Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 27 oktober 2016 (19:30)

Datum: 27-10-2016Tijd: 19:30 - 20:25Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: G. KreijkesGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 27 oktober 2016 (19:30)

Datum: 27-10-2016
Tijd: 19:30 - 20:25
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G. Kreijkes
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma, dr. J. Noeverman, J.W. Reterink, R. Jansen en ir. A.S. Haase
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en N.J. Otten
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en R.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek18

De VOORZITTER spreekt het ambtsgebed uit.

1 Opening
De VOORZITTER opent de raadsvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, ook het publiek en degenen die via Radio 350 meeluisteren. Hij deelt mee dat burgemeester Hofland niet aanwezig is wegens ziekte.

2 Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3 Vaststellen agenda
De VOORZITTER meldt dat er een motie vreemd aan de orde van de dag wordt ingediend door de fracties van D66 en PvdA. Hij stelt voor deze motie te behandelen als agendapunt 13.

De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

4 Vragenuur
De heer MULLER zegt dat al langer bekend is dat een deel van de agrarische sector moeilijke tijden doormaakt. Er zijn grote marktverschuivingen en de wet- en regelgeving wordt complexer. In Rijssen‑Holten is het aantal landbouwbedrijven de afgelopen tien jaar met 62 gedaald van 264 in 2005 tot 202 in 2015. Het meest gedaald is het aantal varkensbedrijven (-45) en de melkveehouderij vreest op dit moment voor de toekomst. Uit het onderzoek “stil leed” van de gemeente Hof van Twente blijkt dat de huidige problematiek grote impact heeft op de ondernemers en hun families. De ondernemers hebben blijkbaar veel moeite de sociale gevolgen bespreekbaar te maken en tijdig hulp te vragen.
De Twentse gemeenten Hof van Twente en Dinkelland hebben gekozen voor een actief beleid ter ondersteuning van deze ondernemers en dit ondernemerssegment. Spreker stelt hierover de volgende vragen:

  1. Is de problematiek in onze gemeente bekend en inzichtelijk?
  2. Is een plan van aanpak wenselijk om waar nodig de ondernemers en hun familie te ondersteunen en/of effectief naar hulp door te verwijzen?
  3. Kan het herinvoeren van een specifieke contactfunctionaris daarbij zinvol zijn?
  4. Ziet het college mogelijkheden en voordelen om een dergelijk plan van aanpak samen met meerdere Twentse gemeenten of buurgemeenten tot uitvoer te brengen?
  5. Is het mogelijk om voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een indicatie te geven van mogelijke financiële gevolgen van een dergelijk plan?

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er geen onderzoek is gedaan naar deze de problematiek in Rijssen-Holten. Het college is wel op de hoogte van de problemen in deze sector.
Het onderwerp is besproken in de Groene Metropool, waarin de Twentse gemeenten zijn vertegenwoordigd, het waterschap, Groene Kennispoort en LTO. Afgesproken is dat de gemeente Hof van Twente, dat het onderzoek heeft laten uitvoeren, daarin de lead neemt. Belangrijk is het actieplan dat hierop volgt. De gemeente Hof van Twente heeft laten weten die informatie te delen met de andere gemeenten. De antwoorden van de heer Muller kunnen beter op dat moment beantwoord worden.
Een aantal zaken dat in het onderzoek naar voren komt, is gericht op het fysieke domein: hoe wordt omgegaan met vrijkomende agrarische bebouwingen en de rood-voor-rood-regeling? Rijssen-Holten wil echter ook het sociale aspect bekijken.
Of het zinvol is bijvoorbeeld een contactfunctionaris in te stellen, is afhankelijk van het actieplan en of dat passend is voor Rijssen-Holten. Spreker zegt toe de terugkoppeling over deze zaken te delen met de raad c.q. de commissie Grondgebied.

De heer MULLER zegt dat het belangrijk is te constateren dat dit onderwerp de aandacht van het college heeft en vraagt op welke termijn het onderwerp in de commissie Grondgebied aan de orde komt.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat hij hiernaar navraag doet, maar dat het onderwerp eerst besproken moet worden binnen de Groene Metropool.

De VOORZITTER sluit het vragenuur af.

5 Notulen en besluitenlijst van 22 september 2016
Zonder hoofdelijke stemming stemt de raad in met de notulen en de besluitenlijst van 22 september 2016.

6 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER merkt op dat de brainstormsessie over de doelstellingen van duurzaamheid wordt georganiseerd op 13 december 2016. Daarmee kan het punt van de actiepuntenlijst afgevoerd worden.

7 Ingekomen stukken – mededelingen
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorgestelde afdoeningen.

8 Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, Broekweg 24’ (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9 Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Arend Baanstraat Rijssens Leemspoor (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

10 Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, Landgoed de Noetselenberg (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

11 Raadsvoorstel benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Waerdenborch (Tijhof)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, met de aantekening dat de heer F.J. Wessels geacht wordt niet deelgenomen te hebben aan de beraadslagingen en dat hij zich heeft onthouden van stemming.

12 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Holten, Valkenweg 9 (Cornelissen)
De heer NIJKAMP zegt dat de fractie van het CDA na de commissiebehandeling heeft gesproken met de indiener van de zienswijze. Gebleken is dat als het bouwplan 20 meter opschuift, de bezwaren van de indiener opgelost zouden zijn. Hij vraagt de portefeuillehouder of dat procedureel mogelijk is.

Mevrouw DEIJK zegt dat de raad een jaar geleden het plangebied heeft vastgesteld, waarin het bouwblok verplaatst kon worden. VVD Lokaal vindt het jammer dat er maar één locatie is uitgewerkt, terwijl er een groot plangebied is vastgesteld. Met de kennis van nu is VVD Lokaal van mening dat dit niet de meest gunstige locatie is, o.a. gezien het landschappelijk beeld en de verkeersveiligheid. VVD Lokaal is tegen het voorstel.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA voor het voorstel is met de opmerking dat het handig zou zijn dat de initiatiefnemer samen met de bezwaarmaker om tafel gaat.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 voor het voorstel is en oppert evenals de PvdA dat initiatiefnemer en bezwaarmaker een gesprek met elkaar aangaan. Als daaruit mogelijk eventueel andere plannen of ideeën uit naar voren komen, dan kunnen die alsnog ingediend worden.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang na de commissievergadering vragen heeft gesteld aan de wethouder. Die vragen zijn inmiddels beantwoord en deze brengen Gemeentebelang niet tot andere inzichten. Gemeentebelang ondersteunt het voorstel.
Volgens de procedure hoeven initiatiefnemers een plan dat in eerste instantie opiniërend voorgelegd wordt, niet te bespreken met belanghebbenden, al is het wel wenselijk. Mocht er alsnog beroep en bezwaar aangetekend worden, dan moet dat afgewacht worden.

De heer HAASE zegt dat de SGP voor het plan is, maar ook de moeilijkheden begrijpt die omwonenden hiermee hebben. Spreker sluit zich aan bij de woorden van de heer Meijerink.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat als het plan 30 meter naar achteren verplaatst zou worden, dat inhoudt dat de bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan moet worden. Bij dit bestemmingsplan behoren allerlei specifieke akoestische onderzoeken die plaatsgevonden hebben op de gevel.
Het gaat hier niet om een groot plangebied, zoals mevrouw Deijk opmerkte. Het probleem met deze kavel heeft te maken met de ligging aan zowel de N350 als aan de spoorlijn, die een grote akoestische belasting opleveren op deze woning. Om die reden is concreet gekozen voor deze locatie, die het verst van de bron af ligt en die op deze manier ruimtelijk goed ingepast kan worden.

Tweede termijn
De heer NIJKAMP zegt dat het jammer is dat er met name in het voortraject geen overleg is geweest tussen de initiatiefnemer en de indiener van de zienswijze. Dat had het een en ander kunnen voorkomen. Anderzijds is het antwoord van de wethouder duidelijk: nu schuiven met het plan, betekent een nieuwe bestemmingsplanprocedure. Dat is voor het CDA de aanleiding te zeggen de procedure nu voort te zetten met de eventuele juridische gevolgen. Het CDA is voor het voorstel.

Mevrouw DEIJK zegt dat de raad een jaar geleden een vrij groot gebied heeft vastgesteld, waarin het bouwblok verplaatst zou kunnen worden. Als de aanvrager één klein stukje grond verkoopt, is dat volgens VVD Lokaal de meest ongelukkige situatie qua locatie. VVD Lokaal is tegen het voorstel.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie instemt met het voorstel en dat zij zich aansluit bij de woorden van de heer Meijerink. Het is handig dat een initiatiefnemer en een indiener van een zienswijze met elkaar overleggen, maar de raad heeft daarin geen rol en kan dit niet afdwingen.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college heel specifiek naar deze locatie heeft gekeken. Zelfs op de tekening bij het principeverzoek was deze betreffende hoek aangewezen.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel met de aantekening dat de fractie van VVD Lokaal geacht wordt tegengestemd te hebben.

13. Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van D66 en PvdA dienen een motie in: handtekeningenactie zondagsopening winkels Holten. De heer KLEIN VELDERMAN licht de motie toe. Zojuist hebben de Holtense ondernemers een prachtig, breed gedragen, initiatief aangeboden in de vorm van ruim 5000 verzamelde handtekeningen, waar de raad iets mee moet doen. Burgerparticipatie is belangrijk en moet serieus genomen worden, maar het college heeft hiervoor geen oor. Deze handtekeningen namens de Holtense ondernemers zijn een voorbeeld van burgerparticipatie. Een gemeente die door ondernemers hoog wordt gewaardeerd en de MKB-vriendelijkste gemeente van Overijssel is, is belangrijk. Het betekent dat deze gemeente luistert naar haar ondernemers.
Het aanbieden van de handtekeningen is voor spreker een goed moment voor de raad om het college op te roepen met dit signaal aan de slag te gaan. Het onderwerp dat hierbij aan de orde is, is vrijheid om te kunnen kiezen. Keuzevrijheid is voor ondernemers van belang om op de beste manier te kunnen ondernemen. Keuzevrijheid geldt voor twee kanten, want als je de keuze hebt een winkel te sluiten op zondag, dan is er ook een plicht om de keuzevrijheid te hebben om een winkel op zondag open te hebben. Tijden veranderen snel, doelen worden bijgesteld en daarin past misschien een verruiming van het coalitieakkoord. Soms haalt de tijd eenmaal ingenomen standpunten in. Ook dat is burgerparticipatie. Spreker roept op het coalitieakkoord tegen het licht van de huidige tijd te houden en dient de volgende motie in.

Overwegende dat:
●  de Winkeltijdenwet het mogelijk maakt om op zon- en feestdagen de winkels in de gemeente open te hebben;
●  het een vrije keuze van de ondernemers moet zijn om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden tot openstelling op zondag en dat de raad hierin, middels een winkeltijdenverordening, slechts faciliterend dient te zien;
●  op een respectvolle wijze rekening gehouden wordt met ondernemers die de zondag vanwege een godsdienstige overtuiging hun zaak gesloten wensen te houden en/of deze dag op een andere wijze willen doorbrengen;
●  hoewel de raad kortgeleden besloten heeft om de verruiming van de winkelopenstelling op zondag niet mogelijk te maken, er thans een nieuw feit is ontstaan door de handtekeningenactie van Coöp, Albert Heijn en andere ondernemers in Holten, waaruit blijkt dat er binnen de gemeenschap van Holten en haar bezoekers behoefte is om op zondag de winkels geopend te hebben;
●  het initiatief van Coöp, Albert Heijn en overige ondernemers ondersteuning verdient,
Verzoekt het college:
met voorstellen te komen en gehoor te geven aan de wens vanuit de gemeenschap van Holten en haar bezoekers, nu er een behoefte is om op zondag de winkels geopend te hebben.

Eerste termijn
De heer MEIJERINK refereert aan de motie, die door de fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer is ingediend, die medeondertekend is door de fractievoorzitters van ChristenUnie en CDA:
overwegende:
- dat het ondernemers vrij moet staan om zelf te beslissen om hun winkel op zondag gesloten te houden;
- dat in diverse plaatsen onder de huidige wet en afspraken ondernemers forse boetes opgelegd krijgen als ze hun winkel op zondag dichthouden;
verzoekt de regering:
effectieve maatregelen te nemen zodat de keuzevrijheid van ondernemers om op zondag hun winkel gesloten te houden geborgd wordt,
en gaat over tot de orde van de dag.

Het is volgens spreker ridicuul dat een ondernemer, een consument en überhaupt een burger in Nederland, opgelegd krijgt hoe men de zondag moet invullen, met een boete als dreiging boven het hoofd. Het is volkomen terecht dat Van der Staaij c.s hier de vinger bijleggen. Het is ook logisch dat deze motie met een ruime meerderheid is aangenomen; dat blijkt alleen al uit het feit dat deze motie niet alleen door de drie christelijke fractievoorzitters werd ondertekend, maar ook werd ondertekend door de fractievoorzitters van D66, SP PvdA, Groen Links, de groep Bontes/Van Klaveren, de fractie Van Vliet, PvdD de fractie Klein.
Tegen de fracties van SGP, CDA, ChristenUnie en Gemeentebelang zegt spreker: ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’, ofwel, positiever geformuleerd: ‘wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander’. Als zij de vrijheid opeisen dat zij en hun achterban zelf moeten kunnen bepalen hoe men de zondag wil invullen, ongeacht hoe andersdenkenden hier tegenover staan, moeten zij dit aan andersdenkenden ook toestaan. Immers conform artikel 1 van de Grondwet moeten iedereen gelijk behandeld worden. Spreker verwacht unaniem steun voor de motie.

Wethouder BEENS zegt dat de raad de kaders heeft gesteld bij het vaststellen van het coalitieakkoord 2014-2018. Daarin is opgenomen dat er geen ruimte is voor koopzondagen. Het college geeft daar uitvoering aan. Recent is er opnieuw gesproken over zondagsopenstelling van winkels. Toen bleek er geen ruimte te zijn voor het regelen van koopzondagen in Rijssen-Holten.
Zojuist zijn aan spreker, in zijn functie als locoburgemeester, 5578 handtekening aangeboden van Coöp, Albert Heijn en enkele andere winkels in Holten. Gezien het feit dat de raad de kaders bepaalt en in het coalitieakkoord duidelijk heeft bepaald dat er geen sprake kan zijn van koopzondagen en dat ook recent nog weer heeft vastgesteld, raadt het college de motie af.

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het hem tegenvalt dat er in de raad geen discussie ontstaat over de motie en het initiatief dat voorligt door middel van de ingediende handtekeningen. Zoals de wethouder zegt, is het de raad die de kaders bepaalt, maar als de raad niet over dit onderwerp wil praten, dan verandert er niks.

De heer MEIJERINK zegt dat hij uit het stilzwijgen van de overige fracties concludeert dat er geen draagvlak is voor de motie en dat het college en de collegedragende partijen niet van plan zijn de motie te steunen. Dat betekent dat de christelijke partijen de vrijheid die zij voor zichzelf en hun achterban opeisen, namelijk dat zij zelf mogen weten hoe zij hun zondag invullen, niet aan anderen gunnen en toekennen. Tegen CDA, ChristenÚnie en Gemeentebelang zegt spreker dat dit misschien heel normaal is in een theocratie, maar niet in een democratie. De coalitie en het college kunnen zich er niet van afmaken door te verwijzen naar het coalitieakkoord en te zeggen dat er verder niets aan de hand is. De vraag om zondagsopenstelling ligt nu op tafel. In Holten is daarvoor een groot draagvlak. Dat kan niet zomaar genegeerd worden. Er ligt een verantwoordelijkheid ook voor de coalitie en het college om te kijken hoe zij hier samen met de ondernemers uitkomen. Wat spreker betreft moet hun wens gewoon geëerbiedigd worden.

De heer NOORDAM zegt dat ruim 5000 mensen hun handtekening hebben gezet. Het kan niet zo zijn dat daarover vanavond niet gesproken wordt. De coalitie, bestaande uit 19 raadsleden, waarvan één raadslid afkomstig is uit Holten, zwijgt het onderwerp dood.
Spreker vraagt aan de fracties van CDA en Grote Bedriegers … . Hij verontschuldigt zich met het woord “sorry” en vraagt nogmaals aan de fracties van CDA en Gemeentebelang … .
 
De VOORZITTER zegt dat het niet gepast is met deze woorden elkaar aan te spreken.

De heer NOORDAM zegt dat hij zijn woorden direct heeft hersteld.
Hij wil graag dat de partijen die in Holten veel stemmen halen, een reactie geven op de motie om recht te doen aan de oproep vanuit Holten om zondagsopenstelling. Ook partijen zonder Holtense raadsleden moeten hierover iets kunnen zeggen. De heer Rouvoet van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer heeft uitgelegd wat de democratie echt inhoudt. Vanavond wordt hier echter de democratie geweld aan gedaan. De essentie van de democratie is niet dat de meerderheid beslist, volgens Rouvoet, maar dat het slechts een procedureel aspect is, dat nodig is om tot besluitvorming te komen. Het hart van de democratie klopt in het besef dat de meerderheid bij besluiten zo veel mogelijk ruimte laat aan minderheden, aan hun opvattingen en gedragingen. Daar doet de raad vanavond geweld aan en dat doet pijn, zegt spreker als Holtenaar. Er is moed voor nodig om in de loop der jaren met zo’n signaal iets te doen. Die moed om te luisteren heeft de ChristenUnie, met acht zetels in de raad in Zwolle, wel gehad hoe pijnlijk het ook is. Spreker heeft daar veel respect voor. Geen respect heeft hij om een overdracht van handtekeningen te negeren of om in de eerste termijn een motie over de zondagsopenstelling te negeren.

De VOORZITTER wijst erop dat de motie op een ordelijke manier wordt behandeld. In de eerste termijn zijn er enkele opmerkingen gemaakt, maar pas in deze tweede termijn voert VVD Lokaal het woord voor het eerst, zoals ook andere fracties dat nu zullen doen.

De heer MULLER merkt richting de heer Noordam op dat ‘het houden aan je woord’ geen bedrog is, maar staan waar je voor staat en voor wat je beloofd hebt. Als VVD Lokaal dat betitelt als bedrog, dan is “sorry” niet voldoende.
Gemeentebelang heeft geen principiële bezwaren tegen zondagsopenstelling van winkels. Gemeentebelang maakt deel uit van een coalitie met een door twintig raadsleden ondersteund akkoord. De coalitie is geen optelsom van alle mensen en mogelijkheden, maar een compromis. Gemeentebelang gaat voor het haalbare. Dit college is goed onderweg. Zoals in de voorgaande coalitieperiode, met de PvdA, zijn er afspraken gemaakt over het aspect zondagsopenstelling. Ook toen was het actueel. In 2000 stond er al een aanvraag van Albert Heijn op de agenda. PvdA, VVD en Gemeentebelang hadden daar geen problemen mee. Die noodzaak en die wens is ook toen al nadrukkelijk aan de orde geweest. Blijkbaar wordt Gemeentebelang verweten dat zij, zoals de PvdA in het verleden, ingestemd heeft met een zondagsregeling. De VVD heeft echter in de aanloop naar de verkiezingen de zondagsopenstelling in het geheel niet aan de orde gesteld in 2014. Het was geen speerpunt in het beleid, stond niet in haar verkiezingskrant en was geen speerpunt in de door haar geformuleerde prioriteiten voor de nieuwe coalitie. Als het toen blijkbaar niet belangrijk was voor de VVD, is de vraag van spreker of het nu wel belangrijk is, of het een breekpunt is in de toekomst of dat het zo is, zoals gebeurde bij de PvdA, dat op het moment het aan de orde is, de discussie gevoerd wordt.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt bij interruptie dat Gemeentebelang de zondagsopenstelling heeft laten vallen in het coalitieakkoord. Gezien de flexibiliteit van Gemeentebelang bij het innemen van standpunten, is dit wellicht voor Gemeentebelang het moment om het coalitieakkoord op dit punt in deze raad met de coalitiepartners te bespreken gezien de signalen die er zijn vanuit de Holtense bevolking en het winkelend publiek en het nu aan de orde te stellen in de raad. Spreker vraagt waarom Gemeentebelang dat niet doet.
De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang staat voor de gemaakte afspraak. Gemeentebelang is daarover nooit onduidelijk geweest. De wens om openstelling op zondag is niets nieuws, de discussie hierover speelt al heel lang. In de huidige situatie houdt zij zich aan de gemaakte afspraken in deze coalitieperiode.

De heer BERKHOFF zegt dat er een aantal maanden geleden uitvoerig is gediscussieerd over dit onderwerp. Het standpunt van de ChristenUnie over de zondagsopenstelling, een principieel standpunt, is niet veranderd. Op 21 maart 2018 gaat de burger weer naar de stembus. Dat is voor de Christen Unie het moment van de ultieme democratie.

De heer NIJKAMP zegt dat hij Holtenaar in hart en nieren is. Het begrip “Holtenaar” komt vaak in de raad over tafel. Eerder heeft spreker al aangegeven dat dit geen uniform begrip is. Er zijn ook op dit punt meerdere meningen in Holten. Dit onderwerp is deze week besproken in de ledenvergadering van het CDA, waar tal van Holtenaren aanwezig waren en waar spreker heeft geconstateerd hoe divers de meningen hierover zijn.
In het verkiezingsprogramma 2014-2018 van het CDA staat duidelijk dat zondagsopenstelling in deze periode voor haar niet aan de orde. Daaraan heeft spreker zich verbonden als volksvertegenwoordiger.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt bij interruptie of de heer Nijkamp bedoelt met “voor deze periode” dat het CDA zich over dit onderwerp in een volgende periode niet zo stellig zal opstellen.
De heer NIJKAMP zegt dat hij zich duidelijk uitgedrukt heeft.

De heer KAHRAMAN zegt dat het begrijpelijk is dat er vaak onderscheid wordt gemaakt tussen Rijssen en Holten. De raad vertegenwoordigt echter de belangen voor de hele gemeente. Het CDA loopt niet weg voor de discussie over zondagsopenstelling. Zij is onlangs op bezoek geweest bij de Holtense Handelsvereniging, waar men exact het CDA-standpunt kent.
Een aantal maanden is er ook gesproken over de zondagsopenstelling. De vandaag aangeboden handtekeningen neemt het CDA ter harte. Volgens spreker zal de tijd het verder uitwijzen.
 
De heer SCHEPPINK zegt dat er vaak over de betreffende zinssneden in het coalitieakkoord is gesproken. Het is goed dat ondernemers handtekeningen inzamelen, maar het ontslaat de raad niet van de verplichting om zijn eigen afwegingen te maken en het goede te zoeken voor de gemeente. Dit onderwerp mag wat spreker betreft opnieuw een verkiezingsthema worden. Hij heeft er volste vertrouwen in dat het grootste deel van de bevolking achter het standpunt van de SGP gaat staan en dat er voldoende raadszetels zijn voor de SGP om dit uit te kunnen dragen.
Het verzamelen van handtekeningen wordt door de SGP gerespecteerd, maar er is hier geen handtekeningendemocratie. Volgens spreker zou de SGP 15.000 handtekening kunnen verzamelen tegen de zondagsopenstelling. Daar gaat het echter niet om. Het moet erom gaan dat de raad het beste voor de gemeente zoekt. De SGP heeft altijd benadrukt dat de zondag een dag rust betekent. Het is voor de SGP geen probleem hierover de discussie te voeren, maar zij wil niet telkens in herhaling vallen. Het is voor haar geen probleem dat er een verkiezingsthema van gemaakt wordt.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt bij interruptie dat de 15.000 handtekeningen waarover de heer Scheppink spreekt, afkomstig zullen zijn van inwoners van Rijssen. Spreker vraagt of dat niet betekent dat er een draagvlakonderzoek onder ondernemers en bewoners moet komen om eens goed te onderzoeken hoe het zit. Hij verwijst in dit verband naar de discussie die in de raad is gevoerd over de beveiliging van bedrijventerreinen. Daarbij zijn er handtekeningen verzameld tegen camerabeveiliging. De SGP was van mening dat dit niet haar methode was, maar erkende wel dat er draagvlak was door het verzamelen van handtekeningen. Toen het aantal niet voldoende bleek te zijn, zei de SGP alsnog niet mee te gaan. Spreker vraagt of dat ook in deze situatie aan de orde kan zijn, waarom de SGP vasthoudt aan haar standpunt en niet mee kan gaan met dit initiatief en of zij niet met deze handtekeningen aan de slag wil gaan door hier met open vizier naar te kijken en dit soort initiatieven te waarderen in plaats van deze maar telkens weer terug te verwijzen.
De heer SCHEPPINK zegt dat het mooi is in deze democratie dat er een keer in de vier jaar verkiezingen zijn. De SGP heeft nooit een geheim gemaakt van hoe zij hierin zit. Tot nu toe heeft zij bijna altijd de verkiezingen gewonnen. Wie toch op zondag een winkel open wil hebben, moet niet op de SGP stemmen. Het gaat hier om één gemeente. Spreker voelt zich verantwoordelijk voor Rijssen en voor Holten en hij is daar volksvertegenwoordiger voor. In Holten is de laatste jaren veel gebeurd qua infrastructuur en ook nu worden er weer veel middelen gereserveerd in de begroting. Dat is voldoende voor de ondernemers in Holten om er een succes van te maken. Een openstelling op zondag is daar niet voor nodig.

De VOORZITTER inventariseert de woordvoerders in een eventueel derde termijn.
De heer SCHEPPINK vraagt of er een derde termijn komt.

De VOORZITTER zegt dat hij gelegenheid wil geven voor een debat.
De heer SCHEPPINK zegt dat het debat is gevoerd in een eerste en in een tweede termijn. Als er een voorstel komt voor een derde termijn, heeft spreker daartegen geen bezwaar. Dan moet dat ingebracht worden als een punt van orde. Wat spreker betreft kan de motie nu in stemming gebracht worden.

De VOORZITTER constateert dat de besluitvorming over de motie aan de orde gesteld kan worden.

De heer DE KOE verzoekt een stemverklaring af te kunnen leggen.

De heer MEIJERINK verzoekt als punt van orde om hoofdelijke stemming.

De VOORZITTER zegt dat dit mogelijk is. De stemming begint bij degene die als nr. 12 de presentielijst heeft getekend. Dat is hijzelf, de heer G. Kreijkes.

De heer DE KOE zegt dat hij het eens is met zijn fractiegenoten van VVD Lokaal, maar dat hij als voormalig lid van Lokaal Liberaal het coalitieakkoord heeft ondertekend en dat ook in deze situatie zal respecteren.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie krijgt 5 stemmen voor en 20 stemmen tegen en wordt verworpen.
Tegen de motie hebben gestemd: de heer G. Kreijkes, de heer H. Kreijkes, mevrouw Kuiper-Ruitenberg, de heer Muller, de heer Nijkamp, de heer Noeverman, de heer Otten, de heer Reterink, mevrouw Riezebos-Tessemaker, de heer Scheppink, de heer Van Veldhuizen, de heer Wessels, de heer Ten Berge, de heer Berkhoff, de heer Beunk, de heer Bosma, de heer Haase, de heer Jansen, de heer Kahraman, de heer De Koe.
Voor de motie hebben gestemd: de heer Meijerink, de heer Noordam, mevrouw Deijk, de heer Klein Velderman, de heer Kök.

14 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.25 uur.


De VOORZITTER spreekt het ambtsgebed uit.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 22 december 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous