Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raadsvergadering 17 mei 2016 over herbenoeming burgemeester Hofland (19.00)

Datum: 17-05-2016Tijd: 19:00 - 19:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: G. KreijkesGriffier: W.J.C. KnopperNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 17 mei 2016 over herbenoeming burgemeester Hofland (19.00)

Datum: 17-05-2016
Tijd: 19:00 - 19:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G. Kreijkes
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma, dr. J. Noeverman, G. Kreijkes, ir. A.S. Haase, J.W. Reterink en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G.D. ten Berge, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, J. van Veldhuizen, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en N.J. Otten
GemeentebelangW.J.M. Muller en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalF.W. Noordam, R.A. de Koe en E.J.W. Deijk
D66ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, A.C. Hofland, B.D. Tijhof
Pers4
Publiek42

(In verband met het persoonlijke karakter van de vergadering, is gekozen voor een woordelijk verslag.)

De VOORZITTER: Dames en heren, goedenavond. Het doet mij ontzettend veel deugd wanneer ik zoveel gezichten zie. Niet dat ze mij allemaal aan gaan kijken, maar toch wel voor deze bijzondere gelegenheid. Voordat wij de vergadering willen gaan beginnen mag ik het ambtsgebed uitspreken.

De VOORZITTER spreekt het ambtsgebed uit.

1. Opening

De VOORZITTER:  Dames en heren, ik mag deze vergadering openen en het doet mij bijzonder veel deugd wanneer we zoveel mensen bij elkaar mogen zien en dat we toch wel een bijzonder welkom mogen heten aan onze Commissaris van de Koning, mevrouw Bijleveld, van harte welkom. En daarin mogen wij ook welkom heten onze Kabinetschef, de heer Dalenoort.
Burgemeester, ook u een hartelijke welkom. Het is niet de eerste keer dat u hier zit in deze raadzaal maar het moet toch enigszins vreemd aanvoelen als u toch wat verder naar links bent opgeschoven.
In dat welkom mag ik ook welkom heten uiteraard de familie en wij hebben een geweldige griffier, daar niet van, maar ik heb hier drie namen van dochters op staan, maar ik begrijp dat er veel meer van de familie meegekomen is. Heel hartelijk welkom ook in deze vergadering.
Ook bijzonder welkom aan de afdelingschef van onze politie, Bert Visser, van harte welkom.
Niet minder u als raad en college hier ook vertegenwoordigd en tot slot mag ik welkom heten de mensen uit het publiek en ook degene van de luisteraars van Radio 350.
Ik wil eigenlijk met u even doornemen en dat doe ik dan met name ook voor degene die hier niet aanwezig zijn en dus niet een agenda kennen. Vanavond is aan de orde eerst de opening, dat is bij deze gebeurd dan komt op de agenda te staan de vaststelling van de agenda, de ingekomen stukken dat zijn er twee: een brief van de Commissaris van de Koning en het Koninklijk Besluit, punt vier dat is de mededeling zelf, wordt aan u voorgelegd, daarna volgt de beëdiging, daarna volgt een toespraak namens het college door onze wethouder Ben Beens, vervolgens mag ik als nestor van de raad u toespreken, dan volgt er nog een toespraak van onze burgemeester met vervolgens de sluiting.
Dus is aan de orde nu agendapunt twee het vaststellen van de agenda.

2. Vaststellen agenda

De VOORZITTER: Mag ik aannemen dat we die, zoals ik dit net verwoord heb en zoals u dat ook toegestuurd hebt gekregen, dat we die als zodanig mogen vaststellen. Dank u wel.


3. Ingekomen stuk

De VOORZITTER: Een brief van de Commissaris van de Koning en normaal gesproken dan zeggen we van: “Is er nog iemand die op- of aanmerkingen heeft?”. Ik wil er eigenlijk mee volstaan te zeggen dat het een geweldige mededeling is die daarin tot ons gekomen is.
Daar hoort ook het Koninklijk Besluit bij en daarmee zijn we in feite toegekomen aan agendapunt vier, de mededeling van het Koninklijk Besluit en ik geef daarvoor het woord aan onze griffier, de heer Knopper.


4. Mededeling Koninklijk Besluit inzake de herbenoeming van A.C. Hofland

De GRIFFIER: Koninklijk Besluit van 4 mei 2016. Wij Willem Alexander bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort.
Op voordracht van Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 april 2016; nr. 2016-0000249939, Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen / Directie Democratie en Burgerschap / Afdeling Politieke Ambtsdragers;
Gelet op artikel 61A, eerste lid, van de Gemeentewet:
Hebben goedgevonden en verstaan;
Opnieuw te benoemen:

  1. Met ingang van 1 juni 2016 tot burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten, de heer A.C. Hofland.
  2. Met ingang van 1 juni 2016 tot burgemeester van de gemeente Twenterand, de heer ir. C.L. Visser.
  3. Met  ingang van 1 juni 2016 tot burgemeester van de gemeente Wierden, de heer ing. J.H.M. Robben.


Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit.
Was getekend door de Koning in Wassenaar op 4 mei 2016.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plassterk
Overeenkomst het oorspronkelijke de Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Richard van Zwol.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan zijn wij nu toegekomen aan de beëdiging en daarvoor mevrouw Bijleveld aan u het woord.


5. Beëdiging: de heer Hofland wordt beëdigd door de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De COMMISSARIS VAN DE KONING: Dank u wel voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad, geachte burgemeester Hofland, beste Arco en Rhea en verdere familie zal ik dan nu maar zeggen, dames en heren. Hartelijk dank voor de gelegenheid om u herbenoemde burgemeester hier te midden van u in uw vergadering in het openbaar te beëdigen. De burgemeester is namelijk heel belangrijk voor de samenleving en dat verdient ook bij een herbenoeming, vind ik, een goed moment van markering. Dames en heren, ik ken geen beroep dat veelzijdiger is dan dat van burgemeester en ik kan het zeggen, want ik ben het ook zelf geweest en ik heb het ook al vaker gezegd, maar ik wil dat toch vandaag nog wel een keer doen. Op een en dezelfde dag zou je zomaar de Koning of zijn Commissaris kunnen ontvangen, een vergadering van de gemeenteraad voorzitten, of de hele dag met een dreigende crisis bezig kunnen zijn. En het zijn dan steeds moment dat constant alle ogen op die burgemeester gericht zijn en ook momenten dat je het alleen moet doen. Weliswaar daar waar mogelijk gesteund door raad, college en ambtenaren maar toch, het is een eenzaam beroep en er hangt veel van af. Daar, geachte leden van de raad, wil ik nog even kort bij stilstaan alvorens we overgaan tot de beëdiging van uw burgemeester voor zijn tweede termijn in Rijssen-Holten. Want, wat doe je als je bedreigd wordt, hoe ga je daarmee om? Hoe leg je uit wat het met je doet en met wie kan je praten? Beste Arco, je hebt ermee te maken gehad en jij niet alleen. Zoiets treft ook je gezin, vooral ook Rhea je vrouw, maar misschien ook wel de kinderen en verdere familieleden. Burgemeester zijn is in zo’n situatie meer dan zomaar een baan of het dienen van de publieke zaak. Je staat er dan ook echt alleen voor. Het wordt ook persoonlijk. En ik wilde dat ook graag hier wel benoemen, voordat ik verder ga met de procedure. Omdat juist in zijn volle openbaarheid lang niet altijd alles gezegd kan worden is het goed om er nu maar eens even bij stil te hebben gestaan.
Leden van de raad, het is aan uw raad om aan het einde van de eerste zes jaar te spreken over wat u voor de komende zes jaar verwacht van uw burgemeester. Wat je nodig hebt met elkaar hier in Rijssen-Holten en dat hebt u ook gedaan. Daar hebt u ook een herbenoemingscommissie voor ingesteld en over besloten in uw gemeenteraad. En het is inmiddels verder goed gebruik dat de raad en burgemeester ook hier regelmatig met elkaar spreken over het functioneren. Ik krijg als Commissaris van de Koning daar de verslaglegging van en daar spreek ik dan weer over met de burgemeester.
Ik adviseer uw raadsleden en u ook burgemeester overigens, op een constructieve manier met elkaar in gesprek te blijven, zoals u dat ook in de afgelopen jaren hebt gedaan. Dat is in het belang van het bestuur van deze mooie gemeente, maar ook van haar inwoners. Want daar doen we het tenslotte toch allemaal voor. We zijn publieke dienstverleners.
Als Commissaris van de Koning ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van het proces van benoeming en van herbenoeming en ik kan u zeggen dat is een ordentelijk proces geweest. Ik bedank de leden van de herbenoemingscommissie en met name ook haar voorzitter daarvoor. Mijn taak is om toe te zien op een goed verloop van de procedure en om ervoor te zorgen dat de aanbeveling van uw raad tijdig bij de minister van Binnenlandse Zaken ligt. Die heeft het Koninklijk Besluit, zoals net voorgelezen, voor herbenoeming voorbereid, dat is bekrachtigd door Koning Willem Alexander. De griffier heeft het net voorgelezen. En het is allemaal goed verlopen en ook mooi op tijd verlopen.
Ik moest er net nog even aan denken, de vorige keer, wat jouw benoeming was, zat ik in een hele andere situatie, want toen heb ik jou bij Binnenlandse Zaken ontvangen als bewindspersoon, die toen uiteindelijk die benoeming anderszins weer moest voorbereiden. Dit geldt overigens voor alle drie die in het Koninklijk Besluit zijn voorgelezen vandaag door de griffier.
Beste Arco, 6 jaar geleden kwam je hier vanuit Zwartewaterland, waar je ook burgemeester was. Daarvoor was je wethouder in Dalfsen en je doorkruist dus als bestuurder onze mooie provincie helemaal. Van het Vechtdal, de kop van Overijssel naar Twente en je hebt besloten hier wat langer halt te houden. Ik ken je als een betrokken, ondernemend en integer bestuurder, die met gedrevenheid invulling geeft aan de verschillende rollen die je vervult. Als voorzitter van de raad en van het college, maar ook als voorzitter van het bestuur van de VNG Overijssel, waar wij elkaar regelmatig treffen. We hebben in maart nog samen de bestuurdersdag in Bathmen georganiseerd en ook gedaan samen in de leiding. Je bent ook zichtbaar in je gemeente, niet alleen voor bestuurders maar ook voor inwoners van de gemeente Rijssen-Holten. Je weet, naar mijn waarneming, goede verbindingen te leggen in de samenleving. Die zet je in voor het bedrijfsleven en ook houd je de sociale kant van de samenleving in Rijssen-Holten goed voor ogen. Je bent er voor je inwoners, maar ook voor de gemeenten om je heen. Daarnaast kijk je over de landsgrenzen heen, om samenwerking te zoeken met Steinfurt en ook nog wel breder. Ik denk dat dat ontzettend van belang is in deze tijd, dat juist die verbindende kant van een burgemeester steeds meer waarde heeft en waarde krijgt, omdat de problematiek ook steeds ingewikkelder wordt en de samenleving verandert.
Beste Arco, burgemeester Hofland, het is mij een eer om jou vandaag hier ook weer de eed af te nemen te midden van de gemeenteraad en ik ben erg blij dat dat ook bij de herbenoeming in zijn volle openbaarheid gebeurt, zodat we ook wat tegen elkaar en tegen de samenleving kunnen zeggen.
Ik vraag je dus ook met plezier om samen met mij hiervoor te gaan staan en dan zal de Kabinetschef de eed voorlezen, die je ten overstaan van mij en u allen kan uitspreken. En ik wil de raad en iedereen die dat verder kan ook vragen om daarbij op te staan:

De heer DALENOORT: Burgemeester Hofland. Bij Koninklijk Besluit van 4 mei 2016 bent u met ingang van 1 juni 2016 opnieuw benoemd tot burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten. Door het volgende te bevestigen met de woorden: ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’, legt u in handen van de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel ingevolge artikel 65 van de Gemeentewet de ambtseed af.
"Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen.

De heer HOFLAND: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De COMMISSARIS VAN DE KONING: Gefeliciteerd en succes in de komende periode en voorzitter wij hebben een boekje ‘Kris kras Overijssel’ voor de burgemeester meegenomen, omdat hij nu alle kanten van de provincie heeft gezien.

De VOORZITTER: Voor degene die het niet kan zien: op dit moment worden de papieren ondertekend door onze Commissaris van de Koning. We zeggen ondertussen u,  mevrouw Bijleveld, hartelijk dank voor de gesproken worden.

De COMMISSARIS VAN DE KONING: Graag gedaan.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan zijn we toe aan het volgende punt: de toespraak van onze wethouder de heer Beens als zijnde locoburgemeester van onze gemeente.


6. Toespraak namens college: de heer B. Beens, locoburgemeester van Rijssen-Holten

De heer BEENS: Mevrouw de Commissaris, Kabinetchef, burgemeester Hofland, mevrouw Hofland, kinderen, familie dames en heren,
Graag wil ik namens het college even stilstaan bij dit voor u, maar ook voor ons, bijzondere moment.
Ik kan het mij nog goed herinneren dat ik zes jaar geleden hier op dezelfde plek stond. Ik mocht toen als voorzitter van de vertrouwenscommissie de naam bekend maken van de nieuwe burgemeester. Na een periode van veel gesprekken was de keuze op u gevallen mijnheer Hofland. En met veel enthousiasme onthulde ik als het ware uw naam en ook uw persoon.
Ik weet nog, toen ik naar huis reed, wat ik toen dacht. Het proces van de burgemeestersbenoeming is bijna afgerond, de persoon in kwestie is bekend gemaakt, we moeten nog van hoger hand toestemming krijgen, maar het werk van de vertrouwenscommissie zit er bijna op. En wij, de vertrouwenscommissie was enthousiast, ikzelf ook. Maar ja, mijnheer Hofland, u moest het wel zelf waarmaken. U moest zichzelf wel bewijzen, met andere woorden: U moest het wel zelf doen.
Maar ik voelde mij er toch wel een beetje verantwoordelijk voor, want als de gemeenteraad of het toenmalige college later zou zeggen: ‘Wie heb je toch eigenlijk naar Rijssen-Holten gehaald, waren er nou echt geen andere kandidaten’, het had allemaal gekund.
Maar burgemeester Hofland, het feit dat ik hier nu weer mag staan, nu namens het college, om u te feliciteren zegt toch wel heel wat. U bent hier zes jaar geleden aan de slag gegaan en u hebt uzelf bewezen, u hebt het waargemaakt dat wij de juiste persoon binnengehaald hebben, want anders hadden wij hier in Rijssen-Holten anders moeten besluiten. Want, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn hier in Rijssen-Holten allemaal aardige mensen, de gemeenteraad, de leden van het college. Maar, als het moet, dan durven we ook zeker beslissingen te nemen. En als het vertrouwen in u wat minder was geworden, ai, dan hadden we dat ook moeten zeggen.
Maar niks van dat alles. Er liggen zes jaren burgmeesterschap in onze gemeente voor u, als het aan ons ligt. Zo’n herbenoeming, het lijkt weer een nieuw begin. Enerzijds is dat natuurlijk ook zo. Het begin van een nieuwe periode, de tweede periode. Anderzijds, u gaat gewoon verder waar u gebleven was. U gaat met ons weer verder bouwen aan onze mooie gemeente. En u doet dat op een manier, ja, hoe zeg ik dat netjes. U doet dat op uw Hoflandse manier. Laat ik het zo maar even zeggen.
Een paar dingen over die Hoflandse manier. Bekeken vanuit het college.

  • Allereerst, u geeft ons als wethouders volop de ruimte. Vooral aan het begin van de dag. U loopt ons dan zeker niet voor de voeten. En mocht er toch, per ongeluk, een afspraak om 8.30, of zelfs om 8.00 uur gepland worden, nou, ik heb geleerd om me dan even terug te trekken. U hebt dan maar één vraag, ongeacht wie u tegenkomt: “Wie heeft deze afspraak gepland, in de randen van de nacht?” Tja, ik denk dan: “Wat is vroeg?”.
  • Een andere Hoflandse wijze van burgemeester zijn. U houdt volgens mij van omdenken. U kunt tijdens een collegevergadering rustig naar ons als wethouders zitten te kijken en te luisteren, en dan, geheel onverwacht een opmerking maken, die soms kant nog wal raakt.
    Arie van Eck, onze secretaris, gaat dan zelfs tegen de rugleuning zitten in plaats van op het puntje van zijn stoel. Maar, ik moet eerlijk zijn, met zo’n opmerking kan er soms in één keer een heel ander licht schijnen op de voorliggende zaak. Zeg maar, een Hoflandse straal.
  • Een ander Hoflands fenomeen. U houdt niet van moeilijk doen. Beren op de weg vindt u geweldig,  bij voorkeur in alle soorten en maten. Volgens Hofland hebben we er dan zo maar een prachtige toeristische attractie bij.
  • Nog een Hoflandse wijze van werken. Ik zou bijna zeggen dat u een bruggenbouwer bent. Maar wij zijn geen gemeente met veel bruggen. We hebben meer met tunnels. Maar een tunnel heeft hetzelfde effect als een brug. Het verbindt het ene gedeelte met het andere. Maar niet via de hoogte, nee via de diepte. En wat dat betreft bent u een echte Rijssenaar en Holtenaar. U blaast niet hoog van de toren, u hebt liever wat meer diepgang. Maar u komt waar u zijn moet. Om maar een voorbeeld te noemen. Wij blazen hier niet hoog van de toren over onze regio, Regio Twente. We zijn kritisch, tot zeer kritisch, maar ongemerkt en het wordt trouwens steeds meer opgemerkt, spelen wij wel volop mee. We leveren mensen, we leveren energie vanuit onze gemeente, want we hebben, ook dat mag gezegd worden, wel wat te bieden, vinden wij. En u hebt het zelfs geregeld dat wij de vierde stad van Regio Twente genoemd worden.

Burgemeester van Rijssen-Holten word je niet zomaar. Dan moet je wat in je mars hebben.
Maar burgemeester zijn, heeft ook een andere kant. Je leeft toch wel in een glazen huisje. Samen met je vrouw en kinderen. Als u even een boodschap doet, zeggen de mensen niet: “Hé, daar heb je mijnheer Hofland”. Nee: “Doar hej de burgemeaster”.
Er zijn ook mensen die u minder leuk bejegenen. Die het zijn van burgemeester toch wel wat minder maken. U bent daarmee geconfronteerd, samen met uw vrouw en kinderen. En wij zijn daar als college mede door opgeschrikt. Een confrontatie die niet acceptabel is. Een situatie die niet door ons getolereerd wordt. U bent burgemeester, u doet gewoon uw werk en u bent thuis, samen met uw vrouw en uw kinderen, als ze thuis zijn, gewoon burgers van onze gemeente zoals wij allemaal. Iedereen blijft van u, uw vrouw, uw kinderen en uw huis af, laat dat duidelijk zijn.
Mijnheer Hofland, ik rond af. Zelf houdt u niet van lange speeches, ook zo’n Hoflands trekje, u houdt van kort en duidelijk.
Daarom nog even kort en duidelijk: u mag beginnen aan een nieuwe periode. Uw tweede periode in onze, en voor onze, mooie gemeente Rijssen-Holten. Ik hoop dat u er weer van gaat genieten, samen met uw vrouw Rhea. En als jullie kinderen op bezoek komen aan de Lichtenbergerweg, zo op de grens van Salland en Twente, kan ik mij voorstellen dat ze tegen elkaar zeggen: “Tja, logisch dat onze vader hier burgemeester wil zijn.”.
Arco, namens het college, wil ik u van harte feliciteren en samen met Rhea een hele goede tweede periode toewensen. Ik wens jullie beiden, namens het college, een goede periode toe, in een goede gezondheid en wens jullie daarbij Gods zegen toe.
Vanuit het college wil ik dit onderstrepen met een klein cadeautje. Ik kan mij voorstellen dat jullie zin hebben om eens even terug te kijken op de eerste periode hier in onze gemeente, maar ook vooruit te kijken naar de tweede periode, maar dat moeten jullie zelf doen. Wij kunnen wel faciliteren om dit te doen, daar krijgt u hiervoor op dit moment een cadeau van mij, namens het college.
Ik dank u wel.

De VOORZITTER: Dames en heren dan zijn wij toegekomen aan het volgende agendapunt, de toespraak die ik zelf mag doen namens de raad.


7. Toespraak namens de raad: de heer G. Kreijkes,  nestor van de raad van Rijssen-Holten

Burgemeester,
Het is voor mij een eer dat ik u namens de raad mag feliciteren met het feit dat u zojuist opnieuw beëdigd bent als burgemeester van onze gemeente.
Daarbij wil ik mevrouw Bijleveld als Commissaris van de Koning hartelijk dank zeggen. Dank zeggen voor het feit dat u ter afronding van de procedure naar Rijssen-Holten wilde komen om onze burgemeester te beëdigen. Dank voor de werkzaamheden die een dergelijke herbenoeming met zich meebrengt. Daarin wil ik ook graag betrekken uw secondanten, hier vertegenwoordigt in de persoon van Kabinetschef de heer Dalenoort.
Mevrouw Hofland, nou kom ik enigszins in verlegenheid. Moet ik u nou feliciteren? Met het feit, dat u uw man voor een nieuwe periode moet delen met ons als gemeente Rijssen-Holten? Ik doe het toch, van harte. Want laten we eerlijk zijn. Het is toch een voorrecht wanneer je burgemeester mag zijn van een gemeente als Rijssen-Holten.
Burgemeester, het is niet nodig dat wij ons aan elkaar voorstellen. U kent de raad, de raad kent u. Althans, . . . . . . . . . ., wij menen elkaar te kennen.
Soms kom je er achter, als je wat langer met elkaar omgaat, dat je zaken waarneemt bij de ander, die je bepaalt niet verwachtte.
In de profielschets voor burgemeester staat omschreven wat wij van u verwachten. En ik moet eerlijk zeggen, best wel veel.
Bij het vaststellen van de profielschets, tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2009, werd door de heer Bakker, als vertegenwoordiger van de Kring Werkgevers, de Holtense Industriegroep en de Businessclub Bij de Tijd, gesproken over een schaap met vijf poten. En daar heeft hij gelijk in. Maar ja, voor een schaap wel veel, vijf poten. En daar komt dan nog bij, waar moet die vijfde poot dan zitten. Voor de één iets meer naar links, voor de ander iets meer naar rechts. Dat wordt voor u burgemeester best wel lastig.
Door de heer Jansen, toentertijd nog Commissaris van de Koningin, werd zeer terecht opgemerkt: “In Rijssen-Holten krijg je te maken met een kleurrijke gemeente, met verschillende accenten, in verschillende kernen”. Graag onderstreep ik die woorden, maar dat impliceert ook dat er veel verwacht wordt van u burgemeester.
Zeg nou niet, zo’n schaap vind je nooit. Wij mogen terugzien op 6,5 jaar van samenwerken. Een samenwerken van raad en college, onder het bewind van burgemeester Hofland. Van tijd tot tijd wordt er geëvalueerd en dan vinden er functioneringsgesprekken plaats. Heel goed om te weten wat we met elkaar bedoelen en wat we aan elkaar hebben.
Dames en heren, wij hebben een burgemeester die heeft laten zien dat hij in staat is om te voldoen aan het verwachtingspatroon en de hoge eisen die aan hem gesteld worden.
Wij zijn er trots op, dat de Kroon onze burgemeester bij Koninklijk Besluit van 4 mei jongstleden, met ingang van 1 juni 2016 heeft herbenoemd.
Burgemeester, wij wensen u al het nodige toe om ook in de nieuwe periode uw ambt te mogen vervullen. Nogmaals van harte gefeliciteerd.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan zijn we toegekomen aan de toespraak van onze burgemeester Hofland zelf.


8. Toespraak burgemeester A.C. Hofland

Mevrouw de Commissaris, Kabinetschef, leden van de gemeenteraad, college, dames en heren,
Ik sta hier met een gevoel van vreugde en dankbaarheid en als ik zo luister naar de toespraken dan zou je dit eigenlijk wel ieder jaar willen. De warme woorden die gesproken zijn, hartelijk dank daarvoor. Gewoon je werk doen, sommige noemen dat op de Hoflandse manier je werk doen, schaap met vijf poten en ik ben blij en dankbaar dat er niet gesproken wordt over een schaap in wolfskleren.
Ik doe dit werk met veel enthousiasme in Rijssen-Holten voor de gemeenschap en ik ben ook blij dat dat herkend wordt en aangegeven wordt in de diverse toespraken. Ik ben ook blij dat we stilstaan en ook stil hebben gestaan bij wat het ambt van burgemeester ook met zich brengt, ook de zware kanten. Wij hebben daar ook een Commissaris van de Koning voor die dat bewaakt, de kwaliteit van het openbaar bestuur, maar daar ook als boegbeeld voor burgemeesters staat om dilemma’s mee te delen. Ik wil het ook gezegd hebben vandaag dat het toch goed is dat vanavond ook de andere kant van het ambt van burgemeester ook eens een keer belicht wordt, een kant waar we niet mee te koop lopen, ook alle burgers bij elkaar lopen er niet graag mee te koop, van wat op hen afkomt als er bedreigingen zijn, als je in alle eenzaamheid toch knopen moet doorhakken, daarbij wordt je uiteraard ondersteund door college, raad en ambtelijke organisatie. Maar het brengt soms wel dilemma’s met zich mee waar knopen moeten worden doorgehakt, dat niet eenvoudig is.
Maar toch sta ik hier met een gevoel van vreugde en dankbaarheid. Dankbaar omdat u, raad en Commissaris, het vertrouwen heeft uitgesproken mij te herbenoemen als burgemeester in deze gemeente. Maar ook dankbaar dat mijn echtgenote Rhea en de kinderen mij steeds weer de ruimte geven dit ambt te vervullen, al waren er ook de laatste jaren best moeilijke tijden bij. Met jullie ga ik graag verder.
Vreugde omdat ik met plezier werkzaam ben in en voor de gemeenschap Rijssen-Holten. Met vreugde kijk ik uit naar de samenwerking met u als raad, het college en de ambtelijke organisatie. Ik noem nu niet de directie, de beleidsmedewerkers, onze baliemedewerkers, de buitendienst, maar met name de bodes en de dames van het secretariaat (toch iedereen genoemd).
Rijssen-Holten is een zelfbewuste gemeente die een eigen, herkenbare plek heeft in Overijssel en Twente. Ik zeg het bewust in de volgorde Overijssel en Twente. De luiken staan open en we weten heel goed wat we willen. Die lijn voortzetten de komende periode ligt dan ook voor de hand.
Een ieder die mij kent weet dat ik toch ook vragen blijf stellen:  “Doen we de goede dingen en doen we dingen goed?”  Ik wil u het volgende citaat van econoom Riens Meijer niet onthouden:
“De Nederlandse samenleving heeft kenmerken van een verzadigde samenleving. De gevolgen daarvan zijn onder meer: dat de meeste bestaande structuren verouderd zijn; dat er daardoor onvoldoende oriëntatie is op het huidige kennis- en innovatietijdperk; dat een (overmatige) beheers-mentaliteit, gericht op het in standhouden van de huidige traditionele benaderingen, de overhand heeft gekregen; dat er meer oog is voor de korte termijn dan het noodzakelijke beleid op de langere termijn voor Nederland.
Wat zijn de grenzen van de democratische staat? Wat is het juiste evenwicht tussen particulier initiatief en het algemeen belang, tussen vrijheid en gelijkheid? Wat zijn nog haalbare doelstellingen van een sociaal beleid en waar wordt het bemoeizucht en schiet het zijn doel voorbij? Waar moeten we precies het onvermijdelijke compromis plaatsen tussen maximale particuliere rijkdom en minimale sociale wrijving?” Einde citaat.
Wees niet bang, ik ga niet op alle vragen in. Toch zijn het wel vragen die ons ook als lokaal bestuur raken. Met de decentralisaties is de gemeente steeds meer de eerste overheid voor onze inwoners, onze burgers. Een eerste overheid die naast burgers staat, waar het gaat om welzijn. Een eerste overheid die voor burgers staat waar het gaat om veiligheid, fysiek en als sociaal vangnet. Een eerste overheid die achter burgers staat die zelf verantwoordelijkheid nemen in hun eigen leefomgeving. Decentralisaties, daarvan ben ik overtuigd, die zullen voortgaan. Waar nodig werken we samen, toch ligt het primaat van herkenbare lokale keuzes bij de gemeenteraad en niet bij samenwerkingsverbanden. De gemeenteraad heeft een grote verantwoordelijkheid en de leden verdienen respect voor hun inzet en inbreng. Als grote uitdaging voor uw gemeenteraad noteer ik de vraag hoe we individuele vrijheid en gemeenschapszin meer samenbrengen. Dat is wat mij betreft de komende periode de uitdaging.
Een vrije en levendige democratie is mij heel veel waard. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Ik zie het ook als mijn plicht om op te komen voor vrijheid en democratie. Dankbaar ben ik dan ook met een Canadese begraafplaats in onze gemeente als symbool om waakzaam te blijven.
Dames en heren, ik wil eigenlijk niet te lang stilstaan bij het gemeentebestuur. U heeft al gehoord dat ik hou van korte toespraken. Ik sprak mijn vreugde uit om te werken in en voor de gemeenschap in Rijssen-Holten. Het zijn onze inwoners, de verenigingen, instellingen en kerken en het bedrijfsleven die de veelkleurigheid van de samenleving maken. Ik zie en merk dat onze inwoners trots zijn op hun plek, of die nu Dijkerhoek, Rijssen, Lichtenberg, Holten, Espelo of Beuseberg heet. Ik zie fantastische verenigingen en instellingen, waar met passie dingen worden gedaan. Ik zie gewetensvolle geloofs-gemeenschappen die een sterke binding hebben. Ik zie een krachtig bedrijfsleven, veelal familie-bedrijven, die een grote bijdrage leveren aan ons welzijn.
Dit alles maakt dat we een herkenbaar profiel hebben. Regionaal en landelijk staan we goed op de kaart, kortom: duidelijk Rijssen-Holten.
Je zal daar maar burgemeester zijn. Ik ben het en blijf het met veel plezier.
Dank u wel!


9. Sluiting

De VOORZITTER: Dank u wel burgemeester. Dan zijn we toegekomen aan de sluiting van deze vergadering. Ik mag u allen heel hartelijk dankzeggen voor uw belangstelling, ik zie verschillende gezicht van voorheen zal ik maar zeggen. Ik zie ook verschillende gezichten vanuit het bedrijfsleven. Dat doet ons als raad bijzonder deugd. Ik moet nog even opmerken dat een raadslid vanavond niet aanwezig kon zijn, dat heb ik bij de opening over het hoofd gezien, maar ik werd gesouffleerd door onze griffier, daarvoor ziet hij ook naast mij natuurlijk, heel simpel. Dat is de heer Beunk, die is niet aanwezig. Nogmaals, alleen heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid en ik mag hiermee de vergadering sluiten.
Tot slot mag ik nog het ambtsgebed uitspreken.


Na de sluiting spreekt de VOORZITTER het ambtsgebed uit.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Rijssen-Holten op 2 juni 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous