Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 21 april 2016 (19.30)

Datum: 21-04-2016Tijd: 19:30 - 20:35Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: W.J.C. KnopperNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 21 april 2016 (19.30)

Datum: 21-04-2016
Tijd: 19:30 - 20:35
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma, dr. J. Noeverman, G. Kreijkes, ir. A.S. Haase, J.W. Reterink en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. van Veldhuizen, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en N.J. Otten
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalF.W. Noordam, R.A. de Koe en E.J.W. Deijk
Lokaal Liberaal
D66
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek15

 

De VOORZITTER spreekt het ambtsgebed uit.

1.Opening
De VOORZITTER opent de raadsvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Hoofdelijke stemming, mocht hiertoe overgegaan worden, begint bij nr. 15, de heer Meijerink.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Berkhoff en Klein Velderman.

2. Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3. Vaststellen agenda
De VOORZITTER deelt mee dat er twee moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ zijn aangekondigd:

 • “Aanrijtijden politie” van het CDA.
 • “Behoud PI de Karelskamp” van VVD Lokaal en PvdA.

De moties worden behandeld na agendapunt 14.
Spreker feliciteert voorts de heer Haase met de geboorte van zijn zoon en de heer Wessels met de geboorte van zijn dochter.

De heer BOSMA meldt dat hij bij agendapunt 13 niet deelneemt aan de beraadslagingen en aan de stemming, omdat hij lid is van de Raad van Toezicht van de reformatorische basisscholen in Rijssen.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4. Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

5. Notulen en besluitenlijst raadsvergadering 21 maart 2016
De VOORZITTER zegt dat de volgende tekstuele wijziging is ontvangen:

De heer SCHEPPINK refereert aan de gestelde vragen door D66 en de beantwoording door het college en concludeert dat het college hier wel goed mee omgaat, omdat het een collegebevoegdheid is, waarop de raad weer controle moet uitoefenen. Daarbij kan wel eens bekeken worden of er anders met de stembureaus kan worden omgegaan. Wanneer is het bijvoorbeeld druk en wanneer minder druk en wellicht kan dan het mobiele stembureau efficiënter worden ingezet. De Kieswet biedt ook ruime mogelijkheden qua uitvoering. Het argument, omdat er een lagere opkomst wordt verwacht wordt 41% van de stembureaus gesloten, vond spreker ook een stap te ver gaan. Spreker vindt ook dat D66 met deze motie een stap te ver gaat. Het college moet de mogelijkheid krijgen te experimenteren met het aantal stembureaus. Spreker hoopt dat Gemeentebelang de motie intrekt.

Dit moet zijn:
De heer SCHEPPINK refereert aan de gestelde vragen door D66 en de beantwoording door het college en concludeert dat het college hier wel goed mee omgaat, omdat het een collegebevoegdheid is, waarop de raad weer controle moet uitoefenen. Daarbij kan wel eens bekeken worden of er anders met de stembureaus kan worden omgegaan. Wanneer is het bijvoorbeeld druk en wanneer minder druk en wellicht kan dan het mobiele stembureau efficiënter worden ingezet. De Kieswet biedt ook ruime mogelijkheden qua uitvoering. Het argument, omdat er een lagere opkomst wordt verwacht wordt 41% van de stembureaus gesloten, vond spreker ook een stap te ver gaan. Spreker vindt ook dat D66 met deze motie een stap te ver gaat. Het college moet de mogelijkheid krijgen te experimenteren met het aantal stembureaus. Spreker hoopt dat D66 de motie intrekt.

Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de gewijzigde notulen en de besluitenlijst van 17 december vast.

6. Actiepuntenlijst
Het actiepunt over het plaatsen van de pomp is afgedaan.

7. Ingekomen stukken - mededelingen
De heer NOORDAM gaat in op ingekomen stuk nr. 12, de brief over samengaan van Lokaal Liberaal en VVD. Zojuist was in het nieuws dat ook Leefbaar Haaksbergen is samengegaan met de VVD. Wellicht is er een trend gezet. Het is in elk geval bijzonder dat een dergelijke samenvoeging voor de eerste keer plaatsvindt in Rijssen-Holten. Spreker zegt namens de fractie van VVD Lokaal de collega’s dank voor alle positieve reacties die zijn ontvangen.

De VOORZITTER merkt op dat de heer Noordam waarschijnlijk doelde op Hardenberg en niet op Haaksbergen.
Spreker zegt naar aanleiding van de samenvoeging van Lokaal Liberaal en VVD, dat de heer De Koe een nieuwe plek – zijn oude plek weer ‑ in de raadzaal heeft gekregen. Soms gebeuren er in de politiek zaken van verwijdering en het is goed te zien dat hier een toenadering heeft plaatsgevonden.
In de commissie wordt nog afscheid genomen van de schaduwfractieleden mevrouw Heuver en de heer Van der Sanden. Spreker dankt beiden voor hun inzet de laatste jaren.

De heer SCHEPPINK gaat in op ingekomen stuk nr. 21, een brief met informatie over de begroting 2017 van de provincie. In de brief staat de mogelijkheid uitleg te geven over het toezicht van de provincie. De SGP stelt het op prijs, mede in het kader van rechtsmatigheid en dergelijke zaken, dat aan deze uitnodiging gevolg wordt gegeven.
De VOORZITTER zegt dat de vraag wordt neergelegd bij het auditcomité om te bekijken op welke manier hieraan het beste invulling gegeven kan worden.

8. Raadsvoorstel wijziging regeling Veiligheidsregio Twente (Hofland)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9. Raadsvoorstel plan van nieuwe basisscholen 2017-2020 (Tijhof)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

10. Raadsvoorstel over te hevelen budgetten 2015 (en voorgaande jaren) naar 2016 (Beens)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

11. Raadsvoorstel het bestemmingsplan Wonen Rijssen, hoek Wierdensestraat-Reggesingel’ ongewijzigd vaststellen (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

12. Raadsvoorstel wijziging Winkeltijdenverordening en aanvraag Albert Heijn om winkelopenstelling op zondag in Holten (Hofland/Tijhof)
De heer NOORDAM zegt dat over de winkelopeningstijden in Holten de discussie uit de commissie niet overgedaan moet worden. De standpunten zijn duidelijk. Spreker wil opgemerkt hebben dat deze kwestie in Holten zeer leeft, dat de Holtenaar ermee zit en dat er reuring is in het dorp. Het gevoel leeft dat de meerderheid in Rijssen beslist dat dit op deze manier in Holten plaatsvindt.

De heer NIJKAMP merkt op dat “de Holtenaar” sterk is uitgedrukt. Spreker is ook Holtenaar en kijkt hier toch iets anders tegenaan.

De heer MEIJERINK zegt dat de heer Noordam het goed heeft verwoord. De PvdA wil geacht worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, met de aantekening dat de fracties van VVD Lokaal en PvdA geacht worden tegengestemd te hebben.

13. Raadsvoorstel begrotingswijzigingen (Beens)

(De heer Bosma neemt niet deel aan de beraadslaging en aan de stemming over dit raadsvoorstel.)

De VOORZITTER wijst erop dat de woorden “tijdelijk voorziening” en “permanent voorziening” uit de tekst van het raadsbesluit zijn gehaald na de commissiebehandeling. Er was geld beschikbaar voor een tijdelijke voorziening. Dit wordt een permanente voorziening door een extra bijdrage van het schoolbestuur, oftewel: voor de prijs van een tijdelijke voorziening komt er een permanente voorziening.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang alle initiatieven ondersteunt om zoveel mogelijk leerlingen in Rijssen-Holten te houden. Dat geldt in het bijzonder voor de basisschoolleerlingen, ongeacht of gesproken wordt over twee, drie of vijf klassen. Daarom heeft Gemeentebelang vorig jaar het voorstel van harte gesteund. Zij vindt het realistisch dat toen gekozen werd voor een tijdelijke huisvesting vanwege de dalende trend in de leerlingenprognose.
In dit voorstel gaat het om € 50.000 extra om definitieve huisvesting te kunnen realiseren. Te verwachten is nog een extra initiatief voor een derde klaslocatie. De ambitie van het reformatorische schoolbestuur om realisatie binnen de omheining van de spiksplinternieuwe De Brekeldschool te realiseren, is heel begrijpelijk en de daarbij gehanteerde leerlingenprognose is gericht op die school en op die locatie. De gemeente moet echter verder kijken en toetsen op de totaal beschikbare capaciteit aan onderwijshuisvesting op de lange termijn, na tien jaar.
De vraag is hoe om te gaan met de te verwachten overcapaciteit. De scholen gaan waarschijnlijk lege lokalen en lege locaties afstoten naar de gemeente om zelf onderhoudskosten te besparen. In de commissie heeft de wethouder gemeld dat er een inventarisatie wordt gemaakt met de schoolbesturen hoe het huisvestingsprogramma er over een aantal jaren uitziet en hoe wordt omgegaan met mogelijke leegstand in de toekomst. Het standpunt van Gemeentebelang is om niet nu te besluiten over definitieve capaciteitsuitbreiding van onderwijshuisvesting; niet eerst beslissen en dan onderzoeken. Dat moet andersom gedaan worden.
Met betrekking tot de capaciteit en de verwachte overcapaciteit zegt spreker dat uit informatie die de raad tot nu toe heeft gekregen, blijkt dat tussen 2015 en 2025 er een daling ontstaat voor capaciteit van 17 groepen. Dat is te distilleren uit de berg van cijfers.

De heer RETERINK zegt dat in de commissie is gesproken over “onderwijs dicht bij de leerling”, “voordeel op het leerlingenvervoer” en “een keer bouwen is goedkoper dan twee keer”. Er komt een bijdrage van de schoolvereniging. In de commissievergadering is gezegd dat er nog het een en ander uitgezocht zou worden. Spreker hoort graag van de wethouder hoe dat zijn vervolg krijgt.

De heer Muller zei zojuist dat € 50.000 van de € 250.000 zou zijn toegevoegd, omdat het een definitieve voorziening zou moeten worden. Dat is volgens spreker onterecht. Het oorspronkelijke bedrag was € 239.000. Toen is er eerst ingestoken op € 200.000. Uiteindelijk, na aanpassing op het prijspeil 2016, is de tijdelijke voorziening begroot op € 250.000. Het is dus niet zo dat er extra geld bijkomt, maar het is gewoon de prijs van de tijdelijke voorziening. Spreker vraagt of de heer Muller er bezwaar tegen heeft dat de schoolvereniging zelf geld bijdraagt om er een definitieve voorziening van te maken.

 (De heer Haase komt ter vergadering.)

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie in de commissie positief heeft gereageerd op de initiatieven van het schoolbestuur om voor een permanente voorziening te gaan. Zij ondersteunt die initiatieven van harte.
Zoals bij de inleiding op dit agendapunt al is gemeld, komt er een permanente voorziening met de kosten van een tijdelijke voorziening. Mooier kan het niet, volgens spreekster. Het belangrijkste is dat de leerlingen heel dicht bij huis onderwijs krijgen. Dat is voor de ChristenUnie een heel zwaarwegend punt en zij stemt van harte in met het voorstel. Zij ziet de verdere uitwerking van het plan graag tegemoet.

Wethouder TIJHOF zegt dat de gemeente tijdelijke huisvesting bekostigt en niet permanente huisvesting. De meerkosten om een permanente school te realiseren, worden gedragen door de schoolvereniging.De schoolvereniging heeft gevraagd om een derde lokaal. Het college staat daar volgende week bij stil naar aanleiding van een stuk dat nog circuleert. Zodra daarover een besluit is genomen, ontvangt de raad, in elk geval voor de behandeling van de kadernota, daarover informatie. Het is voorts aan de raad eventueel aan de wens van de schoolvereniging tegemoet te komen.
Spreker deelt de woorden van mevrouw Riezebos, dat het belangrijk is zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te geven.

Tweede termijn

De heer MULLER verzoekt om een schorsing.

De VOORZITTER schorst de vergadering van 19.46 tot 19.55 uur.

De VOORZITTER heropent de vergadering.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang evenals de overige fracties de wens heeft om onderwijs dicht bij huis te geven. Dat staat niet ter discussie. De zorg van Gemeentebelang betreft leegstand in de toekomst. Door nu € 50.000 extra te besteden kan de gemeente later met extra leegstand wordt geconfronteerd. De wethouder zegt dat er geen sprake is van een extra investering, omdat de € 239.000 c.q. € 250.000 daarvoor is bedoeld. Spreker stelt de volgende vraag: als het plan van de schoolvereniging niet was geweest om tot definitieve huisvesting te komen, had de gemeente dan voor € 200.000 twee tijdelijke locaties – tien tot vijftien jaar, terwijl in de aanvraag van 2015 sprake was van vier tot zes jaar – gerealiseerd, óf had het de gemeente dan toch achteraf €239.000 gekost?

Wethouder TIJHOF zegt dat hij in de commissie heeft gezegd dat er sprake is van normbedragen, zowel voor tijdelijke huisvesting als voor permanente huisvesting, waaraan door het college wordt getoetst. Dat is het krediet dat het college wil vastzetten.
In de commissie heeft spreker eveneens gezegd dat in het voortraject van deze specifieke situatie er is afgeweken van de normbedragen. In het stuk is een aanname gedaan, waarvan hij heeft gezegd dat dat niet goed was. Uitgegaan moet worden van een normbedrag. De afrekening volgt achteraf. Als achteraf blijkt dat het goedkoper kan, betekent het dat tot een taakstellend maximum het bedrag aangewend kan worden tot aan het normbedrag. Dat bedrag mag niet overschreden worden. Als de school in theorie voor € 200.000 de realisatie kan uitvoeren, dan krijgt de school €200.000. De gemeente stelt een budget beschikbaar met een taakstellend maximum.

De heer MULLER zegt dat er een aantal onzekerheden is. Het gaat niet zozeer over het geld. Kijkend naar de afschrijvingstermijn van de school is dat niet een enorm hoog bedrag. De zorg die spreker met nadruk wil uiten, betreft het voorkomen van leegstand, zeker als de gemeente hier zelf extra geld in gaat steken. Dat signaal heeft spreker willen afgeven. 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.

14. Raadsvoorstel benoemingen leden commissie Grondbeleid (Hofland)

De raad besluit bij acclamatie overeenkomstig het voorstel.

(De heer G. Kreijkes neemt het voorzitterschap over.)

14a. Motie vreemd aan de orde van de dag
De fractie van het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in: aanrijtijden politie. De heer Kahraman licht de motie toe en meldt dat de motie mede is ondertekend door SGP, Gemeentebelang, VVD Lokaal en ChristenUnie. De indiener van de motie is geschrokken van wat in de media is te lezen over de aanrijtijden van de politie. Een jaar geleden heeft het CDA ook laten weten zich zorgen te maken over de aanrijtijden van de politie. Die zorgen zijn niet minder geworden. In bijna 30% van de meldingen komt te politie te laat. De politie heeft 15 minuten tijd om op een locatie te arriveren. Spreker dient de volgende motie in:

Overwegende dat:

 • uit het verslag van de politie d.d. 6 april 2016 blijkt dat in 2015 de politie in de gemeente Rijssen-Holten bij 27,9% van de gevallen van Prio 1-meldingen (situaties die mogelijk levensbedreigend zijn) te laat arriveert;
 • DDe norm voor Prio 1-meldingen waarbij de politie te laat arriveert 10% is;
 • het sluiten van het politiebureau in Rijssen of Nijverdal het verbeteren van de aanrijtijden niet ten goede komt;
 • vorig jaar het percentage al 25,57% was, waarover het CDA toen ook al haar zorgen heeft geuit;
 • politieagenten aangeven dat zij zich zorgen maken over de dienstverlening en aanrijtijden als het politiebureau in Rijssen sluit;

Spreekt zijn zorg uit:
over de verder gestegen afwijking van de norm voor tijdige aanrijtijden door de politie bij Prio ‑meldingen;

Vraagt het college:

 • inzichtelijk te (laten) maken wat de oorzaak is van het overschrijden van de aanrijtijden in onze gemeente;
 • voorafgaande aan de besluitvorming over sluiting van een politiebureau de consequenties daarvan voor dienstverlening en aanrijtijden inzichtelijk te (laten) maken;
 • aan te geven welke maatregelen in overleg met de politie worden genomen om de aanrijtijden te verbeteren;

Vraagt de burgemeester als voorzitter van de raad:
de commissaris van het Politiekorps District Oost-Nederland uit te nodigen voor een toelichting in de gemeenteraad van Rijssen-Holten.

Spreker licht verder toe dat hij zich heeft afgevraagd of er een verschil is tussen de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn. Volgens hem zijn de gemeenten qua omvang ongeveer gelijk. De politie in de gemeente Hellendoorn komt in minder dan 12% van de gevallen te laat. Wetenschappelijk onderzoek heeft spreker niet gedaan of er een correlatie is tussen de aanwezigheid van een politiebureau en het al dan niet tijdig arriveren bij Prio 1-meldingen.
De vraag aan de burgemeester om de commissaris uit te nodigen voor een toelichting is niet vrijblijvend. De indieners van de motie verwachten echter dat de commissaris hier een toelichting komt geven over de aanrijtijden en over zijn voornemens een van de politiebureaus te sluiten.

De heer SCHEPPINK zegt dat gevraagd wordt de commissaris uit te nodigen. Het geduld van de SGP raakt langzamerhand op, ook als het gaat om de besluitvorming over sluiting van het politiebureau. Binnen afzienbare tijd moet hierop actie komen, want het is niet normaal dat Prio 1-meldingen zo ver onder de norm liggen in Rijssen-Holten terwijl dat in Hellendoorn veel minder het geval is. Kijkend naar het cluster-west, Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten, dan ligt het middelpunt daarvan rondom de Schapendijk. Spreker vraagt zich af, als dit zo blijft, of de gemeenteraad nog wel verantwoordelijk kan blijven voor de politiezorg in Rijssen-Holten.

De heer KAHRAMAN zegt dat hij het eens is met de heer Scheppink. Het CDA maakt zich eveneens zorg en wil duidelijkheid hebben. Vorig jaar heeft spreker hierover ook een motie ingediend, waarbij de SGP een van de mede-indieners was. Wat het CDA betreft is het nu genoeg geweest en is de uitnodiging aan de commissaris niet een vrijblijvende uitnodiging. Spreker hoopt dat de burgemeester dit meeneemt in zijn gesprek met de commissaris.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA de zorgen over aanrijtijden van de politie deelt en de vragen aan het college, verwoord in de motie, ondersteunt. Feit blijft dat alleen de politie gaat over het verdwijnen of het blijven van een politiebureau in een gemeente. De gemeenteraad heeft daarop geen invloed. Spreker vraagt de burgemeester of hij enige voortgang kan melden op dit dossier.

De heer NOORDAM zegt dat VVD Lokaal de motie van harte ondersteunt. Het probleem gaat verder dan Rijssen-Holten. Het is landelijk nieuws. Er zijn echter gewoon afspraken gemaakt, die niet nagekomen worden. Het daarom goed dat dit signaal afgegeven worden, waarbij wat spreker betreft vermeld had mogen worden dat het signaal ook vanuit het college richting Den Haag afgegeven zou kunnen worden. De grens wordt bereikt en dan kan de gemeenteraad de verantwoordelijkheid niet langer dragen. Om die reden steunt VVD Lokaal de motie.

De BURGEMEESTER zegt dat het onderwerp bestaat uit drie elementen:

 • Spreker zegt not amused te zijn dat de aanrijtijden in Rijssen-Holten verder zijn opgelopen. Er moet alles op alles gezet worden om tot een meer sluitende keten te komen en tot een drastische verlaging.
 • Er wordt een relatie gelegd naar het politiebureau. Spreker deels gevoelsmatig de mening dat daarmee een bepaalde relatie bestaat, al is daarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing. Hij wijst erop dat besluitvorming over de locatie van het politiebureau een bevoegdheid is van de landelijke politie. De relatie tussen een politiebureau en aanrijtijden wil spreker op dit moment loskoppelen.
  In het traject omtrent de Nationale Politie zijn rigoureuze keuzes gemaakt over de locatie van de politiebureaus. In Nederland zijn er op drie plekken nog geen keuze gemaakt. Het leek logisch te zijn dat daarbij zou worden gekeken naar de gebouwen. In Nijverdal staat er van oudsher een groter politiebureau dan in Rijssen, zodat de keus eerder gemaakt zou worden voor Nijverdal. De capaciteit in Rijssen is ontoereikend om het hele team te huisvesten. Desondanks is er nog geen keuze gemaakt en vindt men dat er een onafhankelijk rapport moet worden gemaakt om te kijken wat de beste plek is. Dat proces wordt momenteel doorlopen. Het is een langzaam proces met veel gevoeligheden over en weer. Het gaat echter wel in een bepaald tempo dat nodig is om tot een goed voorstel te komen. Spreker verwacht dat de burgemeesters in mei op basis van een concept-rapportage daarover praten. Wellicht dat het rapport daarna nog aangepast moet worden. Pas verder in het jaar ontstaat er duidelijkheid over de locatiekeuze voor het bureau.
 • In het zojuist genoemde rapport zal ook de vraag aan de orde moeten komen: als de politie een keuze maakt, dan moet er meer zicht zijn op het dienstverleningsconcept voor het gebied Wierden, Nijverdal, Rijssen-Holten. Ook de consequenties voor aanrijtijden en dat soort zaken moeten daarin doorgerekend zijn en het gevoel moet ontstaan dat dat inderdaad gebeurt.

Afhankelijk van de vraag waar het politiebureau komt, moet het totaalplaatje het gevoel en het oordeel geven of een burgemeester de verantwoordelijkheid kan dragen voor de openbare orde en veiligheid.
Er zijn spreker geen gevallen bekend, waarbij het overschrijden van aanrijtijden tot calamiteiten heeft geleid. Hij wil dan ook niet het beeld oproepen dat hier een hopeloze situatie is ontstaan.
Het is volgens spreker mogelijk het probleem landelijk te delen. Als er bij de beraadslagingen in het land extra geld beschikbaar blijkt te zijn, dan wordt daarbij vaak veiligheid genoemd als onderdeel. In Oost-Nederland is daarover recent gesproken door de 83 burgemeesters. Door de problemen zoals terrorisme en aanrijtijden heeft iedereen het gevoel dat er meer geld naar de politie moet. Iedereen heeft het gevoel dat het in Den Haag duidelijk moet zijn dat er € 0,5 miljard of € 1 miljard extra moet komen en dat ook de ombuiging die voor de politie is ingeboekt voor de komende jaren van ongeveer € 0,5 miljard van tafel moet. Anderzijds, kijkend naar de statistieken, is te zien dat inbraak- en criminaliteitscijfers dalen. Dat is een lastig en taai probleem. Enerzijds gaan de 83 burgmeester ervoor en gebruiken zij de partijpolitieke lijnen om druk in Den Haag uit te oefen om meer geld beschikbaar te stellen voor veiligheid, voor de politie en voor middelen voor de politie, waaronder huisvesting. Anderzijds hebben zij te maken met de statistieken, waarbij men in Den Haag bij het maken van de afwegingen zegt dat de criminaliteitscijfers dalen en dat het veiligheidsgevoel langzamerhand stijgt.
Spreker is en blijft not amused bij het kennisnemen van de cijfers omtrent de aanrijtijden van de politie. Het college wil in samenspraak met de politie graag uitvoering geven aan de motie. Hoe dat precies zal gebeuren, moet nog duidelijk worden. De heer Kahraman stelde dat de uitnodiging aan de commissaris om een toelichting in de gemeenteraad te geven, niet vrijblijvend is. Spreker zegt dat het ook denkbaar is een keer te kijken bij de meldkamer van de politie en dat daar de discussie gevoerd wordt met de verantwoordelijke mensen – de commissaris of zijn plaatsvervanger ‑ binnen de politie. Hij wil er serieus werk van maken, zodat er op hoog en goed niveau met de gemeenteraad een gesprek plaatsvindt, waarbij gezamenlijk toegewerkt wordt aan het verbeteren van de aanrijtijden in Rijssen-Holten.

Tweede termijn

De heer KAHRAMAN merkt op dat hij vorig jaar ook heeft gezegd dat er een keer een goede discussie gevoerd moest worden met de politie. Met 25,5 was Rijssen-Holten toen ook ver boven de norm. Aan die discussie is men niet toegekomen. Voor het CDA is de maat vol. De raad moet een duidelijk signaal geven. De politie zoals deze nu is georganiseerd is een keuze die in Den Haag is gemaakt, maar men mag de politie niet vervreemden van de gemeenten. De commissaris is verantwoordelijk voor het korps. Hij is gesitueerd in Nijmegen, wat ook een keuze is geweest. Als de gemeenteraad echter zijn zorgen uit, dan moet de commissaris hier naartoe komen. De locatie voor het gesprek laat spreker over aan de burgemeester, maar de commissaris behoort een toelichting aan de gemeenteraad te geven over de vraag waarom dit zich voordoet en hoe hij het denkt op te lossen.
De PvdA zegt dat de raad niet gaat over de keuze voor een politiebureau. Volgens spreker gaat de raad echter wel over de veiligheid voor de burgers. Dan is de keuze voor een politiebureau misschien wel relevant in die veiligheid. Dat is de oproep in de motie: laat dat door de politie uitzoeken.
Het CDA maakt zich zorgen over de veiligheid. Van de 283 keer dat er een Prio 1–melding is geweest, zijn er volgens de burgemeester geen calamiteiten ontstaan. Als dat wel was gebeurd, is de vraag aan de burgemeester hoe hij hier dan had gezeten. Het moet volgens spreker niet zo zijn dat het een aantal keren wel gaat gebeuren, terwijl de gemeenteraad weet dat de politie in bijna 30% van de gevallen te laat komt. De gemeenteraad is verantwoordelijk en die verantwoordelijkheid voelt spreker ook als gemeenteraadslid.

De VOORZITTER beluistert in de woorden van de heer Kahraman dat hij verwacht dat de commissaris een toelichting geeft aan de gemeenteraad. Het is aan de indieners de motie daarop aan te passen.

Mevrouw RIEZEBOS merkt op dat door de burgemeester is gezegd dat er geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de aanrijtijden en de relatie met het politiebureau. Volgens spreekster is daarvoor geen wetenschappelijk onderzoek nodig. Het is gewoon gezond boerenverstand. Door de politie wordt zelf aangegeven dat als ergens een politiebureau verdwijnt, daar ook het wagenpark verdwijnt. Als dat uit Rijssen verdwijnt en naar Nijverdal verhuist, betekent dat acht tot tien minuten extra om in Rijssen ter plaatse te komen.
Wat betreft het argument dat het politiebureau in Nijverdal groter is en dat daar het hele team gehuisvest kan worden, lijkt spreekster een tamelijk overbodig argument. Het team moet slechts gedeeltelijk gehuisvest worden vanwege ‘meer blauw op straat’.
Het is een geluk bij een ongeluk dat de overschrijding van de norm niet tot calamiteiten heeft geleid. Zij vraagt zich echter af waarom een norm van 10% wordt gesteld als die zo ruim overschreden kan worden. Het lijkt dat die norm niet realistisch is. Bij zo’n enorme overschrijding moet er een goede uitleg zijn. Het is goed dat hierop een toelichting wordt gegeven, zodat Rijssen-Holten een veilige gemeente is en waarbij ook in Prio I-calamiteiten de politie inderdaad snel ter plaatse is en er zich zo min mogelijk levensbedreigende situaties voordoen.

De heer NOORDAM zegt dat volgens de onderzoeken de criminaliteitscijfers dalen. Het is volgens spreker echter een verschuiving, omdat duidelijk is dat internetcriminaliteit een enorme toename kent.
De VVD heeft in het verleden gezegd dat zij zich niet veel zorgen maakt over de locatie van een politiebureau. Ook in Holten is er geen politiebureau. Als echter blijkt dat sluiting van een politiebureau wel degelijk gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid, dan gaat de VVD daar voor liggen. Het gaat om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid. Een stijging van 25,5% naar bijna 28% is zorgelijk en kan niet met droge ogen geconstateerd worden. De openbare orde en veiligheid staan ter discussie. De burgemeester is daarvoor in eerste instantie de aangewezen persoon. Het oplopen van de aanrijtijden kan voor de burgemeester aanleiding zijn stappen te zetten die veel verder gaan dan het aanhoren van de gemeenteraad. Spreker zelf kent zelf daartoe niet de gereedschappen, maar kan zich voorstellen dat hierover grote zorgen zijn, omdat de afspraken over openbare orde en veiligheid niet nagekomen worden.

De heer SCHEPPINK zegt dat de SGP veel respect heeft voor de politiemensen die elke dag zo hard mogelijk proberen te rijden om bij een Prio 1-melding tijdig aanwezig te zijn. De SGP wil graag een keer kijken bij een meldkamer om te zien hoe dat werkt. Spreker hoeft daarover niet met de medewerkers van de meldkamer te discussiëren, omdat hij ervan overtuigd is dat zij hun werk goed doen. Wel vindt hij dat de gemeenteraad in gesprek moet met de beleidsmakers die de politiemensen op pad sturen en die de teams aansturen. Daarom blijft spreker achter de motie staan. Wat hem betreft hoeft de motie niet aangepast te worden.

De heer BEUNK zegt dat de gestelde norm niet wordt gehaald. Als ergens een norm niet gehaald wordt, dan moet de verantwoordelijke ter verantwoording worden geroepen. Daartoe roept de motie op. Er worden nu allerlei zaken genoemd, zoals het dalen van de criminaliteitscijfers, maar het is heel duidelijk dat de norm niet gehaald wordt. Dan moet de verantwoordelijken aangesproken worden. 

De BURGEMEESTER zegt dat hij enigszins proeft alsof hij zaken zou bagatelliseren. Hij heeft echter duidelijk gezegd dat hij achter de motie staat, maar daarbij heeft hij ook enige dilemma’s aangegeven. Het is vooralsnog winst dat er nog geen keuze gemaakt is voor een locatie. Er moet stevig worden gewerkt aan het dienstverleningsconcept, ongeacht de locatie van het politiebureau. Dat geeft helderheid en rust, dat geeft sturing van spreker naar de politie toe en dat geeft de raad de mogelijkheid tot controle op de politie. Volgens spreker moeten de verantwoordelijkheden daarop aangesproken worden.
Alle burgemeesters onderschrijven de algemene roep, dat er meer geld naar veiligheid en de politie moet. In de landelijke discussie zijn er echter partijen die heel gemakkelijk met die discussie omgaan en zeggen dat zij via allerlei trends en monitoringen andere indicatoren krijgen. Rijssen-Holten zou haar partijpolitieke lijnen kunnen gebruiken om iedereen in Den Haag ervan te overtuigen dat het goed is meer te investeren in veiligheid en in de politie. Spreker heeft terrorisme genoemd, dat ook in deze regio een vraagstuk is dat speelt. Hij heeft ook de aanrijtijden genoemd, wat een vraagstuk is dat lokaal sterk speelt. In dat kader moet er meer geld voor veiligheid op tafel komen.
Spreker benadrukt dat hij niets heeft genuanceerd of afstand genomen zou hebben van de motie. Hij staat hier volledig achter, maar wil het wel in genoemde context geplaatst hebben.
Als voorzitter van de gemeenteraad zegt hij toe dat hij zich met de commissaris zal verstaan en dat hij zich meer zal inspannen om ervoor te zorgen dat hij in de gemeenteraad een toelichting komt geven.

De heer KAHRAMAN zegt dat hij de motie handhaaft als een signaal en als een steuntje in de rug van de portefeuillehouder. De burgemeester kan hierdoor met een duidelijke uitspraak naar de commissaris gaan.

De VOORZITTER brengt de motie “Aanrijtijden politie” in stemming. De motie wordt unaniem aangenomen.

De heer G. Kreijkes draagt het voorzitterschap over aan de burgemeester.

14b. Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van VVD Lokaal en PvdA dienen een motie in: Behoud PI de Karelskamp. De heer Noordam licht de motie toe. Spreker krijgt af en toe het gevoel dat er een ‘Twentevirus’ heerst. Na Defensie, de belastingen en de rechtbank is nu de gevangenis aan de beurt als een soort ‘over en sluiten in Twente’. Het is een probleem, dat gaat over de werkgelegenheid en het sluiten van bepaalde zaken. In dit geval dient spreker namens alle partijen van de raad van Rijssen-Holten de volgende motie in. De fractie van D66 is niet aanwezig vanavond om de motie te ondertekenen, maar heeft aangegeven de motie wel te steunen.

Overwegende dat:

 • PI de Karelskamp opnieuw op de nominatie staat om te worden gesloten in het nieuwe concept plan van minister Van der Steur;
 • daarmee ook het unieke succesvolle re-integratieproject de Fabriek, onderdeel van de Karelskamp, verloren dreigt te gaan;

Spreekt uit dat:

 • de voorgenomen sluiting van PI de Karelskamp volkomen onacceptabel is;
 • het in strijd is met het masterplan DJI 2013-2018, waarin toegezegd is dat de Karelskamp open blijft;
 • de gevolgen voor de werkgelegenheid, ook die van toeleverende in de regio Twente bedrijven, zeer ernstig zijn;
 • opnieuw een krachtige lobbyactie nodig is richting regering en Tweede Kamer;
 • lobbyacties van het college van B&W, de betrokken inrichting, actiecomités, vakbonden, Gedeputeerde Staten van Overijssel en onze gemeenteraad nodig zijn;

Roept het college op:
om zijn lopende bestuurlijke lobbyactie met woord en daad te steunen in samenwerking met andere betrokken organisaties en overheden in Overijssel;

Roept het college op om bij het Kabinet erop aan te dringen dat:

 • af wordt gezien van sluiting van PI de Karelskamp;
 • zich tot het uiterste in te spannen voor behoud van werkgelegenheid voor de betrokken medewerkers.

De VOORZITTER zegt dat er op 25 april 2013 een bijna gelijkluidende motie is aangenomen door de raad. Nu moet hier helaas opnieuw over gesproken worden. Destijds heeft het college gezegd dat het zich zou blijven inspannen tegen het verdwijnen van banen in de publieke sector in Twente en de Achterhoek en, mocht het toch doorgaan, dat hiervoor een compensatie moest komen. Dat heeft ertoe geleid dat de Karelskamp kon openblijven. Het college is verbaasd dat nu de discussie opnieuw oplaait.
In deze kabinetsperiode zal over de Karelskamp geen besluitvorming plaatsvinden. Het is echter goed dat de veertien gemeenten in Twente het signaal afgeven dat zij zich zullen beijveren de werkgelegenheid in Twente overeind te houden. Het college zegt daarom ‘handen af van de Karelskamp’.
Eerder is er onder leiding van burgemeester Hermans van Almelo een effectieve inzet geweest. Ook nu trekt zij als eerste ten strijde, waarbij zij zich gesteund weet door de overige Twentse gemeenten. Zij zullen dit geluid verder brengen.

Tweede termijn

De heer SCHEPPINK zegt dat hij de burgemeester dankt voor zijn woorden en zijn steun. Destijds, bij de voorgenomen sluiting van de rechtbank in Almelo, is er vanuit Almelo een motie geweest, ondertekend door alle fractievoorzitters in Twente. Spreker kan zich voorstellen dat er ook in deze situatie een combinatie in Twente wordt gezocht, waarbij alle partijen in Twente een motie ondertekenen. Dat was destijds een krachtig signaal, ook publicitair gezien. Spreker vraagt de burgemeester in Twents verband daarvoor contact te zoeken.

De VOORZITTER zegt dat graag toe. De coördinatie in deze zaak ligt vooral bij de burgemeester van Almelo. Spreker legt de suggestie bij haar neer. Het is goed dat er zoveel belangstelling is voor dit onderwerp en dat er zoveel actie wordt ondernomen ter ondersteuning van de werkgelegenheid in Twente.
Deze week is een drietal vacatures opengesteld voor acquisitieplegers voor bedrijventerrein Twente-breed. Drie mensen worden speciaal aangenomen om de bedrijventerreinen vol te krijgen. Zij maken geen onderscheid naar gemeenten, maar proberen bij de bedrijventerreinen de juiste bedrijven te zoeken. Daarmee hopen zij een impuls te geven aan de werkgelegenheid.

De VOORZITTER brengt de motie “Behoud PI de Karelskamp” in stemming. De motie wordt unaniem aangenomen.

15. Sluiting
De VOORZITTER wijst op de komende weken, die voor velen de meivakantie betekenen, maar het zijn ook de weken van Koninklijke Onderscheidingen, Koningsdag en 4 en 5 mei.
Spreker sluit de vergadering om 20.35 uur.

De VOORZITTER spreekt het ambtsgebed uit.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 2 juni 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous