Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 24 april 2014 (18.30 uur)

Datum: 24-04-2014Tijd: 18:30 - 21:45Zaal: raadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: E.J.H. Linssen-Nijland AanwezigNaamSGPAndre...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 24 april 2014 (18.30 uur)

Datum: 24-04-2014
Tijd: 18:30 - 21:45
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
AanwezigNaam
SGPAndre Scheppink, Gradus Kreijkes, Jan Noeverman, Richard Jansen, Wim Reterink, Ben Beens en Sander Haase
CDAIsa Kahraman, Dieger ten Berge, Erik Wessels, Henk Nijkamp, Roland Cornelissen en Herman Kreijkes
ChristenUnieBert Tijhof, Jan Berkhoff, Joost van Veldhuizen en Willemien Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangJan Aanstoot, Annie Kuiper-Ruitenberg, Wim Muller en Jan Beunk
PvdAHans ter Keurst en Sabahittin Kök
VVDFrans Noordam en Elsbeth Deijk
Lokaal LiberaalRob de Koe
D66Herman Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, mr. B. Wolterink
Pers1
Publiek150

1.   Opening
De VOORZITTER opent de vergadering met het ambtsgebed.

Als beginnummer voor hoofdelijke stemming wordt getrokken nummer 13, de heer Kök.

Spreker heet de aanwezigen van harte welkom bij de raadsvergadering, die een bijzonder karakter heeft. Er wordt een aantal reguliere agendapunten afgehandeld en daarnaast wordt stilgestaan bij het afscheid van wethouders in de periode 2010-2014 en bij het beleidsakkoord. Vervolgens worden de nieuwe wethouders, nieuwe raadsleden en commissieleden beëdigd.

Spreker meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Bosma en dat het fractievoorzitterschap van de SGP is overgedragen aan de heer Scheppink en van het Gemeentebelang aan de heer Muller. Spreker wenst beide heren in hun functie veel succes en veel plezier.

2.   Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3.   Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.   Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

5.   Actiepuntenlijst
De heer KAHRAMAN vraagt naar aanleiding van het actiepunt over RealWork of er inmiddels een uitspraak is geweest door het UWV over het recht op een WW-uitkering en hoe het traject met de betrokken personen is verlopen na het faillissement van RealWork.

Wethouder TER KEURST zegt dat niet bekend is of de betreffende personen recht hebben op een WW-uitkering. Een van de betrokkenen heeft inmiddels een baan gekregen bij Heutink.

De VOORZITTER zegt dat actiepunt 1 hiermee is afgehandeld. De raad geïnformeerd wordt als er meer nieuws is van het UWV.

6.   Kwartaallijst
De VOORZITTER geeft aan dat actiepunt 1 is afgehandeld.
De overige actiepunten staan nog open.

7.   Notulen en besluitenlijst van 13 februari 2014
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen vast.

8.   Notulen en besluitenlijst van 25 maart 2014
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen vast.

9.    Notulen en besluitenlijst van 27 maart 2014
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen vast.

10.  Notulen en besluitenlijst van 7 april 2014
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen vast.

11.   Ingekomen stukken
De heer KAHRAMAN verzoekt de brief van de Stichting Kulturhus Holten, genoemd onder punt ss, te agenderen voor de commissievergadering van juni.

De VOORZITTER zegt dat het verzoek van de heer Kahraman wordt overgebracht.

Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de afdoening van de ingekomen stukken overeenkomstig het voorstel vast.

12.   Raadsvoorstel procedureregels klachtenbehandeling gemeente Rijssen-Holten 2014 (Hofland)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

13.   Raadsvoorstel overhevelen budgetten 2013 (en voorgaande jaren) naar 2013 (Ligtenberg)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

14.   Raadsvoorstel plan van nieuwe basisscholen 2015-2018 (Wolterink)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

15.   Raadsvoorstellen jaarverslag 2012, begroting 2014 en herbenoeming leden raad van toezicht Stichting Waerdenborch (Wolterink)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

16.   Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kern Holten, Stationsomgeving' (Stegeman)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

17.  Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied Rijssen-Holten (Stegeman)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

18.  Raadsvoorstel positionering regionale jeugdhulptaken in Twente (Ligtenberg)
De heer TEN BERGE complimenteert de ambtelijke organisatie, die de raad tijdens een thema-avond goed heeft bijgepraat over de stand van zaken rondom de jeugdhulp, het governancemodel en de te maken keuzes. De uitleg die werd gegeven is voor het CDA voldoende om nu in te stemmen met het voorstel. Spreker merkt nog op dat de raad vroegtijdig moet worden betrokken bij besprekingen in de regio over governance, sturing et cetera. De raad speelt daarin een belangrijke rol.

De heer RETERINK zegt dat het college de bevoegdheid weg wil halen bij de regioraad, zoals staat in het raadsvoorstel, de artikelen 1.7 en 1.8. De SGP onderschrijft dat, maar vraagt zich af hoe het college toekomstige ontwikkelingen ziet ten aanzien van die bevoegdheid en op welke termijn het college denkt dat dat zal veranderen.

De heer MULLER zegt dat de thema-avond over deze problematiek op 17 april zeer nuttig was. Achteraf gezien was het beter geweest die thema-avond voorafgaand aan de commissievergadering te houden.

Gemeentebelang steunt de keuze voor de Twentse organisatie OZJT, maar heeft nog de volgende vragen:

 • Het is onzeker hoe na 2017 de organisatie precies wordt ingedeeld en het is nog onzekerder hoe in 2020 de vlag erbij hangt. Ziet het college mogelijkheden in de bestuurscommissie mede zorg te dragen voor een flexibele en desnoods afbouwbare organisatie?
 • Blijkbaar hebben elf gemeenteraden het gezamenlijke voorstel aangenomen. Het nu voorliggende voorstel bevat twee lokale, aanvullende voorwaarden over de bevoegdheid van de regioraad en de lokale vrijheid van beleid. Hoe verwacht de wethouder dat deze aanvullende voorwaarden worden beleefd door de andere gemeenten, met name betreffende de optie van lokale vrijheid?
 • Zijn er voorzover bekend andere gemeenten die aanvullende voorwaarden hebben gesteld?
 • In welk overleg worden de aanvullende voorwaarden die Rijssen-Holten meegeeft definitief vastgesteld? Kunnen die voorwaarden juridisch gezien worden toegevoegd?

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat een daadkrachtige en besluitvaardige samenwerking nodig is, omdat de gemeente deze taken niet alleen kan uitvoeren. De ChristenUnie vraagt zich daarbij af wie er verantwoordelijk is en wie door de gemeente aangesproken kan worden.

In het voortraject van het proces is geprobeerd zoveel mogelijk beleidsmatige invloed uit te oefenen. De ChristenUnie geeft de portefeuillehouder van Rijssen-Holten haar vertrouwen, maar blijft zich zorgen maken over de beleidsmatige ruimte die overblijft. Omdat er geen andere mogelijkheid is, stemt de ChristenUnie in met het voorstel en wenst de portefeuillehouder veel succes bij dit onderdeel van de jeugdzorg. Zij gaat ervan uit dat de raad goed geïnformeerd blijft over de voortgang.

Wethouder LIGTENBERG zegt dat er tempo gemaakt moet worden, omdat 1 januari 2015 snel dichterbij komt. Van de gemeenten wordt doorzettingskracht verwacht en samenwerking in het verplichte deel.

Spreker weet niet of de regioraad nog bestaat op 1 januari 2015. Zoals nu in het stuk staat, komt de OZJT onder de regioraad te vallen. Dat betekent dat de statuten of de reglementen aangepast moeten worden. De gemeente zal gebonden zijn aan een samenwerkingsverband, ofwel in de regioraad ofwel in het OZJT. De portefeuillehouder van Rijssen-Holten zal de opdrachten van de raad inbrengen, die daar bij meerderheid aangenomen moeten worden.

Twaalf gemeenten hebben nu de governance gefiatteerd. De nieuwe portefeuillehouder zal de aanvullende voorwaarden van Rijssen-Holten kenbaar moeten maken, maar wat dat waard is, kan spreker op dit moment niet inschatten. Uiteindelijk gaat het om de meerderheid die daarover een bepaalde opvatting heeft. Of ook andere gemeenten aanvullende voorwaarden hebben gesteld, is spreker niet bekend.

De gemeente gaat zelf over haar financiën als het gaat om het woonplaatsbeginsel. Voor het beleid en de wijze waarop het beleid wordt benaderd, is vooral de toegangspoort erg belangrijk. Dat wordt lokaal geregeld. Dat betekent dat de raad zelf aan de knoppen zit.

Het administratief-organisatorische gedeelte moet op een goede manier georganiseerd worden. De Transitie Jeugdzorg Autoriteit controleert of alles in het juiste tempo verloopt en of er niet ergens een kink in de kabel komt.

Spreker is van mening dat er een bepaalde verfijning moet komen in de rol van de regioraad en van het OZJT, maar het zal daarin altijd gaan om beslissingen van de meerderheid.

Tweede termijn

De heer MULLER zegt dat het verzoek blijft staan om de organisatie zodanig vorm te geven dat er ook afgebouwd kan worden als dat noodzakelijk is. De wethouder kan nog niet inschatten of de aanvullende voorwaarden onderdeel worden van het totale contract. Als de andere gemeenten besluiten om de voorwaarden uit het voorstel te halen, dan vindt spreker dat het voorstel terug moet komen in de raad.

De heer RETERINK zegt dat de zorg die de SGP heeft over de rol van de regioraad doorklinkt in de woorden van de wethouder. Dat blijft voorlopig een lastig punt. De SGP stemt in met het raadsvoorstel, maar verzoekt de portefeuillehouder er alles aan te doen om te voorkomen dat de jeugdzorg voor Rijssen-Holten een zorgenkindje wordt.

Wethouder LIGTENBERG zegt dat in de regioraad bij meerderheid besluiten genomen moeten worden. Ook binnen het OZJT zal er een meerderheid moeten zijn. Het is aan de nieuwe wethouder de andere gemeenten warm te maken voor de aanvullende voorwaarden. Als dat niet lukt, moet men zijn knopen tellen.

De VOORZITTER zegt dat de wethouder dat in dat geval met de raad zal bespreken.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

19.   Amendement en raadsvoorstel nota van uitgangspunten buitengebied
De VOORZITTER refereert aan de raadsvergadering van 13 februari 2014, waarin dit onderwerp uitvoerig is besproken en waarbij er een amendement werd aangenomen over de hoogte van de windmolens. Dit amendement wordt verwerkt in het voorstel. Een tweede amendement dat in die vergadering werd ingediend, betrof de hydrologische beschermingsmaatregelen. Het amendement luidt als volgt:

Overwegende dat:

 • in de ontwerpnota, paragraaf 2.5 is opgenomen: “De natuurwaarden die aanwezig zijn buiten de natuurgebieden, zullen door middel van een omgevingsvergunningenstelsel voor bepaalde werkzaamheden beschermd worden”;
 • dit uitgangspunt voldoende borgt dat de aanwezige natuurwaarden worden beschermd;
 • aanvullende, hydrologische, bepalingen voor (vooral landbouw-) gronden grenzend aan natuurgebieden een extra beperking in kunnen houden met betrekking tot een doelmatig landbouwkundig gebruik;
 • door deze aanvullende bepalingen overgangsgebieden worden afgedwongen zonder status en vorm van compensatie;
 • wij dit niet op deze wijze accepteren;

besluit:

beslispunt 1.d (In paragraaf 2.5 toevoegen dat ook voor aangrenzende gronden van natte natuurgebieden hydrologische beschermingsmaatregelen genomen zullen worden in de planregels) te laten vervallen.

De VOORZITTER brengt het amendement in stemming.

Het amendement wordt aangenomen met 13 stemmen voor (VVD, SGP, GB, D66 en de heer Kök) en 11 stemmen tegen (CDA, CU, LL en de heer Ter Keurst).

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het gewijzigde voorstel. 

20.   Raadsvoorstel vaststellen nota inbreidingsbeleid 2014
De VVD dient een amendement in: Nota inbreidingsbeleid 2014. Mevrouw Deijk licht het amendement toe.

Overwegende dat:

 • met de “nota inbreidingsbeleid 2014” kaders worden vastgesteld voor het toetsen van verzoeken tot inbreiding;
 • de nota alleen van toepassing is op de vastgestelde bestemmingsplangebieden Kern Rijssen, Kern Holten, Wonen Rijssen en gedeeltelijk Wonen Holten;
 • er buiten de genoemde bestemmingsplangebieden bebouwingsclusters zijn waar inbreiding de ruimtelijke kwaliteit kan versterken of –op z’n minst- niet schaadt. Dit betreft vooral de lintbebouwing langs invalswegen;

Besluit:
onder 1. van het concept-raadsbesluit als laatste aanpassing toe te voegen:

“Het beschreven zoekgebied in de nota wordt uitgebreid met “lintbebouwing langs invalswegen” voorzover die liggen buiten de bestemmingsplannen Wonen Rijssen en Wonen Holten”.

Wethouder STEGEMAN zegt dat het college een afgebakend voorstel heeft voorgelegd, dat duidelijk en herkenbaar is. Als hierin onderdelen van het buitengebied meegenomen moeten worden, dan moet duidelijk zijn welke onderdelen het betreft. Als de nieuwe raad het buitengebied aan dit voorstel wil toevoegen, dan zal dat zorgvuldig opgezet moeten worden. Om het nu in deze procedure mee te nemen, vindt spreker onjuist.

De VOORZITTER brengt het amendement in stemming.

Het amendement wordt verworpen met 3 stemmen voor (VVD, D66) en 21 stemmen tegen (SGP, CDA, CU, GB, PvdA en LL)

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.

21.  Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Holten, wijziging bouwblok Sprengenweg 1-3 in Holten (Stegeman)
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het voorstel een signaal afgeeft dat illegaal bouwen bevordert. Wat de consequenties zijn in soortgelijke gevallen in de toekomst is niet te overzien. Spreker vraagt zich af of de wethouder zich daarvan bewust is en of het voorstel past in het huidige beleid van de gemeente.

De heer DE KOE zegt dat er een verkeerd signaal wordt afgegeven, dat precedentwerking in zich heeft. Als een illegaal bouwwerk wordt geaccordeerd en bestemmingsplantechnisch wordt toegestaan, dan kan Lokaal Liberaal daarin niet meegaan, ook al past het bouwblok goed op de locatie.

De heer AANSTOOT zegt dat Gemeentebelang al in juni 2013 bij de behandeling van eerdere stukken haar zorgen heeft uitgesproken. In die stukken staat: “ïn geval van sloop kan er geen nieuwe schuur worden gebouwd”. Spreker vraagt hoe het mogelijk is dat nu toch de bouw toegestaan wordt.

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD tegen het voorstel is en twijfels heeft over de oprechtheid van de aanvrager. Op foto’s is te zien dat hetgeen er gebouwd is, niet van een recente datum is. Een oud-bewoner heeft verklaard dat er nooit een schuur op de locatie heeft gestaan. Daarnaast bevindt de schuur zich in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur), waarbij geldt dat het ruimtelijk beleid gericht moet zijn op behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. Nu wordt er echter gezegd dat de EHS door het nieuwe bestemmingsplan wordt vergroot door het bouwblok Wonen te verkleinen. Volgens de VVD heeft het betrekken van een nieuw gebouw niets te maken met behoud, herstel en ontwikkeling van het gebied. De VVD wil niet een moedwillig illegaal gebouwd gebouw achteraf legaliseren. Dat is niet de afgesproken werkwijze. De pragmatische oplossing waarover in de commissie werd gesproken, ziet de VVD niet zitten. Op die manier ontstaat er precedentwerking voor de burgers. Verder vraagt de VVD zich af hoe het voorstel is uit te leggen aan de welwillende burger, die zich wel keurig aan de wet- en regelgeving houdt.

De heer KREIJKES zegt dat een voorstel voorligt om het bouwblok voor Sprengenweg 1 te wijzigen, zodat de illegaal gebouwde schuur past binnen het nu vast te stellen bestemmingsplan en de schuur wordt gelegaliseerd. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De SGP is geen voorstander van het legaliseren van illegaal gebouwde schuren of andere bouwwerken. Formeel had hier handhavend opgetreden moeten worden. Als het voorstel om het bestaande bouwblok aan te passen eerst was gedaan, had waarschijnlijk niemand bezwaar gehad en kon men een bouwvergunning aanvragen, die verleend zou zijn.

Spreker is het eens met de woorden van mevrouw Deijk. Er zijn regels voor dit soort gevallen. Om echter nu te zeggen dat het bouwwerk afgebroken moet worden, waarna het bestemmingsplan wordt gewijzigd om het bouwblok te verschuiven en er opnieuw een bouwvergunning aangevraagd moet worden, gaat de SGP te ver. Zonder dat er een precedent wordt geschapen, treedt hier het proportionaliteitsbeginsel in werking. De SGP kan akkoord gaan met het verschuiven van het bouwblok.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA zich heeft afgevraagd wat de gang van zaken geweest zou zijn als alles via de normale weg zou zijn verlopen. Waarschijnlijk was de aanpassing dan goedgekeurd. Er kan nu bestuursdwang toegepast worden en het gebouw kan gesloopt worden. Vervolgens kan een aanvraag gedaan worden voor de bouw van een nieuwe schuur op deze plek. De vraag is inderdaad of dat proportioneel is. Het CDA gaat, al is het met pijn in het hart, mee met het voorstel. Spreker verzoekt het college strak toe te zien op het juiste gebruik van het gebouw, dat in feite een berging is.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie zich aansluit bij de twee voorgaande sprekers. De ChristenUnie is tegenstander van illegale bebouwing en voorstander van het bewandelen van de koninklijke weg. De ChristenUnie is echter, zij het uit pragmatische overwegingen, voor het voorstel.

Wethouder STEGEMAN zegt dat hij zich aansluit bij de woorden van de heer Kreijkes en daar niets aan toe te voegen heeft.

Tweede termijn.

De heer AANSTOOT verzoekt de wethouder in te gaan op zijn vraag over de sloop van de schuur destijds.

Wethouder STEGEMAN zegt dat voor het bijgebouw dat nu gebouwd is, de oppervlakte vergund kan worden.

De heer AANSTOOT vindt dat het gebouw een veldschuur genoemd kan worden. Spreker vindt het schrijnend dat er een veldschuur wordt vergund, waarover door de wethouder eerder is geschreven dat er in geval van sloop geen nieuwe schuur gebouwd kan worden. Nu het inderdaad zo is dat er een illegale schuur is gesloopt, had de bouw nooit toegestaan mogen worden. Spreker vraagt zich af of bij een aanvraag aan de voorkant, dus via de koninklijke weg, de vergunning werkelijk afgegeven zou zijn.

De heer KLEIN VELDERMAN verzoekt de wethouder in te gaan op zijn vraag of dit het nieuwe beleid is van de gemeente.

De heer TER KEURST vraagt welk signaal de gemeente geeft aan de bevolking.

Wethouder STEGEMAN zegt dat een illegale schuur die afgebroken wordt niet mag worden herbouwd. In dat geval moet handhavend opgetreden worden. Het beleid binnen de gemeente is dat als er gehandhaafd moet worden, eerst wordt bekeken of legalisatie mogelijk is. Dat hoeft geen precedentwerking te hebben. In dit specifieke geval was het bouwblok zeer onlogisch ingedeeld. De eigenaar van het perceel was gerechtigd te bouwen op betreffend bouwblok in het gebied van de EHS.

De heer KREIJKES zegt dat volgens het beleid van de gemeente in een dergelijke situatie handhavend opgetreden moet worden en een bouwstop opgelegd moet worden.

De heer BERKHOFF zegt dat volgens de wethouder bij een illegaal bouwwerk bekeken wordt of het gelegaliseerd kan worden. Spreker vraagt of dat een wettelijke verplichting is of dat het beleid is van de gemeente.

De VOORZITTER zegt dat uit jurisprudentie blijkt dat het een wettelijke verplichting is dat een gemeente daar in eerste instantie bij stil moet staan. Daarbij komt de proportionaliteitsvraag aan de orde.

Wethouder STEGEMAN zegt naar aanleiding van de vraag van de heer Ter Keurst, dat de minderheid in de raad denkt dat er een onjuist signaal wordt afgegeven. De meerderheid in de raad zegt dat het voorstel gevolgd kan worden.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel. Voor het voorstel hebben gestemd de fracties van SGP, CDA en ChristenUnie. Tegen het voorstel hebben gestemd de fracties van Gemeentebelang, PvdA en VVD, Lokaal Liberaal, D66.

In verband met het bijzondere karakter, is onderstaand deel van het verslag grotendeels woordelijk weergegeven.

22.  Afscheid wethouders
De VOORZITTER spreekt de drie afscheidnemende wethouders toe:

Op 12 mei nemen we officieel afscheid van de wethouders Ter Keurst, Ligtenberg en Stegeman. Ik noem ze heel bewust in de volgorde van dienstjaren als wethouder. Alsdan zullen ze worden toegesproken door de nestor van de raad en door mij, maar bij hun laatste optreden in de raad is het ook goed om even stil te staan bij hun vertrek.

Vertrek in de politiek kent vaak twee varianten. Vrijwillig, ‘het is goed geweest’, zoals Jan en Ab dat zeggen. Vertrek door politieke omstandigheden is veelal lastiger en voor de mens persoonlijker en ingrijpender, zoals dit afscheid van Hans.

Hans, Jan en Ab, jullie hebben je beste krachten, ieder op eigen wijze, gegeven voor de gemeente. In de arena, de politieke arena hier, nemen we afscheid. In die arena hier hielden jullie stand, ieder op een andere manier. Hans gedegen, soms wat belerend en altijd met kennis van zaken. Jan met veel woorden en passie, soms ongeduld. Ab met een bestuurlijke blik, wars van details. En Ben Wolterink? Die sla ik over, omdat zijn afscheid als wethouder nog even lijkt te duren.

Als college hebben jullie een belangrijke bijdrage geleverd aan het bestuur van de gemeente, in samenspraak met de gemeenteraad. Ik dank jullie, mede namens de raad, voor jullie bijdrage. Jullie kunnen trots zijn op de resultaten die bereikt zijn.

Afscheid nemen heeft iets als een deur dichtdoen. Maar die deur opent op zichzelf ook weer een nieuwe ruimte, een nieuw vertrek. Op 12 mei hopen we feestelijk afscheid te nemen en jullie verder toe te spreken. Voor dit moment dank ik jullie en wil dat onderstrepen met een bos bloemen voor de partners die een belangrijke bijdrage hebben geleverd en ook zullen blijven leveren in jullie leven. Een hartelijk applaus voor jullie allemaal.

De VOORZITTER geeft het woord aan de wethouders Ter Keurst, Ligtenberg en Stegeman.

Wethouder TER KEURST: Voorzitter, ik heb mij hierop niet voorbereid. Ik heb mij ook nog niet voorbereid op 12 mei. Ik schreef vanmorgen aan mijn ambtelijke collega’s: Partir c’est mourir un peu. Zo voelt het ook, maar als je het op zijn Frans zegt, valt het best nog mee. Laat ik het zo zeggen: jullie zijn nog niet van mij af. Maar dat is voor de volgende ronde.

Wethouder LIGTENBERG: Voorzitter, afscheid nemen staat vanavond centraal. Vandaag neem ik afscheid als wethouder. Aan alles komt een einde, zo ook aan een wethouderschap. In dit geval is dat vrijwillig gekozen. De jaren die ik samen met het college van B&W en de gemeenteraad mocht optrekken, zijn voorbij gevlogen. Graag wil ik met u kort terugkijken op de afgelopen collegeperiode en mijn politieke verleden daarvoor. Ik denk dat het goed is, als je eenmaal vertrekt: zeg dan meteen wat je bedoelt te zeggen. Ik kan mij nog de raadsleden die afscheid namen herinneren. Dan is het goed daarover in dít huis ook de nodige woorden daarover te zeggen.

Als oudere SGP-er mocht ik in april 1998 als raadslid aantreden in de toenmalige gemeente Rijssen, samen met onder andere collega Henk Kastenberg ‑ hij zit daar, achterin, hij heeft vorige maand afscheid genomen van de raad – en de huidige wethouder Ben Wolterink. Ook Gradus Kreijkes kwam toen de raad versterken. Hij mag nu zelfs nestor van de raad zijn.

Wij schrijven nu april 2014. In 16 jaar tijd kunnen er heel wat gebeurtenissen langs komen. In die tijd zag ik vijf burgemeester vertrekken, inclusief waarnemend-burgemeesters. Ik noem ze in volgorde: Van Voorden, Lonink, Scholten, Koelewijn, Van Veen. En nu, voorzitter, mag u het boegbeeld zijn van onze gemeente en, naar ik denk, met genoegen.

In januari 2001 mocht ik als SGP-wethouder aanschuiven in het college van de nieuwe gemeente Rijssen-Holten. Een periode die voor mij zou duren tot mei 2006. In die periode was er sprake van een zeer brede coalitie met vijf wethouders. Vijf. Alleen de VVD was oppositiepartij. In die periode mocht er veel tot stand komen op divers gebied. Het college versmalde op het laatst naar vier wethouders. Helaas gebeurde dat door ziekte van een collega, die tussentijds moest afhaken.

In 2006 bleef de SGP de grootste partij en behaalde een goede verkiezingsuitslag. Reden om collegeverantwoordelijkheid te continueren, dachten wij. Echter, het liep anders. De SGP kwam toen buiten het college te staan samen met de ChristenUnie en de VVD. Een college, gesteund door 13 van de 25 raadszetels, ging toen van start. Je kunt je afvragen of dat een gelukkig keus was, lettend op wat er daarna zoal gebeurde op het politiek-bestuurlijke vlak in onze gemeente en de spanningen die dat meebracht. Later in die raadsperiode werden de scherpe kantjes wat weggesneden.

Ik schrijf april 2010. Namens de SGP mocht ik opnieuw als wethouder toetreden tot het college. Een bijzonder gevoel voor mij persoonlijk om na vier jaar raadslid te zijn geweest terug te mogen keren in het college. In de afgelopen collegeperiode heb ik met veel plezier geprobeerd invulling te geven aan mijn portefeuille. Op het gebied van openbare ruimte is veel ten goede veranderd in onze gemeente. Ik denk onder meer aan de realisatie van de drie verkeerstunnels in Rijssen en de bijna afgeronde vernieuwing van het centrum van Holten en daarbij ingesloten de projecten die nu nog in uitvoering zijn of nog komen. Ook kon er een stevig financieel beleid worden neergezet. De voorbereiding van de komende decentralisaties in het sociale domein bleef continu de aandacht vragen. In regioverband werken we er ook hard aan om een goede overgang van de nieuwe taken per 2015 te kunnen maken. Voor mijn opvolger, denk ik, een geweldige klus om dit voort te zetten.

Als college met het volledige uitvoeringsprogramma doe je dit alles niet alleen, maar ook de raad heeft voluit zijn steun gegeven om dit mogelijk te maken. Wij hebben dat ten zeerste gewaardeerd, ook lettend op de besluiten die moesten worden genomen en het tempo dat kon worden gehanteerd en wat zoal, als het gaat om resultaat, getoond kon worden. En dit uiteraard alles ten dienste van onze bevolking, bedrijfsleven en middenstand.

Voorzitter, hoewel ik in redelijkheid heb geprobeerd aan de wensen van de burgers tegemoet te komen, is het mij niet altijd gelukt om iedereen tevreden te stellen. Ik denk ook dat dit onmogelijk is. Daarnaast leggen wet- en regelgeving, alsook het door de raad vastgestelde beleid, een wethouder beperkingen op. Vanaf deze plaats wil ik de ambtelijke sector hartelijk bedanken voor de wijze waarop zij mij tegemoet zijn getreden. Dit geldt op het persoonlijke vlak, maar ook zeker op de manier waarop zij in snel tempo vele, vele voorstellen voor het college hebben voorbereid. In die dank wil ik ook nadrukkelijk de buitendienstmedewerkers betrekken. Zij zijn met name in hun werk het dagelijkse visitekaartje van onze gemeente. Zij zijn de ogen en de oren van de weg. Het is in het verleden al vaker genoemd. Kwaliteit leveren is hun handelsmerk. Het deed mij goed dat naast eigen waarnemingen, ook burgers zich positief hebben uitgelaten over de inzet en de werklust van onze buitendienst. Ook zijn zij zich sterk kostenbewust. Dat heb ik gemerkt in de contacten die ik mocht hebben.

Ik zou zeggen: raad, koester dit, en houd u zich verre van privatiseringsgedachten.

Ook wil ik het bestuurssecretariaat en de bestuurs- en managementondersteuning bijzonder bedanken voor hun inzet. Dat geldt evenzeer voor de bodes en de facilitaire dienst, die altijd klaar stonden en niets te veel was. Ik heb dat enorm gewaardeerd. Ook de griffier en de griffiemedewerksters wil ik bedanken voor wat zij voor mij hebben betekend. De raadsleden en schaduwfractieleden wil ik ook hartelijk bedanken voor de manier waarop wij met elkaar om gingen, vanuit ieders positie en verantwoordelijkheid, constructief en samenbindend, de goede dingen doen voor onze gemeente.

Wat het college van B&W betreft, wil ik hen ook bijzonder dankzeggen voor de samenwerking. Ja, een uitstekende samenwerking tussen alle leden, niemand uitgezonderd. Een hecht functionerend team met oog voor het boeken van concrete resultaten, waarin wij elkaar op tijd en plaats ook wat gunden. Dat is enorm belangrijk. Met raad en advies bijgestaan door de gemeentesecretaris. Ook werden wij geïnspireerd om na te denken over wat nu en voor de toekomst van belang is. Ik denk aan het Deltaplan en de Strategische Visie. Als college mogen wij terugzien op een uitstekende samenwerking met bedrijfsleven en middenstand. Ook landelijk en provinciaal was de blik op ons gericht. Na de gemeente Bergambacht was Rijssen-Holten vorig jaar de MKB-vriendelijkste gemeente in ons land. Uit onderzoek van Elsevier Magazine in 2013 was Rijssen-Holten de beste gemeente in Overijssel als het gaat om wonen, werken en recreëren.

Beste mensen, dit alles schept verplichtingen voor de toekomst.

Voorzitter, de SGP-fractie wil ik ook in het bijzonder bedanken hoe zij op haar eigen manier met haar SGP-wethouder om ging. Open en eerlijk, doch ik werd niet gespaard in het debat. En zo hoort het ook.

Verder een woord van dank aan mijn vrouw en mijn gezin. Zonder hun steun had ik dit werk echt niet kunnen doen. Jennie, van harte bedankt. Zelden was ik thuis en als ik thuis was, dan was ik meestal nog voor de publieke zaak bezig. Wethouder-zijn vond ik een geweldig mooi vak. Ik kijk terug met een bijzonder tevreden gevoel, ook een dankbaar gevoel.

Bovenal wil ik God danken, die mij de kracht heeft gegeven om te functioneren zoals ik heb gefunctioneerd. Hij is het toch waardig om gediend en geëerd te worden, ook in het maatschappelijk bestel.

Voorzitter, ik ga afronden. Ik wil de nieuwe raad en ook het nieuw te benoemen college van B&W voor de toekomst alle goeds toewensen en dat Gods zegen op hun werk mag rusten. Het ga u allen wel. Dank u.

Wethouder STEGEMAN: Voorzitter, dames en heren, leden van de raad, medewerkers, inwoners van Rijssen-Holten. Ik mocht hier 4 jaar en 8 maanden wethouder zijn in de combinatiegemeente die wij Rijssen-Holten noemen. Daarvoor mocht ik een kortere periode, net voor de herindeling, wethouder zijn in Holten. Toen was het nog een parttime baan. Dat wil zeggen: je werd parttime betaald. Ik had er geen moeite mee daar volledig voor beschikbaar te zijn.

Wethouder-zijn is niet een beroep. Het is een levenswijze geworden voor de tijd die het is. Ik heb het voor mijzelf een keer omschreven als: het is een wereldbaan met als standplaats de Lichtenberg. Zo zou ik het willen noemen. Zulke wereldbanen zijn er bijna niet. Nog voordat hij hier was heeft het al indruk gemaakt op de burgemeester, maar dan meer op de plek, de actieradius, van waaruit je gaat vertrekken. Dat slaat dan op de familie Hofland.

Ik heb in de afgelopen periode veelvuldig de gelegenheid gehad om alles te zeggen wat je zou willen zeggen. Ik heb daar regelmatig gebruik van gemaakt, maar ik heb ook af en toe gezwegen als ik vond dat dat beter was. Door sommigen werd ik daarom bewonderd. De anderen waren verwonderd. Zo gaat het in dit leven. Het is maar welke stijl en waarop je de klemtoon legt. Zo is ook vanavond in de vergadering naar voren gekomen. Even de klemtoon iets naar links, iets naar rechts. Dat bedoel ik niet politiek.

U mag allemaal van mij weten dat ik mij hier heel goed als een vis in het water heb gevoeld. Dat was in het begin, toen ik gevraagd werd. Ik zie Harry Dul nog zitten. Het is bijna vijf jaar geleden dat hij kwam. Het waren droeve omstandigheden. Thea van Dalen was ziek en Harry kwam bij mij en zei: Ab, wij hebben je nodig, wil jij Thea van Dalen tijdelijk vervangen? En ik had daar helemaal geen zin in. Dat mag u best weten. Waarom had ik er geen zin in? Als dat bij de herindeling was geweest van Rijssen en Holten, dan was ik wel beschikbaar geweest, maar toen zat mijn broer mij in de weg. Dus toen kon het niet.

Maar op dat moment had ik er geen zin in. Ik keek vanaf de Lichtenberg natuurlijk met erg veel belangstelling naar de politiek en die periode en de tijd daarvoor vond ik een zwarte periode in de politiek. Zo keek ik er als buitenstaander tegenaan. Ik dacht: wil ik daar wel in zitten? Het leven stond mij goed aan en ik had het best naar mijn zin. Nu goed, ik heb daar een paar dagen over gedacht en mijn vrouw, zij is heel verstandig, zei tegen mij: wat kan je eigenlijk gebeuren? Het was vier maanden voordat ik met pensioen zou gaan. Toen was dat nog met 65 jaar. Ik heb het aangepakt en binnen een maand had ik het naar mijn zin. Ik heb zelfs de partij weten te verleiden mij nog een keer hier neer te zetten. Waarvoor dank.

Zo is het gegaan. Afgelopen week hebben wij als college nog een keer geëvalueerd en de conclusie getrokken dat wij een heel goede tijd met elkaar gehad hebben. Wat wij daar naar elkaar toe hebben uitgesproken, wil ik ook hier naar het grote team uitspreken. Daar versta ik onder, naast het college: de raad en de medewerkers. Met elkaar hebben wij een team gevormd en dit team heeft er heel wat goede dingen neergezet. Niet het college, niet de wethouder, maar met elkaar, dit hele team. Daarmee kunnen wij ons heel goed presenteren. Op 12 mei zal ik vertellen wat ik ga doen. Dat is nog een zwaar geheim. Ik ga met een gerust gevoel weg. Iedereen die hier zit, is jonger dan ik; zowel de raad als in, naar ik aanneem, wat het college zal worden. In de jongelui heb ik alle vertrouwen. Ik wens mijn opvolger en ook de nieuwe raad heel veel succes toe. Ik hoop dat u de vorm van samenwerking en de sfeer die wij nu vier jaar met elkaar beleefd hebben, blijft houden. Dan komen die andere dingen vanzelf.

Ik ga nu mijn bordje inleveren bij de hoogste baas van deze gemeente. Dan ben ik vertrokken.

Ik dank u wel.

De VOORZITTER neemt het naambordje van wethouder Stegeman in ontvangst.

Schorsing van 19.34 uur tot 20.00 uur. Tijdens de schorsing verlaat mw. Riezebos de vergadering.

De VOORZITTER heropent de vergadering 

23.  Behandeling en vaststelling beleidsakkoord 2014-2018
De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de heer Scheppink, fractievoorzitter van de grootste partij, die als eerste de ‘lead’ heeft genomen in de onderhandelingen.

De heer SCHEPPINK: Wij, de fracties van CDA, ChristenUnie, Gemeentebelang en SGP, zijn verheugd dat wij nu reeds al, ruim een maand na de verkiezingen, het Beleidsakkoord Samen-Werken #voorelkaar kunnen presenteren. Een dag na de verkiezingen hebben op initiatief van de SGP, als grootste partij, alle partijen de uitslag en de wensen om te komen tot een coalitie besproken in een overleg. De wens werd uitgesproken om te komen tot een brede coalitie met een breed draagvlak. Daarbij werd het initiatief gelaten aan de drie grootste partijen, CDA, ChristenUnie en SGP. Na een eerste overleg tussen deze drie partijen bleek dat er geen breekpunten waren en er voldoende draagvlak was om te komen tot een coalitie. Besloten is de vierde grootste partij, Gemeentebelang, uit te nodigen als mogelijke coalitiepartner voor een brede coalitie.

Daarna is er inhoudelijk op zeer voortvarende manier samengewerkt aan het voorliggende beleidsakkoord Samen-Werken #voorelkaar, welke naderhand ook is voorgelegd aan alle overige fracties.

Dit beleidsakkoord is tot stand gekomen met de strategische visie 2010-2030 als de leidraad. Er zijn accenten gelegd op onderwerpen waarmee we als coalitie aan de slag willen. Naast een zachte landing van de decentralisaties in de zorg, de verbreding van de werkgelegenheid, de middenstand, onderwijs en onderwijshuisvesting, sport, duurzaamheid, toerisme ‑ Rijssen-Holten als fietsgemeente en speerpunt de Holterberg ‑ en veiligheid, is een belangrijk accent participatie: Rijssen-Holten gaat werk maken van de participatiemaatschappij, waarbij we als gemeente met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen, scholen en kerken samenwerken om de samenleving gezond en vitaal te houden. Vandaar ook de titel die we aan dit akkoord hebben meegegeven: Samen–Werken, #voorelkaar.

We hebben gekozen voor een beleidsakkoord op hoofdlijnen. Dit niveau moet door college en raad verder worden uitgewerkt in de actualisatie van de strategische visie die in 2015 gepland is en in de kadernota 2016-2019. Hierin moeten, gezien het slechte financiële perspectief en ons streven om geen lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven toe te passen, ook de waarschijnlijke bezuinigingen een plek krijgen. De coalitiepartijen vinden dit verstandig vanwege de onzekerheid over de economie en het rijksbeleid, onder andere met betrekking tot de decentralisaties die eraan komen, jeugdzorg, AWBZ, WMO en Participatiewet.

Na de totstandkoming van het coalitieakkoord hebben wij deze voorgelegd aan de overige partijen in een overleg anderhalve week geleden. Zij hebben een week de tijd gehad om hierop te reageren en om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Van de fracties van Lokaal Liberaal en D66 hebben wij een reactie ontvangen. Punten, voorstellen of verduidelijkingen hebben wij verwerkt in het beleidsakkoord. Lokaal Liberaal heeft aangegeven dat zij na aanpassing van hun aangelegen punten tijdens deze raadsvergadering dit raadsvoorstel en dus ook het beleidsakkoord mede kunnen ondertekenen.

Wij als coalitiepartners zien uit naar een goede samenwerking in de raad en wensen het college succes en wijsheid om Rijssen-Holten als een zelfstandige, veilige, ondernemende, bestuurlijk krachtige en financieel gezonde gemeente verder uit te bouwen.

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de heer Ter Keurst van de PvdA.

De heer TER KEURST: Voorzitter, dan nu het ‘tweede bedrijf’, want zojuist voor de schorsing hadden wij het ‘eerste bedrijf’ en heb ik tegen u gezegd: u bent nog niet van mij af. Geen afscheidsspeech daarnet, maar nu een soort tweede maidenspeech, een uitgebreide verhandeling.

Voordat ik inhoudelijk inga op het voorliggende coalitieakkoord, waarvan het de bedoeling is dat het vanaf vandaag verder gaat als beleidsakkoord, wil ik u eerst deelgenoot maken van het volgende:

Gisteren stond ik nog even stil bij de vorderingen van “Plan Tusveld”. Meer en meer wordt de schoonheid van dit plan zichtbaar. Ik zie het pand nu al voor mij in al haar glorie, met bewoners op hun balkons, genietend van de zon, een drukte van belang, mensen die in- en uitlopen bij onze Bibliotheek Nieuwe Stijl. Een prachtig plein, waar Rijssenaren en toeristen genieten van het goede van het leven.

Ongemerkt gleden mijn ogen naar de toren van de Dionysius-kerk en bovenaan zag ik hem staan: de weerhaan, weliswaar verguld, maar verder plat en inhoudsloos. Ongewild moest ik denken aan die andere weerhaan, de heer Aanstoot. Ik moest denken aan de aanloop naar 19 maart toen ik hem hoorde kraaien: “drie, drie, drie wethouders is genoeg!”.

Maar op de avond van de verkiezingsuitslag, als bij draaiende wind, kraaide Aanstoot totaal anders: “vier, vier, vier wethouders, want wij willen meedoen!”.Weg verkiezingsbelofte. Nooit eerder in de geschiedenis, voorzitter, is een verkiezingsbelofte zó snel gebroken!

Onlangs kraaide Aanstoot opnieuw: het coalitieakkoord was rond, Gemeentebelang had daarbij wel degelijk een forse inbreng gehad, waarmee hij zeer content was. En voorzitter, toegegeven, dat van die inbreng van Gemeentebelang klopt: zelden een stuk gezien dat zo visieloos, ambitieloos en karakterloos is als wat nu voorligt. Maar ook de andere partijen zijn daar debet aan.

Toegegeven, er zijn in dit coalitieakkoord meer woorden gebruikt dan in het vorige, maar dat is niet zo verwonderlijk. Immers, bij een zinsopbouw met woorden “moet”, “wordt” en “zal”, zoals in het vorige, worden per definitie minder woorden gebruikt dan bij woorden als “zou een middel kúnnen zijn”, “worden waar mogelijk”, “een positieve houding”, “hebben de aandacht”, enzovoort, enzovoort.

Voorzitter, dan nu inhoudelijk. Allereerst de titel: “Samen – Werken”. De creativiteit spat er vanaf, zeker wanneer ik u vertel dat dit de titel was van een van de vijf werkprogramma’s van het verkiezingsprogramma van de PvdA. Echter, ook geldt: beter goed gejat dan slecht bedacht.

De coalitie wil als uitgangspunt in eerste instantie naar de lokale invulling kijken. Men wil alleen opschalen als het niet lukt om iets zelfstandig van de grond te krijgen. Echter onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het behoud van de eigen autonomie. En dan nog alleen wanneer dit kosten bespaart. Voorzitter, worden de stadswallen hier weer in ere hersteld?

De coalitie streeft naar een verkeerssituatie waarbij automobilisten niet te hard rijden. Jarenlang heeft de PvdA hier de vinger bij gelegd en het als een van haar speerpunten benoemd. Nooit is hier iets mee gedaan. Waarom heeft dit nu ineens prioriteit? Moet dit de aandacht afleiden van andere, niet in dit akkoord benoemde problemen?

Er is, zo schrijft de coalitie, aandacht voor de fysieke omgeving van de wijk en de veilige buurt, met voldoende, goed onderhouden groen- en speelvoorzieningen. Tegelijkertijd wil de nieuwe coalitie bezuinigen, als zij dat moeten, op Wijken en Veiligheid. Wat kan de burger nu werkelijk van deze coalitie verwachten?

Voorzitter, de coalitie wil het onderzoek naar privatisering van sportaccommodaties en zwembaden afwachten. Afwachten? Waar is die stoere taal van de verkiezingen gebleven? Riepen niet bijna alle nieuwe coalitiepartijen: “beide zwembaden blijven open!”? Of lopen er binnen de coalitie meer weerhanen rond en waait er nu een andere, voorzichtige wind? Is hier het breken van de volgende verkiezingsbelofte aanstaande?

Sprak de vorige coalitie nog uit kunstbevorderend bezig te zullen zijn, de huidige coalitie vindt cultuur in principe een zaak van het particuliere initiatief. Alle musea worden daarmee privé-bezit?

Voorzitter, in heel het land is armoede een van de topics en armoedebestrijding voor menig coalitie hét onderwerp waarmee zij de coalitie gaan vormen. Hét onderwerp dat alle aandacht verdient. De huidige coalitie besteedt er zowaar twee regels aan. Drie korte zinnen. Dat is een beetje armoedig. Met name van de drie christelijke partijen had de burger meer mogen verwachten. Juist op dit vlak had de coalitie zich moeten profileren.

Duurzaamheid dan maar. De coalitie acht het stimuleren van duurzaam bouwen van groot belang. Prima. Daar kan de PvdA zich volledig in vinden. Maar de vreugde slaat al snel om in droefenis nu men nog eerst een nulmeting wil gaan doen. Een nulmeting? We hebben een schamel handjevol duurzame woningen in Veeneslagen. Aan de slag met duurzaam bouwen, en wel vandaag nog!

Veiligheid, voorzitter, kwam zojuist al even voorbij. Veiligheid gaat deze coalitie borgen door de aanwezigheid van een politiebureau en door camera’s. Over het behouden van een politiebureau gaat de coalitie helemaal niet en als er al iets openblijft, dan zal dat een post zijn, maar tegen welke kosten? En wie krijgt daarvan de rekening?

Camera’s geven een schijnveiligheid. Alleen bij 24/7 oogjes bij de camera en kunnen optreden wanneer het verlangd wordt, geeft veiligheid. Maar tegen hoge structurele kosten. En hoe gaan we dat dan weer betalen? En als we moeten bezuinigen? Camera’s weg? Politiepost dicht? Op veiligheid mag immers bezuinigd worden van de coalitie.

Landbouw wordt gezien als economische drager van natuur en landschap, maar tegen welke prijs? Als het even economische tegenzit, gaat dan hier het economisch belang van landbouw boven de schepping? Kunnen we dan de wonderen der natuur alleen nog maar zien via de EO en Discovery Channel? Via glasvezel? In HD-kwaliteit? Ook in het buitengebied?

En dan de verborgen agenda, de bezuinigingen.

Voorzitter, op het eind stelt de coalitie dat het uitgangspunt is om voor de komende periode géén lastenverzwaring door te voeren, alleen inflatiecorrectie. Dit streven kan alleen doorkruist worden wanneer noodzakelijke investeringen gedekt en tegenvallers opgevangen moeten worden. Dat is een nobel streven. Wat echter verzwegen wordt, is dat men nu al weet dat de meerjarige begroting structurele negatief zal zijn. Wat men had kunnen weten, is dat het Gemeentefonds voor onze gemeente meerjarig ook negatief zal zijn. Kortom, er moet nog voor tonnen bezuinigd worden.

De coalitie heeft al wél aangegeven waarop bezuinigd gaat worden: Sport, Cultuur, Wonen, Wijken, Recreëren, Veiligheid, Inwoners, Organisatie en Bestuur. Bestuur, voorzitter? Dus toch drie wethouders? Nee voorzitter, dat zal wel niet gebeuren.

Is er dan ook nog iets positiefs te melden? Zeker, laat ik ze noemen:

1. Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven.

2. Het uitgangspunt dat bezuinigingen binnen programma’s wordt opgevangen, geldt
    niet voor Zorg en Jeugdzorg. Een nobel streven.

3. In het licht van de strategische visie wil deze coalitie het duurzaam bouwen
    stimuleren. Prima.

Het zijn allemaal punten waar de PvdA zich in kan vinden. En, o ja, de balie in Holten blijft open. In het coalitieakkoord van 2001 staat het al zo benoemd. Het is sindsdien nooit een issue geweest. Sterker nog, voor de PvdA en menig andere fractie is het vanzelfsprekend om deze functie voor de kern Holten te behouden. Maar kennelijk is het vertrouwen zó groot, dat zelfs iets wat nooit een issue is geweest, op deze manier verwoord moet worden. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dít het is wat Gemeentebelang op de wal heeft weten te slepen.

Alhoewel, meer Gemeentebelang-onderwerpen heb ik eigenlijk niet kunnen vinden, of het moest iets heel vaags zijn over de Haarschool Holten. Eigenlijk de moeite niet waard om victorie over te kraaien. Weerhaan of geen weerhaan. Of moet ik dat geluid nu duiden als haantjesgedrag?

Wil de PvdA dan alleen maar oppositie voeren? Nee voorzitter, wij willen constructief meewerken, maar niet op basis van wat nu voorligt. Pas wanneer zaken concreet gemaakt zijn, zullen wij constructief gaan meewerken. Op dat moment zullen we de coalitie en het college prijzen waar dat aan de orde is en u ter verantwoording roepen indien noodzakelijk.

Ik dank u wel.

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de heer Noordam, fractievoorzitter van de VVD.

De heer NOORDAM: Voorzitter, het is eigenlijk precies zoals de titel het zegt. Wij hebben het voor elkaar. Een beleidsakkoord dat net zo snel in elkaar geknutseld is als de vorming van de coalitie. De heer Scheppink heeft dat zojuist gezegd. Dat ging allemaal in een razendsnel tempo. Vijf pagina’s vol, met zaken op hoofdlijnen en vooral geen concrete zaken. Geen woord over beloftes die gedaan zijn. Zij hadden er ook voorop kunnen zetten: Kiezersbedrog.

Wij hebben tijdens de verkiezingen campagne gevoerd. De heer Kahraman heeft namens het college een voorschot genomen. De burgers hebben er vast geen vertrouwen in, want ik mis hier vanavond tot wel 80 tot 100 mensen, werkloos, in de bijstand. Want dat werd verkondigd. Voor 15 mensen in de bijstand gaat aankomend wethouder Cornelissen zorgen voor een baan. De fractievoorzitters zorgen in elk geval voor vijf. U kunt het allemaal op uw handen uittellen dat er ten minste een kleine 100 mensen in deze gemeente morgen gaan solliciteren. Fantastisch. Maar geen woord daarover.

Wat moeten wij denken als wij het akkoord lezen over zaken als ‘met name de Haarschool in Holten en Reggesteyn hebben de aandacht’? Twee scholen worden genoemd. De Waerdenborch in Holten met z’n problematiek voor het gemak vergeten. Maar dat heeft de heer Ter Keurst zojuist aangegeven. Dat was wellicht een punt van Gemeentebelang.

“In principe is cultuur een zaak van particulier initiatief”. Ook daar staat niets.

“Het streven naar niet te hard rijden en het op de juiste plek parkeren” is ontzettend belangrijk. Wij verwachten dan ook dat het CDA komt met plannen om de blauwe zone snel te heroverwegen.

De coalitie spreekt ook uit – het is allemaal zo gebakken lucht – de ambitie om door de provincie erkend te worden als ‘kern met bovenlokale functie’. Ik krijg werkelijk ook zo vijf kantjes vol.

De koopzondagen zijn niet aan de orde.‘

‘Grondprijzen kunnen nu als instrument ingezet worden om bouw te stimuleren.’ Die grondprijzen zijn al jarenlang een instrument om te kunnen bouwen en bovenop de top-downbenadering aan het werk te gaan.

‘Wij gaan stevig inzetten op handhaving.’ Geweldig. Wat hebben ons laatste cijfers geleerd, vorig jaar? Fantastisch in deze gemeente. Niemand klaagt erover. 600 bekeuringen voor foutparkeren. 1 bekeuring voor hondenpoep. En daar wordt elke wijkavond over geklaagd. Maar nee, wij kunnen veel makkelijker een bon achter de ruiten schuiven en onze inwoners plezieren met een bekeuring van € 98. Dat is 600 keer gebeurd. Daar gaan wij stevig op inzetten.

‘Blijvende inzet op handhaving van de brandveiligheid op de Borkeld’ Ja, die brandweer is er gewoon, hoor. Het is een vrijwillige brandweer, die gewoon ingezet kan worden. Die is er en die blijft er. Wat is “blijvende inzet”? Wat bedoelt u daar? U bedoelt niks. Wat gaan wij concreet doen voor al die bewoners op de Borkeld?

Vooral niets over de leefbaarheid voor het platteland. Wel glasvezel. Wij hebben geleerd tijdens de verkiezingen dat de inwoners van het buitengebied, waar ik u allen vele malen gemist heb, aangeven: zorg voor leefbaarheid op het platteland, dan komen de gezinnen, dan hebben jonge kinderen weer kansen, dan hebben wij op termijn wellicht belang bij glasvezel. Maar als u het omdraait, eerst glasvezel, en niet ervoor zorgt dat jonge gezinnen zich kunnen vestigen, dan ligt dat glasvezel daar op lange termijn voor ‘jan met de korte achternaam’.

Geen een keer het woord – wij hebben er in deze gemeente zeker bijna 10.000 – mantelzorgers. Wij hebben het wel over beschikbare budgetten; ietsje meer, ietsje minder. Ja, mag het een onsje meer, een onsje minder zijn?

Teleurstellend is dan de wijze waarop de coalitievorming heeft plaatsgevonden. Het is ook aangegeven door de fractievoorzitter. De drie christelijke partijen hadden een akkoord. Alles stond nagenoeg op papier en Gemeentebelang mocht aanschuiven. Wij lezen vooral nies over de jarenlange gevechten die zij hier hebben gevoerd. Wat wordt gezegd over het bevriezen van de toeristenbelasting, het afschaffen van de hondenbelasting? Er zijn hier verhitte discussies geweest, waar de SGP de heer Aanstoot opriep om toch eens te stoppen met die eeuwenlangdurende discussie over hondenbelasting. Geen woord meer.

Niets over de karakteristieke woningen.

Wij nemen het akkoord voor kennisgeving aan. Ik hoop dat u dat laatste wat ik zeg kunt plaatsen. Het is namelijk heel interessant om te lezen wat er niet staat. Ik dank u.

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Klein Velderman, fractievoorzitter van D66.

De heer KLEIN VELDERMAN: Dank u wel voor de gelegenheid die wij nu hebben om commentaar te geven of om in elk geval wat te vertellen over wat D66 vindt van dit beleidsakkoord. 

Ik wil allereerst de coalitie feliciteren met de snelheid waarmee dit akkoord tot stand is gekomen. Het is alleen jammer dat er geen gesprekken hebben plaatsgevonden met D66. Misschien is dat ook de reden dat het zo snel is gegaan.

Wij hebben het beleidsakkoord doorgenomen en hebben in eerste instantie een aantal algemene opmerkingen. Dat betreft het A4-tje dat wij hebben laten uitdelen. Het is een soort artist-impression van uw beleidsakkoord. Elk groot afgebeeld woord komt het meeste voor. Wat valt dan op? Het valt op dat dit akkoord staat voor:

•  deze gemeente;

•  dat we vooral veel moeten;

•  dat we veel over bezuinigen spreken;

•  dat er veel zaken van belang zijn.

Wat er niet in staat, is een fikse paragraaf over duurzaamheid, participatie of samenleving. Deze termen komen maar heel beperkt in het coalitieakkoord voor. Wij vinden het jammer dat onderwerpen als natuur, kernenbeleid, energie(beleid), kunst en cultuur en transparantie niet in het akkoord genoemd worden, tenminste niet op de manier waarop wij dat verwachtten. Wij zijn een positieve partij en proberen positief naar de toekomst te kijken. Dat is nou net weer een woord dat er ook niet in staat: toekomst. Wat wilt u eigenlijk?

Dan kom ik tot mijn twee vragen.

Een belangrijk punt voor de politiek is dat politieke partijen zich betrouwbaar opstellen. Niet alleen naar haar coalitiepartners, maar zeker ook naar de kiezer. Wij begrijpen dat een coalitie streeft naar gemeenschappelijke standpunten, waar alle partijen een beetje water bij de wijn doen. Goed, water bij de wijn doen is één. Je standpunten volledig loslaten, is weer een ander. Ik vind het fijn dat de PvdA iets heeft rondgedeeld. Dan kunt u meelezen: Gemeentebelang zegt: drie wethouders is genoeg. Gemeentebelang pleit ervoor om geen vier maar drie wethouders aan te stellen. Ik vind het beeld dat ik nu voor mij heb heel treffend. “Drie wethouders. Het huidige college heeft enorm bezuinigd op de ambtelijke organisatie en raadsondersteuning. Gemeentebelang roept nu op om als college ook zelf een daad te stellen.”

Wij zijn het hier als D66 roerend mee eens en wij waren teleurgesteld dat hierover geen onderhandelingen zijn gevoerd. Van het begin af aan was het voor D66 duidelijk dat Gemeentebelang ging voor het wethouderschap en vast zou houden aan vier wethouders. Volgens D66 komt hier de kiezer van Gemeentebelang bedrogen uit.

Dan nu de eerste vraag:

Als er bezuinigd moet worden op het onderdeel “inwoners, organisatie en bestuur”, zoals staat in dit akkoord, is de coalitie dan bereid het aantal wethouders in de gemeenteraad ter discussie te stellen?

Een ander verkiezingspunt was de openstelling van winkels op zondag. Hierover had coalitiepartij Gemeentebelang ook een eigen standpunt. Wij hebben het de heer Aanstoot horen zeggen, meerdere malen: “Gemeentebelang is voor openstelling van winkels in Holten mits de ondernemers dat zelf willen”. In het beleidsakkoord staat nu de regel: “koopzondagen zijn niet aan de orde”. Dat is overigens het enige onderdeel dat er zo in staat.

Wij hebben gisteren onder de bevolking van Rijssen-Holten een onderzoek gestart. Wij hebben via social media (Facebook en Twitter), lokale nieuwssites, Holtenaren en Rijssenaren benaderd. Daarbij hebben we de vraag gesteld of zondagsopening van winkels in Holten een vrije keuze moet zijn. Wij staan voor een vrije keuze. Op dit moment – ik heb dit een uur geleden geschreven, maar het is weer opgelopen ‑ hebben ongeveer 190 mensen gestemd, waarvan er ruim 60% voor die keuzevrijheid is. Het is voor ons aanleiding om de coalitie de volgende en laatste vraag te stellen:

D66 wil extra aandacht geven aan de detailhandel en winkelcentra, inspelen op de gevolgen van de economische crisis, internetwinkelen en de demografische veranderingen en extra werkgelegenheid creëren door in Holten de keuze voor winkelopening op zondag mogelijk te maken. D66 vraagt om de zin in het coalitieakkoord, “Koopzondagen zijn niet aan de orde”, uit het beleidsakkoord te laten en te vervangen door: "In Holten hebben ondernemers de keuze om in goed overleg winkels op zondag te openen."

Hiervoor hebben wij een amendement ingediend.

Verder wens ik de coalitie sterkte toe de komende vier jaar.

De VOORZITTER: Het is gebruikelijk dat u het amendement voorleest, zodat het voor de luisteraars thuis helder is waarover wij spreken en daarmee maakt het ook onderdeel uit van de beraadslagingen.

De heer KLEIN VELDERMAN: Ik dien het volgende amendement in over de behandeling en de vaststelling van het beleidsakkoord 2014-2018:

Overwegende dat:

 • de detailhandel en hiermee de winkelcentra de komende tijd extra aandacht nodig hebben om op de gevolgen van de economische crisis, internetwinkelen en de demografische veranderingen in te spelen;
 • er behoefte is aan extra werkgelegenheid;
 • uit een steekproef onder de Rijssense en Holtense bevolking blijkt dat er een 2/3 meerderheid bestaat voor de stelling dat winkelopening in Holten een vrije keuze moet zijn;

Besluit:
om in het beleidsprogramma op pagina 4, 2e alinea de zin: "Koopzondagen zijn niet aan de orde" te laten vervallen en een nieuwe zin op te nemen die komt te luiden:

"In Holten hebben ondernemers de keuze om in goed overleg winkels op zondag te openen".

De heer SCHEPPINK: Voorzitter, ik wil eerst even reageren als voorzitter van de coalitie op de vragen over de procesgang. Daarna zou ik graag een schorsing willen hebben over het ingebrachte amendement.

Door de VVD en D66 is gezegd dat zij geen gelegenheid hebben gehad om deel te nemen aan de gesprekken om te komen tot een coalitie. Als voorzitter van de coalitie wil ik toch duidelijk zeggen dat wij gezamenlijk zijn begonnen met acht partijen aan tafel en dat daar toen de wens is uitgesproken om met drie partijen verder te gaan. Dat Gemeentebelang zou mogen aansluiten bij een akkoord dat er al was, is werkelijk niet zo. Wij hebben één gesprek gehad met drie partijen om te bezien of er breekpunten waren. Daarna is Gemeentebelang aangeschoven en toen pas is over de inhoud gepraat Ik wil dat wel even helder hebben. Gemeentebelang is als een gelijkwaardige partner aangeschoven bij de coalitieonderhandelingen.

De heer NOORDAM: Bij interruptie, voorzitter. U bevestigt het feit dat u het met de drie partijen al eens was. Dat zegt u nu.

De heer SCHEPPINK: Wij zijn begonnen met drie partijen om te kijken of er onderling breekpunten waren. Inhoudelijk is er verder niets besproken. In het eerste overleg is duidelijk de wens uitgesproken te komen tot een brede coalitie van vier partijen.

De heer NOORDAM: Voorzitter, al u mij toestaat. De heer Scheppink bevestigt gewoon dat hij begonnen is met drie partijen. Alle partijen waren aanwezig, maar het kwam erop neer dat u met zijn drieën gaat praten. Dat bevestigt u eigenlijk.

De heer SCHEPPINK: Daar was u bij.

De heer NOORDAM: Ja, maar u was al klaar.

De heer KAHRAMAN: Voorzitter, bij interruptie. Wij hebben het proces inderdaad gestart met z’n achten. Wij hebben in een kamer gezeten en toen heeft de grootste fractie aangegeven: wij willen beginnen met de drie grootste partijen, maar onze voorkeur gaat naar een coalitie met vier partijen. Toen hebben wij gezegd: wij gaan kijken met z’n drieën wie de vierde partij wordt. Toen heeft de heer Noordam ook niet als VVD gezegd: dit pik ik niet, want u gaat eerst met z’n drieën praten en dan wordt de VVD misschien als vierde partij uitgenodigd. Dan had de heer Noordam daar bezwaar moeten indienen: ik wil niet dat er eerst drie partijen met elkaar spreken. Dan had de heer Noordam al duidelijk moeten maken: dit is niet het juiste proces. Daar is toen geen bezwaar ingediend. Dus ik vind het een beetje mosterd na de maaltijd.

De heer NOORDAM: Ja, voorzitter, je moet je knopen tellen. De heer Kahraman kan nu wel hoog van de toren blazen, maar het wordt gewoon bevestigd: zij gingen met z’n drieën in gesprek. Dan moet je als heel kleine partij tegen drie grote partijen dat accepteren, mijnheer Kahraman. Maar u bevestigt het ook: met drie grote partijen gaan wij al in gesprek. En de rest? De groeten.

De heer BEENS: Mijnheer Noordam, ik heb een vraag aan u. Wat is daar mis mee?

De heer NOORDAM: Mis is de absolute minachting naar de PvdA. Twaalf jaar wethouderschap van de heer Ter Keurst. Het is een absolute minachting, dat u geen seconde nagedacht heeft om met de heer Ter Keurst ook eens te praten met zijn kwaliteiten en zijn kennis. U heeft er niet eens over nagedacht. Het was niet aan de orde. Belachelijk.

De heer SCHEPPINK: Bij interruptie. Nu moeten wij even heel duidelijk zijn. De dag na de verkiezingen was de uitslag duidelijk. Voor de PvdA waren er twee verkiezingsnederlagen op rij. Wij hebben daar met acht partijen om tafel gezeten. Wij hebben een rondje gedaan om te vragen of er bereidheid was om mede deel te nemen aan de coalitie. De personen van de PvdA die er op dat moment aanwezig waren, zeiden dat zij niet in de ‘lead’ waren om mee te doen in de coalitie. Dat is heel helder uitgesproken.

De heer NOORDAM: U heeft niet de moeite genomen om te praten. Niet.

De heer TIJHOF: Voorzitter, ik kan mij best voorstellen dat een partij als de VVD wat frustraties heeft, maar om die op deze manier zo te uiten, gaat ons een beetje ver.

De heer NOORDAM: Voorzitter, als u mij toestaat. Het heeft helemaal niets te maken met frustraties. Ik schets heel helder voor Radio 350 en voor de inwoners hoe het proces was. Wij zaten met z’n achten en de grootste partij, bij monde van de heer Beens, zegt: wie wil er meedoen, want wij gaan met z’n drieën praten. Dat is hetzelfde als: wij gaan met z’n drieën praten, bedankt voor de koffie, de groeten.

De VOORZITTER: De heer Scheppink was aan het woord om uitleg te geven over het proces. Hij kondigde aan, als hij dat gedaan heeft, dat hij behoefte had aan een schorsing. Ik geef de heer Scheppink gelegenheid zijn betoog voort te zetten.

De heer SCHEPPINK: Ik denk dat wij het grootste punt over het proces wel hebben gehad en dat gewoon duidelijk is geworden dat iedereen erbij betrokken is geweest. Ook bij het eindgesprek, nadat het coalitieakkoord rond was, hebben wij alle partijen uitgenodigd. Ik zie ons hier nog zo zitten in het zaaltje hierachter. Alle acht partijen waren aanwezig. Op dat moment is er geen enkele kritiek geweest over het proces. Geen enkel woord is er over genoemd. Dat wil ik hier benadrukken. Als coalitie vinden wij dat wij op zorgvuldige en transparante wijze het proces zijn ingegaan en ook zijn uitgegaan. Wij vinden het wel jammer dat wij bijvoorbeeld van de VVD en de PvdA op het coalitieakkoord, waarbij jullie een week de tijd hadden om in te lezen, geen enkele reactie hebben gehad. Dat vinden wij wel jammer.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering om de positie te bepalen op het ingediende amendement.

Schorsing van 20.31 uur tot 20.37 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Scheppink, omdat hij om de schorsing heeft gevraagd.

De heer SCHEPPINK: Voorzitter, dank u wel. Wij hebben even kort overlegd. Wij danken als coalitie de PvdA voor haar inbreng, met name voor de laatste, positieve punten over zorg, duurzaam bouwen en armoedebestrijding en de laatste opmerking over constructief meedenken en meewerken aan de voorstellen die naar de raad toe komen. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Het is geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. Er is volop ruimte voor debat in de raad. Wij als vier partijen hebben voldoende vertrouwen in elkaar om de genoemde punten en de onderwerpen die op ons afkomen, aan te kunnen. De VVD willen wij ook bedanken voor haar inbreng. Wij hebben alleen niet gehoord of de VVD constructief mee gaan denken. Maar daar ga ik helemaal van uit.

Ik denk dat met name Gemeentebelang, die rechtstreeks is aangesproken, zelf zal reageren.

Voorzitter, kan ik verder gaan met mijn eigen inbreng?

De VOORZITTER: Ja, ik stel voor dat u verder gaat als fractievoorzitter van de SGP.

De heer SCHEPPINK: Dan kom ik bij het amendement van D66, over de koopzondag. Wij hebben een aantal argumenten: dat zijn principiële argumenten en economische argumenten. Het is überhaupt de vraag of er behoefte aan is in onze gemeente. Koopzondagen, zo is de mening van de SGP, zijn niet in het algemeen belang van onze gemeente, burgers en ondernemers. De zondag is een rustdag en die moeten wij niet opofferen aan de economie. Als ik dan het amendement van D66 lees, dan hebben zij het daarin alleen over Holten. Dat is de eerste vraag aan D66. Sinds 2001 zijn wij de gemeente Rijssen-Holten, de gemeente Holten bestaat niet meer, dus hoe ziet u zich dat dan voor u? Ik heb wel een vermoeden waar dat vandaan komt. Ik denk dat D66 een verschil wil maken tussen Holten en Rijssen.

De heer NOORDAM: Bij interruptie. U zegt: er staat gemeente Holten. Ik lees hier: in Holten. Het woord “gemeente” staat er niet voor.

De heer SCHEPPINK: Wij zijn de gemeente Rijssen-Holten en niet de gemeente Holten.

De heer NOORDAM: Dan moet u eens kijken naar de brieven die ik dagelijks in de brievenbus krijg. Daar staat gewoon “Holten” op, hoor.

De heer SCHEPPINK: Ik ga verder. Ik heb het idee dat D66 een verschil wil maken tussen het omgaan met koopzondagen en het ruimte bieden aan ondernemers in Rijssen en in Holten. Dat vind ik jammer. Ja, dan zegt u: wij hebben respect voor de principiële geluiden vanuit Rijssen. Dankzij die winkelrust, zoals ik het graag wil noemen, kan de zondag een speciale dag blijven. Het is voor veel mensen een dag van rust, reflectie en bezinning, een dag die anders is dan alle andere dagen. Het voordeel daarvan is niet alleen voor Rijssen. Voor ons geldt dat ook voor Holten. Winkelrust beantwoordt aan de bijbelse notie dat er zes dagen gewerkt wordt en dat de zondag een rustdag is. Winkelrust voorkomt dat de druk op mensen met bezwaren tegen zondagswerk om toch te werken en collegiaal te zijn, toeneemt. Het gaat dan niet meer alleen over keuzevrijheid, maar ook over gewetensvrijheid. Winkelrust biedt gemeenschappelijke vrije tijd. Een dag waarop familie en vrienden in de gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten. De zondag is een gemeenschappelijk rustpunt dat waarde heeft. De consument kan zijn euro’s maar eenmaal uitgeven. Door winkelrust geven klanten niet minder euro’s uit. Er wordt op andere dagen meer gekocht. Winkels behouden een vrijwel gelijke omzet: dit is door onderzoek van het CPB bevestigd. Winkelrust kost geen werkgelegenheid, volgens het CPB. Verloren werkgelegenheid wordt gecompenseerd door extra inzet van personeel op andere dagen. Winkelrust is goed voor de diversiteit van ons winkelaanbod. Grote ketens moeten het straatbeeld niet steeds meer gaan beheersen. Dankzij winkelrust op zondag hebben de kleine en zelfstandige winkels meer kans om te overleven. Een dag winkelrust geeft hen de gelegenheid om op adem te komen. De slager zal zijn eenmanszaak niet zo snel van de hand doen als hij een dag in de week rust krijgt zonder dat hij klanten verliest aan de grote buurman. Winkelrust voorkomt een aanzuigende werking. Ondersteunende diensten staan minder onder druk om te gaan werken op zondag. Wij zijn als Rijssen-Holten bijna de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland met winkelrust.

Op 19 maart zijn er verkiezingen gehouden. In de campagne en in het debat met ondernemers is er ruim aandacht geweest omtrent deze problematiek. Zowel de HHV als de HABI en de KWR gaven duidelijk te kennen in het debat geen behoefte te hebben aan koopzondagen. In diverse verkiezingsprogramma’s is opgenomen dat koopzondagen niet gewenst zijn om de hierboven genoemde redenen. De kiezer heeft deze partijen beloond met een meerderheid in deze raad. Dat is een duidelijk statement.

Als ik dan even kijk naar het onderzoek dat D66 heeft gepleegd. Ik heb net nog even gekeken, maar volgens mij is er geen meerderheid meer.

De heer KAHRAMAN: Voorzitter, volgens mij is er één concrete vraag richting het CDA gesteld met betrekking tot het helpen van werklozen aan werk. Dat is inderdaad een voorstel dat ik heb gelanceerd tijdens de verkiezingen. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Ik kan de partijen geruststellen. Wij hebben de acht programma’s benoemd in het coalitieakkoord en ook de programma’s waarop wij wel en niet gaan bezuinigen. Ik kan u geruststellen. Op werk en ondernemers wordt niet bezuinigd. Een van de weinige programma’s waar niet op wordt bezuinigd. U vraagt wanneer ik kom met het concrete voorstel, zodat wij het college kunnen oproepen. Ik heb eerlijk gezegd gewacht tot het nieuwe college er zit, zodat ik persoonlijk de oproep kan doen. Dus als u nog even wacht, mijnheer Noordam, dan komt die oproep er. 

De heer NOORDAM: Bij interruptie. Ja, ik heb gisteravond het lijsttrekkersdebat nog eens afgeluisterd, mijnheer Kahraman. Ik wil het u toezenden. Ik heb u daarin duidelijk horen zeggen dat wethouderskandidaat Cornelissen gaat voor 15 werklozen in de bijstand die aan een baan geholpen worden. Dat heb ik toch goed gehoord?

De heer KAHRAMAN: Als u vandaag ook had geluisterd, dan had u exact hetzelfde gehoord. Ik heb alleen gezegd: ik wacht tot kandidaat-wethouder Cornelissen echt wethouder Cornelissen is. Dan ga ik de oproep doen aan wethouder Cornelissen en niet aan kandidaat-wethouder Cornelissen. Dus, wacht u nog. Vandaag worden zij geïnstalleerd als het goed is. Binnenkort hebben wij een nieuwe raadsvergadering en dan kunt u het voorstel tegemoet zien.

De heer NOORDAM: U hebt ook uzelf dat toegezegd. U bent en was en blijft fractievoorzitter. Daar hoeven wij niet op te wachten, mijnheer Kahraman.

De heer KAHRAMAN: Daar heeft u helemaal gelijk in. Ik heb al een oproep hier gehoord. Dus ik zeg: mensen, meldt u zich bij mij. Ik heb een aantal ondernemers die ik ken hier in de gemeente Rijssen-Holten. Ik ga graag met die mensen langs om te kijken of wij hen aan het werk kunnen helpen. Dus u mag hen doorverwijzen naar mij.

De heer TIJHOF: Voorzitter, er zijn niet rechtstreeks vragen gesteld aan de ChristenUnie. Eén opmerking van de VVD-fractie triggerde mij wel. Dat was ‘het voor elkaar, het in elkaar flansen van het akkoord’. Dat is eigenlijk een soort verbastering van “voor elkaar”, zoals wij het hier bedoelen als coalitiepartijen. Dus dat wij er voor elkaar zijn en dat wij ook samenwerken. Het gaat erom dat wij met elkaar samenwerken. Dat doen wij als coalitiepartijen en als oppositiepartijen samen. Dat is het streven dat ik hier wil uitspreken. De afgelopen vier jaar hebben wij als coalitie en als oppositie op een constructieve manier met elkaar samengewerkt. Ik spreek de wens uit dat het zo blijft. Vanavond mag de toon best wat scherp zijn naar elkaar toe om aan te geven waar wij staan. Daarna moeten wij met elkaar weer zorgen dat wij aan het werk gaan voor onze samenleving. Dan hebben wij geen akkoord met drie christelijke partijen, maar dan doen wij het samen en dan doen wij het voor elkaar, voor heel Rijssen-Holten.

De heer MULLER: Dank u wel, voorzitter. De afspraak binnen Gemeentebelang was dat wij eerst het akkoord hier in de raad bespreken. Ik moet zeggen dat mijn geduld op de proef werd gesteld door de recente persberichten. De berichten die verschenen hadden bijvoorbeeld betrekking op de woonplaatsendiscussie van de fractieleden en de suggestie dat iets gedaan wordt tegen de zondagsopening van terrassen. Alsof wij de zondagsopening van terrassen zouden willen afstoten. Te absurd voor woorden. De suggestie dat het zeskoppige team van Gemeentebelang Rijssen-Holten niet het belang van Rijssen en Holten vertegenwoordigt is eigenlijk te raar voor woorden.

Gemeentebelang Rijssen-Holten gaat voor het haalbare. In het partijprogramma van Gemeentebelang staat als een standpunt ‑ geen belofte ‑ dat in de bestuurskosten bezuinigd kan worden door het streven naar een college met drie wethouders. Alleen D66 heeft dit standpunt vooraf gedeeld. Over de koopzondag is ons standpunt dat de middenstandsverenigingen daar zelf over gaan. Na de verkiezingen werd direct duidelijk dat geen coalitiemeerderheid te vinden is voor deze ambities. Wetende dat dit streven niet gerealiseerd kan worden, niet met Gemeentebelang in het college en niet zonder Gemeentebelang, komt de vraag: stappen we uit of nemen we verantwoordelijkheid? Voor het laatste is gekozen na overleg met bestuur en fractie.

Gemeentebelang heeft na de eerste hobbel volwaardig deelgenomen aan de besprekingen. Er werd niet gekwartet, maar samengewerkt; van hoofdlijn naar detail en van detail weer terug naar hoofdlijn. Over de mening van afwezigen die wel oordelen over de besprekingen, daar denk ik het mijne van. Ik zag geen verstopte microfoon of een roestige spijker in de muur tijdens de diverse bijeenkomsten, anders wisten ze beter.

Gemeentebelang beseft dat het verkiezingsprogramma niet hetzelfde is als een coalitieprogramma. Niet in Den Haag en niet in Rijssen-Holten.

Wij zijn zeer tevreden met onze inbreng en de accenten. Veel programmapunten hebben onderdelen die ons extra aanspreken, zoals, inderdaad, onderwijshuisvesting en het benoemen van de Haarschool. Verder de opleidingsprioriteiten, de ontschotting van zorg en jeugdzorg, de heroriëntatie op de positie van ouderen, het standpunt over Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, het behoud van jeugdledensubsidie, de zakelijke benadering van het Sowecoprobleem, aandacht voor armoedebeleid. Dat is misschien een korte zin, maar het gaat om de intentie dat dit thema belangrijk voor ons is en uitgewerkt zal worden. Het feit dat een zin kort is en als hoofdlijn is geformuleerd, betekent echt niet dat die daardoor geen waarde voor ons heeft. Meer kavels voor zelfbouw en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, grondprijzen inzetten als instrument voor het bouwen, veiligheid op het spoor, glasvezel in het buitengebied: het zijn allemaal zaken waaraan wij van harte en nadrukkelijk hebben meegewerkt en over hebben meegepraat. Geen lastenverzwaring voor particulieren en bedrijven, waaronder ook de toeristenbelasting, het merk De Holterberg et cetera, et cetera. Verder zien wij, bij dit beleid op hoofdlijnen, binnen de coalitie meer mogelijkheden tot meedenken en tot bijdragen aan besluitvorming dan wanneer wij in de oppositie zitten.

Ook de vorige coalitie was gebaseerd op dezelfde verhouding van raadszetels. Wij verwachten binnen het nieuwe college met een gelijksoortige en gelijkwaardige samenwerking, zoals is afgesproken, goed te kunnen werken. We wensen het college veel succes met samenwerken voor elkaar.

Tweede termijn

De heer TER KEURST: Voorzitter, een kleine opmerking richting de heer Muller. Een standpunt is geen belofte. Je adverteert ermee. Je komt het tegen op internet, in de krant en in de verkiezingscampagne. Dat is dan een standpunt en geen belofte. De heer Muller noemde er net nog een aantal. De Engelsen hebben daarvoor een gezegde: “the proof of the pudding is in the eating’. Dat geldt na vanavond dubbel en dwars voor Gemeentebelang.

De heer NOORDAM: Voorzitter, ook wij hadden de vraag aan D66 waarom specifiek en alleen Holten genoemd wordt in het amendement.

Een reactie. Wat dat betreft kan ik de woorden van de heer Tijhof billijken en daarna kunnen wij er een punt achter zetten. Ik wil er toch nog even op terugkomen. Ik heb hier een artikel, waaruit ik de heer Muller citeer: “En als een vierde kandidaat echt noodzakelijk is voor een stabiel college, dan kunnen deeltijdvarianten ingezet worden, zoals bij veel gemeenten. Voor persoonlijke ambities zijn de kansen bij vier wethouders uiteraard groter, maar dat mag geen enkele rol spelen.”

De heer MULLER: Bij interruptie, voorzitter. Ik ben blij dat de heer Noordam exact verwoordt wat bedoeld is. Het gaat niet om persoonlijke ambitie. Het gaat om het haalbare en hoe wij als Gemeentebelang onze doelstellingen kunnen realiseren.

De heer KAHRAMAN: Voorzitter, ik heb het in de eerste termijn niet over de zondagsopenstelling gehad. Zoals u in ons programma heeft kunnen lezen, zijn wij tegen de zondagsopenstelling van winkels, om meerdere redenen, zoals de heer Scheppink verwoord heeft. Wij vinden het vooral belangrijk dat we de mensen, ook de plaatselijke ondernemers, niet over de kop moeten jagen en te laten dwingen hun winkels open te houden, maar natuurlijk ook dat wij een keer een dag hebben waarop wij onze rust kunnen pakken.

Ik heb nog een vraag aan D66, die met dit amendement komt. U bent een partij die graag van referenda gebruik wil maken en u zegt: wij respecteren de uitslag. Ik heb een i-pad voor mij en ik kan u vertellen dat het aantal voorstanders 134 is en het aantal tegenstanders 173. Kan ik ervan uitgaan dat D66 haar woord houdt en hiermee het amendement van tafel veegt, omdat een meerderheid zegt: dien het niet in.

De heer KLEIN VELDERMAN: Voorzitter, bedankt voor het woord. Nu kan ik eindelijk reageren. Wij zijn gisteren begonnen met de poll. Toen zagen wij een heel geleidelijk beeld van een tweederde meerderheid verschijnen. Wat wij ook hebben gezien, is dat bij het indienen van het amendement vanmiddag plotseling de stemmers toenamen. Zij zijn eigenlijk binnen een paar uur verdubbeld. Ik kan niks bewijzen ….

De heer DE KOE: Voorzitter, bij interruptie. Is dit dan het gedegen onderzoek dat D66 heeft gedaan?

De heer KLEIN VELDERMAN: Wij hebben met deze poll willen aantonen en dat hebben wij ook aangetoond tot voor deze vergadering, dat er voor dit standpunt ….

De heer KAHRAMAN: Bij interruptie. Had u een deadline voor ogen? Dan had u uw poll kunnen stoppen. Ik neem aan dat u iedereen de gelegenheid geeft om te stemmen en dat u geen kiezers uitsluit in uw gemeente. Ik verwacht, als u referenda hoog in het vaandel heeft, dat u ook vandaag zegt: ik moet het amendement vanavond indienen. Als u nu kijkt naar de uitslag, dan is er maar één conclusie, lijkt mij.

De heer NOORDAM: Bij interruptie. Als dat op basis gebeurt van het mobiliseren van uw achterban, vind ik dat een walgelijke vertoning.

De heer KLEIN VELDERMAN: Dat gaan wij nog uitzoeken. Daar is het nu te kort dag voor. Daar komen wij zeker op terug. En ja, ik ben van het referendum, wij zijn van het referendum. Wij laten de poll dus gewoon nog open. Dan kan iedereen, als dit duidelijk wordt, hiermee verder gaan. Ik bedoel: de steekproef die wij voor het amendement hadden, bestond, uit mijn hoofd, uit 120 stemmers. Dat is natuurlijk veel te weinig. Wij wilden er alleen maar een richting mee aantonen. Wij gaan dus gewoon door met deze poll.

Ik wil graag nog even reageren op de punten van de SGP, die de heer Scheppink naar voren heeft gebracht. Wij willen helemaal niet ondernemers in een ongemakkelijke situatie brengen. Wij willen juist dat die ondernemers dat zelf kunnen kiezen en dat er niet een partij is – dan kijk ik even naar de SGP, die in Rijssen heel groot is, maar in Holten zijn wij groter dan de SGP – die dat dus op gaat leggen. Wij zijn van de liberale kant en wij willen dat ondernemers dat gewoon zelf kunnen beslissen. Als daar geen draagvlak voor is, nu niet, dan kan ik mij voorstellen dat het dus ook niet gebeurt. Maar wij geven wel de mogelijkheid. Dat is wat D66 graag wil. Wij willen de ondernemers graag de keuzemogelijkheid geven. Winkelrust is voor mij een nieuw begrip. Ik weet wel iets over zondagsrust, maar van winkelrust had ik nog niet eerder gehoord. Winkelrust heb je ook als je gewoon thuis blijft. Zondagsrust kan dus ook als er winkels open zijn.

Dan wil ik nog ingaan op het punt waarom wij dat alleen in Holten willen. Nu, wij zien en dat hebben wij gemerkt bij de vele contacten die wij eerder hebben gehad, dat er in Rijssen heel weinig draagvlak voor is. Als je dan wilt beginnen met een dergelijke actie, een dergelijke verandering, een vernieuwing, dan leek het ons mooi om in Holten te beginnen. Dat is mijn antwoord.

De heer DE KOE: Het is een beetje mosterd na de maaltijd, maar het amendement van D66 noopt mij nogmaals te roepen dat dit dus het gedegen onderzoek is, waar D66 gewag van maakt, alvorens men dit amendement in zou dienen. Nu, dat gedegen onderzoek …

De heer KLEIN VELDERMAN: Bij interruptie. Ik heb nooit gezegd dat er een gedegen onderzoek was.

De heer DE KOE: Oké, dat zijn dan uw eigen woorden. Dank u wel. Wat betreft de uitspraken ga ik even terug naar de kern Holten. Dan haal ik aan dat in een eerdere bijeenkomst die wij gehad hebben, ergens in november, waar u ook aanwezig was, het eerste verkiezingsdebat, duidelijk door de HHV is aangegeven dat daar op dit moment geen behoefte aan is. Daarbij merk ik ook op dat er heel veel kleine zelfstandigen zijn, een- of tweepitters, die dan de verplichting hebben om zeven dagen per week de deur open te doen, want: ‘ja, als AH opengaat en C1000 opengaat, dan moet ik ook wel open, anders mis ik dat laatste beetje handel’.

De heer KLEIN VELDERMAN: Bij interruptie. In ons omringende gemeenten zijn er ook zondagsopeningen en daar is in de winter de supermarkt open en alle andere winkels zijn gesloten. Dat is een keuze van de ondernemer zelf. Een ondernemer die wat meer bezoekers heeft in het centrum en het is rendabel om de winkel open te doen om meer omzet binnen te halen, kan dat gewoon. Dat is iets wat de ondernemer zelf beslist.

De heer TIJHOF: Voorzitter, de hele zondagsopenstelling is onderdeel geweest van het verkiezingscircus. Bij elk debat zijn daar vragen over gesteld. Als slotstuk van die vraagstellingen is er op 19 maart een poll geweest. Alle partijen hebben daar een aantal stemmen gekregen. Als je gewoon duidelijk kijkt naar wat de kiezer wil in Rijssen-Holten, dan zijn er allerlei argumentaties mogelijk. De argumentatie van de ChristenUnie over de zondagsopenstelling mag duidelijk zijn.. Die heb ik hier herhaaldelijk verwoord. Het is zojuist nog weer verwoord door de heer Scheppink en door de heer Kahraman. Daar ga ik niet verder op in. De kiezer heeft gesproken op 19 maart. Dat is duidelijk. Daar hebben wij nu geen aparte poll meer voor nodig. Dus wat ons betreft is het amendement van D66 overbodig.

De heer NOORDAM: Bij interruptie. De heer Tijhof spreekt de waarheid. Ik dacht dat de heer Klein Velderman hem duidelijk had aangegeven dat opgeteld D66 in haar eentje in Holten meer stemmen heeft gehaald dan die twee grote christelijke partijen SGP en ChristenUnie in Holten. U heeft er toch begrip voor dat het daar anders kan zijn, mijnheer Tijhof?

De heer TIJHOF: De heer Noordam heeft net zelf in zijn betoog aangegeven dat er een blok is met drie christelijke partijen. Ik ben blij dat ik in dit geval dan ook namens het CDA kan spreken, dat de drie christelijke partijen samen meer stemmen hebben dan, ik denk, de VVD en D66 samen.

De heer NOORDAM: U heeft mij niet begrepen. De ChristenUnie met de SGP samen – en ik respecteer u beide als christelijke partij in Rijssen – staan heel stevig verankerd in Rijssen. Ik stel alleen maar vast dat u en de SGP samen in Holten minder stemmen hebben dan D66 in Holten. Ik vraag of u begrip kunt opbrengen voor de visie van D66? Dat is het enig wat ik u vraag. Mijnheer Tijhof antwoordt zonder microfoon, maar ik begrijp dat er wel begrip is. Dan zou het kunnen zijn dat u zegt: dan beslist de minderheid voor de meerderheid als u de stemmen in Holten telt.

De heer KAHRAMAN: Bij interruptie. Wilt u zeggen dat u hier in de raad bent gekozen om alleen de belangen van Holten de komende vier jaar te gaan behartigen? Of gaat u de belangen van Rijssen‑Holten behartigen?

De heer NOORDAM: Ik ben blij dat u die vraag stelt, mijnheer Kahraman. Ik ben inwoner van Holten. De coalitie heeft 18 raadsleden uit Rijssen en 1 uit Holten. Het is dus goed dat er een beetje Holtens vuur is. U moet het zich steeds realiseren dat Holten een duidelijk andere kern is dan Rijssen. Dat heeft de heer Klein Velderman beoogd te zeggen. U wilt het gewoon niet begrijpen. Dat ligt niet aan mij.

De heer KAHRAMAN: Mijnheer Noordam, volgens mij vergeet u telkens onze partij te noemen. Ik begrijp het wel. U kent de getallen ook uit uw hoofd. U weet ook dat wij als CDA in Holten meer stemmen hebben gehaald dan u en D66. 

De heer NOORDAM: U luistert niet, mijnheer Kahraman. Ik heb u beslist niet genoemd, omdat ik juist de twee krachtige partijen in Rijssen wilde noemen. Dat is het enige vergelijk dat ik probeerde te maken. U wilt het niet begrijpen.

De heer BEENS: Wij verzanden in een heel rare discussie. Ik ben geen voorzitter, maar ik zou graag op hoofdlijnen verder willen. Ik roep iedereen op om op hoofdlijnen verder te gaan.

De VOORZITTER: Volgens mij zijn wij aan het eind gekomen van de beraadslagingen over de behandeling en de vaststelling van het beleidsakkoord en zijn wij nu op het moment gekomen om te kijken welke fracties dit beleidsakkoord onderschrijven. Daar hoort als eerste de behandeling van het amendement bij, ingediend door D66. Volgens mij is daar uitvoerig over gesproken.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad het amendement te verwerpen. Tegen het amendement zijn de fracties van SGP, CDA, ChristenUnie, Gemeentebelang, Lokaal Liberaal. Voor het amendement zijn de fracties van VVD, PvdA en D66.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel. Voor het voorstel zijn de fracties van SGP, CDA, ChristenUnie, Gemeentebelang, Lokaal Liberaal. Tegen het voorstel zijn de fracties van VVD, PvdA en D66.

24.   Benoeming en beëdiging wethouders
De VOORZITTER: Ik heb begrepen van de partijen die het beleidsakkoord hebben gesteund, dat zij voordrachten hebben. Ik zou aan de fractievoorzitter van de SGP in eerste instantie willen vragen welke kandidaat zij voordragen.

De heer SCHEPPINK: Wij dragen de heer Beens voor.

De VOORZITTER: En de fractie van het CDA: wie draagt u voor?

De heer KAHRAMAN: Onze wethouderskandidaat is de heer Cornelissen.

De VOORZITTER: Wie draagt de fractievoorzitter van de ChristenUnie voor?

De heer TIJHOF: Voorzitter, onze wethouderskandidaat is de heer Wolterink.

De VOORZITTER: De fractievoorzitter van Gemeentebelang?

De heer MULLER: Wij dragen van harte de heer Aanstoot voor.

De VOORZITTER: Dan mag ik daarmee concluderen dat er geen overige kandidaat-wethouders zijn. Zij zullen zich, zoals wij hebben afgesproken, zo meteen presenteren. Dat zullen wij doen nadat is vastgesteld of zij wel aan de vereisten van de wet voldoen om benoemd te kunnen worden tot wethouder. Dat vraagt dus even enig onderzoek. Daarvoor moet een commissie worden ingesteld. Ik stel voor dat het jongste raadslid, de nieuwkomer in deze raad na de verkiezingen, en de oudste nieuwkomer in deze raad na de verkiezingen, gesteund door de meest ervaren rot, de raadsnestor, oftewel mevrouw Deijk, de heer Muller en de heer Kreijkes, de geloofsbrieven gaan onderzoeken. Ik schors voor een enkel moment, zodat zij de geloofsbrieven van de beoogd wethouderskandidaten kunnen onderzoeken.

Schorsing van 21.07 uur tot 21.08 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Deijk, voorzitter van de commissie.

Mevrouw DEIJK: Dank u wel. Wij hebben als commissie de geloofsbrieven onderzocht. Zij zijn in orde bevonden met de opmerking dat het een vurige en romantische aangelegenheid wordt, aangezien de heer Cornelissen op 14 februari jarig is. Valentijnsdag.

De VOORZITTER: In elk geval is de conclusie dat zij benoembaar zijn. Uiteraard moet de raad een beslissing nemen over de benoembaarheid, maar een procedure is niet voorgeschreven. Wij hebben daar toch wel bij stilgestaan. Normaliter is het gebruik in Nederland dat er dan een stemming plaatsvindt en dan worden de wethouders benoemd. Wij hebben gemeend daar toch een soort korte tussenfase bij neer te zetten. De kandidaat-wethouders zullen zich presenteren in de gemeenteraad. Dat is helemaal niet gebruikelijk, maar het is leuk in Rijssen-Holten met dergelijke experimenten en innovaties bezig te zijn in het openbaar bestuur. Dus de kandidaten kunnen zich even kort presenteren, wie zij zijn, hoe zij de samenwerking zien. U kunt daar als raad daar eventueel nog een toelichtende vraag bij stellen als u daar behoefte aan heeft. Ik geef als eerste het woord aan de heer Beens van de SGP.

De heer BEENS: Dank u wel, voorzitter. Ik ben wel blij dat ik de eerste kandidaat-wethouder ben die zich voor mag stellen en niet nummer vier. Ik vind het heel leuk om mij hier voor te stellen aan u in een raadzaal, waar ik vaak aan het debat heb mogen deelnemen en heel veel discussies heb mogen voeren. Dus of ik mij nog echt moet voorstellen, vraag ik mij af, maar toch ga ik dat doen, omdat u mij dat heeft gevraagd.

Ik ga iets over mijzelf vertellen, wie ik ben, werkervaring, nevenfunctie en ook de ambitie waarom ik mij als kandidaat-wethouder heb opgesteld.

Mijn naam is Ben Beens. Ik woon aan de Watersnip 27 in Rijssen in de wijk Veeneslagen. Ik ben getrouwd. Vier kinderen. Ik ben geboren in Goes in Zeeland. Niet in Rijssen. Op heel jonge leeftijd hebben mijn ouders mij hierheen gebracht. Ik ben hier opgegroeid in Rijssen en heb Rijssense vrienden gekregen, zelfs een Rijssense vrouw getrouwd, een Rijssense schoonfamilie gekregen. Dus ik wil daarvoor mijn ouders en mijn schoonouders bedanken. Leuk dat jullie hier alle vier aanwezig zijn om dit mee te maken. Ik vind mij dus gewoon een echte Rijssenaar.

Werkervaring. Tot gisteren zat ik achter mijn bureau in Barneveld als manager Thuiszorg bij de RST Zorg verleners. RST staat voor Reformatorische Stichting Thuiszorg. Ik was daar vier jaar eindverantwoordelijk voor de thuiszorg. Dat houdt in de verpleging en verzorging en de huishoudelijke hulp in de provincies Overijssel, Gelderland en een gedeelte van de Betuwe. Dit komt mij heel goed uit als ik straks de portefeuille Zorg zou kunnen krijgen. Dan kan ik daar op die manier ook mee verder. Daarvoor heb ik een groot aantal jaren bij de Rabobank gewerkt, diverse plaatselijke Rabobanken. De laatste functie daar was het oprichten van een nieuwe afdeling Coöperatiezaken. Daarvoor heb ik een aantal jaren in het managementteam mogen zitten en leiding mogen geven aan de particuliere afdeling, waar ik eindverantwoordelijk was voor de particuliere klant. Dus mocht ik de portefeuille Financiën krijgen, dan zal ik dat zeer ambiëren. U begrijpt dat.

Ik wil even overgaan naar de nevenfuncties. Op dit moment heb ik één nevenfunctie. Ik ben bestuurslid van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats in Holten. Ik denk dat de VVD het heel mooi vindt: een Rijssenaar die iets in Holten betekent. Ik ben van mening dat deze nevenfunctie goed is te combineren met het feit dat ik straks wethouder hoop te zijn. Het Informatiecentrum heeft namelijk geen subsidie-inkomsten van de gemeente voor de reguliere exploitatie.

Dames en heren. Ambitie wethouder. U hebt allemaal in de afgelopen tijd dit krantje wel gekregen, denk ik, en gezien. Als u het krantje kwijt bent, dan wil ik u er wel een keer een geven, want het is de moeite waard. Ik heb daarin aangegeven waarom ik eigenlijk wethouder zou willen worden. Ik zal er kort uit citeren: “Als raadslid heb ik mede de kaders mogen uitzetten en de vinger aan de pols houden. Een wethouder krijgt opdracht de zaken vanuit het coalitieprogramma en de meerjarenvisie uit te voeren. Graag wil ik mij daarvoor inzetten. Mede omdat ik vind dat onze gemeente een daadkrachtige, een sterke en een ondernemende gemeente is. Dat wil ik graag zo houden. Wij zien daarvan ook het resultaat.”

Daar komt bij dat wij weten dat er een paar heel grote verantwoordelijkheden op ons afkomen met grote gevolgen. Dan denk ik aan de decentralisaties. De zorg die overgeheveld wordt van het Rijk naar de gemeenten. Er is veel uitdaging. In combinatie met een stukje trots op onze ondernemende gemeente, heb ik de ambitie gekregen om mij kandidaat te stellen voor wethouder. Ik dank u wel.

De heer BERKHOFF: Voorzitter, een korte vraag. De heer Beens gaf aan dat hij al zoveel jaren in Rijssen woont. Is hij de Rijssense taal ook machtig?

De heer BEENS: Joa.

De VOORZITTER: Daar zit geen woord Frans bij.

De heer BEENS: Ik houd niet van lange toespraken.

De VOORZITTER: Dan dank ik de heer Beens en kan de heer Cornelissen zich presenteren.

De heer CORNELISSEN: Voorzitter, dank u wel. Mijn naam is Roland Cornelissen. Ben 43 jaar. Woon in Holten. Ben getrouwd met Marian. Wij hebben twee dochters, Femke en Nathalie. En die heb ik vanavond wat uit te leggen. Want mijn motivatie om mij te kandideren voor het wethouderschap is de passie voor politiek. Ik doe het met veel plezier, ik ga fluitend hier naar de gemeente toe en vooral de lokale binding in de gemeente, waarin ik leef en iedere dag geniet, waar ik mijn bijdrage aan kan leveren, vind ik heel bijzonder. Nu moet ik hen gaan uitleggen dat wat vanavond gebeurd is, het debat dat wij hier hebben gehad, mijn passie is. En het is echt zo. Ook als het af en toe even wat minder is. Juist dan is het leuk. Juist het debat. Ik hoop dat wij nog vele vurige debatten mogen hebben. Dat heeft niet alleen met mijn verjaardag te maken.

Wat ik aangaf: passie voor politiek. Wie had dat gedacht toen ik acht jaar geleden voor het eerst in aanraking kwam met politiek. Als ondernemer was het toch vaak zo dat je van politiek weinig moest hebben. Het duurde allemaal lang. De besluitvorming was anders. En als ondernemer ben je gewend dat op het moment dat je iets vindt, dat je het dan direct ook doet. Totdat ik door een andere ondernemer daarop aangesproken werd. Hij zegt: je kunt wel klagen over politiek, maar je lost alleen dingen op als je er zelf ook wat mee gaat doen. ’s Nachts schrok mijn vrouw wakker, omdat ik haar zei dat ik dat inderdaad van plan was. Ik vind het dan ook zeer bijzonder dat ik zoals het zo mooi heet, op alle vier de speelvelden als wethouder eventueel actief kan zijn. Het publieke speelveld, ambtelijk, bestuurlijk en natuurlijk politiek.

Een stapje terug. Dat wel. Want jarenlang heb ik op verjaardagen en feestjes trots verkondigd dat de raad het hoogste orgaan is en dat dus zelfs de burgemeester en de wethouders naar ons moesten luisteren. Een stapje terug, maar ik heb enorm veel zin in deze uitdaging. Ik zag de foto in Tubantia en ik moet zeggen: ik had inderdaad een flinke grijns. Het geeft denk ik gewoon aan hoeveel zin ik erin heb.

Ik zie de uitdaging ook als een mogelijkheid om de kennis die ik de afgelopen acht jaar heb opgedaan als commissie- en raadslid verder uit te diepen. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting. Ik heb altijd grote betrokkenheid gehad met de portefeuille Welzijn en Sport. Ik ben mij ervan bewust dat deze nieuwe uitdaging veel tijd zal vragen. Ik heb deze beslissing weloverwogen genomen samen met mijn gezin. Zij staan volledig achter het voornemen en willen mij dan ook graag steunen bij de uitvoering.

U heeft allen mijn cv gezien. Daarbij heeft u onder andere kunnen zien dat ik op dit moment een bedrijf heb. Dat bedrijf zal in slaapstand gezet worden. Het is een bedrijf in zonweringen en overkappingen. Het betekent dat wij uitsluitend nog service verlenen aan klanten en eventueel naleveringen. Daarnaast ben ik secretaris van het CDA Overijssel, wat ik wil blijven. Ik heb het voorzitterschap van de Stichting Viering Nationale Feestdagen neergelegd. Datzelfde geldt voor het bestuurslidmaatschap van de Mark Tuitert Supportersvereniging en mijn Bab-zijn. Die supportersvereniging: dat kon bijna niet mooier, want Mark stopte op het moment dat ik in problemen zou komen. Dus, Mark daarvoor bedankt.

Ik hoop op een open en constructieve samenwerking met u allen. Ik hoop dat op het moment dat er iets in mijn portefeuille is waar u vragen over heeft, u mijn deur weet te vinden. Ik zal in elk geval de deur van uw fractiekamers weten te vinden.

De VOORZITTER: Dank u wel. Vanuit de raad: nog vragen of opmerkingen naar de heer Cornelissen? Nee, hij is helder geweest. Spreekt u dialect?

De heer CORNELISSEN: Ik heb het al een keer eerder gezegd. Het is een mengelmoes. Het is van alles wat .Maar daar red ik mij aardig mee.

De VOORZITTER: Dan geef ik het woord aan de heer Wolterink.

De heer WOLTERINK: Noe is het toch zo dat ik ‘n enigen Riessener bin van ’t college. Dan rekken ik d’r Arie maar effen bie en dan zi’w met zien zessen. Dan zin ik ech ’n enigen Riessener. Dus ik heb nog wal een missie om de leu wat Riessens bie te breng’n.

Ik ben Ben Wolterink. Ingestapt in het college 1 september 2008, tussentijds ingestapt. Ik was bestuursvoorzitter bij De Kok in Almelo. Doe ik het wel, doe ik het niet? Ik heb het wel gedaan en ik heb er geen moment spijt van gehad. Ik ben jaren, alle dagen, met heel veel plezier naar het gemeentehuis gegaan. Ik hoop dat nog een poosje te kunnen blijven doen.

Ik ben getrouwd met Mineke. Ik heb acht kinderen, waarvan vier in de eerste graad en vier aangetrouwd. Verder heb ik zeven kleinkinderen. Ik had er veel in ‘Down Under’, maar ze zijn allemaal weer terug.

Nevenfuncties. Ik heb heel wat nevenfuncties gehad, maar de enige die ik op dit moment nog heb is het bestuurslidmaatschap van Twente Mobiel.

Als het gaat over de bestuursstijl: ja, sinds 1 september 2008 heb ik inderdaad de deur van mijn kantoor openstaan en ik hoop dat zo te houden. Dus: met elkaar, voor de samenleving, in een open overleg.

Affiniteit. Ik had Onderwijs in mijn portefeuille. Ik liep de afgelopen periode tegen een aantal zaken aan, bijvoorbeeld passend onderwijs en jeugdzorg, wat vaak een combinatie was. Dat wordt nu gecombineerd en ik hoop dat ik deze portefeuille dan ook zal krijgen. Onderwijs en Jeugdzorg. Dat is dan meteen ook een van de decentralisaties.

Ik heb ook affiniteit met Ondernemen en Economie. Ik hoop dat ik ook die portefeuille zal krijgen. Daar zit ook Soweco in en de Participatiewet. Dus, laten wij maar zeggen: prachtige, uitdagende dossiers.

De VOORZITTER: Ik kijk de kring rond. Zijn er nog vragen? Niet. Dank u wel.

Dan geef ik tot slot het woord aan de heer Aanstoot.

De heer AANSTOOT: Dank u wel, voorzitter. Degenen die mij de laatste vier jaar en ook een aantal jaren daarvoor hier hebben gezien in de politiek kennen mij. Voor degenen die hier nieuw zijn: mijn naam is hier een aantal keren genoemd net. Dus hier staat voor u Jan Aanstoot. Geboren en getogen Holtenaar. 57 jaar. Getrouwd met Ria. Twee jongens, inmiddels met aanhang. Broers van mij zitten hier en mijn vader zit hier.

Als ik kijk naar mijn opleidingen: ik heb HTS Weg- en Waterbouwopleiding en nog een stuk managementvaardigheden ontwikkeld. Dus wat dat betreft heb ik mijn opleidingen genoten.

Mijn werkervaring. Ik heb vanaf 1980/1981 eerst in Noord-Holland geacteerd. Ik heb altijd in het civieltechnische werk gezeten, wel overigens in overheidsland, dus heel veel bij gemeenten en de laatste zes en een half jaar bij het waterschap Rijn en IJssel. Eerst begonnen in de civiele techniek. Later leiding gegeven vanaf de jaren negentig aan een organisatieonderdeel van uitvoerende diensten bij gemeenten, zowel in Noord-Holland als in Weerselo/Dinkelland. De laatste zes en een half jaar bij Rijn en IJssel in Doetinchem.

Ik had in het verleden nevenactiviteiten. Op dit moment geen, dus geen belemmering, neem ik aan.

Ik was twaalf en een half jaar voorzitter van de afdeling Voetbal SV Holten. Ik was een jaar of vijf lid van de Sportraad Rijssen-Holten, het adviesorgaan op het gebied van sport. Daarnaast ben ik een aantal jaren secretaris geweest van de MAC de Holterberg.

Mijn motivatie. Ik heb mij altijd maatschappelijk betrokken gevoeld en voel dat nog steeds. Dit gevoel loopt als een rode draad door mijn leven, zowel in de privé-sfeer als in de werkomgeving. Dit was mede de reden dat ik in 2007 besloot politiek actief te worden. Ik heb oog voor de samenleving en dan vooral voor de mens hierin en ik wil graag een bijdrage leveren aan het richten en inrichten van deze samenleving. Ik stel de mens centraal, waarbij ik vind dat mensen blijvend moeten kunnen blijven meedoen. Hier wil ik graag als wethouder van de gemeente Rijssen-Holten mijn steentje aan bijdragen. Door mijn jarenlange ervaring breng ik veel kennis mee op het gebied van infrastructuur, verkeer en vervoer, afval en groenbeleid, water en rioleringsbeleid, et cetera. Dus meer de harde sector, hoewel tegenwoordig: wat is harde sector? Ook hierbij maak ik keuzes, welke vooral ingegeven door: hoe deze keuzes uitpakken voor burgers en bedrijven.

Mijn bestuursstijl kenmerkt zich door het denken in kansen en mogelijkheden. Ik ben veelal een leider met een duidelijke mening en opvatting, maar zoek ook vaak de verbinding. Dus op zoek naar gemeenschappelijke doelen. Het onderhandelen vanuit gemeenschappelijke doelen is goed aan mij besteed, waarbij ik ook onze eigen gemeentelijke belangen zeker niet uit het oog zal verliezen.

Een bestuurdersrol als wethouder vraagt om goed ambassadeursschap. Ook deze rol ligt mij.

Ik heb vertrouwen in de samenwerking binnen de huidige coalitie en kan mij heel goed vinden in het gesloten beleidsakkoord. Ik heb niet alleen vertrouwen in de coalitie, maar zoals wij de afgelopen vier jaar met elkaar zijn omgegaan, raad, college, ambtelijk apparaat, hebben wij goed gedaan in vergelijking tot anderen om ons heen, als ik de kranten mag lezen. Ik denk dat wij deze lijn moeten voortzetten. Ik ben daar een voorstander van en ik zou dat graag aan deze kant van de tafel willen doen, met u. Dank u wel.

De VOORZITTER: Zijn er nog vragen of opmerkingen voor de heer Aanstoot? Zo niet, dan zijn de presentaties helder geweest.

Dan gaan wij kijken of de beoogd wethouders benoemd kunnen worden. Daarvoor is een stemformulier ontwikkeld, waarop u kunt aangeven of u voor- of tegenstemt op de aanbevolen kandidaten of op wie u eventueel zou willen stemmen. Nadat het stemformulier is uitgereikt, schorsen wij de vergadering, zodat de stemmen opgenomen kunnen worden door dezelfde commissie, onder leiding van mevrouw Deijk.

Schorsing van 21.29 tot 21.37 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Voor de notulen: de heer Bosma was afwezig gemeld aan het begin van de vergadering. Mevrouw Riezebos heeft door plezierige familiare omstandigheden inmiddels ook de vergadering verlaten. Dus zijn er 23 stemmen uitgebracht. Mevrouw Deijk, u heeft de uitslag.

Mevrouw DEIJK: Voorzitter, inderdaad:

Wethouder Beens: 22 stemmen voor en 1 blanco stem.

Wethouder Cornelissen: 20 stemmen voor, 1 blanco en 2 stemmen voor Ter Keurst.

Wethouder Wolterink: 22 stemmen voor en 1 blanco.

Wethouder Aanstoot: 18 stemmen voor, 1 blanco en 4 voor Ter Keurst.

De VOORZITTER: Dan stel ik vast dat zij alle vier benoemd zijn.

Na schriftelijke stemming benoemt de raad de heer B. Beens als wethouder van de gemeente Rijssen‑Holten met 22 stemmen voor en 1blanco stem.

Na schriftelijke stemming benoemt de raad de heer R.J. Cornelissen als wethouder van de gemeente Rijssen-Holten met 20 stemmen voor, 1 blanco stem en 2 stemmen voor de heer Ter Keurst.

Na schriftelijke stemming benoemt de raad de heer B. Wolterink als wethouder van de gemeente Rijssen-Holten met 22 stemmen voor en 1 blanco stem.

Na schriftelijke stemming benoemt de raad de heer A.J. Aanstoot als wethouder van de gemeente Rijssen-Holten met 18 stemmen voor, 1 blanco stem en 4 stemmen voor de heer Ter Keurst.

De VOORZITTER: De vraag is aan de heer Beens of hij de benoeming wil aanvaarden.

De heer BEENS: Dat wil ik.

De VOORZITTER: Mijnheer Cornelissen, wilt u de benoeming aanvaarden?

De heer CORNELISSEN: Dat wil ik.

De VOORZITTER: Mijnheer Wolterink, wilt de benoeming aanvaarden?

De heer WOLTERINK: Dat wil ik.

De VOORZITTER: Mijnheer Aanstoot, wilt u de benoeming aanvaarden?

De heer AANSTOOT: Dat wil ik.

De VOORZITTER: Dat is mooi. Dan nodig ik u uit hier voor mij te komen staan, zodat ik de eed en de belofte kan afnemen, zodat u echt benoemd bent tot wethouder van deze gemeente.

Alvorens u inderdaad benoemd bent en aan het werk kunt als wethouder, moet u volgens de Gemeentewet de eed of de belofte afleggen. Het is mooi om dat hier in het midden van de gemeenteraad te doen, letterlijk en figuurlijk in het midden van de gemeenteraad, maar ook in aanwezigheid van het publiek, zodat u zich inderdaad gesteund weet om het werk te aanvaarden.

De eed volgens de Gemeentewet luidt als volgt:

“Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.”

De belofte volgens de Gemeentewet luidt als volgt:

“Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.”

De heer BEENS: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De heer CORNELISSEN: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De heer WOLTERINK: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De heer AANSTOOT: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Dan feliciteer ik u van harte met deze benoeming tot wethouder van de gemeente Rijssen-Holten. Ik hoop met de raad op een vruchtbare samenwerking en ik hoop de collegialiteit in het college zelf ook te kunnen proeven en dat wij een goede tijd met elkaar aangaan. Om dat te ondersteunen krijgt u een bos bloemen daarbij. Ik verzoek jullie plaats te nemen aan de wethouderstafel. 

25. Benoeming en beëdiging raadsleden
De VOORZITTER: Het is heel verleidelijk nu te stoppen en te gaan feliciteren, maar wij gaan toch nog heel even door als u het goed vindt, ook als u het niet goed vindt, want wij zien op dit moment dat er gaten gevallen zijn in de gemeenteraad en dat wij drie raadsleden missen. Ik heb hier een boek bij mij en ik teken nu als voorzitter van het centraal stembureau, dat er vacatures zijn in de gemeenteraad. Ik teken op dit moment dat er een vacature is gekomen en dat de heer Haase tot 10 mei de gelegenheid krijgt om te reageren of hij de benoeming als raadslid zou willen aanvaarden. Vervolgens teken ik dat er een vacature is gekomen voor de heer Cornelissen en dat de heer Kreijkes voor 10 mei moet reageren. Maar zij zitten in de zaal. De bodes zal aan hen de brief overhandigen die ik nu teken. Voor de Aanstoot is dat de heer Beunk. Als zij heel snel reageren en gelijk hun handtekening zetten op het formulier, dan hebben wij weer een ingekomen stuk, een ingekomen stuk waarbij drie mensen aangeven dat zij hun benoeming als raadslid aanvaarden. Dan moeten de geloofsbrieven van deze mensen even nagekeken worden en dan kunnen zij vanavond nog beëdigd worden als raadslid. U proeft natuurlijk wel dat ik de tijd een beetje volpraat om hen de gelegenheid te geven de brief te tekenen. Dan kunnen wij gelukkig weer met een voltallige raad verder. Anders zouden wij dat in een volgende vergadering moeten doen. Als zij echt zeggen dat zij willen nadenken tot 10 mei, dan mag dat. Maar volgens mij hebben zij er wel rekening mee gehouden.

De commissie voor de geloofsbrieven kan dan nu een blik werpen op de papieren. Dat is zo voorgeschreven. Makkelijker kunnen wij het niet maken. Wel vrolijker.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 21.48 tot 21.50 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Deijk.

Mevrouw DEIJK: Dank u wel. De commissie heeft de geloofsbrieven gecontroleerd. Wij adviseren de raad deze leden toe te laten.

De VOORZITTER: Ik neem aan dat u dat advies overneemt.

Dan vraag ik de heren Haase , Kreijkes en Beunk naar voren te komen, zodat ik hen kan beëdigen als raadslid.

U legt alledrie de eed af. De eed luidt als volgt:

“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”

De heer HAASE: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De heer KREIJKES: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De heer BEUNK: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De VOORZITTER: Dan feliciteer ik u als raadslid van de gemeente Rijssen-Holten. Wij hebben exact 6 minuten en 23 seconden zonder een voltallige raad gezeten. Ik wens u in uw werk hier in de raad heel veel succes en plezier toe.

26.  Benoeming en beëdiging commissieleden
De VOORZITTER: Ik blijf hier even staan, omdat het volgende agendapunt betreft de benoeming en beëdiging van commissieleden. Ik stel voor om voor de SGP-fractie de heer Baan te benoemen en voor de fractie van Gemeentebelang de heer Ter Schure voor de opengevallen vacatures. Als u schriftelijke stemming wilt, dan kan dan, maar ik neem aan dat u kunt instemmen met deze benoeming.

Zonder hoofdelijke stemming benoemt de raad de heren Baan en Ter Schure als commissielid van de vaste raadscommissies.

De VOORZITTER: Ik vraag de heer Baan en de heer Ter Schure naar voren te komen, zodat ik van hen de eed als commissielid kan afnemen.

Ik lees u de eed voor raadscommissieleden voor:

“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raadscommissies benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissies naar eer en geweten zal vervullen.”

De heer BAAN: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De heer TER SCHURE: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De VOORZITTER: Dan feliciteer ik u van harte met uw benoeming tot raadscommissielid. Ik wens u in uw werkzaamheden heel veel succes en plezier.

27.  Sluiting
De VOORZITTER: Dan zijn wij bijna aan het eind gekomen van deze vergadering. Misschien is het goed nog even te vragen in vak W, het vak van de wethouders, of daar nog een eerste reactie te geven is van hoe men daar nu zit.

De heer BEENS: Dat wil ik graag doen. Ik bekijk de zaak nu totaal anders, van deze kant is het toch weer een heel ander gezicht. Ik wil gebruik maken van de gelegenheid om namens mijn collega-wethouders de raad te bedanken voor het gestelde vertrouwen in ons. Ik hoop echt van harte dat wij met elkaar vier goede en vier positieve jaren tegemoet gaan. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan zijn wij gekomen bij de sluiting van deze raadsvergadering en ga ik u voor in het ambtsgebed.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rijssen-Holten op 20 mei 2014

de griffier                                                                                     de voorzitter
drs. H.A.J. van de Vliert                                                                  A.C. Hofland

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 20 mei 2014

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous