Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 20 april 2017 (19:30)

Datum: 20-04-2017Tijd: 19:30 - 19:50Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterA.C....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 20 april 2017 (19:30)

Datum: 20-04-2017
Tijd: 19:30 - 19:50
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterA.C. Hofland
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma, dr. ir. A.S. Haase, dr. J. Noeverman, G. Kreijkes, J.W. Reterink en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en N.J. Otten
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalF.W. Noordam, R.A. de Koe en E.J.W. Deijk
D66ir. H. Klein Velderman
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, A.C. Hofland, B.D. Tijhof
Pers3
Publiek9

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit.

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.
Als gevraagd wordt om hoofdelijke stemming dan begint hij bij nr.  8, de heer Kahraman.

2 Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen.

3 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

5 Notulen en besluitenlijst van 30 maart 2017
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stemt de raad in met de notulen en de besluitenlijst van 30 maart 2017.

6 Ingekomen stukken – mededelingen
De VOORZITTER geeft aan dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de commissie die Het Houtdorp organiseert. Ze hebben aangegeven problemen te hebben met het vinden van een locatie. Spreker hoopt dat dit geregeld wordt.
Hij gaat in op de vandaag verzonden brief aan de raad, waarin spreker met enorm grote teleurstelling meedeelt dat het politiebureau, zoals het zich nu laat aanzien, niet in Rijssen gevestigd wordt.
De griffier heeft voorgesteld hier in commissieverband over te spreken, maar spreker geeft nu ook de gelegenheid reacties op deze brief te geven.

De heer MULLER spreekt namens Gemeentebelang de teleurstelling uit en merkt op dat dit besluit heel erg tegenvalt. De fractie heeft er vertrouwen in dat de voorzitter gedaan heeft wat hij kon doen om dit te voorkomen. Spreker hoopt dat er toch nog een oplossing komt en vindt het onbegrijpelijk dat de voorgestelde locatie, die zo centraal ligt t.o.v. de autobaan en de grenzen van het gebied, niet gekozen wordt.

De heer SCHEPPINK geeft aan dat ook de SGP teleurgesteld en verbaasd over de procesgang is. Hij vraagt dit in commissieverband te bespreken, met een feitenrelaas hoe het zo heeft kunnen lopen.

De heer KAHRAMAN zegt dat het ook voor het CDA een zware teleurstelling was dit te vernemen. De fractie wil dit in commissieverband gespreken, waarbij ook iemand van de leiding van de politie aanwezig moet zijn.

De heer KLEIN VELDERMAN denkt dat de politie een verstandige keuze heeft gemaakt. D66 is niet zo teleurgesteld en gaat er vanuit dat de politie de juiste keuze maakt en dat de dienstverlening in Rijssen-Holten op peil blijft.

De heer MEIJERINK geeft aan dat de PvdA er ook graag in commissieverband verder over spreekt.

Mevrouw RIEZEBOS reageert op de memo van de Euregioraad. Ze gaat in op het outletcenter in Ochtrop. Dit wordt twee keer zo groot en ligt in Duitsland. Vooral de Duitse belangen worden daarbij gewogen, maar de Euregioraad heeft ervoor gepleit ook de Nederlandse belangen erin mee te nemen. Ze benadrukt het belang van de Euregionale samenwerking.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad over de ingekomen stukken overeenkomstig de voorgestelde afdoeningen.

7 Raadsvoorstel benoeming plaatsvervangend griffier (werkgeverscommissie)
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer G. Kreijkes, als voorzitter van de werkgeverscommissie.

De heer KREIJKES zegt dat de werkgeverscommissie een gesprek heeft gehad met mevrouw Ter Mate. Aanleiding daarvoor is dat de heer Leijendekker, die dé plaatsvervangend griffier was, een  andere functie heeft gekregen waardoor hij meer bij het college betrokken is. Dan is het niet verstandig de functie van plaatsvervangend griffier te blijven vervullen. In overleg met de heer Leijendekker is besloten een nieuwe tweede plaatsvervangend griffier te benoemen.
De heer Habing is al plaatsvervangend griffier en spreker denkt met mevrouw Ter Mate een hele goede kandidaat te hebben gevonden, die deze taak bijzonder goed op zich kan nemen. Hij wijst hierbij op haar CV. Ze heeft al een dubbelfunctie bij de gemeente, functionaris gegevensbescherming en juridisch beleidsmedewerker. De werkgeverscommissie stelt de raad voor mevrouw Ter Mate te benoemen.

De VOORZITTER stelt voor de voorstellen 1 en 2 afzonderlijk te behandelen.

Voorstel 1: ontslag H. Leijendekker als plaatsvervangend griffier
De VOORZITTER vraagt of de raad instemt. Dit is het geval.

Voorstel 2: benoeming V. ter Mate
De VOORZITTER geeft aan dat hierover schriftelijk moet worden gestemd. De stembriefjes worden door de bode uitgereikt.
Er wordt een stemcommissie benoemd bestaande uit: de heer Kreijkes (SGP), de heer Nijkamp (CDA) en de Klein Velderman (D66).

De VOORZITTER schorst de vergadering van 19.40 uur tot 19.45 uur.

De VOORZITTER heropent de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de stemcommissie, de heer Klein Velderman.

De heer KLEIN VELDERMAN deelt mee dat mevrouw Ter Mate-Hof unaniem is benoemd tot plaatsvervangend raadsgriffier.

De VOORZITTER richt het woord aan de heer Leijendekker.
Je hebt in het verleden een aantal keren daadwerkelijk de griffier vervangen en dat heb je altijd op een consciëntieuze manier gedaan. Zoals de vicevoorzitter van de raad, de voorzitter van de werkgeverscommissie al aangaf, bekleed je in de organisatie een nieuwe functie waardoor je dichter bij het college bent gekomen. In die zin is ook heel professioneel de vraag op tafel geweest hoe deze nieuwe functie past bij het locogriffierschap. Zelf heb je die vraag beantwoord met: “Dat moet je niet willen”. Ik denk dat dit een goed besluit is geweest. Vanaf deze plaats wil ik je hartelijk danken voor de inzet en de bereidheid om altijd mee te denken met de griffier door de jaren heen. Om dat te onderstrepen hebben we een bos bloemen en ik geef je daarbij ook je naambordje.

De VOORZITTER spreekt mevrouw Ter Mate toe.
We hebben vanavond unaniem gekozen voor Vera ter Mate als opvolger voor Henk Leijendekker. We hebben ook afgesproken met de griffier, er zij nu twee plaatsvervangend griffiers Robert Habing en jij, om daadwerkelijk wat ‘vlieguren’ te maken om het zo uit te drukken. Dat er dus ook opgetreden wordt in commissieverband en soms ook in raadsverband, om daarmee de griffier ook echt te ondersteunen en invulling te geven aan het plaatsvervangend griffierschap. Ik wens je daarmee heel veel succes.
Vanavond staat ook een beetje in het teken en ik begrijp dat er wat voorbereidingen getroffen worden links en rechts, om aandacht te vragen voor vrouwen in het openbaar bestuur. Vrouwen als raadslid maar ook in dit soort functies als griffier en locogriffierschap.
Ik denk dat de unanimiteit van vanavond ook een onderstreping is dat dat ook van belang is om de diversiteit ook in de gemeenteraad terug te zien. Is het niet aan ambtelijke zijde dan is het aan bestuurlijke zijde. Ik wens je nogmaals heel veel succes en ook dat wil ik graag onderstrepen met een bos bloemen.

8 Raadsvoorstel beschikbaar stellen financiële middelen voor tijdelijke inhuur personele capaciteit Ruimtelijk domein, team RSC (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9 Raadsvoorstel over te hevelen budgetten 2016 (en voorgaande jaren) naar 2017 (Beens)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

10 Raadsvoorstel vaststellen uitgangspunten grondbeleid 2017 e.v. (Tijhof)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

11 Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Wonen Holten, Dorperdijk 5 en 7' (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

12 Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor woonrijpmaken Opbroek (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

13 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Parkstede (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

14 Raadsvoorstel vaststellen Woonvisie 2017 t/m 2021 (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

15 Raadsvoorstel vaststellen Wegenlegger 2016 (Aanstoot)
De heer G. KREIJKES geeft aan dat de SGP tegen de opneming van het Eikenpad op de Wegenlegger is.

De heer NOORDAM zegt dat VVD Lokaal kan instemmen met het raadsvoorstel, met uitzondering van het opnemen van het Eikenpad op de Wegenlegger.

Mevrouw RIEZEBOS is persoonlijk van mening dat het onnodig is het Eikenpad op te nemen op de Wegenlegger om de openbaarheid te garanderen. Zij conformeert zich echter aan het standpunt van de fractie en stemt voor het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, waarbij de fracties van de SGP en VVD Lokaal geacht worden tegen de opneming van het Eikenpad op de Wegenlegger te hebben gestemd.

16 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.50 uur.

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 23 mei 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous