Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 3 juli 2014 (19.30 uur)

Datum: 03-07-2014Tijd: 19:30 - 21:50Zaal: raadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: E.J.H. Linssen-Nijland AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 3 juli 2014 (19.30 uur)

Datum: 03-07-2014
Tijd: 19:30 - 21:50
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, G. Kreijkes, J.W. Reterink, dr. J. Noeverman, drs. E.G. Bosma en R. Jansen
CDADrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieB.D. Tijhof, J. van Veldhuizen en W.L. Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangJ. Kuiper-Ruitenberg en W.J.M. Muller
PvdAJ.J.A. ter Keurst en S. Kök
VVDE.J.W. Deijk en F.W. Noordam
Lokaal LiberaalR.A. de Koe
D66Ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen
Pers3
Publiek9


1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering met het ambtsgebed.
Als beginnummer voor hoofdelijke stemming wordt getrokken nummer 12, de heer S. Kök.
Spreker geeft aan dat er met ingang van deze vergadering geen koffie meer geschonken wordt in de raadzaal. Op een gegeven moment zal hij de vergadering schorsen en wordt er voor iedereen koffie geschonken in de publiekshal.
Hij geeft aan dat een bericht van verhindering is ontvangen van de raadsleden
J. Berkhoff, J. Beunk en A.S. Haase en dat wethouder Wolterink op vakantie is.

2. Spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Vaststellen agenda
De VOORZITTER zegt dat D66 een motie vreemd aan de orde van de dag heeft aangekondigd en stelt voor deze na agendapunt 16, als agendapunt 16a, te behandelen.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4. Vragenuur
De VOORZITTER geeft aan dat de fractie van D66 de aangekondigde vragen voor het vragenuur intrekt, vanwege het indienen van de motie vreemd aan de orde van de dag.

De heer TER KEURST stelt namens de PvdA vragen over de dubbele uitbetaling van de WWB-toelage:

 • hoeveel is er inmiddels terugbetaald?
 • bij hoeveel cliënten deden zich problemen voor?
 • hoeveel cliënten zijn buiten hun schuld om, bijvoorbeeld door “bankbeslag”, niet in staat de te veel aan uitkering ontvangen financiële middelen terug te betalen? 
 • op welke manier is het college van plan deze mensen tegemoet te komen dan wel de buiten hun schuld om ontstane problematiek op te lossen ?

Wethouder BEENS gaat in op de dubbele uitbetaling van de WWB-toelage en zegt dat inmiddels € 248.000 terugbetaald is. Er moet nog € 2.300 worden terugbetaald. Het gaat hierbij om 6 cliënten. Deze cliënten hebben aangegeven problemen te hebben met de terugbetaling. Met deze cliënten is inmiddels een betalingsregeling afgesproken. Dit houdt in dat 2 van de 6 cliënten het bedrag binnen 2 maanden hebben terugbetaald. De overige 4 cliënten zullen het over 4 maanden hebben terugbetaald.

5. Notulen en besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 mei 2014
De VOORZITTER geeft aan dat er een tekstuele wijziging is binnengekomen. In het verslag staat de titel van agendapunt 13a benoemd als: Voordracht leden Regioraad; dit moet worden gewijzigd in: Voordracht leden Euregioraad.

Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen en de besluitenlijst vast.

6. Ingekomen stukken – mededelingen
Mededelingen
Wethouder BEENS zegt dat er op 2 juli een regioraadsvergadering heeft plaatsgevonden in het gemeentehuis van Rijssen. Daarbij is de jaarrekening 2013 behandeld, die met een positief resultaat van € 970.790 is afgesloten. Dit positieve resultaat wil de regioraad inzetten voor nieuw beleid, zoals een intern controleplan, organisatieontwikkelingen, procesondersteuning en heroriëntatie. In totaal gaat het hier om een bedrag van ruim
€ 300.000. De gemeente Almelo heeft hierop een amendement ingediend en heeft aangegeven van mening te zijn dat iedere gemeente over deze onderdelen opnieuw een overweging moet kunnen maken en het positieve resultaat dus moet worden teruggestort. Nagenoeg alle gemeenten waren het met dit amendement eens, waardoor het DB van de regio na een schorsing het voorstel deed om de genoemde onderdelen met een bedrag van ruim
€ 300.000 nog niet te bestemmen, maar ook nog niet uit te keren aan de gemeenten. In de eerst-volgende regioraadsvergadering komt het DB met voorstellen om het bedrag alsnog te bestemmen voor de genoemde doelen. Het kan dan nog worden besproken in de 14 gemeenten, die hierover dan een standpunt kunnen innemen. Dit voorstel is door de regioraad unaniem aangenomen.
Ook is de programmabegroting 2015 besproken, waarbij er een discussie ontstond over de prijs- en looncompensatie. Er zou hierbij sprake zijn van een extra bijdrage van
€ 500.000 voor  de 14 gemeenten, terwijl de 14 gemeenten liever de 0-lijn hanteren. Dit was echter onmogelijk omdat de regio daarmee een extra bezuiniging opgelegd zou krijgen, waardoor het DB het risico loopt bijv. in de portefeuille zorg onder de wettelijke grens te komen. Het DB kwam daarom met een handreiking om de prijs- en looncompensatie op dezelfde manier in te zetten conform de andere verbonden partijen, dat € 280.000 oplevert. Dit betekent 1,5% i.p.v. 2,5% compensatie. De regioraad is hiermee akkoord gegaan. 
De voorgedragen personen voor de Euregioraad zijn benoemd. Voor onze gemeente zijn dit mw. Riezebos en dhr. Noordam. Een groot aantal gemeenten moet nog namen doorgeven tijdens de volgende vergadering. De heer Kahraman is herkozen om zitting te nemen in het auditteam.

Wethouder AANSTOOT zegt de aandeelhoudersvergadering en de vergadering van het AB van Soweco bijgewoond te hebben. Daarin is de jaarrekening van 2013 vastgesteld, met een positief exploitatieresultaat van € 149.000. De begroting van 2015 is ook besproken; het gaat hierbij om een zgn. pro forma begroting, want de werkbegroting wordt in november 2014 vastgesteld. De proforma-begroting moet voor 15 juli 2014 bij de provincie Overijssel liggen. Deze sluit met een tekort van € 3,9 miljoen. Dit is € 450.000 negatiever dan de werkbegroting uit 2014 en dat betekent voor Rijssen-Holten een extra bijdrage van € 60.000 t.o.v. 2014. De gemeenten hebben meegegeven dat het tekort van € 450.000 moet worden teruggedrongen. De pro forma begroting is wel geaccordeerd en wordt verstuurd naar de provincie.
Spreker laat verder weten dat er een toelichting is gegeven op een verkenning omvorming Soweco. Dit was een presentatie die in augustus/september 2014 bestuurlijk en ambtelijk wordt uitgediept en besproken.
Wethouder Wolterink en spreker zelf, als vervanger van wethouder Wolterink, zijn inmiddels officieel benoemd.

De VOORZITTER gaat in op de vergadering van de Veiligheidsregio, waarin de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 zijn vastgesteld.  Spreker heeft met enige verbazing geluisterd naar de uitkomsten van de regioraadsvergadering met betrekking tot de loon- en prijscompensatie. De Veiligheidsregio ging zelfs niet akkoord met de voorgestelde 1,5% i.p.v. 2,5%. Het gaat hierbij om € 1,3 miljoen, waarvan € 400.000 wel kan worden gevonden, maar de overige € 900.000 levert een probleem op. Als deze ombuiging wordt ingeboekt in structurele zin, dan moet er met een bezuinigings-
programma worden begonnen. Niemand kan overzien waar er dan bezuinigd wordt en het lijkt spreker onverantwoord om dit zo te doen.
De begroting 2015  is uiteindelijk vastgesteld met € 1,3 miljoen minder middelen, waarbij er sprake is van een gat van € 900.000. Besloten is vervolgens om 9 ton uit het rekening-overschot te halen om in 2015 de discussie te kunnen voeren waar in veiligheid naar burgers toe wordt ingegrepen, zodat dit weloverwogen kan gebeuren en wellicht een moment van heroverweging kan worden afgesproken. Als er gesneden wordt in dienstverlening aan burgers, zoals het verhogen van aanrijtijden, dan kunnen de gemeenteraden daar nog keuzes in maken. Daarom is eerst de begroting 2015 vastgesteld en daarna de jaarrekening 2013. Het een en ander betekent dat er ruim € 3 miljoen wordt uitgekeerd aan de gemeenten.

Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de afdoening van de ingekomen stukken overeenkomstig het voorstel vast.

7. Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente (Hofland)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

8. Raadsvoorstel wijzigen verordening materiële financiële gelijkstelling scholen (Wolterink)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9. Raadsvoorstel vaststellen nieuwe overlegverordening lokaal onderwijsbeleid (Wolterink)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

10. Raadsvoorstel vaststellen wijzigingen uitgiftebeleid Vletgaarsmaten (Wolterink)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

11. Raadsvoorstel Groentransferium/verbinding Holten Centrum naar Holterberg - Belevingspad (Cornelissen)
De VOORZITTER zegt dat de raad in juni 2013 heeft ingestemd met de plannen voor de 0-plus variant Stationsomgeving, waar het groentransferium en belevingspad onderdeel vanuit maken. In de begroting zijn de benodigde gemeentelijke middelen opgenomen. Het college verzoekt de raad nu een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Het onderdeel belevingspad wordt in september opiniërend geagendeerd in de commissie Grondgebied.

Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het plan. Ze staat hier wel achter, maar heeft moeite met de invulling van het belevingspad zoals dat nu voorligt. De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen, terwijl ze niet goed weet hoe het eruit gaat zien. Hij wijst daarbij ook op de roering in de Holtense gemeenschap en vindt dat er draagvlak moet zijn, dan wel gecreëerd moet worden binnen de bevolking.
Hij vraagt de wethouder welke conclusie hij trekt uit de actie op Facebook en vraagt of de raad in september een aangepast ontwerp tegemoet kan zien, waarbij de wethouder de opinie van de raad als advies beschouwt.

De heer TIJHOF vraagt of hierbij gedoeld wordt op het groentransferium of het belevingspad.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het kredietvoorstel het gehele plan betreft. Hiervan maakt het belevingspad onderdeel uit. Nu wordt er bijv. een bepaald bedrag voor de kunstwerken gerekend, terwijl we nog niet eens weten of de kunstwerken er wel komen.

De heer TER KEURST wijst op de bespreking in een eerdere commissie Grondgebied en vraagt of het college toezegt het parkeren van fietsen, dan wel het wildparkeren en de aanwezigheid van weesfietsen te zullen monitoren en of het college eventueel bereid is de APV op dit onderwerp aan te passen.

Mevrouw DEIJK zegt dat de fractie van de VVD in beginsel instemt met het beschikbaar stellen van het krediet voor het totale plan. Ze vindt het echter wel raar nu een krediet van € 424.500 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het belevingspad, terwijl de definitieve plannen nog moeten worden vastgesteld. Inhoudelijk komt het plan immers pas in september 2014 opiniërend aan de orde. Ze vraagt of de wethouder bereid is het krediet evenredig naar beneden bij te stellen indien in september wordt bepaald dat het belevingspad versoberd wordt uitgevoerd.  De VVD vindt het in elk geval belangrijk dat het authentieke karakter van de Beukenlaan behouden blijft.

De heer DE KOE zegt dat Lokaal Liberaal instemt met het beschikbaar stellen van het krediet, hoewel de plannen omtrent het belevingspad nog niet volledig zijn uitgewerkt. Hier wordt in september over gesproken. Ze gaat ervan uit dat het college de gevoelens van de Holtense bevolking meeneemt en met een plan komt waar de samenleving mee kan leven. Het is daarbij aan het college dat het plan, zoals dat wordt ontworpen, wordt voorgelegd aan de bevolking.

De heer TIJHOF vraagt of het college hetzelfde voorstel zou doen als het onderdeel belevingspad eruit gehaald zou worden en wat de kosten voor de gemeente dan zijn.

De heer G. KREIJKES wijst erop dat het slechts gaat om het beschikbaar stellen van krediet. De SGP is ook van mening dat er rekening moet worden gehouden met de gevoelens van de bevolking, maar wijst erop dat het vaker voorkomt dat er alvast een krediet beschikbaar wordt gesteld zonder dat de exacte invulling van een plan bekend is. Dit is niet vreemd.

De heer MULLER laat weten dat Gemeentebelang de ambitie van het project Groentransferium, het aantrekkelijk verbinden van dorp met berg, altijd heeft gedeeld met het college. Hij wijst er daarbij op dat de keuze voor een belevingspad raadsbreed instemming heeft gekregen in 2013. Daarbij was het bekend dat er opvallende elementen, zoals een uitzichtpunt, gerealiseerd zouden worden. Het gaat daarbij om het groentransferium en een natuur-, leer- en belevingsroute. De plannen stuiten echter op grote weerstand vanuit de Holtense gemeenschap, die juist baat bij dit project moet hebben. De aanpassing wordt als een aantasting beleefd en dit signaal moet meegenomen worden of worden ontkracht. Het authentieke karakter van de Beukenlaan mag niet worden aangetast.
Spreker stelt de volgende vragen aan wethouder Cornelissen:

 • Zijn de grote elementen uit het plan al in opdracht gegeven?
 • Ziet u het vervolgtraject als opiniërend of zegt u toe bij een duidelijk meerderheids-standpunt, naar raadsverhoudingen, deze tot uitvoering te brengen? 
 • Kunt u bij het vervolgoverleg ook alternatieve opties toevoegen, zonder de grote elementen aan de Beukenlaan (misschien wel elders); alternatieven die recht doen aan de doelstelling “een natuur-, leer- en belevingsroute”?

Als zeker is dat het onderdeel de Beukenlaan nog beïnvloedbaar is dan hoeft voor Gemeentebelang het kredietbesluit niet verbonden te zijn met het uitvoeringsplan. Dit wordt bij andere grote gecombineerde projecten ook niet gedaan, zoals onlangs plein Tusveld. Het krediet is een maximum, als het voor minder kan is dat meegenomen.
Achteraf valt op dat de beperkte communicatie in de laatste fase waarschijnlijk tot extra commotie heeft geleid:

 • De inloopavond was wel formeel aangekondigd, maar er was geen persbericht met informatie verspreid en zoals blijkt is een artikel in de lokale krant effectiever dan een melding in een advertentie.
 • De inloopavond in het Kulturhus was 2 dagen voor de commissievergadering. Onduidelijk bleef wat met de meningen en reacties van bezoekers wordt gedaan.
 • De officiële website van “Heerlijke Holten” is niet ingezet voor een actuele visualisatie en dit adviseert spreker wel voor het vervolgtraject.

De heer NIJKAMP refereert aan de beroering in de gemeenschap. Voor het CDA geldt dat ze akkoord is met het uitvoeringskrediet, met dien verstande dat het onderdeel belevingspad in september 2014 opnieuw aan de orde komt en er geen onomkeerbare beslissingen op dat onderdeel genomen worden voordat de behandeling in september heeft plaatsgevonden.

Wethouder CORNELISSEN gaat in op de vraag over de commotie en zegt dat het niet aan hem is om daar een conclusie aan te verbinden. Het gaat hierbij om een raadsbreed voorstel waar dit een uitwerking van is. Deze uitwerking is gepresenteerd tijdens de inloopavond en zal in september 2014 aan de raad gepresenteerd worden, waarbij de bevolking te mogelijkheid krijgt in te spreken. Spreker is niet voornemens een aangepast ontwerp in te dienen, omdat dit ontwerp in lijn ligt met het ontwerp dat voorgelegen heeft. Tenzij in september 2014 de conclusie getrokken wordt dat het ontwerp moet worden aangepast.
Ook het college is van mening dat de Beukenlaan op zich een beleving is en dat gekeken moet worden hoe de uitstraling kan worden behouden.
Spreker geeft aan dat als er minder geld uitgegeven kan worden aan het belevingspad dit ook zeker gebeurt. Hij wijst daarbij wel op de afspraken met de provincie, waarbij een eigen investering noodzakelijk is.
Wat het betrekken van de Holtense bevolking betreft wijst hij op de georganiseerde inloopavond en op het feit dat er een adviescommissie is opgericht. Daarnaast kan de bevolking gebruikmaken van het spreekrecht in de commissie Grondgebied.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt hoeveel mensen de inloopavond hebben bezocht.
Wethouder CORNELISSEN weet het exacte aantal niet.
De VOORZITTER stelt voor dit soort detailvragen in september 2014 aan de orde te laten komen.

De heer NOORDAM heeft begrepen dat de portefeuillehouder niet van plan is iets uit te doen op de roering die is ontstaan onder de bevolking.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat er gevraagd werd om een conclusie, maar die wil hij niet trekken. Er ligt een uitgewerkt voorstel voor waar de raad nu iets van moet vinden.

Wethouder CORNELISSEN wijst op de speciale rol van het belevingspad in relatie tot het groentransferium en de verbinding met de A1 en de Sallandse Heuvelrug. Als dit belevingspad niet wordt uitgevoerd of niet aan de subsidievoorwaarden voldoet, dan vervalt € 500.000 aan subsidie.  
De elementen zijn volgens spreker nog niet in opdracht gegeven. De kunstenaar zal het ontwerp eerst toelichten voordat er een besluit wordt genomen. Hier is ook geen krediet voor beschikbaar gesteld.
Wat de communicatie betreft geeft spreker aan dat er een stukje in de krant is geschreven door iemand die niet tijdens de inloopavond aanwezig is geweest. Later is dit wat genuanceerd, maar dit heeft uiteindelijk wel voor veel extra aandacht gezorgd. Daarbij is steeds duidelijk aangegeven dat het ontwerp opnieuw besproken gaat worden in de commissie Grondgebied van 11 september, waarbij er ingesproken kan worden of eventueel van te voren met de fracties in contact kan worden getreden.
Hij zegt toe naar de inzet van de website van Heerlijk Holten te zullen kijken.
Spreker refereert aan de woorden van de heer Nijkamp en zegt dat er op dit moment wel iets gebeurt aan de voorkant van het belevingspad, namelijk de onthulling van de wereldtijdpaal. Hij zegt toe dat er in het gebied tussen het station en de Beukenlaan vooralsnog geen onomkeerbare beslissingen worden genomen.

De heer AANSTOOT zegt naar aanleiding van de vraag over het fietsparkeren dat het college zeker van plan is het fietsparkeren te monitoren en dat de APV zal worden aangepast mocht dit noodzakelijk zijn.

Tweede termijn
De heer G. KREIJKES vindt het niet wenselijk dat er gereageerd wordt op een artikel in de krant of anderszins en vindt dat de raad zich moet baseren op de stukken die de ambtelijke organisatie heeft aangereikt. Uiteraard kunnen reacties van burgers wel worden meegenomen tijdens een commissievergadering. Er wordt nog verder gesproken over de invulling van het plan. Wat betreft het beschikbaar stellen van het krediet stemt de SGP in en als het voor minder kan dan graag.

De heer NIJKAMP heeft verder geen vragen en vindt de toezeggingen van de wethouder voldoende.

De heer TIJHOF verbaast zich erover dat partijen het plan goedkeuren maar de financiering ervan tegelijkertijd met 37% verminderen. Dat vindt hij onbehoorlijk bestuur. Het college is gevraagd het plan uit te voeren, dat raadsbreed ondersteund is. Hij vindt het fijn dat dit plan mede mogelijk gemaakt wordt door de provincie en zegt dat het meer roering zou geven wanneer de gemeente dit plan alleen zou moeten bekostigen.  

De heer NOORDAM vraagt bij interruptie of de ChristenUnie van mening is dat, in het kader van bedrijvigheid, ieder bedrijf kan worden toegelaten in de gemeente,
De heer TIJHOF vindt deze vraag niet relevant en van een geheel andere orde.

De heer TIJHOF zegt dat de ChristenUnie blij is met dit ambitieuze plan. Zijn fractie vindt het belangrijk dat de Beukenlaan behouden blijft, maar onderkent dat er soms ook andere zaken zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Spreker vindt dat de gevoelens van de Holtense bevolking moeten worden meegewogen en stemt in met het beschikbaar stellen van het krediet.  

De VOORZITTER geeft nogmaals aan dat het nu slechts om het beschikbaar stellen van krediet gaat.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang instemt met het voorstel.

De heer TER KEURST vraagt naar de stand van zaken van de slechtweervoorziening bij Twenhaarsveld.
De VOORZITTER zegt dat hier op een ander moment op kan worden teruggekomen.

De heer TER KEURST legt een stemverklaring af en zegt dat er over het groentransferium en het belevingspad al veel is gesproken en geschreven. In eerste instantie kon het voorstel op raadsbrede steun rekenen, maar nu lijken sommige partijen een andere mening te zijn toegedaan. Hij wijst op een onderzoek uit Zeeland waaruit naar voren kwam dat wat er van nature is alleen niet voldoende is om jonge gezinnen te trekken en te binden. De PvdA is van mening dat wat voorligt geen fundamentele aantasting van de Holterberg en het Beukenlaantje inhoudt en het toerisme in onze gemeente stimuleert. Wat de PvdA betreft kan het college doorgaan op de ingeslagen weg.

De heer NOORDAM wijst op de onrust onder de bevolking in Holten en is van mening dat het verstandig is voor september 2014 in gesprek te gaan.
De heer SCHEPPINK vraagt wat de heer Noordam hier zelf aan wil doen in de komende periode.
De heer NOORDAM zegt dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij het college ligt en een feit is dat de bevolking bijna massaal te kennen heeft gegeven het niet eens te zijn met de voorliggende plannen.

De heer NIJKAMP wijst op de toezegging dat er in september 2014 over wordt gesproken en dat de bevolking daarbij welkom is.

De heer TIJHOF wijst op de verantwoordelijkheid van de raadsleden zelf en vindt dat er niet naar het college moet worden gewezen.

De heer NOORDAM zegt dat regeren vooruitzien betekent en dat het niet verstandig is dat het college met plannen komt die op voorhand op veel tegenstand zullen stuiten.  

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de plannen in september aan de orde komen. Als er voor die tijd iets georganiseerd wordt dan is er misschien het verwijt dat het in de vakantieperiode valt. Het zou verstandig zijn dat mensen zich groeperen en met een gezamenlijke reactie naar buiten komen, om te voorkomen dat in de commissie steeds hetzelfde wordt gezegd.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

12. Raadsvoorstel vaststellen beeldkwaliteitsplan De Kol (Cornelissen)
De heer G. KREIJKES zegt dat de SGP er begrip voor heeft dat in de huidige economische omstandigheden het aantal eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit wordt bijgesteld om de regeldruk te verminderen. Het beeldkwaliteitsplan ‘De nieuwe Kol 2.0’ laat nog steeds voldoende ambitie zien om De Kol op een kwalitatief hoogstaande wijze te ontwikkelen. Een zorgpunt is echter dat de intenties van dit plan op voorhand niet in overeenstemming lijken te zijn met de werkelijkheid. De bergzicht-woningen aan de Drostenstraat die momenteel gerealiseerd worden, voldoen nauwelijks aan de criteria in het geldende en in het voorliggende beeldkwaliteitsplan. Daarover waren commissie en wethouder het eens tijdens de laatste vergadering van de commissie Grondgebied, ondanks het feit dat beeldkwaliteit iets subjectiefs is. De realiteit voldoet dus niet aan de ambitie van het heersende beeldkwaliteitsplan. Herhaling hiervan in de toekomst moet bij nieuwbouw worden voorkomen. De SGP stemt in met het nieuwe beeldkwaliteitsplan en roept tegelijkertijd het college op dit plan niet te laten verworden tot een loos document. Het college moet ervoor zorgen dat niet alleen aan de criteria maar ook aan de ambitie van dit beeldkwaliteitsplan wordt voldaan.

Mevrouw KUIPER zegt dat het voorstel aansluit bij het plan dat op 17 december 2013 opiniërend in de commissie is besproken. Gemeentebelang ondersteunt dit nieuwe plan, dat minder streng is en anticipeert op ontwikkelingen. Wat betreft de parkeernormen deelt Gemeentebelang de zorgen van de PvdA, die zijn geuit in de commissie Grondgebied van 19 juni 2014. Diverse gemeenten hebben in 2014 deze norm verhoogd. Bij voorliggend plan wordt de ondergrens toegepast. Gemeentebelang deelt niet de veronderstelling dat het  autobezit, ook buiten de grote steden, afneemt; hooguit remt de toename af. Spreekster vraagt of na het verschijnen van het rapport over de parkeernormen de norm van 1.6 aangepast kan worden.

De heer TER KEURST sluit zich aan bij woorden van de heer Kreijkes en mevrouw Kuiper. Spreker vraagt of in economisch betere tijden voor het deel dat nog niet in ontwikkeling is genomen de norm, die nu naar beneden wordt bijgesteld, ook naar boven kan worden bijgesteld.

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD het bijzonder vindt dat de raad een plan moet vaststellen dat al grotendeels is gerealiseerd. Hetgeen nu gebouwd is aan de Drostenstraat voldoet niet aan de eisen die gesteld zijn in voorliggend plan. Daarom vindt de VVD het moeilijk te begrijpen hoe de Welstands-commissie groen licht heeft gegeven en waarom van de genoemde criteria is afgeweken. De VVD zet op dat punt vraagtekens bij het functioneren van de Welstandscommissie. Er is wat betreft voorliggend plan geen weg terug. De VVD kan daarom leven met dit plan.

De heer DE KOE bevreemdt het dat de VVD stelt dat het beeldkwaliteitsplan niet gefunctioneerd heeft, dat er hogere eisen zijn gesteld en dat zij de realisatie van de huidige situatie op de Kol van mindere kwaliteit ervaart. Toch wil de VVD blijkbaar nog een stap lager gaan zonder te weten wat de consequenties zijn. Om deze reden zegt Lokaal Liberaal dat het huidige beeldkwaliteitsplan een ontwikkeling heeft toegestaan die het absolute minimum is, met name voor de bergzichtwoningen. Dit is een beeldbepalend en belangrijk stuk van Holten. De huidige ontwikkelingen voldoen blijkbaar niet of nauwelijks aan het huidige beeldkwaliteitsplan. Om zomaar de eisen weer te verlagen en te komen met een plan waarvan de uiteindelijke uitwerking niet zeker is, is een punt waarvan de raad achteraf spijt kan krijgen. Lokaal Liberaal vindt dat het huidige beeldkwaliteitsplan gehandhaafd moet worden en dat de huidige ontwikkelingen toegestaan moeten worden.

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat de ChristenUnie het raadsvoorstel steunt. Wel verzoekt hij de wethouder na te gaan of er mogelijkheden zijn de parkeernorm van 1.6 aan te passen.

Wethouder CORNELISSEN bestrijdt de woorden van sprekers, die stellen dat hij in de commissievergadering zou hebben gezegd dat het plan voor de Drostenstraat niet of niet helemaal voldoet aan het beeldkwaliteitsplan. De discussie die hierover is gevoerd had vooral betrekking op de bijbehorende tekening. Spreker heeft daarbij in de commissievergadering gewezen op zowel de illustratieschets als op de uitvoering en heeft gezegd dat men altijd naar beide moet kijken. In de commissie heeft spreker gezegd dat dit plan is getoetst aan het vorige beeldkwaliteitsplan. Spreker twijfelt absoluut niet aan die toetsing en deelt niet de mening dat dit nieuwe plan niet voldoet. Als er in toekomst soortgelijke documenten verschijnen, wil spreker dat er vanuit de gemeente voorzichtiger omgegaan wordt met schetsen, die een onjuist beeld kunnen oproepen.
De VVD stelde dat zij niet goed begreep waarom er nu nog een versoberde versie van het beeldkwaliteitsplan komt terwijl alles al uitgevoerd is. Spreker wijst erop dat lang niet alles is uitgevoerd. Het vak tussen de twee gerealiseerde rijen woningen moet nog worden ingevuld met andere woningen. Op die manier probeert het college het beeld bij te stellen.
Spreker heeft in de commissie laten weten dat hij geen voorstander is van aanpassing van de parkeernorm. De nu voorgelegde versoberde versie van het beeldkwaliteitsplan heeft vooral te maken met de economische crisis en de financiële druk op het gebied van woningbouw. De druk zou worden verhoogd als de parkeernorm hoger zou worden. Op de  vraag of de parkeernorm in de toekomst verhoogd kan worden, zegt spreker dat die mogelijkheid er is als de raad dat wenst.

Tweede termijn
De heer G. KREIJKES refereert aan de woorden van de wethouder en merkt op dat de SGP van mening is dat datgene wat nu is en nog wordt gebouwd minimaal voldoet. Wethouder Cornelissen merkte op dat dit soort documenten in de toekomst niet meer worden voorzien van schetsen. Spreker hoopt dat de wethouder daarop terugkomt, omdat de raad een goede indruk moet kunnen krijgen van een uiteindelijk plan.
In de commissie heeft wethouder Cornelissen gezegd dat er een deel van het plan is uitgelicht. Spreker zegt dat het maar goed is dat het maar een deel is geweest en niet het gehele plan.
De parkeernorm kan wat de SGP betreft niet alleen gelden voor voorliggend plan maar voor de gehele gemeente. Spreker verzoekt het college dat mee te nemen.
De SGP stemt in met het voorstel, met name vanwege de economische omstandigheden.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA instemt met het voorstel en blij is dat de regeldruk wordt verminderd. Spreker merkt nog op dat veel van wat er gezegd is opgehangen wordt aan de economische omstandigheden. Het CDA zou dit voorstel echter ook steunen in economisch betere omstandigheden.

De heer VAN VELDHUIZEN vraagt of de wethouder mogelijkheden ziet om de parkeernorm aan te passen.

De heer TER KEURST refereert aan de laatste commissievergadering, waarin wethouder Cornelissen heeft toegezegd te komen met een NB over de parkeernormen.

Mevrouw DEIJK refereert aan de woorden van de heer De Koe en zegt dat de VVD niet tegen het plan is, maar dat zij het vreemd vindt dat de Welstandscommissie afstand neemt van de criteria die in het plan genoemd worden, met name voor wat betreft de Drostenstraat. Spreekster vindt persoonlijk dat deze woningen hieraan niet voldoen.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat niet de Welstandscommissie maar de raad dit document vaststelt. De Welstandscommissie toetst bouwplannen aan dit document.
Niet alle beelden en plaatjes zullen uit de stukken weggehaald worden. Wel vindt spreker dat voorzichtig omgegaan moet worden met schetsen die een verkeerde indruk kunnen geven.
Als de raad wenst dat de parkeernorm verhoogd wordt, dan is die mogelijkheid er. Daaraan zullen echter kosten verbonden zijn. Het college heeft in voorliggend versoberd plan de minimale norm opgenomen. De PvdA heeft duidelijk laten weten dat deze norm hoger mag zijn.

De VOORZITTER zegt dat is toegezegd de commissie te informeren op welke termijn een rapportage over parkeernormen zou kunnen verschijnen en wat dit betekent voor andere werkzaamheden. In deze vergadering wordt de parkeernorm van 1.6 vastgesteld. Die norm heeft in beginsel een doorwerking in andere plannen. Op het punt van de doorwerking heeft wethouder Cornelissen toegezegd te komen met een nadere notitie.

De heer TER KEURST bestrijdt de woorden van de voorzitter. Spreker heeft in de commissie gevraagd de parkeernorm in dit gebied aan te scherpen, zoals deze geldt voor andere gebieden in het land. Wethouder Cornelissen heeft toegezegd te komen met een NB over de mogelijkheden en de manier waarop dat gedaan zou kunnen worden.

De VOORZITTER zegt dat het college dat niet zodanig heeft vertaald. Als de raad dat wenst, kan een amendement ingediend worden om de norm aan te passen.

De heer NIJKAMP zegt dat hij in dat geval eerst wil weten wat de consequenties zijn.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat hij in de commissie heeft aangegeven niet te weten wat de consequenties zijn van een hogere parkeernorm voor de heel gemeente en dat hij niet weet welke consequenties het uitvoeren van een onderzoek naar parkeernormen heeft voor de werkzaamheden op de afdeling. Over de vraag wat het opstellen van een parkeernormennotitie voor consequenties heeft voor de overige werkzaamheden heeft hij een NB toegezegd.

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat wethouder Cornelissen in de commissie heeft aangegeven dat hij zou kijken naar de mogelijkheden en dat hij daarnaar onderzoek zou doen. Als dat nog steeds geldt, stemt de ChristenUnie in met het voorstel.

De heer TER KEURST zegt dat de PvdA instemt met het voorstel, behoudens de parkeernorm die is gesteld op 1.6. De PvdA is ervan overtuigd dat deze norm te laag is.

De heer DE KOE zegt dat Lokaal Liberaal tegen het voorstel stemt.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, met de aantekening dat Lokaal Liberaal tegen het voorstel stemt en dat de PvdA tegen de parkeernorm stemt.

13. Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 (Beens)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

De VOORZITTER schorst de vergadering om 20.40 uur voor een koffiepauze van tien minuten.

14.  Raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2014 (Beens)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

(De VOORZITTER draagt het voorzitterschap over aan de heer Kreijkes.)

15. Raadsvoorstel begrotingswijziging (Beens)

De heer NOORDAM dient met de heer Klein Velderman een motie in: demografische ontwikkelingen.

Overwegende dat:

 • het deltaplan van de gemeente Rijssen-Holten is bedoeld  om prioriteit te geven aan het nemen van maatregelen op de korte termijn om de economie te stimuleren en consequenties van de crisis te verlichten;
 • er recent door de gemeente Rijssen-Holten een lange termijn prognose van de te verwachten demografische ontwikkelingen in Rijssen-Holten gemaakt is; 
 • er daarnaast voortdurend door vele instanties onderzoek  plaatsvindt waaruit voldoende informatie gehaald kan worden van de te verwachten demografische ontwikkelingen in Rijssen-Holten;

verzoekt het college;

 • gebruik te maken van alle bronnen en beschikbare informatie van deze bronnen over demografische ontwikkelingen in Rijssen-Holten;
 • met de verkregen informatie het voorgestelde onderzoek naar de te verwachten demografische ontwikkelingen in Rijssen-Holten veel kleinschaliger uit te voeren.

De heer NOORDAM wijst op het uitgebreide rapport dat de raad nog maar anderhalf jaar geleden heeft ontvangen over de demografische ontwikkelingen van Rijssen-Holten op de langere termijn. Dat betrof de onderwerpen: zorg en welzijn, sport, onderwijs, jeugd. Daarnaast doet ook de provincie onderzoek en zijn er diverse andere onderzoeken, waaronder een onderzoek van de GGD naar de demografische ontwikkelingen van de gezondheidsverkenning in Twente. In het licht daarvan vindt de VVD dat veel zorgvuldiger omgegaan moet worden met de € 70.000 die verschoven moet worden en roept het college daarom op gebruik te maken van de informatie die al beschikbaar is.

De VOORZITTER zegt dat de motie deel uitmaakt van de beraadslagingen.

Burgemeester HOFLAND zegt dat hij begrijpt waarom de motie is ingediend. Het rapport van november 2012, waar de heer Noordam naar verwees, was een eigen rapport op basis van een aantal criteria en eerder uitgevoerde onderzoeken. Zoals in de commissie ook is gezegd, wil het college niet onnodig geld uitgeven. Anderzijds wil het college graag de beschikking hebben over een stuk waarmee het de middellange toekomst in kan gaan en dat de positie en de eigenheid van Rijssen-Holten goed in beeld brengt, zodat daarop verantwoorde besluitvorming kan plaatsvinden. Spreker citeert hierna uit het beleidsakkoord, waar staat: “onze inwoners worden waar mogelijk in een vroegtijdig stadium actief betrokken bij besluitvorming”. Het college wil dan ook dit proces met de raadpleging van een aantal maatschappelijke spelers vormgeven. Voor de ondersteuning en voor de vormgeving zijn ambtelijke uren nodig. Het college wil verder capaciteit inhuren om in te zoomen op het specifieke karakter van Rijssen-Holten, dat op diverse punten afwijkt van de landelijke situatie. Het college zegt toe dat op een zorgvuldige manier te doen. De resultaten van het rapport uit 2012 worden als onderlegger gebruikt bij de vormgeving. Na deze toelichting zegt spreker dat het college de motie ontraadt. In de motie ontbreekt een toetsings- en afrekeningskader en het college weet in dit geval ook niet wat het moet verstaan onder “kleinschaliger”.

Tweede termijn
De heer NOORDAM zegt dat hij het vreemd vindt dat de burgemeester in eerste instantie de motie leek te steunen, waarna hij aan het eind de motie ontraadt. Wat de burgemeester heeft gezegd doet afbreuk aan het rapport uit 2012. Spreker wijst op de titel van dit uitgebreide rapport: “Demografische en economische ontwikkelingen. De thema’s: demografie en economie, lange termijn, crisis en kansen Deltaplan”. De burgemeester vond dat ingezoomd moest worden op Rijssen-Holten en dat niet in regionaal verband naar bepaalde zaken gekeken moest worden. Spreker zegt dat het veel tijd zou schelen als het college alle beschikbare rapporten zou lezen. Spreker wijst op het onderzoek van de GGD, waarin Rijssen-Holten expliciet onder het vergrootglas is gelegd en waarin o.a. staat: “Ten opzichte van Twente en Nederland wonen er relatief veel 0- tot 20-jarigen en relatief weinig 40-, 50- en 60-jarigen in de gemeente Rijssen-Holten. Rijssen-Holten heeft een hoger percentage autochtone Nederlanders dan Twente en Nederland. Ook wonen er meer gehuwden en zijn er meer meerper-soonshuishoudens met kinderen in Rijssen in vergelijking met Twente en Nederland.” Spreker roept de raadsleden op te kijken naar de grote hoeveelheid informatie over dit onderwerp en zegt dat nagedacht moet worden over 1000 interne uren die het college wil inzetten.

De heer DE KOE vraagt bij interruptie of de VVD het wel vertrouwt als het college zegt dat zorgvuldig met het geld omgaan wordt.

De heer NOORDAM zegt dat dat een interpretatie is van de heer De Koe en dat hij dat niet heeft gezegd.

De heer BOSMA zegt dat de SGP behoorlijk kritisch is over het voorstel. De SGP kan dan ook de intentie van de VVD onderschrijven. Het college wil echter ook zo min mogelijk geld uitgeven en het aantal ambtelijke uren beperken.
De heer Noordam doet het voorkomen alsof alle verschenen rapporten samen een visie opleveren. Dat vindt spreker echter te kort door de bocht. Alle gegevens die er zijn moeten geanalyseerd  worden en er moet één verhaal van gemaakt worden. Daarvoor zijn ambtelijke uren en een extern bureau nodig. De SGP hoopt dat het minder dan € 70.000 kost en dat het minder ambtelijke inzet vergt dan de 1000 uren.

De heer TEN BERGE zegt dat het CDA kritisch was en is over de inzet van uren en het inhuren van externe bureaus. Na de woorden van de burgemeester zijn de zorgen van het CDA daarover weggenomen. Het nu uit te voeren onderzoek heeft wat het CDA betreft een toegevoegde waarde voor een unieke gemeente als Rijssen-Holten. Dat is in het verleden al gebleken bij cijfers over woningbouw en kan opnieuw blijken op terreinen van zorg, welzijn en dergelijke. Het CDA steunt het raadsvoorstel.
De resultaten van het onderzoek zullen bekeken worden samen met maatschappelijke instellingen en andere partijen. Spreker roept het college op de gegevens hierna te delen, zodat bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties gebruik kunnen maken van de data die uit het onderzoek voortvloeien bij het ontwikkelen van eigen beleid en eigen visies.

De heer TIJHOF zegt dat € 70.000 veel geld is. Ook ambtelijke inzet van 1000 uren is erg veel. In het verleden zijn er echter juist goede resultaten gehaald door de eigenheid van de gemeente te onderstrepen en daarnaar onderzoek te doen. Dat is voor de ChristenUnie van groot belang. Om die reden stemt de ChristenUnie in met het voorstel, maar wel met de hand op de knip.

De heer DE KOE zegt dat er veel interne uren zitten in het Deltaplan, wat Lokaal Liberaal betreft op enkele onderdelen te veel. Lokaal Liberaal ziet echter ook de toegevoegde waarde van dit specifieke onderzoek, omdat het op een aantal punten de eigenheid en de bijzondere positie van Rijssen-Holten kan onderstrepen. De burgemeester heeft gezegd dat het college zorgvuldig omgaat met het geld. Lokaal Liberaal vertrouwt daarop en stemt in met het voorstel.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang de motie zou kunnen ondersteunen als het ging om een literatuurstudie. De opdracht in de motie gaat echter nadrukkelijk verder. De kracht van het voorstel van het college is dat over 2015 heengekeken wordt. De argumentatie en de uitgebreide toelichting versterken die mening. Verder is door de PvdA in de commissievergadering gewezen op de Primos-cijfers. Dat die cijfers niet klopten is later inderdaad bevestigd. Gemeentebelang stemt in met het voorstel, maar verzoekt het college de raad te zijner tijd te informeren waaraan het geld daadwerkelijk is uitgegeven.

Burgemeester HOFLAND zegt dat voor het in beeld brengen van demografische ontwikkelingen inderdaad van meerdere kanten informatie weggehaald kan worden. Spreker wijst op het tweede deel van de opdracht: “Het vertalen hiervan naar een passend beleidsvormend instrument met uit te voeren maatregelen”. In het rapport uit 2012 staat: “de visie op het begeleiden van demografische ontwikkelingen is er nog niet, maar wel nodig”. Dat is wat het college nu voorstelt. Daarbij is hulp van buitenaf nodig. Samen met maatschappelijke instellingen wordt daarbij gekeken hoe dat lokaal vertaald kan worden. Op dat moment wordt het bestuurlijk interessant, omdat dat consequenties kan hebben voor de verschillende beleidsterreinen en voor de herijking van de strategische visie. Het college ontraadt de motie.

De heer MULLER vraagt bij interruptie of het college achteraf toe wil lichten hoe de kostenopbouw van het onderzoek in elkaar zat.

Burgemeester HOFLAND zegt dat het college hierover verantwoording aflegt.

De VOORZITTER concludeert dat de VVD de motie handhaaft. Spreker brengt de motie in stemming. De motie wordt verworpen met 3 stemmen voor (VVD, D66) en 19 stemmen tegen (SGP, CDA, ChristenUnie, Gemeenbelang, PvdA, Lokaal Liberaal).

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, met de aantekening dat de VVD en D66 tegen het voorstel stemmen.

(De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de burgemeester.)

16. Raadsvoorstel benoeming lid auditcomité (presidium)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

(De heer H. ter Keurst verlaat de vergadering om 21.20 uur.)

16a. Motie vreemd aan de orde van de dag: verkeersveiligheid Smidsbelt in Holten
De heer KLEIN VELDERMAN dient met de heer Noordam een motie in: verkeersveiligheid Smidsbelt in Holten.

Overwegende dat:

 • de verkeersveiligheid op het Smidsbelt voor fietsers en voetgangers in het geding is zolang het centrum niet verkeersluw is;
 • de besluitvormingsprocedure tot aanwijzing van een groot deel van het centrumgebied als erf nog niet is afgerond;
 • er met het aanwijzen tot erf geen veiligheidswinst wordt behaald;
 • er bij de Holtense ondernemers sterke behoefte bestaat voor een verkeersluw centrum en een parkeervrij Smidsbelt;
 • het toeristisch hoogseizoen aanstaande is;

verzoekt het college:

 • op zeer korte termijn verkeerskundige (nood)maatregelen te treffen en het centrum van Holten verkeersluw en het Smidsbelt parkeervrij te maken.

Spreker stelt hierna de volgende vragen:

 • D66 heeft begrepen dat de bestrating van Smidsbelt niet geschikt is voor het huidige verkeer. Hoelang staat het college nog beschadigingen aan het straatwerk toe door het intensieve gebruik?
 • In hoeverre draagt een sterke juridische positie bij tot de veiligheid van fietsers en voetgangers?
 • Wanneer is de besluitvormingsprocedure afgerond?
 • Wanneer is het verkeersluw maken van het centrum gepland?

De heer JANSEN vraagt bij interruptie wat “op zeer korte termijn” in de motie betekent.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij dat overlaat aan het college.

De heer NIJKAMP zegt dat in het VSP verschillende maatregelen zijn opgenomen met als uiteindelijk doel een verkeersluw centrum. Spreker vraagt of D66 in deze tussenperiode al maatregelen wil treffen en hoe D66 aankijkt tegen het VSP.

De heer DE KOE zegt dat Lokaal Liberaal in aanloop naar de verkiezingen intern vragen heeft gesteld van dezelfde strekking. Als D66 het uitgebreide antwoord had gelezen dan hadden de zojuist gestelde vragen niet gesteld hoeven te worden.

De heer NOORDAM zegt dat de vraag over toenemende schade niet door Lokaal Liberaal is gesteld.

De heer DE KOE zegt dat de schade op dat moment ook al aanwezig was. Daarnaast was er schade aan voertuigen en plantenbakken.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het straatwerk geschikt is voor een verkeersluw gebied. Het college probeert dat in deze tijdelijke situatie te ondervangen door extra inspectierondes en het direct herstellen van eventuele schade.
Actuele informatie over dit soort projecten, waaronder het project Heerlijk Holten, wordt verstrekt via een nieuwsbrief. Men kan zich daarvoor aanmelden.
Door de aanwijzing als erf ontstaat er een sterke juridische positie voor fietsers en voetgangers.
De infrastructurele maatregelen zijn inmiddels grotendeels genomen. Het ontwerpverkeers-besluit heeft ter inzage gelegen. Reacties die daarop zijn ontvangen, zijn ambtelijk becommentarieerd. Dit stuk komt op korte termijn naar het college. Het college kan vrij snel een besluit nemen om van de Smidsbelt een erf te maken, alsmede van het deel vanaf de rotonde tot de Kolweg, inclusief het voetgangersgebied vanaf de Smidsbelt naar het noorden toe en de Kalfstermansweide. Dat besluit zou echter slechts een heel beperkte verlichting betekenen van het aantal verkeersbewegingen op de Dorpsstraat. Het vrachtverkeer, het busverkeer en het landbouwverkeer is inmiddels geweerd.
Zodra de verbinding tussen de Dorpsstraat en de Kalfstermansweide via het Zwartepad wordt dichtgemaakt, ontstaat een echt verkeersluw gebied. De afsluiting van het Zwartepad neemt het college in elk geval mee bij de overwegingen over de ontsluiting van de Kalfstermansweide en de ontwikkeling van Albert Heijn. Zo snel mogelijk na de vakantie wil het college daarop terugkomen in commissieverband. Het college ontraadt de motie.

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 graag om veiligheidsoverwegingen een echt verkeersluw gebied in Holten wil hebben. Momenteel is het geen prettig centrum; overal rijden auto´s en auto´s worden willekeurig geparkeerd. Wat de gevolgen voor het VSP zijn, kan spreker niet zeggen.

De heer NIJKAMP zegt bij interruptie dat de raad het VSP heeft vastgesteld met een groot aantal maatregelen. D66 stelt nu, aan het eind van de rit, nog een aantal noodmaatregelen voor. Spreker is van mening dat eerst ordentelijk het VSP afgehandeld moet worden en vraagt de heer Klein Velderman of hij daar ook achter staat.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het een optie kan zijn het VSP aan te passen, waardoor het centrum sneller verkeersluw gemaakt kan worden.

De heer NIJKAMP is van mening dat dat populisme is.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het niet gaat om een populistische inbreng van D66.  Op veel manieren is te zien en te merken dat het centrum van Holten onveilig is en dat het straatwerk er vaak uitligt. D66 constateert echter regelmatig dat de zaak niet op orde is. Het straatwerk is niet bestand tegen dit type verkeer. De enige oplossing is verkeersluw maken,  het voorkomen van schade en zo snel mogelijk instellen van een erf met de bijbehorende parkeermaatregelen. Daardoor wordt het centrum leefbaar en veilig voor voetgangers en fietsers. Dat is de oproep van D66 aan het college.

De heer G. KREIJKES zegt dat het hem bijzonder deugd doet dat ook D66 een verkeersluw centrum in Holten wil. Alles wat nu echter is gezegd, is niet nieuw en de motie draagt niet bij aan datgene waarmee de gemeente al bezig is of gaat. Spreker geeft D66 in overweging kennis te nemen van de aanwezige plannen en de motie in te trekken.

De heer NOORDAM zegt dat de motie is bedoeld om zoveel mogelijk schade te voorkomen door het treffen van noodmaatregelen. Dat is primair een taak van de raad. De woorden van de heer Nijkamp van het CDA richting D66 begrijpt spreker dan ook niet.

De heer G. KREIJKES vraagt bij interruptie aan de heer Noordam of hij van mening is dat het college verschil maakt tussen Rijssen en Holten in dit soort situaties. Als er noodmaatregelen genomen moeten worden, is het college flink genoeg om dat zelf te regelen.

De heer NOORDAM zegt dat het college geen verschil maakt tussen Rijssen en Holten als het gaat om veiligheid. De motie roept het college en de raad op na te denken over het feit dat het straatwerk onnodig schade lijdt.  Het nemen van passende maatregelen betekent het voorkomen van schade voor de gemeente en daardoor minder kosten. Verder wordt in de motie gevraagd de veiligheid mee te nemen en daarvoor passende maatregelen te treffen.

De heer TIJHOF zegt dat de raad einddoelen heeft vastgesteld in het VSP. Ook D66 accepteert die einddoelen en wil daar zo snel mogelijk naar toewerken. Op dit moment is het regelmatig een chaos op de Smidsbelt. Het is niet meer dan logisch dat D66 oproept die chaos te verkleinen. Spreker ondersteunt D66 daarin en wil van de wethouder de datum horen waarop vastgesteld wordt dat er een erf ingesteld wordt en niet “zo snel mogelijk” of “op korte termijn”.

De heer NIJKAMP zegt dat het VSP door de raad is vastgesteld met de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen. Ook het CDA roept het college op nu zo snel mogelijk te komen met voorstellen. Spreker ziet het VSP als een spoorboekje en wil zich daaraan houden.

De VOORZITTER schorst de vergadering om 21.38 uur.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het college volgende week het bedoelde verkeersbesluit kan nemen. Normaal gesproken moet een dergelijk besluit worden gepubliceerd en zes weken ter inzage liggen, waarna het rechtskracht heeft. Het college kan dit echter als noodmaatregel per omgaande invoeren.

De heer DE KOE vraagt waarom dit in maart, toen hierover door Lokaal Liberaal vragen zijn gesteld, verkeerskundig niet mogelijk was.

De heer SCHEPPINK merkt op dat er motie voorligt, waarover de raad nog moet stemmen. Het is vreemd dat er nu een voorstel van het college komt.

De VOORZITTER zegt dat er juridisch advies is ingewonnen. Het college heeft de intentie volgende week het besluit te nemen om tot instelling van een erf over te gaan. Normaliter vindt eerst publicatie plaats en is er een periode van zes weken om bezwaar te maken. Daarna krijgt een besluit rechtskracht. Het college kan als bestuursorgaan een noodmaatregel  instellen en de erfinstelling met onmiddellijke ingang invoeren. Het aantal parkeerplaatsen moet daarop aangepast worden, de blauwe zone moet verder ingesteld worden en er moet handhaving plaatsvinden. Spreker vraagt de indieners van de motie of zij daarmee instemmen.

De heer KLEIN VELDERMAN verzoekt om een schorsing.

De VOORZITTER schorst de vergadering om 21.48 uur.

De VOORZITTER heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Klein Velderman.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de indieners van de motie de toezegging van het college voldoende vinden en de motie intrekken.

De VOORZITTER zegt dat de motie hiermee van tafel is en geen onderdeel meer uitmaakt van de beraadslagingen.

17. Sluiting
De VOORZITTER wenst iedereen een goed zomerreces en sluit de vergadering om 21.50 uur met het ambtsgebed.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 25 september 2014

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous