Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 6 maart 2017

Datum: 06-03-2017Tijd: 19:30 - 20:45Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterA.C....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 6 maart 2017

Datum: 06-03-2017
Tijd: 19:30 - 20:45
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterA.C. Hofland
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma, dr. ir. A.S. Haase, dr. J. Noeverman, G. Kreijkes, J.W. Reterink en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en N.J. Otten
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en R.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers3
Publiek14


De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit

1 Opening
De VOORZITTER opent de raadsvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder mevrouw Janssen-Niehof, haar partner en zoon. Mevrouw Janssen wordt later in deze vergadering beëdigd als commissielid voor de fractie van de PvdA.
Er wordt vandaag vergaderd in een andere opstelling, waarbij de raads- en collegeleden meer gebruik maken van het spreekgestoelte. Aan het eind van dit jaar wordt het vergaderen in deze opstelling geëvalueerd.
De heer Ten Berge is afwezig. De heer Noordam is weer aanwezig na een periode van ziekte en spreker heet hem van harte welkom.
Als gevraagd wordt om hoofdelijke stemming, dan begint deze bij nummer 14, mevrouw J. Kuiper-Ruitenberg.

De heer NOORDAM bedankt het college, de griffie, de fracties en de raadsleden voor de belangstelling tijdens zijn ziekte. Hij is allen daarvoor zeer erkentelijk.

2 Spreekrecht burgers
Mevrouw ODENHAMN spreekt in namens de Cultuur Adviesraad (CAR) op ingekomen stuk nr. 17, de brief van de Cultuur Adviesraad d.d. 25 januari 2017: “Voorstel verhogen budget van de projectsubsidie cultuur”. De CAR is blij met het feit dat de gemeente Rijssen-Holten een lange traditie heeft om cultuur financieel te ondersteunen. Cultuur is immers niet voor de happy few, maar bij uitstek de manier om bij te dragen aan maatschappelijke verbondenheid. Cultuur is traditie en vernieuwing, emotie, geraakt worden, blij worden. Cultuur is verbinding: oud met nieuw, onbekend wordt bekend. De CAR is verheugd te constateren dat er een toename heeft plaatsgevonden van het aantal kwalitatief goede aanvragen voor de projectsubsidie van de gemeente. De CAR wil deze graag blijven honoreren, maar moet noodgedwongen keuzes maken of lagere bedragen toekennen dan gevraagd wordt. Bovendien is de scope van de aanvragen verruimd, waardoor nu nog meer goede aanvragen te verwachten zijn. Ook organisaties, die door middel van cultuur een maatschappelijk doel nastreven, kunnen namelijk vanaf nu een aanvraag indienen.
Bij de start van de CAR werd een bedrag voor de projectsubsidie van € 16.100 vastgesteld. De CAR stelt voor dit bedrag structureel te verhogen naar € 24.000 per jaar vanaf 2018. Daarmee is het budget terug op het niveau van voor 2011.

De VOORZITTER constateert dat er geen vragen zijn vanuit de raad. Hij dankt mevrouw Odenhamn voor haar inspraak.

3 Vaststellen agenda
De VOORZITTER meldt dat zowel de fractie van D66 als de fractie van het CDA een amendement indienen bij agendapunt 10.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

5 Raadsvoorstel benoeming mevr. mr. drs. R.H.L. Janssen-Niehof als commissielid voor de PvdA
De VOORZITTER constateert dat de raad schriftelijke stemming over het raadsvoorstel niet nodig acht.

Bij acclamatie besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.

De VOORZITTER nodigt mevrouw Janssen uit naar voren te komen voor het afleggen van de belofte en leest de tekst hiervan voor. Hij verzoekt de aanwezigen hiertoe te gaan staan.

 “Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raadscommissies benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissies naar eer en geweten zal vervullen.”

Mevrouw JANSSEN: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER feliciteert mevrouw Janssen, wenst haar veel plezier toe bij haar werk voor de commissies en overhandigt haar een boeket bloemen (Applaus).

Spreker schorst de vergadering.

Schorsing van 19.45 – 20.00 uur voor felicitaties aan mevrouw Janssen.

De VOORZITTER heropent de vergadering.

6 Notulen en besluitenlijst van de raad van 2 februari 2017
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stemt de raad in met de notulen en de besluitenlijst van 2 februari 2017.

7 Ingekomen stukken – mededelingen
Wethouder AANSTOOT refereert aan ingekomen stuk 13, schriftelijke vragen van Gemeentebelang over aanvliegroutes voor Luchthaven Lelystad. De vragen worden binnenkort schriftelijk beantwoord. Spreker deelt mee dat er vandaag een bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden van tien gemeenten, waarbij ook de wethouder van Rijssen-Holten aanwezig was. De problematiek leeft vooral in het Vechtdal en Salland. Afgesproken is dat de betreffende gemeenten samen optrekken, bepalen wat hun positie hierin is en proberen hun invloed aan te wenden, waar het gaat om het terugdraaien van besluiten.

De heer MULLER vraagt of de provincie betrokken was bij dit overleg.
Wethouder AANSTOOT zegt dat gedeputeerde Boerman deelgenomen heeft aan het overleg.

De VOORZITTER zegt dat er momenteel een verkenning plaatsvindt over de Agenda voor Twente. Wethouder Welman van Enschede is hierin de kartrekker en heeft aangeboden afzonderlijk met de raad van Rijssen‑Holten te spreken. Als daaraan behoefte bestaat, dan hoort spreker dat graag, zodat daarvoor een bijeenkomst gepland kan worden. In de commissie ABZM van 13 maart 2017 wordt nader op deze vraag ingegaan.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorgestelde afdoeningen.

8 Integraal Veiligheidsprogramma 2017-2020 (Hofland)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

9 Raadsvoorstel Vaststellen “bestemmingsplan buitengebied, Helhuizerweg 1 in Holten” (Cornelissen)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.

10 Raadsvoorstel Vaststelling Nota Publieke Gezondheidsbeleid Rijssen-Holten (Beens/Tijhof)
De fractie van D66 dient een motie in. De heer KLEIN VELDERMAN licht toe dat in eerste instantie een amendement was opgesteld, dat echter niet op een breed draagvlak bleek te kunnen rekenen. Het amendement is daarom omgevormd naar een motie. Daarin wordt opgeroepen te streven naar een gemiddeld Nederlands gezondheidsniveau. Het college stelt voor eerst te proberen het Twents gemiddelde te bereiken. D66 vindt dat dat ambitieniveau, stapsgewijs, verhoogd moet worden naar het Nederlands gemiddelde.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten, in vergadering bijeen op 6 maart 2017;

Overwegende dat:

 • een gezonde levensstijl de kans op gezondheidsproblemen aanzienlijk verkleint;
 • op de verschillende leefstijlonderdelen - bewegen, voeding, roken en alcoholgebruik – de jongeren in Twente gemiddeld beter scoren dan de jongeren van Rijssen-Holten;
 • het Nederlands gemiddelde hoger ligt dan dat van Twente;
 • de gemeente Rijssen-Holten zich al jaren profileert als een ondernemende gemeente die hoge maar ook realistische ambities heeft;
 • de gemeente Rijssen-Holten de meest MKB- vriendelijke gemeente van Nederland in 2016, de derde 'best bestuurde decentrale overheid van Nederland in 2016’ en de wandelgemeente van het jaar in 2012 was;
 • de titel Gezondste gemeente van Nederland voor Rijssen-Holten op termijn een mooie ambitie is;
 • het Twents gemiddelde een realistisch doel is;

Roept het college op:
te streven naar het Nederlands gemiddeld gezondheidsniveau.

Vragenronde
De heer MULLER vraagt naar aanleiding van de overweging “het Twents gemiddelde een realistisch doel is” of het de opinie van D66 is dat het Nederlands gemiddelde op dit ogenblik geen realistisch doel is voor de periode tot 2020.
Ook vraagt spreker hoe D66 tot het idee komt dat het Nederlands gemiddelde niveau een haalbare zaak is voor de gemeente Rijssen-Holten en of een toetsing is gedaan op de huidige situatie versus het Nederlands gemiddelde niveau.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat Rijssen-Holten onder het Nederlands gemiddelde en onder het Twents gemiddelde zit. Volgens hem is het realistisch te steven naar het Nederlands gemiddelde gezondheidsniveau. Qua omgeving heeft Rijssen-Holten de middelen ter beschikking om dat niveau te bereiken. De weg daar naartoe wordt nog ingevuld door het college. De motie roept op te komen op het Twents gemiddelde niveau, maar uiteindelijk te streven naar het Nederlands gemiddelde niveau.

De fractie van het CDA dient een amendement in. De heer WESSELS licht het amendement toe.
Bij de bespreking van het gezondheidsbeleid in de commissie heeft het CDA aandacht gevraagd voor het onderwerp “beweging”. De GGD heeft enkele onderzoeken uitgevoerd en de resultaten daarvan gepresenteerd. Waar de gemeente de komende jaren echter concreet aan gaat werken, blijkt een lastig punt te zijn, omdat nog gewacht moet worden op het uitvoeringsprogramma, waarin concrete afspraken worden gemaakt. Het CDA wil de nota amenderen en meegeven om in te zetten op één thema, namelijk “bewegen”.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten, in vergadering bijeen op 6 maart 2017;

Overwegende dat:

 • de GGD Twente op basis van de wijkscan Rijssen-Holten diverse aandachtspunten en aanbevelingen heeft geformuleerd;
 • een goede leefstijl een preventieve werking heeft om chronische ziekte te voorkomen, beperken of uit te stellen;
 • meer bewegen een concrete aanzet is om een gezonde leefstijl aan te moedigen;
 • meer bewegen voor alle benoemde doelgroepen (jeugd en jongeren, ouderen en volwassenen) de rode draad vormt;
 • het stimuleren van en het verleiden tot meer bewegen past binnen maatschappelijke trends;
 • individuen, gezinnen, maatschappelijke actoren, overheden en bedrijven afzonderlijk weinig kunnen bereiken op het gebied van gezondheid;

Besluit:
Toe te voegen aan het kader "Wat gaan we doen" bij paragraaf 6.2 (pagina 9):
“We vinden meer bewegenvoor alle groepen (jongeren, ouderen en volwassenen) een belangrijk thema en zullen bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma, samen met maatschappelijke partners, het speerpunt ‘meer bewegen’ concreet invullen.”

Vragenronde
De heer MULLER zegt dat “bewegen” vermeld staat als aandachtspunt bij Jeugd en jongeren en bij de wijkscans. Spreker vraagt waarom de raadsleden, als leken, tot een betere afweging zouden kunnen komen in de prioriteiten door nu “bewegen” tot speerpunt te verheffen en waarom dat niet wordt overgelaten aan de deskundigen.

De heer VAN VELDHUIZEN vraagt waarom het CDA zich in het amendement beperkt tot “bewegen”.

De heer MEIJERINK zegt dat ook andere speerpunten dan “bewegen: belangrijk zijn. Hij vraagt of met het amendement andere speerpunten niet worden vergeten.

De heer WESSELS zegt dat de GGD na haar onderzoeken een aantal aandachtspunten heeft meegegeven. Uiteindelijk legt de raad het beleid vast en geeft richting aan belangrijke zaken. De rijksoverheid heeft een nationaal programma Preventie, waarin ook bewegen centraal staat. Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen daarin beloftes doen om in te zetten op meer bewegen. Het CDA wil aansluiten bij die maatschappelijke trend, omdat bewegen een heel positief effect heeft op allerlei gebieden. In antwoord op de vraag van de heer Van Veldhuizen zegt spreker dat het één het ander niet uitsluit; inzetten op het speerpunt “meer bewegen” betekent niet dat er geen andere speerpunten mogelijk zijn. Bij het uitvoeringsprogramma worden die andere speerpunten bediscussieerd. Het CDA wil “bewegen” meegeven, om duidelijk te maken dat zij dit een ontzettend belangrijk punt vindt. Op het speerpunt “alcoholbeleid onder jongeren” kan de raad in december terugkomen. Daarvoor wil het CDA nu niet direct aandacht vragen. De fractie wil vooral inzetten op “bewegen”, omdat dat een punt is waaraan concreet richting gegeven kan worden.
Andere speerpunten worden zeker niet vergeten. Op 30 maart 2017 wordt gesproken met diverse partners en wordt een aantal speerpunten bepaald. Het CDA wil meegeven dat één speerpunt alvast benoemd moet worden: meer bewegen.

Eerste termijn
De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat het CDA aangeeft dat bewegen heel belangrijk is. De ChristenUnie wil echter net zo veel nadruk leggen op het onderwerp: Alcohol- en drugspreventie.

De heer MULLER zegt dat in de nota staat als speerpunt: investeren in de gezondheid van de jeugd. Daarbij staan aandachtspunten die te zijner tijd getoetst worden tijdens de bijeenkomst van deskundigen. Gemeentebelang wil nu de te maken keuzes of de beeldvorming niet beïnvloeden. De raadsleden, ‘raadsleken’, moeten zich daarover niet nu al nadrukkelijk uitspreken. Gemeentebelang deelt de ambitie “meer bewegen”. Ook de werkgroep zal een aantal afspraken noemen over dit thema. De vraag is of de raad nu al moet bepalen of dit thema de hoogste prioriteit heeft. Als de raad het ene punt noemt, wordt een ander punt op een andere plek gezet. Dat wil Gemeentebelang voorkomen in deze fase.
Gemeentebelang is erg positief over de benadering van verschillende doelgroepen, omdat er per leeftijdsfase verschillende problemen zijn. Het is aan de deskundigen straks de keuzes te maken. Dat is niet aan de raad.
Drugsproblematiek is in de nota niet of nauwelijks benoemd. In de commissie is hierover door de portefeuillehouder aangegeven dat ook dit thema gespreksonderwerp wordt in de bijeenkomst, ook al moet het rapport hierover in 2017 nog verschijnen. Gemeentebelang is blij met die toezegging en vindt dat de voorliggende nota een uitstekende basis is om de gezondheidsproblematiek in de gemeente aan te pakken.
Met betrekking tot de motie zegt spreker dat het Nederlands gemiddelde een combinatie is van cijfers, die op een andere wijze zijn samengesteld dan de GGD Twente op dit moment doet. Spreker pleit dan ook voor een toetsing op basis van Twente-modellen. Het Nederlands gemiddelde kan op sommige punten behoorlijke afwijken van Rijssen-Holten. Wat betreft overgewicht bij volwassenen scheelt het Nederlands gemiddelde 7% met Rijssen-Holten. Bij ongeveer 20.000 volwassenen betekent dat een ambitie om 1400 inwoners van Rijssen-Holten te laten afvallen. De vraag is of dat realistisch is. Gemeentebelang is van mening dat eerst bekend moet zijn over welke aantallen precies gesproken wordt. Een aantal aspecten is niet zomaar bij te sturen, maar is ontstaan door eeuwenlange demografische ontwikkelingen. De opleidingsgraad is in sommige delen van het land veel hoger dan in Twente. Dat heeft effect op leeftijd en gezondheid. Dat kan de raad niet een-twee-drie bijsturen, zeker niet op korte termijn. Eerst moet duidelijk zijn waar het precies over gaat voordat de raad uitspreekt dat het Nederlands gemiddelde een haalbare kaart is, aldus spreker.

De heer NOEVERMAN zegt dat de SGP in de commissie heeft gezegd dat bewegen belangrijk is, maar dat de nota de integrale aanpak heel centraal stelt. Raadsleden zouden het niet beter moeten weten dan de professionals. In de aanpak die nu gekozen wordt, wordt een aantal speerpunten neergelegd waarop de gemeente het slecht doet. Die speerpunten gaan integraal over een gezonde leefstijl. Daarop gaat Rijssen-Holten proberen stappen te zetten in overleg met een aantal partners. Dat is een prima insteek. De vraag is dan ook waarom raadsleden dat beter zouden kunnen weten door er één punt uit te halen en te zeggen: bewegen is erg belangrijk, omdat dat overal gehoord wordt.

De SGP zit op dezelfde lijn als Gemeentebelang en zegt dat bewegen niet meer dan een onderdeel is van een gezonde leefstijl en dat dat integraal benaderd moet worden. Spreker is er niet voor dat eruit te lichten als een apart punt. Het gaat ook om gezonde voeding, voldoende rust, geen verslavingen, de psychosociale kant, maar ook om sociaaleconomische zaken; als iemand zijn baan kwijtraakt, heeft dat effect op de gezondheid. De vraag is daarom wat er opgelost wordt met een speerpunt “bewegen”. De SGP kiest voor de uitgangspunten van de nota en zegt dat met de partners aan het werk gegaan moet worden voor een gezonde leefstijl, waarvan bewegen onderdeel is. De SGP gaat niet mee met het amendement van het CDA.
Wat betreft de motie zegt spreker dat het mooi is om ambities uit te spreken, maar dat het in deze tijd de vraag is of dat een campagneleus is of een soort marketing van de gemeente en wat de raad daarmee wil bereiken. De motie roept het college op de doelstelling na te streven. Spreker vraagt zich af of dat signaal niet aan de burger afgegeven moet worden, om het gezondheidsniveau van Nederland na te streven. Hij vraagt of de gemeente als overheid die ambitie wel kán uitspreken, terwijl tegelijkertijd de vraag is wat zij moet doen om dat te bereiken en of zij niet juist die burger nodig heeft. Spreker vraagt D66 welke keuze de burger krijgt en wat de raad uitspreekt als de motie wordt aangenomen.

De heer DE KOE zegt dat VVD Lokaal al in de commissie tot de conclusie is gekomen dat het stuk grotendeels bestaat uit algemeenheden en ruimte biedt aan specialisten niet-zijnde de raad. Het is goed ruimte te bieden aan partners om tot een goede invulling te komen en tot een goede verdeling van geld en taken om de doelstelling te bereiken, aldus spreker.
De motie van D66 geeft aan dat de lat hoger gelegd moet worden. In Rijssen-Holten kent men heel realistische doelstellingen die daadwerkelijk gehaald kunnen worden. Als de lat nu al zo hoog gelegd wordt, moeten de inwoners de mogelijkheid krijgen om die doelstelling al in 2020 te gaan halen. Dat klinkt niet realistisch.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat er in de motie niets wordt gezegd over een ambitie in 2020. De motie vraagt het college het Nederlands gemiddelde als streven op te nemen.

De heer DE KOE zegt dat het stuk spreekt over 2020 als ijkdatum. Op een later tijdstip, als het Twents gemiddeld is gehaald, moet gekeken worden naar het Nederlands gemiddelde.
Naar aanleiding van het amendement van het CDA zegt spreker dat raadsleden het niet beter weten dan specialisten in het veld. Als er nu een specifiek punt wordt meegegeven, dan schiet de raad zijn doel voorbij en wordt de ruimte voor de specialisten beperkt. 

De heer MEIJERINK zegt dat Rijssen-Holten de MKB-vriendelijkste gemeente is en een heel goed ondernemersklimaat heeft. Uit voorliggende nota blijkt echter dat er nogal wat schort aan de gezond-heid van haar inwoners. De leefstijl van de jeugd ligt onder het Twents gemiddelde, waarbij bedacht moet worden dat het Twents gemiddelde onder het Nederlands gemiddelde ligt.
Spreker is blij met de probleemanalyse die in het stuk naar voren komt en kijkt uit naar het uitvoerings-programma. Er is echter niets mis met het op voorhand uitspreken van stevige ambities en het is prima er één speerpunt uit te lichten om daaraan extra aandacht te geven. De PvdA steunt het amendement.
Het neerleggen van stevige ambities mag best in een motie. De PvdA steunt deze motie dan ook.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat er enige verwarring is ontstaan. Het amendement van D66 is inmiddels een motie geworden. Niet iedereen heeft dat blijkbaar scherp voor ogen. Zij stelt als punt van orde voor een korte leespauze in te lassen.
De VOORZITTER stemt daarmee in en schorst de vergadering voor enkele ogenblikken.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 instemt met het voorliggende raadsvoorstel.
Naar aanleiding van het amendement van het CDA zegt spreker dat het prima is om een speerpunt naar voren te halen, vooral als dat “bewegen” is. Het is hét middel om mensen gezonder te maken. Spreker steunt het amendement van harte.

Wethouder BEENS deelt mee dat 30 maart begonnen wordt met het uitvoeringsprogramma. Meer dan 80 mensen hebben zich hiervoor aangemeld, voortkomend uit verschillende doelgroepen en partners uit de keten. Ook de gemeenten is daarin een partner. Als de motie van D66 wordt aangenomen, wordt voor het maatschappelijk middenveld, waar de uitvoering ligt, de lat heel hoog gelegd. Eerst op het Twents niveau komen, zou een mooie eerste stap zijn. Hoge ambities zijn prima, maar wat de motie vraagt, is op dit moment een stap te ver.
De heer MEIJERINK zegt dat het Twents gemiddelde als tussenstap genomen kan worden. Hij vraagt wat er mis is met het zetten van een stip op de horizon, waar de gemeente uiteindelijk naartoe wil.
Wethouder BEENS zegt dat die ambitie gesteld kan worden als de gemeente dat zou kunnen doen. Dat gebeurt echter voor het eerst met het maatschappelijk middenveld, dus al die partijen moeten daarin meegenomen worden. Het college houdt de raad op de hoogte. Het rapport zal nog vaker ter sprake komen om te kijken waar de gemeente staat op dat moment. Als blijkt dat de gemeente heel snel op het Twents niveau zit, wil spreker wel doorgaan om uit te komen op het Nederlands niveau.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de wethouder in feite toezegt waar D66 om vraagt, namelijk te streven naar het behalen van de doelen die leiden tot het Twents gemiddelde, vooral op punten waar de gemeente niet goed scoort. Uiteindelijk moet toegewerkt worden naar het Nederlands gemiddelde. Als de wethouder dat toezegt, is dat ondersteuning van de motie.
Wethouder BEENS zegt dat wanneer de raad nu al een heel grote sprong maakt, de kans bestaat dat er misgesprongen wordt. Daar wil hij voor waken en uitgaan van een ‘hink-stap-sprong’.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de wethouder verwoordt wat de motie zegt. Het is uiteindelijk het streven op het Nederlands gemiddelde te komen. Het eerste doel is het Twents gemiddelde. Zo staat het in de motie. 
Wethouder BEENS zegt dat de gemeente straks onderdeel is van het ketenoverleg op 30 maart. Het college brengt daarbij in hoe de raad hierover vanavond heeft gesproken en wat als een streven is afgesproken. Als alle partners direct zeggen dat zij in één keer willen doorgaan naar het Nederlands niveau, dan houdt spreker dat niet tegen. Het gaat hem te ver dat nu al als voorwaarde neer te leggen.
Inhoudelijk is spreker het eens met het amendement van het CDA. Procesmatig is hij het daarmee echter niet eens, omdat het college nog om tafel moet met het maatschappelijk middenveld. Het zou mooi zijn als samen met het maatschappelijk middenveld tot een prioriteitstelling wordt gekomen. Het is goed mogelijk dat “bewegen” een van de prioriteiten wordt, maar als dat niet het geval is, moet ook dan ruimte gegeven worden. Spreker raadt het amendement af vanwege de procesgang. 

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het de insteek van de motie is geweest om niet nu al te zeggen dat het Nederlands gemiddelde gehaald kan worden. In eerste instantie is het doel om het Twents gemiddelde te halen op die punten waar de gemeente achter loopt. Zonder daaraan een jaartal vast te knopen, is het wel de bedoeling uit te komen op het Nederlands gemiddelde. Als dat kan voor 2020, dan is het mooi, maar als dat niet zo is, dan moet het beleid daarop aangepast worden.
De SGP sprak over de motie die in verkiezingstijd wordt ingebracht om als uithangbord te gebruiken. Wat spreker betreft zou dat fantastisch zijn. Daarmee kan ook naar buiten toe duidelijk gemaakt worden dat de gemeente, naast het feit dat zij een heel mooie gemeente is en een gemeente die goed is voor haar ondernemers, goed is voor haar inwoners.
Mensen kunnen niet gedwongen worden tot meer bewegen of een gezondere levensstijl. Wat spreker betreft moet de gemeente inwoners verleiden om gezonder te leven en meer te bewegen. Keuzevrijheid hierin is een groot goed, maar er moet wel iets te kiezen zijn.

De heer WESSELS refereert aan de woorden van de heer Muller en zegt dat de raadsleden inderdaad geen professionals op dit gebied zijn. Toch ligt er een belangrijke taak voor de raad: ziektes voorkomen of uitstellen, minder snel oud worden, sociale verbanden versterken. Dit is een gebied waarop de gemeente direct invloed kan uitoefenen. Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeld-functie. Spreker vraagt zich wel af of er straks niet sprake zal zijn van cherry picking, als de 80 personen van verschillende organisaties bij elkaar zitten. Wat hem betreft moet de raad hierin een richting meegeven.
Naar aanleiding van de reacties van de andere fracties op het amendement wil het CDA het amendement aanhouden om er na 30 maart op terug te komen.

De VOORZITTER concludeert dat het amendement is ingetrokken en dat het CDA zich het recht voorbehoudt er later op terug te komen.

De heer MULLER complimenteert het CDA, omdat zij in staat is zich te profileren als sportpartij. Hij is blij met de keuze die door het CDA is gemaakt om “bewegen” niet als dwingende taak op te leggen.
Gemeentebelang deelt de woorden van de wethouder over de motie. De lat moet niet te hoog gelegd worden, zodat het proces gefrustreerd wordt. De boodschap is dat het einddoel hoger is, maar dat er eerst meer inzicht moet komen in wat dat betekent. Als de raad niet weet wat het Nederlands gemiddelde is en welke uitdagingen dat in zich heeft, als duizenden jongeren ertoe aangezet moeten worden te gaan sporten en als duizenden volwassenen ervan overtuigd moeten worden dat zij moeten afvallen, dan moet de raad dat niet ambiëren. 

De heer VAN VELDHUIZEN zegt dat de ChristenUnie, na het horen van de wethouder over ‘streven naar’, dat wil zien als een uitdaging. De ChristenUnie kan zich goed vinden in de motie van D66.

De heer MEIJERINK zegt dat de heer Muller heeft geconstateerd dat die ambitie een proces is van lange adem. Juist daarom is het verstandig die stip op de horizon te houden. Het gaat hier om een periode van 20 jaar of langer. Het is verstandig middels de motie uit te spreken wat de ambitie is.

De heer WESSELS vraagt, ook kijkend naar D66, of de PvdA zich ook zou kunnen vinden in het aanhouden van de motie.

De heer MEIJERINK zegt dat het jammer is dat het amendement is ingetrokken. Bewegen is een van de eenvoudigste middelen om iets aan de gezondheid te doen. Met de ambitie zelf is niets mis. Die kan nu al uitgesproken worden, wat er ook uitkomt en hoe alles ook aangevlogen wordt in het integrale uitvoeringsprogramma.

De heer NOEVERMAN vraagt waarom niet gewoon de ambitie uitgesproken wordt te komen tot een zo goed mogelijke gezondheid. Eigenlijk kan niemand tegen de motie zijn.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de heer Noeverman in feite zegt dat er een mooie motie voorligt, die hij kan steunen. De vraag is wat er gebeurt als Rijssen-Holten het Nederlands gemiddelde heeft gehaald. Wat spreker betreft moet daarover gesproken worden als het college dat meldt aan de raad.

De heer NOEVERMAN zegt dat Rijssen-Holten blijkbaar zo ambitieus is dat zij ook kan streven naar het Europees gemiddelde als dat hoger is. Iedereen is het eens over de ambitie: het verhogen van de huidige gezondheid. Dat hoeft niet uitgesproken te worden in een motie.

De heer DE KOE zegt dat het erop lijkt dat voor de komende 20 jaar in de nota wordt vastgelegd hoe omgegaan wordt met gezondheid. Spreker is ervan overtuigd dat er nog vele jaren gesproken wordt over gezondheid en over nieuwe doelstellingen. Het is goed nu realistische doelstellingen te stellen en over een aantal jaren, als een doelstelling is gehaald, nieuwe doelstellingen met hogere eisen te bespreken.

Wethouder BEENS zegt dat er geen jaartal aan de nota is gekoppeld. Zodra het Twents gemiddelde is gehaald, komt het college terug bij de raad en worden de doelstellingen herijkt. Hij ontraadt de motie.

De heer MULLER merkt op dat het college er op z’n minst over twee jaar op terugkomt, omdat dan de evaluatie plaatsvindt.
Wethouder BEENS zegt dat dat inderdaad het geval is.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.

De VOORZITTER brengt de motie in stemming. De motie wordt verworpen met 7 stemmen tegen (D66, PvdA, ChristenUnie) en 17 stemmen voor (SGP, CDA, Gemeentebelang, VVD Lokaal).

14 Sluiting
De VOORZITTER roept iedereen op 15 maart 2017 gebruik te maken van zijn of haar ‘stemplicht’ en hoopt dat iedereen met gezond verstand een goede keuze maakt, zodat Nederland daarmee verder kan komen in de toekomst.
Hij sluit de vergadering om 20.45 uur.


De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 30 maart 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous