Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 2 juli 2015 (19.30 uur)

Datum: 02-07-2015Tijd: 19:30 - 20:10Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 2 juli 2015 (19.30 uur)

Datum: 02-07-2015
Tijd: 19:30 - 20:10
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma, ir. A.S. Haase, R. Jansen, G. Kreijkes, dr. J. Noeverman en J.W. Reterink
CDAdrs. I. Kahraman, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en F.J. Wessels
ChristenUnieN.J. Otten, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en J. van Veldhuizen
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAJ.J.A. ter Keurst en S. Kök
VVDF.W. Noordam en E.J.W. Deijk
Lokaal LiberaalR.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof, A.C. van Eck
Pers1
Publiek6

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering met het ambtsgebed en heet daarna alle aanwezigen welkom.
Als beginnummer voor hoofdelijke stemming wordt getrokken nr. 15, mw. J. Kuiper-Ruitenberg.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Berkhoff en Nijkamp.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Vragenuur
De VOORZITTER geeft aan dat D66 en de PvdA zich hebben gemeld voor het vragenuur over de invulling van de actieve informatieplicht.

De heer TER KEURST verwijst naar de gezamenlijke commissievergadering van 16 juni, waarbij bij paragraaf 2.7 (wijken) de heer Nijkamp een vraag stelde over de verbindingsweg Kalfstermansweide / Dorpsstraat en de aankoop van panden.
In de commissie Grondgebied van 18 juni heeft spreker vragen gesteld aan wethouder Aanstoot en daarin heeft de wethouder bevestigt dat hij van de kennis op de hoogte was op het moment dat de heer Nijkamp de vragen stelde. Hij vraagt waarom de wethouder tijdens de vergadering van 16 juni niet het antwoord gaf dat de raadsleden een dag later per e-mail ontvingen.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het volgens hem gaat om de vraag waarom hij het antwoord dat in de notitie te lezen is niet gaf op het moment dat de heer Nijkamp de vraag stelde.
Aangezien er volgens spreker verder geen verdiepende vragen werden gesteld en de inhoud van de notitie niet relevant was voor de discussie over de kadernota, het betrof hier immers reguliere projectinformatie, is spreker ervan uitgegaan dat hij de commissie op dat moment voldoende had geïnformeerd.

De heer TER KEURST refereert aan de kadernota 2016-2019 en zegt dat op pagina 49 staat “de aanleg van de verbindingsweg tussen Dorpsstraat / Kalfstermansweide is in voorbereiding. Afhankelijk van de te volgen procedures en de grondverwerving kan mogelijk de uitvoering in 2016 starten”. Volgens spreker was de gestelde vraag dus wel relevant en had de wethouder de kennis met de commissie kunnen delen.

Tweede termijn
De heer KAHRAMAN bevestigt dat de heer Nijkamp uit zijn fractie de vraag op 16 juni stelde, waarbij de wethouder aangaf voor de commissievergadering van 18 juni met een antwoord te komen.
De termijn van 2 dagen bleek daarbij ruim voldoende, want de volgende dag gaf de wethouder het gevraagde antwoord. Hier is het CDA tevreden mee en spreker vraagt zich af waarom de PvdA niet meteen gereageerd heeft. 

De heer SCHEPPINK zegt dat de wethouder wordt beticht van ‘niet actief informeren’. Hij zou ook een vraag willen stellen aan de fractie van D66 die niet aanwezig is. De wethouder heeft een brief aangekondigd, die een dag later is verstuurd en spreker vindt dat er dus wel actief geïnformeerd is. Hij snapt de vragen daarom niet.

De heer TER KEURST zegt dat er in de commissie Grondgebied geen gelegenheid was om met de wethouder in discussie te gaan. Hij merkt op dat in de kadernota alles ‘koek en ei’ lijkt, terwijl de wethouder al wist dat het mislukt was. Spreker is hem wel erkentelijk voor de brief die hij na die tijd heeft geschreven.

De VOORZITTER stelt vast dat de fractie van D66 niet aanwezig is en dus geen gebruik maakt van het vragenuur.

5 Notulen en besluitenlijst van de raad van 4 juni 2015
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen en de besluitenlijst vast.

6 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER stelt voor actiepunten 14-5 en 14-6 af te voeren.

De raad neemt zonder verdere bespreking kennis van de actiepuntenlijst.

7 Ingekomen stukken – mededelingen
De heer KAHRAMAN refereert aan de regioraadsvergadering, waarin de jaarstukken, de programma-begroting en een aantal begrotingswijzigingen zijn besproken. De meeste discussie heeft plaatsge-vonden over de bestuursrapportage, waarin een taakstellende bezuiniging van € 1,6 mln. op de publieke gezondheid werd opgelegd en waarbij het DB aangaf € 40.000 van deze taakstelling niet te kunnen realiseren. De regioraad was echter van mening dat deze € 40.000 toch moest worden gevonden en de gemeente Hengelo heeft hiervoor ook een amendement ingediend, dat raadsbreed werd aangenomen en die door het DB werd overgenomen.
Verder is er afscheid genomen van de heer De Graaf, waarnemend burgemeester van Enschede, die voor het laatst de regioraad heeft voorgezeten.

De VOORZITTER geeft aan dat de opvolger van de heer De Graaf, de heer Van Veldhuizen is, die familie is van het raadslid van de ChristenUnie.

De heer KREIJKES gaat in op ingekomen brief nr. 21, in de rubriek ter afdoening in handen stellen van het college. Dit betreft een brief van de Kring Bewoners Holterberg. Spreker geeft aan dat in de commissie hierover op- en aanmerkingen zijn gemaakt en acht het wenselijk dat deze mensen inderdaad worden betrokken bij de ontwikkelingen van de Holterberg. Hij vraagt het college hier rekening mee te houden.
De VOORZITTER zegt dit toe en benadrukt dat dit als standaard mag worden gezien.

Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de afdoening van de ingekomen stukken overeenkomstig het voorstel vast.

8 Raadsvoorstel benoeming lid raad van toezicht en begroting 2015 Stichting ROOS (Tijhof)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9 Raadsvoorstel nieuwe rechtsvorm Euregio (Hofland)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

10 Raadsvoorstel Minimabeleid 2015 (Tijhof)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

11 Standpunt raad rapport Samenwerken doen we zelf (Hofland)
De heer WESSELS refereert aan de commissiebehandeling en het betreffende raadsvoorstel. Hij citeert uit punt 2: “De vraag of er een roulerende voorzitter kan komen in plaats van standaard de burgemeester van Enschede vond brede weerklank”. Hij kan zich herinneren dat hier aan het einde van de vergadering over gesproken is, maar vraagt zich af of er sprake was van een brede weerklank. Namens het CDA geeft spreker aan dat hij voorstander is van een vaste voorzitter. Hij vraagt hoe de andere fracties tegenover een roulerend voorzitterschap staan.
In punt 3 staat, hij citeert: “Met betrekking tot het Twentebedrijf is aandacht gevraagd voor de financiële impact”. Daar is het CDA het mee eens. De fractie wil ook regionaal samenwerken maar is er geen warm voorstander van om ambtenaren uit Rijssen-Holten over te brengen naar het Twentebedrijf.

De heer MULLER deelt de mening van dhr. Wessels over punt 2. Ook Gemeentebelang ondersteunt de voorkeur voor een roulerend voorzitter niet. Een vaste voorzitter zou de burgemeester van Enschede kunnen zijn, omdat hij het grootste netwerk heeft. Hij onderstreept daarbij de corrigerende rol van het DB.
Hij gaat in op punt 3 en de juridische entiteit van het Twentebedrijf en zegt zich voor te kunnen stellen dat afhankelijk van de onderdelen en onderwerpen die ondergebracht worden bij het Twentebedrijf meerdere entiteiten worden opgericht. Gemeentebelang is er geen voorstander van dit aan één vorm te koppelen en wil mogelijkheden open laten.
Spreker gaat in op punt 4 en citeert: “Afzien van de resolutiebevoegdheid van de Twenteraad”. Hij kan zich de discussie voorstellen en citeert uit het collegevoorstel: “Daarnaast is er een richtinggevende functie met betrekking tot bestuursopdrachten”. Hij vraagt hoe deze richtinggevende functie wordt vormgegeven gelet op de keuzes die worden gemaakt. Hierbij komen vanzelf resoluties aan de orde volgens spreker. Als het alleen maar om informatie gaat dan kom je, volgens spreker, niet veel verder dan dat er sprake is van een bereidwillige aanwezigheid van raadsleden die geïnteresseerd en betrokken zijn, maar waarbij er geen kernpunten worden behandeld. Dat zou volgens spreker een gemiste kans voor de Twenteraad zijn.

De heer SCHEPPINK geeft aan dat de SGP als motto heeft ‘lokaal doen wat lokaal kan’. Hij vindt niet dat raadsbevoegdheden aan de Regio Twente moeten worden overgedragen. Hij gaat in op het voorzitterschap van het DB, concludeert dat ze weinig te vertellen hebben omdat er sprake zal zijn van een collegeregeling en vindt dat er een goede voorzitter moet komen, ongeacht van welke gemeente.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie ook van mening is dat lokaal gedaan moet worden wat lokaal kan. Wat de voorzitter betreft is het wellicht het meest logisch dat het de burgemeester van Enschede is, gezien ook zijn functie als voorzitter van de veiligheidsregio. Dit is voor de ChristenUnie echter geen halszaak.

De heer DE KOE geeft aan dat wat het Twentebedrijf betreft Lokaal Liberaal vindt dat alleen wettelijke verplichte  taken kunnen worden overgedragen.  Ambtenaren bij het Twentebedrijf onderbrengen heeft daarbij niet de voorkeur. Lokaal Liberaal wil geen punt maken van een roulerend voorzitterschap en vindt dat het gaat om de inhoud. Als de nieuwe burgemeester van Enschede een goed technisch voorzitter blijkt dan gaat spreker ervan uit dat dit zo kan blijven.

De heer NOORDAM laat weten dat ook de VVD van mening is dat lokaal gedaan moet worden wat lokaal kan. Wat het roulerend voorzitterschap betreft zijn er 4 gemeenten die hier opmerkingen over hebben gemaakt. Hij kan zich daarbij vinden in de opmerking die de gemeente Hellendoorn hierover heeft gemaakt, dat het altijd een automatisme is geweest dat de burgemeester van de grootste gemeente voorzitter is. Dit vindt de VVD niet logisch en de fractie is dan ook voor een roulerend voorzitterschap. Er is sprake van platteland versus stedelijk en van enig wantrouwen over het onafhankelijk zijn. Dit wantrouwen moet worden weggenomen en de agenda moet niet automatisch bepaald worden door de grootste gemeente.

De heer KLEIN VELDERMAN komt om 19.50 uur binnen.

De VOORZITTER concludeert wisselende meningen te hebben gehoord over het voorzitterschap. In de commissie is hierover ook geen duidelijk standpunt geformuleerd. Gesteld is dat de burgemeester van de grootste gemeente van Twente geschikt is om als boegbeeld van Twente te fungeren. Dit betekent niet dat hij of zij automatisch voorzitter is. Wel wordt voorgesteld de burgemeester van Enschede een vast lid van het DB te laten zijn, maar te werken met een roulerend voorzitter. Dit standpunt kan zo ingebracht worden. Eventueel kan het voorliggende voorstel geamendeerd worden. Lokaal doen wat lokaal kan wordt onderschreven.
De fractie van het CDA vindt dat ambtenaren niet ondergebracht moeten worden bij het Twentebedrijf, maar spreker wijst daarbij op de RUD’s, waarbij de staatssecretaris de gemeenten verplicht ambtenaren onder te brengen in de RUD. Ook wijst spreker op de salarisadministratie, waar ambtenaren uit Rijssen-Holten zijn overgenomen door Wierden. Er wordt ook een verkenning gemaakt op veiligheidstaken en handhavingstaken met Wierden en Rijssen-Holten. Dit kan betekenen dat ambtenaren uit Wierden in dienst komen van Rijssen-Holten. Belangrijke transities, waarbij afdelingen worden overgedragen, worden daarbij altijd gemeld en zo nodig besproken aldus spreker.
Spreker refereert aan de woorden van de heer Muller over de resolutiebevoegdheid, waarbij gesteld wordt dat het richtinggevend dus besluitvormend moet zijn. Het standpunt dat verwoord staat in het voorstel houdt in dat je niet altijd hoeft te stemmen: er wordt met elkaar gediscussieerd eventueel om richtinggevende gevoelens uit de verschillende raden over te brengen. Die gedachtenwisseling hoeft  niet uit te monden in stemmen. Op basis van de discussie uit de commissie is ervoor gekozen het op de voorliggende wijze te formuleren.

De GRIFFIER verwoordt de mening van de raad als volgt: het gaat om het kwalitatief richting geven op basis van argumenten en niet om het tellen van stemmen.

Tweede termijn

De heer TER KEURST is het eens met het voorliggende voorstel, maar kan zich wel vinden in de wijzigingen die worden voorgesteld. Het was volgens spreker niet altijd vanzelfsprekend dat de burgemeester van de grootste gemeente automatisch voorzitter was. De heer Van Overbeeke, oud-burgemeester van Hellendoorn, is ooit ook voorzitter geweest.

De heer MULLER is blij met de toelichting op de invulling van de richtinggevende functie, omdat spreker bang was dat het  in de Twenteraad alleen maar gaat om informatieoverdracht en dat er verder geen besluitvorming of visie aan de orde komt. De richtinggevende functie staat volgens spreker wel in het collegevoorstel maar niet in het raadsbesluit. Hij stelt voor het raadsbesluit hierop aan te passen.
Gemeentebelang is voorstander van een vaste voorzitter, waarbij het wel gaat om de juiste man/vrouw op de juiste plek.

De VOORZITTER geeft aan dat de raadsleden vanmiddag een conceptbrief via de mail hebben ontvangen, waar hij uit geciteerd heeft. Dit is een verwoording van het raadsvoorstel.

De heer WESSELS onderstreept de woorden van de heer Muller  v.w.b. een vaste voorzitter, waarbij het er niet om gaat wie het is maar of hij/zij de juiste kwaliteiten bezit.
Spreker refereert aan de woorden van de burgemeester dat het geen automatisme is dat ambtenaren uit Rijssen-Holten worden overgeplaatst naar het Twentebedrijf en vindt de vergelijking met het feit dat er al ambtenaren uit Rijssen-Holten in Wierden werken daarbij niet correct.

De heer DE KOE zegt dat het Lokaal Liberaal niet uitmaakt wie voorzitter is en merkt op dat sommige raadsleden nu andere meningen naar voren brengen dan in de commissievergadering.
Hij sluit zich aan bij de woorden van de voorzitter rondom de wijziging betreffende het roulerend voorzitterschap en merkt op dat een meerderheid nu aangeeft voor een vaste voorzitter zijn. Dit betekent dat de conceptbrief niet meer klopt en ook de woorden van de voorzitter niet.

De heer SCHEPPINK stelt voor dat een ieder de brief leest die gemaild is, want spreker is van mening dat het hierin prima staat verwoord. Hij refereert aan de brieven die ontvangen zijn van de andere raden en merkt op dat er ook voor het college nog genoeg werk te doen is op het gebied van lobbyen en het opkomen voor de belangen van de raad.
Hij gaat in op de positie van het Twentebedrijf en zegt uit de brieven te hebben vernomen dat de meerderheid voor het onderbrengen in een aparte GR is. Spreker is geïnteresseerd in het onderzoek en de uitwerking daarvan. Spreker  denkt dat als het Twentebedrijf financieel onafhankelijk is van de huidige GR dit bepaalde voordelen heeft, ook m.b.t. uittreden. Dit is voor de SGP een belangrijk punt. Dat geldt ook voor de overdracht van ambtenaren, samenwerkingsverbanden en dat sommige taken voor andere gemeenten worden uitgevoerd. Spreker refereert daarbij aan Almelo waar gezegd wordt dat ze met de helft van de ambtenaren toekunnen en het werk wel meeverhuist, naar het Twentebedrijf? Spreker is er zeer sceptisch over en ziet hier ook een rol voor het college weggelegd.  

De heer NOORDAM onderstreept de zorgen die de heer Scheppink verwoordt en deelt de visie van de raad van Hellendoorn.
Hij verwoordt de voordelen van een roulerend voorzitterschap en de ambassadeursrol die de burgemeesters daarbij kunnen vervullen.
De heer SCHEPPINK vraagt bij interruptie of de heer Noordam ook van mening is dat de rol van de voorzitter totaal anders is dan in het  verleden. In het verleden kon het DB ook andere besluiten nemen. Hij vindt de rol van de voorzitter nu veel meer beeldbepalend dan besluitvormend.
De heer WESSELS vraagt bij interruptie hoe de heer Noordam het roulerend voorzitterschap ziet. Per vergadering? Per jaar? Per twee jaar? Per vier jaar?
De heer NOORDAM zegt dat de raden alert moeten zijn op de ontwikkeling van zaken en de vorming van het Twentebedrijf. Er is nog geen sprake van een kant en klaar voorstel.
Wat het roulerend voorzitterschap betreft weet spreker niet precies hoe dit kan worden ingevuld. Wel gaat hij ervan uit dat er sprake is van 14 ambassadeurs met kwaliteiten, die kunnen besturen en voorzitten. Hij wil het automatisme eruit hebben, omdat het goed is dat er steeds verschillende lijnen liggen naar andere netwerken.

De VOORZITTER gaat in op de rol van het college. Daarvan mag de raad verwachten dat het college de besluiten van de raad uitvoert, tenzij anders aangegeven en de standpunten van de raad actief uitdraagt en waar nodig en mogelijk bepleit.
De vraag is of het roulerend voorzitterschap moet worden opgenomen in de brief en spreker stelt voor erover te stemmen om te bepalen of er sprake is van een meerderheid. Zo niet, dan zal de brief hierop worden aangepast.

De heer TER KEURST zegt dat als partijen iets anders willen er een amendement moet worden ingediend.

De heer WESSELS geeft daarop aan het raadsbesluit te amenderen door beslispunt 2 weg te laten.

De VOORZITTER brengt het amendement om beslispunt punt 2 te schrappen in stemming.
De fracties van het CDA en Gemeentebelang zijn voor. De fracties van de VVD, PvdA, LL, CU, SGP en D66 zijn tegen. Het amendement is verworpen.
De brief kan ongewijzigd uitgaan.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

12 Raadsvoorstel begrotingswijziging (Beens)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

13 Raadsvoorstel mandaat auditcomité (Hofland)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

14 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.10 uur met het ambtsgebed.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 24 september 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous