Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 30 maart 2017 (19:30) - dialect

Datum: 30-03-2017Tijd: 19:30 - 20:15Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterA.C....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 30 maart 2017 (19:30) - dialect

Datum: 30-03-2017
Tijd: 19:30 - 20:15
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterA.C. Hofland
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma, dr. ir. A.S. Haase, dr. J. Noeverman, G. Kreijkes, J.W. Reterink en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en N.J. Otten
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalF.W. Noordam, R.A. de Koe en E.J.W. Deijk
D66ir. H. Klein Velderman
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
OndersteunersA.C. van Eck
Pers2
Publiek20

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Er zijn geen berichten van verhindering.
Spreker feliciteert wethouder Tijhof met zijn verjaardag.
Als gevraagd wordt om hoofdelijke stemming, dan begint hij bij nummer 2, de heer
J. Berkhoff.

2 Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen.

3 Vaststellen agenda
De VOORZITTER geeft aan dat er twee moties vreemd aan de orde van de dag zijn aangekondigd:

 1. Motie van alle fracties over de kosten van de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning
 2. Motie van de ChristenUnie over een gemeentelijke bijdrage voor de noodhulpactie Giro 555

Voorgesteld wordt deze moties als agendapunt 15 te behandelen en de agenda aldus gewijzigd vast te stellen.

4 Vragenuur
De VOORZITTER laat weten dat de fractie van D66 (De heer Klein Velderman) vragen heeft aangekondigd over het ‘on hold’ zetten van de besluitvorming over de plaatsing van de skeelerbaan op Het Opbroek.
De fractie van het CDA (de heer Wessels) heeft vragen aangekondigd over Houtdorp en ontwikkeling locatie 2017.

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Klein Velderman.

De heer KLEIN VELDERMAN geeft aan dat de locatie van de schaats- en skeelerbaan gedurende de drie jaar dat hij nu raadslid is en waarbij het de gemeente nog niet is gelukt een locatie te vinden, een rol speelt. De huidige locatie van de schaats- en skeelerbaan staat onder druk, de vereniging heeft letterlijk geen grond meer onder haar voeten aldus spreker.
De commissie en de raad heeft vorig jaar groen licht gegeven en het college om een oplossing gevraagd.

De commissie MDV heeft het college vervolgens de opdracht gegeven plannen te ontwikkelen om de schaats- en skeelerbaan onder te brengen op Het Opbroek, naast de tennisbaan van Tennisclub De Mors. Zelfs een motie, die met nipte meerderheid werd aangenomen, met de strekking of de schaats- en skeelerbaan op de windhondenrenbaan kon worden geplaatst, diende niet te leiden tot vertraging. In week 12 zou het college de resultaten van het onderzoek bespreken, maar dit ging niet door omdat een brief van Tennisclub De Mors voor het college voldoende reden was om de realisatie van de schaats- en skeelerbaan op Het Opbroek op te schorten.
Voor D66 redenen om de volgende vragen te stellen:

 1. Waarom heeft het college besloten de bespreking van de resultaten van het onderzoek op te schorten?
 2. Wanneer hervat het college de besluitvorming omtrent de plaatsing van de schaats- en skeelerbaan op Het Opbroek? Wordt gewacht op de uitkomst van het onderzoek of stelt het college een termijn vast?
 3. Waarom wekt het college de indruk bij de tennisverenigingen dat er op Het Opbroek een tennisbaan gerealiseerd kan worden?
 4. Kan het college een inschatting maken van hoeveel tijd het aanleggen van een schaats- en skeelerbaan kost?
 5. Is het college bereid in overleg met de Schaats- en skeelervereniging op dit moment naar een tijdelijke oplossing te zoeken, totdat de schaats- en skeelerbaan is gerealiseerd?

Wethouder CORNELISSEN geeft aan dat het voorstel is aangehouden. Er is een formeel verzoek binnengekomen toen hij afwezig was. Vandaar dat is besloten het voorstel aan te houden.
Op korte termijn staan een aantal gesprekken gepland, niet alleen met de tennisclubs maar ook met de Schaats- en skeelervereniging. Er zijn al eerdere gesprekken gevoerd met de tennisclubs. Daar was de Schaats- en skeelervereniging van op hoogte toen ze werd geïnformeerd over de locatie. Het enige verschil is dat in eerste instantie door de Schaats- en skeelerbaan vooral gesproken werd van een skeelerbaan op die locatie, dit was ongeveer tegelijkertijd met de motie over het onderzoek. Toen is door de Schaats- en skeelervereniging aangegeven dat ze de schaatsbaan met een skeelerbaan wensen te combineren. Een schaats-/skeelerbaan is breder  en langer en het college wil van de vereniging weten hoe de skeelerbaan eruit moet komen te zien en wat de afmeting is, zodat bekeken kan worden of deze ook past. Het is dus niet zo dat de besluitvorming is opgeschoven.
Het tijdstip van realisatie is afhankelijk van de locatiekeuze. De verwachting is dat rondom de jaarwisseling 2017 van start gegaan kan worden, afhankelijk van wat er dan nog aan stappen moeten worden genomen en wat de definitieve locatiekeuze wordt aldus spreker.
Op dit moment is er al sprake van een tijdelijke oplossing bij Lucky en is er hieromtrent geen verzoek ontvangen van de Schaats- en skeelervereniging.

De heer KLEIN VELDERMAN concludeert dat de wethouder niet altijd antwoord geeft op de vragen die gesteld zijn. Er is een formeel verzoek gedaan en spreker vraagt waarom er dan is opgeschort. Iedereen kan immers een formeel verzoek doen, maar dat is nog geen reden om een overleg op te schorten. Hij vindt dat dit alleen maar aan de orde is als de besluitvorming wordt beïnvloed.
Het blijkt dat Tennisclub De Mors met een fusieonderzoek bezig is. Het resultaat van dit onderzoek moet er toe leiden dat er misschien andere keuzes worden gemaakt. Het college geeft daarbij aan dat de tennisclub nog een partij is in het overleg. Dat vindt spreker vreemd en hij vraagt zich af waarom het college hiertoe heeft besloten. Het project en het onderzoek kan volgens spreker gewoon worden vervolgd. De locatie is immers bekend en de commissie heeft een opinie gegeven. Dan is het raar dat een partij, waar al eerder overleg mee is gevoerd, in staat is dit hele proces te verstoren.
Hij vraagt of het college het onderzoek van de tennisclub afwacht of daarvoor een termijn stelt.
Het college sprak over de combinatie schaats- en skeelerbaan, dit heeft ook de voorkeur, maar dit was geen antwoord op de vraag waarom het college de indruk bij de tennisclub wekt dat er op Het Opbroek nog tennisbanen kunnen worden gerealiseerd.
Volgens spreker is het college bereid in overleg te gaan met de Schaats- en skeelervereniging, maar wacht op het initiatief van de Schaats- en skeelervereniging.

Vragenronde
De heer MEIJERINK gaat in op het fusieonderzoek en refereert aan een krantenartikel waarin staat dat de voorzitter van de tennisclub in Rijssen ontkent dat er plannen zijn om te fuseren met tennisclub De Mors. Hij stelt de volgende vragen:

 1. Wat is het nut van een onderzoek?
 2. Komen er in Rijssen Wierdense ‘tennistoestanden’?
 3. Waarom moet de Schaats- en skeelervereniging hiervan de dupe worden?

De heer SCHEPPINK raakt in verwarring door de antwoorden van de wethouder. In januari 2017 is een voorstel gepresenteerd, waarbij Het Opbroek duidelijk beschreven is als alternatief om een schaats- en skeelerbaan aan te leggen. Nu zegt de wethouder dat er geluisterd moet worden naar de tennisvereniging, terwijl er in 2016 al met elkaar overlegd is. Dit vindt spreker heel vreemd en het wekt de indruk dat de wethouder er niet van op de hoogte is dat de tennisverenigingen overleg met elkaar hadden. De wethouder stelt dat met de motie van de raad (combinatie tennis-, schaats- en skeelerbaan) er meer meters grond nodig zijn. Spreker zegt dat dit niet klopt, omdat in januari 2017 al bekend was welk stuk grond de Schaats- en skeelervereniging aangeboden zou worden en toen heeft de Schaats- en skeelervereniging zelf bekeken of het realiseren van een baan daar mogelijk was. Voordat de raad de motie indiende was de Schaats- en skeelervereniging al bezig er een schaatsbaan bij aan te leggen. De combinatie die de wethouder nu wil maken tussen de Schaats- en skeelerbaan en de tennisbaan klopt volgens spreker niet. Hij vraagt een reactie hierop.
Spreker verwacht dat de aangenomen motie geen vertraging oploopt, in tegenstelling tot de woorden in het krantenartikel.
Mocht de motie meer vertraging oplopen dan verwacht, dan hoort hij dat graag, want dan kan er wellicht nog een andere motie worden ingediend.

De heer MULLER refereert aan de woorden van de wethouder dat de Schaats- en skeelerverenging in elk geval nog dit jaar gebruik kan maken van het parkeerterrein bij Lucky. Hij vraagt om een bevestiging dat dit inderdaad voor dit jaar is gegarandeerd, omdat de toonzetting in de e-mails tussen Lucky en de Schaats- en skeelervereniging de indruk wekt dat er toch sprake is van enige irritatie.
Ook Gemeentebelang vindt het erg belangrijk dat er geen vertraging ontstaat en spreker vraagt om een bevestiging van deze belofte voor dit jaar.

De heer TEN BERGE zegt dat ook het CDA er altijd voor is geweest om de schaats- en skeelerbaan zo snel mogelijk aan te leggen. De SGP stelt nu een vraag, maar spreker is van mening dat deze fractie de motie heeft ingediend en er de oorzaak van is dat er vertraging is ontstaan.
De heer NOEVERMAN interrumpeert en vraagt of de heer Ten Berge het met hem eens is dat de vertraging die nu ontstaat niets met deze motie te maken heeft, maar met de locatie Het Opbroek.
De heer TEN BERGE zegt dat het college geen besluit heeft genomen, omdat de portefeuillehouder op dat moment niet aanwezig was. Hij vindt dat ervan uitgegaan kan worden dat het college het voortvarend en snel oppakt. Dit vertrouwen spreekt hij ook uit richting de wethouder.

Wethouder CORNELISSEN laat de constateringen van de heer Klein Velderman voor rekening van de heer Klein Velderman. Hij heeft uitgelegd hoe de situatie er op dit moment uitziet. Het college heeft geen besluit genomen, omdat hij als portefeuillehouder niet aanwezig was. Op dat moment lag de brief van de tennisvereniging er ook.
Hij refereert aan de woorden van de heer Scheppink en zegt dat niet de motie van de SGP ertoe heeft geleid dat de link tussen de schaats- en skeelerbaan werd gelegd. Spreker heeft proberen uit te leggen dat tegelijkertijd dat de SGP de motie indiende er ook een bericht vanuit de Schaats- en skeelervereniging werd ontvangen, dat zij de combi schaats- en skeelerbaan wilde realiseren. In alle gesprekken die zijn gevoerd, ook over de beschikbare € 100.000, is echter alleen gesproken over een skeelerbaan.
De processen lopen op dit moment door en spreker verwacht niet dat er grote vertragingen worden opgelopen.
Wat betreft de situatie rondom de tennisverenigingen zegt spreker dat het perceel dat beschikbaar was gereserveerd was voor de tennisverengingen. Die hebben aangeven daar geen gebruik van te willen maken. Toen is de skeelerbaan in beeld gekomen en is tegen de Schaats- en skeelervereniging gezegd dat er nog een strook grond beschikbaar was, die gereserveerd zou worden omdat de tennis-vereniging aangaf bezig te zijn met een eventuele fusie. Het college heeft daarbij aangeven dat de Schaats- en skeelervereniging de prioriteit had. Dat paste ook goed naast elkaar, maar als van de skeelerbaan een schaatsbaan wordt gemaakt dan moet de baan breder worden. Het college pakt het inderdaad voortvarend op.
Spreker gaat in op de situatie rondom Lucky. Hij weet niet of het gebruik van de parkeerplaats door de Schaats- en skeelervereniging blijvend is. Het college hoopt hier in een gesprek meer duidelijkheid over te krijgen en mocht het zo zijn dat er een oplossing moet komen, dan komt het college bij de raad terug.

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Wessels.

De heer WESSELS wijst erop dat de kern Rijssen bekend staat als bouwstad. Al zo’n 40 jaar wordt er ieder jaar een ‘houtdorp’ georganiseerd. Het is bedoeld om kinderen een nuttige invulling van de vakantietijd te bieden. Het is daarbij ook ooit opgezet voor die gezinnen die het niet breed hebben.
Het CDA vindt het een mooi en sympathiek initiatief, waar de fractie trots op is.
De fractie heeft het signaal gekregen dat de Stichting Houtdorp er moeite mee heeft voor dit jaar een locatie te vinden. Spreker stelt hier twee vragen over:

 1. Is het college bekend met de problematiek die Stichting Houtdorp heeft voor het vinden van een geschikte locatie voor het jaarlijkse Houtdorp?
 2. Is het college bereid actief mee te helpen in de zoektocht naar een geschikte locatie, mogelijk op gemeentelijke grond, zodat ook dit jaar Houtdorp kan plaatsvinden?

De BURGEMEESTER zegt dat het college niet op de hoogte is van het feit dat de stichting problemen heeft bij het vinden van een geschikte locatie. Hij heeft binnenkort wel een overleg met de stichting. Het college is niet bereid actief mee te helpen voor het vinden van een locatie voor evenementen. Het college vindt dit geen taak van de overheid.

De heer WESSELS vindt dit duidelijke antwoorden, hoopt dat het signaal door het college wordt opgepakt en dat de burgemeester dit meeneemt tijdens het gesprek.
Het feit het college niet bereid is mee te denken over een geschikte locatie neemt spreker mee terug naar de fractie. Hij zou het belang van Houtdorp willen benadrukken en de fractie komt hier wellicht op terug.

5 Notulen en besluitenlijst van 6 maart 2017
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stemt de raad in met de notulen en de besluitenlijst van 6 maart 2017.

6 Ingekomen stukken – mededelingen
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorgestelde afdoeningen.

7 Bekrachtigen geheimhouding notitie advies waardebepaling Twence Holding BV
De VOORZITTER geeft aan dat het college in zijn vergadering van 21 maart heeft besloten om op dit advies geheimhouding op te leggen. De raad dient deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
Inhoudelijke bespreking over de ontwikkelingen bij Twence is geagendeerd voor de commissie.
Het voorstel is om alleen de geheimhouding te bekrachtigen en het voorstel gelijk in stemming te brengen.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel. 

8 Raadsvoorstel vaststellen financiële verordening 2017 (Beens)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9 Raadsvoorstel vaststellen Integratienota Blijven=Meedoen in Rijssen-Holten 2017-2019 (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

10 Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet duurzaamheidslening Haarschool Holten (Beens)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

11 Raadsvoorstel beschikbaar stellen voorbereidingskrediet nieuwbouw zwembad (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad, met uitzondering van de fractie van D66, overeenkomstig het voorstel.

De heer KLEIN VELDERMAN legt een stemverklaring af en zegt dat de fractie van D66 niet tegen het opstarten van de gang naar een nieuw zwembad is. De fractie vindt alleen dat de beoordeling en afweging van waar het nieuwe zwembad precies moet komen heel snel en zonder goed overleg met de commissie MDV is gegaan. Daarnaast is het onderzoek van Synargys niet meer aan bod gekomen en spreker vindt dit weggooid geld.
Vandaar dat hij tegenstemt, om te laten blijken dat hij het niet eens is met de manier waarop besloten is het nieuwe zwembad op de bestaande locatie te realiseren.

12 Raadsvoorstel vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Rijssen-Holten 2016 (Aanstoot, Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

13 Raadsvoorstel aanmelding gemeentedekkende pilot Omgevingsplan (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

14 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Veegplan Wonen Rijssen (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

15 Moties vreemd aan de orde van de dag

 • Motie kosten uitvoering huishoudelijke ondersteuning

De heer BEUNK licht de motie toe en zegt dat het gaat om de kosten voor de huishoudelijke ondersteuning.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen op 30 maart 2017

Overwegende dat:

 • De gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk  zijn voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning  2015;
 • Dit gepaard ging met een korting van 40% op het budget;
 • Dat in het regeerakkoord was opgenomen dat de gemeenten m.b.t. de concrete invulling hiervan zeer ruime beleidsvrijheid zou worden gegeven;
 • De Twentse gemeenten dit hebben ingevuld door in te zetten op resultaatgericht werken onder de term “een schoon en leefbaar huis”.


Constaterende dat:

 • De Centrale Raad van Beroep in de zomer van 2016 een uitspraak heeft gedaan die het noodzakelijk maakte het beleid huishoudelijke ondersteuning aan te passen;
 • De gemeenten daarmee beperkt worden in hun beleidsvrijheid;
 • Dit voor de gemeenten bovendien zeer grote financiële consequenties heeft, terwijl er substantieel minder budget door het Rijk beschikbaar gesteld wordt.


Spreekt uit dat:

 • Het ondanks de toezegging van het Rijk dat er sprake zou zijn van beleidsvrijheid, dit niet mogelijk wordt gemaakt en derhalve de gemeenten financieel dienen te worden gecompenseerd voor de overschrijding van de budgetten ten gevolge van de noodzakelijke aanpassing.

En draagt het college op:

 • Dit standpunt kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de fracties in de Tweede Kamer en de VNG;
 • De motie te sturen aan de Twentse gemeenten.

De heer MULLER zegt dat de motie al aan veel mensen wordt gestuurd en vraagt zich af of het zinvol is deze ook naar de informateur te sturen, omdat dit een actueel thema is.
De heer BEUNK vindt dit een goed idee, vooral als het extra middelen oplevert.

De heer TEN BERGE geeft aan dat de informateur demissionair Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is. Wellicht dat de brief ook daar naartoe gestuurd kan worden.

Wethouders BEENS vindt het een mooi voorstel. Het college kwam ook tot de conclusie dat er nog een naam ontbreekt, namelijk dezelfde persoon die de heer Ten Berge bedoelt.  Als deze naam wordt toegevoegd kan spreker achter de motie staan.
De heer BEUNK vindt het prima.

De VOORZITTER formuleert als volgt:

 • En draagt het college op dit standpunt kenbaar te maken aan (toegevoegd) de informateur, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, enz.

De motie wordt unaniem aanvaard.
 

 •  Motie noodhulp Afrika


De heer BERKHOFF licht de motie toe en zegt dat algemeen bekend is dat Afrika getroffen is door een ramp. 20 miljoen mensen zijn op de vlucht en verwacht wordt dat de honger, de armoede en het gebruik aan water alleen maar zal toenemen. Daarom is er in Nederland een landelijk noodhulpactie gestart via Giro 555.
Tot aan 2015 was het een goede gewoonte dat, als er een landelijke noodhulpactie werd georgani-seerd, het college met een voorstel kwam om € 1 per inwoner beschikbaar te stellen aan Giro 555. Helaas is in 2015 besloten dat het college niet meer met een dergelijke voorstel komt.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente het voorbeeld geeft voor haar inwoners en dit ook kenbaar maakt aan de inwoners, om hen te stimuleren ook iets te geven.
Omdat het college in deze geen initiatief meer neemt, heeft de fractie zelf een motie gemaakt.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen op 30 maart 2017.

Overwegende dat:

 • door conflicten  veel mensen op de vlucht zijn en daardoor hun grond niet kunnen verbouwen;
 • dit in combinatie met de extreme droogte zorgt voor veel te weinig eten en drinkwater;
 • miljoenen mensen in Afrika hierdoor ernstige honger lijden;
 • dit veelal de zwakken zoals (ondervoede) kinderen en ouderen in de samenleving het eerst raakt;
 • in een land als Zuid-Soedan al officieel sprake is van een hongersnood en in de landen er omheen dat op korte termijn ook wordt verwacht;
 • als er niets gebeurt, er volgens de VN binnen een half jaar voor meer dan 20 miljoen mensen hongersnood dreigt;
 • als gevolg van de enorme hoeveelheid vluchtelingen er in bepaalde landen, zoals Oeganda ineens honderdduizenden mensen meer gevoed worden, terwijl daar al schaarste is.
 • de gezamenlijke hulporganisaties een noodhulp actie zijn gestart, door de openstelling van ‘giro 555’
 • de gemeente Rijssen-Holten een goede traditie kent om zorg te dragen voor mensen in en buiten de lokale gemeenschap;
 • het ‘noaberschap’ ook de dimensie ‘nabij en ver’ kent en dat daarom een dergelijke actie ook een gemeenschappelijk aspect kent en het niet alleen overgelaten dient te worden aan individuele afweging;
   

Verzoekt het college:

 1. een bijdrage van € 1,- per inwoner beschikbaar te stellen aan de gezamenlijke hulporganisaties.

 

Vragenronde
De heer KLEIN VELDERMAN geeft aan dat het begrip noaberschap op deze manier erg wijd wordt getrokken (als een soort wereldschap). Hij begrijpt deze uitleg niet en denkt ook niet dat het de uitleg van het begrip noaberschap is. D66 is voor keuzevrijheid en vindt dat de mensen bij een landelijke actie zelf moeten bepalen of ze geven of niet. Daar hoeft de overheid zich niet mee te bemoeien en er moet ook geen gemeenschapsgeld voor ingezet worden. Hoe erg het ook allemaal is.
D66 is tegen deze motie.

De heer BEENS zegt dat destijds in het college een besluit is genomen om niet meer met een voorstel te komen. Dat is nog steeds van kracht. Nu komt de ChristenUnie met een voorstel en het college onthoudt zich daarbij van advies omdat het college van mening is dat de raad dit zelf met elkaar moet bespreken en een besluit moet nemen.  

Tweede termijn
De heer BERKHOFF geeft aan dat de ChristenUnie noaberschap breder trekt dan D66. Hierover verschillen ze van mening. Hij is het niet eens met de woorden van de heer Klein Velderman dat de overheid zich ervan moet onthouden hulp te geven en vraagt of dit ook betekent dat de landelijke overheid zich moet onthouden van ontwikkelingshulp.

De heer MEIJERINK zegt dat de laatste tijd in Nederland veel gesproken wordt over de Joods christelijke humanistische traditie. In Afrika heeft men op dit moment te maken met een hele grote nood, waarbij sprake is van een schrijnende toestand. De fractie vindt het de Joods christelijke humanistische plicht om te helpen. Dit kan door deze motie te steunen.
Dit doet de PvdA dus ook van harte.

De heer KLEIN VELDERMAN gaat in op de vraag van de heer Berkhoff en zegt het een taak van de landelijke overheid te vinden om hier geld voor vrij te maken. Spreker heeft ook begrepen dat dit gebeurt.

De heer MULLER wijst op de overeenkomst tussen de vorige en deze motie. Het gaat namelijk om de vraag welke verantwoordelijkheid waar ligt (gemeente, centrale overheid en inwoners) en welke financiële gevolgen het nemen van die verantwoordelijkheid heeft.
Het is de taak van de gemeente om de eigen huishouding goed te regelen: het zorgen voor een goed woon- en leefomgeving voor de inwoners. Internationale hulpverlening is geen taak van de gemeente volgens spreker. Het is een taak voor de centrale overheid, van hulporganisaties en van particulieren.
Bij inwonersinitiatieven kan de gemeente betrokken worden als er een collectieve gebondenheid is. Ze heeft daarbij vooral een faciliterende rol. Die mogelijkheid wil Gemeentebelang graag open houden. Schrijnende nood is altijd en grootschalig op de wereld aanwezig. Wie vindt dat de gemeente een taak tot hulpverlening heeft kan wat Gemeentebelang betreft beter pleiten voor een structureel bedrag in de gemeentelijke begroting. Dan hoeft deze discussie niet steeds gevoerd te worden. Met meer dan 20 Giro 555 acties vanaf het jaar 2000 is incidenteel structureel geworden. Hij pleit voor het opnemen van een percentage of een bedrag per jaar in de gemeentebegroting. De gemeenteraad gaat altijd over andermans geld en spreker pleit ervoor deze middelen in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn en waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. De verantwoordelijkheid voor noodhulp wil Gemeentebelang bij de inwoners laten en gezien het grote succes van de actie kan gesteld worden dat dit prima lukt. Daar hoeft de gemeente geen voorbeeld voor te zijn. Ook vindt spreker dat voorkomen moet worden dat het beeld ontstaat dat de gemeente die verantwoordelijkheid wel overneemt. Het drama dat zich afspeelt en de behoefte om solidariteit te uiten werd ook gevoeld in 2015. Binnen de fractie zijn de meningen daarover divers. Eén raadslid van Gemeentebelang steunt deze motie en twee niet.

De heer BERKHOFF interrumpeert en vraagt of de heer Muller bereid is samen met de ChristenUnie tijdens de kadernotabehandeling een amendement in te dienen, om structureel geld vrij te maken in de gemeentebegroting.

De heer MULLER zegt dat dit mag, maar zal het amendement niet mede-indienen. Wel vindt hij dat er een keer afgestemd moet worden, om te voorkomen dat deze discussie steeds opnieuw wordt gevoerd.

De heer BOSMA vindt ook dat er zich in Afrika een vreselijke ramp voltrekt. Hij onderkent dat het in de Joods christelijke traditie een belangrijk goed is dat zwakkeren worden geholpen en dat wij onze rijkdom delen met anderen. Er wordt daarom gecollecteerd in onze kerken.
Hij vindt de discussie die nu gevoerd wordt ongemakkelijk en zegt dat het standpunt van de SGP t.o.v. 15 januari 2015 niet is veranderd. Toen is in de commissie ABZM aangegeven dat deze hulpverlening een taak is van de landelijke overheid en hier geen taak voor de gemeentelijke overheid wordt gezien, om dit met gemeenschapsgeld van de lokale gemeenten te financieren.

De heer KAHRAMAN is van mening dat alle argumenten wel zijn gedeeld. De discussie is gevoerd of de gemeente een structurele bijdrage in noodhulp wil leveren. De meerderheid van de raad heeft toen besloten dat het een overheidstaak en een taak voor iedere inwoner van Nederland is.

De heer NOORDAM is het eens met de woorden van de vorige sprekers. Hoe sympathiek de motie van de ChristenUnie ook is, VVD Lokaal zal deze niet steunen. Hij wil ook niet dat de discussie opnieuw wordt gevoerd.

Wethouder BEENS zegt dat het volgens hem duidelijk is wat het college gezegd heeft en dat dit ook blijkt uit de reacties van de raadsleden.

De heer BEUNK legt een stemverklaring af, omdat hij degene is van de fractie van Gemeentebelang die de motie van de ChristenUnie steunt. Drama’s kunnen niet voorspeld worden en spreker vindt dat met een klein beetje geld van de gemeenschap goed wordt gedaan namens de burgers van de gemeente Rijssen-Holten. 

De heer BERKHOFF vindt het jammer dat het zo gelopen is, maar wil hier nu niet over in discussie gaan.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt verworpen met 18 stemmen tegen (SGP, CDA, mw. J. Kuiper-Ruitenberg en W.J.M. Muller van GB, VVD Lokaal) en 7 stemmen voor (CU, PvdA en J. Beunk van GB)

16. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.15 uur. 

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 20 april 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous