Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 4 september 2017 (19:30 uur)

Datum: 04-09-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 4 september 2017 (19:30 uur)

Datum: 04-09-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 26 juni 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel beschikbaarstellen krediet brandveiligheidsmaatregelen schoolgebouwen (Tijhof)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om een krediet van € 146.000 beschikbaar te stellen voor brandveiligheidsmaatregelen in schoolgebouwen.

7Raadsvoorstel aanpassen beleid bijzondere bijstand en minima (Tijhof)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om de Verordening bijdrageregeling bijzondere bijstand 2017 vast te stellen (onder gelijktijdige intrekking van de Verordening bijdrageregeling bijzondere bijstand 2015, eerste wijziging). 

8Raadsvoorstel beleidskader huishoudelijke ondersteuning en Wmo-verordening (Beens)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om:
1. in te stemmen met het beleidskader Huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2018;
2. de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2018 vast te stellen (onder intrekking van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015).

9Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

10Rondvraag
11Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stuken aangeboden:
aJaarverslag 2016 Stichting ROOS
bOnderwijshuisvestingsprogramma 2018
cTussenevaluatie pilot harmonisatie peuterspeelzalen

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous