer voor de laatste kadernota van deze raadsperiode een periode die voor ons gevoel is voorbijgevlogen. En dat de tijd voorbij raast zal ook het college niet ontgaan zijn, echter daar schuilt ook een gevaar in. Deze kadernota aangevuld met moties, is de leidraad voor de komende jaren, dat konden we ook zeggen van de vorige kadernota. 
Wij maken ons zorgen over de voortvarendheid bij de acties van het college volgend op de moties. Zo wachten we nog op de uitwerking van de motie blijverslening, een jaar geleden unaniem aangenomen, zo ook de aangenomen motie vorig jaar voor een scan waarin de onoverzichtelijke en onveilige situaties van fietsroutes in kaart gebracht zouden worden.
Op 13 november 2015 is er een motie aangenomen veiligheid kruispunten buitengebied, we zijn nu 1 ½ jaar verder en de situatie is nog net zo gevaarlijk, erger er gebeuren nog zeer ernstige ongelukken.
Onze fractie vraagt zich af waarom duurt het allemaal zo lang voordat er daadkrachtig aan de uitwerking van moties gestalte gegeven wordt, zeker daar waar moties de veiligheid van onze inwoners raken. Ik heb daar moeite mee en roep het college bij dezen op met meer voortvarendheid uitvoering te geven aan moties.
Is dit nu selectieve voortvarendheid of mist het college aan het einde van de reis enige daadkracht? Ik geloof daar nog niet in maar houd wel een slag om de arm. Dat het college voortvarend genoeg kan zijn bewijst zij ook, als ondernemersvriendelijkste gemeente van Nederland, wandelgemeente, nu weer hoog scoren als fietsgemeente van het jaar. 

Is het allemaal goud wat er blinkt, nee dus, voorzitter er zijn ook zaken die niet in het rijtje goud thuis horen. Voorzitter ik heb daar mijn presentje op aangepast. Het is een cap die u deze zomer kunt dragen met daarop de gemeente Rijssen-Holten en een 1 die wat scheef staat.

Als inwoner van deze gemeente kan ik zeggen dat het een gemeente is waar je goed kunt ondernemen, waar ruimte is om te recreëren, een mooi winkel aanbod, waar ruimte is voor cultuur, waar je goed kunt wonen en fijn kunt sporten, waar kernen af en toe moeite hebben om elkaars cultuur op waarde te kunnen inschatten, we zijn een financieel gezonde gemeente, de raad in deze gemeente is kritisch maar zeker constructief.
Maar zoals ik zei, het is niet allemaal goud wat er blinkt, een gemeente om trots op te zijn, ja, ze staat zeker voor mij ook op een eerste plaats, maar u kunt ook uit mijn woorden opmaken dat we moeten wel waken dat de nummer 1 niet aan het wankelen komt, adel verplicht wat betekent ‘wie in aanzien bij het volk staat, moet ook aan de verwachtingen van het volk voldoen’.
Ik hoop dat u de cap deze zomer zult dragen, en als u dan in het verre buitenland bent zullen mensen u herkennen en zeggen: ah, u komt uit Rijssen-Holten, ja die mooie gemeente kennen wij, maar waarom staat de 1 scheef? Dat kunt u dan rustig uitleggen, Rijssen-Holten is de beste, maar adel verplicht.

Voorzitter wij zijn positief over een groot deel van uw plannen 2018-2022 en zien graag de verdere invulling hiervan voortvarend tegemoet.

Ik wil vanaf deze plaats in het bijzonder onze griffier die nu weer een nieuwe ervaring kan toevoegen aan zijn werkzaamheden, de griffiemedewerkers bedanken voor de ondersteuning in aanloop naar de kadernota en verzoek u voorzitter onze dank ook over te brengen aan de organisatie voor het tot stand komen van de kader nota en het altijd klaar staan bij vragen.”

De VOORZITTER bedankt voor de prachtige pet van Rijssen-Holten met een scheve 1. Wellicht is het een ambitie van de VVD om volgend jaar de eerste partij te zijn. Hij wenst ze daar veel succes bij.

De heer MEIJERINK krijgt het woord.
“Als reactie op de heer Noordam: vroeger moest de adel volgens de bevolking leven naar hun stand, het gevolg daarvan was wel dat de adel constant in gigantische geldnood zat, omdat het veel geld kostte om die stand te kunnen ophouden. De schulden hingen hen levenslang als een molensteen om de nek en in vele geslachten na hen. Dit is goed om te onthouden.

Voorzitter, voor ons ligt de ontwerp kadernota. Het college heeft het stuk aangepast nadat bleek dat de meicirculaire fiks beter uitpakte dan aanvankelijk was voorzien. Een aantal zaken die aanvankelijk onder de streep terecht waren gekomen, zijn nu alsnog boven de streep komen te staan. We kunnen het college in elk geval niet verwijten dat ze met een niet op de meest recente cijfers gebaseerd, en daarmee een in feite achterhaald stuk op de proppen zijn gekomen. Dat is toch wel het minste wat je van het college zou mogen verwachten lijkt ons.
Tevens is het de laatste ontwerp kadernota van dit college. We kunnen dus ook een beetje terugblikken op de afgelopen periode. Een periode waarin er politiek inhoudelijk gezien veel is gebeurd; denk aan de vele zaken die door “Den Haag” zijn gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dat is stevige kost, maar de discussies en besluitvorming hierover zijn altijd in een goede sfeer verlopen. Groot probleempunt was het feit dat de gedecentraliseerde taken naar de gemeenten werden toegeschoven zonder dat de bijgevoegde portemonnee groot genoeg was. Daar was en is veel kritiek op. Wat we echter niet mogen vergeten is dat dat een gevolg was van een megabezuinigingsoperatie van het kabinet. Een bezuinigingsoperatie die op haar beurt weer het gevolg was van de grootste internationale financieel-economische crisis in minstens 80 jaar; een gegeven dat vele mensen al weer vergeten lijken te zijn, of al vergeten waren in de afgelopen 4 jaar. Gelukkig gaat het met de economie weer goed en is er weer meer geld beschikbaar. Daar ligt voor de onderhandelende partijen in het “Johan de Witt huis” in de stadhouderskamer dus een schone taak om de portemonnee bij de decentrale taken met de benodigde hoeveelheid geld te vullen. Wij willen hen daar dus ook hierbij toe op roepen.

We hebben in ieder geval in de afgelopen periode geen zware politieke discussies gehad zoals onlangs in de Utrechtse gemeenteraad, waar VVD, D66 en de PvdD elkaar zwaar in de haren vlogen over drie bijzonder pregnante, zwaarwichtige zaken, politiek zeer gevoelig: de bitterbal, het blokje kaas en last, but zeker not least, politiek zwaargewicht, het vegahapje. Zulke belangrijke onderwerpen zijn in deze gemeenteraad gelukkig nooit de revue gepasseerd. Maar volgend jaar gaat GroenLinks wellicht meedoen, en dan weet je het misschien maar nooit.

Voorzitter, wij steunen het standpunt van het college dat ze blijft uitgaan van budgettaire neutraliteit van de decentralisatieoperatie, ofwel dat de nieuwe regering de bijgeleverde portemonnee met de juiste hoeveelheid benodigd geld zal gaan vullen. Ook het gegeven dat de OZB slechts met de inflatiecorrectie stijgt en de totale lokale lasten niet verzwaard zullen worden kan op onze instemming rekenen. Het voornemen om een aantal initiatieven, bv. bepaalde sportreserveringen, over de verkiezingen heen te tillen, kunnen wij billijken. Dat zal bij de formatie van een nieuw college dan geregeld moeten worden. Wij zullen in elk geval deze investeringen in de sport in ons verkiezingsprogramma opnemen.

Tot slot willen wij, zoals gebruikelijk, iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit stuk: de dames en heren ambtenaren en de heren van het college. Ook een woord van dank is op z’n plaats voor de bodes voor de altijd prima in orde zijnde verzorging. Ik hoop dat we allen een goede kadernotavergadering zullen hebben, met goede besluiten en het summum van democratie: het vinden van het ultieme compromis: de vegetarische kaasbitterbal!! Grapje, voorzitter.”

(De heer Wessels komt ter vergadering om 16.10 uur.)

De heer KLEIN VELDERMAN krijgt het woord.
“Voorzitter, onze inwoners kennen de gemeente Rijssen-Holten als een ondernemende gemeente die het beste voor heeft voor haar inwoners en bedrijven. We zijn de MKB vriendelijkste gemeente, wandelgemeente, fietsgemeente en misschien wel de rijkste gemeente… . In ieder geval een gemeente met een flink begrotingsoverschot. Dat heeft er toe geleid dat het college plannen heeft bijgesteld en ongeveer een kwart van het overschot heeft geïnvesteerd in nieuwe plannen.

D66 heeft, net zoals andere partijen, voorstellen gedaan. De plannen van D66 zijn voor de helft gehonoreerd. De gemeente gaat minimale voorlichting gegeven over gasloos bouwen en er worden stappen gezet om de leefbaarheid van de buurt rondom de Keizersweg en Vrijheidslaan in Holten te verbeteren. Ook wordt het cultuurbudget verhoogd én wordt er begonnen met het verbeteren van de toegankelijkheid van de centra van Rijssen en Holten. Plannen gebaseerd op eerdere voorstellen van D66.
De afgelopen periode merken we dat de communicatie met de inwoners verbeterd, helaas nog niet op alle vlakken. De gemeente mag er meer voor inwoners zijn, vooral als het gaat om projecten van derden. Het verkleinen van overlast voor inwoners en bedrijven moet meer prioriteit krijgen. Dan helpt een goede communicatie.
Sinds 2014 staan er nog 13 moties open met een gemiddelde leeftijd van 1,5 jaar. Het valt D66 op dat de snelheid waarmee plannen worden uitgevoerd nogal te wensen over laat. Het doorpakkend karakter van onze gemeente mag best verbeteren. Dit zie je ook als je kijkt naar het centrum van Holten. Het is nog steeds een bouwplaats en onveilig, het gemengde verkeer, onduidelijke verkeerssituaties, losliggende bestrating, enz. Wanneer maken we dit project af? Rijssen-Holten de gemeente die aanpakt.
Ook blijft de gezondheid van onze inwoners ons zorgen baren, gemiddeld scoren we slechter dan het Twents gemiddelde. D66 vindt dat we moeten nadenken over initiatieven om meer te sporten (ook op zondag) en gezonder te leven. Sterker inzetten op preventie ten aanzien van alcohol en drugs, de lat mag best hoger liggen streef bijvoorbeeld naar een hoger doel: het Nederlandse gemiddelde. Handhaaf naast de horecawet ook de tabakswet. Rijssen-Holten de gezondste gemeente van Twente.
Op het vlak van CO2 reductie blijven we als gemeente achter. We misbruiken de aandelen in Twence om onze CO2 doelstellingen te halen (Twence verbrand huisvuil en claimt hiermee  CO2-reductie). Door Twence worden we lui en doen we in onze gemeente te weinig aan  CO2-reductie. Hoe zorgen we er voor dat we met z’n allen minder fossiele brandstof gaan gebruiken. Rijssen-Holten CO2 neutrale gemeente?
In de afgelopen periode is er veel discussie geweest over de veiligheid in onze gemeente. Aanrijdtijden en camerabewaking zijn uitgebreid in de raad besproken. D66 vindt het een goede zaak dat we de politie niet meer afrekenen op aanrijdtijden en meer de keten beoordelen. Ook is D66 blij dat de politie een keuze heeft gemaakt over de plek van het politiebureau, een belangrijke stap voorwaarts om waakzaam in onze gemeente te zijn en deze veilig te houden. Rijssen-Holten de veiligste gemeente.
Op 12 mei heb ik afscheid moeten nemen van mijn gewaardeerde D66 genoot Han van Veen, hij heeft veel te kort kunnen genieten van zijn pensioen samen met zijn vrouw Riet, zonen en kleinkinderen. Ik mis Han als voorvechter van het toegankelijk maken van gemeentelijke informatie en als beschermer van de mooie waardevolle bomen in onze gemeente. Gelukkig waart hij nog rond in ons collectief geheugen en doet hij op die manier nog steeds mee met de politiek. Getuige de laatste vergadering van de commissie Grondgebied.
Voorzitter, naast de dood van Han is dit jaar ook Kunstenaar en homoactivist Gilbert Baker, de bedenker van de bekende regenboogvlag, op 65-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. De regenboogvlag staat wereldwijd bekend als symbool van de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. In veel gemeenten in Nederland wordt deze vlag gehesen op de “coming out day” op 11 oktober. Om voor het hijsen van de vlag de drempel te verlagen biedt D66 deze vlag aan het college aan. Laten we 1 keer per jaar extra benadrukken dan lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders in Rijssen-Holten, extra welkom zijn. Rijssen-Holten de LHTB gemeente.”

(Overhandiging regenboogvlag aan de burgemeester.)

De VOORZITTER schorst de vergadering.

Schorsing van 16.15 uur tot 16.45 uur

De VOORZITTER heropent de vergadering en gaat in op de opmerkingen over de moties en amendementen en de gestelde gemiddelde behandelingstermijn van anderhalf jaar. Hij wijst erop dat als de raad bij de behandeling van de kadernota een motie aanneemt en vraagt bepaalde activiteiten te gaan verrichten, dan gaat het daarbij om activiteiten die begin juli door de raad worden geaccordeerd. Dat betekent dat het college een opdracht krijgt deze activiteiten mee te nemen in de begroting. Dit komt dan in november terug bij de behandeling van de begrotingsvergadering en daarbij wordt het geld beschikbaar gesteld om het jaar daarop besteed te worden aan de uitvoering van de activiteiten. Daarbij is er sprake van een beperkte ambtelijke capaciteit en moeten er ook prioriteiten worden gesteld. Dat betekent dat het geld voor een heel jaar beschikbaar is en dat de activiteit ergens in dat jaar wordt uitgevoerd. Het college is voornemens de communicatie over de voortgang van moties intensiever te delen met de raad. 

Spreker gaat in op de vragen over Enkco en zegt dat de besluitvorming binnen Enkco stil heeft gestaan. Het contact is goed gebleven en op dit moment wordt ambtelijk gewerkt, met vertegenwoordigers van Enkco, aan de laatste details voor het contract. Enkco werkt eraan om de aanvraag van de vergunning in gang te zetten. Spreker heeft er vertrouwen in dat dit goed komt en hoopt snel de handtekening te kunnen zetten. Er wordt gewerkt aan de laatste details.
Hij gaat in op de opmerkingen over de politiezorg, de motie over de huisvesting, veiligheid in zijn algemeenheid, etc. Spreker zegt dat er Kamervragen zijn gesteld over de huisvesting in Rijssen-Holten, door de Tweede Kamerfractie van het CDA. Daarop is geantwoord dat de politie en het gezag doorlopend lokale bewerking van de dienstverlening, de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van politie, in relatie met het huisvestingsplan, bezien en waar dat nodig is zij de uitvoering van het huisvestigingsplan kunnen bijstellen. Dit blijft een verantwoordelijkheid van de nationale politie, maar aan de oproep om actief de belangen van de gemeente te vertegenwoordigen, om veiligheid een centraal issue te laten blijven, geeft spreker zeker gehoor. Hij vindt dit een kerntaak van de burgemeester.

Hij onderschrijft de woorden van mevrouw Riezebos dat veiligheid ook omzien naar elkaar betekent, het gaat daarbij niet alleen om politietaken en BOA’s, maar veiligheid raakt ons allemaal. Voetbalverenigingen worden bijvoorbeeld opgeroepen erop te letten wat er op de eigen terreinen gebeurt, zorg ervoor dat je met de jongeren in contact blijft, spreek ze aan en geef actief namen door. Veiligheid betekent niet alleen 112 bellen.
Spreker gaat in op het vlaggen op 11 oktober. Voor het college doet en telt iedereen in Rijssen-Holten mee. De bescherming en aandacht voor minderheden zou niet alleen op 11 oktober van kracht moeten zijn, maar daarvan zou iedere dacht sprake moeten zijn. Daar staat dit college voor. In oktober 2011 is per brief meegedeeld dat het college vaker verzoeken krijgt van goede doelen en organisaties om de vlag te hijsen, maar dat dit niet past in het vlagprotocol dat wordt gehanteerd.

De heer KLEIN VELDERMAN interrumpeert en zegt dat hij op de hoogte is van de beantwoording door burgemeester Hofland. Er wordt daarbij verwezen naar de nationale vlag, terwijl het hier niet om gaat. De vlaginstructie heeft alleen betrekking op de nationale vlag, dus hij vraagt het college hier toch nog weer een keer over te beraden en ook omdat het college de vlag nu in het bezit heeft.

De VOORZITTER zegt dat het college zich erover heeft beraden. Bij de gemeente wordt de vlaginstructie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt. Daarbij heeft het college het standpunt ingenomen dat dit los staat van de erkenning dat ze alert moet zijn op de gang van zaken rondom minderheden. Wel wordt altijd invulling gegeven aan een vlaginstructie vanuit de rijksoverheid.
Spreker gaat in op de pet die het college heeft gekregen en bedankt voor de complimenten aan het college en de ambtelijke organisatie. Op veel terreinen in de gemeente Rijssen-Holten gaat het goed, maar het college benadrukt dat nr. 1 niet het uitgangspunt is. Het uitgangspunt is en blijft dat de gemeente opkomt voor de belangen van Rijssen-Holten, opkomen voor verenigingen, instanties en vooral de inwoners van de gemeente. Het college wil met beide benen op de grond blijven staan en aan de slag gaan. De pet ziet spreker als een leuke stimulans om te dragen, maar het college is van mening dat zaken met de nodige nuchterheid bekeken moeten worden.

Wethouder CORNELISSEN gaat in op de vragen over de seniorenhuisvesting en zegt dat de raad een aantal bestemmingsplannen heeft vastgesteld, waarmee seniorenhuisvesting wordt gerealiseerd.
De appartementenvisie wordt verbonden aan de discussie rondom Enkco. Dit wordt nog opgepakt.  Ook is het college voortvarend aan de slag gegaan met de structuurvisie voor het centrum van Holten.
Wat het wielerhuis betreft is de locatie, waar op dit moment naar gekeken wordt, gelegen op het Enkcoterrein. Gekeken wordt hoe dit verder ingevuld kan worden.
Spreker gaat in op de vraag rondom de blijverslening en zegt dat dit op 11 juli jl. is behandeld in en akkoord bevonden door het college.
Wat de jongerenhuisvesting betreft zegt hij dat de nieuwe locatie binnenkort wordt opgeleverd. Goedkope woningen zijn daarbij niet alleen voor ouderen maar ook voor jongeren beschikbaar. De gemeente zal de ontwikkeling blijven monitoren, met name vanuit de appartementenvisie. Niet alleen zal worden gekeken naar de behoefte van ouderen, maar ook naar de jongeren doelgroep.

Wethouder AANSTOOT gaat in op de vraag over het verkeersluw maken van het centrum van Holten. Hij is blij dat het bestemmingsplan centrum Holten is vastgesteld. Dat betekent dat er een exploitatie-overeenkomst is tussen degene die het aanvraagt en de gemeente. Dit was noodzakelijk om de nodige verkeersbesluiten in gang te zetten. Daar wordt hard aan gewerkt en hij verwacht dat vrij direct na de zomervakantie besluiten kunnen worden genomen. Dat geldt voor de Kalfstermansweide, AH, het Zwarte Pad en het autovrij maken van de Smidsbelt.
Spreker gaat in op de woorden van de voorzitter rondom de voortgang van de moties en gaat daarbij in op de motie over verkeersveiligheid buitengebied. In de bestuursrapportage staat de stand van zaken vermeld. Dit najaar worden de maatregelen uitgevoerd. Bij de gevaarlijke kruising wordt de bebording snel geplaatst.
Wat de motie over de dynamische verlichting voor fietsroutes betreft wil het college de kosten voor de begrotingsraad in beeld hebben, zodat de raad hierover een besluit kan nemen.

Tweede termijn
De heer SCHEPPINK vindt het goed om te horen dat de fracties positief kritisch naar de kadernota kijken. Hij gaat in op de algemene beschouwingen van VVD Lokaal en het feit dat het college een pet kreeg met een scheve 1 erop. Hij vindt dat de raad zich dit zelf moet aantrekken, omdat bijsturing noodzakelijk is om de 1 recht te trekken. Hij is benieuwd naar het voorstel van VVD Lokaal om hier iets aan te doen.
Spreker gaat in op de verbinding met de oppositiepartijen. Het college heeft ook voorstellen gedaan waarbij de oppositie te kennen heeft gegeven dat er wensen zijn gehonoreerd.
Hij gaat in op de woorden van de heer Klein Velderman en vraagt of de gemeente gaat voor de eerste alcoholvrije sportkantine. Hij denkt hier dan graag over mee.
Spreker gaat in op de woorden van de ChristenUnie over gehoorbeschadiging en geeft toe dat dit een ernstig probleem is, waarbij preventie de enige mogelijkheid is om dit te voorkomen. Spreker is echter van mening dat dit bij de bron aangepakt moet worden en dat de muziek zachter moet.
Spreker zegt dat de SGP van mening is dat er over daadkracht niet veel te klagen is. Hij hoort het graag als mensen een andere mening zijn toegedaan. Mocht er meer ambtelijke capaciteit nodig zijn dan ziet hij de voorstellen hiervoor graag tegemoet. Hij refereert ook aan ‘Rijssen-Holten WERKT!’, waar veel wordt gedaan, onder andere aan opleidingen. Soms komt het ook voor dat projecten vertraging oplopen door bezwaren van inwoners. Deze moeten goed afgewogen worden en het communiceren met deze inwoners kost soms wat meer tijd volgens spreker.

De heer KLEIN VELDERMAN gaat in op het voorstel over de alcoholvrije sportkantine. Dit is volgens spreker niet aan de gemeente, maar aan de sportclubs zelf. Goede voorlichting over het gebruik van alcohol zorgt er wellicht voor dat verenigingen overgaan op alcoholvrije sportkantine. 

De heer SCHEPPINK interrumpeert en zegt dat er al jaren voorlichting wordt gegeven. Hij verwijst daarbij naar de nota’s als ‘Happy Frisss’ en naar de controles in sportkantines. Spreker stelt hier op een beleidsmatige manier, door stimulering c.q. subsidie van een alcoholvrije sportkantine, meer richting aan te geven. Beboeten is een middel, maar het bewust maken van ouders, kinderen en sportclubs is ook heel belangrijk.

De heer NOORDAM kan zich vinden in de bijdrage van de heer Scheppink.
Hij refereert aan de uitspraak van de heer Klein Velderman, dat Twence de gemeente lui maakt en zegt het andersom te beleven, namelijk dat Twence de gemeente scherp houdt.
De raad staat immers stil bij duurzaam, hoewel spreker daar meer van had verwacht in de richting van de moties en het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook in de algemene beschouwingen werd hierop ingegaan.
Spreker gaat in op de reactie op de cap en legt uit hoe het idee is ontstaan. Na de uitreiking van de prijs voor de ‘Ondernemersvriendelijkste gemeente’ kreeg alleen de burgemeester een cap en de overige collegeleden niet. Daarom heeft spreker alle collegeleden nu een cap gegeven, waarbij de klein beetje scheve 1 het symbool is van dat niet alles goed is in de gemeente. Hij refereert hierbij aan de discussies over de winkelopenstelling op zondag en het zwembad.
Spreker gaat in op de brief van de raad over het politieloos platteland en denkt niet dat de raad hier veel mee opschiet. Hij refereert ook aan ‘Rijssen-Holten WERKT!’, waarvan een onderdeel ‘op slot’ is gezet. Naar sprekers mening is dit project niet volledig succesvol.
Hij gaat in op de reactie van de portefeuillehouder op de gevaarlijke kruispunten, zegt dat hij het rapport heeft gelezen en dat de gemeente het daar eerst mee moet doen. Een bord plaatsen bij de gevaarlijke kruisingen is volgens de bewoners, die zich ernstig zorgen maken, niet de oplossing. Spreker kondigt in tweede termijn een voorstel aan voor een dubbel kruising op de Beusebergerweg/ Langstraat, dat een sluiproute is voor de A1.

Mevrouw RIEZEBOS feliciteert de SGP met haar 90-jarig bestaan en bedankt voor de traktatie.
Zij gaat in op de woorden van de SGP en VVD over duurzaamheid, waarbij de SGP ook spreekt van sociale duurzaamheid. Zij wijst hierbij op de sociale cohesie en het noaberschap, waarbij levensbestendige wijken en voorzieningen belangrijk zijn.
Ze reageert op de woorden van de heren Klein Velderman en Scheppink over alcoholvrije sportkantines en gehoorbescherming. Ook zij is het ermee eens dat preventie bij de bron moet beginnen. Echter is dit v.w.b. het geluidsniveau betreft niet altijd mogelijk, vandaar dat preventieve maatregelen worden voorgesteld. Spreekster verwijst ook naar het jaarbericht van de GGD, waaruit blijkt dat 1/3 van de jongeren aangeeft een vorm van gehoorbeschadiging te hebben opgelopen. Ze laat de kleine oordopjes zien en verwacht dat ze, vergezeld van een brief, ook aangeschaft zullen worden door andere gezinsleden. Gehoorbeschadiging is nu eenmaal niet te genezen, maar wel te voorkomen.
V.w.b. de woorden van D66, dat het initiatief van alcoholvrije kantines bij de sportverenigingen ligt, zegt ze dat de verenigingen wel gebruikmaken van de basale sportvoorzieningen van de gemeente en subsidies krijgen. Zij merkt daarbij op dat er steeds betere alcoholvrije varianten van drankjes op de markt zijn.
Spreekster refereert aan de woorden van D66 over het overlijden van de heer Han van Veen. Ze weet welke impact dit heeft op een fractie en gaat in op het zieke schaduwfractielid van de ChristenUnie.
Zij vraagt een reactie van de heer Muller op de woorden over daadkracht.
Volgens spreekster deed de PvdA een interessante aanbeveling voor een hapje en een drankje en de ludieke cap vond ze geweldig. Voor haar betekent dit dat de gemeente niet op haar lauweren kan rusten. Het kan immers altijd beter.

De heer MULLER gaat in op de vraag van mevrouw Riezebos en geeft aan dat er nog voor bijna € 5 miljoen geen bestemming is gevonden in 2017. Het is mooi dat dit wel in 2018 gebeurt.
Hij gaat in op de stelling van de VVV dat het moeite kost om elkaars cultuur naar waarde in te schatten en vraagt hierop een toelichting van de heer Noordam, mocht hij dit verkeerd begrepen hebben.
Een breed gedragen waardering van het totale pakket van deze kadernota en het gevoerde beleid overheerst. Kanttekeningen en opmerkingen kunnen altijd geplaatst worden aldus spreker.
Hij vindt het ‘product Rijssen-Holten’ zeer aanbevelenswaardig, met een goede woon- en leefomgeving.
Hij vraagt nog naar een antwoord op zijn vraag over het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor en zegt dat het bericht dat het wielerhuis op het Enkcoterrein komt hem niet bekend is.

De heer KAHRAMAN refereert aan het bericht van de commissarissen van de koning dat zij ook vrezen voor een politieloos platteland. Spreker heeft er vertrouwen in dat burgemeester Hofland de belangen van de gemeente verdedigt in het driehoeksoverleg.
Begin volgend jaar wordt de politiecentralisatie geëvalueerd en spreker hoopt dat de burgemeester de punten van Rijssen-Holten hierin meeneemt. Hij verwacht niet dat er nog een reactie komt van de korpsleiding op de brief over geen politiebureau in Rijssen.

De heer MEIJERINK refereert aan de woorden van mevrouw Riezebos en de heer Muller over besluitvorming en wijst erop dat in Rijssen ooit het besluit ná de uitvoering is genomen, dit betreft de realisatie van de diverse tunnels.
Hij gaat in op het ultieme compromis betreffende vegetarische kaasbitterballen en raadt deze niet aan.

Burgemeester HOFLAND refereert aan de opmerkingen betreffende het rapport van de CdK’s en het politieloze platteland. Spreker beschouwt Rijssen-Holten zeker niet als ‘platteland’ en helemaal niet als ‘politieloos platteland’. Rijssen-Holten is een krachtige gemeente van bijna 40.000 inwoners, waar voldoende politietoezicht is. Hij zal er alles aan doen om de veiligheid in de gemeente te behartigen.
Wat de daadkracht betreft stelt hij dat iemand die zich niet ten volle inzet arm en wie zich inspant rijk wordt. De cap zal hij met trots dragen. 

De heer MEIJERINK interrumpeert en gaat in op de woorden van burgemeester Hofland over het streven naar 40.000 inwoners en wijst daarbij op een busreis in september.

Burgemeester HOFLAND wijst op de komende verkiezingen. Wellicht da de ChristenUnie kiezers kan lokken met oordopjes en dat een onderdeel van het coalitieakkoord het programma ‘Rijssen-Holten op naar 40.000’ kan worden.

De heer MULLER interrumpeert en vraagt naar eventuele ontwikkelingen in 2018 op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Wethouder AANSTOOT gaat in op het goederenvervoer via het spoor en zegt dat het basisnet flink overschreven wordt. De portefeuillehouders van de aanliggende gemeenten verzetten zich daar gezamenlijk tegen. Overijssel en Gelderland treden daarbij gezamenlijk op richting de staatssecretaris. Met haar wordt geprobeerd eruit te komen. De briefwisselingen stemmen nog niet tot tevredenheid. Hij heeft ook niet de illusie dat dit op korte termijn gaat veranderen. Er wordt maximale druk uitgeoefend.

Behandeling moties

Motie inzet van BOA’s
De fractie van de VVD Lokaal dient een motie in: inzet van BOA’s. De heer NOORDAM licht de motie toe en gaat in op het uitstellen van de behandeling van de kadernota tot vandaag. Voorts gaat hij in op de scan over de honorering van een BOA, die in eerste instantie niet was opgenomen. Uiteindelijk heeft het college een ‘halve’ BOA ingebracht. VVD Lokaal wil hier graag extra uren aan toevoegen, zodat er ruimte is voor het aantrekken van een ‘hele’ BOA. De burgers stellen vaak vragen op het gebied van handhaving en veiligheid en wellicht dat de gemeente daarin capaciteit tekort komt. VVD Lokaal streeft naar minder regels maar ook naar handhaven.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2017,

overwegende dat:

 • de laatste jaren meer toezicht- en handhavingstaken op het gebied van leefbaarheid zijn onder-gebracht als wettelijke taak op het niveau van de gemeenten, individueel of in samenwerkings-verband, zoals bij de Drank- en Horecawet;
 • daarnaast er vele controletaken liggen op het gebied van naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Afvalstoffenverordening en de Wegenverkeerswet;
 • de inzet van de BOA ’s door de inwoners en winkeliers zeer gewaardeerd wordt;
 • er op meerdere momenten een tekort wordt geconstateerd aan toezicht en handhaving;
 • er regelmatig signalen worden ontvangen van onze inwoners dat zij zich ergeren aan of overlast ervaren van de genoemde punten.
 • om de door de overheid en raad gewenste handhavingstaken voor de komende jaren te kunnen uitvoeren het noodzakelijk is hierin te investeren;
 • er door de invoering van de nieuwe wet natuurbescherming (ter vervanging van de Natuur-beschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet) meer handhavingstaken in het buitengebied zullen optreden;
 • door landelijke ontwikkelingen meer leefbaarheidstaken in het gemeentelijk takenpakket komen en de criminaliteitsbestrijding met nog meer nadruk bij de politie ligt;
 • het alleen al om deze redenen gewenst is om de inzet van de huidige BOA-capaciteit te verruimen.

verzoekt het college:
om bij de begroting/meerjarenraming een extra bedrag van € 27.000,- op te nemen ten laste van het structureel perspectief, zodat de capaciteit van de BOA’s niet uitgebreid wordt met 0,5 fte maar met 1 fte.

En gaat over tot de orde van de dag.

(De burgemeester draagt het voorzitterschap over aan de heer G. Kreijkes.)

Vragenronde
De heer KLEIN VELDERMAN vraagt waarom VVD Lokaal expliciet aangeeft dat er een halve fte bij moet.
De VOORZITTER vindt dit geen technische vraag en stelt voor deze in de eerste termijn aan de orde te stellen.

De heer SCHEPPINK vraagt of de heer Noordam met deze motie ook het takenpakket van de BOA uitbreidt en daarom om een halve fte extra vraagt en vraagt of deze motie ook betrekking heeft op de wijkagent.
De heer NOORDAM zegt dat de heer Scheppink dit onjuist heeft begrepen.

Eerste termijn
De heer MEIJERINK vraagt wat de halve fte, die VVD Lokaal voorstelt, extra toevoegt aan de halve die het college voorstelt.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt zich af wanneer er een nieuwe BOA wordt aangetrokken. Daar moet dan wel behoefte toe zijn. Kennelijk heeft het college onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat er behoefte is aan een ‘halve’ BOA. Hij vraagt waarom VVD Lokaal expliciet aangeeft dat er een halve fte bij moet.
Gesteld wordt dat de inzet van BOA’s zeer gewaardeerd wordt, maar spreker hoort ook andere verhalen.

De heer SCHEPPINK is benieuwd naar de reactie van het college. Hij is er een voorstander van eerst te kijken wat er gebeurt met een ‘halve’ BOA extra en of uitbreiding wel nodig is.

Mevrouw RIEZEBOS vindt het een heel sympathieke motie. In de algemene beschouwingen heeft spreekster aangegeven dat het belangrijk is om samen te zorgen voor de samenleving rondom veiligheid en de naleving van regels. Zij gaat in op de handhaving van de natuurbeschermingswet en vraagt zich af of het hierbij alleen gaat om handhaving of ook om voorlichting. Spreekster vraagt zich af of hierop meer ingezet moet worden. Ook de ChristenUnie is benieuwd naar de reactie van het college.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang ook benieuwd is naar de reactie van het college. Hij geeft aan dat voorafgaand aan deze vergadering partijen voorstellen voor de scans aangedragen voor nieuw beleid in 2018. De SGP en Gemeentebelang adviseerden daarbij om de BOA-bezetting met één uit te breiden, dit is ook gemotiveerd. VVD Lokaal had deze wens niet ingediend. Gemeentebelang staat wel achter een deel van de motivaties.
Op dit moment spelen er nog twee andere zaken. De algemene wens om terughoudend te zijn in het laatste ambitiejaar en vooraf de zekerheid dat niet alle wensen gehonoreerd kunnen worden. Gemeentebelang is content met het totale pakket. Ze zien uitbreiding met een 0,5 fte als een eerste stap in de goede richting, de resultaten daarvan zullen worden gevolgd en het zal een punt van aandacht blijven.

Burgemeester HOFLAND zegt dat de gemeente 3 BOA’s in dienst heeft. Hij heeft niet de indruk dat de BOA’s van mening zijn dat hun werk altijd zeer gewaardeerd wordt. Daarnaast zijn er mensen van buiten ingehuurd die activiteiten in het buitengebied verrichten. Met 3 fte behoort de gemeente tot de bovenkant van de middenmoot. Ook het college heeft er behoefte aan naar deze bezetting te kijken. Het wil niet zomaar zaken in gang zetten, maar deze laten aansluiten bij de behoefte. Vandaar de formatie-uitbreiding met een halve fte. Daarbij is in elk geval een bedrag beschikbaar, zodat wellicht andere vormen van flexibiliteit kunnen worden ingebouwd in het BOA-werk, dat wellicht efficiënter en effectiever is. De kern van de activiteiten van de BOA’s ligt in het vroege najaar, het late voorjaar en de zomer. Wellicht dat bijvoorbeeld extra menskracht in deze perioden kan worden ingehuurd. Hij stelt voor dit eerst te proberen. Mocht dit onvoldoende zijn dan komt het college met nadere voorstellen.

Tweede termijn
De heer SCHEPPINK is blij met de woorden van de portefeuillehouder dat het college het wil proberen en wanneer het nodig is met nieuwe voorstellen komt. Volgens hem is de motie met deze toezegging niet meer nodig.

De heer MULLER dankt de portefeuillehouder voor de informatie en wacht de voorgestelde maatregelen af.

De heer NOORDAM is blij met de discussie. In januari las spreker dat de portefeuillehouder constateert dat er te weinig capaciteit is om te kunnen handhaven op Smidsbelt en dat het college daarom een paaltje neerzet. Een halve fte voor het oplossen van bestaande problemen ziet spreker los van de extra taken die op de gemeente afkomen.
Spreker constateert ook dat bijna geen enkele inwoner weet wie zijn wijkagent is.

De heer KAHRAMAN interrumpeert en heeft het gevoel dat de heer Noordam de taken van de politie bij de BOA’s wil neerleggen. Ook is koppeling aan de wijkagenten volgens spreker niet correct. Het is niet de bedoeling om BOA’s het werk van anderen te laten verrichten.

De heer NOORDAM merkt op dat de wijkagent niet meer in beeld is. Daar wordt ook steeds de vinger bijgelegd door de raad. Het is de bedoeling om de portefeuillehouder de mogelijkheid te geven te handhaven in deze gemeente. Inwoners geven aan er moeite mee te hebben dat er niet wordt gehandhaafd op de Smidsbelt.

De heer SCHEPPINK interrumpeert en wijst op de woorden van de portefeuillehouder die aangeeft dat er een halve fte extra wordt ingezet en als het nodig is er nieuwe voorstellen worden gedaan. Als spreker de wijkagent erbij wil betrekken, dan moet de motie worden aangepast volgens spreker.

De heer NOORDAM zegt dat hij constateert en signaleert. Natuurlijk is hij blij met de toezegging door de portefeuillehouder en trekt hij de motie in, maar iedereen heeft recht op een antwoord. De fractie zal kritisch blijven. 

De VOORZITTER concludeert dat de motie is ingetrokken.

Motie schaduwfractieleden
De fractie van VVD Lokaal dient een motie in: schaduwfractieleden. De heer NOORDAM licht de motie toe. Hij wijst op de cursus ‘Aanstormend jong geïnteresseerd politiek talent’ en zegt dat de fractie meer ruimte wil scheppen voor jonge mensen die in de politiek iets zouden willen. Dat betekent dat ze een jaar moeten meedraaien en kijken hoe een fractie werkt. 

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2017,

overwegende dat:

 • om reden van bezuinigingen in het verleden het aantal schaduwfractieleden per fractie is teruggebracht van drie naar twee;
 • de financiële positie van onze gemeente het weer toelaat om te investeren, waardoor het wel zo eerlijk is om een bezuinigingsmaatregel uit het verleden ongedaan te maken;
 • de kwaliteit van een goed functionerende gemeenteraad mede wordt bepaald door het goed functioneren van haar raads-, commissie- en schaduwfractieleden;
 • de kwaliteit gewaarborgd wordt door nieuwe politieke ambtsdragers een kans te bieden om zich het werk als toekomstig raadslid eigen te maken.

verzoekt het college:

 1. het aantal schaduwfractieleden per fractie uit te breiden van twee naar drie met ingang van de nieuwe raadsperiode;
 2. de griffier opdracht te geven hiervoor de benodigde reglementen aan te passen;
 3. de lasten hiervoor in de begroting van 2018 en latere jaren op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vragenronde
De heer SCHEPPINK vraagt wat bedoeld wordt met jonge mensen.

De heer NOORDAM zegt dat hij mensen bedoeld die jong van geest zijn.

Eerste termijn
De heer KAHRAMAN zegt de motie van harte te ondersteunen. De fractie is altijd tegen het terugbrengen van 3 naar 2 schaduwfractieleden geweest en vinden het belangrijk dat ook kleine partijen in de gelegenheid worden gesteld goede fractieondersteuners te hebben.

Mevrouw RIEZEBOS laat weten dat de ChristenUnie van harte achter de motie staat. De schaduwfractieleden zijn er niet alleen ter ondersteuning van de raadsfracties, maar het is ook een belangrijke ‘kweekvijver’. Mensen worden in de gelegenheid gesteld kennis te maken met het raadswerk en de formele zetting van vergaderingen.
Speekster stelt voor een dergelijke cursus, waar de heer Noordam naar verwees, nogmaals te organiseren om mensen kennis te laten maken met de lokale democratie.

Mevrouw KUIPER sluit zich aan bij de woorden van de vorige sprekers en geeft aan dat Gemeentebelang de motie steunt.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij het, als kleinste fractie in de raad, heel erg met de motie eens is. Het is echt van belang dat er aparte commissieleden zijn voor de commissies MDV, ABZM en Grondgebied, waarbij ook het inkomensverschil wordt weggenomen. De fractie steunt deze motie.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA begonnen is met 2 schaduwfractieleden in de fusiegemeente Rijssen-Holten. Met de argumenten die destijds ook ter tafel kwamen, is besloten naar 3 over te gaan en later is dat weer teruggedraaid naar 2, in het kader van bezuinigingen maar ook op basis van inhoudelijke argumenten. Toen is gesteld dat het inhoudelijk met 2 schaduwfractie per fractie zou kunnen. Wat de PvdA betreft is dit nog steeds zo. Ook maakt hij zich zorgen over het signaal naar buiten toe. Kennelijk is er wat geld beschikbaar en de raad denkt meteen weer aan zichzelf.
Wat de PvdA betreft zou het bij 2 kunnen blijven.

Burgemeester HOFLAND geeft aan dat het niet vaak gebeurt dat er een dilemma tussen de voorzitter van de raad en de voorzitter van het college op tafel komt. Als voorzitter van de raad zegt spreker dat de raad zelf bepaalt wat hi nodig heeft. Als het daarbij gaat om een meerderheid dan wordt gaat het daarbij ook om een opdracht. Als voorzitter van het college zegt hij dat tijdens de ombuigingen is besloten van 3 naar 2 terug te gaan. Er lagen toen veel voorstellen op tafel gebeurt, waarvan meerdere de raad raakten. Veel van deze voorstellen werden door de raad van tafel geveegd, terwijl er bij de ambtelijke organisaties fte’s uit moesten.

De heer DE KOE kan zich heugen dat de raadsleden de nodige flexibele en extra bezoldiging en onkostenvergoeding hebben ingeleverd destijds, dat nu nog steeds staat.
Burgemeester HOFLAND wijst erop dat de voorstellen die aan de orde zijn geweest, behoudens het aantal schaduwfractieleden, zijn afgewezen en de ambtelijke organisatie die opdracht wel heeft gekregen en gedaan. Op dit moment worden er overigens wel weer fte’s aangenomen.
Hij wijst hierbij op een staatsrechtelijk probleem. In de motie wordt het college verzocht de griffier opdracht te geven. Dit is staatsrechtelijk niet juist. Dat moet de raad zijn. Als beslispunt 2 eruit wordt gehaald dan is het vanzelfsprekend dat bij de uitvoerig van deze motie door het college de griffier begrijpt dat reglementen worden aangepast.

De heer DE KOE interrumpeert en vraagt om een schorsing.

Schorsing van 17.45 tot 17.50 uur.

(De heer Jansen komt om 17.50 uur ter vergadering.)

De heer DE KOE zegt informatie te hebben ingewonnen en daarom blijft hij bij zijn woorden. Op dit moment gaat het echter niet over de bezoldiging van raadsleden, maar om het versterken van het politieke systeem in Rijssen-Holten met een derde schaduwfractielid. Om dit moment laat hij het erbij.

Tweede termijn
De heer NOORDAM past de motie aan door beslispunt 2 te verwijderen. Hij voelt zich daarbij gesteund door de uitspraken van een aantal andere partijen. Hij vindt het ook kort door de bocht om zo te spreken, gelet op het feit dat het steeds lastiger wordt politieke ambtsdragers te vinden, die in staat zijn dit zware werk te doen. VVD Lokaal vindt het belangrijk goed opgeleide fractieleden te hebben die voor de inwoners van de gemeente Rijssen-Holten verantwoord hun werk kunnen doen. Daar wil de fractie meer ruimte voor hebben.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat, luisterend naar de woorden van de heer Noordam, hij concludeert dat het een goede motie is die bijdraagt aan de democratie. Hij blijft deze motie steunen.

De heer SCHEPPINK merkt op dat de werkdruk voor raadsleden erg hoog is. En als een extra schaduwfractielid helpt om kleinere fracties beter te ondersteunen om het raadswerk beter te kunnen uitvoeren, dan stemt de SGP daarmee in.

De heer MEIJERINK vindt goed opgeleide raadsleden, eventueel oud-schaduwfractieleden, vindt spreker erg belangrijk. 2 i.p.v. 3 lijkt hem ook mogelijk.

De heer KAHRAMAN merkt op dat de raad al mag werken met 2 schaduwfractieleden per fractie. Het CDA heeft de hele raadsperiode gebruikgemaakt van 1 schaduwfractielid. Spreker denkt dat het lastig wordt 3 plekken op te vullen qua menskracht, waarbij het niet zo zeer om de financiën gaat. De fractie blijft achter de motie staan, omdat ze het belangrijk vindt als opleidingsplek voor nieuwe raadsleden en voor de kleinere fracties als ondersteuning.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie deze motie ondersteunt. Zij zien de schaduwfractielid-maatschap meer als opleiding naar het raadslidmaatschap dan als ondersteuning.
Het gemeenteraadswerk is georganiseerd rondom 3 commissies, dus dan kan met 3 schaduwfractie-leden een goede taakverdeling plaatsvinden. Zij onderkent het belang van ondersteuning van kleine raadsfracties, mede gelet op het feit dat er maar zo iemand kan uitvallen.

Mevrouw KUIPER zegt dat Gemeentebelang het eens is met de mening van de ChristenUnie.

Burgemeester HOFLAND geeft aan de discussie met de heer De Koe niet te hebben beoogd. Hij vindt het vervelend dat het overkwam alsof deze op het scherpst van de snede moest worden gevoerd. Hij stelt voor de stukken samen nog eens door te nemen, onder het genot van een kop koffie.
Hij gaat in op de lokale democratie en zegt dat genoemde cursus werd aangeboden aan gemeenten waar de opkomst laag was. Toen hebben de voormalige griffier en hij een brief geschreven, waarin zij het initiatief prezen en aangaven de cursus ook te geven in een gemeente met een heel hoog opkomstpercentage, om zo de effecten te kunnen vergelijken.
In de suggestie om de cursus te herhalen kan spreker zich vinden en hij stelt voor dit ergens in 2020 te doen, om mensen te trekken met verkiezingen in het vooruitzicht.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt, na doorhaling van beslispunt 2, aangenomen met 22 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PvdA).

(De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de burgemeester.)

Motie integraal PGB
De fractie van het CDA dient een motie in: integraal PGB. De heer WESSELS licht de motie toe en refereert aan de woorden van de heer Kahraman over de decentralisaties. De bezuinigingen vanuit de rijksoverheid zijn intern opgevangen en ingevuld. Het is nu tijd om aan de transformatie te werken om inhoudelijk tot verbetering te komen. De raad heeft dit middels het koersdocument eerder ook aangegeven en vandaag kan daarin een nieuwe stap worden gezet, waarin wordt ingezet op meer maatwerk en integraliteit. 

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2017;

constaterende dat:

 • door verschillende zorgwetten op gemeentelijk- en rijksniveau schotten zijn;
 • daardoor verschillende zorgplannen moeten worden gemaakt wat administratieve druk met zich meebrengt;
 • regelingen verschillende uitvoeringsinstanties kennen met verantwoording en administratielast;
 • de schotten tussen de verschillende zorgwetten, maatwerk en het versterken van de eigen regie bemoeilijken;
 • er in andere plaatsen is geëxperimenteerd met een integraal PGB;

overwegende dat:

 • een integraal gezins-PGB kan bijdragen in het vergroten van de eigen regie en meer zorg op maat kan leveren voor gezinnen in Rijssen-Holten;

verzoekt het college:

 • voor de begrotingsraad van november aan de raad te rapporteren over mogelijkheden die er zijn om financiering middels PGB te ontschotten zodat de raad hierover een besluit kan nemen;
 • hierbij de ervaringen vanuit de pilotgemeentes mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vragenronde
De heer MEIJERINK gaat in op het integraal gezins-PGB en gaat er daarbij vanuit dat er gesproken wordt over gezin in de brede zin van het woord.

Mevrouw RIEZEBOS kan zich voorstellen dat als er ontschot wordt er ook moeilijkheden rondom de privacy bijkomen. Zij vraagt zich af of er al zich is op ervaringen van pilotgemeenten.

De heer WESSELS verwijst, v.w.b. de definitie van een gezin, naar de ambtelijke organisatie.
Hij gaat in op de privacy en wijst erop dat cliënten het meekijken door de gemeente vaak als positief zien.

Eerste termijn
De heer MULLER vraagt naar ervaringen rondom de pilot.
Hij vraagt waarom zo kort voor de vergadering een dergelijke belangrijke motie wordt ingediend en pleit voor agendering voor een commissievergadering, met de bijbehorende stukken.
Het lijkt erop dat het CDA graag op ‘de muziek vooruit’ loopt, omdat dit traject eraan zit te komen.

De heer RETERINK zegt dat een daadkrachtige gemeente wellicht in staat is snel te schakelen. Hij stelt vast dat de raad vraagt om een onderzoek en vraagt zich af of het college, met het ambtelijk apparaat, kans ziet hieraan te beantwoorden.

De heer NOORDAM wijst erop dat in de motie staat dat de portefeuillehouder de rapporten die komen kan meenemen in zijn totale rapport. VVD Lokaal steunt de motie.

De heer MEIJERINK gaat uit van de definitie van gezin, in de brede zin van het woord en zegt dat de PvdA de motie steunt.

De heer KLEIN VELDERMAN begrijpt de woorden van de heer Muller niet en ook niet waarom hij hier nu mee komt. Spreker is voorstander van de voorgestelde aanpak.

Wethouder TIJHOF zegt dat integraal werken een visie van de gemeente is, om zoveel mogelijk schotjes weg te halen. Hij verwijst hierbij naar het visiedocument ‘Samen Zorgen`. In dat kader begrijpt spreker dat je verder moet kijken dan de taken die alleen bij de gemeente liggen. Op dit moment voert de gemeente geen taken uit die voor een ander bestemd zijn. Daar is geen geld en geen personeel voor. Het is zaak dat goed gekeken wordt welke taken de gemeente op zich neemt en wat betekent dat voor onze organisatie en onze burgers. Op dit moment lopen er een aantal pilots waarvan we kunnen leren en een aantal zaken bij elkaar kunnen brengen. Een beperkt onderzoek kan uitgevoerd worden, maar op het moment dat er veel tijd en energie aan besteed moet worden dan wordt er bij de raad om ruimte gevraagd.
Met de input vanuit de pilots en een kort onderzoek verwacht spreker dat er terug gerapporteerd kan worden. Het college neemt de motie over.

Tweede termijn
De heer RETERINK bedankt de wethouder voor de beantwoording en zegt dat de SGP de motie steunt.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang het voorliggende voorstel steunt. Hij vindt het jammer dat het proces zo verloopt, terwijl hier wel met elkaar in verdiepende zin over gesproken had kunnen worden.

Mevrouw RIEZEBOS geeft aan dat de ChristenUnie deze motie ook steunt. Ze verwacht dat hier nog over gesproken wordt als de wethouder met het onderzoek en een eventueel voorstel naar de raad toe komt.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt unaniem aanvaard.

Schorsing van 18.15 – 19.15 uur.

De VOORZITTER heropent de vergadering.

(De heer G. Kreijkes neemt het voorzitterschap over.)

Motie Stolpersteine
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in: Stolpersteine. De heer VAN VELDHUIZEN licht de motie toe.In het recente verleden zijn meerdere pogingen ondernomen om de niet-teruggekeerde Joodse burgers uit de Tweede Wereldoorlog blijvend te herinneren. Hiervoor is toen het Joods monument opgericht, dat is geplaatst op de Joodse begraafplaats aan de Arend Baanstraat. De tekst op de plaquette luidt:

‘TER HERINNERING AAN DE MEER DAN HONDERD JOODSE INWONERS VAN RIJSSEN

DIE DOOR DE BEZETTERS IN 1940-1945 WERDEN OMGEBRACHT,

“GEDENK O GOD WAT ONS GESCHIED IS”; (KLAAGLIEDEREN 5:1).

Stolpersteine/Struikelsteen is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Zijn organisatie brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Door het aanbrengen van Stolpersteine krijgen de omgekomenen nadat dit al eerder in Holten gebeurde, weer een tastbare plaats in de Rijssense samenleving.
Stolpersteine betekent letterlijk ‘struikelsteen’, maar staat ook voor ‘steen van de confrontatie’. Ze zijn bedoeld om de voorbijganger figuurlijk te laten struikelen om aan te zetten tot nadenken.
Vanuit de samenleving bereikten de ChristenUnie verschillende geluiden, waaruit bleek dat er behoefte was om te komen tot een initiatief, waardoor het mogelijk wordt om de zogenaamde Stolpersteine te plaatsen in Rijssen. Nu de tijd daarvoor rijp is, volgt Rijssen het goede voorbeeld van Holten.
Om te voorkomen dat de Struikelstenen op de verkeerde plaats of met de verkeerde naamsvermelding gelegd worden, is intensief archiefonderzoek onontbeerlijk. Het is tevens van groot belang is dat de verhalen en herinneringen uit vervlogen tijden verteld en gehoord blijven. De inwoners van Rijssen en nabestaanden van slachtoffers zijn hierin een belangrijke spil. Met name door het inschakelen van de schooljeugd zijn de Stolpersteine een goed middel om de vernietiging van 6 miljoen Joden, waaronder Joodse plaatsgenoten, jaarlijks op een passende manier te herdenken.

De gemeenteraad van Rijssen-Holten, in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017;

constaterende dat:

 • tijdens de Tweede Wereldoorlog de Joodse ingezetenen van onze stad zwaar getroffen zijn;
 • meer dan honderd Joodse burgers door de Duitse bezetter zijn afgevoerd naar vernietigingskampen en daar zijn vermoord;
 • nagenoeg alle 107 Joodse inwoners van Rijssen omgekomen zijn en niet meer teruggekeerd zijn naar Rijssen;

overwegende dat:

 • de omgekomen Joodse burgers uit Rijssen geëerd en herinnerd moeten worden door middel van het plaatsen van zogenaamde “Stolpersteine” (stolpern = struikelen), een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig;
 • de meesten van hen geen graf hebben gekregen, maar op deze manier een naam krijgen;
 • zij hierdoor in herinnering blijven bestaan;
 • door deze “struikelstenen” vragen van kinderen en volgende generaties kunnen worden beantwoord en de geschiedenis kan worden uitgelegd;
 • een wandeling door een gewone straat opeens een reis door de geschiedenis wordt;
 • in Nederland inmiddels duizenden van deze stenen zijn geplaatst. In o.a. Holten, Bathmen Deventer, Hilversum, Leiden, Borne en Groenlo zijn de Struikelstenen geplaatst;

verzoekt het college:

 • mee te werken aan het plaatsen van Stolpersteine/Struikelstenen in Rijssen en daarmee het goede voorbeeld van Holten te volgen;
 • medewerking te geven aan initiatieven die worden genomen in samenwerking met lokale partners, als het Comité Herdenkingen Rijssen, het Rijssens Museum en het onderwijs om te komen tot het plaatsen van Stolpersteine/Struikelstenen in Rijssen;
 • het plaatsen van Stolpersteine/Struikelstenen uit te voeren in overleg met de nabestaanden van de slachtoffers, de huidige bewoners van de panden en de gemeente Rijssen-Holten;
 • te inventariseren naar de haalbaarheid en realisatie;
 • het geheel te faciliteren en financiering zoeken bij het bedrijfsleven en particuliere initiatieven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vragenronde
De heer NOORDAM vraagt wie de uren van het onderzoek gaat betalen.
De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat het de bedoeling is dat dit gebeurt via particuliere initiatieven in samenwerking met de gemeente.

De heer BEUNK vraagt wat het verzoek aan het college “het geheel te faciliteren” in de praktijk inhoudt. Verder vraagt hij wie “financiering zoeken bij het bedrijfsleven en particuliere initiatieven” op zich neemt: de gemeente, een stichting of iets dergelijks.
De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat de ChristenUnie voor de gemeente een taak ziet als het gaat om “faciliteren”. “Particuliere initiatieven en het bedrijfsleven daarbij betrekken”: dit is naar aanleiding van hoe dit is gebeurd in Holten, namelijk puur vanuit particuliere initiatieven. De ChristenUnie vraagt in haar motie de gemeente daarin te faciliteren.

De heer BOSMA vraagt de heer Van Veldhuizen of er al informatie is over wie waar heeft gewoond of dat alles nog in de archieven opgezocht moet worden.
De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat er gesprekken zijn geweest met enkele nabestaanden. Omdat alles secuur en nauwgezet moet gebeuren, moet er in de archieven gezocht worden.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt of het de bedoeling is van de motie om alleen de nagedachtenis in stand te houden van de Joodse slachtoffers of dat ook anderen dan Joden die in Rijssen slachtoffer zijn geworden, hierin meegenomen worden.
De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat de ChristenUnie zich met deze motie beperkt tot de Joodse bevolking.

Eerste termijn
De heer KAHRAMAN zegt dat het plaatsen van Stolpersteine een prima initiatief is als dat vanuit de samenleving komt. Hij vraagt of er een stichting komt, die dit initiatief oppakt samen met de gemeente en die toestemming moet verlenen voor het plaatsen van de stenen.

De heer MEIJERINK zegt dat het plaatsen van de stenen moet komen vanuit particulier initiatief. De PvdA vindt het verder een prima initiatief. Spreker wijst op een krantenartikel over herinneringscentrum Kamp Westerbork, waar men bezig is met een geheel nieuwe inventarisatie van alle Joodse slachtoffers in Nederland. Daar zou men voor een deel van de informatie op kunnen aansluiten.
De PvdA steunt de motie als het gaat om particulier initiatief, die ook de financiering verzorgt.

De heer BOSMA zegt dat de SGP dit een zeer sympathiek voorstel vindt. Het is belangrijk deze zwarte bladzijde in de eigen Nederlandse geschiedenis levend en tastbaar te maken, waar een belangrijke opvoedkundige kracht van uit kan gaan richting de jeugd. De SGP vindt het belangrijk dat het initiatief vanuit de samenleving komt. Het is een goede zaak dat de gemeente dat faciliteert.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 dit een goed initiatief vindt, ook omdat het komt vanuit de samenleving. De gemeente moet hieraan meewerken en faciliteren.

De heer NOORDAM vraagt of ook anderen, die op eenzelfde wijze als de Joden zijn afgevoerd en terechtgekomen zijn in kampen, als zich dat heeft voorgedaan in deze gemeente, ook behoren bij de gedachte die de heer Van Veldhuizen heeft geuit.
De motie duidt alleen op faciliteren en niet op financieren. Het gaat om het aanjagen van de gedachte.

De heer BEUNK zegt dat het volgens de heer Van Veldhuizen niet de bedoeling is dat de gemeente financiers gaat zoeken, maar dat het initiatief overgelaten wordt aan het bedrijfsleven of particulieren. Als het zo bedoeld is, is Gemeentebelang akkoord. Het herdenken van de geschiedenis door middel van deze groep mensen, die in het verleden een nauwe verwantschap met de Rijssense gemeenschap had, is prima. Andere fracties merkten op dat er ook andere groepen inwoners herdacht zouden kunnen worden. Wellicht komen ook hiervoor initiatieven.

De BURGEMEESTER zegt dat het college een positieve grondhouding heeft ten opzichte van Stolpersteine. Het is niet voor niets dat deze in Holten liggen. Toch voelt spreker zich enigszins ongemakkelijk bij dit voorstel. Er wordt gesproken over een initiatief en gezegd is dat zich enkelen hiermee bezig willen houden. Die mensen hebben zich nog niet gemeld bij het gemeentebestuur. Daarnaast is er het vraagstuk hoe de familie van nabestaanden er tegen aankijkt. Het is bekend dat in de Joodse gemeenschap in Rijssen, zeker in het verleden, men niet heel erg enthousiast was over Stolpersteine. Wat verder meespeelt is de plek waar de stenen neergelegd worden en of de huidige eigenaren van panden het fijn vinden als er stenen geplaatst worden.
Het college wil dit neerleggen bij het burgerinitiatief, die de verantwoordelijkheid moet nemen voor de namenlijst, voor het doen van onderzoek en voor het praten met nabestaanden. Er moet aannemelijk gemaakt worden dat er een breed draagvlak is. Dan is het gemeentebestuur bereid de openbare ruimte beschikbaar te stellen voor het plaatsen van de stenen. Verder is het collegebestuur waarschijnlijk ook wel bereid te zijner tijd een financiële bijdrage te doen.
Spreker vindt het moeilijk om op dit moment het verzoek in de motie te bediscussiëren. De initiatiefnemers zijn niet bekend en er ligt geen voorstel op tafel. Ook de verantwoordelijkheid voor de financiering door het bedrijfsleven moet blijven bij particuliere initiatief, zoals dat ook is gebeurd in Holten.
Het college heeft kortom een positieve grondhouding. Als zich initiatiefnemers melden, dan gaat het gemeentebestuur met hen in gesprek. Zij moeten de verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan. Zodra zij zo ver zijn en er kan een voorstel voorgelegd worden aan de raad, komt het college daarmee terug.

Tweede termijn
De heer VAN VELDHUIZEN zegt als voorbeeld dat er in Holten heel veel particulier initiatief is en financiering door het bedrijfsleven. Spreker is blij met de toezegging dat er de bereidheid is het gemeentehuis beschikbaar te stellen voor een commissie die hiermee aan het werk wil gaan en ook voor een mogelijke financiële bijdrage. Daarmee komt het college een heel eind tegemoet aan de wensen van de ChristenUnie. Spreker stelt voor hiermee aan het werk te gaan en het initiatief bij de particulieren te leggen. Wat spreker betreft komt de motie niet in stemming.

De VOORZITTER concludeert dat de motie is ingetrokken.

(De burgemeester neemt het voorzitterschap over.)

Motie subsidie Koorschool Rijssen
De fractie van VVD Lokaal dient een motie in: (start)Subsidie Koorschool Rijssen. De heer NOORDAM licht de motie toe. In de commissie is ingesproken over de problematiek bij het opstarten van een koorschool in Rijssen en het feit dat de private inspanningen op dit moment nog onvoldoende zijn om dit goed van de grond te krijgen. Voor VVD Lokaal is dat de aanleiding om als gemeente daarbij een steuntje in de rug te geven. De hoogleraar Scherder, hoogleraar in de neuropsychologie, pleit in zijn artikel in het Parool van 8 januari voor deze vorm van zingen: samen zingen verbindt, het versterkt sociale vaardigheden en draagt bij aan betere schoolprestaties. Dat is voldoende voor VVD Lokaal om deze motie in te dienen.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2017;

overwegende dat:

 • recent in Rijssen de stichting Koorschool Rijssen is opgericht;
 • deze stichting ten doel heeft het bevorderen van koorzang op niveau in de meest uitgebreide zin, met name in de Anglicaanse traditie;
 • de ambitie van de stichting om een opleiding te bieden voor jongens en meisjes om daarmee twee koren vorm te geven die behoren tot de top-3 van Boys Choirs en Girl Choristers in Nederland en daarmee aanvullend is op het aanbod van de muziekschool;
 • het aanbieden van faciliteiten aan leden van het jongens- /meisjeskoor en/of anderen teneinde de koorzang op hoog niveau te brengen en te houden bijdraagt aan de lokale gemeenschap;
 • een dergelijk aanbod onderscheidend is in onze gemeente en daarmee Rijssen als zingende gemeenschap positief op de Nederlandse kaart wil zetten;
 • de voorlopige begroting van de stichting een tekort laat zien;
 • de stichting private middelen heeft gezocht en gevonden, wat tot op heden onvoldoende is om op te starten;

 verzoekt het college:

 • in overleg te treden met het bestuur van de stichting Koorschool Rijssen om te bezien of er binnen de kaders van de subsidieverordening mogelijkheden zijn om eenmalige startsubsidie beschikbaar te stellen en hiervoor in de meerjarenbegroting 2018-2021 een bedrag op te nemen van maximaal € 25.000,-.

 En gaat over tot de orde van de dag.

Vragenronde
De heer KLEIN VELDERMAN vraagt of het bedrag van maximaal € 25.000 ook lager kan zijn en waarvan dat dan afhangt.
De heer NOORDAM zegt dat het ligt aan de onderhandelingen. Als dat bedrag lager wordt, is dat uiteraard prima.

Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat er een sympathieke motie voorligt. Spreker wil VVD Lokaal meegeven of is gedacht aan een soort cofinanciering, waarbij men na een aantal jaren afbouwt. Daarmee blijft de gemeente in gesprek met de organisatie en kan wellicht wat dat betreft nog wat faciliteren.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie dit een bijzonder sympathieke motie vindt. Volgens haar is het volstrekt niet de bedoeling een structurele subsidie te verstrekken. Bij de laatste bullet staat dat het gaat om startsubsidie.
In het verzoek van het college staat dat het binnen de kaders van de subsidieverordening mogelijk gemaakt moet worden. Spreekster vraagt het college of het mogelijk is.

De heer MULLER zegt dat er in de vorige coalitieperiode een driftige bezuinigingsronde is geweest, waardoor veel verenigingen zijn getroffen. Destijds was er met betrekking tot culturele bijdragen een grote rol weggelegd voor de Cultuur Adviesraad. Spreker vraagt of het nu subsidiëren van één vereniging niet het risico heeft van een precedent. Het gaat nu om een startsubsidie, maar er kunnen initiatieven komen van anderen met een soortgelijke vraag. Met de nu gevraagde startsubsidie is het de vraag of het beleid verandert en of dat past bij de subsidieverordening.

De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA positief staat tegenover de motie om de volgende redenen. De koorschool heeft zelf al een groot deel van de financiering geregeld. De koorschool vraagt geen structurele subsidie, maar een eenmalig duwtje in de rug om te kunnen opstarten, zodat zij zo professioneel wordt dat zij zelf haar geld kan verdienen voor de instandhouding. De koorschool geeft aan Rijssen te kunnen promoten in den lande met de optredens van een professioneel zangkoor.

De heer RETERINK zegt dat het verzoek om € 25.000 hem herinnert aan een eerder verzoek van de Scouting en van het Parkgebouw, waarbij door de organisaties zelf een substantieel deel van de financiën werd ingebracht en zij een aanvulling vroegen van de gemeente. Spreker ziet de voorliggende motie in dat licht en zou deze kunnen steunen, ook vanwege de argumenten die de heer Kahraman noemde.

Wethouder CORNELISSEN meldt dat het college al een opstartsubsidie heeft verstrekt aan de koorschol op advies van de CAR: bij het cultuurbudget 2017 is er € 5920 beschikbaar gesteld.
Als de meerderheid van de raad de motie steunt, heeft het college er geen probleem mee om met het bestuur van de koorschool te bezien wat er binnen de kaders van de subsidieverordening mogelijk is.

Tweede termijn
De heer MULLER vraagt nogmaals of het verzoek het risico in zich heeft van een precedentwerking. Tevens vraagt spreker op welke wijze dit aansluit bij de subsidieverordening. Hij vraagt of het een optie is dit bedrag of een deel ervan niet te verstrekken als een subsidie, maar als een lening.

De heer NOORDAM refereert aan de woorden van de heer Klein Velderman over cofinanciering. Mogelijk is dit toe te voegen aan de motie.

De heer Muller sprak over het risico van precedentwerking en eerdere bezuinigingsrondes, maar de heer Reterink gaf daarentegen aan dat dit eerder heeft plaatsgevonden in andere situaties. Het is dus geen vorm van precedentschepping. VVD Lokaal wil de motie graag in stemming brengen.

De heer KAHRAMAN zegt dat initiatieven gewoon in de raad komen en dat de raad zelf besluit of een initiatief al dan niet een bijdrage levert aan de gemeenschap van Rijssen-Holten. Het gaat hier om een eenmalige subsidie, het is een goed initiatief en dat wordt van harte gesteund door het CDA.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat zij de vraag heeft gesteld of de motie past binnen de kaders van de subsidieverordening. Als dat mogelijk is, dan is dat uitstekend. Als het gaat over vergelijkbare subsidies die destijds zijn verstrekt aan de scouting en het Parkgebouw, dan vindt zij dat ook prima. Er moet duidelijkheid zijn wat precies de bedoeling is en waarover de raad besluit. De ChristenUnie staat heel positief tegenover de motie. Het is een goed idee dat de koorschool blijft zoeken naar private middelen. Mocht de subsidie toegekend worden, dan moet daar een goede verantwoording onder liggen. Op die manier kan de koorschool starten en komen er hopelijk mooie concerten uit voort, waarvan iedereen kan genieten.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat in het verzoek van de motie staat “om te bezien”. Dat schept sowieso geen precedent. De motie roept met name op in gesprek te gaan met de koorschool en te onderzoeken wat dat er binnen de kaders mogelijk is.

De heer MULLER legt een stemverklaring af: gehoord hebbende dat er geen sprake is van een precedent en wetende dat het voorstel terugkomt in de raad op het moment dat het feitelijk aan de orde is, stemt Gemeentebelang in met de motie.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt unaniem aangenomen.

Motie aanpak schuldenproblematiek rondom zorgverzekeringen
De fracties van CDA en VVD Lokaal dienen een motie in: aanpak schuldenproblematiek rondom zorgverzekeringen. De heer TEN BERGE licht de motie toe. De problematiek van schulden komt steeds vaker in het nieuws, alsmede de grote complexiteit van de regelingen. Dat was o.a. de reden van het eerder vandaag indienen van een motie over het integraal pgb. Het CDA dient onderstaande motie in, omdat dingen simpeler moeten worden voor mensen en zij niet verder in de schulden geraken.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2017;

constaterende dat:

 • schuldenproblematiek steeds lastiger is aan te pakken en schulden leiden tot veel maatschappelijke schade, zoals gezondheidsproblemen, maar ook kosten voor werkgevers;
 • de aanpak van schuldenproblematiek samenwerking tussen verschillende maatschappelijke partijen vergt;
 • de gemeente Rijssen-Holten hiervoor onlangs in een communiqué met het maatschappelijk werk en de woningcorporaties een convenant heeft opgesteld;

 overwegende dat:

 • de complexiteit van regelgeving volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) de hoofdoorzaak is voor het ontstaan van schulden;
 • dat de gemeente samen met partners die een collectieve zorgverzekering aanbieden, afspraken maakt over premieachterstanden en het eigen risico;
 • enkele gemeentes (Enschede, Arnhem) pilots uitvoeren om schuldenproblematiek aan te pakken door de Regeling Uitstroom Bronheffing (RUB);

 verzoekt het college:

 • met de partners die een zorgverzekering aanbieden voor onze inwoners afspraken te maken om de schuldenproblematiek aan te pakken, met specifieke aandacht voor het snel signaleren en reageren op betalingsachterstanden en het toepassen van de RUB. En gaat over tot de orde van de dag.

Vragenronde
De heer JANSEN zegt dat het onderwerp van de motie luidt “Aanpak schuldenproblematiek rondom zorgverzekeringen”. Spreker weet dat er een aparte problematiek is rondom de premie van zorgverzekeringen. In de motie wordt er echter niet specifiek naar de zorgverzekeringen verwezen.
De heer TEN BERGE zegt dat het inderdaad de bedoeling is specifiek in te gaan op de zorgverzekering. Er is in Rijssen-Holten een collectieve zorgverzekering voor bepaalde doelgroepen, maar het zou mooi zijn breder te kijken, mede omdat er een problematiek is bij veel werkgevers rondom incasso’s en dergelijke.

Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN leest de motie als een vroegsignalering; als premiebetaling achterblijft, moet er een afspraak gemaakt worden met een zorgverzekeraar. Die afspraak houdt in dat de gemeente geïnformeerd wordt, zoals ook gebeurt bij de woningbouwverenigingen als mensen de huur niet betalen.
Volgens de heer Ten Berge moet er ook gekeken worden naar andere zorgverzekeraars en niet alleen naar die zorgverzekeraars waarmee de gemeente nu een contract heeft gesloten voor mensen tot 110% van de bijstandsnorm. Spreker voorziet problemen als het gaat om privacy en geheimhouding.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA van plan deze sympathieke motie te steunen. De vraag die de heer Klein Velderman oproept is echter wel relevant. Spreker vraagt in hoeverre privacywetgeving hier een kink in de kabel kan laten ontstaan.

De heer JANSEN zegt dat er een heel goede motie voorligt. De vraag die spreker zojuist stelde, had direct betrekking op de premie van de zorgverzekering. Wie een premieachterstand heeft, betaalt € 134,38, wat hoger is dan de basispremie. Als dat aan de orde is, geraakt men al snel in een vicieuze cirkel, de schulden worden hoger en er vindt geen afbetaling plaats. De SGP steunt de motie om aan de hand daarvan met de zorgverzekeraars afspraken te kunnen maken. Spreker merkt op dat er een bepaalde zorgverzekering is, die werkt met een ‘sociaal hospitaal’ om de hele schuldenproblematiek van personen aan te pakken. Onderzoek wijst verder nog uit dat de ziektekosten van desbetreffende personen over het algemeen hoger zijn dan bij mensen die niet in de schulden zitten.

De heer MULLER zegt dat de motie een preventieve, goede actie is, die Gemeentebelang zeker ondersteunt.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat alles op alles gezet moet worden bij het voorkomen van schulden. De ChristenUnie staat dan ook positief tegenover de motie. Privacy kan een nog wel een punt zijn, maar soms heiligt het doel de middelen. Zij hoopt dat daar een oplossing voor gevonden wordt.

De heer NOORDAM zegt dat het ernstig is dat een dergelijke motie ingebracht moet worden. Van een ‘sympathieke motie’ kan er in die zin dan ook geen sprake zijn. Het gaat hier om vroegsignalering, zodat mensen niet in een vicieuze cirkel geraken en de problematiek binnen de gemeente niet een steeds grotere bron van aandacht wordt. Hoe eerder problemen worden gesignaleerd, hoe beter dat is. Spreker vraagt de heer Ten Berge of ook andere partners kunnen bijdragen aan vroegsignalering van de problemen.

Wethouder TIJHOF zegt naar aanleiding van het verzoek in de motie, dat er al afspraken gemaakt door de gemeente. De gemeente krijgt een rapportage als er betalingsachterstanden zijn, waarna dit opgepakt wordt met het team Schulddienstverlening, eventueel samen met het maatschappelijk werk.
Over de Regeling Uitstroom Bronheffing is er op 12 juli 2017 een overleg geweest in de Regio Twente, waar de veertien Twentse gemeenten het aanbod kregen van de gemeente Enschede en Menzis om de pilot die in de motie genoemd wordt, per 1 januari 2018 uit te rollen over Twente. Spreker vindt het een goed idee daarbij aan te haken. In eerste instantie komt er dan een pilot voor de cliënten van Menzis, waarna dit vervolgens besproken kan worden met andere gecontracteerde partners. Er ligt kortom een goede motie voor, waaraan al gewerkt wordt.

Tweede termijn
De heer TEN BERGE dankt de overige fracties voor de steun voor de motie. Het is jammer dat zo’n motie nodig is. Gelukkig zijn er al afspraken gemaakt met Menzis, maar er zijn ook andere verzekeringen. Spreker sluit zich verder aan bij de woorden van de heer Jansen. Het gaat om een zware problematiek waar wat aan gedaan moet worden.
Spreker gaat ervan uit dat zorgverzekeraars en de gemeenten zich houden aan de huidige privacywetgeving. Binnen die wetgeving is er echter wel veel mogelijk.

De heer MEIJERINK zegt tegen de heer Noordam naar aanleiding van de opmerking over een “sympathieke motie” dat de fractie van de PvdA en ook andere fracties de gevoelens delen over de motie. Het is een goede motie, die helaas zeer noodzakelijk is.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt unaniem aangenomen.

Motie Sociale leningen door Stadsbank Oost Nederland
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in: Sociale leningen door Stadsbank Oost Nederland (SON). Mevrouw RIEZEBOS licht de motie toe. Schulden komen voor in alle sociale lagen van de bevolking, ongeacht opleiding en inkomen, en hebben een verlammende werking, zeker als er schuld op schuld gestapeld wordt. Gebleken is ook dat de overheid hiervan een van de grote veroorzakers is. Te denken valt aan verkeersboetes, belastingschulden, het ten onrechte verstrekken van toeslagen en uitkeringen, alsmede de problematiek die genoemd is in de vorige motie. Bij de vorige motie is verwezen naar het rapport Eenvoud loont, van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving.
Als de schuldenproblematiek te groot wordt, kunnen mensen niet meer terecht bij een commerciële bank voor het afsluiten van een lening. Uiteindelijk kan dit gedaan worden door de Stadsbank. De Stadsbank hanteert echter tarieven die vergelijkbaar zijn met commerciële banken. De ChristenUnie pleit ervoor mensen die in de schulden zijn gekomen de gelegenheid te geven hun schuld af te lossen in plaats van rente te betalen. Daarbij is de gehele samenleving gebaat, waaronder kinderen die in armoede opgroeien maar ook werkgevers. In mei 2017 heeft het Nibud een rapport gepresenteerd, waaruit blijkt dat een werknemer met een voltijdbaan en een modaal salaris een bedrijf of een organisatie € 13.000 per jaar kan kosten als er sprake is van schulden. Dat wordt veroorzaakt door loonbeslag, ziekteverzuim, verlies van productiviteit, meer risico op fraude, omkoping, diefstal, chantage en dergelijke. Wethouder Beens is het gesprek hierover al aangegaan met de Stadsbank. De motie is bedoeld als ondersteuning bij deze gesprekken.

De raad van de gemeente Rijssen - Holten bijeen op 13 juli 2017,

overwegende dat:

 • schulden maatschappelijke problemen veroorzaken;
 • onlangs is gebleken dat juist de overheid een belangrijke oorzaak is van het veroorzaken van ernstige schuldenproblematiek;
  (http://www.eenvandaag.nl/binnenland/74063/_overheid_vaak_oorzaak_van_schulden_)
  (http://www.nu.nl/geldzaken/4693704/overheid-vaak-oorzaak-van-schulden-bij-burgers.html)
 • schulden maatschappelijke problemen veroorzaken;
 • de lokale overheid in elk geval moet proberen de schuldenproblematiek zo effectief en voordelig
  mogelijk aan te pakken;
 • veel kinderen de dupe worden door ouders die in financiële moeilijkheden zijn gekomen;
 • schulden in alle sociale lagen van de bevolking voorkomen;
 • als de problemen hoog opgelopen zijn men geen mogelijkheid meer heeft om aan te kloppen bij reguliere commerciële banken en aangewezen is op de SON;
 • de SON hoge rentetarieven hanteert vanwege het grote risico dat men loopt dat een lening niet te innen is;
 • de hoge rentetarieven het des te moeilijker maken voor kwetsbare groepen snel van hun schulden af te komen;
 • een boeterente in elk geval onacceptabel is en afgeschaft moet worden;

 is van mening dat:

 • de raden die deel uit maken van de SON gezamenlijk de rentetarieven naar beneden moeten bijstellen;
 • de boeterente in elk geval afgeschaft moet worden;

 roept het college op:

 • in gesprek te blijven met de desbetreffende gemeenten om gezamenlijk de boeterente af te schaffen en de rentetarieven naar beneden bij te stellen;
 • deze motie door te sturen naar de gemeenten die participeren in de SON;
 • een brief te schrijven naar de formateur om het probleem van de schulden veroorzaakt door de overheid onder de aandacht van de nieuw te vormen regering te brengen.

 En gaat over tot de orde van de dag


Vragenronde
De heer
NOEVERMAN zegt dat de problematiek rondom de Stadsbank al in verschillende gemeenten vanuit de GR aan de orde is geweest. Ook de Stadsbank zelf is hiermee bezig. Wethouder Beens heeft laten weten dat hierover gesprekken worden gevoerd, maar dat nog niet bekend is wat dit in financiële zin gaat betekenen. Spreker vraagt mevrouw Riezebos daarop in te gaan.

De heer MULLER vraagt hoeveel inwoners van Rijssen-Holten met deze problematiek te maken hebben.
De gemeente Den Haag werkt met een percentage van 2% en verstrekt dus een zware subsidie. Spreker vraagt of er stadsbanken zijn, die commercieel een lager tarief hanteren zonder gesubsidieerd te worden.
Bij vervroegde aflossing en bij vertraging in de aflossing is er sprake van een boeterente. Spreker vraagt waar de motie op doelt.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat er een doorrekening is gemaakt, die nog niet openbaar is. Nog uitgezocht moet worden in hoeverre een gemeente dit alleen zelf zou kunnen doen. Voorzover zij weet zou het voor Rijssen-Holten gaan om een gering bedrag. Momenteel participeert Rijssen-Holten samen met 22 gemeenten in de Stadsbank Oost-Nederland.
Spreekster weet niet om hoeveel inwoners uit Rijssen-Holten het gaat. Elke inwoner die gedwongen is een lening af te sluiten bij de Stadsbank Oost-Nederland, daarvoor een hoge commerciële rente voor moet betalen en zelfs bij vervroegde aflossing een boeterente moet betalen, is er een te veel. Er zijn stadsbanken die de tarieven verlaagd hebben. Dat is alleen mogelijk als zij subsidie krijgen.
De boeterente waar de heer Muller naar vroeg, betreft het aflossen in een keer. Men betaalt dan een boeterente van 1%.

Eerste termijn
De heer MULLER zegt dat de wethouder eerder al melding heeft gemaakt van zijn contacten binnen de Stadsbank over deze thema’s. Mevrouw Riezebos geeft aan dat zij de motie ziet als ondersteuning daarvan. Spreker is benieuwd of de portefeuillehouder dat als zodanig beleeft.

De heer DE KOE zegt dat de betreffende problematiek al langer speelt en onderkend wordt. Er ligt nu een doorrekening, waar de portefeuillehouder mee bezig is. Spreker is van mening dat ‘de kip het ei moet uitbroeden’ en hij vraagt zich af of de motie dat proces verstoort. De portefeuillehouder heeft eerder al laten weten dat hij begrijpt dat de raad in den brede wel iets ziet in dit voorstel.

De heer NOEVERMAN sluit zich grotendeels aan bij de woorden van de heer De Koe.
Er wordt een beetje een indruk gewekt alsof mensen een lening, een sociaal krediet, móeten afsluiten, maar het is de vraag of dat altijd noodzakelijk is. Mensen kunnen ook voor noodzakelijke kosten een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. Daarnaast vindt spreker dat het wellicht goed is dat er een drempel is om dit soort leningen af te sluiten. Anders wordt het wel erg gemakkelijk en worden mensen juist in de schuld geholpen. Of het verlagen van de tarieven een echt uitgesproken zaak is, is voor spreker de vraag. 

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het in feite vreemd is dat mensen die een lening hebben afgesloten en het bedrag kunnen terugbetalen voor een bepaalde datum, een boete moeten betalen. Het betekent aan de andere kant dat de Stadsbank te maken krijgt met een inkomstenderving. Dat betekent dat die lening daardoor automatisch duurder worden. Nu duidelijk is dat men ermee bezig is, is het wellicht goed, zoals de heer De Koe voorstelde, nog even af te wachten.

De heer WESSELS sluit zich in grote lijnen aan bij de vorige sprekers. Omdat er al in diverse gremia over wordt gesproken, is de vraag of de broedende kip gestoord moet worden.
Bij de indiener is blijkbaar informatie bekend, die nog niet gedeeld mag worden. Het is lastig daarover te discussiëren.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA het eens is met de strekking van de motie en dat zij deze zal steunen. Hij merkt op als er een brief geschreven wordt, deze gericht moet zijn aan de informateur.

De VOORZITTER zegt dat de laatste opmerking van de heer Meijerink klopt. Het is verder aan de raad te beslissen of de brief geschreven moet worden. In Den Haag zullen zeker duizenden brieven binnenkomen in deze periode.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat zij benieuwd is naar de reactie van de portefeuillehouder over de ‘broedende kip die niet gestoord moet worden’.
De heer Noeverman wees op de bijzondere bijstand voor groep mensen, soms veroorzaakt door dramatische omstandigheden. Schulden komen echter in alle lagen van de bevolking voor. Dan kan zo’n lening noodzakelijk zijn om niet steeds verder in de schulden te komen.

De heer NOEVERMAN zegt bij interruptie dat mensen met een schuldenproblematiek ook terecht kunnen bij de Stadsbank voor heel andere zaken dan voor het verkrijgen van een krediet. Volgens spreker is het niet persé noodzakelijk, ook niet als men schulden heeft, om een krediet bij de Stadsbank af te sluiten. Hij maakt bezwaar tegen de koppeling tussen de schuldenproblematiek en het sluiten van een extra lening bij de Stadsbank, omdat dat lang niet in alle gevallen noodzakelijk is.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat het niet om een extra, goedkoop krediet gaat, maar om de echt problematische schuldenproblematiek. Het gaat om een sociale lening, die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
Commerciële banken verdienen aan het uitlenen van geld. Bij de Stadsbank maakt het onderdeel uit van de bedrijfsvoering. De Stadsbank is bedoeld als sociaal instituut om mensen met problemen te helpen. Uiteindelijk moet de gemeente er geld bij leggen; er zit niet een commercieel verdienmodel achter.

Wethouder TIJHOF zegt dat de portefeuillehouder in de commissie heeft gerapporteerd over zijn overleg met de Stadsbank. Zijn bevindingen waren in lijn met de vragen in de motie. Men is al volop bezig met de gevraagde inspanningen. Er lijkt al veel vooruitgang te zitten in het stoppen met de boeterente. Over de hoogte van de rente is nog veel overleg nodig.
Gezegd is dat de motie is ingediend om te laten zien dat de gemeenteraad van Rijssen-Holten de inzet van de wethouder steunt. Een steuntje in de rug is altijd prima, maar het college is al op weg, al zijn de resultaten nog niet helemaal bekend.

Tweede termijn
De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang de motie steunt, die oproept tot ondersteuning en als zodanig ervaren wordt. Dit is de derde motie in het sociale domein, waarmee geprobeerd wordt lopende zaken in de versnelling te krijgen.

De VOORZITTER vraagt of de motie wordt aangepast door formateur te vervangen door informateur.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat het hier gaat om een ernstig probleem en dat de brief wat haar betreft geschreven kan worden. Formateur wordt vervangen door informateur.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt unaniem aangenomen.

(De heer G. Kreijkes neemt het voorzitterschap over.)

Motie vuurwerkvrij
De fractie van de SGP dient een motie in: Vuurwerkvrij. De heer HAASE licht de motie toe. Iedereen is bekend met de problematiek rondom het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Vuurwerk leidt elk jaar weer tot letselschade, psychische schade, materiële schade, milieuvervuiling en zeer onveilige situaties voor agenten en andere hulpverleners. Afgelopen jaren is deze problematiek erger geworden, omdat het vuurwerk zwaarder en gevaarlijker wordt. In de Nederlandse samenleving neemt de weerstand tegen het gebruik van consumentenvuurwerk toe, en inmiddels zou een meerderheid graag zien dat het helemaal afgeschaft wordt. Daarin staat de burger niet alleen; meer dan 1200 organisaties, waaronder artsenorganisaties, patiëntenorganisaties en politieke partijen hebben een manifest voor een verbod op consumentenvuurwerk ondertekend. De fractie van de SGP heeft eerder dit jaar door het stellen van schriftelijke vragen de vinger gelegd bij dit maatschappelijke probleem. Het bestaan van de volkstraditie om rond Oud en Nieuw vuurwerk af te steken weegt niet op tegen alle negatieve aspecten die daaraan kleven. De SGP meent dat volksvertegenwoordigers en bestuurders ook een signaal moeten afgeven tegen consumentenvuurwerk, bijvoorbeeld door het ondertekenen van het Vuurwerkmanifest. De SGP vindt het college aan haar zijde, want ook zij “willen nog niet zover gaan dat zij vinden dat privébelang voor algemeen belang moet gaan”. Spreker twijfelt hieraan, omdat de strekking van de brief helaas iets anders doet vermoeden.
Het feit dat recentelijk de Onderzoeksraad voor Veiligheid, op verzoek van de burgemeesters van de vier grote steden, een onderzoek is gestart naar het afsteken van vuurwerk en dat de Nationale Politie nu ook pleit voor een totaalverbod op knalvuurwerk, maakt dat de SGP zich niet neerlegt bij het antwoord van het college. Hoewel de gemeente de problematiek op lokaal niveau niet kan oplossen dan wel geheel voorkomen, kan de raad wel een heel duidelijk signaal richting de burgers én de landelijke overheid afgeven, dat de maat vol is.
Met sommige tradities moet men durven breken, zeker als deze dreigen te ontsporen. De SGP-fractie roept daarom de raad op om in te stemmen met deze motie en het college op te roepen namens de gemeente Rijssen-Holten een duidelijk signaal af te geven tegen consumentenvuurwerk.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten, in vergadering bijeen op 13 juli 2017;

overwegende dat:

 • vuurwerk elk jaar weer tot veel ellende leidt: letselschade, materiële schade en psychische schade;
 • de schade aan de gemeentelijke eigendommen in Rijssen-Holten alleen al jaarlijks circa € 15.000 tot €20.000 bedraagt;
 • vuurwerk bijzonder milieuvervuilend is, wat haaks staat op het streven naar een duurzame samenleving;
 • er in onze gemeente afgelopen jaar ruim 200 klachten zijn ingediend bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast;
 • onderzoeken laten zien dat de weerstand in de Nederlandse samenleving tegen het gebruik van consumentenvuurwerk toeneemt;
 • de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek naar het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is gestart, omdat de veiligheid hierbij jaarlijks ‘in het geding’ is;
 • meer dan 800 organisaties, waaronder artsenorganisatie KNMG, dierenartsen, kinderartsen, oogartsen, longartsen, patiëntenorganisaties en politieke partijen, het Vuurwerkmanifest hebben ondertekend, waarin wordt gepleit om met Oud en Nieuw alleen nog vuurwerkshows toe te staan en consumentenvuurwerk te verbieden;
 • de Nationale Politie pleit voor een totaalverbod op elke vorm van knalvuurwerk: "Het vuurwerk heeft zijn onschuld verloren en de maat is vol. Elke knal is er één te veel", aldus Peije de Meij, directeur Operatiën bij de Nationale Politie;
 • het pleidooi van de Nationale Politie mede is ingegeven door het feit dat vuurwerk steeds zwaarder en gevaarlijker wordt;
 • de Raad van State recentelijk heeft uitgesproken dat de gemeentelijke overheid bevoegd is om een vuurwerkverbod in te stellen;

is van mening dat:

 • het bestaan van de volkstraditie om rond Oud en Nieuw vuurwerk af te steken absoluut niet opweegt tegen alle negatieve aspecten die daaraan kleven, oftewel dat met betrekking tot het afsteken van consumentenvuurwerk het privébelang niet opweegt tegen het algemeen belang;
 • wij als volksvertegenwoordigers en bestuurders het algemeen maatschappelijk belang op het oog dienen te hebben;
 • het voorkomen van erger leed en meer schade in onze gemeente beter is dan het genezen ervan;

verzoekt het college om:

 • als vertegenwoordiger van deze gemeente het Vuurwerkmanifest namens Rijssen-Holten te ondertekenen om zo een duidelijk signaal af te geven tegen consumentenvuurwerk;
 • de mogelijkheid te onderzoeken om net als de directe omgeving van kerken, bejaardencentra en fietstunnels ook de doorgaande wegen en fietspaden als vuurwerkvrije zones in te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vragenronde
De heer KAHRAMAN vraagt de heer Haase, die sprak over schade door vuurwerk en het steeds zwaarder en gevaarlijker worden van vuurwerk, of hierbij op het gewone consumentenvuurwerk of op illegaal vuurwerk wordt gedoeld.

De heer MULLER vraagt hoe de heer Haase aankijkt tegen carbidschieten dat plaatsvindt op particulier terrein. Verder wil hij graag weten hoe de heer Haase aankijkt tegen de handhavingscapaciteit gezien de krappe bezetting.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de indiener spreekt over vuurwerk en over consumentenvuurwerk. Hij vraagt of de heer Haase kan bevestigen dat de problemen vooral ontstaan door het illegale vuurwerk.

De heer HAASE zegt dat niet altijd duidelijk is waardoor de schade wordt veroorzaakt. Bij materiële schade is illegaal vuurwerk vaak de boosdoener. Letselschade of milieuvervuiling blijkt echter ook aak veroorzaakt te worden door consumentenvuurwerk, siervuurwerk, vuurpijlen et cetera. Spreker geeft het voorbeeld van babypijltjes, die heel lang behoorden tot legaal vuurwerk. Momenteel mogen deze niet meer verkocht worden, omdat zij zoveel letselschade veroorzaken bij omstanders.
De politie pleit voor een totaal verbod op knalvuurwerk, mede vanwege het illegale vuurwerk dat steeds zwaarder en gevaarlijker wordt. De politie geeft aan dat het steeds moeilijker is illegaal vuurwerk terug te dringen. De oplossing volgens de politie is een totaalverbod.
De vraag over carbidschieten kan spreker niet beantwoorden en moet nader uitgezocht worden.
Op de vraag over de handhavingscapaciteit moet een antwoord geformuleerd worden. Spreker zegt dat er momenteel een vuurwerkvrije zone rondom kerken en in tunnels is. Volgens hem is het algemeen gevoelen binnen de raad zodanig dat die zones wel gehandhaafd moeten worden. Hij vraagt zich af waarom dat niet uitgebreid kan worden richting de doorgaande wegen. Handhaving is wel een punt, maar het gaat om het onderliggende probleem. Spreker citeert de burgemeester van Enschede: "We spreken af dat je met Oud en Nieuw tussen zes uur 's avonds en twee uur 's nachts vuurwerk mag afsteken. Niemand houdt zich eraan. Dan kunnen we net zo goed niets afspreken." Het gaat in feite om burgerlijke ongehoorzaamheid.

Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat in de motie het woord “vuurwerk” vervangen kan worden door “roken”. Dan staat er bijvoorbeeld: “roken elk jaar weer tot veel ellende leidt (letselschade, materiële schade en psychische schade); “roken bijzonder milieuvervuilend is”. Hij onderkent het feit dat vuurwerk een probleem is. In het verleden is in de raad ooit zelfs gesproken over vuurwerkgedoogzones. Dat is misschien beter handhaafbaar dan een algeheel verbod. Spreker zegt dat het niet mogelijk is zodanig te controleren dat er helemaal geen vuurwerk wordt afgestoken.
Spreker onderschrijft de problemen. Er ontstaat enorm veel letsel. In zijn beleving komt dat vooral door het illegale vuurwerk. Daarop moet worden gehandhaafd en de kop ingedrukt worden, zodat mensen nog lang kunnen genieten van consumentenvuurwerk, al dan niet begeleid.

De heer KAHRAMAN onderschrijft dat er nadelen kleven aan vuurwerk en met name aan illegaal vuurwerk. Een geheel verbod in de gemeente staat niet als zodanig in de motie, maar lijkt wel de strekking te zijn. Dat gaat het CDA veel te ver. Het afgelopen jaar zijn er goede stappen gezet. Er zijn al zones, waar geen vuurwerk afgestoken mag worden. Op andere plekken mag gewoon vuurwerk afgestoken worden. Dat is volgens spreker een prima vooruitgang, waar men zich redelijk aan houdt.

De heer DE KOE is ervan overtuigd dat er over tien tot vijftien jaar anders over vuurwerk gedacht wordt. Dat is nu al te zien aan het Vuurwerkmanifest.

Wat spreker betreft spreekt de motie uit dat er geen vuurwerk meer afgestoken mag worden. Wie deze motie steunt, zal echter meestal niet tegen een algeheel vuurwerkverbod zijn. In het Vuurwerkmanifest staat vervolgens dat men tegen het afsteken van particulier vuurwerk is in de openbare ruimte. Als dat het geval is, moet daar ook naar gehandeld worden.
Het probleem zit met name in het illegale vuurwerk. Vooral het illegale vuurwerk veroorzaakt letsel en schade. Als de raad voorstander is van een vuurwerkverbod zou er een grote vuurwerkshow kunnen komen in de gemeente. Daarmee verdwijnt dan echter weer een groot deel van de milieuwinst. Verder weet de heer Haase geen antwoord op het carbidschieten. Spreker vindt de tijd nog niet rijp om deze motie in te dienen of te steunen.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de Christen alle kansen aangrijpt voor een goede gezondheid van mensen, het tegengaan van overlast, vandalisme, milieuvervuiling enzovoort. Vuurwerk is echter een traditie, die niet alleen negatieve aspecten heeft. Vuurwerk heeft een verbindend aspect als een buurt vuurwerk afsteekt rond een vuurkorf en het gezellig maakt.
De vuurwerkvrije zones zijn een mooi begin op weg naar andere alternatieven. De motie vraagt te onderzoeken of er meer vuurwerkvrije zones kunnen komen, zoals doorgaande wegen en fietspaden. Spreekster vraagt of mensen dan nog ergens wel vuurwerk mogen afsteken. Zij vindt het daarom een ingewikkelde motie.
De SGP is voor een kleine overheid, terwijl zij dit topdown wil regelen. Dit moet van onderuit de samenleving komen, volgens de ChristenUnie. Zij vraagt hoe de SGP daartegen aankijkt.

De heer MULLER zegt dat het Vuurwerkmanifest is getekend door GroenLinks, SGP, PvdD en 50Plus. Het lijkt Gemeentebelang dat het handhavingsprobleem nog groter wordt dan het al is. Als al het vuurwerk terecht komt in de illegaliteit, krijgt de handhaving het druk, zeker in gemeenten met een korte afstand tot de grens.
Vuurwerk is in gezinnen, buurten en gemeenschappen een traditie met waarde, die nu lijkt te ontsporen, met name door te zwaar en illegaal materiaal en het misbruik ervan. Daarop zijn landelijke maatregelen zeker gewenst. Die traditie met waarde moet echter zeker niet ontkend worden. Een kleine groep mensen verpest het voor de rest. Gemeentebelang heeft geen probleem met de ingevoerde vuurwerkvrije zones. Eventueel centrale activiteiten, die voor een deel afleidend kunnen zijn, kunnen misschien goed werken als deze goed uitgewerkt worden. Een verbod op consumentenvuurwerk gaat te ver. Dat moet een landelijke activiteit zijn en niet lokaal.
Spreker doet de oproep aan iedereen in de gemeente, die vindt dat Nederland in 2020 vuurwerkvrij moet zijn, het manifest te tekenen. De raad heeft dat niet te doen voor de 37.000 inwoners van Rijssen-Holten. Dat is een particulier standpunt, dat men kan innemen.
Spreker vraagt de portefeuillehouder of hij kan zeggen wat carbidschieten in een vuurwerkvrij Nederland zal betekenen.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA de motie niet steunt. De motie komt te vroeg en gaat te ver. Het grootste probleem zit in het illegale vuurwerk. Als een verbod op consumentenvuurwerk geregeld moet worden, dan moet dat landelijk gebeuren.
Spreker denkt dat de tendens onvermijdelijk is dat consumentenvuurwerk op termijn verboden is. spreker dit soort zaken geregeld moeten worden, dan moet dat steunen de motie niet Een verbod moert landelijk zijn.

De heer HAASE zegt dat de motie niet beoogt lokaal een vuurwerkverbod in te stellen. Waar de motie toe oproept, is in te stemmen met ondertekening van het vuurwerkmanifest. Dat manifest beoogt uiteindelijk een samenleving te bereiken die vrij is van consumentenvuurwerk. Dat is echter een taak van de landelijke overheid. Dat kan een gemeente lokaal niet regelen. De Raad van State staat dat niet toe.
Spreker vraagt wat voor de fracties zwaarder weegt: het privébelang of het algemeen belang. Het klopt dat een kleine groep het verpest voor de meerderheid. Die meerderheid is echter inmiddels tegen het consumentenvuurwerk en ziet graag dat het afgeschaft wordt, onder de voorwaarde van een lokale vuurwerkshow.
De heer Klein Velderman vroeg wat er nog meer verboden zou kunnen worden. Roken is zo’n voorbeeld. In de samenleving kan men al zien dat het roken steeds verder weggedrukt wordt.

De heer MULLER zegt bij interruptie dat roken een relevant en herkenbaar voorbeeld is, omdat het stoppen van roken en het verbod ervan op bepaalde locaties, is geïnitieerd door een landelijke lobby. In de uitvoering is er vervolgens wel een taak gekomen voor de gemeenteraden. Dat kan men zich ook voorstellen in voorliggende situatie rondom vuurwerk.

De heer HAASE zegt dat de ondertekening van het manifest bijdraagt aan zo’n lobby. De gemeenteraad kan daarbij een signaal afgeven op landelijk niveau: ‘wij, volksvertegenwoordigers en bestuurders van de gemeente Rijssen-Holten vinden dat deze problematiek aangepakt moet worden’. Spreker vraagt de raad nogmaals dat te steunen. Hij vindt overigens dat er een onderscheid zit tussen een verbod op roken en een verbod op vuurwerk. Voor wie nu rookt, wordt geprobeerd dat zodanig te beperken dat een ander daarvan geen last heeft. Vuurwerk kan men echter alleen maar buiten afsteken en iedereen geniet daarvan mee.
Gezegd werd dat illegaal vuurwerk de veroorzaker is van de schade. Dat klopt als het gaat om materiële schade. Bij letselschade werd het merendeel van letselschade in de jaren 2014/2015 en 2015/2016 veroorzaakt door legaal vuurwerk, dat werd afgestoken door omstanders.
Vuurwerk is inderdaad een traditie. Die traditie dreigt echter te ontsporen, in sommige gemeente ontspoort het zelfs volledig. Enkele decennia geleden was het ook in Rijssen de traditie om op het Schild een paar auto’s in brand te steken. Als men echter begint te schermen met ‘het is een traditie’ bekruipt spreker het gevoel dat argumenten wat wegzakken of niet aanwezig zijn, om toch die traditie in stand te kunnen houden.
Spreker vraagt de fracties of zij de bewoners van Rijssen-Holten vertegenwoordigen en of zij de motie willen ondersteunen.

Burgemeester HOFLAND zegt dat er eerder schriftelijke vragen zijn gesteld door de SGP, die in februari 2017 zijn beantwoord. Het college heeft daarin duidelijk gemaakt dat het afsteken van vuurwerk een traditie is, met daarbij de toevoeging dat tradities mogen blijven bestaan, maar dat dat niet altijd in dezelfde vorm en omvang hoeft te blijven. Het college kent de maatschappelijke discussie die zich momenteel aftekent, maar vindt dat het consumentenvuurwerk binnen de gemeente verantwoord gebruikt kan worden. Het college wil op dit moment niet zo ver gaan om privébelang boven het algemeen belang te stellen.
In de beantwoording van februari 2017 is ook aangegeven dat er in Enschede een interessant experiment plaatsvindt, namelijk gesprekken met buurten en omgevingen over de vraag hoe zij willen omgaan met vuurwerk. Rijssen-Holten zal dat project dit jaar volgen. Als men in Enschede besluit nieuwe wegen te zoeken en die blijken succesvol te zijn, dan zal het college de raad daarover rapporteren en de eventuele consequenties voor Rijssen-Holten in beeld brengen. Volgens het college past dat nog steeds in de opvatting dat het een traditie is die kan blijven bestaan, maar dat de vorm en de omvang in de tijd mogelijk gewijzigd worden.
De motie staat haaks op wat het college in februari heeft geantwoord en dient daarom niet als voorbeeld dat navolging verdient. De motie spreekt verder over het ondertekenen van het manifest, dat uitgaat van een vuurwerkverbod. Verderop staat in de motie dat doorgaande wegen en fietspaden als vuurwerkvrije zones ingesteld moet worden.
De SGP heeft ook laten weten voorstander te zijn van lokale vuurwerkshows. In de motie staat echter geen bedrag genoemd voor het organiseren van twee of drie vuurwerkshows. In die zin vindt spreker de motie enigszins inconsequent als men voor een consumentenvuurwerkverbod zou zijn. Ook wordt in de motie illegaal vuurwerk en consumentenvuurwerk door elkaar gehaald. Als iedereen zich zou houden aan de regels, gaat alles goed. Niet alles gaat echter goed en daar waar mogelijk, wordt er gecontroleerd en handhavend opgetreden. Vuurwerkvrije zones instellen voor bijna de gehele gemeente, is volgens spreker niet te handhaven.
Volgens spreker valt carbid niet onder het Vuurwerkbesluit. Het is geregeld in de APV.

Tweede termijn
De heer KAHRAMAN zegt dat de heer Haase, misschien wat verkapt, met passie zijn vuurwerkverbod in de gemeente probeert te bewerkstelligen. Het manifest beoogt een algeheel vuurwerkverbod voor elkaar te krijgen. Instemmen met de motie, betekent dat men achter het vuurwerkverbod staat, iets wat het CDA absoluut niet doet. Het is een traditie, maar er gaat inderdaad een aantal dingen fout. Het is echter ook de mens zelf die zich niet altijd houdt aan de regels bij het afsteken van vuurwerk. Het CDA zal de motie zeker niet steunen.

De heer MULLER zegt dat de beantwoording van de portefeuillehouder het standpunt van Gemeentebelang bevestigt.
De raad is inderdaad de vertegenwoordiger van de inwoners. Het manifest is echter voor eenieder beschikbaar en via een internetsite te ondertekenen, zodat de raad niet voor de inwoners, die mondig genoeg zijn, een mening hoeft te uiten. Gemeentebelang steunt de motie niet.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij ongeveer tien tot vijftien jaar geleden in Frankrijk was rondom de jaarwisseling. Daar steekt men in het geheel geen vuurwerk af. Dat was geen fijne ervaring. Vuurwerk houdt bij Oud en Nieuw.
Spreker begrijpt wat de SGP wil met de motie. D66 wil ook dat het aantal slachtoffers naar nul gaat, dat er geen overlast meer is en dat er geen schade meer wordt veroorzaakt. Dat kan alleen door het terugdringen van illegaal vuurwerk. Het tekenen van een manifest kan de burger zelf doen. Spreker stemt niet voor de motie.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat er opnieuw een sympathieke motie voorligt, die door de heer Haase met passie wordt verdedigd. Qua inhoud zal de ChristenUnie de motie echter niet steunen.

De heer HAASE zegt dat er sinds de beantwoording van vragen van de SGP er een onderzoek is gestart door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en dat er een pleidooi is gehouden door de Nationale Politie. Om die reden heeft de SGP zich niet neergelegd van deze beantwoording.
Het college volgt met interesse het project dat in Enschede is gestart. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Spreker is blij dat het college bereid is te kijken naar wellicht een betere vorm en omvang van het gebruik van consumentenvuurwerk.
In het vuurwerkmanifest wordt gepleit voor het verbieden van consumentenvuurwerk en met Oud en Nieuw alleen nog vuurwerkshows toe te staan. De SGP is dus niet volledig tegen consumentenvuurwerk. In het manifest staat echter ook dat het in handen moet zijn van professionals om meer ongelukken te voorkomen.
Het klopt dat dit niet lokaal opgelost kan worden. Dat moet landelijk niveau gedaan worden. De SGP wil hiertoe doen wat mogelijk is en binnen zijn bereik ligt om het in Rijssen-Holten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de meerderheid die liever niet ziet dat het consumentenvuurwerk gebruikt wordt. Om die reden heeft spreker doorgaande wegen en fietspaden in te stellen als vuurwerkvrije zones. Dat punt kan eventueel uit de motie gehaald worden, zodat de motie aangenomen wordt. Spreker denkt echter niet dat dat gaat lukken. De SGP wil de motie echter wel in stemming brengen.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor (SGP) en 17 stemmen tegen (CDA, ChristenUnie, Gemeentebelang, VVD Lokaal, PvdA, D66) en wordt verworpen.

(De burgemeester neemt het voorzitterschap over.)

Motie zonne-energie voor iedereen
De fractie van de SGP dient een motie in: Zonne-energie voor iedereen. De heer HAASE licht de motie toe. In juli 2016 heeft de raad ingestemd met de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, waarmee de gemeente invulling wil geven aan haar verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mens en milieu. Een van de meest gekozen maatregelen door de raad tijdens de sessies ‘klimaatwinkelen’ om de doelstellingen wat betreft energieverbruik te behalen, betrof het gebruik van zonne-energie voor woningen. De gemeente probeert het plaatsen van zonnepanelen dan ook te promoten, te meer daar er verschillende subsidies bestaan die dit financieel aantrekkelijk maken, zoals de Energiebespaarlening Overijssel.
Binnen de gemeente blijkt het overgrote deel van de subsidies voor zonnepanelen terecht te komen bij eigenaren van woningen met een WOZ-waarde van € 200.000 of hoger. 50% van de woningeigenaren heeft een woning van een WOZ-waarde van minder dan € 200.000. Bovendien bestaat er een duidelijke relatie tussen de WOZ-waarde en het energielabel: hoe hoger de waarde, des te energiezuiniger de woning. Naast het feit dat dus de grootste slagen te maken zijn in de laagste categorieën, wordt de kloof tussen hoog en laag steeds groter. Een van de obstakels voor eigenaren van woningen met een lage WOZ-waarde – woningeigenaren met weinig financiële ruimte – vormt de BKR-toets. Deze woningeigenaren komen niet door deze toets, ondanks het feit dat dit hen een financieel voordeel zou opleveren, en kunnen geen lening afsluiten voor het verduurzamen van hun woning.
In de Parkstadgemeenten in Limburg is dit jaar een groot zonnepanelenproject gestart, dat zich richt op deze categorie woningeigenaren. Er is een regeling in het leven geroepen, waarin de BKR-toets wordt omzeild. Daarbij heeft men ook gekeken naar de juridische onderbouwing van het project. De afhandeling van dit project is deels weer bij marktpartijen neergelegd om de gemeenten zoveel mogelijk te ontlasten. Het project lijkt succesvol: in de Parkstadgemeenten worden ongeveer 2500 woningen voorzien van zonnepanelen. Deze aanpak krijgt inmiddels navolging in andere Zuid-Limburgse gemeenten.
De motie beoogt het verduurzamen van woningen voor iedere inwoner haalbaar te maken, ongeacht zijn of haar financiële situatie. De SGP wil graag dat het college onderzoekt of een dergelijk zonnepanelenproject ook in Rijssen-Holten opgestart kan worden, waarbij het college dan met name moet kijken naar het project in de Parkstadgemeenten – het wiel hoeft immers niet opnieuw worden uitgevonden – en voor Rijssen-Holten de risico’s, ook de financiële risico’s, in kaart brengen. Indien nodig kan op regionaal niveau samengewerkt worden. Tevens kan het college nagaan of Zwolle in dezen een bijdrage kan leveren.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten, in vergadering bijeen op 13 juli 2017;

overwegende dat:

 • wij akkoord zijn gegaan met de doelstelling om onze gemeente te verduurzamen;
 • verduurzamen een gezamenlijke taak is van overheid, bedrijven en particulieren;
 • over het algemeen particulieren onderkennen dat ook zij verantwoordelijk zijn voor een duurzame samenleving, maar dat in de praktijk het nemen van energiebesparende maatregelen wel gepaard moet gaan met een financieel voordeel;
 • er financiële middelen gereserveerd zijn voor het verduurzamen van onze gemeente;
 • in het verleden het overgrote deel van de gemeentelijke subsidies op zonnepanelen voor particulieren terecht is gekomen bij eigenaren van woningen met een WOZ-waarde van € 200.000 of meer;
 • juist bij woningen in het lagere prijssegment te verwachten is dat er een flinke verduurzamingsslag te maken valt;
 • ook in onze gemeente geconstateerd is dat juist deze categorie woningeigenaren moeilijk te bereiken, motiveren en faciliteren is;

 is van mening dat:

 • duurzaamheid niet alleen ecologisch, maar ook sociaal en economisch ingevuld dient te worden;
 • de overheid het nemen van energiebesparende maatregelen door burgers moet stimuleren;
 • de verduurzaming van woningen met zonnepanelen financieel verantwoord is;
 • dat de door de overheid ter beschikking gestelde financiële middelen voor de aanschaf van zonnepanelen in gelijke mate voor alle particulieren woningeigenaren en huurders, ongeacht financiële situatie, toegankelijk moeten zijn;

verzoekt het college:

 • te onderzoeken of in onze gemeente een regeling ingesteld kan worden zoals het Zonnepanelenproject Parkstad, waarbij de gemeente een lening versterkt aan burgers om hun woning te voorzien van zonnepanelen, zonder dat het hebben van financiële reserves daarvoor noodzakelijk is, waarvoor een BKR-toets niet nodig is, en waarbij gegarandeerd kan worden dat de opbrengsten hoger zijn dan de lasten;
 • na te gaan of voor een dergelijk project de provincie Overijssel financieel kan bijdragen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vragenronde
De heer H. KREIJKES stelt de volgende vragen:

 • kan de heer Haase omschrijven hoe het onderzoek van de gemeente eruit ziet: is het een kwestie van een telefoontje met Parkstad over hoe men dat daar heeft gedaan of is er een extern onderzoeksbureau nodig?
 • kan de heer Haase schetsen wat de kosten voor de gemeente zijn, o.a. in het kader van Europese aanbestedingen;
 • zijn de ambtenaren van Rijssen-Holten in staat dit onderzoek zelf uit te voeren of is daarbij veel externe hulp nodig.

De heer BEUNK zegt dat het project Parkstad heel breed is. Dat gaat over aanleg, onderhoud, service, garantie en dergelijke. Hij vraagt hoe de heer Haase dit ziet in dit kader, waarbij de gemeente een lening verstrekt: alleen financieel of ook technisch?

De heer NOORDAM vraagt wat wordt verstaan onder “de opbrengsten hoger zijn dan de lasten”.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt onder welke voorwaarden de opbrengsten hoger zijn dan de lasten.

De heer HAASE zegt dat hij bij de ambtelijke organisatie navraag heeft gedaan. In de Parkstadgemeenten is deze hele regeling opgestart en daar is veel documentatie voorhanden. Volgens spreker is het zo dat het binnen de middelen die reeds gereserveerd zijn, mogelijk moet zijn om een dergelijk project op te starten.
In zijn inleiding heeft spreker gezegd dat indien noodzakelijk naar de regio gekeken kan worden. Onlangs heeft Rijssen-Holten te Twentse energiestrategie ondertekend. Zoiets zou ook in dit verband of in WT4-verband uitgevoerd kunnen worden. Dat hangt mede af van de financiële risico’s en de omvang. Rijssen-Holten zal namelijk ergens de middelen vandaan moeten halen, bijvoorbeeld bij de BNG.
In essentie gaat bij het zonnepanelenproject in Parkstad om technische ondersteuning. De burger wordt volledig ontzorgd. De burger hoeft zich alleen als geïnteresseerde te melden, waarna men bij hem thuis bepaalt hoeveel zonnepanelen hij nodig heeft en er een contract wordt voorgelegd. Vervolgens heeft men vijftien jaar lang geen omkijken naar de zonnepanelen. Dat maakt het project succesvol.
Op de vraag over ‘de opbrengsten die hoger zijn dan de lasten’ zegt spreker dat een van de voorwaarden is: bij gelijkblijvende wetgeving van de overheid. Wellicht is er een marge aangehouden als het gaat om de energieprijzen. De precieze voorwaarden kent spreker echter niet.

Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN vraagt zich af wie er net mee wil doen aan een project waarbij de opbrengsten hoger zijn dan de lasten. Iedereen wil dit natuurlijk. Met deze motie willen we ervoor zorgen dat particulieren op een eenvoudige manier in staat worden gesteld zonnepanelen op hun huis te laten leggen. Niet iedereen is echter in staat de zonnepanelen te kopen, dus deze motie biedt daarbij een helpende hand. Hij vraagt zich af of dit niet breder gezien moet worden. Het is nl. handig dat mensen de energie van de zonnepanelen zelf gebruiken en niet terug leveren, omdat je er dan te weinig voor krijgt. Dat betekent dan ook dat de systemen in je huis elektrisch moeten worden, dus er moet bijv. een elektrische verwarming worden aangelegd. Dan wordt er bijv. ook iets gedaan aan de CO2-doelstelling. Spreker ziet deze motie zeker als een eerste opstap, maar stelt voor het project forser in te zetten om bestaande bouw aan te kunnen passen. Dit project valt en staat bij ‘opbrengsten hoger dan de lasten’.
D66 steunt de motie.

De heer BEUNK refereert aan de woorden van de heer Jansen en vindt dat de titel van de motie niet correspondeert met de inhoud, omdat het gaat om particuliere woningeigenaren en huurders.
Hij vraagt om welke bedragen het precies gaat. Als wordt aangegeven dat in Parkstad 2500 woningen meedoen, dat is 1% van het totaal aantal woningen, dan is het risico wellicht niet zo groot. Er zal echter ergens geld beschikbaar moeten komen in de vorm van een subsidiepot met een x-bedrag.
Hij gaat ervan uit dat de SGP hierover nagedacht heeft. Hij vraagt of het hierbij gaat om een vaste pot of een openeinderegeling en vraagt om een toelichting.

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie dit een mooie motie vindt. De fractie vindt duurzaamheid een belangrijk punt en deze motie geeft invulling aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Ook het feit dat er aandacht is voor woningen met een WOZ-waarde van € 200.000 en lager spreekt de fractie erg aan.
De ChristenUnie steunt de motie.

De heer H. KREIJKES is benieuwd naar de reactie van het college. De CDA-fractie heeft bezwaar tegen deze regeling. Deze inwoners kunnen waarschijnlijk geen lening krijgen omdat ze in een BKR-situatie zitten. Met deze lening krijgen ze er nog een BKR-registratie bij. De gemiddelde Nederlander woont ca. 7 jaar in een woning. De lening wordt echter aangegaan voor 15 jaar en de vraag is of bij verkoop de woning voldoende geld oplevert om deze lening te kunnen afbetalen. De solderingsregeling geldt tot 2023, daarna is het zeer onzeker of de opbrengsten nog steeds hoger zijn dan de lasten. Voor het verstrekken van leningen door gemeenten moet er sprake zijn van een vergunning van de AFM. Hij verwacht dat er dus nog een aantal zaken geregeld moeten worden, die nu nog niet geregeld zijn en waar de kennis ook nog niet voor in huis is.
Het CDA steunt de motie niet.

De heer MEIJERINK kijkt naar het verzoek dat wordt gedaan. Er wordt in eerste instantie gevraagd om te onderzoeken of de regeling kan worden ingesteld. Daaruit komen een aantal antwoorden op vragen naar voren. De vraag is of de provincie Overijssel kan bijdragen.
De PvdA steunt de motie.

De heer NOORDAM vindt dat er beren op de weg gezien worden, die er helemaal niet zijn. De heer Haase vraagt het college alleen te onderzoeken.
Spreker gaat in op het milieu en vindt dat we erin moeten durven te investeren. Het begint allemaal bij onszelf. Deze motie sluit daarop aan.
VVD Lokaal steunt de motie.

De heer HAASE benadrukt dat het in eerste instantie om een onderzoek gaat. Er is veel documentatie voorhanden. De kern van de motie is dat de raad heeft ingestemd met de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie. De SGP probeert met een concrete maatregel te komen en daarvoor is het nodig dat de horde van de BKR-toets wordt genomen. Juist bij de woningen met een lage WOZ-waarde valt de grootste slag te maken v.w.b. duurzaamheid. Dit is ook een sociale invulling van het begrip duurzaamheid. Het is nl. meer dan alleen ecologie. De vraag is wat er precies kan worden gedaan en of de BKR-toets kan worden omzeild.
Hij weet niet of het gaat om een vaste pot of een openeinderegeling, maar begreep dat de gemeenten die hiermee werken een lening hebben aangevraagd bij de BNG, die gedurende de looptijd wordt terugbetaald. Het college kan dit wellicht verder onderzoeken.
Wat de beren betreft zegt spreker dat er sprake zal zijn van wanbetalers, omdat er inwoners zijn die de BKR-toets niet kunnen doorstaan, waarbij de vraag gesteld moet worden of zij in staat zijn om deze financiële verlichting aan te gaan. Inmiddels heeft er een casus gediend bij de rechtbank van Limburg. Daarin heeft een producent van zonnepanelen de Parkstadgemeente aangeklaagd en daarbij gewezen op aanbesteding. Onderdeel van de aanbestedingsprocedure was dat het financiële risico van wanbetaling lag bij de aannemende partij, dus degene die het onderhoud uitvoert etc. (Volta Limburg). Juristen hebben meegedraaid in het project om alles juridisch goed te regelen, ook v.w.b. de AFM-regeling, de ACM-regeling, etc.
Hij stelt voor het onderzoek te doen en te kijken of het voor de gemeente interessant is, eventueel op een groter niveau.

Wethouder AANSTOOT zegt dat de motie het college aanspreekt. Zonne-energie voor iedereen zou mooi zijn. De voorgaande regelingen kwamen inderdaad bij de duurdere bewonersklasses terecht. De BKR-toets kan inderdaad omzeild worden en in Zuid-Limburg een uitspraak is gedaan dat dat kan.
In die constructie ontstaat er een consortium welke de bewoners ontzorgt. Van daaruit wordt er aangekocht en wordt onderhoud gepleegd. De lening loopt vervolgens via de gemeente en het financiële risico van wanbetaling ligt bij het consortium. Daarbij is massa wel een must. Dat is ook de kracht van Parkstad, hoewel ze nog niet veel ervaring hebben. Dit betreft een 8-tal gemeenten, die dit samen uitvoeren.
Er is daarbij sprake van een parallel met de Twentsche Energie Strategie, die zojuist ondertekend is en waarin gekeken wordt hoe de doelstellingen die de gemeenten hebben regionaal gefaciliteerd kunnen worden. Daar zou spreker deze motie aan willen koppelen en dit in het Twentse verband meenemen en terugrapporteren. Hij verwacht wel dat er onderzoekskosten aan zijn verbonden; hier wil het college bij de begroting van 2018 op terugkomen.
Het college wil deze sympathieke motie overnemen.

Tweede termijn
De heer BEUNK wijst op de woorden van de heer Noordam m.b.t. ‘hand op de knippe’ en zegt dat de heer Haase en wethouder Aanstoot wel begrijpen dat het financieel risico bij het consortium ligt.
Uiteraard kan men tegen deze motie zijn, zeker omdat het nog om een onderzoek gaat. Bij Parkstad is enige ervaring en de woorden van de wethouder dat navraag is gedaan bij het ambtelijk apparaat dat het binnen een redelijk budgettair niveau kan, zijn voor Gemeentebelang aanleiding om de motie te ondersteunen. Hij stelt voor er op korte termijn mee aan de slag te gaan

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA zich zorgen maakt over de overkreditering aan de burgers. Dat is dan ook haar belangrijkste bezwaar tegen deze regeling. Het CDA is niet tegen het onderzoek, maar zij gaat ervan uit dat alle vragen door de wethouder meegenomen worden, waarna er een compleet plaatje ontstaat en er te zijner tijd een definitieve beoordeling gemaakt kan worden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat ook D66 voor het opstarten van het onderzoek is, waaraan wellicht het gasloos maken van bestaaande woningen gekoppeld kan worden. In dat geval haalt de gemeente haar doelstellingen zonder dat zij Twence daarbij nodig heeft.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt unaniem aanvaard.

Motie wegreconstructie na rioolvervanging
De fractie van VVD Lokaal dient een motie in: kadernota wegreconstructie na rioolvervanging. Mevrouw DEIJK licht de motie toe. Op 26 juni 2015 is er door de raad een motie aangenomen van eenzelfde strekking, namelijk dat het logisch is bij rioolvervanging tegelijkertijd de wegreconstructie aan te pakken. Destijds betrof dat de periode 2016 tot en met 2019. VVD Lokaal wil daaraan nu graag een vervolg geven met onderstaande motie.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2017;

overwegende dat:

 • wegen die veelal 50 jaar oud zijn, niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd (duurzaam veilig, parkeernormen);
 • op het moment dat deze wegen volledig op de schop gaan vanwege rioolvervanging er zich een goede gelegenheid voordoet om deze wegen te reconstrueren;
 • bij het voorgestelde scenario de weggedeelten die in aanmerking komen voor een reconstructie worden geherstraat volgens het Duurzaam Veilig principe, zonder rekening te houden met gewijzigde parkeernormen, verduurzaming van de openbare verlichting en renovatie van het openbaar groen;
 • het wenselijk is om een weg na rioolvervanging in zijn geheel te laten voldoen aan de eisen van deze tijd;

verzoekt het college:

 • bij de wegreconstructies na rioolvervanging de wegen in te richten volgens de eisen van deze tijd (Duurzaam Veilig, actuele parkeernorm, verduurzaming van de openbare verlichting onder andere door toepassing van LED en renovatie van het openbaar groen, zie scan IW2015-01a);
 • bij een voorgenomen besluit over wegreconstructie in het kader van moderne burgerparticipatie de bewoners te raadplegen;
 • voor zowel de jaren 2020 als 2021:
  - een investeringsbedrag van € 200.000 op te nemen in de meerjarenraming;
  - de structurele lasten ad € 14.000 per jaar, ten laste te brengen van het structurele perspectief;
 • voor de periode 2022 t/m 2024 deze bestendige lijn te continueren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eerste termijn
De heer G. KREIJKES zegt dat een dergelijke motie destijds is ingediend door oud-raadslid Schreuder van de SGP, en dat hij ook deze voorliggende motie erg goed vindt.

De heer MULLER vraagt zich af of deze motie niet beter als amendement ingediend kon worden. Het heeft te maken met de uitvoering van de kadernota.
Vandaag is eerder aan de orde geweest dat de meeste partijen niet meer dan noodzakelijk over de schaduw van deze raad heen willen springen. Voor de jaren 2018 en 2019 zijn de budgetten bepaald, zodat daarop bestendig beleid gevoerd kan worden. Gemeentebelang vraagt daarom deze motie zo noodzakelijk is en waarom er niet gewacht kan worden tot na de verkiezingen.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA zich aansluit bij de woorden van de heer Muller, omdat er voor 2018-2019 afspraken zijn gemaakt en ook omdat het thema van deze kadernota is dat er ruimte gecreëerd wordt voor de volgende raadsperiode. Voor het CDA is dát het moment om dit onderwerp in te brengen, al staat zij wel achter de inhoud van de motie.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang daarvoor in de toekomst wellicht zelfs meer geld over heeft, maar dat zij daarover nu nog geen uitspraak doet.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA in het verleden ook al eens heeft gestemd voor een dergelijke motie. Inhoudelijk snapt de PvdA de motie wel, maar vindt dat dit onderwerp thuishoort op de formatietafel voor een nieuw college.

Mevrouw DEIJK zegt dat door uitstel naar een volgende raadsperiode, de kans voorbij is gegaan voor dit soort wegreconstructies. Tot 2019 is het afgedekt en het is van belang dit ook zeker te stellen voor de toekomst.

De heer NIJKAMP zegt bij interruptie en zegt dat dit voor 2018-2019 is vastgelegd. In de motie gaat het over 2020-2021 en verder. Dat is het CDA een stap te ver. De inhoud van de motie spreekt haar aan. Deze kadernota toont een goed, wenkend perspectief. Misschien kan het te zijner tijd daarom zelfs nog over een hoger bedrag gaan.

Mevrouw DEIJK zegt dat VVD Lokaal het logisch vindt nu al te zeggen, dat op het moment dat rioolvervanging aan de orde is, direct de wegreconstructie wordt meegenomen.
Bij de motie van destijds, was alleen de PvdA daartegen.

De heer MEIJERINK zegt dat hij hierover iets anders in gedachten had.

Wethouder AANSTOOT zegt, kijkend naar de eerste en tweede bullet in het verzoek aan het college, dat er al integraal wordt gewerkt en dat de bewoners betrokken worden.
Met het oog op de huidige, beschikbare budgetten zijn alle projecten die op de rol staan gewaarborgd. Dat heeft het college ertoe bewogen op dit moment niet te kiezen voor continuering van de budgetten in de jaarschijven 2020-2021.

De heer NOORDAM merkt bij interruptie op dat de raad ook al budget heeft vastgesteld voor 2019. Dat is ook over deze raadsperiode heen.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het college blij is met de redelijk brede steun van de raad.

Tweede termijn
De heer G. KREIJKES zegt dat de SGP qua inhoud volledig achter de motie staat, dat in feite een continuering betekent van bestaand beleid. Waar het in deze motie om gaat, is de zekerstelling voor de langere termijn. Spreker heeft het volste vertrouwen dat het volgende college inhoudelijk op deze weg doorgaat. Spreker roept VVD Lokaal op dat vertrouwen te delen.
De SGP steunt deze motie niet.

De heer NIJKAMP zegt dat wegreconstructies en rioolvervanging op lange termijn worden gepland. Voor de jaren 2018 en 2019 ligt dit vast. Volgens de wethouder zijn er voor die periode voldoende middelen. Spreker heeft het vertrouwen dat het college na de verkiezingen de draad verder oppakt. Indien er dan meer middelen nodig zijn, dan vindt het college het CDA aan zijn kant.

De heer OTTEN zegt dat ook de ChristenUnie het volste vertrouwen heeft in het college dat hier goed mee zal omgaan. Na de woorden van de wethouder lijkt deze motie overbodig te zijn. De ChristenUnie zal deze dan ook niet ondersteunen.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA het principe uit deze motie steunt. De raad zou echter met deze motie erg ver over zijn graf heen regeren. De huidige lijn zal waarschijnlijk wel doorgezet worden. Anderzijds moeten een nieuw college en een nieuwe tijd en gelegenheid krijgen daarin keuzes te maken.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat iedereen het eens is over wegreconstructie na rioolvervanging, maar dat niemand daarover blijkbaar afspraken wil maken en het wil overlaten aan een komend college. Wat spreker betreft kan de huidige beleidslijn gewoon doorgezet worden en stelt voor dat de raad voor de motie stemt.

De heer MULLER zegt dat hij vertrouwen heeft in een volgende raad, ook als het gaat om dit dossier. Er is geen noodzaak nu de betreffende begrotingen aan te passen. De wens van raad en college is bekend. Wat er daarvoor precies nodig is, zal de toekomst uitwijzen. Voorlopig kan de huidige lijn gewoon doorgezet worden en is deze motie niet noodzakelijk.

Mevrouw DEIJK heeft beluisterd dat iedereen dit een sympathieke motie vindt, die echter weinig kans van slagen heeft. Gehoorde hebbende de beraadslagingen trekt zij de motie in.

De VOORZITTER constateert dat de motie is ingetrokken.

Motie veiligheid en doorstroming Veeneslagen-Reggesingel
De fractie van VVD Lokaal dient een motie in: veiligheid en doorstroming Veeneslagen Reggesingel. De heer NOORDAM licht de motie toe. De aanleiding van de motie zijn berichten van inwoners, eigen ervaringen en collega-raadsleden, dat de ontsluiting van de wijk Veeneslagen, met name op de Reggesingel, op een aantal punten tot onveiligheid en verkeersophoping leidt. Daarnaast kan men op sommige punten op de Reggesingel niet goed het naderend verkeer van rechts zien.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2017;

overwegende dat:

 • de bewoners van de wijk Veeneslagen veel gebruik maken van de diverse aansluitingen op de Reggesingel;
 • de ontsluiting van de wijk Veeneslagen op de Reggesingel op meerdere aansluitingen als onoverzichtelijke en gevaarlijk gekwalificeerd wordt;
 • er met name in de spitsuren meermalen gevaarlijke situaties ontstaan;
 • de bewoners in toenemende mate klagen dat doorstroming ernstig verstoord wordt en er filevorming optreedt;
 • de verkeersonveiligheid alleen maar toeneemt;
 • deze grote wijk en de toenemende mobiliteit vraagt om adequate verkeersafwikkeling;

verzoekt het college:

 1. onderzoek te doen naar een verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van de wijk Veeneslagen op de Reggesingel;
 2. in dit onderzoek de mogelijke aanleg van een rotonde meeneemt;
 3. de raad voor het zomerreces in 2018 te informeren naar de uitkomsten van dit onderzoek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vragenronde
De heer HAASE vraagt of het onderzoek betrekking heeft op zowel autoverkeer als fietsverkeer.
De heer NOORDAM zegt dat het gaat om al het wegverkeer.

Eerste termijn
De heer HAASE zegt dat er in het verleden vaker is gekeken naar onveilige fietspaden in de wijk Veeneslagen, waarvan ook het fietspad bij Wolves onderdeel was. Hij vraagt het college daarop in te gaan en wat dit betekent voor deze motie.

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat er een mooie motie voorligt. De ChristenUnie is benieuwd naar de reactie van het college.

Wethouder AANSTOOT zegt dat er in de laatste update van de LTVV is aangegeven dat de aansluitingen Stroekeld / Nijverdalseweg op de Reggesingel qua capaciteit te wensen overlaat, met name tijdens spitsuren. Daarnaast is er in het verleden gesproken over de aansluiting Veeneslagen op de Reggesingel in verband met de zichtsituatie over de tunnel. Het college heeft destijds in het LTVV voor andere prioriteiten gekozen. Een aantal zaken is niet verder uitgewerkt en daarvoor is ook geen budget gereserveerd.
Spreker kan zich voorstellen dat de raad deze motie zal aannemen. In dat geval worden de onderzoekskosten meegenomen bij de begroting 2018 en wordt het onderzoek uitgevoerd.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het antwoord van de wethouder exact aangeeft dat het college niet voldoende prioriteit heeft gegeven aan deze situatie. Met deze motie wordt het college opgeroepen daar alsnog wat aan te doen. D66 steunt de motie van harte.

De heer BEUNK zegt dat niemand tegen een motie zal zijn, waarin het gaat over veiligheid. Wel zegt de wethouder dat de onderzoekskosten opgenomen moeten worden in de begroting 2018. Spreker vraagt wanneer dit onderzoek dan plaatsvindt.

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat het college andere prioriteiten heeft gesteld. Hij vraagt of de wethouder echt de noodzaak inziet van die verkeersveiligheid.

De heer H. KREIJKES zegt dat volgens het CDA de doorstroming op dit punt niet afwijkt van andere punten. Het CDA wil de daadwerkelijk afweging maken bij de begrotingsvergadering en op dat moment de prioriteiten afwegen.

De heer MEIJERINK zegt dat VVD Lokaal kennelijk klachten heeft ontvangen over deze gevaarlijke situatie. Een onderzoek kost geld, maar dat wordt in dit geval nuttig besteed. De PvdA stemt hiermee in.

De heer HAASE concludeert dat de wethouder het verstandig acht toch eens te kijken naar dit kruispunt, ondanks het feit dat er in het verleden andere prioriteiten zijn gesteld. De SGP wil wel graag de uitkomsten van het onderzoek zien, voordat er een besluit genomen wordt over de precieze invulling ervan. De SGP steunt de motie.

De heer NOORDAM zegt dat hij de opmerking van de heer Beunk begrijpt. Het geld kan maar een keer uitgegeven worden. Spreker beluisterde uit de woorden van de wethouder dat hij zich wel wat kan voorstellen bij deze motie, dit in tegenstelling van de woorden van heer H. Kreijkes.

De heer H. KREIJKES merk bij interruptie op, als bewoner van de wijk Veeneslagen, dat de doorstroming wel meevalt in vergelijking met andere locaties in Rijssen.
De heer NOORDAM zegt er meerdere locaties zijn die aandacht behoeven. In deze situaties zijn er echter klachten ontvangen vanuit deze wijk. Als de heer H. Kreijkes ook andere locaties wil benoemen, dan ziet spreker die graag terug in een motie.

Wethouder AANSTOOT zegt, als de raad deze motie aanneemt, dat het college voor de begrotingsvergadering komt met een onderzoeksvoorstel. Als de middelen in de begroting worden opgenomen, wordt het onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek is gereed voor de kadernota die in juni 2018 wordt behandeld. Daarna kan de raad een afweging maken over de uitvoeringskosten.

De VOORZITTER merkt op dat er in 2018 geen kadernota wordt opgesteld in verband met nieuwe coalitieonderhandelingen. Bij de begrotingsbehandeling in 2017 wordt er geld beschikbaar gesteld voor het onderzoek, dat voor het zomerreces 2018 wordt opgeleverd.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt unaniem aanvaard.

Wethouder CORNELISSEN zegt als waarnemend portefeuillehouder Financiën, dat hij de raad wil bedanken voor de wijze waarop hij vandaag is gespaard als vervanger van wethouder Beens. Tegen de heer Beens zegt spreker: Ben, je kunt rustig gaan slapen.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

26 Raadsvoorstel benoeming de heer S.J. Lubberhuizen als commissielid namens D66 (presidium)
De VOORZITTER stelt voor de volgende leden te benoemen voor het stembureau: de heren Jansen, tevens voorzitter van het stembureau, Muller en Noordam.

Schorsing om 21.50 uur – 21.55 uur

De heer JANSEN deelt mee dat er 24 stemmen zijn uitgebracht, alle 24 op de heer Lubberhuizen.

De VOORZITTER constateert dat er geen bezwaren zijn om de heer Lubberhuizen te benoemen als commissielid. Hij nodigt de heer Lubberhuizen uit naar voren te komen voor het afleggen van de belofte en leest de tekst hiervan voor. Hij verzoekt de aanwezigen hiertoe te gaan staan.

“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raadscommissies benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissies naar eer en geweten zal vervullen.”

De heer LUBBERHUIZEN: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER feliciteert de heer Lubberhuizen en wenst hem veel succes plezier bij het commissiewerk in deze prachtige gemeente. Hij overhangt de heer Lubberhuizen een boeket bloemen (Applaus).
Na afloop van de raadsvergadering is er gelegenheid de heer Lubberhuizen geluk te wensen.

(De burgemeester draagt het voorzitterschap over aan de heer G. Kreijkes.)

27 Motie vreemd aan de orde van de dag: Uitrukken brandweer
De fractie van de SGP dient een motie vreemd aan de orde van de dag in: Uitrukken brandweer
De heer SCHEPPINK licht de motie toe. De motie wordt ingediend naar aanleiding van het vandaag ontvangen antwoord op schriftelijke vragen die de SGP heeft ingediend over het uitrukken van de brandweer. De vragen hadden betrekking op het niet kunnen uitrukken van de vrijwillige brandweer in een van de buurgemeenten, omdat een bevelvoerder niet aanwezig was. Uit de beantwoording kwam naar voren dat dit 2015 in de gemeente Rijssen-Holen ook een keer is voorkomen. Spreker verzoekt de portefeuillehouder, voordat hij de motie inderdaad indient, op zijn woorden te reageren en te proberen in overleg met de brandweer, ook al gaat het om een vrijwillige opkomst, toch zorg te dragen voor het kunnen uitrukken na een melding.

Vragenronde
De heer KLEIN VELDERMAN vraagt of het wetmatig is geregeld dat er een bevelvoerder aanwezig moet zijn. Hij vraagt de heer Scheppink aan welke oplossing hij denkt.
De heer SCHEPPINK zegt dat het gaat om de vrijwillige brandweer en dat de aanwezigheid van een bevelvoerder niet verplicht kan worden. Wellicht is het mogelijk dat de brandweer daarover met de Veiligheidsregio afspraken maakt of dat het lokale beleid daarop aangepast kan worden. De veiligheid mag nooit in het geding komen, doordat dit soort zaken niet goed geregeld is.
Spreker dient de motie in.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten, in vergadering bijeen op 13 juli 2017,

overwegende dat:

 • brandweerzorg een kerntaak van de overheid is;
 • het in een vakantieperiode is voorgekomen dat de brandweer niet kon uitrukken omdat de bevelvoerder niet aanwezig was;

verzoekt het college:
in overleg met de brandweer zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsvoering bij de brandweer dat de brandweer te allen tijde kan uitrukken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eerste termijn
De heer KAHRAMAN zegt dat de veiligheid van de inwoners een groot goed is en dat te allen tijde geprobeerd moet worden om de brandweer haar werk te laten doen. Vanaf 2015 tot op heden heeft de brandweer van de 468 keer één keer niet kunnen uitrukken, omdat er geen bevelvoerder aanwezig was.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt bij interruptie aan de heer Kahraman wat hij ervan vindt als het die ene keer zijn huis geweest zou zijn.
De heer KAHRAMAN zegt dat hij het aantal in het juiste perspectief wil plaatsen. Bij de politie is de streefnorm zo dat het prima is dat men in 90% van de gevallen wel op tijd is. Nu gaat het om één op de 468 keer dat de brandweer niet kon uitrukken. Spreker is benieuwd naar de reactie van het college of dit heel gemakkelijk is op te lossen.

De heer NOORDAM zegt dat hij meevoelt met de heer Kahraman, maar dat het anders geweest zou zijn als er slachtoffers te betreuren waren geweest op het moment dat de brandweer niet kon uitrukken. Om die reden is ook die ene keer van de 468 niet acceptabel.
Niemand van de raadsleden kan tegen de oproep en de zorg van de heer Scheppink zijn. Die zorg is verankerd in de wet. Ook VVD Lokaal steunt de motie in die zin.

De heer BEUNK zegt dat hij meerdere vragen heeft, maar eerst het antwoord van de portefeuillehouder afwacht.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat er een prangende motie voorligt. Veiligheid is ontzettend belangrijk. De vraag die voorligt, is hoe dit opgelost kan worden. Bij een uitruk van de brandweer, waarbij meestal iedere seconde telt, moet iemand de leiding hebben en mag er geen twijfel bestaan over wie het bevel voert. De ChristenUnie is erg benieuw naar het antwoord van de portefeuillehouder

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat er loze brandmeldingen zijn en echte melden. Het kan niet zo zijn dat er een grote brand is en dat de brandweer opdaagt, omdat er geen bevelvoerder is. Spreker deelt de wens dat het maximale gedaan wordt om een bevelvoerder tijdig aanwezig te laten zijn.

De heer KAHRAMAN interrumpeert de heer Klein Velderman en zegt dat het gaat om de vrijwillige brandweer, die van de 468 keer 467 keer is uitgerukt. Spreker wil ervoor waken dat de suggestie wordt gewekt dat de vrijwillige brandweer er niet alles aan doet om uit te rukken.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de heer Kahraman zijn woorden verdraait. Spreker heeft niet gezegd dat het slecht gaat, maar dat het zorgen baart. Een keer op 467 is niet veel, maar als er die ene keer slachtoffers vallen, zal de overheid zich schamen als de oorzaak is dat er geen bevelvoerder was. Spreker gaat mee met de motie van de SGP.

De heer SCHEPPINK zegt dat de brandweer in Rijssen-Holten erg goede vrijwilligers heeft, die snel opkomen, zodat het bijna altijd goed gaat. Spreker heeft daarin vertrouwen, maar het probleem is dat nu niet bekend is, als er een melding komt, of de brandweer inderdaad kan uitrukken. Dat kan zich elk moment voordoen. Als er echter goede afspraken zijn en het is bekend dat iemand wel of niet beschikbaar is, dan kan daarop geanticipeerd worden. Spreker heeft nu het gevoel dat in theorie de brandweer mogelijk niet kan uitrukken.

Burgemeester HOFLAND zegt dat op de posten in Holten en in Rijssen er meerdere bevelvoerders zijn, die dagelijks via WhattsApp met elkaar contact hebben en van elkaar weten waar zij zijn. Ook vakanties en dergelijke worden met elkaar afgestemd, zodat altijd duidelijk is wie wel en niet beschikbaar is. Als er een bevelvoerder niet beschikbaar is, kan dat ook gemeld worden vanuit Rijssen naar Holten of andersom, zodat er eventueel iemand van een andere plaats kan inschuiven. De brandweer kent het principe van vrije instroom. Als dat niet het geval zou zijn, moet gedeeltelijk overgegaan worden naar kazernering en bereikbaarheidsdiensten, wat betekent dat de bijdrage aan de Veiligheidsregio enorm zal stijgen.
Met het principe van vrije instroom is het aantal bevelvoerders afgestemd op de inschatting die gemaakt wordt om onder alle omstandigheden een uitruk te garanderen. Die bevelvoerders stellen er een eer in om aanwezig te zijn.
Bij veel branden en ongevallen wordt vaak direct al een tweede post gealarmeerd, waar ook een bevelvoerder komt. In het voorbeeld van Goor, waar een brand was op 100 meter afstand van de kazerne en waar er op dat moment geen bevelvoerder was, was er twee minuten later wel een andere ploeg beschikbaar met een bevelvoerder en is de brand geblust.
In 2015 is het in de vakantie en door bijzondere omstandigheden een keer voorgekomen dat er een ploeg niet kon uitrukken. De brandweermensen realiseren zichzelf ook heel goed dat er een bevelvoerder móet zijn, zoals er ook een chauffeur móet zijn. Als de raad vraagt om een sluitend systeem onder alle omstandigheden, dan is dat iets anders. De raad moet de bevelhebbers niet het gevoel geven dat zij het systeem niet vertrouwen.
Het is goed dat dit vraagstuk hier en ook regionaal op de agenda is gekomen. Alle procedures worden nog een keer weer goed doorgelopen. Spreker wil zelf niets liever dan zoals in de motie staat “te allen tijde kan uitrukken”. Hij kan dat echter niet altijd en onder alle omstandigheden garanderen, terwijl de hele brandweerorganisatie erg gemotiveerd is, dag en nacht paraat is en zaken met elkaar afstemt.
Spreker begrijpt de motie en het is goed dat deze vandaag aan de orde is gesteld. Het overleg met de brandweer is er echter voortdurend en er wordt voor gezorgd heel dicht in de buurt te komen van “de brandweer te allen tijde kan uitrukken”.

Tweede termijn
De heer SCHEPPINK zegt dat hij enorm blij is met de beantwoording van de portefeuillehouder. Het is goed te horen dat de bevelvoerders dagelijks contact hebben en dat de brandweer te allen tijde klaar wil staan om uit te rukken. Spreker trekt de motie in.

(De heer G. Kreijkes draagt het voorzitterschap over aan de burgemeester.)

28 Sluiting
De VOORZITTER zegt dat de politieke vakantie c.q. het reces hierna begint. De raad heeft een bewogen periode achter de rug. Er is vanavond dan ook al even stilgestaan bij ziekte en overlijden. Er is veel gebeurd dat iedereen geraakt heeft. Daarnaast heeft er veel besluitvorming, in goede harmonie, plaatsgevonden. Spreker realiseert zich dat de raad zich langzaam opmaakt voor de verkiezingen van volgend jaar. Hij hoopt de raad op 1 september terug te zien bij de opening van het politieke seizoen en wenst iedereen eerst een goede vakantie toe.
Hij sluit de vergadering om 22.15 uur.

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 21 september 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous