Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 27 juni 2016 (20.00)

Datum: 27-06-2016 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 27 juni 2016 (20.00)

Datum: 27-06-2016
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 17 mei 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel vaststellen koersdocument transformatie in het sociaal domein (Beens, Tijhof)

Toelichting griffier:

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze wetten staan niet op zichzelf, maar hebben een duidelijk gemeenschappelijke lijn. Er wordt een groter beroep op de eigen verantwoordelijk en kracht van burgers gedaan. De overheid organiseert vangnetvoorzieningen voor  mensen die dat nodig hebben. Dit betekent een beperktere rol voor de gemeente en ook minder inzet van gemeenschapsgeld. Dit is een omvangrijke opgave, die invloed heeft op de rollen en taken van de (lokale) overheid en haar burgers, maar ook op instellingen binnen het sociaal domein. Dat vraagt om een duidelijke visie. Om die reden is er een visiedocument met toetsingscriteria opgesteld. In de visie wordt voorgesteld om te kiezen voor het scenario van transformatie: inhoudelijke vernieuwing, het mobiliseren van eigen kracht van burgers, meer inzet op preventie en vroegsignalering en andere vormen van opdrachtverstrekking.

De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel om het  Koersdocument  transformatie in het sociaal domein, waarin de visie is verwoord,  vast te stellen.

7Pilot in het kader van harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - presentatie (opiniërend; Tijhof)

Toelichting griffier:

Op 1 januari 2018 treedt de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang in werking. Het Rijk wil de kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderopvang verhogen. Harmonisatie is een belangrijk onderdeel van deze kwaliteitsverbetering. Aan de gemeente de taak om beleid vast te stellen hoe om te gaan met de harmonisatie. De opinie van de commissie wordt gevraagd over het collegebesluit  om als eerste stap met een pilot te experimenteren voor de wettelijke verplichting per 1 januari 2018.

8Krediet derde lokaal Brekeldschool (Tijhof)

Toelichting griffier:

De raad heeft op 2 juni unaniem een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om op zo kort mogelijke termijn de realisatie van een derde lokaal bij de tussenvoorziening mogelijk te maken, de financiering hiervan te baseren op tijdelijke huisvesting en dit te dekken uit het incidentele perspectief 2016. De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel om bij het agendapunt begrotingswijzigingen via de 24e begrotingswijziging het krediet voor het derde lokaal van de Brekeldschool te verstrekken.

9Raadsvoorstel herbenoeming leden Raad van Toezicht Stichting De Waerdenborch (Tijhof)

Toelichting griffier:

De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel de heren G. Grotenhuis en A.J.M. de Winter en mevrouw J. Hubert voor de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020 te herbenoemen tot lid van de raad van toezicht van de Stichting Waerdenborch.

10Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

11Rondvraag
12Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aHerbenoeming leden raad van toezicht en begroting 2016 Stichting Waerdenborch
bBegroting 2016 Stichting Waerdenborch
cJaarverslag 2015 Stichting Waerdenborch
dSubsidie aan Kleiduivenschietvereniging De Brekeld
eTechnische aanpassing nadere regels stimuleren vrijetijdsbesteding mensen met een handicap
fVerslag selectieprocedure Adviesraad Sociaal Domein
gJaarverslag kinderopvang 2015
hJaarverslag 2015 Stichting ROOS

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous