Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 14 juli 2016 (19:30)

Datum: 14-07-2016Tijd: 19:30 - 21:35Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: W.J.C. KnopperNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 14 juli 2016 (19:30)

Datum: 14-07-2016
Tijd: 19:30 - 21:35
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma, dr. J. Noeverman, G. Kreijkes, ir. A.S. Haase, J.W. Reterink en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen en mr. W.L. Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalF.W. Noordam, R.A. de Koe en E.J.W. Deijk
D66ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers3
Publiek25

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit.

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de heer en mevrouw Veerman. De heer Veerman is aanwezig in verband met zijn benoeming als griffier.
Mocht er hoofdelijk gestemd worden, dan begint deze bij nr. 10, de heer De Koe.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer N.J. Otten.

2 Spreekrecht burgers
De heer DE GRAM spreekt in op agendapunt 18, namens de heer Brinks, Raalterweg 7 in Holten, een van twee percelen waarover het Eikenpad loopt. Het Eikenpad is een hoofdader over de Holterberg voor de buurtschap Neerdorp. Iedereen heeft lof voor wethouder Aanstoot, die het pad op de wegenlegger heeft gezet. Spreker heeft een aantal kopieën gemaakt van hetgeen hij gaat zeggen en laat deze rondgaan bij de raads- en commissieleden.
Spreker gaat in op de volgende punten:

- De gevolgen van het niet-handhaven van het bestemmingsplan:
Spreker stelt vast dat het raadsvoorstel met betrekking tot de Wegenlegger vandaag niet nodig was geweest indien het college het bestemmingsplan had gehandhaafd. Er is een illegale dijk, die het Eikenpad grotendeels verspert: de burgerij komt in opstand, de gemeente wist ervan, er staan veel brandnetels, er is nu veel in plaats van geen onderhoud. De vraag is of er wel een schonegrondverklaring is. Ondertussen wordt de toegang steeds moeilijker gemaakt en worden er paaltjes neergezet door een eigenaar, die daartoe het volste recht heeft, omdat het pad door een andere eigenaar verplaatst is naar zijn terrein. Het is bizar dat gemeente dit gedoogt: er is een bestemmingsplan, een landschapsontwikkelingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de welstandsnota en in alle stukken wordt gesproken over natuurbehoud. Natuurbehoud: voor het publiek; alle particuliere percelen zijn toegankelijk voor het publiek van Holten. Dan wordt er gezegd dat het pad door een eigenaar, die er geen belang bij heeft, zou moeten worden onderhouden. In de welstandsnota staat hierover samengevat: “Het beleid is: de bebouwing dient het boslandschap te respecteren en is hieraan ondergeschikt". Toch wordt er een dijk neergelegd, met wellicht vervuilde grond, die een pad dat al 100 jaar oud is, gaat versperren. De gemeente gedoogt een illegale toestand, vergelijkbaar met de eerdere illegale toestand van het Scheperspad.
Volgens oud-burgemeester Van Rappard van Holten was het aanvankelijk de bedoeling dat het terrein natuurgebied bleef. Er is subsidie aangevraagd bij het CRM, zodat de gemeente de grond, en in elk geval de paden, kon aankopen. Die subsidie is niet verkregen en de grond is naar een projectontwikkelaar gegaan met de uitdrukkelijke voorwaarde dat de paden openbaar moesten blijven. Het zou daarbij gebruikelijk zijn geweest, dat het onderhoud van de paden door de gemeente werd gedaan, zoals in die tijd gebeurde.

- Wat is gebruikelijk bij het opleggen van onderhoudsplicht:
Bij een van de actiepunten van de commissie, staat als antwoord van de wethouder: bij weg 50 en 1008 zijn de eigenaren onderhoudsplichtig en wensen zij het onderhoud uitdrukkelijk zelf uit te voeren. Volgens ontwerpwegenlegger staat bij weg 1008 dat de gemeente onderhoudsplichtig is. Bij weg 50, de Enkweg, staat dat de gemeente deels onderhoudsplichtig is en voor het andere deel de eigenaren. Volgens spreker zou het ook zo moeten gelden voor het Eikenpad. Dat de particulieren onderhoud doen, is lariekoek, want twee maanden geleden is er groot onderhoud geweest op dat deel van de Enkweg. Bovendien is het zo dat de eigenaren wel willen dat de gemeente het onderhoud doet, maar de gemeente verbond daaraan omstreeks 1995 de voorwaarde, dat zij de grond mocht kopen. Een eigenaar was daartegen en is dit niet doorgegaan. Het grote verschil tussen de Enkweg en het Eikenpad: de eigenaren van de Enkweg hebben belang bij de weg. Bij het Eikenpad is dit niet het geval.
Conclusie: de gemeente onderhoudt alle openbare paden over de particuliere percelen. Bijzonderheid: voor gebied "De Hoge Hei" ‑ (Eiken-, Dikkers- en Hoge Heipad ‑ is in het bestemmingsplan bepaald dat de particuliere percelen een publieke functie hebben. Belangrijk is dat de paden van belang zijn voor publiek en niet voor perceeleigenaren.

- Waarom wil het college het onderhoud van Eikenpad niet bij de gemeente leggen:
Volgens het college is de reden: slechts een van de drie eigenaren wil onderhoud door de gemeente. Dat is echter niet juist. Notarieel is vastgelegd dat twee eigenaren onderhoudsplichtig zijn. Het is voorts niet consequent als men kijkt naar de Enkweg. Het pad van de niet-willige eigenaar is, in strijd met het bestemmingsplan en het landschapsontwikkelingsplan, moeilijk begaanbaar gemaakt. In plaats van ‘belonen’ zou het bestemmingsplan gehandhaafd moeten worden en zou de Wegenwet toegepast moeten worden. De eigenaren moeten immers het onderhoud dulden, volgens de Wegenwet. Onderhoudsplicht van een openbaar wandelpad waarbij perceeleigenaar geen enkel belang heeft, is onredelijk en onbillijk en een vorm van horigheid en onaanvaardbaar.

- Met betrekking tot de wettelijke mogelijkheden, merkt spreker op dat in het raadsbesluit van 12 december 1992 staat, dat de visuele breedte van het Dikkerspad op 4, 5 meter is gesteld; 1,5 meter berm, 1,5 meter pad, 1,5 meter berm. Dat is opgenomen, omdat de takken zeker 50 centimeter per jaar groeien. Wordt het hier smaller gemaakt, dan is het pad binnen de kortste keren dicht.

- Standpunt van het college naar aanleiding van actiepunt 16-24, het antwoord op de vragen 1 en 2: “Wachten tot de Wegenlegger onherroepelijk is geworden, daarna de Wegenlegger aanpassen als alle eigenaren het onderhoud bij de gemeente wensen te leggen”. Dat gebeurt volgens spreker niet; een van de eigenaren wil dit niet. Wat betreft de breedte van het pad, staat hierover: “Als daarna blijkt dat de breedte niet juist is of toch opgenomen moet worden dan dient de wegenlegger opnieuw aangepast te worden”. Spreker vraagt of er niet is vergeten een termijn op te nemen.

Op zich is het te prijzen dat de gemeente rekening houdt met de wensen van de eigenaar van Ericaweg 4. Het mag echter niet zo zijn dat de veroorzaker van de ellende wordt beloond ten koste van de perceeleigenaar die zich altijd keurig aan de regels heeft gehouden.

De heer HARTKAMP spreekt in op agendapunt 18. Hij woont in Holten aan de Raalterweg. Hij wandelt veel in het gebied, loopt er hard en komt daarbij twee keer in de week langs het Eikenpad. Het pad gaat hem zeer aan het hart. Hij is blij dat er duidelijkheid is over de openbaarheid van het pad. Dat was het grootste strijdpunt van de werkgroep Eikenpad. Spreker heeft ongeveer anderhalf jaar samengewerkt met de werkgroep en dacht dat de oplossing was gevonden. Hij heeft zich dan ook zeer verbaasd tijdens de behandeling van dit onderwerp tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied op 30 juni jl. Hij sluit zich aan bij de woorden van de heer De Gram en in wat is opgenomen in zijn zojuist uitgedeeld hand-out. Voor de werkgroep gaat het om de openbaarheid van het pad, dat wil zeggen de breedte en de onderhoudsplicht. De werkgroep vindt het raar dat er op de onderhoudsplicht een uitzondering is gemaakt bij het Eikenpad. Bij alle paden in Rijssen-Holten die vermeld staan op de Wegenlegger, is de onderhoudsplicht gewaarborgd door de gemeente.
Verder was er consensus met drie grondeigenaren, waarvan bekend is dat twee van hen in het verleden bezwaarschriften hebben ingediend. Zij hadden geen poot om op te staan; dat is twee keer door de gemeente onderuit gehaald. Het bijzondere in deze zaak is dat één grondeigenaar dezelfde argumenten heeft als de werkgroep, om het onderhoud bij de gemeente neer te leggen. De werkgroep begrijpt niet waarom de wethouder hiervan wil afwijken. Het is een rare gang van zaken en volgens de werkgroep is het zelfs een onjuiste weergave van zaken.
In de koopakten heeft destijds gestaan dat de breedte anderhalve meter zou zijn. De kopers zijn daarmee akkoord gegaan in de vorm van een kettingbeding et cetera. Bij andere paden is de breedte groter, zoals bij het Dikkerspad. Dat heeft een bepaalde reden: binnen een bepaalde tijd groeien er takken overheen. Er moet dus een minimale breedte gehanteerd worden.
Sinds een maand is er een nieuwe ontwikkeling. Het pad loopt een beetje over de grond van een van de eigenaren, die geen belanghebbende bij het pad is. De huidige eigenaar heeft het pad willens en wetens helemaal naast zijn erfscheiding gelegd, maar het ligt op het gebied van een andere eigenaar. Deze heeft er nu piketpaaltjes ingeslagen. Het is zijn volste recht om zijn eigendom aan te geven, maar op deze manier wordt het pad steeds smaller. Het pad is meer gewaarborgd bij een publiekrechtelijke bescherming dan bij een privaatrechtelijke bescherming.
De werkgroep verzoekt de gemeente het onderhoud uit te voeren en de breedte van het pad te bewaken.

De heer BEUNK vraagt wat de heer Hartkamp voorstelt: anderhalve meter of twee meter?
De heer HARTKAMP zegt dat twee meter en het liefst drie keer twee meter mooi zou zijn.

3 Raadsvoorstel benoeming griffier gemeente Rijssen-Holten (Werkgeverscommissie)
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer G. Kreijkes, voorzitter van de werkgeverscommissie.

De heer G. KREIJKES: Voorzitter, het thema is “Benoeming van een nieuwe griffier”. U moet mij niet euvel duiden: ik heb drie punten. Ik wil iets zeggen over de procedure, over de persoon en kort een persoonlijk woord.
Wat betreft de procedure mogen wij met elkaar vaststellen, dat wij een goede procedure hebben gehad, onder begeleiding van het bureau Public Spirit. Daarbij mogen wij de naam noemen van de heer mr. Jongkind. Vanuit een longlist – met 31 sollicitanten – werden er in eerste instantie vijf kandidaten geselecteerd en drie reservekandidaten. Dat hebben wij met elkaar besproken. Deze personen zijn ons door de heer Jongkind voorgelegd. Uiteindelijk kwamen daar vier kandidaten uit, die wij graag wilden spreken en uitgenodigd hebben in een eerste gespreksronde. Vanuit die gesprekken, die gevoerd zijn door de werkgeverscommissie, ondersteund door de burgemeester en waarbij ook de fractievoorzitters en de griffiemedewerksters zijn betrokken, kwamen er uiteindelijk twee personen naar voren, twee kandidaten. Ik herhaal de woorden van iemand, die zei: “Nu hebben wij eigenlijk een luxe probleem”. Ik kan u vertellen, beste mensen, het waren echt twee goede kandidaten, zo niet gezegd: heel goede kandidaten. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de heer Veerman. Wij mogen in een raadsvergadering die een officieel karakter heeft, elkaar niet bij de voornaam noemen, maar ik ga het toch doen: Gert Veerman. De persoon Gert Veerman: doctorandus is hij, drs. G.H. Veerman. Ik ga natuurlijk niet zijn hele doopceel lichten, maar hij heeft ons zijn CV toegestuurd. Daaruit wil ik een aantal dingen aangeven. Hij is getrouwd, hij heeft drie dochters en daar heeft hij twee keer over gedaan, tenminste zijn vrouw en hij samen, want de eerste twee is een tweeling. Ik zal het niet al te lang maken, want ik kan natuurlijk nog heel veel noemen.
In zijn functie, en dan noem ik even de laatste, is de heer Veerman beleidsregisseur en loco-gemeentesecretaris bij de gemeente Laren. Ik zal daar verder niet over uitweiden. Ik kan het niet laten even iets te noemen over zijn nevenactiviteiten. Hij is kerkelijk scriba van de Hervormde Gemeente in Huizen, waar hij ook woonachtig is. Hij komt helemaal daarvandaan hiernaartoe.
Wij hebben de heer Veerman ervaren als een bijzonder gedreven, enthousiast, maar ook een welbespraakt iemand. Wij hebben hem gevraagd: waarom nou Rijssen-Holten? Het antwoord was: vanwege een stukje identiteit, maar ook om wat er in jullie strategische visie staat. Daarin wordt gesproken over een ondernemend klimaat en modern noaberschap. Dat sprak hem ontzettend aan. Nu, wat dat betreft past het allemaal.
Zo meteen, na de benoeming, gaan wij hem uiteraard feliciteren. Ik heb op dat moment een cadeautje voor hem. Het is nu keurig netjes ingepakt in de kleuren van de regenboog. Het betreft een fietsroutekaart van de omgeving. Waarom doen wij dat? Wij pretenderen om de fietsgemeente van het jaar te worden. Maar dat doen wij dus zo meteen.
Graag stel ik de raad voor in de functie van griffier per 15 september 2016 te benoemen drs. G.H. Veerman. 

Dan kan ik het toch niet laten. Ik doe nog even in het plat:

In Riessen-Hoolt’n griffier?
Wat woj nog meer?
Zonne kaans kriej nit wier.
’t Is ok ne hele eer.
Vie hopt dat ’t oe good mag goa.
Want daarvan plukke wieleu de vrucht’n.
En det ie oe menneke stoat
Dan hove wie nie te zuchen.

De VOORZITTER: Het is zoals de heer Kreijkes op het laatst goed aangaf, nog wel een raadsbevoegdheid en een raadsbesluit. De voordracht is gedaan vanuit de werkgeverscommissie in samenspraak met de fractievoorzitters. Ik ben soms heel formeel en soms ook wat lankmoedig in het Reglement van orde. Ik wil nu op dit punt toch heel formeel zijn. Ik zou graag hierover schriftelijk willen laten stemmen, want het gaat over personen. Ik stel voor dat de griffie of de bodes de stembriefjes uitdelen.
Ik stel voor dat het stembureau bestaat uit de heer G. Kreijkes, de heer Wessels en de heer Beunk.
Ik schors de vergadering voor de stemming.

De VOORZITTER schorst de vergadering van 19.50 tot 19.55

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer G. Kreijkes, voorzitter van de stemcommissie.

De heer G. KREIJKES: Voorzitter, ik mag u allen verblijden met de uitslag. Wij waren er allemaal voor. Dat wil zeggen: 24 stemmen voor deze kandidaat. Dus unaniem.

Na schriftelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het raadsvoorstel.

De VOORZITTER: Ik wil de heer Veerman vragen even naar voren te komen.
Ik wil u van harte feliciteren met uw benoeming met ingang van 15 september als griffier. Een prachtfunctie in een prachtgemeente. Een gemeente met een enorme gemêleerdheid en diversiteit, waar het goed wonen, toeven en werken is. Een gemeente die er prat op gaat ondernemend te zijn ‑ dat slaat vooral op de ondernemers die hier zitten – en waarin wij zelf als gemeentebestuur met de voltallige gemeenteraad, het belang van de burgers van Rijssen-Holten centraal stellen. Ik wens u heel veel succes toe bij de uitoefening van die functie. U krijgt van de heer Kreijkes een fantastische fietskaart, waarmee u de weg echt kunt verkennen in onze gemeente. Er zijn ook andere suggesties gedaan voor cadeaus. Kaarten voor het Keunefeest, heb ik wel eens gehoord, en allerlei andere activiteiten. Ik wil het graag van mijn kant onderstrepen met een bos bloemen. Ik kan mij voorstellen dat u die vanavond aan uw echtgenote geeft. Fijn en leuk dat zij er bij is.
(Applaus)
Het is altijd een heel bijzonder moment als in een raadsvergadering iemand, die niet in de raad zit, kort iets zegt. Ik geef daartoe nu even de gelegenheid.

De heer VEERMAN: Voorzitter, geachte leden van de raad. Dank u wel dat ik vanavond op deze veertiende juli in uw midden een enkel woord mag zeggen. Dat zijn vooral woorden van dank. Dank voor het vertrouwen dat u zojuist in mij hebt uitgesproken door mij als uw nieuwe griffier te benoemen. Dank ook voor het werk van de beide selectiecommissies, onder voorzitterschap van de heren Noordam en Kreijkes. Ik heb ze als stevig, maar gelijktijdig ook als heel respectvol ervaren.
Het is vandaag ook Quatorze Juilliet. De dag van de bestorming van de Bastille. De dag waarop de Fransen het begin van de Franse Revolutie herdenken. Nu moeten wij altijd beducht zijn als wij mensen menen grote stappen in de geschiedenis te kunnen zetten. Daarover moet later maar geoordeeld worden. Ik geloof dat wij op de plaats waar wij mogen wonen en werken vooral afhankelijke mensen zijn. Verwacht van mij dus geen bestorming van dit raadhuis. Verwacht van mij ook geen revolutie. U kunt er wel op rekenen dat ik een griffier hoop te zijn die alles in het werk zal stellen om u als raadsleden en raadsfracties met raad en daad bij te staan. Het is mijn taak en verantwoordelijkheid u in het politieke besluitvormingsproces zowel inhoudelijk als procesmatig zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat u als raad in uw volksvertegenwoordigende rol kunt stralen en wij zo samen met de gehele gemeentelijke organisatie betekenisvol mogen zijn voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Rijssen-Holten.
Voorzitter, dames en heren, ruim tien jaar geleden zei mijn vrouw tijdens een van de vakantie die wij in Rijssen en Holten doorbrachten, de bijna historische woorden: “Als je hier ooit een baan krijgt, dan ga ik met je mee”. Ik zie ernaar uit om na de vakantie in uw midden te komen werken en later ook met ons gezin in uw midden te komen wonen. Dan worden tenminste enkele historische woorden toch bewaarheid. Wij voelen ons zeer welkom. Dank u wel.
(Applaus)

De VOORZITTER schorst de vergadering van 20.00 tot 20.15 uur om de heer en mevrouw Veerman te feliciteren.

4 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Vragenuur
Er worden geen vragen gesteld.

6 Notulen en besluitenlijst van de raad van 2 juni 2016
Zonder hoofdelijke stemming stemt de raad in met de notulen en de besluitenlijst van 2 juni 2016.

7 Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst kan met de laatste beantwoording door het college worden bijgewerkt.

8 Ingekomen stukken - mededelingen
De VOORZITTER deelt mee dat de gemeentesecretaris en hijzelf volgende week naar Winterberg gaan in het kader van de jumelage.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorgestelde afdoening.

9 Raadsvoorstel Rijssen Holten WERKT (Hofland, Tijhof)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

10 Raadsvoorstel vaststellen koersdocument transformatie in het sociaal domein (Beens, Tijhof)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

11 Raadsvoorstel herbenoeming leden raad van toezicht Stichting Waerdenborch (Tijhof)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

12 Raadsvoorstel vaststellen nieuwe gemeentelijke regelgeving voor kabels en leidingen (Aanstoot)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

13 Raadsvoorstel vaststellen ontwerp bestemmingplan 'Buitengebied Holten, Landuwerweg' (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

14 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kern Rijssen-Esstraat 36-38' (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

15 Raadsvoorstel instemmen met de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015 (Beens)
De heer JANSEN (voorzitter auditcomité) deelt mee dat het auditcomité 12 juli jl. heeft vergaderd met de accountant, waarbij het accountantsverslag is besproken. De kernboodschap is dat door de accountant een Verklaring met Beperking is afgegeven op de aspecten betrouwbaarheid en rechtmatigheid. De oorzaak hiervan is gelegen bij derden, het SVB en diverse leveranciers van zorg in natura. Deze derden hebben onvoldoende werkzaamheden verricht voor het vaststelling van de prestatielevering. Verder was de accountant zeer positief over Rijssen-Holten in vergelijking met andere gemeenten. Rijssen-Holten stuurt zeer actief op het proces van de decentralisaties en op het gebied van grondexploitaties. Het niveau van interne beheersing beschouwt de accountant als voldoende.
De accountant heeft een aantal aanbevelingen gedaan aan het college om de informatiewaarde van het jaarverslag te verbeteren. Dat betreft voornamelijk de informatiewaarde over het weerstandsvermogen, kapitaalgoederen en de verbonden partijen.
Het auditcomité stelt de raad voor, met de gemaakte opmerkingen, in te stemmen met de jaarrekening.

De heer SCHEPPINK zegt dat het goed is te horen dat Rijssen-Holten de jaarrekening tot een goed gevolg heeft gebracht. Het is jammer dat er een Verklaring met Beperking is afgegeven. De gemeente kan daar niet veel aan doen. Spreker vraagt het college hoe dit er komende jaren uitziet en of het gevolgen heeft voor de uitkering in het Gemeentefonds.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang normaal gesproken niet tevreden zou zijn met een Verklaring met Beperking. Den Haag is echter zelf de veroorzaker door te accepteren dat de SVB faalt in de verantwoordingsmogelijkheden van de bestede middelen. Daarnaast krijgt de gemeente een extra rekening van de accountant voor het vele extra onderzoek en de behandelkosten. Bij de VNG is deze problematiek bekend. Spreker vraagt of de voorzitter, met zijn VNG-pet, aandacht wil vragen voor deze situatie in gemeenten waar het pgb-aandeel hoger is dan gemiddeld.

Wethouder BEENS zegt dat hij de vraag van de heer Scheppink over mogelijke gevolgen op dit moment niet kan beantwoorden. De accountant verwacht dat ongeveer 80% van de gemeenten geen goedkeurende verklaring krijgen. Gemeenten die dat wel krijgen, zijn gemeenten met weinig pgb-houders. Normaal gesproken zou het gevolgen hebben voor genoemde 80% van de gemeenten. In dit geval zal dat risico waarschijnlijk iets kleiner zijn, volgens spreker. Hierover wil hij graag spreken in VNG-verband, ook richting de toekomst.
Het college wil na de zomervakantie zo snel mogelijk met de nieuwe accountant spreken over deze problematiek voor het komende jaar. Geprobeerd wordt daarbij afspraken te maken over wat de gemeente kan doen om dit te veranderen en hoe zij hiermee moet omgaan. De gemeente is namelijk afhankelijk van derden hierin.

De BURGEMEESTER zegt dat er in Overijssel een fijnmazig systeem is met diverse platforms. Zo is er een platform Financiën van de VNG, waarin wethouder Beens participeert. Daarin is dit punt Tweede termijn
De heer JANSEN zegt dat de accountant heeft gemeld dat de SVB pas 1 september a.s. begint met de controle op de prestatielevering. Dat kan betekenen dat de gemeente volgend jaar alsnog een goedkeurende verklaring krijgt. Het auditcomité heeft ook daarom gevraagd zo snel mogelijk met de nieuwe accountant om tafel te gaan zitten om na te gaan wat de gemeente hiertoe intern kan doen.

De heer SCHEPPINK zegt dat het goed is te horen dat er proactief gehandeld wordt met de nieuwe accountant om een stappenplan te ontwikkelen. Het is voorts goed te horen dat jaarrekening ‘overall’ en de controle op de jaarrekening goed op orde is. Dat is een compliment waard.

De VOORZITTER zegt dat de complimenten doorgegeven worden aan de ambtelijke organisatie. De raad en het college zullen met het auditcomité dit punt actief bewaken. Hopelijk krijgt de gemeente dan volgend jaar wel een goedkeurende verklaring.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.

16 Raadsvoorstel vaststellen Duurzaamheidsvisie 2016-2019 (Aanstoot)
De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang de visie ondersteunt. Er is op diverse fronten een stevige ambitie neergezet en vanuit die ambitie wordt naar het doel toe gewerkt. De doelstellingen zijn duidelijk verwoord en ook de aanpak is bij veel onderdelen al behoorlijk uitgewerkt. De lat is hoog gelegd. Spreker wenst het college veel succes.

De heer HAASE zegt dat de wethouder op de vraag van de SGP in de commissie, of de doelstellingen wat betreft het reduceren van de CO²-uitstoot haalbaar zouden zijn, heeft geantwoord dat het een ongelooflijke tour de force wordt. De nota heeft in dat opzicht gelukkig geen dwingend karakter in relatie tot het ambitieniveau.
De doelstelling om de CO²-uitstoot ten opzichte van 2008 met 20% te reduceren, is opgelegd door de landelijke overheid. In die zin kan Rijssen-Holten daar eigenlijk niet onderuit. Anderzijds is het zo dat als er doelen worden gesteld, de gemeente de intentie moet hebben die doelen te behalen. Doelen mogen ambitieus zijn, maar ook realistisch. De SGP denkt dat in dit opzicht een meer realistische doelstelling duurzamer zou kunnen zijn. Het gaat voor de SGP te ver de nota om die reden af te wijzen.
De vraag die ook na de commissiebehandeling overblijft, is hoe de raad hiermee omgaat en of het verplichtingen met zich meebrengt als de raad nu instemt met het voorstel. Het is namelijk duidelijk dat met het bedrag van € 350.000 dat wordt vrijgemaakt voor deze nota, de doelstelling van een reductie van 35 kton niet wordt gehaald. Het laaghangend fruit is inmiddels geplukt is en er zijn grotere en verdergaande maatregelen nodig. Spreker vraagt wat het college gaat doen: kan de raad concrete voorstellen verwachten om de doelstelling wel te behalen en de ambitie waar te maken?
Spreker vraagt de overige fracties wat de raad gaat doen: zet de raad zijn handtekening, terwijl bekend is dat de doelstelling eigenlijk onhaalbaar is? Wat de SGP betreft gebeurt dat niet op deze manier. Daarvoor is duurzaamheid te belangrijk. Spreker stelt voor gezamenlijk na te denken over een manier waarop daadwerkelijk vormgegeven kan worden aan het nemen van maatregelen om dergelijke doelstellingen te halen.
 
De heer NOORDAM zegt dat VVD Lokaal op de lijn zit van de SGP, zoals in de commissie is verwoord. In de commissie is de vinger gelegd bij de punten ambitie en realisme. Wat betreft de CO² is er een convenant afgesloten met de VNG voor een reductie van 20%. Uit het visiedocument tot 2019 blijkt dat die doelstelling niet wordt gehaald. De vraag is dan ook of de raad daar ja tegen moet zeggen. De lat is inderdaad hoog gelegd, maar niet op het niveau dat de gemeente als overheid heeft afgesproken. De heer Haase legt nu de bal terug bij de raad. Spreker sluit zich daarbij aan. Nu ja zeggen, houdt tegelijkertijd in dat de doelstelling niet wordt gehaald. Spreker verzoekt dit onderwerp te agenderen voor de commissie om het verder uit te diepen, zodat de raad in 2020 komt met een serieus plan om als gemeente de 20% reductie te behalen.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie in de commissie heeft aangegeven dat zij achter de ambitieuze doelstellingen staat. Spreker ondersteunt de woorden van de heer Haase, dat de raad ook zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Na de zomervakantie kan in gezamenlijkheid een keer goed nagedacht worden in hoeverre de ambities verwezenlijkt kunnen worden.

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA zich aansluit bij de vorige sprekers. Zij wil hierover in de commissie na de zomervakantie verder praten.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA blij is met de ambitieuze doelstellingen en dat alles gedaan moet worden om die doelstellingen te behalen. Ambities moeten niet naar beneden bijgesteld worden. Na de vakantie kan de raad daar zelf een rol in spelen via het organiseren van bijvoorbeeld een werkconferentie. De PvdA verzoekt het college daarbij ook te kijken hoe de rest van Nederland hiermee omgaat en zelfs over de landsgrenzen heen te kijken hoe men daar met klimaatdoelstellingen omgaat en met doelstellingen om de CO²-reductie te behalen. Dat dit nodig is, staat buiten kijf.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de raad doelstellingen moet vaststellen, waarvan het college zegt dat het niet mogelijk is dat die doelstellingen gehaald worden. Vervolgens wordt gezegd dat de raad plannen moet uitwerken om toch aan die doelstellingen te voldoen.

De heer MEIJERINK zegt bij interruptie dat hij heeft opgemerkt dat het college er alles aan moet doen om de doelstellingen te behalen. Spreker vindt dat het gezien moet worden als een gezamenlijke verplichting. Het college is ‘the lead’ .Dat ontslaat de raad er niet van zijn rol in het geheel te spelen.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij het de verantwoordelijkheid vindt van het college. Het college moet aangeven dat de doelstellingen op deze manier niet gehaald kunnen worden, maar als beslist wordt dat het toch moet, moet het college bij de raad aangeven wat dat extra kost.

De heer NOORDAM zegt bij interruptie dat de vraag in het midden is gelegd, of de raad eveneens zijn verantwoordelijkheid moet nemen om gezamenlijk met het college te kijken naar de CO²-doelstelling. Het college zegt dat het heel moeilijk is die doelstelling te behalen. De raad kan echter ook zijn verantwoordelijkheid pakken door te zeggen dat dit punt specifieker uitgediept moet worden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 het visiedocument wil onderschrijven, alsmede de ambitie met betrekking tot de CO²-reductie. Spreker roept het college op met maatregelen te komen en daarbij ook te kijken naar gemeenten met dezelfde doelstellingen. Het zou vreemd zijn als een ondernemende gemeente als Rijssen-Holten niet in staat is deze doelstellingen te behalen.

Wethouder AANSTOOT zegt dat er groot draagvlak is voor de duurzaamheidsvisie Op een enkel punt zijn er opmerkingen gemaakt, bijvoorbeeld over de CO²-doelstellingen. Bij gemeentelijke gebouwen, gemeentelijke voertuigen enzovoort wordt al hard gewerkt aan de CO²-reductie. Bij grotere zaken, zoals windmolens en biovergistingsinstallaties, als die al van de grond komen, wil het college facilitair zijn en meedenken over mogelijkheden. Het punt van zorg dat hierin zit, is of de gemeente daarin meer kan sturen of dat zij volledig afhankelijk is van ondernemers. Mede daarom wordt dit een tour de force.
Over verduurzaming van woningen en dergelijke zijn er in het verleden afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Het college wil daarin nog meer energie stoppen.
De CO²-reductie van Twence mag deels worden meegerekend. Dat is in de cijfers tot op heden nog nooit gebeurd. Dat is ook een van de mogelijkheden om te komen tot de 35 kton. Voorwaarde is dat Rijssen-Holten aandeelhouder van Twence blijft en haar afval naar Twence blijft brengen.
Spreker merkt op dat de gemeente betrokken is bij het plan van aanpak van de provincie met betrekking tot asbestsanering. Na de vakantie komt de provincie met dit plan naar buiten. De vaststelling vindt naar verwachting plaats in oktober/november in de Staten.
Met het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023, waar de provincie een ambitie neerlegt om 20% energiereductie te bewerkstelligen in 2023, wordt er op verschillende themagebieden een plan van aanpak neergelegd. Daarin zitten mogelijkheden die particulieren en bedrijven in beweging krijgen. De gemeente zal haar regelingen daarop afstemmen.
Wat betreft zonneparken is de gemeente afhankelijk van initiatieven van particulieren. De gemeente kan ook zelf het initiatief nemen – mogelijk via een coöperatie ‑ en actief inzetten op zonneparken. In deze gemeente zijn er hiervoor op dit moment echter geen grote braakliggende terreinen voor een termijn van tien jaar en verder.

De VOORZITTER verzoekt de wethouder in te gaan op de vraag of het onderwerp in commissieverband verder besproken kan worden en daarbij ook zaken te vergelijken met andere gemeenten en ‘best practices’ te doen.

Wethouder AANSTOOT stelt voor een brainstormsessie te organiseren om te kijken hoe de gemeente nog beter kan voldoen aan de doelstellingen inclusief een tijdpad. Het college kijkt daarbij naar initiatieven die men neemt in de buurgemeenten, in Overijssel en ook buiten de provinciegrens.

Tweede termijn
De heer H. KREIJKES zegt dat Twence een ambitieus programma heeft tot 2020 en verder. Spreker vraagt welke effecten dit programma heeft op de CO²-uitstoot.

De heer HAASE zegt dat hij blij is dat de raad en het college zijn voorstel onderschrijven om samen over het onderwerp na te denken. Zojuist is het raadsvoorstel Rijssen-Holten WERKT vastgesteld. Wellicht kan dit plan en ook andere zaken hierbij betrokken worden.

De heer MEIJERINK verzoekt de wethouder bij het organiseren van een brainstormsessie ook de ervaringen uit de rest van het land te betrekken. Als de gemeente ambitieuze doelstellingen wil behalen, moet zij bereid zijn eventueel over haar eigen schaduw heen te springen.

Wethouder AANSTOOT zegt op de vraag over de verwachtingen met betrekking tot Twence dat het voor Rijssen-Holten in 2014 ging om een CO²-reductie van 14 kton. De verwachting voor 2015 is dat de reductie tussen 10 en 15 kton bedraagt. Die CO²-reductie mag de gemeente niet voor honderd procent meerekenen; daar zit een reductiefactor op.

De VOORZITTER zegt dat is toegezegd dat er in commissieverband een brainstorm wordt georganiseerd.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.

17 Raadsvoorstel vernieuwing en uitbreiding fietsstallingen NS- en busstation Rijssen (Aanstoot)
De heer HAASE refereert aan de vraag van de SGP in de commissie of het mogelijk is de fietsenstalling aan de Dannenberg later aan te leggen. Uit het antwoord van de wethouder blijkt dat in dat geval de financiering onzeker wordt. De SGP onderschrijft de conclusie dat de fietsenstalling beter in een keer aangelegd kan worden en stemt in met het raadsvoorstel.

De heer DE KOE zegt dat VVD Lokaal uitgebreid heeft gesproken over de fietsenstalling aan de Dannenberg en wat dat betreft kritisch blijft. De kwaliteitsimpuls en de uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen is echter zodanig, dat zij, met de gemaakte kanttekening in de commissie, akkoord gaat.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.

18 Raadsvoorstel tot voornemen afwijkende vaststelling ontwerp Wegenlegger naar aanleiding van ingediende zienswijzen.(Aanstoot)
De heer BEUNK zegt dat de Wegenlegger voor het laatst in 1994 in de toenmalige gemeente Holten en in 1997 in de gemeente Rijssen is vastgesteld. Nu de Wegenlegger geoptimaliseerd worden, had Gemeentebelang nooit gedacht dat dit voorstel zou uitlopen op zo’n gedetailleerde, technische discussie met blijkbaar heel specifieke juridische haken en ogen. Gemeentebelang wil voorkomen dat hierover nog een keer een heel technische, juridische discussie in de raad ontstaat.
Het einddoel van Gemeentebelang is het nu zo zwaar juridisch bestreden stuk wandelpad gewoon openbaar toegankelijk te houden. Wel vindt zij het redelijk dat de gemeente, voorzover mogelijk, het wandelpad onderhoudt, zoals gebeurt bij de overige paden. Wat dat betreft kan het een tweestappenplan worden. Immers, na het besluit van de raad vanavond, wordt de Wegenlegger opnieuw ter inspraak gebracht.
Gemeentebelang stelt voor dat het pad over de gehele lengte een openbaar wandelpad wordt en dat nadien de afspraak over het gemeentelijk onderhoud definitief wordt gemaakt. Ook de breedte van twee meter kan wat Gemeentebelang betreft vastgelegd worden op een manier die juridisch het meest praktische is. Als de wethouder toezegt dat het streven is het onderhoud door de gemeente te laten uitvoeren, dan blijft voor Gemeentebelang alleen de vermelding van de breedte op dit moment nog relevant en kan zij zich in het voorliggend voorstel vinden. Daarmee wenst Gemeentebelang de discussie af te sluiten.

De heer G. KREIJKES vraagt of er inderdaad enkele zaken zijn, die juridisch niet in overeenstemming zijn met de Wegenlegger en zo ja, wat dat betekent voor het vaststellen van de Wegenlegger. Verder vraagt spreker, als dit raadsvoorstel van rechtswege nietig is, of het niet verstandig is eerst dit probleem op te lossen.

De heer NIJKAMP zegt dat de gemeente zich profileert als wandelgemeente. In de commissie is al uitvoerig over voorliggend raadsvoorstel gesproken. Hierop heeft de raad van het college een notitie ontvangen, die enkele zaken verduidelijkt, maar die ook de bal bij de raad zelf legt. Met betrekking tot de breedte geeft het college aan dat er geen juridische mogelijkheid is onverharde paden op te nemen in de Wegenlegger, maar wel om een aantekening op te nemen in kolom 11. Het CDA stelt daarom voor die aantekening van minimaal twee meter breedte op te nemen. Zij vindt het van belang dat dit betreffende pad een openbaar pad is en blijft en dat dit voor de toekomst geborgd wordt. Er is in de raad al verschillende keren gesproken over padenkwesties en als het aan het CDA ligt moeten deze discussies in de toekomst vermeden worden, zeker in deze omvang.
Twee van de drie eigenaren willen graag dat de gemeente het onderhoud van het pad uitvoert. Als daartoe een verzoek wordt ingediend, staat het CDA daarachter, mede gezien het kleine bedrag dat daarmee gemoeid is. Het CDA wil het privaatrechtelijk eigendomsrecht van eigenaren niet verder beperken. Als zij aangeven het onderhoud zelf te willen doen, dan respecteert het CDA dat.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie in eerste instantie het voorstel, na de discussie in de commissie en de aanvullende notitie van het college, wilde steunen. Nu er wellicht haken en ogen aan het voorstel zitten, wacht zij eerst de beantwoording van de wethouder af op de vragen van de heer G. Kreijkes.

Mevrouw DEIJK zegt dat VVD Lokaal benieuwd is naar de reactie van het college op de inbreng van de twee insprekers.

De heer KLEIN VELDERMAN verzoekt de wethouder te reageren op datgene wat door de insprekers is aangehaald. D66 is van mening dat er een goed document moet liggen. D66 prefereert dat de gemeente het onderhoud uitvoert, dat de ligging en de breedte van het pad wordt vastgelegd en dat eventueel handhavend wordt opgetreden.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA deze wethouder niet gunt de geschiedenis in te gaan als de wethouder die een tweede Scheperspad als een molensteen om zijn nek meezeult. Daarom is het verstandig dat hij nog een keer heel goed naar het voorstel kijkt. Dat het Eikenpad en de andere genoemde paden op de Wegenlegger komen, is wat de PvdA betreft prima. Het Eikenpad moet daarbij wel openbaar toegankelijk en goed begaanbaar blijven.
Naar aanleiding van de woorden van de heer G. Kreijkes, dat het stuk wellicht niet helemaal voldoet aan alle vereisten, zegt spreker dat hiernaar nog een keer heel goed gekeken moet worden.

De VOORZITTER schorst de vergadering van 20.50 tot 21.00 uur.

De VOORZITTER heropent de vergadering.

Wethouder AANSTOOT refereert aan de woorden van de insprekers en aan de notitie die door een van de insprekers is uitgedeeld. Daarin zitten elementen die spreker niet bekend waren. Het college wil de juridische consequenties hiervan wegen. Formeel betekent dit dat de raad het voorstel teruggeeft aan het college. Daarna kan verder onderzoek plaatsvinden.

De VOORZITTER vraagt de raad in te gaan op het procedurele voorstel van de wethouder.

De heer NOORDAM zegt dat VVD Lokaal, gelet op wat vanavond is ingebracht door de insprekers en voorts door de heer Nijkamp, het stuk graag mee terugneemt naar de fractie om een en ander verder uit te diepen. Op dit moment behoeft het voorstel niet verder behandeld te worden.
 
De heer MEIJERINK zegt dat hem het voorstel van de wethouder zeer verstandig lijkt.

De heer BERKHOFF sluit zich aan bij de woorden van de heer Meijerink.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het vreemd is dat het college een voorstel voorlegt waarover een juridische toets is uitgevoerd. Nu een van insprekers zegt dat die juridische toets niet klopt, ontstaat er discussie en wordt de raad gevraagd het voorstel te verdagen.

De heer NOORDAM zegt bij interruptie dat hij refereerde aan de woorden van de heer Nijkamp en niet expliciet aan wat de insprekers hebben ingebracht.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 ermee akkoord gaat dat het stuk teruggestuurd wordt naar het college. Daarbij geeft D66 de boodschap mee de juridische toets zorgvuldig uit te voeren.

De heer G. KREIJKES zegt dat hij in de tweede termijn van plan was geweest de wethouder te vragen het voorstel te verdagen. Het is dan ook goed dat de wethouder nog een keer kijkt naar de juridische gevolgen van het raadsvoorstel. Die gevolgen kunnen van dien aard zijn, dat de SGP zich aansluit bij het voorstel van de wethouder.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA zich bij de woorden van de heer Kreijkes aansluit.

De VOORZITTER concludeert dat de raad instemt met terugverwijzing van het voorstel naar het college.

19 Raadsvoorstel begrotingswijziging (Beens)
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

De heer G. Kreijkes neemt het voorzitterschap over.

20 Brief college over stand van zaken noodopvang
De heer MULLER zegt dat het een goede zaak is dat Rijssen-Holten bijdraagt aan het beheersbaar houden van de vluchtelingenproblematiek. De gekozen locatie in de gemeente voldoet aan de wensen van het COA: menswaardige opvang, geen tenten, geen slaapzalen. Gemeentebelang zou een locatie dichterbij de bebouwde nog idealer gevonden hebben. Er is echter niet veel keuze.
Wat spreker opviel bij de algemene informatieronde c.q. de inloop, was dat er verbazing en ergernis was bij diverse Borkeldbewoners en eigenaren van huisjes, over het feit dat zij niet waren uitgenodigd bij de omwonendenbijeenkomst. De vraag werd gesteld waar precies de grens getrokken was. Verder miste men die avond een algemene toelichting.
Spreker vraagt hoe de ingestelde klankbordgroep de individuele bewoners en eigenaren van huisjes op de Borkeld bereikt: gebeurt dat alleen via de website of ook in een andere vorm? Verder vraagt hij bij wie Borkeldbewoners terecht kunnen met hun vragen: kan dat alleen via het telefoonnummer dat genoemd is op de website?
De bewoners van de opvanglocatie gaan straks veelal wandelend naar het dorp. Daarover zijn zorgen geuit. Spreker vraagt of dat leidt tot infrastructurele aanpassingen. 
Wat betreft de schoolgaande kinderen, vraagt spreker waar zij naar school gaan of dat dit een zaak is van het COA.

De heer SCHEPPINK vraagt zich af of er überhaupt nog wel vluchtelingen naar Rijssen-Holten komen. De stroom vluchtelingen lijkt behoorlijk op te drogen. De locatie is voor een jaar beschikbaar gesteld. Hij vraagt of dan maar gewoon afgewacht moet worden hoeveel mensen er komen.
Wat betreft de communicatie, zegt spreker dat de brief aan de bewoners heel helder was. Alles is rustig verlopen. Wat dat betreft geeft spreker een compliment aan het college.
Spreker vraagt het college met betrekking tot eventuele politie-inzet, of deze ten koste gaat van de normale uren van de wijkagent of dat er extra politie-inzet komt.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 bezorgde signalen heeft ontvangen van omwonenden over de late informatie. Spreker is dan ook verbaasd over wat de heer Scheppink zegt, dat de communicatie goed is verlopen en dat alles rustig is gebleven. Dat is een compliment voor de omwonenden en niet zozeer voor het college. In eerdere beschouwingen heeft de SGP gezegd dat communicatie heel belangrijk is, met name communicatie vooraf en het serieus nemen van mensen. Dat mist D66 in de manier waarop het nu is gegaan. Zij had graag gezien dat vooraf met de bewoners was gesproken over mogelijke locaties die het college op het oog had en over wat men daarvan vond. Dan was er een open communicatielijn. Spreker citeert de woorden van de wethouder: “Het college wil een open houding betrachten als het gaat om de communicatie, ook wat betreft de terugkoppeling naar de raad”. Spreker vult hierbij zelf in dat dit ook geldt voor de omwonenden. Hij vervolgt het citaat: ”Het college zal na het gesprek met het COA en de maatschappelijke organisaties in de gemeente in gesprek gaan om te kijken wat gezamenlijk gedaan kan worden.” Deze locatie is nu gekozen. D66 had graag kleinere locaties gezien. De wethouder heeft daarover gezegd dat hij geen valse verwachtingen wilde scheppen. Spreker wil graag weten wat uiteindelijk heeft geleid tot de keuze voor deze locatie en of de gemeente ook andere locaties heeft afgewogen.

De heer NOORDAM zegt dat de brief van het college duidelijk was. VVD Lokaal heeft begrip voor de wijze waarop de communicatie is verlopen met alle mogelijkheden en onmogelijkheden. In de communicatie is het altijd lastig te bepalen hoe groot de cirkel wordt getrokken: wat zijn omwonenden, wat zijn direct-aanwonenden en wie wonen er aan de rand? VVD Lokaal heeft echter vanaf het begin het gevoel gehad dat het college dit heel zuiver wilde aanvliegen.
VVD lokaal blijft bij haar eerdere standpunt over het aantal mensen dat opgevangen wordt. Een aantal van 138 vindt zij aanvaardbaar; 1 op 100 huishoudens. Nu gaat het om 250 mensen. Dat is vrij veel voor de kern Holten. Toch is er in Holten geen reuring. Er is voorzichtigheid, maar ook het besef dat deze mensen opgevangen moeten worden. Wat betreft de locatie verzoekt VVD Lokaal het college de routes die deze mensen straks lopen naar de kernen om hun boodschappen te doen, in verband met de verkeersveiligheid goed te voorzien van verlichting.

De heer BERKHOFF zegt dat op de website van de gemeente aandacht wordt gevraagd voor naoberschap. De ChristenUnie vindt dat daaraan, door 250 vluchtelingen op te vangen, op een heel goede manier uitdrukking wordt gegeven. Zij heeft vanaf begin gepleit voor het opvangen van een aantal vluchtelingen en is blij met dit initiatief van het college dat binnenkort 250 vluchtelingen welkom geheten kunnen worden binnen de gemeente.
Een goede communicatie met de inwoners en de omwonenden, de directbetrokkenen en mensen die iets verder van de locatie af wonen, blijft van belang. Spreker heeft daar alle vertrouwen in. Hij vraagt aandacht voor signalen uit de omgeving. Mocht er iets misgaan, dan moet er adequaat op ingesprongen worden
In de brief van het college staat de Haagse term “koppengeld”. De ChristenUnie vindt dat dit geen goede term. Het gaat om mensen. Spreker verzoekt deze term niet te gebruiken in gemeentelijke correspondentie.

De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA van mening is dat zij goed en op tijd geïnformeerd is. Op het moment dat het mogelijk was, heeft het college ook naar buiten toe gecommuniceerd. Spreker geeft daarvoor zijn complimenten.
Toen de raad het besluit nam voor noodopvang van een jaar, was de situatie in de wereld heel anders en was er een veel grotere instroom van vluchtelingen. Toch is er nog steeds behoefte aan noodopvang. Het gaat om opvang van mensen die een verblijfsstatus hebben. Voor het CDA is het van belang dat zij zo snel mogelijk onderdeel uitmaken van de samenleving. De gemeente is verplicht elk jaar een aantal statushouders te huisvesten. Het zou mooi zijn als deze mensen snel beginnen met inburgeren en snel doorstromen naar reguliere woningen. Hopelijk kan na een jaar teruggekeken worden op een succesvolle noodopvang voor deze 250 vluchtelingen.

De heer MEIJERINK zegt dat landverraders in de Tweede Wereldoorlog, die Joden aangaven, daarvoor een bepaald bedrag kregen. Dat bedrag heet “kopgeld”. In dat opzicht vindt ook spreker dit een vervelende term.
De PvdA is blij met de inhoud van de brief van het college en zij heeft vertrouwen in de manier waarop het in de toekomst gaat rondom de opvang. De PvdA is blij met de hele gang van zaken tot nu toe.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de gekozen manier van inloop is georganiseerd vanuit ervaringen die het COA heeft. Er zijn verschillende manieren om informatiebijeenkomsten te organiseren. Deze zijn afhankelijk van de grootte van de opvanglocaties of van het opzetten van bijvoorbeeld een AZC.
Het college heeft aangegeven dat men beschikbaar was voor het geven van extra informatie, indien gewenst in persoonlijke gesprekken. Dat is inmiddels inderdaad gebeurd. Tijdens de inloop gaven mensen aan dat zij graag vooraf algemene informatie hadden ontvangen. Toch heeft men in het algemeen gezegd, dat het zeer prettig was dat men persoonlijk te woord gestaan kon worden.
Naar aanleiding van vragen over de infrastructuur, zegt spreker dat het college samen met het COA en de klankbordgroep kijkt naar het gebied en of er zaken zijn die extra aandacht behoeven.
Bij de kinderen die naar school gaan, ligt de rol voor een groot deel bij het COA, maar ook deels bij de gemeente. De gemeente is in gesprek met scholen voor basisonderwijs. Dat traject vindt verder na de vakantie plaats. Voor het voortgezet onderwijs zullen kinderen naar de schakelklas, buiten de gemeente, gaan.
De vraag of er überhaupt vluchtelingen komen, is legitiem. De leegloop heeft vooral betrekking op mensen die aan het begin van de procedure zitten. De opvang in Rijssen-Holten betreft mensen die aan het eind van hun procedure zitten en een verblijfsvergunning hebben. Deze mensen gaan naar reguliere huisvesting.
Ook het college heeft, net als D66, bezorgde signalen ontvangen en wil daarover met iedereen in gesprek gaan. Het college heeft geprobeerd in een vroegtijdig stadium naar buiten te komen met informatie over de locatie, zodat de een-op-een-gesprekken plaats kunnen vinden. Dat wordt, voorzover spreker heeft gemerkt, erg gewaardeerd.
De raad heeft voor de locatiekeuze kaders meegegeven: maximaal 250 mensen voor maximaal een jaar. Met dat kader is het zoekgebied in de gemeente beperkt. Er zijn diverse locaties bekeken. Uiteindelijk bleef genoemde locatie over als de meest geschikte locatie.
Naar aanleiding van de woorden van de heer Noordam van VVD Lokaal over de verlichting, zegt spreker daarover eerder is gesproken. Hij hoopt dat hij VVD Lokaal heeft gerustgesteld over de verlichting op de route naar het dorp en rondom de locatie. Samen met het COA, de Lindenberg en de klankbordgroep wordt daarnaar gekeken.
De term “koppengeld” is ook voor spreker lastig. Het is een Haagse term, die aangeeft welk bedrag beschikbaar is per persoon. Spreker zorg ervoor dat de term binnen Rijssen-Holten niet meer wordt gebruikt.
Het college onderschrijft de opmerking van het CDA over participeren en doorstromen. Het is een aandachtspunt dat tevens leeft bij de Twentse regietafel: hoe kunnen mensen zoveel mensen in Twente blijven, snel integreren en snel doorstromen naar reguliere woningen.

Burgemeester HOFLAND zegt dat een vraag is gesteld over de inzet van de wijkagent. De gewone wijkagent wordt aanvankelijk als het eerste portaal ingezet. De eerste weken zal dat intensiever zijn om te volgen hoe alles verloopt. Als er toch probleemstellingen of vraagstellingen aan de orde komen, dan wordt in eerste instantie opgeschaald vanuit de politie Oost-Nederland. Het overleg hierover vindt plaats in de opbouwfase vanaf 1 september in de driehoek: Officier van Justitie, politieleiding en burgemeester. Spreker verwacht op voorhand geen problemen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, die in het land goed werken.

Tweede termijn
De heer MULLER vraagt hoe de klankbordgroep gaat communiceren met de eigenaren/bewoners op de Borkeld.
Gemeentebelang heeft veel waardering voor de aanpak, het resultaat en alle tot nu toe gemaakte afspraken. Het werken met informatiestands op de informatieavond was een verstandige keuze en werkte goed. Wel heeft spreker geconstateerd dat er onrust was onder bezoekers die op dat moment vonden dat zij in het voortraject onvoldoende waren meegenomen. Deze mensen waren in de veronderstelling dat zij behoorden tot de kring omwonenden. Het is goed dat er inmiddels meerdere intensieve contacten met mensen zijn geweest, die er op dat moment moeite mee hadden.

De heer NOORDAM zegt dat het punt over de verlichting door VVD Lokaal is ingebracht, omdat ook in de komende winter deze mensen fatsoenlijk naar de kern Holten en de kern Rijssen moeten kunnen wandelen. Dit is een wens van VVD Lokaal. Volgens haar moet de gemeente zorgen voor goed verlichte wandelwegen. Daar gaat het COA niet over.

De heer SCHEPPINK zegt dat de SGP voorstander is van goede communicatie. Met het oog op dit dossier kan de SGP niet anders dan concluderen dat dit een voorbeeld is van goede communicatie door het college. Er is juist en zo vroeg mogelijk geïnformeerd richting omwonenden. Eerder communiceren naar de omwonenden was niet mogelijk. De manier van communicatie, met inloopbijeenkomst, met huiskamergesprekken en het gegeven dat het college beschikbaar blijft voor persoonlijke gesprekken met mensen, is een goed voorbeeld geweest. Spreker is hierover erg tevreden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 blij is met het feit dat Rijssen-Holten vluchtelingen opvangt. Deze mensen zitten aan het eind van de procedure. In een gesprek van spreker met het COA is bevestigd dat de groep die hier komt, in de buurt blijft. Daarom is het punt van integratie van deze groep erg belangrijk. Een aantal mensen zijn wellicht toekomstige bewoners van Rijssen-Holten.
 
Wethouder CORNELISSEN zegt dat de klankbordgroep een brede samenstelling heeft. Eenieder die zich betrokken voelt, kan zich aanmelden. Door de brede vertegenwoordiging van verschillende groepen kan terugkoppeling plaatsvinden. Over specifieke zaken die betrekking hebben op de locatie, is de locatiemanager aanspreekbaar. De klankbordgroep wordt vooral ingesteld om de locatie en de locatiemanager scherp te houden op zaken die gesignaleerd worden.
De verlichting is niet de verantwoordelijkheid van het COA. De gemeente gaat samen met bewoners en met het COA de verlichting op de route bekijken. Als er zaken aangepast moeten worden, dan pakt het college die op. Het punt heeft de aandacht van de gemeente.
Integratie is belangrijk. Deze mensen weten dat zij in Nederland kunnen blijven en zij bereiden zich daarop voor.

De burgemeester neemt het voorzitterschap over.

20 Sluiting
De VOORZITTER: Het seizoen voor de raad loopt van september tot september. Als je dan door je oogharen terugkijkt, is er toch wel veel gebeurd. De griffier is weggegaan. Allerlei besluitvorming heeft plaatsgevonden. En waar wij net mee geëindigd zijn is een punt om even te noemen. Vorig jaar gingen wij met zomerreces en stond alle ellende van vluchtelingen en in de wereld ons wel op het netvlies, maar was het nog niet zo doorgedrongen als nu het geval is door alles wat er gebeurd is. Wij hebben de crisisnoodopvang gehad met alles wat daarbij hoort en wij zijn daarmee verder gegaan. Ik merk dat ook in uw raad daarover volop nagedacht wordt en bij stilgestaan wordt. Ik merk ook dat de samenleving daar volop bij stilstaat. Wij merken en zien dat een aantal groeperingen zich klaarmaakt voor de AVO (aanvullende opvanglocatie) als die in onze gemeente komt en dat zich vrijwilligers hebben gemeld. Wij hebben ook oog en oor voor diegenen die bezorgd zijn. Dat is niet geëindigd met de discussie die wij zojuist gevoerd hebben, maar zal ook de komende maanden nog verder geïntensiveerd moeten worden. Het college wil daaraan op een goede en zorgvuldige manier invulling geven.
Daarmee eindigen wij een bijzonder politiek jaar. Ik hoop dat wij met elkaar in het reces weer voldoende energie kunnen opdoen om straks in september met een goed gevoel aan de slag te gaan en ook met een goed gevoel aan de slag te gaan om de burgers van Rijssen-Holten te dienen. En dat onder begeleiding dan van een nieuwe griffier.
Dat gezegd hebbende, sluit ik deze raadsvergadering.

Sluiting van de vergadering om 21.35 uur.

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 22 september 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous