Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 28 januari 2016 (19:30)

Datum: 28-01-2016Tijd: 19:30 - 21:25Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 28 januari 2016 (19:30)

Datum: 28-01-2016
Tijd: 19:30 - 21:25
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma, dr. J. Noeverman, G. Kreijkes, ir. A.S. Haase, J.W. Reterink en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en N.J. Otten
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVDF.W. Noordam en E.J.W. Deijk
Lokaal LiberaalR.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek30

1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering met het ambtsgebed. Hij heet hierna alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de griffier. Vanmiddag is er zingend afscheid van hem genomen met de woorden: “Bedankt Hendrik Jan, ja dat krijg je er nu van. Je was jaren ons griffier, ja dat deed ons veel plezier, maar je hebt nu een nieuw plan”. Aan het eind van de vergadering wordt bij zijn afscheid nog even stilgestaan. Verder heet hij in het bijzonder welkom de familie van de heer Van den Berg die straks beëdigd wordt als commissielid, de familie van de heer Van de Vliert en mevrouw Knopper.

Als beginnummer voor hoofdelijke stemming wordt getrokken nr. 19, de heer Noordam.

2. Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3. Vaststellen agenda
De VOORZITTER deelt mee dat aan de raad deze week is voorgesteld om agendapunt 9 af te voeren van de agenda.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt of hierover meer informatie gegeven kan worden. De herbenoeming ziet spreker los van het reilen en zeilen bij De Waerdenborch.
Wethouder TIJHOF zegt dat deze herbenoeming inderdaad losstaat van het proces rondom de begroting en de jaarrekening. De Raad van Toezicht heeft echter een rol bij het controleren van en het vaststellen van die stukken. Het college is in gesprek met De Waerdenborch. Er wordt hard aan gewerkt alles weer goed op de rails te krijgen. De raad wordt hierover nog nader geïnformeerd worden. Het college is van mening dat de herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht beter kan plaatsvinden nadat de gesprekken gevoerd zijn.

De heer SCHEPPINK vraagt of het punt terugkomt in de commissievergadering, zodat het college de omstandigheden rondom De Waerdenborch kan verduidelijken en er verder over gesproken kan worden.
De VOORZITTER zegt toe het verzoek door te geleiden.

De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

4. Vragenuur
De VOORZITTER zegt dat er vragen gesteld worden door de fractie van het CDA over seniorenhuisvesting in Holten.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA de afgelopen maanden verschillende vragen heeft ontvangen over mogelijkheden van seniorenhuisvesting in Holten. Veel mensen maken zich zorgen of voor hen in de toekomst voldoende mogelijkheden zijn. Het aanbod is nu al gering en neemt door de vergrijzing de komende jaren alleen nog maar verder af. Een ander veel gehoord punt is dat de Kol niet als meest geschikte plek wordt ervaren voor seniorenwoningen.
Het CDA heeft kennis genomen van een aantal initiatieven dat gericht is op realisatie van seniorenhuisvesting buiten het uitbreidingsplan op de Kol. Daaruit blijkt dat de woonwensen verschillend zijn, bijvoorbeeld appartementen in de koop of huur, grondgebonden seniorenwoningen en grotere appartementen met mogelijkheden van zorg op maat. Rode draad in het geheel is dat men wel graag in Holten blijft wonen, bij voorkeur in of dichtbij het centrum, en zeker niet in het laatst van de wooncarrière wil verhuizen naar elders.
Het uitgangspunt van het CDA is dat Holten leefbaar gehouden moet worden voor alle inwoners en ernaar te streven dat er in de toekomst voldoende mogelijkheden zijn voor seniorenhuisvesting, die voldoet aan de vraag van de inwoners. Het CDA stelt daarover de volgende vragen aan het college:

 1. Wanneer kan de raad beschikken over de uitkomsten van de in het najaar van 2015 gehouden enquête over de woonwensen van 55+ in Holten?
 2. Onderschrijft het college de stelling dat gestreefd moet worden naar gevarieerde huisvestingsmogelijkheden voor senioren in of dichtbij het centrum van Holten om in de toekomstige behoefte te voorzien, en dat hierbij gezocht moet worden naar planologische verruiming van de mogelijkheden anders dan het plan De Kol?
 3. Welk plan van aanpak en welke tijdslijn heeft het college voor ogen voor de oplossing van deze problematiek? Hoe denkt het college inwoners, initiatiefnemers en raad hierbij te betrekken?

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er binnen enkele weken een advies naar het college komt over het totaalbeeld van het uitgevoerde onderzoek en te nemen vervolgstappen.
In antwoord op vraag 2 wijst spreker erop dat in de nota Woningbouw 2014-2020 staat dat nader bekeken moet worden in hoeverre de bouw van 15 tot 20 appartementen mogelijk is. Op basis hiervan wordt in eerste instantie gekeken naar locaties op de Kol. Het is echter mogelijk dat er meerdere locaties zijn, die geschikt zijn voor realisatie van appartementen. Voor een afweging hiervan is een integraal beeld wenselijk. Het college acht het wenselijk te komen tot een ruimtelijke structuurvisie wonen, zoals er ook is geweest voor het centrum van Rijssen. De uitkomsten van het onderzoek en realisatie van appartementen worden daarin meegenomen.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA graag wil dat er een integrale visie komt op deze huisvestingsproblematiek en dat er ook buiten De Kol naar mogelijkheden wordt gekeken. Spreker is blij met het antwoord van het college, dat er binnen afzienbare tijd hierover met elkaar van gedachten gewisseld wordt.

De heer MULLER vraagt of degenen die contact hebben gezocht met het CDA, gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om te reageren op de woonvisie, zoals deze tot 9 juni ter inzage heeft gelegen en of eventuele inspraakreacties onderdeel uitmaken van de zienswijzennota als deze wordt behandeld in de commissie.

De heer BERKHOFF zegt dat de heer Nijkamp naar de uitkomsten van een enquête vraagt en vervolgens stelt dat er sprake is van een problematiek. Volgens spreker moeten eerst de uitkomsten van de enquête afgewacht worden.

De heer G. KREIJKES zegt dat hij wat verbaasd is over de vragen van de heer Nijkamp op dit moment. De signalen vanuit de Holtense gemeenschap zijn ook door de SGP ontvangen en er is zelfs een integraal overleg geweest met een initiatiefnemer. De heer Nijkamp gaf op dat moment aan dat het nog te vroeg was. Nu zegt de heer Nijkamp namens het CDA dat er ook buiten De Kol om gebouwd zou moeten worden. Spreker wijst erop dat daarover binnen de raad afspraken zijn gemaakt. Hij vraagt de heer Nijkamp met een beargumenteerd verhaal te komen om eventueel af te wijken van de afspraken.

De heer NIJKAMP zegt dat hij als volksvertegenwoordiger in de raad zit. Er hebben hem meerdere signalen bereikt vanuit de Holtense gemeenschap naar aanleiding van de enquête en er is een aantal initiatieven in de publiciteit geweest. Een van de vragen is wanneer mensen een reactie van de gemeente krijgen nu zij de enquête hebben ingevuld. Op basis daarvan stelt spreker vanavond zijn vragen.Het is hem bekend welke plannen de raad heeft vastgesteld, maar plannen moeten bijgesteld kunnen worden als daaraan behoefte is.
Naar aanleiding van de woorden van de heer Muller zegt spreker dat hij met name heeft gereageerd op vragen en opmerkingen van inwoners van Holten. Zij hebben kennis genomen van de plannen, maar of zij gebruik gemaakt hebben van hun recht om te reageren op de woonvisie, is hem niet bekend.

De VOORZITTER sluit dit onderwerp af en geeft het woord aan de heer Noordam voor het stellen van vragen over de publicatie van verkeersbesluiten. 

De heer NOORDAM zegt dat er op 20 januari 2016 in de Staatscourant twee verkeersbesluiten zijn gepubliceerd over de gemeente Rijssen-Holten: eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod. Dat zijn ingrijpende besluiten en bij omwonenden is er vrij veel reuring. Tot op heden kan spreker deze besluiten niet terugvinden op de website van de gemeente. De gemeente heeft niet meer de plicht om dit soort zaken te publiceren. Hij vindt echter dat de burger verteld moet worden wat de gemeente gaat doen. Men heeft zes weken tijd om bezwaar te maken, maar de meeste inwoners hebben geen abonnement op de Staatscourant en zijn niet op de hoogte van verkeersbesluiten. Spreker vraagt waarom dit soort besluiten, waarover veel reuring in een buurt is, niet heel snel bekend gemaakt worden. 

Wethouder AANSTOOT zegt dat vanaf 1 januari 2013 gemeenten wettelijk verplicht zijn verkeersbesluiten bekend te maken via de digitale Staatscourant op MijnOverheid.nl, waarop iedereen zich kan abonneren en daarbij kan aangeven geïnformeerd te willen worden over besluiten in een bepaald postcodegebied. Daarnaast heeft de raad enige tijd geleden in het kader van bezuinigingen afgesproken dat er zoveel mogelijk digitaal wordt gewerkt en dat er niet extra gepubliceerd gaat worden. De twee betreffende besluiten, zoals gebeurt met nagenoeg alle besluiten vanaf 1 januari 2013, zijn op die manier bekend gemaakt.
De twee besluiten hebben betrekking op de Molenbelterweg in Holten. In het voortraject is tijdens goedbezochte inloopavonden door de gemeente de procedure geschetst, waarbij ook duidelijk is gemaakt dat er nog verkeersbesluiten genomen zouden worden. Bewoners zijn erop gewezen dat zij dit in de gaten konden houden via MijnOverheid.nl.

De heer NOORDAM zegt dat op de website van de gemeente wel een besluit wordt gepubliceerd over een invalidenparkeerplaats. De wethouder merkte zojuist op dat in het kader van bezuinigingen is besloten dit soort zaken niet extra te publiceren. Spreker is van mening dat de gemeente niet op deze wijze met haar burgers moet omgaan, maar transparant moet zijn als het gaat om dermate belangrijke veranderingen, die veel Holtenaren aangaan. Dit is volgens spreker de zoveelste miscommunicatie.

De heer KLEIN VELDERMAN refereert aan de discussie over digitaal publiceren, waarbij is gezegd dat zaken in dat geval wellicht niet meer in de krant gepubliceerd hoeven te worden. Digitaal publiceren moet de gemeente nog wel op haar eigen website doen en niet op een andere website, waarvan mensen geen kennis hebben.
Spreker vraagt de wethouder of hij zichzelf heeft aangemeld voor MijnOverheid.nl om in zijn eigen postcodegebied geïnformeerd te worden over besluiten. Voorts vraagt spreker welke raadsleden zich daarvoor hebben aangemeld. 

De heer SCHEPPINK zegt dat de wethouder de bal teruglegt bij de raad, omdat de raad zelf heeft besloten besluiten via de Staatscourant bekend te maken. Spreker vraagt de heer Noordam of hij een motie indient om dit op te lossen, waarbij publicaties worden vermeld op de gemeentelijke website. 

Wethouder AANSTOOT wijst erop dat aan bekendmakingen via de website en via het Rijssens Nieuwsblad, als de raad daartoe zou besluiten, een prijskaartje hangt. Bij de kadernota kan de raad daarop eventueel terugkomen.

De VOORZITTER sluit daarmee het vragenuur af.

5. Notulen en besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2016
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen en de besluitenlijst van 17december 2015 vast.

6. Actiepuntenlijst
Het actiepunt “Besluitvorming krediet transportleiding Vletgaarsmaten” is afgedaan en wordt van de lijst afgevoerd.

7. Ingekomen stukken - mededelingen
De heer BOSMA verwijst naar brief nr. 15, waarin wordt verzocht de pomp uit 1799 te plaatsen op plein Hoge Wal. De SGP wil graag op de hoogte gehouden worden van wat het college met de pomp van plan is. 

De heer KAHRAMAN geeft een terugkoppeling van het presidium van de regio, waarin de voorzitter schetste hoe hij tot een dagelijks bestuur wil komen en hoe de governance in de regio eruit gaat zien. Het presidium gaat de agenda van het Twenteberaad en een adviescommissie voorbereiden. Spreker kreeg het gevoel dat een aantal presidiumleden ook de inhoud van de agenda van het Twenteraad wilden voorbespreken en van advies voorzien. Volgens spreker gaat het puur om een agendastellende commissie.
De voorzitter van het presidium heeft gezegd dat er voor september een besluit genomen moet worden over de Agenda van Twente, c.q. de bekostiging van de € 10 miljoen die nu elk jaar uit Twence wordt gehaald. De komende weken komt hierover een voorstel.

De heer MULLER zegt naar aanleiding van de woorden van de heer Kahraman, dat de functie van de adviescommissie blijkbaar anders ingevuld wordt. Spreker vindt het van belang te weten of daar zicht op is, omdat hij heeft aangegeven deel uit te willen maken van het presidium, ervan uitgaande dat het gaat om een agendacommissie. Het moet duidelijk zijn hoe deze rol ingevuld zal worden. Hij verzoekt hierover verder te spreken in het presidium van de raad van Rijssen-Holten.

De VOORZITTER zegt dat in het eigen presidium gesproken kan worden over de opstelling van de vertegenwoordiger van Rijssen-Holten in het regionaal presidium.
Spreker zegt toe de SGP op de hoogte te houden over de afdoening van de brief over de pomp in Rijssen.

8. Raadsvoorstel Onttrekken gedeelte Oude Veerweg aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenwet (Aanstoot)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9. Raadsvoorstel Herbenoeming leden raad van toezicht Stichting Waerdenborch (Tijhof)
Het punt is van de agenda afgevoerd.

10. Raadsvoorstel reglement van orde van de raad 2016 (presidium; Hofland)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

11. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan "Wonen Rijssen, herontwikkeling Otje van Potje" (Cornelissen)
De heer G. KREIJKES zegt dat de SGP voor het voorliggende voorstel is, maar nog twee punten meegeeft inzake de parkeernorm en de verkeersafwikkeling.
Het lijkt de SGP en de ChristenUnie goed de parkeernota binnenkort nog een keer in de commissie te bespreken om helder te krijgen wat daarin is afgesproken.
De verkeersafwikkeling frustreert de in- en uitrit van de parkeerplaats met het fietsverkeer. Door de SGP is eerder al verzocht te bezien of het fietsverkeer niet beter aan de andere kant van de Verlengde Holterstraatweg – de weg naar de tunnel – kan worden verlegd, daar waar nu het zogenaamde schelpenpaadje ligt. Daarmee kan zowel het een als het ander worden opgelost. Spreker verzoekt het college nog een keer goed naar deze punten te kijken. Er zijn verschillende mogelijkheden om een goede oversteek te creëren vanaf de Noorderkerk, langs het spoor richting Otje van Potje.

De heer OTTEN zegt dat een goed plan voorligt. De ChristenUnie is voorstander van ontwikkeling op deze locatie. Zij heeft duidelijk gemaakt vraagtekens te zetten bij het afwijken van de parkeernorm van 1.4.
De ChristenUnie zet ook vraagtekens bij de verkeersafwikkeling. In de commissie werd gezegd dat daarop gemonitord wordt. De ChristenUnie vraagt daarvoor nogmaals aandacht.
Het was niet de ChristenUnie, maar Lokaal Liberaal, die heeft verzocht om agendering van de parkeernota. De ChristenUnie sluit zich echter graag aan bij dit verzoek, zodat de parkeernota opnieuw tegen het licht wordt gehouden gezien de mogelijke herontwikkeling in het centrumgebied.

De heer G. KREIJKES maakt zijn excuses voor de vergissing richting de heer De Koe.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat er nu op een correcte manier is gecommuniceerd met omwonenden. Het plan past in de omgeving en ziet er qua uitstraling goed uit. D66 heeft echter veel zorgen over de verkeersontsluiting en is van mening is dat daarvoor eerst een oplossing gevonden moet worden voordat dit op deze manier toegestaan wordt. De wijze van ontsluiting van de parkeerplaats op een drukke fietsroute vindt D66 niet aanvaardbaar. De ontsluiting moet veilig en zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden op de Haarstraat of op een wijze zoals door de heer G. Kreijkes werd genoemd.
De initiatiefnemer moet de veiligheid serieus oppakken. Dit moet niet doorgeschoven worden naar de gemeente, zoals nu gebeurt. Er wordt een plan geaccepteerd, waarvan bekend is dat er een onveilige situatie ontstaat. Het college had dat duidelijker moeten aangeven. D66 stemt om die reden tegen het voorstel. 

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang in de commissie eveneens haar bezorgdheid heeft uitgesproken over de afwikkeling van het verkeer. Ook heeft zij eerder al verzocht te kijken naar een ontsluiting via het schelpenpad. Dat heeft in directe zin niets te maken met voorliggend plan. Indirect heeft het er echter alles mee te maken. Gemeentebelang vindt dat dit vooraf meegenomen en gescand moet worden om te komen tot een oplossing.
Wat Gemeentebelang betreft moet het plan doorgang vinden. Het plan ziet er goed uit. Door de toezegging over de monitoring kan Gemeentebelang instemmen met het voorstel.

De heer H. KREIJKES sluit zich aan bij de woorden van de heer G. Kreijkes. Het CDA vindt het daarnaast belangrijk dat er een oplossing ligt voor het fietspad voordat de bouw afgerond is. Vooraf moet er een scan gemaakt worden. De uitkomsten daarvan moeten in uitvoering worden gebracht.

De heer MEIJERINK zegt dat de verkeerssituatie een punt van aandacht blijft. Het is ook in de buurt een punt van zorg. In de commissie is aangegeven dat voor de aansluiting van het fietspad op de rotonde, ook gekeken moet worden naar de andere kant van de weg en dat mee te nemen in de monitoring van het geheel. Met de ontwikkeling van het plan gaat de PvdA akkoord.

De VOORZITTER schorst de vergadering.

Schorsing van 20.05 tot 20.10 uur.

De VOORZITTER heropent de vergadering.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college agendering van de parkeernota toejuicht, zodat daarover nog een keer de discussie gevoerd kan worden.
In het presidium is al gesproken over het zogenaamde schelpenpad. Dit kan mogelijk een scan worden, die de raad kan meenemen richting de kaderstelling.
Het college heeft de monitoring toegezegd. Deze zal dan ook zeker uitgevoerd worden.
Door D66 is gezegd dat het een klaar moet zijn voor het ander. De raad kan daarover zelf zijn besluit nemen. Spreker heeft er moeite mee met dit bestemmingsplan te stoppen totdat een dergelijk besluit daarover is genomen. Het is belangrijk dat helder te krijgen. 

Tweede termijn
De heer G. KREIJKES is het fundamenteel oneens met de woorden van de heer Klein Velderman. Het gaat om een bestemmingsplanwijziging voor een ontwikkeling waar de raad achter staat. De gemeente heeft er belang bij dat er op dit punt iets moois komt te staan. Dat is voor de SGP mede de reden geweest ja te zeggen tegen dit plan. De SGP heeft echter ook de problematiek willen schetsen, zoals met name in de commissie is gebeurd. Met de voorzitter van de commissie Grondgebied zal de SGP overleggen over agendering van de parkeernota.
Verder is het zo dat de ontwikkeling van het verkeer veel verder reikt dan de frustratie die nu voorligt. Er is nog een andere problematiek in het geheel. Spreker vindt niet dat dit doorgeschoven kan worden naar de kadernota, maar dat dit eerder besproken moet worden, al moet de raad zich realiseren dat daar middelen voor beschikbaar gesteld moeten worden.
De raad mag best vooruitstrevend zijn en er nu de schouders onder zetten.

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA het plan niet wil vertragen. Het CDA begrijpt dat het tijd kost als uit de scan zou blijken dat er een bestemmingsplanwijziging nodig is voor het schelpenpaadje. Dat zal niet op tijd afgerond kunnen zijn. Dat is een punt waarmee het CDA akkoord gaat.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang een scan zal indienen, maar met dien verstande dat dat niet enkel de ontsluiting betreft die nu voorligt. Gemeentebelang heeft namelijk al langere tijd problemen met de huidige situatie op de rotonde Otje van Potje. Dat wordt met voorliggend plan nog versterkt.

De heer OTTEN dankt de wethouder voor zijn toezegging over de monitoring. De ChristenUnie vindt ook dat er voortvarend gewerkt moet gaan worden en dat het bestemmingsplan gewoon doorgang moet vinden.

De heer DE KOE zegt dat de bestemmingsplanwijziging en de realisatie van het project doorgang moeten vinden. Dit moet niet worden gefrustreerd op welke manier dan ook. De problematiek op deze locatie is veel breder en komt voort uit een wijziging van de verkeersstructuur. De oplossingen die op dit gebied worden aangedragen door het college, wacht spreker af.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de SGP het fundamenteel oneens is met D66. De heer G. Kreijkes eindigde met de woorden dat het allemaal wel wat progressiever zou mogen zijn.

De heer G. KREIJKES zegt bij interruptie dat hij het woord progressief niet heeft genoemd.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt waarom de wethouder het een probleem vindt dat dit bestemmingsplan misschien wat vertraging zou oplopen oploopt doordat er eerst duidelijkheid moet zijn over de verkeersafwikkeling. Het is mooi dat een ontwikkeld plan past in de omgeving, maar het moet niet een probleem dat er al is nog groter maken.

De heer SCHEPPINK zegt bij interruptie dat de heer Klein Velderman aangeeft dat er een mooi plan voorligt, maar dat hij tegenstemt omdat de bijkomende problemen niet worden opgelost. Spreker vindt dat D66 dan het initiatief moet nemen om te zorgen voor een oplossing.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij principieel tegen plannen is, die alleen maar meer ellende veroorzaken, ook al zitten er heel mooie aspecten in. Eerst moet het probleem van de afwikkeling op een fatsoenlijke manier opgelost worden. Spreker oppert als oplossing de parkeerplaats op de Haarstraat te ontsluiten.

Mevrouw DEIJK zegt dat ook voor de VVD de verkeersveiligheid van groot belang is. Zoals in de commissie al is verwoord, stemt de VVD voor voorliggend plan.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat door de ontwikkeling van deze locatie er ruimtelijk gezien een goede stap voorwaarts wordt gezet. Er verdwijnt detailhandel, waarvoor appartementen in de plaats komen. In de stukken staat dat het college niet verwacht dat de verkeersstructuur en de verkeerssituatie ter plaatse problemen opleveren. Het college zal dit echter monitoren. De raad heeft als wens uitgesproken te kijken naar een alternatieve afwikkeling, die eerder in de lijn ligt van de Ltvv (Langetermijnvisie verkeer en vervoer) dan de ontwikkeling op deze locatie. 

 • Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, waarbij de fractie van D66 geacht wordt tegengestemd te hebben.

  12. Vaststellen nieuwe Algemene Subsidie Verordening Rijssen-Holten (Cornelissen / Beens)
  De ChristenUnie dient twee amendementen in. Mevrouw RIEZEBOS geeft een toelichting en verwijst naar vragen van de ChristenUnie, die voorafgaand aan de commissievergadering, waarin de ASV is behandeld, zijn gesteld. Op die vragen is positief geantwoord door het college. De beantwoording van die vragen verwoordt de ChristenUnie in twee in te dienen amendementen.
  In de commissievergadering heeft de ChristenUnie een vraag gesteld over de 30% maximale reserve, genoemd in artikel 18. Naar aanleiding van de beantwoording door het college, heeft zij aanvullende vragen gesteld met enkele rekenvoorbeelden. Uit de beantwoording blijkt dat 30% van de maximale algemene reserve is gestoeld op de oude subsidieverordening:

  -       De oude subsidieverordening is van voor de strategische visie. Met de nieuwe strategische visie zet de raad vooral in op het zelf regelen van zaken door burgers en organisaties en wordt het ondernemerschap gestimuleerd. Dat verwacht de raad ook van gesubsidieerde organisaties.
  -       Gesteld wordt dat er wel bestemmingsreserves mogen zijn. Dat zou echter kunnen uitmonden in allerlei potjes die verzameld worden voor creatief boekhouden en vooral voor potverteren aan het einde van het jaar.
  -       De raad zelf gaat op een behoedzame manier om met de gemeentebegroting en de algemene reserve. Volgens het rekenvoorbeeld dat in de aanvullende vragen na de commissievergadering is gegeven, kan in theorie een organisatie met een jaarrekening van € 500.0000 € 10.000 subsidie krijgen. De beantwoording maakt dit ook duidelijk. Een dergelijke organisatie mag maar € 3000 algemene reserve hebben. Als er een organisatie is die dat werkelijk zou hebben, dan is er sprake van onbehoorlijk bestuur. De vraag is daarom hoe theoretisch het voorbeeld is.

De ChristenUnie ziet graag dat de maximering van de algemene reserve uit het artikel geschrapt wordt, dat per subsidie afspraken gemaakt worden en dat er maatwerk wordt geleverd. Het is geen reden voor de ChristenUnie tegen het voorstel te stemmen.
Zij dient de volgende amendementen in:

Overwegende dat:

 • In artikel 8 van de verordening de weigeringsgronden staan opgenomen op basis waarvan het college een subsidieverlening weigert;
 • Dit artikel met de voorgestelde formulering geen enkele vrijheid laat aan het college;
 • Het wenselijk is om het college enige afwegingsruimte te geven door de formulering om te zetten in een ‘kan’-bepaling;

Besluit:

1. In artikel 8 van de concept-verordening de volzin:

Naast de in artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 Awb genoemde weigeringsgronden, weigert het college subsidieverlening wanneer”,

te wijzigen in:

“Naast de in artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 Awb genoemde weigeringsgronden, kan het college subsidieverlening weigeren wanneer”.

 Overwegende dat:

 • In artikel 8 lid c van de concept verordening staat opgenomen dat de subsidie wordt geweigerd wanneer ''de aanvrager met winstoogmerk werkzaam is".
 • Dit betekent dat elke aanvraag van een entiteit met enig winstoogmerk op voorhand wordt geweigerd;
 • Het niet zozeer gaat om de vraag of de aanvrager met winstoogmerk werkt, maar om de vraag of de activiteit gericht is op het maken van winst;
 • Het wenselijk is dit duidelijker te formuleren;

Besluit:

1. Artikel 8c van de concept-verordening te vervangen door:

“De aanvrager met uitvoering van de activiteiten beoogt winst te maken”.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang in de commissie de optie heeft aangegeven om 1 juli in plaats van 1 september te hanteren als einddatum voor het inleveren van de subsidieaanvraag. Het blijkt dat de verenigingen daaraan geen behoefte hebben.
Gemeentebelang steunt de twee amendementen.
Spreker zegt naar aanleiding van de woorden van mevrouw Riezebos, dat het hebben van reserves kan leiden tot potverteren aan het einde van het jaar, dat hij dat niet herkent als een vanzelfsprekend gevolg van het een op het ander. Daarnaast is er altijd nog de hardheidsclausule.

De heer NOEVERMAN zegt dat de SGP zich kan vinden in het betoog van mevrouw Riezebos en vraagt of zij nog een derde amendement heeft voorbereid. Als een passage uit de verordening gehaald moet worden, moet dat geregeld zijn voordat de raad die verordening vaststelt.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college zich kan vinden in de twee amendementen.
Mevrouw Riezebos sprak over reservevorming. Artikel 18 biedt daarvoor volgens spreker de oplossing: het college krijgt hiermee de mogelijkheid specifieke afspraken te maken. Spreker is van mening dat hiervoor wel aandacht moet zijn bij de te maken budgetafspraken.De VOORZITTER wijst op de hardheidsclausule in artikel 19: “Het college kan, met uitzondering van de artikelen 1, 2 en 8, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken … “. Dat geldt ook voor artikel 18.

Tweede termijn
Mevrouw RIEZEBOS zegt dat zij geen derde amendement heeft voorbereid. In de beantwoording is door het college telkens gezegd dat van de verordening afgeweken kan worden. Daarnaast is er nog de hardheidsclausule. Daarom ziet zij niet het nut van het opnemen van de percentages. Wat haar betreft kan dit uit de verordening gehaald worden. Als een andere fractie daarover alsnog een amendement indient, zal zij dat van harte steunen. 

De heer NOEVERMAN zegt dat hij instemt met de woorden van de portefeuillehouder. Anderzijds is het wat vreemd dat er een verordening wordt vastgesteld, die niet helemaal lekker voelt. Er zijn gelukkig artikelen in de verordening die alles netjes regelen. Spreker verzoekt om een schorsing.

De VOORZITTER verzoekt de wethouder eerst te reageren. Daarna kan de vergadering geschorst worden.

De heer NOORDAM wijst mevrouw Riezebos op de woorden van de voorzitter over artikel 19. Zelfs wat in de amendementen wordt gevraagd, kan teniet daardoor gedaan worden. In de schorsing kan dat meegenomen worden

Wethouder CORNELISSEN zegt dat met het oog op het voorbeeld met bedrag, dat mevrouw Riezebos noemde, men enige spanning zou kunnen voelen. Gaat het om een instelling die 50 tot 60% subsidie krijgt van de gemeente, dan is dat een heel andere situatie. Spreker geeft dat mee voor de schorsing. Op basis van de nu opgenomen artikelen is dat voldoende afgedekt. Hij verwacht dat aan de hand hiervan er goede en heldere budgetafspraken gemaakt kunnen worden.

De VOORZITTER schorst de vergadering.

Schorsing van 20.30 uur tot 20.35 uur.

De VOORZITTER heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Noeverman.

De heer NOEVERMAN zegt dat de SGP niet gelukkig is met de percentages, maar niet zodanig dat dit onderdeel uit de verordening gehaald moet worden. De SGP staat achter het heldere pleidooi van mevrouw Riezebos. Het kan niet de bedoeling zijn dat er grote reserves worden opgebouwd.
Op de vraag of er wel of niet een subsidieparagraaf opgenomen moet worden in de begroting, zegt spreker dat het handig is bij de begroting mee te nemen hoe het staat met de algemene reserves van instellingen die subsidie krijgen, zodat de raad op dat moment alsnog die afwegingen kan maken. Dan kunnen die percentages voorlopig blijven staan in de verordening. Het is wel handig een overzicht te krijgen van gesubsidieerde instellingen en hun algemene reserves. 

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de vraagstelling van de heer Noeverman duidelijk is. Het college zal zijn best doen het gevraagde overzicht aan te leveren.

De VOORZITTER brengt het amendement ‘kan-bepaling’ in stemming. Het amendement wordt unaniem aangenomen.

De VOORZITTER brengt het amendement ‘winstoogmerk’ in stemming. Het amendement wordt unaniem aangenomen.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het geamendeerde voorstel.

13. Raadsvoorstel begrotingswijzigingen (Beens)
De heer TEN BERGE gaat in op begrotingswijziging 2016/16, beschikbaar stellen budget van € 78.700 voor een pilot praktijkondersteuner Jeugd-GGZ. In de commissie was er brede steun voor deze pilot. Door het CDA is daarbij opgemerkt dat met de zorgverzekeraars in overleg gegaan moet worden over de toekomst. Hij vraagt de wethouder hiervoor ‘de boer op te gaan’ en te zorgen dat de financiering er komt.

De VOORZITTER ziet de woorden van de heer Ten Berge als een stemverklaring en concludeert dat de raad instemt met deze begrotingswijziging.

De heer NIJKAMP gaat in op begrotingswijziging 2016/20, krediet van € 120.000 en provinciale bijdrage van € 20.000 voor aanleg dynamische verlichting langs de parallelweg van de N350.
Na de commissievergadering, waarin de wethouder werd uitgedaagd te komen met een hogere subsidiebijdrage vanuit de provincie, is dit punt opnieuw binnen de fractie van het CDA besproken. De wethouder heeft hierover via een memo laten weten dat een hogere bijdrage vanuit de provincie niet tot de mogelijkheden behoort. Het subsidiebedrag van € 20.000 moet in 2016 worden besteed.
Hoewel het CDA van mening is dat dergelijke afwegingen bij de kadernota moeten worden gemaakt, gaat zij akkoord, omdat dit een dermate belangrijk punt is en mede omdat het subsidiebedrag van € 20.000 in 2016 besteed moet worden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 nog de volgende vragen heeft:

 • Hoe is het bestuurlijk en ambtelijk overleg verlopen voordat het stuk werd aangeboden aan de commissie?
 • Spreker refereert aan de bijgevoegde memo, waarin staat dat volgens hem uit het contact met gedeputeerde Lievers is gebleken dat de provincie bereid zou zijn een financiële bijdrage te leveren. Dit is door hem niet gezegd. Wat spreker heeft aangegeven is, omdat er geen bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden, dat gedeputeerde Lievers bereid was met de gemeente in discussie te gaan om de bijdrage misschien te verhogen. Hij vraagt de memo hierop aan te passen omdat er een verkeerde indruk wordt gewekt.
 • D66 heeft nog eens goed nagedacht over deze fietsverlichting en vraagt zich af of dit echt nodig is. Spreker citeert een stukje uit Facebook: “Dag meisje Borculo, op je fiets, zonder enige verlichting in je donkere kleding. Je fietste in de regen over het industrieterrein zonder verlichting. Het is daar heel druk met vrachtauto’s. Ik reed daar ook met mijn vrachtauto. Ik kon jou echt niet zien. Ja, op het allerlaatste moment en ik moest nog vol in de remmen met 50 ton. Het ging allemaal nog maar net goed. Ben jij ook zo geschrokken als ik? Als ik jou had aangereden was het ook nog eens mijn schuld geweest, terwijl ik je echt nog maar net op tijd zag. Zelf heb ik ook 3 kinderen en daar ben ik heel zuinig op. Ik denk dat jouw ouders ook heel voorzichtig zijn met jou. Dus vraag ze eens om goede verlichting op je fiets, zodat je gezien wordt. Want vroeg of laat heb je minder geluk en dan zijn er zoveel mensen verdrietig. Ik ook hoor.”
  Er wordt nu gevraagd om toekenning van € 97.000 voor verlichting van een parallelweg, waarbij in eerste instantie de fietsers zelf verantwoordelijk zijn voor zichtbaarheid en voor verlichting op hun fiets. Hij vraagt zich daarnaast af of die verlichting wel bijdraagt aan de veiligheid, want er zijn nu eenmaal onverlichte wegen. Gevaarlijke punten moeten volgens spreker worden verlicht, zoals ook de provincie van mening is; daarvoor is dat fonds in eerste instantie dan ook bedoeld.

D66 vraagt zich af of het niet verstandiger is het geld in te zetten om mensen zover te krijgen dat zij zichtbaar zijn als zij in het donker fietsen. D66 is kortom van mening dat de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf ligt.

De heer MULLER vraagt bij interruptie of de heer Klein Velderman van mening is dat als mensen op deze parallelweg een onveilig en onprettig gevoel hebben, ook al rijden ze op een fiets met goede verlichting, dit eigenlijk hun eigen schuld is.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij niet weet waar het onveilige gevoel vandaan komt. Een mogelijkheid is dat er op die weg te hard wordt gereden; dan helpt het niet als die weg wordt voorzien van verlichting. 

De heer KÖK zegt bij interruptie dat in de commissie ook is gesproken over duurzaamheid en over het streven naar meer fietsgebruik. Ook D66 was er groot voorstander van dat mensen meer de auto laten staan en op de fiets te gaan.
Daarnaast vraagt spreker of de heer Klein Velderman denkt dat mensen vanaf Goor of vanaf Rijssen in dat donkere gebied zullen fietsen over de parallelweg N350.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat dit geen probleem is wanneer de fietsers over voldoende verlichting beschikken.

De heer NIJKAMP zegt dat de motie over dit onderwerp unaniem is aangenomen en dat het vanavond gaat over de financiering via een begrotingswijziging. Bij het aannemen van de motie ging spreker ervan uit dat daarmee het college ‘de boer opgestuurd’ werd. Dat is inderdaad gebeurd. Spreker had verwacht dat er een hogere bijdrage van de regio c.q. provincie zou komen. Hij is daarbij ook ‘lekker’ gemaakt door uitlatingen van D66 in de commissievergadering. Het is jammer dat het niet gelukt is, maar de discussie moet niet overgedaan worden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het voor D66 gaat om de werkwijze van de wethouder. D66 mist daarin gezond ondernemerschap. Het bestuurlijk overleg over de bijdrage van de provincie voor een project van € 120.000 was volgens spreker te informeel. De wethouder heeft geen formeel contact gehad met GS, waarom in de motie is verzocht. Pas nadat spreker daarover een opmerking had gemaakt, is de wethouder actief geworden. Hij vindt dat de raad van deze wethouder mag verwachten dat hij serieus werk maakt van de taken die hem zijn toevertrouwd en een gevraagd overleg met GS niet af te doen met een telefoontje of een informeel contact.

De heer NOORDAM zegt dat de opmerking van de heer Nijkamp enerzijds terecht is, maar anderzijds wat kort door de bocht is. De raad accordeert vandaag namelijk een plan, dat gaat om de veiligheid van de fietsers. Daarom wil de VVD dit voorstel niet frustreren. Er zijn echter nog veel meer plaatsen in de gemeente Rijssen-Holten, waar zo’n situatie zich voordoet. Hij vraagt hiervoor nadrukkelijk aandacht.
De uitspraak van de heer Klein Velderman, dat er geen bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden, is opmerkelijk. In het schrijven van de portefeuillehouder staat dat er zowel ambtelijk als bestuurlijk contact is geweest. Hij vraagt hierop een toelichting. 

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie instemt met de gevraagde bijdrage, al heeft de fractie wat moeite met de hoogte van het bedrag. Spreker steunt de woorden van de heer Noordam, dat er waarschijnlijk meer plekken zijn in de gemeente waar eens naar de verlichting gekeken zou moeten worden.
Spreker refereert aan de woorden van de heer Klein Velderman over fietsverlichting en dergelijke. Hij vindt dat de heer Klein Velderman ook eens moet nadenken over sociale veiligheid en sociale onveiligheid.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt bij interruptie dat het begrip sociale (on-)veiligheid hem bekend is. Hij vraagt of de heer Berkhoff van mening is dat een kind van 12 jaar daar alleen in het donker mag fietsen.

De heer BERKHOFF zegt dat het hier voornamelijk gaat om leerlingen vanaf twaalf jaar, die naar De Waerdenborch in Holten gaan, maar het gaat ook om andere fietsers. De gemeente moet er zoveel mogelijk aan doen de veiligheid daar te verhogen. Natuurlijk ligt er een verantwoordelijkheid bij de burgers, maar ook de gemeente heeft een verantwoordelijkheid. De ChristenUnie en ook anderen in de raad nemen dat hoog op.
Spreker refereert daarnaast aan de beschuldigingen van de heer Klein Velderman richting de wethouder en vindt het een beetje een onverkwikkelijk betoog betreffende de al dan niet bestuurlijke contacten. Dit moet voor de raad en het college goed worden uitgesproken. Hij refereert aan de memo, waarin omschreven staat hoe de contacten zijn gelopen. Spreker proeft uit de woorden van de heer Klein Velderman dat hij hieraan twijfelt.

De heer G. KREIJKES zegt dat de heer Klein Velderman aan het begin van zijn betoon inging op wat hij wel of niet in de commissie zou hebben gezegd. Spreker raadt hem aan de geluidsopname na te luisteren.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij het geluidsbestand heeft nageluisterd. Gezegd is: “Ik zou toch graag een of andere bevestiging van de wethouder willen hebben, een gespreksverslag of iets dergelijks, waarin blijkt dat hij inderdaad een gesprek heeft gehad, want hij” ‑ hier wordt de heer Lievers bedoeld – “heeft mij toegezegd dat hij zeker bereid is met ons, met de gemeente, hierover in discussie te gaan en misschien de bijdrage iets te verhogen”. Spreker heeft niet gezegd dat de provincie de bijdrage zou verhogen, maar dat er mogelijk ruimte zou zijn.

De heer G. KREIJKES onderstreept de opmerking van de heer Nijkamp. Hij bevestigt dat het gaat om een motie van de raad, waarmee het college op pad is gestuurd. De raad moet nu de financiële gevolgen daarvan accorderen.
Als er andere wegen zijn die verlichting behoeven, dan kunnen daarover moties ingediend worden. Als er een raadsmeerderheid is voor deze moties, is het aan de raad het college daarmee op pad te sturen.

De heer MULLER vraagt of de weg via de scan en de begroting niet vanzelfsprekender is.
De heer G. KREIJKES zegt dat dat inderdaad een mogelijkheid is.

Wethouder AANSTOOT zegt dat hij zelf aanvankelijk andere verwachtingen had over de bijdrage van de provincie. Al snel bleek echter op basis van het beleidsplan openbare verlichting, dat de provincie geen noodzaak zag tot het aanbrengen van verlichting. Vanaf het begin was duidelijk dat de kosten voor aanleg en beheer van de verlichting voor rekening van de gemeente Rijssen-Holten zouden komen. De provincie is wel bereid de aanpassing van de begroeiing voor haar rekening te nemen, zoals door gedeputeerde Lievers op 22 januari via een e-mail is meegedeeld. De raad heeft de betreffende motie aangenomen vanwege het optimaliseren van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.
Door D66 is aangegeven dat het geld ook besteed kan worden aan fietsverlichting en dergelijke. Er ligt echter een goede maatregel voor. Spreker vindt dat en‑en gedaan moet worden.
De memo is opgesteld voordat het conceptverslag van de commissie verscheen. De stelligheid waarmee de heer Klein Velderman in de memo wordt aangehaald over het contact met de provincie, heeft hij inderdaad niet zo verwoord in de commissie. Spreker stelt voor dat de passage in de memo wordt aangepast op het verslag van de betreffende commissievergadering.
Op 14 oktober heeft spreker voor het eerst telefonisch contact gehad met de heer Lievers. Op 19 oktober is hierover een brief aan de commissie Grondgebied gestuurd en op 24 oktober is het project nogmaals aangekaart bij gedeputeerde Lievers bij de overhandiging van de € 200.000 voor het project ‘Twente Bewust Verlicht’ tijdens de Nacht van de Nacht in Usselo. Op 27 oktober is het gemeld in het college en op 3 november zijn de voorwaarden ontvangen van de provincie. Die voorwaarden waren dusdanig stellig, dat verdere onderhandelingen zijn gestopt.
Naar aanleiding van het signaal van D66 tijdens de commissiebehandeling heeft spreker opnieuw contact gezocht met gedeputeerde Lievers. Op 21 januari hebben gedeputeerden Lievers en Boerman aangegeven dat ze bij hun besluit bleven. Dit is bevestigd in een e-mail op 22 januari.
Mochten er meerdere wegen verlicht moeten worden, dan moet de gemeente voor honderd procent de kosten zelf dragen.
De € 23.000 subsidie van de Regio Twente maakt onderdeel uit van de € 200.000 voor “Twente Bewust Verlicht”. Daarnaast is bedongen, dat als dergelijke projecten bij andere gemeenten niet doorgaan, deze bijdragen naar Rijssen-Holten gaan. De € 23.000 is een minimumbedrag. 

Tweede termijn
De heer NOORDAM zegt, evenals de heer Berkhoff, getriggerd te zijn over de gemaakte opmerkingen. De motie riep het college echter op in overleg te gaan met GS en te onderzoeken of iets haalbaar was. Nadat dit onderwerp in de commissie is besproken, is er nog veel overleg geweest. Spreker wil daarover graag een verduidelijking.
De VVD is voor deze begrotingswijziging.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie voor deze begrotingswijziging is.
Spreker merkt richting de heer Noordam op, dat voordat dit onderwerp in de commissie is besproken, het bestuurlijk bij de provincie is aangekaart. Daar is uitgekomen dat er € 23.000 beschikbaar gesteld zou worden voor het project. Vervolgens is er door D66 in de commissievergadering gezegd dat er misschien meer te halen was en is er daarna nog bestuurlijk contact geweest tussen de wethouder en de gedeputeerde. De gedeputeerde heeft toen echter aangegeven dat er niet meer geld beschikbaar gesteld werd. Wat spreker betreft is dit allemaal goed verlopen en zijn er voldoende inspanningen geweest.

De heer KLEIN VELDERMAN concludeert dat de wethouder, op basis van de gegevens die hij heeft gekregen, uiteindelijk besloten heeft niet verder in overleg te gaan met GS, gezien de stellige voorwaarden. Wat spreker betreft heeft de wethouder er in eerste instantie niet alles voor de gemeente weten uit te slepen. De wethouder heeft echter wel gevoeld dat hij in eerste instantie te weinig moeite heeft gedaan, waarna hij de handschoen heeft opgepakt en in overleg is gaan.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang instemt met deze begrotingswijziging.
In de motie staat, zonder verdere voorwaarden, dat het college met de provincie in overleg moet gaan. Daaraan is volledig voldaan. Gemeentebelang is tevreden met de beschikbaar gestelde subsidie. Mogelijk komt er nog een extra subsidie.

De heer KÖK zegt dat de gemeente trots mag zijn op deze wethouder. De gemeente Hof van Twente is sinds 2011 bezig met de verlichting van de weg tussen Goor en Markelo. Deze wethouder regelt het in zes maanden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt bij interruptie dat dit € 97.000 kost.
De heer KÖK zegt dat veiligheid, ook de veiligheid van kinderen, geld kost. Zonder verlichting is er geen veiligheid. 

De heer NIJKAMP zegt dat hij het niet eens is met de woorden van de heer Klein Velderman. De motie die door de raad is aangenomen, is door het college uitgevoerd. Er is voldaan aan de toezegging die is gedaan in de commissie Grondgebied om nogmaals contact op te nemen met de provincie. Het CDA gaat akkoord met dit voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaardt de raad hierna het voorstel, met de aantekening dat de fractie van D66 geacht wordt gestemd te hebben tegen begrotingswijziging nr. 20.

14. Raadsvoorstel Benoeming en beëdiging dhr. Van den Berg als commissielid voor de VVD (presidium)
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

De VOORZITTER nodigt de heer Van den Berg hierna uit in het midden te komen staan en leest de tekst van de eed voor:

“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raadscommissies benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissies naar eer en geweten zal vervullen.”

De heer VAN DEN BERG: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De VOORZITTER feliciteert de heer Van den Berg met zijn benoeming en wenst hem veel plezier succes toe bij zijn werk voor de commissies namens de fractie van de VVD.
Spreker spreekt zijn waardering uit voor commissieleden, die evenals raadsleden als volksvertegenwoordigers de belangen behartigen. Het is niet altijd dankbaar werk en er wordt soms met enig dedain naar gekeken. Spreker vindt dat zorgvuldiger omgegaan zou moeten worden met de raads- en commissieleden. Het is echt mooi werk om het algemeen belang af te wegen tegen persoonlijke belangen. De heer Van den Berg, daarvan is spreker overtuigd, zal ondervinden dat dat heel mooi is.
(Applaus. Overhandiging bloemen.)

15. Ontslag griffier en benoeming interim-griffier gemeente Rijssen-Holten (werkgeverscommissie)
De VOORZITTER stelt voor de benoeming van de interim-griffier schriftelijk te doen. Het voorstel van het presidium is de heer Knopper te benoemen. De stemcommissie bestaat uit de heer G. Kreijkes, voorzitter van deze commissie, de heer Meijerink en mevrouw Deijk.
De vergadering wordt geschorst.

(Korte schorsing voor het tellen van de stemmen.)

De VOORZITTER heropent de vergadering.

De heer G. KREIJKES, voorzitter van de stemcommissie, deelt mee dat er 25 stemmen zijn uitgebracht, alle 25 stemmen op de heer Knopper.(Applaus)

De heer G. KREIJKES: Voorzitter, dan kan ik het toch eventjes niet laten om u te corrigeren. U hebt zojuist aangegeven dat op voorstel van het presidium de heer Knopper werd voorgedragen. Dames en heren, het mag duidelijk zijn: het is het voorstel van de werkgeverscommissie. Ik spreek hier niet namens de commissie, maar als gedelegeerde van de raad.

Mijnheer Knopper, graag wil ik u met deze benoeming van harte feliciteren. Vanmiddag was u ook aanwezig bij het afscheid van onze huidige griffier, gewezen griffier moet ik nu zeggen. U hebt daar een aantal woorden gehoord, zoals ik daar gesproken heb. Dus u kunt enigszins destilleren wat wij van u verwachten. Niet al te progressief. Dat was een vraagteken in mijn bewoordingen, maar u begrijpt hopelijk wat wij bedoelen.
Ik wens u veel succes en veel plezier en genoegen bij het vervullen van deze toch wel bijzondere functie. Wij vertrouwen op een goede samenwerking. Gefeliciteerd.
(Applaus. Overhandiging bloemen.)

De VOORZITTER: Daarmee hebben wij kennis genomen van de brief van de heer Van de Vliert. Aan de heer Van de Vliert is ontslag verleend met ingang van 1 februari 2016 en is de heer Knopper benoemd als tijdelijk griffier. De procedure om de vacature van griffier te vervullen, kan worden opgestart.

Dan zijn wij bijna aan het eind van deze raadsvergadering gekomen. Voor de griffier, over wie vanmiddag al veel lovende woorden zijn gesproken in een mooie bijeenkomst, heb ik nog een laatste geschenk. Hij gaat in die nieuwe gemeente ‘hoofd van de afdeling nadenken’ worden. Het aardige is dat wij onder zijn leiding een hele discussie hebben gevoerd om de strategische visie van de gemeente Rijssen-Holten geactualiseerd vast te stellen. Dat is in de nadagen van het vorige jaar gedaan. Op dit moment is een gedrukte versie, het eerste exemplaar, klaar. Hoe mooi is het, dat de griffier daaraan in ondersteunende zin een bijdrage heeft geleverd, en dat het nu klaar is en dat je dan in een andere gemeente aan het werk mag gaan om na te denken over visies en hoe je dat neerzet. Ik denk dat je met dit product, dat je uit Rijssen-Holten meeneemt, daaruit heel veel inspiratie kunt halen om daarmee in de gemeente Brummen goed te acteren. Daar heb ik alle vertrouwen in. Het is niet alleen déze versie van de Strategische Visie gemeente Rijssen-Holten, die is geactualiseerd. Ik heb deze visie ook in twee andere talen: het Sallands en het Twents. U weet dat ik uit respect voor het dialect mij niet ga bezondigen dat in het dialect uit te spreken. Ook die versies zitten hierbij, dus je kunt straks met drie talen laten zien hoe men een strategische visie opstelt en daar inspiratie uitput en ook in de gemeente Brummen vooruit te komen.

Ik wens je nogmaals vanuit de raad heel veel succes in de gemeente Brummen. Hartelijk dank voor die ruim negen jaar dat je ondersteuning hebt gegeven bij het democratisch werk dat hier verricht wordt. Heel veel succes en dank je wel.
(Applaus.)

Dit geeft echt aan dat het een heel bijzondere raadsvergadering is. Het Reglement van Orde is vandaag aangenomen. Dit nieuwe reglement treedt in werking de dag na publicatie. Dat zal pas een volgende keer gelden. Dat geeft ook aan wat voor bijzondere vergadering het nu is. De bijzonderheid zit er ook in dat de griffier gevraagd heeft het woord te mogen richten tot de raad. Ik wil hem daarvoor graag gelegenheid geven.

De GRIFFIER: Voorzitter, dank u wel. Het is inderdaad ongebruikelijk dat een griffier het woord voert in een raadsvergadering. Daarom ben ik blij dat de voorzitter mij die gelegenheid geeft, want het is inderdaad een bijzonder moment. Vanmiddag heb ik u allen en ook collega’s in dit huis en externen die aanwezig waren op mijn afscheidsreceptie al toegesproken. Maar ja, ik wil ook nu nog even graag het woord tot u richten. Vanmiddag werd er al aan gerefereerd, dat u mij heeft leren kennen als iemand die graag afscheid neemt met poëzie. U heeft dat gezien bij uw boekjes over de periode 2006‑2010 en 2010‑2014 met een aantal sonnetten. Ik dacht: laat ik in stijl afscheid nemen. Dus ik heb een sonnet voor u gemaakt. Die zal ik zo overhandigen aan de voorzitter van de raad. Dan wens ik u verder alle goeds.

De raad van Rijssen-Holten
 

Ik ken geen raad met zoveel kracht

Waar kifters in ontbreken

Natuurlijk wel verbale streken

Dat hoort ook bij de macht


Vertegenwoordigers van het volk

Ze duiden de tijd

En via representativiteit

Zoeken zorgen en wensen een tolk

 

Respect voor de andere kant

Men speelt de bal, niet op de man

Bewaakt de autonomie

 

Men bouwt ambities niet op zand

Vruchtbaar land voor elk goed plan

Een rots der democratie

 

Dank u wel. Ik heb het zo ervaren, zoals ik het hier gezegd heb. Hier kunt u wellicht in de toekomst inspiratie uithalen.
Dank u wel.
(Applaus.)

16. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.25 uur met het ambtsgebed en wenst iedereen wel thuis.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 21 maart 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous