Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 30 april 2015 (20.30 uur)

Datum: 30-04-2015Tijd: 20:30 - 21:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: Genodigden: AanwezigNaamSGPA.J. Scheppink,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 30 april 2015 (20.30 uur)

Datum: 30-04-2015
Tijd: 20:30 - 21:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, G. Kreijkes, J.W. Reterink, R. Jansen, dr. E.G. Bosma en ir. A.S. Haase
CDAdrs. I. Kahraman, H.J. Nijkamp, H. Kreijkes RA CISA en F.J. Wessels
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen, N.J. Otten en mr. W.L. Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAJ.J.A. ter Keurst en S. Kök
VVDF.W. Noordam en E.J.W. Deijk
Lokaal LiberaalR.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers1
Publiek13

1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering met het ambtsgebed en heet allen welkom bij deze raadsvergadering.
Raadsleden J. Noeverman en G.D. ten Berge zijn met kennisgeving afwezig. Spreker geeft daarbij aan dat de heer Ten Berge vader is geworden van een dochter met de naam Eke.
Ook zit er weer een hooggeleerd raadslid in de raad. De heer E.G. Bosma is vandaag gepromoveerd in Amsterdam als doctor. Spreker overhandigt de heer Bosma namens de raad een VVV-bon en een nieuw naambordje met zijn nieuwe titel.
Als beginnummer voor hoofdelijke stemming wordt getrokken nr. 11, de heer R.A. de Koe.

2. Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vragenuur
De heer TER KEURST zegt dat de PvdA vernomen heeft dat er onvrede heerst binnen de
Wmo-adviesraad over een verschil van inzicht over de toekomst van de Wmo-adviesraad, in verband met de mogelijke omvorming naar een participatieraad. Ook zou de Wmo-adviesraad zich storen aan de rol die het college inneemt t.a.v. de benoeming van de voorzitter dan wel de secretaris. Hij vraagt om een verheldering door het college.
Wethouder BEENS zegt dat er binnen de Wmo-adviesraad een aantal zaken spelen. Het is inderdaad de bedoeling dat de Wmo-adviesraad wordt omgezet naar een participatieraad. Aanvankelijk is de raad gestart met het Wmo-gedeelte, maar inmiddels is hier de jeugd aan toegevoegd en komt ook het gedeelte werk en inkomen erbij. Het college heeft hierover met de Wmo-adviesraad procesafspraken gemaakt en er is over met elkaar van gedachten gewisseld. Binnenkort zullen wethouder Tijhof, de Wmo-adviesraad, een aantal ambtenaren en spreker om tafel gaan. Het college zal daarbij de kaders aangeven, waarbij de Wmo-adviesraad zelf voor de verdere invulling kan zorgen. Dit proces loopt in gezamenlijkheid.
Spreker geeft aan dat de zittingstermijn van de voorzitter dit jaar afloopt en ook de secretaris is gestopt. De Wmo-adviesraad heeft zelf voor een interim secretaris gekozen. Gesprekken met een mogelijke kandidaat worden gevoerd en de Wmo-adviesraad zal een voordracht doen richting het college.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt er ook van op de hoogte te zijn dat er onvrede heerst. Hij vraagt of wethouder Beens gesproken heeft met de totale Wmo-adviesraad of met een vertegenwoordiging hiervan en zo ja, met wie.
Wethouder BEENS zegt dat de Wmo-adviesraad eens per maand vergadert. Dan licht mw. Pongers zaken toe vanuit de gemeente en ook is hijzelf meestal aanwezig. Er is met de totale Wmo-adviesraad gesproken. Genoemde ontwikkelingen zullen verder wel met een afvaardiging van de Wmo-adviesraad, op verzoek van de Wmo-adviesraad, worden besproken.

De heer TER KEURST gaat in op het feit dat de heren Hazewinkel en Van Broekhoven bijna een jaar geleden in de raad hebben aangegeven waarom de gemeente Rijssen-Holten verder zou moeten gaan met de samenwerking met Soweco. Daarbij is een stuk toegezegd, op basis waarvan de raad een besluit kan nemen, maar inmiddels is het rondom Soweco erg stil. Hij vraagt of het college weet wanneer genoemd stuk naar de raad komt, hoe het op dit moment met Soweco gaat en hoe Soweco zaken aanpakt gedurende de komende 5 à 10 jaar.
Ook heeft de PvdA vernomen dat het Soweco niet is gelukt de zichzelf opgelegde € 300.000 terug te verdienen en dat de rekening hiervan bij de gemeenten wordt neergelegd. Dit zou voor de gemeente Rijssen-Holten een bedrag van ca. € 50.000 betekenen, dat door het leveren van werk wordt ingelost. Hij vraagt of dit klopt, wat hiervan de aanleiding is geweest en hoe het college dit gaat oplossen.
Wethouder TIJHOF bevestigt dat het stil is geweest rondom Soweco, dat echter niet betekent dat er niets is gebeurd. Een aantal werkgroepen is aan het werk geweest en is nog aan het werk. De gevraagde informatie wordt de komende week in een informerende brief aan alle raden van de 6 participerende gemeenten en colleges gestuurd (zie bijlage 1). Dit is een brief namens het DB van Soweco. Hierin staan de resultaten over 2014 en de mogelijkheden die de werkgroepen zien verwoord. Op basis daarvan zal verder gewerkt worden aan een besluit van het AB van Soweco in juni 2015.
Wat de taakstelling betreft, die Soweco bij de gemeenten heeft neergelegd, zegt spreker dat het bedrag waar Rijssen-Holten een oplossing voor moet vinden € 38.000 bedraagt. Dit is besloten tijdens het vaststellen van de begroting van Soweco voor 2015, in het najaar van 2014. Deze begroting is ook door de raad van Rijssen-Holten goedgekeurd.
Met elkaar moet worden bekeken hoe deze taakstelling kan worden ingevuld. Gedacht wordt aan het neerleggen van opdrachten bij Soweco m.b.v. zgn. loonwaardemetingen. Hierdoor worden opbrengsten gegenereerd. Een andere mogelijkheid is de kosten te dekken uit de voordelen die gehaald worden uit begeleid werken. Dit is conform het beleid van de afgelopen jaren aldus spreker.

De heer TER KEURST vraagt wanneer de raad de nieuwe visie kan verwachten.

De heer MULLER refereert aan de woorden van wethouder Tijhof over de voordelen m.b.t. begeleid werken en vraagt of dit gelinkt is aan de activiteiten binnen de regio over de nieuwe inrichting van de beschutte taken rondom de Wsw en vraagt een toelichting hierop. Hij refereert daarnaast aan een openstaand bedrag vanwege een administratief probleem en vraagt of hier al informatie over beschikbaar is.
Wethouder TIJHOF refereert aan een brief met de laatste stand van zaken, die als achterliggend stuk beschikbaar is gesteld. De nieuwe visie komt in de zomer van 2015 volgens spreker. Het AB van Soweco moet hier eerst een besluit over nemen en daarna wordt deze naar de raden gestuurd.

5. Notulen en besluitenlijst van de raad van 26 maart 2015
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen en de besluitenlijst vast.

6. Actiepuntenlijst
Wethouder AANSTOOT zegt dat het college een voorstel over de inrichting van het Europaplein heeft aangehouden.
Wat de handhaving op de Smidsbelt betreft worden extra attentieborden geplaatst, omdat de inwoners en bezoekers er zich onvoldoende van bewust zijn dat men in de vakken moet parkeren.
Vervolgens zal er op wisselende dagen en tijdstippen worden gehandhaafd, dus ook ’s avonds en op zaterdag.

Zonder verdere bespreking neemt de raad kennis van de actiepuntenlijst.

7. Ingekomen stukken – mededelingen
De heer KAHRAMAN gaat in op de regioraadsvergadering van 22 april jl. Hij refereert aan het agendapunt over het procesvoorstel met betrekking tot de besluitvorming over de toekomst van regio Twente. Daarbij werd geconcludeerd dat de regioraad niet over de toekomst van de regio gaat, maar dat de veertien afzonderlijke gemeenteraden daarover gaan.
Op de vraag waarom er geen raadsleden in plaats van collegeleden in de regioraad zitten, antwoordde de voorzitter dat er in de  nieuwe regio geen raadsbevoegdheden zijn die overgaan naar de regioraad. De WGR-wetgeving biedt dan ook geen mogelijkheid voor raadsleden om zitting te nemen in het bestuur.
Het was volgens spreker niet de bedoeling om over de toekomst van de regioraad te discussiëren, maar Almelo heeft om agendering gevraagd.
Op 28 mei is er een conferentie, waarvoor alle raadsleden van de veertien gemeenten zijn uitgenodigd en waarbij de mogelijkheid wordt geboden een opiniërend debat met elkaar te voeren, over de toekomst van de regioraad.
Tijdens de regioraadsvergadering van 22 april  is ook de jaarrekening 2014 gepresenteerd, met een positief resultaat van bijna € 1,2 miljoen. Daarvan wordt € 850.000 uitgekeerd aan de diverse gemeenten aldus spreker.

De VOORZITTER zegt dat er in de commissievergadering ABZM van 18 mei een koersbepaling kan plaatsvinden. De griffier zal daarbij inventariseren wie er op 28 mei deelnemen aan de conferentie.
Hij geeft verder aan dat ingekomen stuk 20, het bezwaarschrift van Sjoers Handelsonderneming, is ingetrokken.

De heer SCHEPPINK refereert aan het rapport ‘Samenwerken doen we zelf’ en wil namens de raad van Rijssen-Holten alvast een statement maken, een aantal vragen stellen en zorgen kenbaar maken aan het college, zodat dat ook verder gedeeld kan worden in de regionale samenwerkingsverbanden. Hierover kan in de commissie ABZM van 18 mei verder gediscussieerd worden.
Hij geeft aan dat de gemeenteraad van Rijssen-Holten geen tegenstander is van samenwerking. Centraal daarbij stond en staat voorop dat het iets moet opleveren: kostenreducties, verbetering van kwaliteit of vermindering van je eigen kwetsbaarheid. Daarnaast realiseren de gemeenten vaak samen,  op basis van een wettelijke verplichting ‑ zoals in de veiligheid, de regio en de jeugdzorg ‑ een regionale uitvoeringsdienst.
Hij geeft aan dat het verdwijnen van de wettelijke mobiliteitstaak de aanleiding is geweest ons te heroriënteren op de Twentse samenwerking. De commissie Robben komt in haar rapport tot de conclusie dat de samenwerking die overblijft met name uitvoeringstaken betreft, waarbij  het beleid is vastgesteld door de lokale raden. Hierin kan de gemeenteraad van Rijssen-Holten zich vinden aldus spreker. Echter roepen de reacties van de grote steden vragen op.
De gemeenteraad van Rijssen-Holten houdt van een slagvaardige besluitvorming, maar er zijn vragen en zorgen waarop een reactie moet komen, voorafgaand of tijdens het radenoverleg op 28 mei.
Hij vraagt het college om de vragen en opmerkingen alvast kenbaar te maken en de zorgen te delen binnen het regionale samenwerkingsverband. In de commissievergadering ABZM van 18 mei wordt  het rapport Robben besproken. Daarna zal de raad de geïnventariseerde vragen indienen bij de voorzitter van de regioraad, de heer De Graaf.
Spreker stelt de volgende vragen en uit de volgende zorgen:

  • Deelname aan het basispakket van samenwerkingstaken is voorwaarde om deelnemer van de regio Twente te blijven volgens de commissie. Wie stelt dit pakket samen? Zijn dit alleen de wettelijke taken?
  • De gemeenteraad van Rijssen-Holten wil een zekere mate van vrijheid om gepast afstand te kunnen nemen als de bedrijfsvoering daartoe aanleiding geeft. De ervaring rondom het dossier Soweco is hét lokale voorbeeld van hoe het vooral niet moet lopen.
  • De grote steden. Het verschil in denken en handelen tussen de grotere steden versus de plattelandsgemeenten baart de gemeenteraad van Rijssen-Holten grote zorgen. Dit verschil mag er niet toe leiden dat er in de toekomst fundamentele verankering plaatsvindt op basis van het voorgestelde model met betrekking tot het stemrecht. Uiteindelijk mag de uitkomst niet zijn dat er sprake is van een soort financiële dictatuur.
  • De rol van de Twenteraad. In het rapport Robben wordt de samenwerking Drechtsteden nader benoemd als voorbeeld. Het gehanteerde principe van één raadslid per fractie van deelnemende gemeenten lijkt meer zinvol dan alle 340 raadsleden van de regio Twente.
  • Binnen de samenwerkende gemeenteraden zijn zogenaamde resoluties mogelijk. Dit zijn uitspraken bij meerderheid van stemmen. Dit staat volgens de gemeenteraad van Rijssen-Holten haaks op de centrale gedachte van samenwerking. Uiteindelijk zijn deze resoluties niet bindend, maar waarom dan toch inbouwen? Alleen richtinggevend of toch ook om druk uit te oefenen?
  • Financiële consequenties. Dat heeft dan met name betrekking op de aanpassing van de huidige WGR. Op voorhand dient duidelijk te zijn wat de consequenties zijn van het eventueel uittreden uit de regio Twente v.w.b. de niet-wettelijk verplichte taakvelden, nu en later. Kan een gemeente de samenwerking kostenneutraal opzeggen met een redelijke termijn?
  • Het Twente Bedrijf wordt een organisatie waar de kosten komen te liggen. Daarin hebben de gemeenteraden op basis van het voorliggende model, volgens de gemeenteraad van Rijssen-Holten, geen of onvoldoende sturingselementen. Tot welke verplichtingen leidt het Twente Bedrijf? Worden de diensten voor de gemeenten ingekocht op basis van ‘uurtje-factuurtje’? Zijn er frictiekosten te verwachten in het overgangsproces?
  • Is er tijdig inzicht in de financiële exploitatie van het Twente Bedrijf? Blijft bijvoorbeeld de GGD onder het Twente Bedrijf vallen of is het ter overweging om de GGD te verzelfstandigen? Is er een relatie te verwachten tussen bijvoorbeeld Twence en het Twente Bedrijf?
  • De doorzettingsmacht van de portefeuillehouders. Kan een meerderheid de portefeuillehouders verplichten om uitvoeringstaken uit te voeren, als het aannemelijk is dat de lokale raad daarmee problemen heeft? Dus achteraf het PH-mandaat gecorrigeerd aanpassen? De gemeenteraad van Rijssen-Holten vindt dat wat lokaal kan ook lokaal moet worden gedaan. Dat staat voorop. Biedt de nieuwe vorm van de regio Twente daarop wel voldoende aansluiting?

De VOORZITTER zegt dat het goed is dat de heer Scheppink de vragen van de raad van Rijssen-Holten aangeeft en de reactie van de raad alvast inleidt. Hij beschouwt dit als een eerste reactie, die het college zeker zal meenemen. Tijdens de behandeling in de commissie ABZM op 18 mei zal het college zoveel mogelijk antwoorden geven en kan het een en ander worden aangescherpt en worden voorzien van achterliggende informatie, dat al opmaat kan dienen voor de discussie op 28 mei.
Het is de bedoeling dat een en ander voor het zomerreces wordt afgerond en spreker zegt dat nog beoordeeld moet worden of er voldoende aanknopingspunten zijn om ervoor te zorgen dat het besluitvormingsproces voor het zomerreces op hoofdlijnen kan plaatsvinden. Als dat besluitvormings-proces op hoofdlijnen heeft plaatsgevonden, dan zal daarna de juridische detaillering in het najaar plaatsvinden. De juridische verkenning bij het rapport kan dan ook vooralsnog voor kennisgeving worden aangenomen.

Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de afdoening van de ingekomen stukken overeenkomstig het voorstel vast.

8 Raadsvoorstel plan van nieuwe basisscholen 2016-2019 (Tijhof)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9 Raadsvoorstel intrekken reclamebelasting 2014 (Beens)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

10 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Holten, De Kol (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

11 Raadsvoorstel aanpak bodemproblematiek voormalig terrein gasfabriek Rijssen (Aanstoot)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

12 Raadsvoorstel vaststellen update LTVV (Aanstoot)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

13 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Rijssen, Elsmaten 3" (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

14 Raadsvoorstel vaststellen grondexploitaties Het Opbroek fase 1 (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

15 Raadsvoorstel herziening diverse grondexploitaties 01-01-2015 (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

16 Raadsvoorstel overhevelen budgetten 2014 (en voorgaande jaren) naar 2015 (Beens)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

17 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen voor de raad van 30 april 2015 (Beens)
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

De VOORZITTER schorst de vergadering om 21.00 uur

De VOORZITTER heropent de vergadering om 21.02 uur en zegt de schorsing te hebben gebruikt om een genomen besluit juridisch te toetsen, als onderdeel van zijn plicht om te toetsen of juridisch gezien de juiste besluiten worden genomen.

18 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering met het ambtsgebed.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous