Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 20 mei 2014

Datum: 20-05-2014Tijd: 19:30 - 23:30Zaal: raadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: G.B. Aanstoot - Stam AanwezigNaamSGPAndre...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 20 mei 2014

Datum: 20-05-2014
Tijd: 19:30 - 23:30
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam
AanwezigNaam
SGPAndre Scheppink, Gradus Kreijkes, Jan Noeverman, Richard Jansen, Wim Reterink, Ewart Bosma en Sander Haase
CDAIsa Kahraman, Dieger ten Berge, Erik Wessels, Henk Nijkamp en Herman Kreijkes
ChristenUnieJan Berkhoff, Joost van Veldhuizen en Willemien Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangWim Muller en Annie Kuiper-Ruitenberg
PvdAHans ter Keurst en Sabahittin Kök
VVDFrans Noordam en Elsbeth Deijk
Lokaal LiberaalRob de Koe
D66Herman Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, mr. B. Wolterink
Pers1
Publiek27

1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering met het ambtsgebed.

Als beginnummer voor hoofdelijke stemming wordt getrokken nummer 12, de heer Kök.

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer J. Beunk en de heer B.D. Tijhof.

2. Inventarisatie spreekrecht
De VOORZITTER zegt dat zich drie insprekers hebben gemeld om in te spreken op agendapunt 9.

De heer J. VAN LINDENBERG, bungalowpark De Lindenberg, spreekt in, waarbij hij in de eerste plaats refereert aan zijn eerdere inspraak in de commissie ABZM. Hij heeft toen aangegeven dat er iets scheef zat in de huidige berekening van de rioolheffing en heeft verzocht naar de billijkheid van de huidige verordening te kijken en bungalowpark De Lindenberg te zien als één bedrijf c.q. grootverbruiker, zoals campings of hotels. De meerderheid van de commissie vond deze vraag legitiem. Daarna is onderzocht hoe de rioolheffing anders en eerlijker geheven kan worden en is gekozen voor een alternatief met een heffing op basis van een afbakening WOZ. Dit is niet de meest gunstige oplossing voor bungalowpark De Lindenberg, maar wel een billijke oplossing, waarbij de kosten voor de gemeente niet uit de hand lopen. Duidelijk was dat de gemeente werkt met een kostendekkend systeem, dat inhoudt dat een voordeel van de een ten laste komt van een ander. Toch is toen gekozen, mede in het belang van de recreatie, datgene wat krom is recht te maken. Nu dit onderwerp vandaag op de agenda staat, verzoekt spreker de raad wederom met klem de ingeslagen weg te blijven volgen, ook als dit inhoudt dat er ergens anders een verhoging moet komen. Zoals het nu geregeld is kan het niet blijven.

De heer W. WESTDORP, general manager Landal Twenhaarsveld, spreekt in. Spreker is van mening dat bestuurders van de gemeente en bestuurders van Landal Twenhaarsveld als overeenkomst hebben dat zij diverse belangen tegen elkaar moeten afwegen. Landal Twenhaarsveld probeert als grote werkgever binnen de gemeente ook in economisch slechtere jaren zo zorgvuldig mogelijk met ieders belangen om te gaan. In het afgelopen jaar is veel over de rioolheffing gesproken en heeft vooral de heer Van Lindenberg met het gemeentebestuur van gedachten gewisseld. Spreker sluit zich daarbij aan en verzoekt het vijfde voorstel om te zetten in wetgeving. Na de vergadering in december 2013 verwachtte spreker dat het invoeren van het vijfde voorstel een kleine formaliteit was. Sinds december 2013 is er inhoudelijk niets gewijzigd en gelden alle argumenten voor het vijfde voorstel nog onverkort. Spreker vertrouwt erop dat de raad de beslissing die in december 2013 in de commissie uitgebreid en zorgvuldig is voorbereid, nu zonder inhoudelijke wijzigingen wordt overgenomen.

Mevrouw TEN HOEDT, adviseur Landal Twenhaarsveld, spreekt in en refereert eveneens aan de commissievergadering van 2 december 2013, toen bleek dat de commissieleden een duidelijke voorkeur hadden voor een voorstel zoals nu ter beslissing voorligt. Met dit alternatief 5 wordt de uitzonderingspositie die enkele bedrijven bij de rioolheffing hebben, aangepakt. Tijdens de commissievergadering is de billijkheid van het bedrag van de tariefsverhoging als gevolg van de invoering van het vijfde voorstel is aan de orde geweest. Het gaat om circa 1% van het tarief voor een grote groep belastingplichtigen en gelijktijdig om een substantieel bedrag voor enkele bedrijven. De andere bedrijven binnen de gemeente Rijssen-Holten betalen al jaren het lagere grootverbruikerstarief; voor hen hoeft de verordening niet te worden aangepast. De uitspraken in de commissievergadering en vervolgens in de raadsvergadering van december 2013, waarin deze uitspraken niet zijn ontkracht, hebben spreekster het vertrouwen gegeven dat de rioolheffing zou worden aangepast. De ondernemers in deze branche hopen nog steeds dat de crisis en het weer hen gunstig gestemd gaan worden, maar lage kosten helpen ook. Zij gaan ervan uit dat de standpunten die zijn ingenomen tijdens de commissievergadering leiden tot een overeenkomstige beslissing. Iedereen begrijpt dat in een politiek document, waarin door het gedeeltelijk nieuwe gemeentebestuur de voornemens voor de komende jaren worden beschreven, niet bij elk detail kan worden stilgestaan en dat dit soort uitzonderingen met een gering effect, die nu eenmaal voortvloeien uit de praktijk van het besturen, behoren bij het betrouwbaar en consistent handelen.

De VOORZITTER zegt dat de inspraak wordt meegenomen bij de behandeling van agendapunt 9.

3. Vaststellen agenda
De VOORZITTER stelt voor als agendapunt 13a aan de agenda toe te voegen het voorstel over de voordracht van leden voor de Euregioraad en als agendapunt 15a de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’, die ingediend wordt door het CDA.

De heer KLEIN VELDERMAN verzoekt een stemverklaring af te mogen leggen bij agendapunt 7.
Agendapunt 12 is op verzoek van de fractie van D66 geagendeerd als bespreekstuk. Wat spreker betreft kan dit agendapunt vandaag als hamerstuk worden afgehandeld.

De VOORZITTER zegt dat agendapunt 12 blijft staan onder de hamerstukken, maar niet besproken hoeft te worden. Bij agendapunt 7 krijgt de fractie van D66 gelegenheid een stemverklaring af te leggen. Elke fractie heeft het recht een korte stemverklaring bij de voorstellen af te leggen.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4. Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

5. Notulen en besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 april 2014
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen vast

6. Ingekomen stukken – mededelingen
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de afdoening van de ingekomen stukken overeenkomstig het voorstel vast.

7. Invoering legesheffing kinderopvang (Wolterink)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

De heer KLEIN VELDERMAN legt een stemverklaring af. Spreker vraagt zich af waarom de gemeente ervoor zou kiezen gastouders te subsidiëren en kinderdagverblijven niet. De kinderopvang is een vrije markt, waarin alle partijen het momenteel moeilijk hebben. Veel nieuwe kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangen worden er niet geopend. Aan de andere kant geldt voor een registratie per locatie, dat het volle pond moet worden betaald, terwijl er in de aanloopperiode wellicht niet meer kinderen zijn dan bij een gastouder. Het idee dat het starten van gastouderschap laagdrempelig moet zijn, klinkt sympathiek. Aan de andere kant betekent het ook dat een bedrijf aan huis wordt gevestigd. Het is goed dat mensen zich bewust worden en nadenken over de investeringen die daarmee gepaard gaan. Registratie moet niet te vrijblijvend zijn. De gemeente moet zich neutraal opstellen en moet niet proberen onderlinge concurrentie te beϊnvloeden. D66 vindt het daarom belangrijk dat de registratiekosten voor alle vormen van opvang gelijk worden gehouden. Zij is voor het heffen van leges, maar ook voor gelijke registratiekosten en stemt daarom tegen dit voorstel.

De VOORZITTER zegt dat er een aantekening gemaakt wordt dat de fractie van D66 tegen het voorstel stemt.

De heer NOORDAM legt de volgende stemverklaring af. De VVD is voor het voorstel, maar wil ruimte laten voor nadere informatie over de hoogte van het bedrag dat de GGD rekent, aangezien dit bedrag sterk afwijkt van het bedrag dat schriftelijk als gemiddeld is aangegeven aan de Tweede Kamer.

8. Raadsvoorstel vestiging voorkeursrecht gemeenten op enkele percelen Het Opbroek
    (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9.  Raadsvoorstel uitwerking alternatief voor rioolheffing (Beens)
De heer NIJKAMP zegt dat aanpassing van de verordening leidt tot financiële complicaties, zoals blijkt uit het advies van het college. De fractie van het CDA is voorstander van alternatief 5, maar beseft dat daarmee de rioolheffing aangepast wordt. Dit soort afwegingen behoort gemaakt te worden bij de begrotingsbehandeling als de raad de verordeningen vaststelt. Om die reden stelt de fractie van het CDA voor voorliggend voorstel aan te houden tot de begrotingsbehandeling en de financiële afwegingen daarbij te betrekken. Het college wordt verzocht alternatief 5 verder uit te werken en te komen met een voorstel voor een financiële oplossing van de consequenties.

De VOORZITTER constateert dat er een ordevoorstel is gedaan en vraagt wie voor het voorstel van orde stemt. Spreker concludeert dat de fractie van D66 tegen het ordevoorstel is. Daarmee wordt agendapunt 9 van de agenda afgevoerd. Het voorstel komt opnieuw aan de orde bij de begrotingsbehandeling.

Mevrouw RIEZEBOS verzoekt een stemverklaring af te mogen leggen.

De VOORZITTER zegt dat er alleen een stemverklaring afgelegd kan worden over het feit dat het voorstel wordt aangehouden.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie voorstander is van het voorliggende voorstel, dat in november verder behandeld wordt. Spreker zegt dat als het goed gaat met de bedrijven, het goed gaat met de burgers. Zij hoopt dat er een positieve uitwerking komt.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang ervan overtuigd is dat met het aanhouden van het voorstel de zekerheid dat het voorgelegde alternatief door kan gaan groter is dan wanneer het nu aan de orde wordt gesteld.

De heer Kreijkes neemt het voorzitterschap over.

10. Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan Alcohol Rijssen-Holten (Hofland)
De fracties van de SGP en de VVD dienen een amendement in: Preventie- en handhavingsplan Alcohol Rijssen-Holten. De heer Bosma licht het amendement toe.
Overwegende dat:

 • de raad een lokaal Preventie- en handhavingsplan Alcohol vaststelt;
 • dit plan in hoofdstuk 3 een aantal acties op het gebied van preventie bevat;
 • de schenktijden voor sportverenigingen zoals vastgelegd in de huidige Drank- en horecaverordening in de vorige raadsperiode vrij ruim zijn geformuleerd (maandag t/m donderdag vanaf 16.00 uur en vrijdag t/m zondag vanaf 12.00 uur);
 • de toegestane schenktijd een instrument is dat ingezet kan worden in het kader van het preventiebeleid;
 • de portefeuillehouder tijdens de commissiebehandeling heeft aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover de wens vanuit de commissie om   in overleg te gaan met de sportraad en/of sport-verenigingen over hun inzet in het kader van het preventiebeleid,waarbij de  schenktijden onderwerp van overleg kunnen zijn;

besluit:

 • In artikel 3.3 Sport de volgende zinsnede:
  Er is mede in het kader van alcoholmatiging gekozen om het schenken van alcohol van maandag t/m donderdag pas na 16.00 uur toe te staan en voor de vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur.
  Te vervangen door:
  In het kader van het preventiebeleid gaat het college in gesprek met de sportraad en/of sportverenigingen om hen ook actief deel te laten nemen aan alcoholpreventie en alcoholmatiging. 

Als het amendement wordt aangenomen verandert er materieel niet veel; de tijden zijn vastgelegd in de Drank- en horecaverordening. Het amendement moet gezien worden als een signaal. De verenigingen krijgen subsidie van de gemeente. De gemeente hecht aan alcoholmatiging. In het amendement wordt het college verzocht het gesprek aan te gaan over alcoholgebruik, de schenktijden, de aanwezigheid van jongeren en dergelijke en daardoor meer te doen aan preventie.

De heer TER KEURST verzoekt het college te bevestigen dat er materieel niets verandert door dit amendement. 

De heer MULLER vraagt de indieners van het amendement of het niet praktischer is een amendement in te dienen op de Drank- en horecaverordening, omdat daarin de schenktijden zijn geregeld. In de overwegingen van het amendement is het accent gelegd op de schenktijden, maar in het besluit staat het wat omfloerst omschreven. Op pagina 9 van het Verbeterplan Alcoholmatigingsbeleid wordt de Nota Alcoholmatiging genoemd. Spreker vraagt wanneer deze nota verwacht kan worden en of dit een activiteit is in het kader van preventie.

Spreker dient hierna een motie in: Preventie- en handhavingsplan Alcohol Rijssen-Holten. Dit plan geeft duidelijk inzicht in de doelstellingen en de vele acties die genomen worden met betrekking tot preventie en handhaving. Over de resultaten die behaald moeten worden, zijn de formuleringen minder concreet en minder inzichtelijk. Het zou prettig en praktisch zijn de resultaten goed toepasbaar en toetsbaar gepresenteerd te krijgen.
Overwegende dat:

 • artikel 43a, lid 1, van de Drank- en Horecawet voorschrijft dat de raad voor 1 juli 2014 (uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding van dit artikel) een ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol’ vaststelt;
 • de raad wil bijdragen aan het behalen van die datum;
 • het college in het voorliggende ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol’ inspanningsverplichtingen, doelen en middelen noemt, maar dat de in artikel 43a, lid 3, onder d, van de Drank- en horecawet genoemde 'resultaten' wat mager staan geformuleerd;
 • de raad resultaten voorwaardelijk acht voor de controle- en kaderstellende taken van de raad;

verzoekt het college daarom daartoe:

 • de op grond van artikel 43a, lid 3, onder d, van de Drank- en horecawet vereiste 'resultaten' in SMART-bewoordingen nader te concretiseren en deze in 2014 aan de raad voor te leggen.

De heer DE KOE zegt naar aanleiding van het amendement dat Lokaal Liberaal blij is dat de Sportraad en de sportverenigingen betrokken worden bij de doelstellingen in het alcoholmatigingsbeleid en dat niet klakkeloos van bovenaf regels worden opgelegd. Spreker wacht de reactie van het college af op de vraag van de heer Ter Keurst, maar vindt het amendement zeer sympathiek. Gemeentebelang verzoekt met haar motie de doelstelling SMART te formuleren. Als het college daartoe mogelijkheden ziet, dan zou spreker de voorgestelde aanpassing ook wel wensen.

Burgemeester HOFLAND zegt naar aanleiding van de vraag van de heer Ter Keurst, dat de schenktijden zijn vastgesteld in de verordening en dat de sportverenigingen daaraan zijn gebonden. Die verordening wordt niet aangepast. Naar aanleiding van het verzoek in het amendement van de SGP, zegt spreker dat het college de discussie met de Sportraad en de sportverenigingen zal aangaan.

Naar aanleiding van de motie van Gemeentebelang zegt spreker dat het hem niet duidelijk is wat er wordt bedoeld. Wellicht kan Gemeentebelang komen met voorbeelden. Het college is van mening dat het resultaat dat wordt genoemd om terug te gaan naar het Twents gemiddelde een grote inspanning is. Het college maakt zich samen met de raad zorgen over het alcoholgebruik met name onder jongeren en vindt dat er krachtige inspanningen gepleegd moeten worden om het alcoholgebruik terug te brengen. Volgens het college is dat heel concreet en meetbaar. In 2015 vindt er een nulmeting plaats door middel van een GGD-onderzoek, dat eens per vier jaar gehouden wordt. In 2019 zal bij het tweede onderzoek blijken hoe het terugbrengen van het alcoholgebruik verloopt en hoe daarmee verdergegaan zal worden. Tussentijds worden er eveneens metingen gedaan. Wat nu voorligt vindt het college concreet genoeg en daarom neemt het college de motie niet over.

De heer BOSMA zegt dat de Drank- en horecaverordening onlangs is vastgesteld. Op dat moment was er geen draagvlak om de tijden in te perken. De SGP is van mening dat tegen de tijd dat de Drank- en horecaverordening geëvalueerd en eventueel herzien wordt bekeken kan worden of de schenktijden aangepast moeten worden naar latere tijdstippen op de dag. De SGP verzoekt het college in de tussentijd te spreken met sportverenigingen en de Sportraad over de wenselijkheid van alcohol schenken bij sportevenementen, wedstrijdsport en trainingen en op tijdstippen dat er jongeren aanwezig zijn. Het amendement is op dit moment bedoeld als een signaal. Het is een wens van de SGP dat op den duur de Drank- en horecawet wordt aangepast. 

Tweede termijn
De VOORZITTER concludeert dat het college het amendement van de SGP overneemt en het gesprek met de Sportraad en de sportverenigingen zal aangaan. Omdat de burgemeester enkele vragen had over de motie van Gemeentebelang, verzoekt spreker de heer Muller de motie toe te lichten.

De heer MULLER zegt dat het verzoek in de motie is ontstaan vanuit de Drank- en horecawet, waarin staat dat de resultaten van het beleid concreet geformuleerd moeten worden. Het gaat spreker niet om de manier waarop de uitvoering plaatsvindt, want die is zeer uitvoerig en volledig in het actieplan beschreven. Het gaat om de te bereiken resultaten. In de Drank- en horecawet staat dat er een nadere resultatenomschrijving moet plaatsvinden. De doelstelling om te komen tot een Twents gemiddelde in het alcoholgebruik is duidelijk, want het is een cijfer waarop gecontroleerd kan worden. De andere aspecten, zoals het aantal boa’s en het aantal controles, zijn middelen naar een resultaat toe. Als de doelstelling beperkt blijft tot de hoeveelheid geconsumeerde alcohol, dan voldoen deze aspecten. Als de resultaten echter worden gedifferentieerd en uitgediept in onderdelen zoals ‘hoeveel ouders zijn er bereikt’ en ‘hoeveel alcoholgerelateerde geweldincidenten zijn er’, wat is dan het resultaat? Spreker wil de nulmeting graag breder zien dan alleen op de inname van alcohol.

De heer WESSELS zegt dat het CDA het amendement van de SGP steunt, omdat zij het belangrijk vindt dat het college in gesprek gaat met verenigingen en de Sportraad. Op deze wijze kunnen zij meewerken aan het Preventie- en handhavingsplan en meedenken over de manier waarop dat het beste vormgegeven kan worden.

Mevrouw RIEZEBOS vraagt of de burgemeester nog gelegenheid krijgt te reageren op de toelichting van de heer Muller.

De VOORZITTER zegt dat nu de tweede termijn aan de orde is, waarin ook de burgemeester kan reageren. Daarna volgt de derde termijn, dat is de besluitvorming.

De heer TER KEURST zegt dat de PvdA het amendement van de SGP kan steunen voorzover het gaat om het verzoek in gesprek te gaan met de sportverenigingen. De PvdA is minder gelukkig met de wens van de SGP om verder terug te gaan in de schenktijden, tenzij dit gebeurt op basis van vrijwilligheid per vereniging naar aanleiding van de gesprekken die het college zal gaan voeren.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang het besluit in het amendement kan steunen, maar dat de overwegingen in het amendement erop lijken dat er via de achterdeur iets wordt geregeld dat via de voordeur onlangs is vastgesteld. Spreker heeft nog een vraag openstaan. In de Nota Verbeteringsplan Alcoholmatigingsbeleid wordt gemeld dat er een nieuwe Sportnota wordt opgesteld. Spreker vraagt wat hierin vermeld wordt op het gebied van alcoholmatiging.

De heer BOSMA zegt dat de SGP heel duidelijk is in haar bewoordingen en zich niet aansluit bij de suggestie dat er nu iets geregeld wordt via de achterdeur.

De BURGEMEESTER zegt dat het college het onderwerp onder de aandacht wil brengen in het gesprek met de Sportraad en de sportverenigingen. Het college staat daar neutraal en open in en is nieuwsgierig naar de reacties vanuit de sportwereld. Het is belangrijk bij dit soort vraagstukken te kijken naar draagvlak bij verenigingen en de Sportraad. Het zou een mooi resultaat zijn als door zelfregulering de verenigingen zelf zeggen dat zij er nog een schepje bovenop doen naast de bepalingen in de verordening. Spreker wijst erop dat het alcoholmatigingsbeleid in maart 2014 is vastgesteld en ter kennisname is gebracht aan de commissie.

Naar aanleiding van de motie van Gemeentebelang en de nadere uitleg door de heer Muller, zegt spreker dat gewaakt moet worden voor het opzetten van een zwaar administratief proces, waarin allerlei zaken bijgehouden moeten worden. Het zou goed zijn als raad vast te stellen het alcoholgebruik terug te brengen naar het Twents gemiddelde. De manier waarop daaraan invulling gegeven wordt, is een uitvoeringszaak die thuishoort bij het college. Het college ontraadt de motie.

De VOORZITTER brengt het amendement in stemming. Het amendement wordt unaniem aangenomen.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang voor het besluit van het amendement is, maar een kritische kanttekening maakt bij de overwegingen.

De VOORZITTER brengt de motie van Gemeentebelang in stemming. De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor (Gemeentebelang, PvdA) en 19 stemmen tegen (SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, D66 en Lokaal Liberaal).

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het geamendeerde voorstel. 

De burgemeester neemt het voorzitterschap over.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat zij graag een stemverklaring had willen geven over de motie en over het alcoholmatigingsbeleid. Als dat echter pas gebeurt na de besluitvorming, is het mosterd na de maaltijd.

De VOORZITTER zegt dat de opmerking van mevrouw Riezebos meegenomen wordt naar het presidium. Voordat de stemmingen plaatsvinden kunnen er altijd stemverklaringen afgegeven worden. Bij het begin van de vergadering is dat net iets anders neergezet.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat zij ervan uitging dat er een derde termijn zou komen, waarin zij een stemverklaring zou kunnen afleggen.

De heer KREIJKES zegt dat hij nadrukkelijk heeft aangegeven dat er twee termijnen zouden zijn en dat daarna de besluitvorming zou plaatsvinden. Het lijkt spreker de juiste weg het punt mee te nemen naar het presidium.

11. Raadsvoorstel vaststellen fietsvisie Rijssen-Holten 2013-2020 (Aanstoot)
De heer TER KEURST geeft zijn complimenten voor de fietsvisie. Het probleem dat volgens de PvdA overblijft, is dat bij vaststelling van de fietsvisie door de raad tegelijkertijd wordt vastgesteld dat kruisend verkeer over het Schild een conflictsituatie gaat veroorzaken met voetgangers. Het Schild is nu fietsvrij vanaf 11 uur, maar mag bij vaststelling van de fietsvisie gebruikt worden als een noord-zuidfietsverbinding. Om te voorkomen dat fietsers en voetgangers in hetzelfde winkelgebied verblijven, zou er een westelijke lus gemaakt kunnen worden, namelijk Hogepad-Huttenwal. De PvdA dient het volgende amendement in: Raadsvoorstel vaststellen fietsvisie Rijssen-Holten 2013-2020.
Overwegende dat:

 • de gemeente Rijssen-Holten een voor alle verkeersdeelnemers veilige gemeente wil zijn;
 • conflictsituaties tussen de te onderscheiden verkeersdeelnemers zoveel mogelijk vermeden moeten worden;
 • het Schild een plein met een verblijfsfunctie moet worden, voor jong en oud;
 • bij een dergelijke verblijfsfunctie kruisend fietsverkeer niet passend is;
 • het fietsverkeer Noord-Zuid prima middels een westelijk gelegen lus Hogepad-Huttenwal kan worden afgewikkeld, conform de zuidelijke lus Bouwstraat-Rozengaarde;

besluit:

 • in de fietsvisie Rijssen-Holten 2013-2014 op te nemen dat het Schild fietsvrij blijft conform de huidige situatie, en dat het fietsverkeer Noord-Zuid wordt afgewikkeld via de lus Hogepad-Huttenwal.

De heer DE KOE zegt dat er een goede visie met ambitie voorligt, al is een en ander financieel nog niet rond. De belangrijke zaken zullen uitgevoerd worden. Spreker hoopt dat er de komende jaren middelen beschikbaar gesteld worden om de rest van de visie uit te voeren. Een prioritering hierbij ontbreekt echter, evenals middelen voor het recreatief fietsverkeer. Spreker verzoekt de wethouder de in de commissie toegezegde aanvullingen mee te nemen in de fietsvisie.
Lokaal Liberaal begrijpt het bezwaar van de PvdA. Momenteel is er een fietsverbod op het Schild, dat onvoldoende gehandhaafd kan worden. Alternatieve routes zijn voorzover Lokaal Liberaal weet nog niet gereed. Daarom zegt spreker dat regels die niet gehandhaafd kunnen worden, niet gesteld moeten worden.

De heer NOORDAM zegt dat er een ambitieuze fietsvisie voorligt. Er gaat een signaal uit van het amendement van de PvdA, waarbij spreker refereert aan de situatie in het centrum van Holten. Dergelijke taferelen kunnen zich ook op het Schild gaan afspelen. Als het college toezegt om te gaan zoeken naar oplossingen, zoals fietssuggestiestroken, dan kan de VVD daarin een heel eind meegaan. Als het college dat niet toezegt, dan is het amendement van de PvdA een heel juist amendement.

De heer HAASE zegt dat de SGP haar complimenten maakt aan de ambtelijke organisatie voor de fietsvisie. Het is een gedegen document. De SGP is met name verheugd over het voorstel om de fietsoversteek bij de Nijverdalseweg een hoge prioritering mee te geven. De SGP heeft altijd gepleit voor het openstellen van de pleinen Hoge Wal en Schild, omdat dit cruciaal is voor de noord-zuidverbinding. Wellicht zijn fietssuggestiestroken een goede optie om conflictsituaties tussen fietsers en voetgangers te voorkomen. De SGP is blij met de kwalitatieve opwaardering van de fietsenstalling bij het NS station in Rijssen, zoals door de wethouder in de commissievergadering is bevestigd.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang tevreden is over de fietsvisie. Spreker wacht de reactie van de wethouder af.

Wethouder AANSTOOT zegt de complimenten over te brengen naar de ambtelijke organisatie.
De prioritering ontbreekt, omdat deze afhankelijk is van de financiële middelen. Er zijn middelen voor de centrumring in Rijssen, waarbij de verkeersveiligheid van fietsers wordt meegenomen. Dat gebeurt in vier fases. Op 19 juni 2014 wordt daarover gesproken in de commissie Grondgebied bij de herprioritering van het LTVV.
Het recreatief fietsen ontbreekt in de fietsvisie, omdat deze vooral gericht is op het utilitair verkeer. Mocht er gebruik gemaakt kunnen worden van het Raamplan Fietspaden van de provincie en van de plannen voor recreatief fietsverkeer van de Regio Twente, dan zal dat zeker gebeuren, met name als die plannen aansluiten op het huidige fietspadennetwerk.
Voor de oversteek Nijverdalseweg is er een schetsplan gemaakt en besproken met de omwonenden. De opmerkingen die daaruit naar voren zijn gekomen worden momenteel beoordeeld. Op korte termijn zal er een terugkoppeling plaatsvinden met de bewoners.
Het Schild en de Hoge Wal zijn pleinen die uit de voetgangerszone worden gehaald. De noord-zuidverbinding vanaf de Elsenerstraat via de Boomkamp richting het station is een logische route. Er is op het Schild volgens het college voldoende ruimte voor zowel fietsers als voetgangers. In de uitwerking kijkt het college hoe de fietsers geleid zullen worden, eventueel aan de zijkant van het plein. Het idee van fietssuggestiestroken en dergelijke als een duidelijke fysieke herkenbaarheid wordt in de planvorming meegenomen.

Tweede termijn
De heer DE KOE vraagt of de wethouder de toezeggingen die hij heeft gedaan in de commissie zal meenemen.

De heer TER KEURST zegt dat het niet de intentie moet zijn om handhavers niet in te zetten als iets lastig is te handhaven. Volgens spreker heeft de raad afspraken gemaakt en daarop moet gehandhaafd worden, lastig of niet. Spreker wijst op de fietssuggestiestroken langs de Huttenwal ter hoogte van Steenbergen. Deze zijn een regelrechte aanfluiting. Naast veiligheid voor fietsers moet er veiligheid zijn voor voetgangers. Er is bewust gekozen om binnen het centrum –Haarstraat, Grotestraat, Schild ‑ conflictsituaties te vermijden. De conflictsituaties worden met deze fietsvisie nieuw leven ingeblazen. De snelheid van de fietser wordt boven de veiligheid van de voetganger gesteld. Daar is de PvdA het niet mee eens.

De heer NOORDAM zegt dat de wethouder heeft opgemerkt dat hij rekening zal houden met een duidelijke fysieke herkenbaarheid. Daarmee is voor de VVD de veiligheid voor het fietsverkeer en het voetgangersverkeer voldoende geborgd.

De heer BERKHOFF zegt dat de fietsvisie een bijzonder goed stuk is, waarvoor de ChristenUnie haar dank uitspreekt naar de huidige en naar de vorige wethouder. In de commissie heeft de wethouder toegezegd zo snel mogelijk naar de raad te komen met de prioriteringen. De ChristenUnie gaat ervan uit dat gevaarlijke punten, zoals de Spoelerstraat, hoog op de lijst worden gezet en dat daarover in juni gesproken kan worden. In de commissie zijn diverse toezeggingen gedaan, die de ChristenUnie graag terugziet, mogelijk in een andere hoedanigheid. De motie van de PvdA is voor de ChristenUnie te voorbarig. De ChristenUnie heeft als voorkeur een fietsverbinding over het Schild.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het college de aanvullingen eerst in de verkeersoverleggroep bespreekt. Als er maatregelen uitgevoerd moeten worden, dan worden die meegenomen in de prioritering van het LTVV, die de raad binnenkort tegemoet kan zien. De kruising De Mors zal daarbij meegenomen worden.
Naar aanleiding van de woorden van de heer Ter Keurst over fietssuggestiestroken, zegt spreker zegt dat er in elk geval gezorgd wordt voor een duidelijke scheiding tussen fiets- en voetgangersverkeer.

De VOORZITTER brengt het amendement in stemming. Het amendement wordt verworpen met 2 stemmen voor (PvdA) en 21 stemmen tegen (SGP, CDA, ChristenUnie, Gemeentebelang, VVD, Lokaal Liberaal, D66). 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel. 

12. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, woningbouw Klimop-
       terrein' (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel. 

13.  Raadsvoorstel vertegenwoordigingen college in externe organen
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel. 

13a. Raadsvoorstel voordracht leden Euregioraad
Zonder bespreking besluit de raad mw. W.L. Riezebos-Tessemaker (ChristenUnie) en dhr. F.W. Noordam (VVD) voor te dragen als leden van de Euregioraad. 

14.   Raadsvoorstel rekenkamerrapport digitale dienstverlening (presidium)
Wethouder CORNELISSEN zegt dat de inzet op digitale dienstverlening op dit moment met name plaatsvindt in verband met de wettelijke verplichtingen op het gebied van de decentralisaties. Het plan is om in week 22 een begin te maken met de actualisatie van de beleidsnotitie. Dat wordt niet een proces dat heel snel is afgerond. De afdeling ICT werkt vooral vanuit haar faciliterende rol en de functionele afdelingen moeten gaan kijken naar digitalisering van de dienstverlening en wat dit betekent voor hun afdelingen. Het zijn allemaal extra werkzaamheden en gezien de druk die er is op de afdelingen vanwege de decentralisaties, wil spreker geen verkeerde verwachtingen wekken. Door alle wettelijke verplichtingen is een aantal zaken blijven liggen, waaronder de implementatie van een deel van het archief. Dat zal als eerste gebeuren nadat het raadsportaal en de vergaderapp zijn afgerond. De raad krijgt in de beleidsnotitie verder nog nadere informatie over het PiP (Persoonlijke internet Pagina).

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

15.   Raadsvoorstel begrotingswijzigingen (Beens)
Mevrouw KUIPER gaat in op begrotingswijziging 2014/16. Gemeentebelang wil graag weten of er een bedrag hoort bij dit onderdeel. Bij navraag bleek dat daar niet direct een bedrag aan toe te schrijven is. Gemeentebelang wil graag dat tijdens de thema-avond van 26 juni nadere uitleg wordt gegeven over de herziening van deze materie. Als er begrotingswijzigingen zijn, dan verzoekt Gemeentebelang daarbij bedragen te noemen.

Wethouder BEENS zegt dat de materie tijdens de thema-avond toegelicht wordt. Als er bedragen gekoppeld kunnen worden aan de begrotingswijzigingen, zal het college dat zeker doen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel. 

15a. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’.
De fracties van het CDA en D66 dienen een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in: “Het college als kruiwagen”. De heer Kahraman licht de motie toe.
Overwegende dat:

 • het werkloosheidspercentage in onze gemeente is gestegen naar ruim 8%;
 • een goed netwerk de kans op een baan voor een werkzoekende verhoogt;
 • de personen die langdurig werkloos zijn niet altijd een goed netwerk hebben;
 • ons college een goed netwerk heeft en nauwe contacten onderhoudt met het bedrijfsleven;

vraagt het college:

 • per collegelid het komende jaar 15 werkzoekenden te “adopteren”, die al langere tijd op zoek zijn naar werk;
 • met deze werkzoekenden een gesprek te voeren en samen te bezien welke mogelijkheden er zijn om werk te vinden;
 • tijdens contacten met bedrijfsleven deze werkzoekenden onder de aandacht te brengen; en
 • de voortgang van dit traject periodiek te rapporteren aan de gemeenteraad.

Spreker refereert aan het OAD-traject. Daar heeft de gemeente speciale aandacht aan besteed. De gemeente heeft ook betere contacten in de gemeente dan het UWV. In de motie wordt gevraagd of het college hiermee aan de slag wil gaan. Het CDA wil per fractielid vijf personen ‘adopteren’ en proberen hen aan het werk te helpen om zodoende een steentje bij te dragen. Hiermee wordt een signaal afgegeven en wordt een aantal personen onder de aandacht gebracht van de plaatselijke werkgevers.

De heer SCHEPPINK zegt dat de SGP de overheid niet ziet als een banenmachine. De motie lezend, lijkt het alsof Rijssen-Holten niets doet aan werkloosheid. Dat is echter wel het geval. Spreker wil de motie breder zien. Zoals het verliep met het OAD-personeel, heeft de raad in positieve zin verrast. De rapportage laat zien dat een aanzienlijk aantal mensen aan het werk is geholpen. De SGP ziet de motie als een aanmoediging om dat beleid voort te zetten.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie de motie in eerste instantie heel sympathiek vond. Iedereen moet zich inzetten voor de werklozen. Er worden al heel veel inspanningen gedaan door het college en de ambtenaren, o.a. via het Deltaplan. De oproep in de motie vindt de ChristenUnie als signaal prima, maar zij kan zich niet vinden in het specifiek maken van allerlei zaken via deze motie.

De heer TER KEURST zegt dat er vijf collegeleden zijn, twee bedrijfscontactfunctionarissen, drie à vier consulenten naast de consulenten van het UWV, van Soweco en van Reakt. Spreker vindt dat deze motie ‘overkill’ is.

Het OAD-traject is uitgevoerd door professionals van de bonden, van het UWV, van de gemeente en van de brancheorganisatie. Die lijn moet doorgezet worden. Collegeleden moeten nuttiger zaken doen en het werk doen waarvoor zij zijn ingehuurd.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang zich aansluit bij de woorden van de heren Scheppink en Berkhoff. Als het de intentie is een signaal af te geven om het college op te roepen alles te doen wat in zijn capaciteit ligt om werklozen aan het werk te helpen, dan is dat uitstekend. Het is aan het college zelf om te reageren op de motie, maar wat Gemeentebelang betreft is de motie op deze manier niet nodig.

De heer NOORDAM zegt dat het CDA in de verkiezingstijd stelde wat nu in de motie is opgenomen. Ook de heer Tijhof van de ChristenUnie pakte toen de handschoen op. Vijf collegeleden betekent 75 mensen die aan het werk geholpen moeten worden. Daarbij moet duidelijk zijn wie in aanmerking komt. Zoals het nu gesteld is in de motie lijkt het een voorstel ‘voor de bühne’. Voor burgers die morgen een artikel hierover in de media lezen, moeten bepaalde zaken concreet gemaakt worden: om welke leeftijdsgroep gaat het, hoe lang moet men werkloos zijn, enzovoort. Volgens spreker krijgt de motie geen meerderheid. Dat is jammer. Voor de verkiezingen vond iedereen het prachtig. Na de verkiezingen is het toch anders.

Wethouder WOLTERINK zegt dat Nederland 700.000 werklozen en 100.000 vacatures kent. In Rijssen-Holten zijn er ongeveer 1400 werklozen en, geschat, 200 vacatures. De gemeente moet niet de illusie hebben banen te kunnen scheppen. De motie richt zich in feite op arbeidsbemiddeling. Daarvan heeft het college geen specifieke deskundigheid. Spreker onderschrijft de woorden van de heer Ter Keurst. Het college leunt niet achterover. Deltaplan fase 1 werkt zijn vruchten af en er wordt gewerkt aan een Deltaplan fase 2. Er ligt voor het college voorts een flinke opgave als de Participatiewet wordt ingevoerd. Dat geeft volgens spreker wat extra ingangen bij het bedrijfsleven. Spreker noemt voorts het Exploratorium, waar mogelijk 75 mensen kunnen werken. Het college denkt na over het ophalen van ideeën bij de werkgeversverenigingen KWR, HIG, Bij de Tijd. Het college is het eens met het doel van de motie, maar denkt niet dat het een effectief middel is en ontraadt de motie.

Tweede termijn
De heer KAHRAMAN zegt dat hij al jaren op de beoogde manier werkt in het bedrijfsleven, waarbij de directie het benodigde netwerk heeft en bij opdrachtgevers en andere bedrijven komt. Het college voelt zich echter niet prettig bij de vorm waar de motie om verzoekt, maar ziet wel in dat er iets gedaan moet worden aan de werkloosheid. Het CDA heeft met haar motie willen nadenken over de manier waarop optimaal gebruik gemaakt kan worden van het netwerk voor mensen die echt aan het werk willen. Dat betreft niet de mensen die eerst twee jaar in de WW zitten en dan pas bij de gemeente terechtkomen. Spreker vindt het prima dat het college zegt dat de doelstelling onderschreven wordt, maar een andere vorm wil zoeken. Het CDA trekt de motie in en hoopt dat het college komt met andere, verfrissende ideeën en daarmee aan het werk gaat. Spreker zegt dat blijft gelden dat mensen zich bij het CDA kunnen melden en dat dit naar buiten toe bekend gemaakt mag worden.

De VOORZITTER constateert dat de motie door het CDA is ingetrokken en vraagt of D66 de motie eveneens intrekt.

De heer KLEIN VELDERMAN geeft aan de motie te willen handhaven. Een aantal maanden geleden zijn er stevige uitspraken gedaan, waarop sommige hier aanwezige mensen nu terugkomen en zeggen dat zij zich er niet prettig bij voelen. Na het faillissement van de OAD werd een grote groep mensen werkloos en bleken als groep vanuit één specialisme toch geplaatst te kunnen worden. Het college zou op deze manier kunnen werken en zeggen dat een bepaald segment in contact gebracht wordt met werkgevers. Als dat bij de OAD werkt, zou het mooi zijn als het college dat overneemt. D66 handhaaft de motie.

De heer NOORDAM zegt dat hij wethouder Cornelissen voor de verkiezingen heeft horen zeggen dat hij 15 personen zou adopteren. Dat was een toezegging aan de kiezers in de gemeente.

De heer DE KOE zegt dat Lokaal Liberaal dat soort toezeggingen niet heeft gedaan. Uit de reactie van het college en de raad blijkt dat het niet de taak is van het college op deze manier banen te scheppen. Spreker deelt de mening van het college dat alle andere mogelijkheden ten volle moeten worden benut. Daar wordt momenteel door iedereen aan gewerkt.

De heer BERKHOFF zegt dat de fractieleider van de ChristenUnie voor de verkiezingen heeft laten weten dat hij het een heel sympathiek voorstel vond. Spreker zegt dat hij blij is dat het CDA doorgaat met haar adoptieplan ondanks alle tegenwerkingen. Spreker verzoekt het CDA de raad over de uitkomsten op de hoogte te stellen. Misschien moeten de andere fracties hun ongelijk daarna bekennen.

De heer KAHRAMAN zegt dat de ChristenUnie mee kan doen.

De heer BERKHOFF zegt dat alle raadsleden al het mogelijke doen om mensen aan het werk te helpen. Die verantwoordelijkheid voelt iedereen.

De VOORZITTER zegt dat de motie wordt gehandhaafd door de fractie van D66.

De heer KAHRAMAN vraagt of een mede-indiener een motie in stemming kan laten brengen.

De VOORZITTER zegt dat het een soort sport is zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen onder een motie of amendement. Nu blijkt welke consequenties dat kan hebben. In het raadsdebat komen de verhoudingen naar voren. Spreker brengt de motie in stemming. De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor (CDA, VVD, D66) en 15 stemmen tegen (SGP, ChristenUnie, Gemeentebelang, PvdA, Lokaal Liberaal).

16.  Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering met het ambtsgebed om 21.00 uur. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 3 juli 2014

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous