Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 5 februari 2015 (19.30 uur)

Datum: 05-02-2015Tijd: 19:30 - 20:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: H.A.J. van de Vliert AanwezigNaamSGPA.J. Scheppink, G. Kreijkes, J.W. Reterink,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 5 februari 2015 (19.30 uur)

Datum: 05-02-2015
Tijd: 19:30 - 20:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, G. Kreijkes, J.W. Reterink, R. Jansen, dr. J. Noeverman, drs. E.G. Bosma en ir. A.S. Haase
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen, N.J. Otten en mr. W.L. Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAJ.J.A. ter Keurst en S. Kök
VVDF.W. Noordam en E.J.W. Deijk
Lokaal LiberaalR.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers4
Publiek60

1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering met het ambtsgebed. Als beginnummer voor hoofdelijke stemming wordt getrokken nr. 12, de heer Kök.

2. Spreekrecht in de raad
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Vaststellen agenda
De VOORZITTER geeft aan dat hij agendapunt 15, Begrotingswijziging krediet grondaankoop plangebied Opbroek, heeft toegevoegd aan de concept-agenda.

De heer SCHEPPINK zegt dat de SGP houdt van een daadkrachtig college en een daadkrachtige raad, zodat er snel beslissingen genomen kunnen worden. Het agendapunt begrotingswijziging is echter op het allerlaatste moment aan de agenda toegevoegd en de raad kon vanavond vragen stellen over de motivatie. De SGP vindt dat geen goede gang van zaken. Er had een bredere motivatie toegevoegd moeten worden. De SGP gaat nu akkoord, maar vindt dat hiermee een volgende keer rekening gehouden moet worden.

De VOORZITTER zegt dat hij kennis heeft genomen van de opmerking van de heer Scheppink. Spreker zal er samen met de griffier op toezien dat in een volgende situatie het spoedeisende karakter nadrukkelijker gemotiveerd wordt.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

4. Vragenuur
Er zijn geen vragen binnen gekomen.

5. Notulen en besluitenlijst van 18 december 2014
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen en de besluitenlijst vast.

6. Actiepuntenlijst
Wethouder AANSTOOT deelt mee dat voor plein Tusveld het straatwerk nagenoeg klaar is. In het voorjaar volgt de verlichting en nog een deel van het groen. Begin maart behandelt het college een bestuursvoorstel over de herinrichting van het Europaplein. Op de Smidsbelt in Holten is de inrichting voor de fietsenstalling definitief gemaakt in overleg met de marktcommissie en de ondernemers. In het kader van het parkeerbeleid zal hier strakker gehandhaafd worden.

Zonder verdere bespreking neemt de raad kennis van de actiepuntenlijst.

7. Ingekomen stukken – mededelingen
De heer NOORDAM vraagt naar aanleiding van ingekomen stuk 17, de brief van Horeca Nederland, wanneer inzage verstrekt wordt in de aantallen paracommerciële instellingen binnen de gemeente, zoals vastgesteld in de Drank- en horecawet 13 december 2013.

De VOORZITTER zegt dat de raad een afschrift krijgt van de brief die het college stuurt aan
Horeca Nederland.

NB.: Op 14 april 2015 is de brief aan KHN van het college ter informatie onder  de aandacht gebracht van de raad.

In verband met het persoonlijke karakter zijn de agendapunten 8 tot en met 10 uitgebreider in het verslag opgenomen. 

8. Benoeming en beëdiging wethouder
De VOORZITTER: Wij hebben gisteren afscheid genomen van de heer Wolterink als wethouder. Hij heeft daartoe een brief gestuurd naar de raad. De vraag is nu aan de orde of overgegaan kan worden tot benoeming en beëdiging van een nieuwe wethouder. Daarvoor geef ik als eerste het woord aan de heer Berkhoff van de ChristenUnie.

De heer BERKHOFF: Voorzitter, namens de fractie van de ChristenUnie zouden wij ons gemeenteraadslid en onze collega Bert Tijhof willen voordragen als de nieuwe wethouder. Hij is sinds 2003 werkzaam als gemeenteraadslid en wij hebben hem leren kennen als een deskundig en bevlogen raadslid met oog voor het welzijn van de gemeente en haar inwoners. Wij hopen dat de volledige raad met dit voorstel kan instemmen.

De VOORZITTER: Is er behoefte hierop te reageren? Dat is niet het geval.
De heer Tijhof heeft een CV en hij heeft een verklaring omtrent het gedrag gevraagd, en die laatste ook gekregen. Zoals de Gemeentewet voorschrijft is het nu tijd de geloofsbrieven van de heer Tijhof te onderzoeken door een commissie vanuit de raad, zodat kan worden vastgesteld of hij benoembaar is tot wethouder van deze gemeente.
Ik stel voor dat de heren Ter Keurst, De Koe en Haase de commissie vormen. Ik schors voor enkele momenten de vergadering om hen de gelegenheid te geven te kijken of de geloofsbrieven kloppen.
Ik moet u waarschuwen dat ik de komende twintig minuten een paar keer zal schorsen, omdat aan een aantal formaliteiten voldaan moet worden. Het is in die zin natuurlijk een heel eervolle maar formele zaak waar het om gaat. Eerst nu het wethouderschap en als de heer Tijhof verkozen wordt tot wethouder, dan is er een vacature in de gemeenteraad. Dan zal ik een handtekening zetten dat er een vacature is en moet iemand een handtekening zetten dat hij de kandidatuur aanvaardt. Het moet allemaal door een commissie bekeken worden of het klopt. Dus, voor de publieke tribune: u zult een paar keer meemaken dat er even wat mensen weglopen en dat wij dan weer verder gaan. Dat zijn steeds die formele stappen die gezet moeten worden. Want u mag ook als burger verwachten dat wij als gemeente Rijssen-Holten ons aan de formele vereisten houden. Dus wij zijn nu in afwachting van het terugkeren van de commissie.

Schorsing 19.35 tot 19.40 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de voorzitter van de commissie, de heer Ter Keurst.

De heer TER KEURST: Voorzitter, ondanks het feit dat wij ons niet hebben kunnen voorbereiden op dit zwaarwegende onderwerp, hebben wij de geloofsbrieven van de heer Berend Dinand Tijhof, geboren 30 maart 1973, onderzocht en in orde bevonden. Tevens is bijgevoegd een verklaring omtrent het gedrag. Noch wij, noch de samenleving lopen hierin gevaar. Wij bevelen de benoeming van de heer Bert Tijhof van harte bij u aan. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Goed. Daarmee is er dus een kandidaat die benoembaar is. Wij hebben afgesproken om daar zorgvuldig bij stil te staan en de raad verder gelegenheid te geven om nader kennis te maken en ook de gemeenschap gelegenheid te geven om nader kennis te maken. Het is de bedoeling dat de kandidaat zich presenteert, kort aangeeft wie hij is, hoe hij in elkaar steekt en wat hij van plan is, zal ik maar zeggen. Dan is er nog gelegenheid voor raadsleden om misschien een enkele vraag te stelen aan de heer Tijhof.

De heer TIJHOF: Voorzitter, beste mensen, het is best vreemd om hier zo te staan. De meesten van u kennen mij al jaren. Ik ben zojuist door de fractie van de ChristenUnie voorgedragen om van plek te veranderen naar deze tafel.
In de periode tussen het jaar 2000 en nu heb ik al op heel wat plekken en raadszetels gezeten. Eerst in het oude gemeentehuis van Rijssen, toen in het voormalige gemeentehuis van Holten en ook aan deze tafel hebben wij als ChristenUnie-fractie her en der gezeten. Zelfs als plaatsvervangend voorzitter van de commissie mocht ik op de stoel van de voorzitter zitten. Toch sta ik hier om mij aan u voor te stellen als kandidaat voor de plek die daar nu leeg is en die toebehoort aan nu nog wethouder Wolterink.

Voorzitter, de leden van de raad hebben kennis kunnen nemen van mijn CV. Daarin zijn naast mijn persoonlijke gegevens ook de gegevens over opleiding en werkervaring te vinden. Mochten daar nog vragen over zijn, dan hoor ik dat zo graag.
In mijn CV is ook te vinden dat ik vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw actief ben in de politiek. Eerst voor de RPF en daarna voor de ChristenUnie. Vijftien jaar voor de ChristenUnie, de politieke partij die deze maand haar vijftiende verjaardag viert.
Wellicht is het het melden waard, dat een van eerste dingen die ik in mijn politieke carrière mocht doen, de behandeling was van de toen nieuwe nota Jeugd- en jongerenwerk. Wat schetst mijn verbazing? Binnenkort staat de nieuwe nota Jeugd- en jongerenwerk weer op de agenda. Het zou mooi zijn dat ik die dan als wethouder hier in de raad mag presenteren.
Zoals ik al gezegd heb, de meesten van u kennen mij al een tijdje. En voor diegenen is de wisseling van de wacht binnen de ChristenUnie natuurlijk geen verrassing. Een kwestie van goed onderling overleg en afstemming. Het sleutelwoord daarbij is continuïteit. Voor de verkiezingen heeft wethouder Wolterink al aangegeven dat hij niet de hele periode wilde volmaken. Als ChristenUnie zijn wij nooit in de positie geweest om voor de verkiezingen al aan te geven er al van uit te gaan dat wij deel uitmaken van een nieuwe coalitie. Maar na de verkiezingen en de vlotte onderhandelingen, kwam binnen de ChristenUnie dus snel de vraag naar boven: hoe verder te gaan? En na een echt wel stevige en goede discussie binnen onze partij konden wij ons voorbereiden op deze wisseling van de wacht.
Voor ons stond dus continuïteit voorop. Continuïteit op drie plekken.
De eerste plek was natuurlijk het gemeentebestuur. De gemeente moet bestuurd blijven en vandaar ook dat wij blij waren dat wethouder Wolterink in de overgangsperiode nog ervaring in het nieuwe college kon brengen.
Ten tweede was er ook continuïteit nodig binnen de ChristenUnie-fractie. Als je direct na de verkiezingen met een nieuwe fractievoorzitter moet werken, met een nieuw raadslid en ook nog een aantal nieuwe schaduwfractieleden moet inwerken, dan kost dat tijd. Ook in een fractie is continuïteit van belang.
Ten derde was er natuurlijk ook mijn eigen werksituatie. Als mede-eigenaar van een bedrijf kost het tijd om zaken goed te regelen en te organiseren. En ook al ben ik nu bij Polybouw vertrokken en heb ik geen formele banden meer met het bedrijf, toch gaat het wel en wee van die organisatie en de mensen die daar werken, mij aan het hart. Ook daar was tijd nodig om de continuïteit te waarborgen.
Op die manier wil ik ook graag aan de slag als úw wethouder. Samen met het college van burgemeester en wethouders, met de ambtenaren en zeker ook met u als raadsleden. Of u nu deel uitmaakt van een coalitie- of oppositiepartij, dat maakt niet uit; ik wil graag met u samenwerken aan de continuïteit van onze eigen samenleving. Samenwerken aan Rijssen-Holten. Samenwerken voor elkaar.

De VOORZITTER: Dank u wel. Is er behoefte bij een raadslid om een vraag te stellen?

De heer KLEIN VELDERMAN: Ik wil vanuit deze plek eigenlijk niet zozeer een vraag stellen, maar de heer Tijhof bij voorbaat succes wensen met zijn nieuwe functie, ook al weet ik dat er nog over gestemd moet worden. Daar zal niet zo veel aan veranderen.
U noemde uw vertrek bij uw bedrijf. U laat daar wat achter. Uw hart ligt daar uiteraard nog. U heeft verteld dat u met heel veel plezier onze wethouder wilt worden. Ik heb u meegemaakt hier als raadslid. Wij hebben het met elkaar wel eens gehad over communicatie. Wat gaat u daaraan doen in uw nieuwe functie? U bent nu als raadslid en als beoogd wethouder misschien wel de geëigende persoon om op dat gebied wat zaken te verbeteren. Mijn vraag aan u is: gaat u dat aanpakken en hoe?

De heer TIJHOF: Het is een duidelijke vraag. Als wethouder maak je onderdeel uit van een team. Als er zaken zijn die in dat team verbeterd moeten worden, dan doe je dat samen. Dan pak je ook samen de goede punten op. Er is in de raad al eens gesproken over communicatie. Volgens mij staat dat ook op een agenda die binnenkort behandeld gaat worden. Dat zullen wij als team oppakken en de daarvoor verantwoordelijke wethouder zal daar ook uitspraken over doen hier in de raad. Ik denk dat ik daar best een rol in zal spelen, maar wel in teamverband, met het hele college.

De VOORZITTER: Nog andere vragen? Dat is niet het geval, u kunt nog even gaan zitten, mijnheer Tijhof. Dan zijn wij toegekomen aan de stemming over de benoeming. Wij weten als er een enkelvoudige kandidatuur is, dat wij vaak elkaar aankijken in de kring en zeggen: zullen wij bij acclamatie benoemen? Ik vind in dit geval, bij deze functie, dat wij in ieder geval schriftelijk moeten stemmen. Wellicht is er ook nog behoefte aan het geven van een stemverklaring?

De heer NOORDAM: Voorzitter, het feit dat in een tijd van bezuinigingen, waarin onze hele gemeenschap onder druk staat en er op allerlei fronten bezuinigd moet worden, er niet wezenlijk is getoetst of deze gemeente met de drie inmiddels ervaren wethouders de zaken ook zou kunnen besturen met een ervaren burgemeester, betekent dat ik een blanco stem wil uitbrengen. Dat heeft niets te maken met de persoon Bert Tijhof, die ik persoonlijk respecteer en waardeer en waarvan ik zeker weet dat hij een zeer goede wethouder zal zijn van deze gemeente. Maar om die reden wil ik toch blanco stemmen.

De heer KLEIN VELDERMAN: Voorzitter, gelijke woorden als de VVD. Niet om de persoon, nogmaals, ik heb ondanks onze verschillen de heer Tijhof heel hoog zitten. Hij is een goede collega. Het lijkt mij ook een uitstekende wethouder. Maar ik vind het jammer dat het college hier een kans heeft laten liggen om te kijken of niet met drie wethouders door kon worden gegaan. Het is een structurele besparing, waar je leuke dingen mee kunt doen. Vandaar dat ik ook een blanco stem uitbreng.

De VOORZITTER: Verder niemand? Dan gaan wij over tot schriftelijke stemming. Ik zou willen vragen aan dezelfde commissie van zojuist of zij de stemopneming voor hun rekening willen nemen. Als iedereen gestemd heeft, schors ik de vergadering.

Schorsing van 19.53 tot 19.59 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

De heer TER KEURST: Voorzitter, er waren drie blanco stemmen en 22 stemmen voor de heer Tijhof en daarmee is de heer Tijhof benoemd tot wethouder van de gemeente Rijssen-Holten.

De VOORZITTER: Dank u wel.
(Applaus)

Dan is de vraag aan de heer Tijhof of hij de benoeming aanvaardt.

De heer TIJHOF: Ja, graag.

De VOORZITTER: Dan nodig ik u uit naar voren te komen. Dan kan ik u beëdigen als wethouder.
Alvorens u het wethouderschap kunt uitoefenen, moet u beëdigd worden in de kring van de gemeenteraad. Daarvoor staan wij hier. De tekst van de eed luidt als volgt:

“Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.”

De heer TIJHOF: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.

De VOORZITTER: Dan feliciteer ik u van harte met uw benoeming tot wethouder in deze prachtige gemeente Rijssen-Holten. Het is een prachtig ambt, het wethouderschap. Het is ook echt wat anders dan het raadslidmaatschap, zeg ik erbij, dus u zult zich echt nog wel een aantal keren achter de oren krabben van ‘hoe zit dat’. U mag nu aan de slag voor de hele gemeenschap in het ambt van wethouder, weliswaar met een politieke achtergrond, maar u bent voor de hele gemeenschap in touw en in de weer. Ik wens u heel veel plezier en een goede samenwerking toe in het college, maar ook met de raad. Als de kinderen eens klagen dat u wat laat thuis bent ’s avonds, dan mogen ze mij bellen. Dan zal ik u naar huis sturen.
Ik weet dat tegenwoordig veel wethouders zonder stropdas rondlopen, ook veel burgemeesters lopen zonder stropdas rond, maar toch om nog eens te accentueren dat u voor de gemeenschap van Rijssen-Holten in de weer bent, heb ik een prachtige stropdas van de gemeente Rijssen-Holten. Die wil ik u graag overhandigen. En voor uw vrouw een bos bloemen.
(Applaus)

De VOORZITTER: Ik nodig u uit om achter de collegetafel zitting te nemen, waarbij geheel voorbereid al staat “wethouder Tijhof”.

Dames en heren, daarmee is er een vacature ontstaan in de gemeenteraad. Als voorzitter van het centraal stembureau zal ik nu volgens de richtlijnen van de Kieswet een nieuw raadslid benoemen. Dat is de heer Otten. Hij is de volgende in rij op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Daartoe moet ik een formulier ondertekenen waarin staat dat er een vacature is ontstaan en dat de heer Otten op grond van de Kieswet benoembaar is. Ik teken nu ook de mededeling aan de gemeenteraad.
De vraag is nu aan de heer Otten of hij de benoeming zal aanvaarden. Als hij dat doet, dan kunnen wij dat gelijk vanavond nog rondmaken.
Ik zie dat hij tekent en de benoeming aanneemt.
Als wij de sets compleet hebben, dan is het inderdaad weer de bedoeling dat de commissie, die u al een paar keer gezien heeft vandaag, weer gaat controleren of alle handtekeningen op de goede momenten gezet zijn en of alle formulieren er zijn. Dus ik schors weer even de vergadering voor het onderzoeken van de geloofsbrieven van de heer Otten.

Schorsing 20.03 tot 20.08 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Ter Keurst.

De heer TER KEURST: Voorzitter, de commissie uit de gemeenteraad van Rijssen-Holten in wier handen werd gesteld de geloofsbrieven en verder bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Otten N.J., roepnaam Niek, op 5 februari 2015 benoemd tot lid van de gemeenteraad van Rijssen-Holten, rapporteert de gemeenteraad van Rijssen-Holten dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad van Rijssen-Holten.

De VOORZITTER: Dank u wel. U hoort gelijk dat het allemaal heel officieel gaat volgens Gemeentewettermen. De commissie adviseert de heer Otten toe te laten als raadslid. Ik stel voor dat te volgen, zodat de heer Otten dan ook benoemd is tot raadslid. Wij kunnen overgaan tot de beëdiging van de heer Otten. Als u hier voor mij wilt komen staan?
Ook voor een raadslid moet de eed of de belofte worden afgelegd. De heer Otten heeft gekozen voor het afleggen van de eed. Deze luidt als volgt:


“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”

De heer OTTEN: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.

De VOORZITTER: Dan feliciteer ik u met uw benoeming als raadslid in deze gemeente. (Applaus)
Het raadslidmaatschap is echt een heel ingewikkeld iets, dames en heren. Dat doe je er toch maar even bij, naast je hoofdbaan. Dat is best ingewikkeld, omdat het veel tijd vraagt. Je moet je verdiepen in tal van zaken. Het lastige is ook vaak dat je het algemeen belang moet afwegen tegen individuele belangen die er plaatsvinden. Ja, daar is soms kritiek op en toch hebben wij hier gelukkig een heel grote groep van 25 raadsleden die daar iedere maand weer voor klaarstaan.
’U bent geen vreemde in Jeruzalem’, om het zo uit te drukken. U was eerder namens de ChristenUnie commissielid van 2010 tot 2014. U bent er even uit geweest om de studie weer op te pakken. Dus in die zin helemaal bijgespijkerd betreedt u nu weer de politieke arena. Ik wens u daarbij heel veel succes en sterkte in de komende tijd. Ik wil dat graag onderstrepen met een bos bloemen.


Dan zijn wij weer compleet, dames en heren. Ik wil even gelegenheid geven aan de heer Tijhof. Wij moesten net in een keer door om al die stukken te tekenen en verder te gaan. De heer Tijhof wil nog graag even reageren op zijn benoeming en beëdiging.

Wethouder TIJHOF: Voorzitter, nu mag het vanaf deze kant van de tafel. Daarom blijf ik hier zitten.
Beste mensen, leden van de raad, ik wil jullie hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie zojuist hebben uitgesproken. Ik kijk ernaar uit om vanuit mijn nieuwe rol met jullie samen te werken. Ik zeg het nog maar een keer: dat geldt voor alle fracties.
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om enkele andere mensen te bedanken. Ik kijk dan eerst naar de fractie van de Christen Unie. Jan, Willemien, Joost en ook Niek, Gerrit, Bert en ook Ben. Wij hebben in de ChristenUnie-fractie een mooie en vooral ook goede tijd gehad. Er is heel veel gebeurd, te veel om in deze setting vanavond allemaal te benoemen. Dat doen wij morgenavond met elkaar. Toch, heel veel dank. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie als fractie op de goede weg doorgaan, zeker omdat ik weet dat jullie Gods woord als kompas blijven gebruiken.
Even ook nog richting Ben Wolterink, mijn voorganger. Vanaf het begin van mijn politieke loopbaan ben je aanwezig geweest en maakte je deel uit van de ChristenUnie, van het team, als raadslid, als fractievoorzitter en als wethouder. Vanaf de eerste fractievergadering die ik meemaakte tot aan de overdracht gisteren, bleef je je met passie inzetten voor onze samenleving. Of het nu een tunnel, een school of een probleemjongere is: jouw inzet en gedrevenheid zijn een voorbeeld voor mij. Ik hoop dat je van je vrije tijd kunt gaan genieten. Het is je gegund.
Ik kijk ook even verder de zaal in. Gerinda, zonder jouw steun en begrip was het natuurlijk nooit wat geworden. Het bloemetje dat ik kreeg, is voor jou, maar het is maar een fractie van de waardering die je verdient. Dank je wel. Dat geldt natuurlijk ook voor Esther, Susanne en Mirjam. Jullie wilden geen aandacht vanavond, maar jullie horen er wel bij.
De rest van de familie: ook fijn dat jullie er zijn. Dat doet mij goed.
Hendrik Jan en zijn team van de griffie: hartelijk dank voor de ondersteuning de afgelopen jaren. Ik kom jullie nu vaker tegen. Ik hoop dat de samenwerking op dezelfde manier doorgaat.
Collega’s: de stage is afgerond. Vanaf morgenvroeg ga ik echt aan de slag. De afgelopen tijd mocht ik al wat sfeer proeven. Veelbelovend.
Even voor mijn buurman Roland: je bent niet meer de jongste, maar trek daar niet te veel conclusies uit. Zoals je weet, ik drink mijn koffie zwart.
Ik mag aan de slag gaan met de portefeuilles Economie en Werk, Jeugd en Onderwijs. Een mooie taak, waarin de komende tijd flink veel werk te verzetten is. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de ambtenaren en de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de instellingen en de kerken. En met u wil ik werken aan de uitdagingen van onze tijd. Zoals wij gisteren gehoord en gezien hebben bij het afscheid van Ben Wolterink, staat er nog heel wat op stapel.

Zoals jullie enkele minuten geleden gehoord hebben, heb ik de eed afgelegd. De eed is voor mij geen loze kreet. Alleen met Gods hulp kan ik en wil ik deze taak uitvoeren. Ik geloof dat Hij deze wereld in zijn hand heeft en ook ons in Rijssen-Holten wil helpen bij het uitvoeren van onze taak. Zo wil ik dan ook mijn taak aanvaarden en aan de slag gaan als wethouder van deze mooie gemeente. Dank u wel.

De VOORZITTER: U moet weten, dames en heren, dat de heer Tijhof de laatste weken wel eens een paar keer binnen geweest is. De heer Cornelissen, als jongste wethouder, heeft steeds volgehouden dat de jongste wethouder altijd de koffie haalt en inschenkt. Dus hoe dat morgen gaat, zullen wij afwachten. Ik stel voor dat wij doorgaan naar agendapunt 10.
 

10. Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de commissie Maatschappelijke Dienstverlening
De VOORZITTER: Dit is nou zo’n punt waarvan ik de zaal rondkijk. Het gaat om personen, dus bij stemming vindt dit schriftelijk plaats. Ik kan mij indenken dat dat niet gebeurt. Er is geen behoefte aan een stemverklaring en geen behoefte aan stemming.
Daarmee is de heer Noordam benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie Maatschappelijke Dienstverlening. Waarvoor dank. Ik wens hem in die functie veel succes.

11. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kern Rijssen, herontwikkeling Stationsomgeving' (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomst het voorstel.

12. Raadsvoorstel nota van uitgangspunten aanwijzen als toetsingskader in aanloop naar een nieuw plan voor het buitengebied (Cornelissen)
Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomst het voorstel.

13. Raadsvoorstel vaststellen reclamenota gemeente Rijssen-Holten 2014 (Cornelissen)

D66 dient een motie in: reclamenota gemeente Rijssen-Holten 2014.

De heer KLEIN VELDERMAN licht de motie toe.
Overwegende dat :

  • het doel is om de reclame–uiting als een geheel te beoordelen;
  • bij een concept reclame/uiting die op basis van de verschillende onderdelen van beoordeling een storend effect geeft, overleg wordt gevoerd met de indiener ( zie brief van wethouder Cornelissen “uitleg reclamenota” d.d. 30-01-2015);
  • het niet duidelijk is of het gewenste resultaat met betrekking tot het doel, te weten: een effectieve reclame bereikt kan worden;

verzoekt het college:

  • de “Reclamenota Gemeente Rijssen-Holten 2014” 1 jaar na invoering te evalueren en de resultaten op basis van o.a. aantallen vergunningen, aantal keren overleg en resultaten daarvan, ter kennis te brengen aan de commissie Grondgebied.


De heer DE KOE vraagt of de heer Klein Velderman op de hoogte is van de toezegging van de portefeuillehouder, gedaan tijdens de commissievergadering, om een evaluatiemoment in te lassen.

De heer BEUNK zegt dat hij zich bij de woorden van de heer De Koe aansluit.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij zich daarvan bewust is, maar dat hij het verstandig vindt de toezegging zwart op wit te krijgen.

De VOORZITTER zegt dat het daarmee een uitspraak van de raad wordt.

De heer NOORDAM zegt dat de visie van de VVD ten opzichte van de discussie die in de commissie is gevoerd, niet is veranderd. Het blijft een enorme betuttelnota. Ook de nog toegevoegde brief van de wethouder roept bij spreker meer vragen op dan duidelijkheid. Spreker wil meer duidelijkheid. In de brief staat o.a.: ‘geen strakke handhaving, de nota is niet bedoeld als een strak handhavingsdocument om actief te handhaven. BOA’s worden niet op pad gestuurd’ . In dezelfde alinea staat echter ook dat er de laatste tijd veel verandert en dat het college de nota daarop wil laten aansluiten: reclame-uitingen worden bekeken en zonodig volgt overleg met betrokkenen. De VVD begrijpt dat niet.

De heer DE KOE zegt dat ook Lokaal Liberaal tijdens de commissiebehandeling haar bedenkingen had over de nota, met name wat betreft de handhaafbaarheid en de wijze van handhaving. Met de toezegging van de wethouder over dit document vindt Lokaal Liberaal dat er een goede basis is om te beginnen en dat zij het evaluatiemoment afwacht.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat in de commissie is gevraagd de toezeggingen die zijn gedaan op schrift te stellen. De raad heeft die toezeggingen gekregen in de brief. In de commissie heeft spreker kennis genomen van het standpunt van de heer Noordam.

Spreker is enigszins verbaasd door de ingediende motie, omdat de gevraagde toezegging al is gedaan in de commissievergadering, waarbij zelfs is gediscussieerd over de termijn waarop de evaluatie moet plaatsvinden. Spreker heeft geadviseerd die evaluatie na twee jaar te doen en hij had het gevoel dat ook D66 daarmee instemde. Die toezegging is vastgelegd in de notulen van die vergadering. Spreker ziet niet de toegevoegde waarde van de motie.


Tweede termijn
De heer NOORDAM zegt dat zijn woorden in eerste termijn betrekking hadden op de brief die de wethouder heeft gestuurd na de commissievergadering. In die brief staat dat de wethouder niet strak wil handhaven. Er staat ook:”reclame-uitingen worden bekeken en zonodig volgt overleg met betrokkenen”. Daarin zit een tegenstrijdigheid. Op zijn vraag hierover heeft de wethouder niet gereageerd.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang in eerste instantie niet zat te wachten op een uitvoerige nota, zoals nu voorligt. Tijdens de commissievergadering heeft de portefeuillehouder duidelijk gemaakt dat de nota min of meer gelezen dient te worden als ‘kaderstellend’. In dat laatste kan Gemeentebelang zich vinden, al had dat ook op twee of drie A4-tjes verwoord kunnen worden. Met de toezeggingen van de wethouder, zoals die ook nog schriftelijk aan de raad zijn gestuurd, en gezien het feit dat er over twee jaar geëvalueerd wordt, kan Gemeentebelang op dit moment instemmen.

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA de nota steunt met de toezegging van de wethouder over het houden van een evaluatie over twee jaar. Het CDA is tegen de motie.

Wethouder CORNELISSEN zegt in reactie op de woorden van de heer Noordam, dat hij in de commissie heeft gezegd dat de BOA’s niet met dit document op pad worden gestuurd om te handhaven. Op het moment dat er een klacht wordt ontvangen, zal met de partijen gesproken worden om er op die manier uit te komen. Als zich excessen voordoen, waarbij men er ook na overleg niet uitkomt, dan is de nota een middel om uiteindelijk te kunnen handhaven. 

De heer TER KEURST vraagt of het document een tandeloze papier tijger is of een onderhandelingsmiddel.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de nota een uitgangspunt is in de discussie, waarbij het totaalbeeld van de reclame-uiting wordt bekeken.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De wethouder heeft de toezegging gedaan om over twee jaar te evalueren. De motie vraagt om evaluatie na één jaar.

De motie wordt verworpen met 5 stemmen voor (D66, VVD, PvdA) en 20 stemmen tegen (SGP, CDA, ChristenUnie, Gemeentebelang, Lokaal Liberaal). 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomst het voorstel.

14. Raadsvoorstel instemmen bijdrage realisering aanpassing N35 (Aanstoot)
De heer MULLER zegt dat Rijssen-Holten in 2009/2010 nadrukkelijk betrokken is geweest om de N35 op de agenda te zetten van Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Een bijdrage aan de startbeslissing van destijds heeft inmiddels geresulteerd in een investeringstoezegging van meer dan € 120 miljoen voor o.a. de gewenste aansluiting. Gemeentebelang stemt in met het definitief maken van de eerdere reservering voor dit traject.

De heer G. KREIJKES zegt dat de fractie van de SGP na het debat hierover in de commissievergadering opnieuw heeft beraadslaagd en uiteindelijk heeft besloten het voorliggende voorstel te steunen.

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD instemt met het voorstel. Wie A zegt moet ook B zeggen.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie in de commissie duidelijk heeft gemaakt niet erg gelukkig te zijn met het voortraject en de wijze waarop de beslissing tot stand is gekomen. De ChristenUnie is het echter eens met de besteding van de middelen, met name door de argumenten die de heer Muller in de commissievergadering op voortreffelijke wijze heeft verwoord. Spreker sluit zich daarbij aan. Het dient een breder doel. De ChristenUnie stemt in met het voorstel.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA instemt met het voorstel. De argumenten zijn door vorige sprekers benoemd. Afspraak is afspraak.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomst het voorstel.


15. Begrotingswijziging beschikbaarstelling krediet grondaankoop plangebied Opbroek (Cornelissen)
De VOORZITTER zegt dat de motivering om het voorstel op deze manier voor te leggen aan de raad beter had gekund. Daarover is aan het begin van de avond even kort gesproken. 

Zonder bespreking en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomst het voorstel.

16. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.30 uur met het ambtsgebed.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 26 maart 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous