Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 26 maart 2015 (19.30 uur), Dialectvergadering

Datum: 26-03-2015Tijd: 19:30 - 19:50Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: G.B. Aanstoot-Stam AanwezigNaamSGPA.J. Scheppink,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 26 maart 2015 (19.30 uur), Dialectvergadering

Datum: 26-03-2015
Tijd: 19:30 - 19:50
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, J.W. Reterink, R. Jansen, dr. J. Noeverman, drs. E.G. Bosma en ir. A.S. Haase
CDAdrs. I. Kahraman, G.D. ten Berge, H.J. Nijkamp, H. Kreijkes RA CISA en F.J. Wessels
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen, N.J. Otten en mr. W.L. Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAJ.J.A. ter Keurst en S. Kök
VVDF.W. Noordam en E.J.W. Deijk
Lokaal LiberaalR.A. de Koe
D66
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek17

 

1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering met het ambtsgebed en heet allen welkom bij deze raadsvergadering, waarin dialect gesproken mag worden.
Als beginnummer voor hoofdelijke stemming wordt getrokken nr. 24, de heer Van Veldhuizen.
De heer G. Kreijkes is met kennisgeving afwezig. De heer Klein Velderman heeft laten weten wellicht later ter vergadering te komen.

2. Spreekrecht in de raad
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Vaststellen agenda
De VOORZITTER geeft aan dat de VVD een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ heeft aangekondigd. Deze motie wordt behandeld na agendapunt 11.
De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang bij agendapunt 9 een stemverklaring wil afleggen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

4. Vragenuur
Er zijn geen vragen binnen gekomen.

5. Notulen en besluitenlijst van 5 februari 2015
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen en de besluitenlijst vast. 

6. Actiepuntenlijst
De heer SCHEPPINK verwijst naar actiepunt 2014/09 over het sportbeleid. Dit onderwerp staat al lang op de actiepuntenlijst en de SGP vindt dat het tijd wordt dat er een voorstel naar de raad komt. Alle verenigingen en clubs hebben een bezuiniging moeten doorvoeren, alleen bij de sport is dat nog maar voor 20% gebeurd. Er moet nog € 80.000 bezuinigd worden.

Mevrouw KUIPER zegt met betrekking tot actiepunt 2014/02 dat het verwijderen van de fietsenrekken op de Smidsbelt blijkbaar leidt tot meer onveilige parkeerbewegingen. Zij vraagt of dit probleem betrokken wordt bij de definitieve inrichting van de Smidsbelt en wat op dit moment daarvan de stand van zaken is. Tevens vraagt zij wat de stand van zaken is van de herinrichting van het Europaplein.
Gemeentebelang complimenteert het college met de inrichting van het Tusveldplein. 

Wethouder AANSTOOT deelt mee dat op 7 april 2015 een voorstel in het college wordt behandeld over de herinrichting van het Europaplein.
Op de Smidsbelt in Holten is de fietsenstalling verwijderd in overleg met de marktcommissie. Het college zal de huidige situatie meenemen bij de definitieve inrichting. Op de Smidsbelt wordt momenteel wekelijks gehandhaafd. Wellicht kan dit nog wat geïntensiveerd worden.

Wethouder CORNELISSEN zegt naar aanleiding van de vraag van de heer Scheppink over het sportbeleid, dat er binnenkort een voorstel naar de raad komt.

Zonder verdere bespreking neemt de raad kennis van de actiepuntenlijst.

7. Ingekomen stukken – mededelingen
Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de afdoening van de ingekomen stukken overeenkomstig het voorstel vast.

8. Raadsvoorstel Aanwijzing lid algemeen bestuur Soweco (Hofland)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming benoemt de raad de heer B.D. Tijhof als lid van het algemeen bestuur van Soweco.

9. Raadsvoorstel benoemen stadsbouwmeester (Cornelissen)
De heer BEUNK zegt als stemverklaring dat op 1 januari 2015 de Welstandscommissie is afgeschaft. Door het aanstellen van de stadsbouwmeester kunnen aanvragen sneller verlopen. Gemeentebelang is daar blij mee en is het ermee eens dat dit sinds 1 januari 2015 op deze manier gebeurt. Gemeentebelang vindt dat de aanstelling van de stadsbouwmeester tijdelijk moet zijn en blijft bij haar standpunt dat er minder regels zouden moeten zijn. Veel gemeenten werken al zonder commissie of stadsbouwmeester.
In 2018 verschijnt de nieuwe Omgevingswet. Voordien zal Gemeentebelang verzoeken deze tijdelijke regeling nog een keer op de agenda te zetten. Met deze kanttekening stemt Gemeentebelang op dit moment in met het voorstel.

Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomst het voorstel.

10. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Holten, rood voor rood Pasmansweg 8 (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomst het voorstel.

11. Begrotingswijzigingen 26 maart 2015 (Beens) 
De VOORZITTER geeft aan dat er extra informatie via de mail is verstrekt en dat het om twee begrotingswijzigingen gaat.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomst het voorstel.

11a. Motie vreemd aan de orde van de dag
De VVD dient een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in: Gecoördineerde aanpak na ernstige calamiteit A1. De heer Noordam licht de motie toe.

Overwegende dat:

  • bij een ernstige calamiteit op de A1, langdurige lokale ontwrichting heeft plaatsgevonden;
  • de gemeente in het belang van haar burgers lokale ontwrichting dient te voorkomen;
  • het bevoegde lokale gezag voldoende gereedschappen dient te hebben om adequaat te kunnen optreden bij een dergelijke calamiteit;
  • een ernstige calamiteit op de A1 vraagt om gecoördineerde verkeersafwikkeling van en naar omliggende gemeenten;
  • een lokaal en regionaal draaiboek dat voorziet in een gecoördineerde aanpak van de gevolgen bij een calamiteit op de A1 volgens een vast protocol hierbij behulpzaam kan zijn;

verzoekt het college:

  • kennis te nemen van de overwegingen en binnen de relevante netwerken en samenwerkingsverbanden het onderwerp gecoördineerde aanpak te agenderen;
  • met alle betrokken partners tot een sluitende aanpak te komen bij langdurige afsluiting van de A1.

De heer SCHEPPINK vraagt wat de VVD beoogt met de motie. Bij een ernstige calamiteit vindt altijd opschaling plaats, waarvoor al draaiboeken bestaan. Het draaiboek waarom in de motie wordt gevraagd vindt spreker sympathiek, maar het is hem niet duidelijk wat het einddoel moet zijn.

De heer DE KOE vraagt of de VVD weet dat er op dit moment al draaiboeken en calamiteitenplannen zijn, die door de gemeente Rijssen-Holten en ook door andere gemeenten in Overijssel worden uitgevoerd, zodat de verkeersafwikkeling zo goed mogelijk kan verlopen. Spreker gaat ervan uit dat er na calamiteiten evaluaties plaatsvinden, die besproken worden in diverse overlegorganen.

De heer NOORDAM zegt dat er inderdaad een draaiboek is, maar dat dit momenteel nog niet functioneert en dat het ook de vraag is of dit draaiboek voldoet, omdat bij een totale afsluiting van de A1 het verkeer door het centrum van Holten wordt geleid, dat daarop niet is berekend. Het doel van de motie is dat met elkaar vastgesteld wordt dat dit eigenlijk niet kan.
Verder vindt spreker het vreemd dat de Langstraat, die parallel loopt aan de A1, niet in het plan is betrokken. Deze weg zou bij een totale ontwrichting tijdelijk als eenrichtingsweg ingesteld kunnen worden als een extra aorta.
Spreker vindt het wenselijk dat gekeken wordt of het draaiboek dat er nu ligt voldoende is en of er voldoende Boa’s en verkeersafwikkelaars aanwezig zijn. In de betreffende situatie werden inwoners van Holten teruggestuurd richting Markelo, waar ook een verkeerschaos was. De VVD vindt dat niet helder is of er echt een gecoördineerde aanpak is of dat de gemeente haar eigen straatje schoon probeert te vegen, waardoor het bij de buurgemeenten een rommeltje wordt.

Burgemeester HOFLAND zegt dat er veel gebeurd is in de tijd tussen een grote calamiteit op de A1 van vijf jaar geleden en de calamiteit onlangs, waarbij in beide keren het verkeer gedurende langere tijd ontregeld was. De chaos was nu beduidend minder dan vijf jaar geleden. Vanzelfsprekend merkt men op het onderliggende wegennetwerk dat er wat aan de hand is als de A1 afgesloten is. Wel vindt spreker dat de gemeente moet blijven nadenken over een mogelijk betere werkwijze. Met Rijkswaterstaat en de gemeenten aan de A1 is de laatste jaren meermalen stilgestaan bij de vraag hoe omgegaan moet worden met calamiteiten. Eind 2014 is daarvoor een convenant opgesteld, dat nog niet is getekend door de gemeente Deventer. In deze situatie is echter grotendeels wel gehandeld in de geest van dit convenant.
Een bijkomend probleem op de dag van de calamiteit was dat het viaduct in Holten gesloten was in verband met werkzaamheden.
Er is een eerste evaluatie geweest. De afspraak is gemaakt dat de plannen die in feite al op papier stonden en voor een groot deel zijn nagekomen, bij voorkomende gevallen uitgevoerd worden. Van deze calamiteit zijn weer veel dingen geleerd. Zo zouden chauffeurs, die de A1 verlaten bij een calamiteit, hun TomTom, die in veel gevallen niet up-to-date is, moeten uitzetten, omdat zij anders de winkelstraat inrijden. Bij de volgende evaluatie kan bijvoorbeeld naar voren komen dat bij een calamiteit snel met borden aangegeven wordt dat men de Dorpsstraat niet mag inrijden.
Het college onderschrijft de motie en wil graag het onderwerp gecoördineerde aanpak blijven agenderen en daarover praten met partners om steeds beter en sneller ingewerkt te raken.
Het tweede verzoek in de motie luidt “met alle betrokken partners tot een sluitende aanpak te komen bij langdurige afsluiting van de A1”. Dat moet volgens spreker niet zo verstaan worden dat niemand er last van zal hebben.

 

Tweede termijn
De heer SCHEPPINK merkt op dat de heer Noordam op zijn vraag zegt dat men er in Holten eigenlijk geen last van wil hebben als er een calamiteit plaatsvindt. Spreker denkt dat de heer Noordam daarmee, ook al verzoekt hij om een draaiboek, eigenlijk bedoelt dat er een noordelijke rondweg moet komen. Daarmee is het probleem opgelost.

De heer NOORDAM zegt dat het probleem zich niet op deze wijze had voorgedaan als er een noordelijke rondweg was geweest.
Spreker zegt dat er een totale ontwrichting plaatsvond, al is er een maximale inspanning gepleegd om de afwikkeling van het verkeer zo goed mogelijk te laten verlopen. Het dorp Holten zat ’s avonds om zeven uur echter nog totaal op slot. Er zijn alternatieven, die volgens de VVD onvoldoende onderzocht zijn, zoals de Langstraat. Niet alle het verkeer hoeft dan door het dorp geleid te worden, maar kan deels buiten het dorp om. Bij een incident zal Holten echter altijd overlast ondervinden. 

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt unaniem aangenomen.

12. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.50 uur met het ambtsgebed.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 30 april 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous