Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 25 september 2014

Datum: 25-09-2014Tijd: 19:30 - 20:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: H.A.J. van de Vliert AanwezigNaamSGPA.J. Scheppink, G. Kreijkes, J.W. Reterink,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 25 september 2014

Datum: 25-09-2014
Tijd: 19:30 - 20:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, G. Kreijkes, J.W. Reterink, R. Jansen, dr. J. Noeverman, drs. E.G. Bosma en ir. A.S. Haase
CDADrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieB.D. Tijhof, J. Berkhoff, J. van Veldhuizen en W.L. Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAJ.J.A. ter Keurst en S. Kök
VVDF.W. Noordam en E.J.W. Deijk
Lokaal Liberaal
D66Ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, mr. B. Wolterink
Pers1
Publiek19

1. Opening 
De VOORZITTER opent de vergadering met het ambtsgebed.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer De Koe.
Als beginnummer voor hoofdelijke stemming wordt getrokken nummer 16, mevrouw Riezebos.

Spreker memoreert het overlijden van oud-raadscommissielid Gerrit Roosink op 19 juli 2014. Nu de raad na zijn overlijden voor het eerst bijeen is, wil spreker met de raad en in aanwezigheid van Gerdie, de echtgenote van Gerrit Roosink, dochter Emma en zijn familie, stilstaan bij zijn leven en een In Memoriam uitspreken. Hij verzoekt de aanwezigen te gaan staan.

In Memoriam Gerrit Roosink

“Tien jaar geleden werd Gerrit Roosink schaduwfractielid en commissielid voor de ChristenUnie. Van 2004 tot 2006 en vanaf 2009 tot aan de afgelopen raadsverkiezingen in maart. Eind 2012 werd geconstateerd dat Gerrit ernstig ziek was. Vanaf november vorig jaar werd duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was.

Wij kennen Gerrit allen als een vriendelijke man met grote interesse in de mensen om hem heen. Een denker én een doener. Hij hoefde niet in de schijnwerpers te staan, maar hij vermeed ze ook niet. Met kennis van zaken was hij aanwezig in de raadscommissievergaderingen. Een betrouwbaar en onkreukbaar politicus met een sympathieke uitstraling. Een warm mens.

Ook binnen de ChristenUnie speelde hij een belangrijke rol. Hij was de man achter de website, maar ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan het verkiezingsprogram en de verkiezingscampagne. Niet voor niets werd hij afgelopen februari door zijn partij met het bronzen ChristenUnie-beeldje geëerd voor zijn inzet.

Tijdens zijn ziekte heb ik Gerrit enkele malen bezocht en gesproken. Op een van die momenten zei hij: “Je mag je zorg uitspreken als je er maar niet in blijft hangen”. Dat was Gerrit ten voeten uit. Hij stond positief in het leven en bleef dat ook tijdens zijn ziekte uitdragen.

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand”: zo leefde hij, zo leefde hij ons voor. Opvallend daarin was zijn openheid over zijn gezondheidssituatie en over wat dat met hem deed. Via een indrukwekkend interview op 21 december 2013 in de Tubantia kon iedereen kennis nemen van zijn situatie en van de manier waarop hij in het leven stond. Gerrit had een rotsvast Godsvertrouwen. In dat vertrouwen is hij op 19 juli overleden in het bijzijn van zijn vrouw Gerdie en zijn dochters Emma en Julia.

Gerrit Roosink is 50 jaar geworden. Laten wij hem gedenken met respect en met dankbaarheid voor alles wat hij voor onze gemeenschap heeft gedaan door een moment van stilte in acht te nemen.”

2. Spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vragenuur
De VOORZITTER zegt dat de VVD en de ChristenUnie zich hebben aangemeld voor het vragenuur.

De heer NOORDAM zegt dat hij vragen heeft over de transitie van de jeugdzorg. Uit landelijke berichtgeving kan opgemaakt worden dat er grote zorgen zijn of de jeugdzorg na 1 januari 2015 voldoende gegarandeerd is. Daarom wil de VVD weten of de jeugdzorg in het algemeen en met name voor de meervoudig gehandicapte kinderen per 1 januari 2015 in Rijssen-Holten gegarandeerd is.

Wethouder WOLTERINK zegt dat het college op de hoogte is van de zorgen die leven rondom de jeugdzorg. Er wordt in de gemeente en het samenwerkingsverband “Samen14” hard gewerkt aan de tijdige implementatie van de jeugdzorg. Lokaal gaat het om inrichtings- en procesvraagstukken, die volgens een strakke planning uitgewerkt en uitgevoerd worden. De gemeente heeft inmiddels deskundig personeel aangetrokken. Op regionaal niveau is de inkoop van de jeugdzorg in een afrondende fase. Een en ander moet voor 1 november afgerond zijn. Hij verwacht dat dat lukt.
Voor jongeren die nu al in de jeugdzorg zitten of op 31 december 2014 op een wachtlijst staan, geldt het overgangsrecht; 2015 is een transitiejaar. Deze jongeren behouden hun indicatie in 2015. Ook meervoudig gehandicapte kinderen behouden het recht op zorg in 2015. Voor nieuwe cliënten wordt een passend zorgaanbod geboden. Rijssen-Holten ligt op koers. In de commissievergadering van 6 oktober a.s. staat het Beleidsplan Jeugdzorg geagendeerd. Daarin staan de verschillende waarborgen en de wijze waarop de kwaliteit is geregeld.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat veel mensen ongerust zijn over de huishoudelijke hulp via de Wmo vanaf volgend jaar. Gemeenten moeten hierin fors bezuinigen of de hulp zelfs volledig schrappen en onderbrengen in een algemene voorziening. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is een motie aangenomen waardoor € 40 miljoen extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp. Als gemeenten vóór 15 oktober 2014 bij het ministerie aangeven dat zij een plan indienen, dan ontvangen zij na indiening van het plan het gehele voorziene bedrag voor 2015. Het bedrag dat staat gereserveerd voor niet-deelnemende gemeenten wordt herverdeeld onder de gemeenten die wel een verklaring indienen. Spreekster stelt de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u van bovenstaande feiten op de hoogte?
  2. Op welke wijze is huishoudelijke hulp in Rijssen–Holten geregeld per 1 januari 2015, en in hoeverre is er sprake van een bezuiniging?
  3. Welke actie heeft u ondernomen om aanspraak te maken op deze extra financiële middelen voor huishoudelijke hulp, of welke actie u gaat ondernemen?
  4. Kunt u de antwoorden op bovenstaande vragen vóór 13 oktober naar de raad sturen?

Wethouder BEENS zegt dat het college ervan op de hoogte is dat er € 75 miljoen per jaar en nog € 40 miljoen extra beschikbaar is voor huishoudelijke hulp. De afgelopen weken heeft afstemming plaatsgevonden met de aanbieders en de andere dertien Twentse gemeenten om te bekijken of gezamenlijk een behoorlijk bedrag binnengehaald kan worden. De gemeenten stellen gezamenlijk een plan op voor de inzet van deze middelen, dat op 26 september 2014 tijdens een regionaal overleg met de aanbieders, wordt gepresenteerd. Het idee achter de € 75 miljoen en de € 40 miljoen is het stimuleren van de economie en het creëren van meer werkgelegenheid in de gezondheidszorg.
Er is een enorme bezuinigingsslag gaande. Landelijk gaat het om een bedrag van € 465 miljoen dat minder beschikbaar is. Daarop komt in 2016 nog een aanvulling van € 145 miljoen. Voor Rijssen-Holten betekent dit in 2015 € 890.000 op een bedrag van € 3,1 miljoen.

De heer TEN BERGE merkt op dat er twee weken geleden een gesprek is geweest met 30 gemeenten en de belangenvereniging voor de zorg. Daarbij kwam naar voren dat gemeenten die op 30 september een aanvraag indienen bij het Rijk, waarschijnlijk op veel meer geld een beroep kunnen doen. Spreker vraagt of het college daarvan op de hoogte is en zo ja, of daarop wordt geanticipeerd.

Wethouder BEENS zegt dat de wethouder van Tubbergen namens de veertien gemeenten aanwezig was bij het overleg dat de heer Ten Berge noemde. Daarbij is gevraagd of de veertien Twentse gemeenten gezamenlijk kunnen optrekken. Die toezegging is gedaan. Momenteel wordt hard gewerkt om voor 30 september een aanvraag in te dienen. Het heeft de volle aandacht van het college.

5. Notulen en besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 juli 2014
Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen en de besluitenlijst vast.

6. Ingekomen stukken – mededelingen
De heer MULLER zegt dat ingekomen stuk nr. 16, brief van Stichting ROOS over het voornemen tot sluiting van de Bosschool, voor nader advies bij het college ligt. Vanwege het grote belang en de onrust binnen de gemeenschap Espelo is snel duidelijkheid over de rol en het standpunt van de gemeente van belang. Spreker vraagt of het college prioriteit wil geven aan de reactie op deze brief.

De heer NOORDAM gaat eveneens in op ingekomen stuk nr. 16, waarin Stichting ROOS de raad vraagt voor 1 februari 2015 een uitspraak te doen over het in stand houden van de Bosschool. De VVD vraagt het college of er contact is opgenomen met de MR en de OR van de Bosschool en voorts op welke termijn het college met een onderbouwd advies naar de raad denkt te komen.

Wethouder WOLTERINK zegt dat de opheffingsnorm ligt op 42 leerlingen. Sinds drie jaar zit de Bosschool onder de opheffingsnorm. In 2008 lag het leerlingenaantal nog op 48. Dat is langzamerhand teruggelopen tot 30. In de afgelopen jaren kon de Bosschool gebruik maken van een escape, namelijk de gemiddelde schoolgrootte. Het totaal aantal leerlingen binnen de scholen van Stichting ROOS is 1513. Om in aanmerking te komen voor de gemiddelde schoolgrootte en om het BRIN-nummer te behouden, moeten er voor 1 oktober 2014 1530 leerlingen zijn. Als dat niet lukt, gaat het college een advies opstellen voor de raad, dat op 1 december a.s. geagendeerd kan worden in de commissie MDV. Er is geen contact geweest met de MR of de OR. Het college vindt dat dat niet op zijn weg ligt. Wel is er contact geweest met Stichting ROOS.

De heer BOSMA dankt raad en college voor de attentie die hij en zijn vrouw hebben ontvangen voor hun 12,5 jarig huwelijksjubileum.

7. Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente in verband
met
 jeugdhulp  (Hofland)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

8. Raadsvoorstel aanwijzen van diensten van algemeen economisch belang in het kader
van de 
Wet markt en overheid (Hofland)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9. Raadsvoorstel vaststellen Verordening Basisregistratie Personen (Hofland)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

10. Vaststellen gewijzigde Erfgoedverordening 2014 (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

11.Raadsvoorstel, het bestemmingsplan' Buitengebied Holten, wijziging
bouwblok Oude 
 Diepenveenseweg 17' gewijzigd vaststellen (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

12. Raadsvoorstel wijziging op de gemeentebegroting

Eerste termijn
De heer NOORDAM zegt dat de VVD voorstander is van het idee Ondernemershus. De voorwaarde die de VVD stelt aan het beschikbaar stellen van het bedrag is dat de Rabobank als eigenaar van het pand alleen optreedt als verhuurder en geen aanvullende voorwaarden stelt aan gebruikers met betrekking tot een commerciële relatie met deze bank.
De VVD vindt dat mogelijke alternatieven zoals het Kulturhus en de locatie Tuinstraat onvoldoende zijn onderzocht. De VVD stemt in met het voorstel, maar hoort graag de bevestiging dat er geen relatie is tussen de gebruiker en de bank.

De heer TER KEURST zegt dat de Rabobank van plan is het eerste jaar per werkplek € 80 per maand te sponsoren. Bij achttien werkplekken is dat € 16.000 per jaar. Bij minder verhuur van plekken staat de Rabobank garant. Spreker vraagt waarom niet is onderzocht of voor minder geld, bijvoorbeeld voor € 100.000, de locatie Tuinstraat adequaat kon worden verbouwd, zodat voor € 50.000 de aanloopverliezen gedekt hadden kunnen worden.

De heer BEUNK zegt dat in de Strategische Visie staat dat de gemeente daar waar mogelijk faciliteert in ondernemersinitiatieven, met name op het gebied van stimulering van kleine en zelfstandige eenmanszaken. Dat is wat nu voorligt. Gemeentebelang kan zich daarin vinden en hoopt dat door dit initiatief de deelnemende ZZP-ers zich nog meer thuis voelen in deze ondernemende gemeente.

Wethouder WOLTERINK antwoordt op de vraag van de heer Noordam dat er geen commerciële relaties zijn met de bank, zoals ook al is uitgelegd tijdens de commissievergadering. Zoals in de commissie is toegelicht, vindt de Stichting Ondernemershus de locatie Tuinstraat niet geschikt. De gemeente heeft daar verder geen onderzoek naar gedaan. Wat meespeelt zijn de kosten die de Rabobank voor haar rekening neemt.

Tweede termijn
De heer TER KEURST zegt dat de Rabobank na drie jaar eventueel blijft zitten met een prachtig opgeknapt pand, waarin de Rabobank € 110.000 heeft geïnvesteerd. De gemeente investeert € 150.000 gemeenschapsgeld. Als stemverklaring zegt spreker dat de PvdA wel kiest voor beschikbaarstelling van het budget voor het Ondernemershus, maar als de PvdA moet kiezen tussen de locatie Rabobank en de locatie Tuinstraat, dan kiest zij voor de locatie Tuinstraat. Als het project slaagt, dan is dat een winwinsituatie. Als het project niet slaagt, gaat er sowieso € 150.000 verloren.

De heer JANSEN zegt dat de SGP van harte instemt met het voorstel. Het betreft een particulier initiatief. De stichting heeft de zaak onderzocht en vindt dat de Rabobank als locatie daarvoor het meest geschikt is. De € 150.000 komt uit het Deltaplan. Het Deltaplan is bedoeld om de werkgelegenheid te stimuleren. Dat is hier duidelijk het geval.

De heer TIJHOF zegt dat de ChristenUnie blij is met de voortgang die de ondernemers in Holten kunnen boeken. Het spreekt van ondernemerschap dat dit in deze tijd vormgegeven kan worden.

De heer TEN BERGE zegt dat de vraag voorligt of de raad het plan vanuit het Deltaplan wil faciliteren. Het betreft hier een particulier initiatief, dat goed is onderzocht door de stichting. Wellicht had het op een andere wijze kunnen gaan, maar dan had dat door een wat meer ondernemende stichtingsbestuurder gedaan moeten worden. Het CDA stemt in met het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

13. Voorbereiding regioraadsvergadering van 1 oktober 2014
De VOORZITTER geeft het woord aan wethouder Beens en de heer Kahraman, de vertegenwoordigers van de gemeente Rijssen-Holten in de regioraad.

De heer BEENS geeft een toelichting op enkele agendapunten van de regioraadsvergadering. Agendapunt 4 betreft de Wijziging Regeling Buurtbusprojecten Regio Twente 2010. De wijziging betreft de leeftijd van de chauffeur van de Buurtbus. Deze wordt gewijzigd in 74 jaar. Het college staat daar volledig achter.
Agendapunt 5 betreft het beschikbaarstellen van vooralsnog bij de Regio Twente geoormerkte financiële middelen van in totaal € 304.776 voor enkele voorstellen die zijn gepresenteerd bij de jaarstukken 2013. De Regioraad is niet akkoord gegaan met het direct bestemmen van geld dat is overgebleven en vindt dat de volgende keer dat geld terug moet naar de gemeenten. Toegezegd is dat dat in de toekomst gaat gebeuren. Het geld staat nu nog ‘geparkeerd’. Het college adviseert in te stemmen met de verbeterde onderbouwing van de drie voorstellen:

  • Het verder implementeren van de interne controle en beheersing;
  • Financiering van de doorontwikkeling van de organisatie;
  • Financiering kosten van onderzoek in het kader van de heroriëntatie in Twente.

Het ambtelijk advies van Rijssen-Holten geeft aan dat de Regio Twente die middelen uit de eigen kas zou moeten halen. Het college neemt dat advies niet over en verzoekt de raad de vertegenwoordigers mee te geven om op 1 oktober met het voorstel van agendapunt 5 in te stemmen.

De heer KAHRAMAN zegt dat hij als lid van de Auditcommissie Regio Twente gesprekken heeft gevoerd met de accountant. Het blijkt dat de Regio twee jaar achtereen een onvoldoende scoorde op de interne controle. Spreker adviseert de raad coulant te zijn en dit proces te laten oppakken door de Regio.

De heer MULLER verwijst naar het stuk van het Portefeuillehoudersoverleg Financiën Regio Twente, de kerngroep Financiën. De kerngroep stelt voor de drie zojuist genoemde voorstellen vooralsnog niet te honoreren. Dat is tegengesteld aan het advies van de vertegenwoordigers van Rijssen-Holten. Het gaat spreker niet om de vraag waarom niet eerst op een andere manier middelen gezocht worden. Het bestuur van de Regio Twente geeft aan zich nog te beraden over het voorstel en op 30 september te reageren. Dat is voor de raad te laat om een mening te vormen.

De heer TER KEURST zegt dat het college een ambtelijk advies heeft ontvangen om niét akkoord te gaan met het voorstel van de Regio en vraagt waarom het college dat advies niet volgt.

De heer NOORDAM zegt dat een van de agendapunten van de regioraad de studiereis van de secretaris van de Regio betreft. In een ingezonden brief van een fractie uit Enschede staat dat men het bizar vindt dat de Regiosecretaris een reis naar Amerika maakt om kennis te vergaren. In de brief wordt het bestuur opgeroepen daar een halt aan toe te roepen. De VVD begrijpt de betreffende brief en zet vraagtekens bij deze reis. Het gaat om gemeenschapsgeld.
Er zijn 250 vrijwilligers druk met de buurtbus. Het is begrijpelijk dat de leeftijdsgrens verhoogd moet worden vanwege de beschikbaarheid van mensen. De VVD vraagt of er nagedacht is om ook andere mensen, zoals bijstandsgerechtigden, te motiveren voor het rijden met de buurtbus.
Bij agendapunt 5 gaf de wethouder aan dat in de toekomst de koninklijke weg bewandeld moet worden. Spreker vraagt waarom dat niet direct kan ingaan. De regio gaat met 1 fte groeien. Dat kan niet de bedoeling zijn. Die zorg wil de VVD uitspreken.

De heer SCHEPPINK zegt dat Rijssen-Holten de laatste jaren bezuinigingen heeft doorgevoerd, waarvoor geen extra incidentele middelen nodig zijn geweest. Nu wordt voorgesteld € 100.000 extra te investeren in de Regio Twente om bezuinigingen te realiseren. Spreker vraagt waarom de raad met dat voorstel zou moeten instemmen.

Wethouder BEENS zegt dat in het overleg van de wethouders Financiën van de Regio een kleine meerderheid aanwezig was. De gemeenten Almelo en Hengelo hebben zich erg hard gemaakt voor het opvolgen van het ambtelijk advies, mede door de gedachte dat zij zelf het geld nodig hebben, en vinden dat de Regio de bezuiniging zelf moet realiseren. Naar aanleiding van het ambtelijk advies, dat het college naast zich neer heeft gelegd, zegt spreker dat de ambtelijke organisatie dit zeer cijfermatig beschouwt. Het college bekijkt het vanuit zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid en voelt zich verantwoordelijk voor een goed draaiende Regio. Nu de dekking zoeken binnen de Regiobegroting vindt het college niet verantwoord.
Spreker vraagt de heer Noordam wat hij bedoelt met zijn woorden over de buurtbus en of hij komt met een voorstel dat de vertegenwoordigers mee kunnen nemen.

Het bestuur van de Regio heeft het nodig gevonden de secretaris van de Regio buiten de grenzen kennis te laten opdoen, zodat de Regio daar voordelen uit kan halen. Spreker hoopt 1 oktober te vernemen hoe de reis is verlopen.
Waarom het college adviseert niet direct de koninklijke weg te bewandelen, is bediscussieerd in de regioraad van juli. Een meerderheid was het toen niet eens met de procedure. Toegezegd is dat dit niet opnieuw zou gebeuren. Rijssen-Holten heeft zich geconformeerd aan het feit dat dit de laatste keer was. In het vervolg wordt de koninklijke weg bewandeld.

Tweede termijn
De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang niet twijfelt aan nut en noodzaak van de voorstellen. Het gaat om de manier hoe het wordt betaald en op welke wijze de gelden worden geparkeerd. Gemeentebelang vindt dat nog één keer het restant van vorig jaar benut kan worden.

De heer TER KEURST zegt dat de wethouder opmerkte dat bezuinigen binnen de Regio op dit moment niet verantwoord is. De wethouder legt dat verder niet uit.  De PvdA is van mening dat de vertegenwoordigers uit de raad moeten stemmen voor de koninklijke weg, zoals die altijd bewandeld wordt in Rijssen-Holten.

De heer WESSELS zegt dat de procesgang enigszins bijzonder is. Het is belangrijk de interne controle op orde te hebben. Al is het niet de koninklijke weg, toch stemt het CDA in met de opmerkingen die de vertegenwoordigers hebben geplaatst.

De heer SCHEPPINK vraagt zich af wat er gebeurt als niet ingestemd wordt met het beschikbaar stellen van de € 100.000 en als de Regio de opdracht krijgt de zaken te regelen binnen de eigen organisatie. Rijssen-Holten heeft zelf heel snel en heel veel bezuinigd en de begrotingen tot en met 2019 zijn bijna op orde. Ook de Regio zou daar werk van moeten maken; het duurt nu veel te lang.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie ervan uitgaat dat de vertegenwoordigers erop toezien dat volgend jaar de koninklijke weg wordt bewandeld. De ChristenUnie stemt in met het rechtstreeks beschikbaar stellen van het geld aan de daarvoor gestelde doelen.

De VOORZITTER proeft dat een meerderheid in de raad zegt dat een groot deel van de € 300.000 beschikbaar gesteld kan worden. De vertegenwoordigers kunnen de kritische vraag van de SGP naar voren brengen of de € 100.000 voor de organisatieontwikkeling inderdaad nodig is. Afhankelijk van het antwoord daarop kunnen zij op dat moment een afweging maken.

14. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.20 uur met het ambtsgebed.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 30 oktober 2014

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous